Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
1.8K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Kedves Hitelnet !
Olyan kérdésem lenne, hogy ikreim 2019. 04. 30-án születtek, a harmadik pedig 2020. 09. 28-án.
Van-e lehetőségem igénybe venni, ha a hitelt 2017 októberében vettük fel?

Kedves Mária!
Második gyermekük után igényelhető az 1M Ft, azonban 2020. július 1-től született gyermekek esetén a tartozáscsökkentő támogatás iránti kérelem benyújtására a gyermek születésétől számítva 60 nap áll rendelkezésre. A veszélyhelyzet idejére ez a 60 nap kitolódik. Pontos tájékoztatásért javasoljuk felkeresni a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályát.

Nem is lehet méltányosságot kérni a covid miatt? Nálunk hol volt ügyfélfogadás, hol nem, mint a mesében?

Kedves Hitelnet!
Jelenleg első gyermekünkkel vagyok várandós, szeptember 30. a várható születési dátum. Férjemmel tervezünk egy nagyobb felújítást, amit felújítási jelzáloghitelből valósítanánk meg.
Ezzel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy az erre vonatkozó hitelt meg kell igényelnünk az első gyermekünk születése előtt, annak érdekében, hogy jogosultak legyünk a majdani kedvezményre? Két gyermeket szeretnénk, így az egy millió forint összegű elengedésre való jogosultság érdekelne. Elegendő, ha a második gyermek születése előtt rendelkezünk a jelzáloghitellel, vagy az első gyermek születése előtt kell megigényelni a hitelt?
Köszönöm.

Kedves Sári!
Tartozáscsökkentő támogatás esetén elegendő, ha a második gyermek születése előtt kerül felvételre a lakáscélú jelzáloghitel.

Kedves Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy lakáscélú jelzáloghitel elengedés esetén az érintett lakást mikor lehet, illetve meddig nem lehet eladni? Van erre konkrét, meghatározott idő? Előre is köszönöm a választ!

Kedves Kinga!
Elidegenítésre vonatkozó megkötés tartozáscsökkentő támogatás esetén nincsen.

Tisztelt Szakértők!
Két gyermekünk van a feleségemmel. Az első 2015-ben a második 2019.09.24-én született. A jelzáloghitel szerződésben csak ketten szerepelünk mint adósok. 2013-ban vettük fel a hitelt 10 évre.
Érdeklődnék, hogy jogosultak vagyunk-e az második gyermek utáni 1.000.000 Ft támogatásra?
Sok helyen lehet olvasni, hogy 2020-ban hozott rendelet alapján, ez évben született gyermekek után 60 nap áll az igénylésre, de nem írnak arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak arra akik előtte születtek.
Várom válaszukat!
Köszönettel.
Balázs

Kedves Balázs!
A 2019.09.24-én született gyermek után időkorlát nélkül igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás.

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődöm, hogy jogosultak lehetünk-e a hiteltartozás elengedésére (4 millió Ft)? Körülményeink:
Június elején várjuk harmadik gyermekünk megszületését. A lakáscélú hitelszerződést 05. 21-én írjuk alá a bankkal és aznap foglaljuk közjegyzői okiratba. Várhatóan a hitel folyósítása a gyermek megszületéséig nem történik meg.
A jogosultság feltétele a gyermek születéséig aláírt hitelszerződés vagy a hitel tényleges folyósítása?
Másrészt a kérelem beadásakor vagy gyermek születésekor kell, hogy a jogosultsági feltételnek eleget tegyünk?
Jelen helyzetben pedig a gyermek születését követő 60 napon belül kell benyújtanunk a kérelmünket vagy a veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt elegendő annak megszűnését követő 30 napon belül (tudomásom szerint létezik egy ilyen veszélyhelyzeti szabály).
Köszönettel várom válaszát!

Kedves Gusztáv!
A jogosultság szempontjából az a fontos, hogy a kölcsönszerződés aláírásra kerüljön a gyermek megszületése előtt, ám további feltétel, hogy a kölcsön folyósításra kerüljön (legalább a támogatás összegét elérő mértékben) a támogatási kérelem benyújtásáig. Arra vonatkozóan, hogy a veszélyhelyzetben a gyermek születését követően meddig nyújtható be a támogatás iránti kérelem, az elbírálásban illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

