fbpx

2. melléklet a 2009. évi CLXII. Törvényhez

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződési tájékoztató

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai
a hitelező neve (cégneve)... [név]
levelezési címe... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*...
e-mail címe*...
telefaxszáma...
internet címe*...
adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)... [név]
levelezési címe... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*...
e-mail címe*...
telefaxszáma*...
internet címe*...
* jelölt mezők kitöltése nem kötelező
Az „adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges.
A [...]-ban található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.
2.A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
a hitel típusa...
a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa
...
a hitel futamideje...
adott esetben Önt a hitelező bármikor felszólíthatja a hitel teljes összegének visszafizetésére...
3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
hitelkamat vagy hitelkamatok...%
... [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]
teljes hiteldíj mutató (THM)
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti
...%
... [a reprezentatív példa valamennyi feltétele]
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget, és azok módosításának feltételei... [A hitelkamaton kívüli minden egyéb, a szerződés megkötésétől fizetendő ellenszolgáltatás.]
késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származikA törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik:
... [az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]
4. Egyéb jogi tájékoztatás
hitelszerződés felmondása... [a felmondási jog gyakorlásának feltételei, módja]
a 14. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás
a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja
...
adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozásaEz a tájékoztatás ...-tól ...-ig érvényes.
5.118 Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás
a hitelezőnek a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)... [név]
címe... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*...
e-mail címe*...
telefaxszáma*...
internetcíme*...
a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba-vételi száma... [cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]
a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság...
az elállási jog gyakorlása
Önnek 14 naptári napon belül joga van elállni
a hitelszerződéstől.
... [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]
a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog...
jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése... [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]
nyelvhasználat... [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a
szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás - a fogyasztóval egyetértésben megállapított - nyelv]
szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát...

 

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.