fbpx

Üzletszabályzat

ÜZLETSZABÁLYZAT

A C&I Hitelnet Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételeket is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó üzletszabályzata

Jelen Üzletszabályzat a C&I Hitelnet Korlátolt Felelősségű Társaság többes ügynökként végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységének általános feltételeit tartalmazza:

1. Alapadatok

1.1 Cégnév: C&I Hitelnet Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.18-09-104925
Székhely: 9700 Szombathely, Fő tér 36
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank
Felügyeleti nyilvántartási szám: 12768118
Tevékenységi engedélyének száma: N-I-911/2010
Tevékenységi engedélyének kelte: 2010.09.27.
Felelősségbiztosítási kötvény száma: 95619502901057700
Képviseli: Fitos Szilárd ügyvezető

1.2 A C&I Hitelnet Pénzügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Többes Ügynök) a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) alpontja szerinti többes ügynöknek minősülő független közvetítő, mely ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerint pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi.

1.3 A Többes Ügynök a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt.

1.4 A Többes Ügynök kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: “MNB“) engedélyével végezheti többes ügynöki tevékenységét.

1.5 Többes Ügynök státusza a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) nyilvántartásában ellenőrizhető a következő weboldalon: https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/penz_kozv_lekerdezo

2. Fogalmak, értelmező rendelkezések

2.1 Többes Ügynök:
A Többes Ügynök fogalmát a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) alpontja definiálja, mely szerint Többes Ügynök az a „közvetítő, aki az e törvényben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök) végez”.

2.2 Versengő szolgáltatások:

a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,
b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy
c) betét és fizetési számla (bankszámla).
Nem minősül versengő szolgáltatásnak a kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön.

2.3 Ügyfél: Az a jogi személy, szervezet, egyéni vállalkozó, magánszemély, aki részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatást közvetít.

2.4 Pénzügyi Intézmény: Az a Magyarországon pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosult pénzügyi intézmény, amellyel a Többes Ügynök érvényes megbízási szerződést kötött többes ügynöki tevékenységére vonatkozóan.

2.5 Ügynöki tevékenység: Pénzügyi Intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önálló kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek.

2.6 Ajánlat: A Pénzügyi Intézmény nevében kiadott nem kötelező érvényű tájékoztató ajánlat.

2.7 Adatlap és dokumentáció: A Többes Ügynök által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány, mely tartalmazza a Pénzügyi Intézmény által az ügylet elbírálásához szükséges adatokat, dokumentumok felsorolását és az ügyfélnyilatkozatokat.

2.8 Fhtv: a fogyasztóknak nyújtott hitelekről szóló 2009. évi CLXII. törvény.

3. Üzletszabályzat nyilvánossága, elfogadása és módosítása
Az Üzletszabályzat nyilvános, bárki megtekintheti és megismerheti, a Többes Ügynök székhelyén, továbbá folyamatosan elérhető a Megbízó internetes honlapján (www.hitelnet.hu)

4. Többes Ügynök jogállása

4.1 A C&I Hitelnet Korlátolt Felelősségű Társaság többes független ügynökként (ide értve a jelzáloghitel közvetítői tevékenységet is), a pénzügyi intézmények megbízásából jár el.

4.2 A Közvetítő tevékenysége az alábbi feladatokra terjed ki:

a) igényfelmérés;
b) pénzügyi szaknyelv alapfogalmainak ismertetése;
c) a megadott adatok alapján ajánlatok közvetítése (általános tájékoztatás a termékről, a költségekről, a havonta fizetendő megtakarítási összeg / havi törlesztőrészlet nagyságáról, az eljárás folyamatáról);
d) az ügyfél által kiválasztott termék igényléséhez szükséges dokumentumok listájának átadása;
e) az ügyfél által kiválasztott termékhez kapcsolódó nyomtatványok átadása, az azokon szereplő kérdések értelmezése;
f) az ügyfél kérelemének eljuttatása az adott pénzintézethez;

4.3 A 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet 3.§ szerint Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során a fogyasztónak kielégítő mennyiségű, de - ha a piacon hozzáférhető - legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja.

