1. melléklet a 2009. évi CLXII. törvényhez

Általános tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően
1. Hitelező/hitelközvetítő adatai
a hitelező neve (cégneve)… [név]
levelezési címe… [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*
e-mail címe*
telefaxszáma
internet címe*
adott esetben a hitelközvetítő neve (cégneve)… [név]
levelezési címe… [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*
e-mail címe*
telefaxszáma*
internet címe*
* jelölt mezők kitöltése nem kötelező
Az „adott esetben” kifejezés szerepeltetése esetén a hitelezőnek kizárólag akkor kell kitöltenie az adott mezőt az adat tekintetében, ha az a hitelre vonatkoztatható, ha nem, a sort törölni szükséges.
A […]-ban található szöveg helyébe a vonatkozó adatokat szükséges beírni.
2. A hitel lényeges jellemzőinek ismertetése
a hitel típusa
a hitel teljes összege
a hitelszerződésben szereplő hitel összege vagy a lehívható összeg felső határa
a hitel lehívásának feltételei
a hitel rendelkezésre bocsátásának módja és időpontja
a hitel futamideje
a törlesztőrészletek és elszámolásuk módjaÖnnek az alábbi fizetéseket kell teljesítenie:
… [a törlesztőrészletek összege, a törlesztőrészletek száma, a törlesztés gyakorisága]
A hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot és költséget – fizetésének módja:
a fizetendő teljes összeg
a tőke, valamint a hitelkamatok és minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot és költséget
… [a hitel teljes összege és a hitel teljes díja]
adott esetben a termék értékesítéséhez vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezése és készpénzára
adott esetben a szükséges biztosítékok
a hitelszerződéshez szükséges biztosítékok jellemzője
… [a szükséges biztosíték típusa]
adott esetben
a törlesztő-részletek megfizetése nem eredményezi haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését
3. A hitellel kapcsolatos ellenszolgáltatás
hitelkamat vagy hitelkamatok…%
… [rögzített vagy változó hitelkamat; utóbbi esetén a kiinduló referencia-kamatláb mértéke; az egyes hitelkamatok időtartamai]
teljes hiteldíj mutató (THM)
a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve; a THM a különböző ajánlatok összehasonlítását segíti
…%
… [a reprezentatív példa valamennyi feltétele]
hitelszerződés megkötéséhez szükséges
– biztosítási vagy
– egyéb kapcsolódó szolgáltatási szerződés fennállása ha a hitelező e szolgáltatások ellenszolgáltatását nem ismeri, azok a THM-ben nem szerepelnek
igen/nem [ha igen, annak típusa] …
igen/nem [ha igen, annak típusa] …
hitelkamaton kívüli minden ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget
adott esetben egy vagy több fizetési számla szükséges a hitelszerződés megkötéséhez
adott esetben a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalék, díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás, ideértve a díjat, jutalékot, költséget
adott esetben a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – módosításának feltételei
adott esetben közjegyzői díj
késedelmi kamat, vagy egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik a törlesztés elmulasztása Önre nézve komoly következményekkel járhat (pl.: zálogtárgy végrehajtása) és megnehezíthetik a hitelhez jutástA törlesztőrészletek megfizetésének elmulasztása miatt Önnek a következő fizetési kötelezettsége keletkezik: … [az alkalmazandó hitelkamat, valamint a késedelmi kamat]
4. Egyéb jogi tájékoztatás
elállási jog fennállása
Önnek joga van a hitelszerződéstől 14 napon belül elállni
igen/nem
előtörlesztés
Ön bármikor jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére
adott esetben az előtörlesztés esetleges költségei
az előtörlesztés esetén a hitelező Öntől a következő költségek megtérítésére jogosult
… [az előtörlesztéssel kapcsolatos költségek megtérítését a 24. § rendelkezései szerint kell meghatározni]
a 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás
a hitelezőnek haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatnia kell Önt a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről, ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján Önnel nem kíván szerződést kötni. Nem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja
hitelszerződés tervezetének egy példányához való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy a hitelező a hitelszerződés-tervezetének egy példányát díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen rendelkezésére bocsássanem terheli e kötelezettség a hitelezőt, ha a hitelező Önnel nem kíván szerződést kötni
adott esetben ezen tájékoztatás érvényességének időbeli korlátozásaEz a tájékoztatás …-tól …-ig érvényes.
5. Adott esetben a távértékesítés keretében kötött hitelszerződések esetén nyújtandó kiegészítő tájékoztatás
a hitelező a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállambeli képviselőjének neve (cégneve)… [név]
levelezési címe… [a fogyasztó által használandó cím]
telefonszáma*
e-mail címe*
telefaxszáma*
internet címe*
a hitelező cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma… [cégjegyzékszám vagy bírósági nyilvántartásba vételi szám]
a hitelező tevékenységét engedélyező felügyelő hatóság
az elállási jog gyakorlása… [az elállási (felmondási) jog gyakorlásának feltételeiről, módjáról és jogkövetkezményeiről; továbbá arról a címről (elektronikus levelezési címről, telefaxszámról), amelyre a fogyasztónak elállási (felmondási) nyilatkozatát küldenie kell]
a szerződés létrejöttét megelőző időszakban a hitelező által alkalmazandó jog
jogválasztás, továbbá kizárólagos hatáskör, illetékesség kikötése… [vonatkozó szerződési rendelkezés meghatározása]
nyelvhasználat… [az előzetes tájékoztatás nyelvéről, a szerződéskötés nyelvéről, továbbá a szerződés hatálya alatt a fogyasztóval való kapcsolattartás – a fogyasztóval egyetértésben megállapított – nyelv]
szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére rendelkezésre álló olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát

 

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.