Tisztelt Szakértők!
Három gyermekem van. Az első 2007-ben, a második 2009-ben és a harmadik 2019.09.12-én született. A harmadik gyermek születése előtt nem volt semmilyen jelzáloghitelünk.
Már vártam a harmadik gyermekemet, amikor új házat építtettünk és ehhez elkezdtük intézni a banki hiteleket. Sajnos a bürokrácia miatt elcsúsztunk a banki hitelszerződés megkötésével. A baba koraszülöttként hamarabb jött világra, mint hogy aláírtuk volna a szerződést, melyre csak 2019.12.10-én került sor. A házépítés lassabban haladt, mint számítottunk rá, a használatbavételit 2020. 12-ben kaptuk meg, így a bank csak 2021. 03-ban utalta ki a hitelösszeget. A kiutalásig rendelkezésre tartási díjat fizettünk.
Kérdésem lenne, hogy ebben a 3 gyerekes felállásban jogosultak lettünk volna-e jelzáloghitel elengedésre, és ha igen, akkor mikor és milyen összegben? A hitelszerződés megkötésétől, vagy a kiutalástól kell számítani a határidőket?
B verzió: tervezünk még egy gyermeket. Ebben az esetben milyen összegű elengedésre számíthatunk a betöltött 12. heti terhességtől? És mennyi gyermeket vesznek figyelembe?
Köszönöm szépen a segítségüket!

Kedves Anikó!
3. gyermekük után 4M Ft elengedésre adott esetben akkor lehettek volna jogosultak, ha a hitelszerződés aláírására a gyermek születése előtt kerül sor.
4. gyermek után 4M Ft-ra lehetnek jogosultak, mivel ezt az összeget korábban nem használták ki. További pontos tájékoztatást a tartozáscsökkentő támogatás elbírálásban illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud adni Önnek.

Kedves szakértők!
A helyzet a következő: 2019.03.21.-én születtek ikreink. 2020. szeptember elején vásároltunk családi házat 10M CSOK hitel igénybevételével.
Jogosultak vagyunk-e a jelzálogcsökkentő támogatásra?
Köszönettel!

Kedves Zoltán!
Mivel a gyermekek születése megelőzi a lakáshitel felvételét, ezért a tartozáscsökkentő támogatás igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Kedves Ügyintéző!
Szeretnék érdeklődni, hogy a jelzálog elengedés meddig lehetséges?
Illetve hogy mi mennyi jelzálog elengedésre vagyunk jogosultak, a 3. gyermekünk 2018.09.10 született, utána 1M forintot igényeltünk, utána volt törvény módosítás. Most 4. gyermekemet várom aug. közepére.

Kedves Szilvia!
4. gyermekük után 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak. A támogatás a betöltött 12. várandóssági héttől a gyermek születését követő 60 napig igényelhető.

Jó napot!
Érdeklődnék, hogy ha kifutottam a 60 nap jelzáloghitel törléséből, akkor milyen lehetőségem van?

Kedves Dániel!
2020. július elsején vagy azt követően született gyermek esetén a támogatás igénylésére a születést követően sajnos csak 60 nap áll rendelkezésre.

Tisztelt Szakértők!
Takarékbankos lakáscélú jelzáloghitelre szeretnénk a “tartozáscsökkentő támogatás” lehetőségével élni. Mivel a leírásokból és a bankok tájékoztatóiból sem volt számunkra teljesen egyértelmű (4M, 4+1M? …?), érdeklődöm, hogy maximálisan mekkora összeg igényelhető vissza közvetlenül 6. gyermekünk születését követően? Ez 2021. október végén lesz aktuális. Az előző 5 gyermek közül négyen 2018 előtt, egyikük 2020-ban született.
A felsorolt jogosultsági feltételeknek megfelelünk.
Köszönöm válaszukat.

Kedves Martin!
Amennyiben a Takarékbankos lakáshitel az 5. gyermek születése előtt került felvételre és a gyermek 2020. július 1. előtt született, akkor utána 4M Ft, 6. gyermekük után 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak. Ha 5. gyermekük 2020. július 1. után született, akkor utána – az új rendelkezések értelmében – a születést követő 60 napon belül lehetett volna igényelni a támogatást. Ez esetben a 6. gyermekük után érvényesíthető a 4M Ft-os támogatás.
Az igényléssel a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályához fordulhatnak.

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy jogosultak vagyunk-e tartozáscsökkentő támogatásra? 2021 áprilisban vásároltunk házat, falusi csokos támogatott és piaci hitellel. 5. Gyermekünk 2021 júniusban fog születni. Eddig a csokon kívül semmilyen támogatást nem vettük igénybe.
Köszönettel.
Kitti

Kedves Kitti!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak, úgy a leírtak alapján igényelhető 5. gyermekük után a tartozáscsökkentő támogatás. A támogatás iránti kérelemmel javasoljuk felkeresni a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályát.