4.4 Amennyiben Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át a fogyasztónak.

4.5 A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően Többes Ügynök a fogyasztó tájékoztatása alapján felméri a fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a Többes Ügynök által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

4.6 Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást ad:

a) a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé ki áll helyt,
d) arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével, vagy alkuszként a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó megbízásából jár el,
e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,
f) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,
g) többes kiemelt közvetítőként és többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat, és
a. ha ismert, annak összegéről,
b. ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,
h) adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint
i) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más - pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

4.7 Többes Ügynök a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke.

4.8 Többes Ügynök köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult a (4.9) bekezdés szerinti tájékoztatást kérni.

5. Együttműködés, kapcsolattartás

5.1 Többes Ügynök az alábbi módok bármelyikén kapcsolatot tarthat az Ügyféllel: személyesen, telefon, e-mail, telefon, ajánlás, hivatalos internetes oldal (www.hitelnet.hu).

5.2 A Többes Ügynök és az Ügyfél az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek a szerződésekhez kapcsolódó tényekről és körülményekről egymást késedelem nélkül tájékoztatni, felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.

5.3 A Többes Ügynök jogosult, illetve köteles meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározottak szerint. Az ügyfél-átvilágítás során a Többes Ügynök köteles megkövetelni a törvényben meghatározott adatokat igazoló okiratok (okmányok) bemutatását (magyar állampolgár esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya; külföldi állampolgár esetén: útlevél, illetve más személyi azonosító igazolvány, érvényes tartózkodási jogot igazoló más okmány). Jogi személyek esetén a következő, 30 napnál nem régebbi dokumentumok bemutatását/benyújtását követeli meg: cégkivonat, társasági szerződés/alapító okirat, aláírási címpéldány.

5.4 A Felek az egymásnak szóló értesítéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

6. Felelősség

6.1 Többes Ügynök tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni A Többes Ügynök a tevékenysége során okozott kárért maga felel.

6.2 Többes Ügynök és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a közvetítő felel.

6.3 Amennyiben a Többes Ügynök a szerződés teljesítéséhez közreműködőt vesz igénybe, a Többes Ügynök a közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

6.4 A Többes Ügynök tevékenységéből eredő károk biztosítására mindenkor káreseményenként legalább 460.000,- EUR, illetve évente együttesen legalább 750.000,- EUR összegű felelősségbiztosítása rendelkezésre áll. A Többes Ügynök szakmai tevékenysége során okozott károkért a Generali Biztosító Zrt. mint a Többes Ügynök felelősségbiztosítója áll helyt (kötvényszám: 95619502901057700).

6.5 Az Ügyfél felelőssége
Az Ügyfél felel a Pénzügyi Intézmény részére elbírálás céljára megadott, a Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó, a Pénzügyi Intézmény által megkövetelt és az ügylet elbírálásához elengedhetetlen adatlap és dokumentáció, okmányok, másolatok és egyéb nyilatkozatok teljességéért, azok tartalmának valódiságáért valamint helyességéért és időbeni rendelkezésre bocsátásáért. A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az előző bekezdésben felsoroltakat az Ügyfél hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vagy késedelmesen adja át, illetve közli a Pénzügyi Intézményhez történő továbbításra.

7. Panaszkezelés
Az Ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:

a) Szóbeli panasz:
a. személyesen
b. telefonon
b) Írásbeli panasz:
a. személyesen vagy más által átadott irat útján
b. postai úton
c. elektronikus levélben
d. telefaxon

7.1 Bejelentés szóbeli (személyes és telefonos) panasz esetén

Ügyfelek a Többes Ügynök pénzügyi közvetítői szolgáltatásával kapcsolatos észrevételeit, panaszait személyesen a nyitva tartási idő alatt Többes Ügynök ügyfélszolgálatán (székhelyén) tehetik meg:

