Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját – társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás – a folyósítás napjától számított – Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a támogatás?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
1.8K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Kedves Ügyintéző!
Igénybe szeretnénk venni a támogatást, de tervben van, hogy hosszú távon esetleg külföldre költözünk, tehát az állandó lakcímünk nem Magyarországon lesz. Van-e erre vonatkozólag valami megkötés, hogy mennyi ideig kell magyar állandó lakcímmel rendelkezni?
Köszönöm válaszukat előre is!
Üdv: Mária

Kedves Mária!
Tartozáscsökkentő támogatás felvételét követően nincsen magyarországi lakcímre vonatkozó megkötés.

Üdvözlöm.
Első gyermekünk 2017 szeptemberében, második gyermekünk 2019 szeptemberében született, 2 év múlva tervezzük a harmadik gyerek érkezését. 2018 augusztusában vettünk fel lakáshitelt a Fundamentától.
Mekkora támogatásra vagyunk jogosultak?

Kedves Fecó!
A leírtak alapján 2 gyermekük után 1M Ft-ra jogosultak jelenleg, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy hány nap a benyújtott kérelem elbírálásának határideje? 2021. 03.10-én nyújtottuk be az igénylést a Kormányhivatalhoz, a mai napig nem kaptunk semmilyen határozatot.
Köszönöm!
Üdvözlettel.
Andrea

Kedves Andrea!
Úgy tudjuk, hogy hiánytalanul benyújtott igénylési dokumentáció esetén 30 nap. Pontos tájékoztatást az ebben érintett járási hivatal lakástámogatási osztálya tud adni Önnek.

Üdvözlöm!
Első gyermekünk 2019.03.21-én született, második gyermekünk terveink szerint 2022-ben fog megszületni.
Igényelhetjük az egymillió forint támogatást, ha megszületett a második gyermekünk?
Lakáshitelünk 2021.04.-ban köttetett.
Köszönöm válaszát!

Kedves Gábor!
A leírt esetben a várandósság betöltött 12. hetétől a gyermek születését követő 60 napig igényelhető lesz a tartozáscsökkentő támogatás, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Üdvözlöm.
Mi is igénybe vettük a falusi csokot és most született a 4. gyermekünk. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyi az az összeg, amit a támogatásképp igényelhetünk vagy egyátalán igényelhetünk-e?

Kedves Martin!
Tartozáscsökkentő támogatás akkor igényelhető, ha a gyermek születése előtt lakáshitelt is vettek fel.

Vettünk fel azt is a csok mellé 2020 októberében és a kislányom most született 2 hete.

Kedves Martin!
Ebben az esetben jogosultak lehetnek 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Üdvözlöm!
Azt szeretném kérdezni, hogy 2 gyerekes családként mi is igénybe vehetjük a hitel csökkentést? Nem tervezünk harmadikat. Az első 2019.03. a második 2020.12. hóban született és a második után szeretnénk igényelni az 1 millió forintot.
Köszönöm válaszát.

Kedves Nikolett!
2020. július 1. után született gyermekek esetén a tartozáscsökkentő támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje a gyermek születését követő 60 nap. Mivel ez letelt, így információink szerint már sajnos nem tudják kérni a hitelcsökkentést. Esetleg kérdezzék meg a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályát, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel van-e lehetőség 60 napon túl is igényelni a támogatást.

Üdvözlöm!
Olyan kérdésem lenne, hogy a CSOK hitelre – ami egy lakáscélú jelzálog fedezetű hitel – is igénybe vehető-e ez a tartozáscsökkentő támogatás, vagy az állami támogatásokat nem lehet ilyen formában halmozni.
Köszönöm válaszát!

Kedves Melinda!
A tartozáscsökkentő támogatás CSOK hitel csökkentésére is igénybe vehető.

Üdvözlöm!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a 2014-ben felvett jelzálog alapú hitelünkhöz szeretnénk igényeli a támogatást. Jelenleg 1 gyermekünk van, aki 2021 januárjában született. A kérdésem az lenne, hogy vállalt gyermekre is igényelhető? Pl: még 2 gyereket szeretnénk, akkor már most beadható a kérelem, ha igen, mennyi időn belül kell megszületnie a babának? Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Norbert!
Vállalt gyermek után a tartozáscsökkentő támogatás nem igényelhető. Legalább 12. várandóssági hetet betöltött magzat esetén nyújtható be a támogatás iránti kérelem.

Köszönöm a gyors választ! Ha a 2. gyerek után megigényeljük az 1 milliót, a későbbiekben még a 3. gyermek után is megigényelhetjük?