Tisztelt Hitelnet!
2021. február 8-án született második gyermekünk. A CSOK-ot márciusban igényeltük lakásvásárlás céljából, amit április végén ki is folyósítottak.
Jogosultak vagyunk még erre a támogatásra? Valahol azt olvastam, hogy születéstől számított két hónapon belül lehet csak igényelni.
Köszönöm.

Kedves Gergő!
2020. július elsején vagy azt követően született gyermekek után igényelt támogatás esetén valóban csak 60 nap áll rendelkezésre a születéstől számítva a tartozáscsökkentő támogatás iránti kérelem benyújtására. Veszélyhelyzet idejére úgy tudjuk ez a 60 nap meghosszabbodik.

Tisztelt Hitelnet!
Jelenleg van több jelzáloghitelünk, amit még 2009-ben és 2011-ben vettünk fel. Családon belül több adóstárs van. A fiam is adóstárs, illetve a menyem a másik hitelben. 2 kisgyermek van, egyikük 2015-ben, másikuk 2019. 06. hóban született.
Az a kérdés, hogy fentieket figyelembe véve lehet-e igényelni a tartozástámogatást és ha igen, akkor hol lehet igényelni?
Várom szíves válaszukat.
Tisztelettel: T-né

Kedves Judit!
A megadott születési dátumok alapján tartozáscsökkentő támogatás igénylésére sajnos nincs lehetőség.

Nagyon köszönöm gyors válaszukat. Még megkérdezem, hogy létezik-e más “hiteltámogatás” lehetőség akár más aspektusból megközelítve, tehát nem a gyerekeket figyelembe véve. Mondjuk elhalálozás, ebből következően jelentős jövedelemcsökkenés okán például. De teljesen mindegy az ok, lényeg a segítség lenne.

Válaszukat köszönöm előre is: Judit

Kedves Judit!
Otthonteremtéssel összefüggő támogatásokon (CSOK, CSOK hitel, ÁFA) kívül, egyéb támogatásban irodánk nem illetékes.

Ezt értem, köszönöm. Azonban még abban kérném a segítségüket, hogy létezik-e tudomásuk szerint más jellegű támogatás máshol? Csak ennyit kérek szépen.
Köszönöm: Judit

Kedves Judit!
Erről sajnos nincs információnk.

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy a volt férjemmel 2004-ben vásároltunk egy ingatlant. Én vagyok az adós, ő pedig az adóstárs. Közös gyermekünk 2012 júniusában született, nekem pedig született még egy gyermekem 2019 decemberében. A két gyermekkel élek az ingatlanban, a volt férjem nevén van az ingatlan 50%-a, de a válóperes papíron rajta van, hogy lemond az ingatlanról, csak ugye hiteles és másik adóstársat nem tudok helyette, így hitel végéig “marad”. Elmaradások nincs és nem is volt a lakáshitelnél.
Jogosult vagyok az 1 millió forint hitelelengedésre a második gyermekem által?
Köszönöm: Erika

Kedves Erika!
A jogosultság kérdésével az ebben illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályát javasoljuk megkeresni.

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődöm, hogy elváltként, ha két gyermekemnek más a lakcíme, mint a enyém, abban a esetben van-e akadálya a támogatásnak? Milyen más feltételeknek kell megfelelni válás esetén?
Várom szíves válaszukat,
Üdvözlettel,
Kinga

Kedves Kinga!
Információink szerint feltétel, hogy közös háztartásban éljenek a gyermekek az igénylő szülővel. A jogosultsági feltételekről további pontos tájékoztatást a támogatás elbírálásában illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud adni Önnek.

Üdvözlöm Önöket!
Jelenleg nincs hitelünk, viszont úton van a harmadik baba. A kérdéseim:
1. Lakáscélú jelzáloghitelt ha veszek fel felújításra, akkor abból is érvényesíthető a tartozáscsökkentés?
2. Ha második ingatlant veszek fel, jelzáloghitellel, akkor abból is érvényesíthető a tartozáscsökkentés?
3. Van-e bármilyen megkötés, mint például nem adhatom el az ingatlant 10 évig, amelyik hiteléből elengedték a 4 millió Ft-ot? Bejegyeznek-e elidegenítési tilalmat mondjuk évekre, ha igénylem a támogatást?
4. Konkrét kérdésekkel kihez lehet fordulni? Államkincstár? Szeretnék tőlük így egy írásos választ kapni.
Köszönöm előre is a válaszokat!