Az ügyfélszolgálatunk (székhelyünk) elérhetősége:
9721 Gencsapáti, Deák F. u. 65
Nyitva tartása
hétfő–péntek: 8:00-16.00
Az Ügyfél telefonos panaszát az alábbi elérhetőségen és időpontokban teheti meg:

kedd 8:00-20:00 óráig
hétfő, szerda-péntek 8:00-16:00 óráig a +36-70–317 65 01 telefonszámon

7.2 Bejelentés írásbeli panasz esetén

A hatékonyabb ügyintézés érdekében a Többes Ügynök kéri Ügyfeleit, hogy lehetőség szerint használják a Pénzügyi Felügyelet által közzétett Panaszbejelentő Nyomtatványt, amely a Többes Ügynök jelen szabályzatban megjelölt fióktelepén elérhető és a Többes Ügynök honlapjáról (http://hitelnet.hu) is letölthető. A Panaszbejelentő Nyomtatvány használata nem kötelező.

Az írásbeli panasz képviselő vagy meghatalmazott útján való benyújtása esetén a Többes Ügynök vizsgálja a képviseleti jogosultságot, ezért ha a felek meghatalmazott útján járnak el, a panasz kérelmen a meghatalmazottként eljáró természetes személy nevét is fel kell tüntetni, továbbá a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazott aláírásával ellátott – legalább két tanú által aláírt, illetve saját kezűleg írt és aláírt – eredeti meghatalmazást.

Ügyfél írásbeli panaszát megküldheti:

• a C&I Hitelnet Kft levelezési címére (9701 Szombathely Pf. 90.)
• a C&I Hitelnet Kft panaszkezelési e-mail címére ([email protected])
• a C&I Hitelnet Kft. központi fax címére: 06 94 953 387

7.3 A panasz kivizsgálása és megválaszolása

7.3.1. Szóbeli panasz
A szóbeli panaszt Többes Ügynök haladéktalanul megvizsgálja és szükség szerint azonnal orvosolja.

Telefonon közölt panasz esetén Többes Ügynök biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Többes Ügynök a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát – személyesen közölt szóbeli panasz esetén – az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek megküldi. Egyebekben Többes Ügynök az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Amennyiben a jogszabály jegyzőkönyv készítését írja elő, a jegyzőkönyv legalább az alábbiakat
tartalmazza:

a) az ügyfél neve,
b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő
e) rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön,
f) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, illetve a tag pénztári azonosítója,
g) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
h) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, -telefonon közölt szóbeli panasz kivételével - a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,
i) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és
j) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.

7.3.2. Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén a Többes Ügynök a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját és érdemi döntését/intézkedését pontos indoklással ellátva a panasz közlését követő 30 napon belül írásban megküldi az Ügyfél részére.

Többes Ügynök a panasz kivizsgálásáért a Fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel.

7.4 Többes Ügynök a panaszkezelés során különösen az alábbi adatokat kérheti az ügyféltől:
a) neve;
b) szerződésszám, ügyfélszám;
c) lakcíme, székhelye, levelezési címe;
d) telefonszáma;
e) értesítés módja;
f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás;
g) panasz leírása, oka;
h) panaszos igénye;
i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata,
amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre
j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.
7.5. Panaszkezelés folyamatának bemutatása
A panasz benyújtását követően Többes Ügynök elsődleges feladata annak eldöntése, hogy a jelen szabályzatban meghatározott fogalom szerint a bejelentés panasznak minősül-e vagy sem. Amennyiben igen, sor kerül a panasz regisztrációjára.

A panasz regisztrációja után megkezdődik a panaszügy kivizsgálása. A vizsgálati szakaszban kerülhet sor a hiányzó információk, illetve szakvélemény beszerzésére.

A vizsgálati szakasz lezárását követően sor kerül a döntéshozatalra.

Többes Ügynök a rendelkezésére álló információk alapján 30 napon belül mindenkor indoklással ellátott választ küld a panaszosnak.