Kedves Norbert!
Igen, a későbbiekben 3. gyermek után is jogosultak lehetnek a tartozáscsökkentő támogatásra maximum 4M Ft összegben.

Üdvözlöm.
2016 szeptember, 2019 október és 2021 januárban születtek a gyermekeink. Falusi csok hitelünk van, amit 2020 év végén vettünk fel.
Igényelhető a 4 milliós hitelelengedés? Jogosultak vagyunk rá?
Válaszát köszönöm.

Kedves Viktória!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek 3. gyermek utáni 4M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatásra, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Üdvözlöm!
Egy gyermekünk már van és egyet vállalva vennénk fel a Falusi Csokot korszerűsítésre.
Ajánlottak hozzá, hogy vegyünk fel 1 millió Ft-ot, és amikor a második gyermek betölti a 12. magzati hetet, igényelhetjük az elengedését. Az elengedés csak a tőketartozásra vonatkozik vagy a kamattal együtt számított tartozásra?
Attól tartok, hogy ha kevesebb lesz mint 1 millió, akkor nem írnak jóvá semmit és végig fizetnünk kell.
Előre is köszönöm válaszát!
Üdvözlettel: Viki

Kedves Viki!
Az 1M Ft tartozáscsökkentő támogatás a tőketartozásból kerül jóváírásra. Ha a fennálló tartozás 1M Ft alatti, akkor is jóváírásra kerül az összeg.

Üdvözlöm,
2002, 2003, 2005 gyerekei szülési éve, 2017-ben vettük fel hitelt, tudom-e csökkenteni a gyerekekből adódóan?
Köszönettel:
Tibor

Kedves Tibor!
A megadott születési dátumok alapján sajnos nem lehetnek jogosultak a tartozáscsökkentő támogatás igénybevételére.

Jó estét!
Azt szeretném kérdezni, hogy megkaptuk a jelzáloghitel elengedést mikor még kismama voltam.
Március 13.-án szültem meg az ikreket.
A taj kártya, lakcímkártya megjött, de az adókártya nem. Szüléstől számít az okmányok bemutatása vagy az igénylésen megadott várható szülés napjától? Vissza kell fizetni a támogatást ha kicsúszunk a 30 napon belül?
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Kriszti!
Kérdésében irodánk nem illetékes. Az ügyben a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud pontos tájékoztatást adni, ahol a támogatás ügyintézése is történt.

A Nav-nál lehet igényelni egy papírt, ami egyenértékű az adókártyával, amíg azt kézhez nem kapod. Csak be kell menni és azonnal megkapod, nekünk mindenhez elfogadták.

Kedves Hitelnet!
Következő kérdéssel szeretnék fordulni Önökhöz.
2018-ban született a 2. és 3. gyermekünk, a Takarékbanknál van 2012 óta deviza kiváltó jelzáloghitelünk (korábban KHB devizahitel 2006-tól), illetve folyamatban van a szerződésmódosítás, mellyel kivesszük az adósok köréből a nagyszülőket – Ők csak zálogkötelezettek lesznek a módosítás után.
Így igényelhető a számításaim szerinti 1 millió forint tartozáselengedés?
Akadály-e, hogy zálogkötelezettként továbbra is szerepelnek?
Jól számolom, hogy 1 millió forintot igényelhetek vissza?
Szíves válaszukat megköszönve.
Üdv. Roland.

Kedves Roland!
A leírtak alapján véleményünk szerint is jogosultak lehetnek a támogatásra 1M Ft összegben. A zálogkötelezettként bevont nagyszülők nem zárják ki a jogosultságot. További tájékoztatást az ügyben a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud adni Önöknek.

Tisztelt Hitelnet!
Jelzáloghitelt tervezünk felvenni 4 millió forint értékben lakásfelújításhoz.
Érdeklődnék, hogy jogosultak vagyunk-e a harmadik baba után járó 4 millió forint tartozáselengedésre, amennyiben a baba születése előtt vesszük fel a hitelt? A harmadik babánkat július végére várjuk, és egyelőre még nincs megkötött jelzáloghitelünk.
A kérdés röviden az lenne, hogy a hitelszerződés-kötésnek meg kell előznie mindhárom baba születését, vagy pedig csak amelyik után igényelni szeretnénk a támogatást? (Mi esetünkben 3. gyerek –> 4M Forint).
Első két gyerekünk születésnapjai:
2018.04.23 és 2020.02.14
Válaszát előre is nagyon köszönöm!
Üdvözlettel,
Antal

Kedves Antal!
A hitelszerződés megkötésének azon gyermek születését kell megelőznie, aki figyelembe vételre kerül a kedvezmény során, azaz adott esetben a 3. gyermekük.

