fbpx

1. melléklet a 2009. évi CLXII. törvényhez

Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően
1. Hitelező/hitelközvetítő adatai
a hitelező neve (cégneve)... [név]
levelezési címe... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*...
e-mail címe*...
telefaxszáma...
internet címe*...
adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)... [név]
levelezési címe... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*...
e-mail címe*...
telefaxszáma*...
internet címe*...
* jelölt mezők kitöltése nem kötelező
Az „adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges.
A [...]-ban található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.
2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
a hitel típusa...
a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa
...
a hitel lehívásának feltételei
a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja
...
a hitel futamideje...
a törlesztőrészletek és elszámolásuk módjaÖnnek az alábbi fizetéseket kell teljesítenie:
... [a törlesztőrészletek összege, a törlesztőrészletek száma, a törlesztés gyakorisága]
A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot és költséget – fizetésének módja:
...
a fizetendő teljes összeg
a tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget
... [a hitel teljes összege és a hitel teljes díja]
adott esetben a termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezése és készpénzára...
adott esetben a szükséges biztosítékok
a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője
... [a szükséges biztosíték típusa]
adott esetben
a törlesztő-részletek megfizetése nem eredményezi haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését
...
3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
hitelkamat vagy hitelkamatok...%
... [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]
teljes hiteldíj mutató (THM)
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti
...%
... [a reprezentatív példa valamennyi feltétele]
hitelszerződés megkötéséhez szükséges
– biztosítási vagy
– egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés fennállása ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnek
igen/nem [ha igen, annak típusa] ...
igen/nem [ha igen, annak típusa] ...
hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget...
adott esetben egy vagy több fizetési számla szükséges a hitelszerződés megkötéséhez...
adott esetben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalék, díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség...
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget...
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – módosításának feltételei...
adott esetben közjegyzői díj...
késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutástA törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik: ... [az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]
4. Egyéb jogi tájékoztatás
elállási jog fennállása
Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon belül elállni
igen/nem
előtörlesztés
Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére
...
adott esetben az előtörlesztés esetleges költségei
az előtörlesztés esetén a hitelező Öntől a következő költségek megtérítésére jogosult
... [az előtörlesztéssel kapcsolatos költségek megtérítését a 24. § rendelkezései szerint kell meghatározni]
a 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás
a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja
...
hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződés-tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássanem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel nem kíván szerződést kötni
...
adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozásaEz a tájékoztatás ...-tól ...-ig érvényes.
5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás
a hitelező a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)... [név]
levelezési címe... [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*...
e-mail címe*...
telefaxszáma*...
internet címe*...
a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma... [cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]
a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság...
az elállási jog gyakorlása... [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]
a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog...
jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése... [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]
nyelvhasználat... [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás – a fogyasztóval egyetértésben megállapított – nyelv]
szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát...

 

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.