A döntésnek három fajtája van:

a) Panasz elfogadása
b) Panasz részbeni elfogadása
c) Panasz elutasítása

A döntéshozatalt a panaszeljárás befejezéseként az ügyfélválasz elkészítése és megküldése követi a jogszabály által meghatározott, illetve az Ügyfél által igényelt közlési formában (írásban, faxon, e-mailben, stb.).

Többes Ügynök kiemelt figyelmet fordít a minőségi panaszkezelés biztosítására, ezért az egyes panaszügyek lezárását követően a panaszkezelési folyamat teljes egészének tekintetében monitoring (elemző) tevékenységet folytat, amelynek során többek között vizsgálja:

a) a panaszok átfutási idejét különféle szempontok szerinti bontásban;
b) a panaszok számát;
c) az egyes termékekhez/szolgáltatásokhoz/tranzakciókhoz kapcsolódó reklamációkat;
d) az Ügyfelek panaszkezeléssel kapcsolatos általános elégedettségét;
e) illetve egyes konkrét panaszügy vonatkozásában az ügyfél-elégedettséget.
7.6. Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségekről

7.6.1. A panasz elutasítása esetén Többes Ügynök írásban tájékoztatja jogorvoslati álláspontjáról az ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az Ügyfelet ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telt el.
Többes Ügynök az elutasító döntésében feltünteti a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét, a Magyar Nemzeti Bank levelezési címét, telefonszámát, valamint az MNB honlapján a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése, illetve az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem (pénzügyi fogyasztóvédelmi beadvány) benyújtása céljára rendszeresített formanyomtatványok (a továbbiakban: formanyomtatványok) elektronikus és ügyfélszolgálati elérhetőségét is, továbbá jól látható módon tájékoztatást ad arról, hogy a fogyasztó kérheti ezen formanyomtatványok pénzügyi szolgáltató általi költségmentes megküldését is. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a formanyomtatványok megküldésére vonatkozó fogyasztói igény előterjesztésére szolgáló szolgáltatói telefonszám, e-mail elérhetőség és postai cím megjelölését is, ami megegyezik a panasz bejelentésére szolgáló telefonos, elektronikus illetve postacímmel.
Többes Ügynök a fogyasztó ilyen tartalmú külön kérése esetén a formanyomtatványokat – Többes Ügynök rendelkezésére álló adatok alapján dokumentáltan elektronikus hozzáféréssel rendelkező fogyasztó számára elektronikus úton, más esetben postai úton – költségmentesen, haladéktalanul megküldi

7.6.2 A panasz ügynökön kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetőségei eltérőek aszerint, hogy magánszemély Fogyasztó vagy nem magánszemély Panaszos kíván-e további panaszt tenni.

7.6.3 Amennyiben Többes Ügynöki panaszkezelés nem jár a magánszemély Fogyasztó számára kielégítő eredménnyel vagy nem kap 30 napon belül választ, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

a) bármely, különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita (pénzügyi fogyasztói jogvita) esetén a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvény VIII. fejezetében szabályozott módon a Fogyasztó a Felügyelet által működtetett Pénzügyi Békéltető Testülethez (Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: +36-80-203-776, e-mail: [email protected] , honlap: https://www.mnb.hu/bekeltetes ), továbbá a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat, ,amennyiben a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására vonatkozó szabályok alapján fogyasztónak minősül Ügynöknek tájékoztatnia kell e fogyasztót arról, hogy tett-e általános alávetésinyilatkozatot, meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét továbbá a fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és Többes Ügynök rendelkezésére bocsátott kérelem nyomtatványt. Ügynök jelen dokumentumban tájékoztatja a Fogyasztót, hogy nem tett általános alávetési nyilatkozatot a Pénzügyi Békéltető Testület irányába.
b) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 81. §-a szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulhat (1013 Budapest, Krisztina körút 55., ügyfélszolgálati címe: 1122 Budapest, Krisztina körút 6, telefon: 06-80-203-776, e-mail cím: [email protected]) fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásának kezdeményezése céljából. További részletek az MNB honlapján találhatók: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem. Többes Ügynök felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a Felügyeletnek nincs hatásköre eljárni a Fogyasztó és Többes Ügynök közötti szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegés és joghatásai megállapításának eseteiben. Polgári jogvita esetén ugyanis a bírósági út vagy alternatív vitarendezési fórum – békéltető testületi eljárás – vehető igénybe.