Kedves András!
1. Felújításra felvett lakáscélú jelzáloghitel esetén is érvényesíthető a támogatás.
2. Második ingatlanra felvett lakáscélú jelzáloghitel esetén szintén érvényesíthető a támogatás.
3. Elidegenítési és terhelési tilalom nem kerül bejegyzésre, nincsen megkötés a későbbiekre vonatkozóan.
4. Konkrét kérdésekkel a támogatás elbírálásában illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályát (MÁK-on belül) javasoljuk megkeresni.

Tisztelt Hitelnet!
Amennyiben édesanyám az adóstárs az építési hitelemben a jövedelme miatt, mivel gyeden vagyok, de a harmadik gyermekkel vagyok várandós, az kizáró ok?
Köszönöm!

Kedves Zsu!
A tartozáscsökkentő támogatásra való jogosultságot sajnos kizárja édesanyja adóstársi szerepe.

Tisztelt Hitelnet!
5 gyermekem van 2004.07.06, 2005.08.11, 2008.03.02, 2009.12.15 és 2018.10.31-én születtek.
Én 2009. február 28-án vásároltam az ingatlant, ami 4M Ft volt és még körülbelül kamattal együtt 2M Ft-van.
Jelzálogkölcsön esetén számíthatunk tartozáscsökkentésre, és ha igen, milyen mértékben?

Kedves Ida!
A leírtak alapján 5. gyermeke után 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehet jogosult, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak. További tájékoztatás az ebben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

Jogosultak vagyunk-e tartozáscsökkentőre, ha az intrumnál van a jelzálogtartozás? 3 gyermek van, házasok vagyunk, de én emiatt báros.

Kedves Kati!
A tartozáscsökkentő támogatás felmondott hitel esetén nem érvényesíthető.

Tisztelt hitel net!
Első gyermekünk 2010-ben, 2. gyermekünk 2017-ben és 3. gyermekünk 2020. 12.26-án született. A jelzáloghitel az én nevemen van, mint adós, de a jelzálogot édesapám adta a házra, mivel az ő nevén van a ház, amiben élünk.
Így is jár támogatás?

Kedves Mónika!
A leírtak alapján sajnos nem igényelhető a támogatás. A jogosultsághoz Önnek is kellene rendelkeznie legalább 50%-os tulajdonrésszel a támogatott ingatlanban. Valamint a támogatás iránti kérelem benyújtására a gyermek születését követő 60 napon belül van lehetőség 2019. július elsején vagy azt követően született gyermekek esetében.

Tisztelt Hitel net
1. gyermekünk 2007. január. 30.
2. gyermekünk 2017. június. 17.
3. most augusztus elejére várjuk.
Jelzálogkölcsön esetén számíthatunk tartozáscsökkentésre, és ha igen, milyen mértékben?

Kedves Veronika!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak, 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak.

Kedves Hitelnet!
Egy gyermekünk van, aki 2018.05.17 napon született! A feleségem 2 hét múlva ikreket hoz a világra! Az új házunkat generálkivitelező építi! A hitelszerződésünk meg van kötve! Viszont a folyósítás később esedékes, mint a gyermekek születése!
Ebben az esetben is él a hitel elengedése?
Válaszát köszönöm.

Kedves Zoli!
A tartozáscsökkentő támogatás már folyósított hitelből írható jóvá. A gyermekek születése után 60 nap áll rendelkezésükre a támogatási kérelem benyújtására.

Üdvözlöm.
Érdeklődni szeretnék, hogy mi 2017 májusban vettük fel jelzáloghitelt 1 gyermek után CSOKkal. Az első gyermekünk 2020. 02-ban született. A kistesó úton. Az első gyermekünk után is már jogosultak vagyunk az 1 millió forintra vagy csak a második gyermekünk után? 🙂 illetve ha a tartozásunk kevesebb mint a támogatás, akkor végtörlesztésnek minősül?
NAGYON szépen köszönöm előre is a választ.

Kedves Reni!
A tartozáscsökkentő támogatásra 2. gyermekük után lehetnek jogosultak 1M Ft összegben. Ha a tartozásuk kevesebb mint a támogatás, akkor annak kiegyenlítése végtörlesztésnek minősül.

Nagyon Szépen köszönöm a gyors választ.

Üdvözlöm!
2 kisfiú édesanyja vagyok, akik 2012 és 2015-ben születtek most 3. gyermekemet várom betöltött 12. hét.
Mennyi jelzáloghitel elengedésre számíthatok?
Illetéket még fizetjük, az kizáró ok lehet igénylésnél, mint meglévő tartozás?

Kedves Annamária!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak, úgy 4M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak. Az illeték nem kizáró ok.

