2. melléklet a 2009. évi CLXII. Törvényhez

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződési tájékoztató

1. Hitelező/hitelközvetítő adatai
a hitelező neve (cégneve)[név]
levelezési címe[a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*
e-mail címe*
telefaxszáma
internet címe*
adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)[név]
levelezési címe[a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*
e-mail címe*
telefaxszáma*
internet címe*
* jelölt mezők kitöltése nem kötelező
Az „adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges.
A […]-ban található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.
2.A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
a hitel típusa
a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa
a hitel futamideje
adott esetben Önt a hitelező bármikor felszólíthatja a hitel teljes összegének visszafizetésére
3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
hitelkamat vagy hitelkamatok…%
[rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]
teljes hiteldíj mutató (THM)
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti
…%
[a reprezentatív példa valamennyi feltétele]
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget, és azok módosításának feltételei[A hitelkamaton kívüli minden egyéb, a szerződés megkötésétől fizetendő ellenszolgáltatás.]
késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származikA törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik:
[az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]
4. Egyéb jogi tájékoztatás
hitelszerződés felmondása[a felmondási jog gyakorlásának feltételei, módja]
a 14. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás
a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja
adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozásaEz a tájékoztatás …-tól …-ig érvényes.
5.118 Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás
a hitelezőnek a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)[név]
címe… [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*
e-mail címe*
telefaxszáma*
internetcíme*
a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba-vételi száma[cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]
a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság
az elállási jog gyakorlása
Önnek 14 naptári napon belül joga van elállni
a hitelszerződéstől.
… [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]
a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog
jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése[vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]
nyelvhasználat[az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a
szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás – a fogyasztóval egyetértésben megállapított – nyelv]
szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát

 

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.