7.6.4. Amennyiben Többes Ügynöki panaszkezelés a nem magánszemély Panaszos számára nem jár kielégítő eredménnyel, a következő jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésére: bármely, így különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

7.7. Panasznyilvántartás és adatvédelem
7.7.1. Többes Ügynök az Ügyfelek panaszairól és azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet, amely a következő főbb adatokat tartalmazza:

a) a Panaszos adatait
b) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését
c) a panasz benyújtásának időpontját és módját
d) a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokolását
e) a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét
f) a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt
g) a panaszban megjelölt igényről való döntést
h) a panaszra adott válaszlevél postára adásának dátumát
i) a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat (pl.: panasz oka, gyakorisága)

7.7.2. Telefonon történő panaszkezelés esetén Többes Ügynök és az Ügyfél közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel kell rögzíteni, amelyről az Ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet 15 napon belül.

A hangfelvételt öt évig kell archiválni, ezt követően az adatokat törölni kell, illetve egyedi azonosításra alkalmasságukat meg kell szüntetni.

Többes Ügynök az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat öt évig archiválja és a Felügyelet kérésére, bemutatja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) selejtezni kell.

A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.

Többes Ügynök a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja. Többes Ügynök ezen felül jogosult jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez a panaszokkal kapcsolatban papír alapú formában vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a panasz vonatkozásában előírt bizonylat megőrzési szabályoknak megfelelően, de legalább a polgári jog elévülési szabályai szerinti elévülési idő leteltéig megőrizni.

7.8. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelső kapcsolattartó

A Hpt. 288. § (5) bekezdése alapján Többes Ügynök köteles fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartót kijelölni, és a Felügyeletnek 15 napon belül a felelős személyét, illetve annak változását írásban bejelenteni.

A Többes ügynök fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartója Fitos Szilárd. A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó személyének változását a Többes Ügynök 15 napon belül bejelenti.
A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó általános feladatai:

a) koordinálja és összefogja a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, Felügyeleti és egyéb elvárásoknak Többes Ügynök működési rendszerébe történő átlátható beépítését, valamint rendszeresen felügyeli Többes Ügynöki belső szabályzatok és eljárásrendek fogyasztóvédelmi szempontú megfelelőségét
b) eljár annak érdekében, hogy Többes Ügynök gyakorlata – fogyasztóvédelmi szempontból – megfeleljen a jogszabályoknak, a Felügyeleti elvárásoknak és ezeket a belső szabályzatokban rögzítsék, az ügyintézőktől pedig folyamatosan megköveteljék
c) elősegíti, hogy a fogyasztóvédelmi jogszabályokat és elvárásokat az érintett területek és munkatársak időben megismerhessék, és ezeket munkájuk során alkalmazzák
d) a termékek és szolgáltatások feltételeinek kialakítása során biztosítja, hogy a termékfejlesztés és a folyamatszervezés szakaszában Többes Ügynök szem előtt tartsa a fogyasztóvédelmi elvárásoknak való megfelelést is
e) Többes Ügynök érintett területeivel együttműködve kialakítja a panaszkezelési gyakorlat elemzésének rendszerét, biztosítva azt, hogy Többes Ügynök vezető testületei részére rendszeres jelleggel értékelő beszámolót készüljön
f) eljár annak érdekében, hogy Többes Ügynök illetékes szakterülete a fogyasztóvédelmi célú felügyeleti adatszolgáltatásokat az előírt tartalommal és határidőben küldje meg a Felügyelet részére
g) közreműködik a megfelelő ügyfél-kapcsolattartás és ügyfél-tájékoztatás eredményességének mérésére szolgáló folyamatok kiépítésében, eredményeinek értékelésében és az ennek alapján szükségessé váló esetleges fejlesztésekben
h) eljár annak érdekében, hogy Többes Ügynök megfelelő oktatást biztosítson illetékes ügyintézői részére az Ügyfelek pontos, hasznos és közérthető információval történő ellátása érdekében
i) biztosítja, hogy a belső oktatási anyagokba beépítésre kerüljön a fogyasztóvédelmi jogszabályokra és elvárásokra vonatkozó ismeretanyag
j) szükség esetén kezdeményezi a tudatos fogyasztói szemléletmód fejlesztését célzó tájékoztatók összeállítását, és azoknak Többes Ügynök internetes felületén és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében történő közzétételét
k) a pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében elősegíti, hogy a Társaság részt vegyen a Pénzügyi felügyelet, illetve más szervezetekkel folytatott, a fogyasztók pénzügyi ismereteinek bővítését célzó együttműködésben