Köszönöm szépen a gyors választ!

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném megkérdezni, hogy igénybe tudom venni ezt a támogatást, ha első gyerekem 2014-ben, a második 2016-ban született és a harmadik úton van?

Kedves Anikó!
A leírtak alapján a jogosultak lehetnek 3. gyermekük után 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Tisztelt Szakértő!
Olyan kérdésem lenne, hogy 2018-ban vettünk fel jelzáloghitelt a Fundamentától, plusz két gyerekre igényeltünk csokot használt ingatlan vásárlásra. Most úton van a 3. gyermek, amelyre szeretnénk igénybe venni a jelzáloghitel elengedést. Minden feltételnek megfelelünk.
A kérdésem az lenne, hogy ha ezt igénybe vesszük, utána még jogosultak vagyunk a csok különbözetet felvenni? Amit szintén a jelzáloghitel csökkentésére szeretnénk használni. Ennek mennyi az összege ebben az esetben? Majd ezek után szeretnénk igénybe venni a babaváró hitelt.
Ez így lehetséges? Egymás után ezeket igényelni?
Köszönöm szépen válaszát.

Kedves Asszonyom!
A tartozáscsökkentő támogatás 3. gyermekük után igénybe vehető 4M Ft összegben, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak. A tartozáscsökkentő támogatás igénybevétele nem zárja ki az utóbb született gyermek utáni CSOK igénylést, de információink szerint az utóbb született gyermek utáni CSOK Fundamenta lakáshitel csökkentésére nem használható fel.
A babaváró hitel szintén igényelhető, ha a jogosultsági feltételek fennállnak és megfelelő jövedelemmel rendelkeznek. A feltételekről részletes tájékoztató IDE kattintva olvasható. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű babaváró hitelügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet!
Szeretném megkérdezni, a mi családunk esetében van-e lehetőségünk valamilyen támogatás igénybevételére? A gyerekek nappali tagozatos középiskolai és általános iskolai tanulók, 2002, 2005. és 2007-ben születtek. 2015-ben vásároltunk családi házat, amihez 10.000.000,-Ft összegű, támogatott, jelzálogalapú hitelt vettünk igénybe az OTP-nél.

Kedves Eszter!
A leírt esetben tartozáscsökkentő támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Tisztelt Hitelnet!
2018 márciusában vettem fel jelzáloghitelt, a lakás 100%-os tulajdonosa vagyok. Az első gyermekünk 2019 augusztusában született. Jelenleg ikreket várunk, 3 hét múlva töltik a 12. hetet. Két kérdésem van:
1) Ha jól értem, 4+1 M Ft-ra vagyunk jogosultak.
2) Az előtörlesztés összege 4 és 5 M Ft között van. A benyújtást követő 34 nap múlva várhatom a törlesztés megvalósítását. Ha minden jól megy, ez júniusra esik. A fizetési moratóriummal eddig nem éltem. Önnek mi a véleménye: érdemes-e a fizetési moratóriumot a következő két hónapra megkérni. Jelent-e ez bármi akadályt az előtörlesztés és a bírálat kapcsán? Értelem szerint ezzel 2 havi törlesztést tudunk megspórolni.
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Sándor!
A leírt esetben 1+4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak. Információink szerint a moratórium nem érinti hátrányosan a támogatás elbírálását. Ez ügyben azonban a támogatási kérelmek elbírálásában illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályával lenne célszerű egyeztetniük.

Tisztelt Hitelnet!
Február 24-én nyújtottuk be a kérelmet, de még azóta sem kaptunk semmit arról, hogy elfogadták-e vagy elutasították. Mennyi idő az elbírálás? Hol tudok utána járni, ha nem kapok semmi választ a támogatás elbírálásáról?

Kedves Krisztina!
Információink szerint a hiánytalan kérelem benyújtásától számítva 30 nap az elbírálás. A területileg illetéke járási hivatal lakástámogatási osztálya tud pontos tájékoztatást adni.

Tisztelt Hitelnet!
Első gyermek 2018. decemberben, második gyermek 2020. októberben született. A második után kötöttük meg a lakáshitel szerződést 2020. novemberben. Jelenleg úton van a harmadik baba. (még nincs 3 hónapos)
Az lenne a kérdésem, hogy ebben az esetben mekkora támogatásra leszünk jogosultak?

Kedves Márk!
Ebben az esetben 3. gyermekük után 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek majd jogosultak, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Kérdése van?

Kattintson ide és tegye fel

Szakértőink eddig 44439 kérdésre válaszoltak.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

1.8K
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x