A fogyasztóvédelmi kapcsolattartó feladatai a panaszügyintézés vonatkozásában:

a) Többes Ügynök válasza után esetlegesen visszatérő panaszügyet szükség szerint közvetlen hatáskörbe vonhatja
b) a Felügyelet vagy a békéltető testület hatókörébe került panaszügyeket közvetlen hatáskörbe vonhatja
c) figyelemmel kíséri a panaszkezelési határidők betartását, valamint az elutasított (részben elutasított) panaszokra adott válaszok érdemi megfelelőségét

7.9. Az ügyfélszolgálat rendje

Az ügyfélszolgálat tevékenységét elektronikus úton 24 órán keresztül végzi, az internet és e-mail rendszer segítségével az [email protected] email címen.

Az ügyfélszolgálat visszaigazolása az ügyfél által beküldött elektronikus bejelentéstől számított 2 munkanapon belül történik meg.

Ezt egészíti ki a Többes Ügynök jelen szabályzatban megjelölt fióktelepén végzett személyes és telefonos ügyfélszolgálati tevékenység valamint a postai levélben és faxon érkezett megkeresések kezelése.

Az ügyfélszolgálat elérhető munkanapokon:

hétfő-péntek 8:00-16:00 óráig személyesen a 9721 Gencsapáti, Deák F. u. 65. címen,
vagy a +36-70-317-65-01 telefonszámon.

Postai úton ügyfélszolgálatunkat a 9721 Gencsapáti, Deák F. u. 65. címen érheti el.

Telefonos ügyfélfogadás esetén a tájékoztatás – az azonosíthatóság hiányában – kizárólag nyilvános, közérdekű adatra irányulhat. Amennyiben szükséges, az ügyintéző munkatárs, személyes megbeszélést javasolhat.

Többes Ügynök munkatársainak feladata a postán vagy személyesen beérkező iratok és telefonos megkeresések szakszerű kezelése.

Személyes ügyfélfogadás esetén a Többes Ügynök munkatársai törekszenek arra, hogy az Ügyféllel megismertessék a vonatkozó előírásokat, az ügy előzményeit és pontos, szakszerű közérthető magyarázattal elérjék az ügy optimális megoldását. Az ügyintézés során munkatársaink a mindenkori hatályos jogszabályi előírások betartásával kötelesek eljárni.
7.10 Panaszkezelési szabályzat

Többes Ügynök a panaszok kezelésére, a panaszügyintézés módjára, valamint a panasznyilvántartás vezetésére vonatkozóan a Társaság külön panaszkezelési szabályzattal rendelkezik, mely elérhető a Többes Ügynök honlapján ( www.hitelnet.hu)

8. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció
8.1. Többes Ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során kerülni kell minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni.

8.2. Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:
a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),
b) a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,
c) a hitel teljes összege,
d) a hitel futamideje,
e) a teljes hiteldíj mutató,
f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint
g) a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.
8.3 Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra - ideértve a díjat, jutalékot, költséget - vonatkozó számadatot megjelöl - a (8.2) bekezdés a)-e) és g) pontján túl -, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:
a) a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,
b) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,
c) a törlesztőrészletek száma, valamint
d) devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó által fizetendő összeget.
8.4 A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell.

8.5 Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.

8.6 A hitelközvetítő a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el.

9. A hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás

9.1 Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és - ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül - a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelező és adott esetben a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.

9.2 A 9.1 bekezdés szerinti felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.

9.3 A 9.1 bekezdés szerinti felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.

9.4 A 9.1 pont szerinti felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

9.5 Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a 9.1 bekezdés szerinti felvilágosításnak ki kell terjednie

a) arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint
b) az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.

9.6 A hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében a hitelező és a hitelközvetítő az 9. Pont szerinti felvilágosítás mellett, kellő időben, de azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen ajánlat vagy hitelszerződés kötné, köteles a fogyasztót az általa megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében - az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával - papíron vagy más tartós adathordozón a következő adatokról tájékoztatni:

1. a hitel típusáról,
2. a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
3. a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,
4. a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,
5. a hitel futamidejéről,
6. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezéséről és készpénzáráról,
7. a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeiről, alkalmazása esetén a vonatkozó referencia-kamatlábról, kamatfelárról, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutatóról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeiről és eljárási szabályairól,
8. a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével,
9. a fogyasztó által a szerződéskötéskor ismert feltételek alapján fizetendő teljes összegről,
10. a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészletek összegéről, a törlesztőrészletek számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztőrészleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjéről,
11. a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, kivéve ha a fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fenntartása nem kötelező,
12. a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat, jutalékot (a továbbiakban együtt: díj) és költséget -, és módosításuk feltételeiről,
13. adott esetben a közjegyzői díjról,
14. a hitelhez kapcsolódó olyan szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges,
15. a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,
16. a fizetés elmulasztásának következményeiről,
17. a szükséges biztosítékok meghatározásáról,
18. az elállási jogról, illetve annak hiányáról,
19. az előtörlesztéshez való jogról, és annak a 2009. évi CLXII. törvény ( Fhtv.) 24. § szerinti esetleges költségeiről,
20. A 2009. évi CLXII. törvény ( Fhtv.) (4) bekezdése szerinti kötelezettségéről,
21. A 2009. évi CLXII. törvény ( Fhtv.) 9. § szerinti kötelezettségről, valamint
22. a megadott adatok érvényességének esetleges időbeli korlátozásáról.

9.7 Ha az 9.6 pont (7) pontja szerinti egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, a hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozó tájékoztatást valamennyi hitelkamat tekintetében meg kell adni.

9.8 Ha a fogyasztó a rendelkezésére bocsátott adatok alapján megjelöli az általa előnyben részesített hitel jellemzőit, a hitelező és a hitelközvetítő a teljes hiteldíj mutatóról és a fogyasztó által fizetendő teljes összegről ezek alapulvételével nyújt tájékoztatást.

9.9 Ha a hitelszerződés alapján a hitel lehívására többféle módon kerülhet sor, és ezek eltérő hitelkamatokat vagy eltérő hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatást - ideértve díjat és költséget - jelentenek, és a hitelező az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módot vette figyelembe, a hitelező és a hitelközvetítő a tájékoztatás során köteles jelezni, hogy más lehívási mód magasabb teljes hiteldíj mutatót eredményezhet.

9.10 Ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, a hitelező és a hitelközvetítő köteles egyértelműen és tömören tájékoztatni, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve ha a felek kifejezetten erről állapodnak meg.

9.11 Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelező és a hitelközvetítő - a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával - az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztót:

a) a 9.6 pont 1-5. pontjában, 7. pontjában, 8. pontjában, 15. pontjában, 20. pontjában és 22. pontjában foglaltakról,
b) a hitel felmondásának feltételeiről és módjáról,
c) olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a hitelező felszólítására kell visszafizetni arról, hogy a hitelező bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni, valamint
d) olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelező felszólítására kell visszafizetni a szerződés megkötését követően felmerülő hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról - ideértve díjat és költséget -, és ezek módosításának feltételeiről.

9.12 A hitelező és a hitelközvetítő az e pontban meghatározott adatokon kívül kizárólag az 1. melléklet szerinti formanyomtatványtól elkülönítetten adhat tájékoztatást.

9.13 Többes Ügynök a 9.1 és 9.6 pont szerint általa teljesítendő tájékoztatással egyidejűleg közölni, illetve a tájékoztató iratokon feltüntetni köteles, hogy a fogyasztó érdekében vagy valamely - egy, illetve több - hitelező képviseletében jár el.

9.14 Többes Ügynök a fogyasztó által részére fizetendő díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségről a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztót tájékoztatni, és az erről való megegyezést papíron vagy más tartós adathordozón rögzíteni köteles.

9.15 Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn.

9.16 Többes Ügynök az Ügyfelek lehetőségeinek felmérése érdekében 32/2014. (IX.10) MNB rendelet hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén a tájékoztatást megelőzően szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást ad az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről.

10. A hitelképesség vizsgálata

10.1 A hitelező a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

10.2 Ha e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérően nem rendelkezik, az információk a fogyasztó által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak. A hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételéről a hitelező előzetesen papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztót.

10.3 A hitelező a hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót a hitelkérelem elbírálásának eredményéről és adott esetben arról, ha a hitelkérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során került sor.

10.4 A hitelszerződés megkötését követően a hitelező nem mondhatja fel a hitelszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy a fogyasztó által közölt adatok hiányosak voltak.

10.5 Ha a felek a hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a hitelszerződés módosítását megelőzően a hitelező köteles a fogyasztó hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a hitel adott összeggel történő megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.

10.6 Ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a fogyasztóval nem kíván szerződést kötni, a fogyasztót a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.

11. A Többes Ügynök díjazása

11.1 A Többes Ügynök többes ügynökként elvégzett pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjra az Ügyféltől nem jogosult, közvetítői díjat kizárólag a megbízó Pénzügyi Intézménytől fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a Többes Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel azzal, hogy hitel-tanácsadási tevékenység nyújtása ellenértékeként kizárólag akkor jogosult díjat felszámítani, ha az általa ajánlott jelzáloghitel vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing után az érintett Pénzügyi Intézménytől nem kap közvetítői díjat.

11.2 A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfél számára más, a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos – de a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként egyéb díjat, költséget nem számít fel.

11.3 A Többes Ügynök az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke, továbbá tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az Ügyfél jogosult ilyen információt kérni.

12. Adatkezelés, adatátadás, ügyfélszerződés nyilvántartás

12.1 A Többes Ügynök köteles a pénzügyi szolgáltatási szerződéssel összefüggésben tudomására jutott valamennyi banktitoknak minősülő adatot és információt megőrizni, illetőleg azokat kizárólag a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően adhatja ki harmadik személynek. A Többes Ügynök a közvetítői tevékenysége során tudomására jutó banktitoknak, illetve üzleti titoknak minősülő adatokat a Hpt. VIII. fejezetében foglaltak szerint köteles kezelni. A Többes Ügynök csak az Ügyfél megfelelő azonosítását követően ad tájékoztatást a közvetített szerződéssel kapcsolatos, banktitoknak minősülő információkról.

12.2 Többes Ügynök a Hpt. 69. § (5) bekezdés alapján az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. Többes Ügynök a közvetítői tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrzi. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

12.3 A Többes Ügynök adatkezelésére egyebekben a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező Tájékoztatási és Adatkezelési nyilatkozat az irányadó, mely a Többes Ügynök honlapján (hitelnet.hu) folyamatosan elérhető.

13. Záró rendelkezések

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Hpt., a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló mindenkori törvény, valamint az egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Hatályos 2017.03.01. napjától

 

1. melléklet a 2009. évi CLXII. törvényhez
2. melléklet a 2009. évi CLXII. Törvényhez
1. melléklet a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelethez
2. melléklet a 3/2016. (I. 7.) NGM rendelethez

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.