Üdvözlöm!
Úton van a 4. baba. Szeretnénk élni a jelzálog jóváírással meglévő Fundamentás hitelnél. Mennyi jóváírás járhat? A Fundamentás hitelben viszont a szüleim adóstársak, ami sajnos kizáró ok. Azért lettek anno bevonva a hitelügybe, mert kevés volt a jövedelmünk. Ez azóta megváltozott. Mennyire nehéz kiengedni őket?

Kedves Edit!
4. gyermekük után 4M Ft tartozáscsökkentő támogatás járhat, amennyiben 3. gyermekük után nem vették igénybe a 4 milliós hitelelengedést.
A Fundamentával kell egyeztetniük, hogy milyen jövedelmi feltételekkel engedik ki a szülőket a kötelemből.

Kedves Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy ha egyszer beadásra kerül a kérelem, de valami miatt visszadobják, be lehet adni újra?

Kedves Anikó!
Igen, információink szerint benyújtható újra a támogatási kérelem. 2020. július elsején vagy azt követően született gyermek esetén azonban a gyermek születési dátumától számított maximum 60 napig.

Kedves Hitelnet!
Három meglévő gyermekünk mellé novemberben érkezik a 4. baba. Fundamentás hitelünk van, amit 6 éve fizetünk, kb. 3 millió van hátra. A házunk 1/2 1/2 tulajdonrészben van a férjemmel. Sajnos a hitelszerződésben a szüleim adóstársak. Szeretnénk élni a hitel jóváírással, amit ha jól számolunk 4 millió forint lenne, viszont így, hogy a szüleim adóstársak, elvileg nem jár. Két lehetőség van elvileg, vagy kivenni őket a szerződésből, vagy hitelkiváltással egy új szerződést kötni, amiben már csak mi ketten szerepelnénk a férjemmel.
Ez megoldható lenne?

Kedves Edit!
Egyszerűbb megoldás lenne, ha szüleit kiengedné a Fundamenta a lakáshitel szerződésből. A Fundamentával történő egyeztetést javasoljuk elsőként ez ügyben.

Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszát! Szeretném megkérdezni, hogy jól számolunk 4 millió forint járna a mi esetünkben?

Kedves Edit!
Igen, 4 millió forint.

Tisztelt Cím,
Érdeklődnék, hogy meddig nyújtható be a kérelem a 2.gyermek születése után?

Üdvözlettel, Beáta

Kedves Beáta!
Ha a 2. gyermek 2020. július elsején vagy azt követően született, akkor a születét követő 60 napon belül van lehetőség a tartozáscsökkentő támogatás iránti kérelem benyújtására. Korábbi születés esetén nincsen ilyen időkorlát.

Üdvözlöm önöket!
Párommal a 3. gyermeket várjuk és betöltötte a 12 hetes kort, viszont az ingatlant amit megvásárolnánk csak a gyermek születés előtt kb. 2 héttel írnánk alá az adásvételi szerződést, Csok plusz csok hitelből. Így is igényelhető a 4 millió forintos jelzáloghitel elengedés?
Köszönettel.
Péter

Kedves Péter!
Ha előbb megszületik a gyermek, minthogy a banki hitelszerződés aláírásra és a hitel folyósításra kerül, akkor sajnos nem lesz igényelhető a tartozáscsökkentő támogatás.

Üdvözletem,
még egy kérdésem lenne:
Tud-e valaki olyan lakáscélú jelzáloghitelt, ami meglévő ingatlan felújítására való (tehát nem szabad felhasználású személyi kölcsön, hanem kifejezetten lakáscélú hitel), és nem az otthonfelújítási támogatás az?
Köszönöm előre is!

Kedves András!
Minden pénzintézet kínál piaci kamatozású felújítási célú jelzáloghitelt. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

Üdvözlöm Önöket!
Otthonfelújítási támogatott lakáshitelt ha felveszünk, 4 Millió Ft-ot, akkor arra fel lehet használni a tartozáselengedést, ha a harmadik gyermek (aki úton van) a hitelszerződés megkötése után tölti be a 12. hetet?

Kedves András!
Igen, információink szerint a tartozáscsökkentő támogatás az otthonfelújítási támogatott lakáshitelből is jóváírható.

Kedves Hitelnet.hu!
Köszönöm a gyors választ!
András

Tisztelt Ügyfélszolgálat,
első gyermekünk 19.08.16-ai születésű. Második gyermekünket várjuk, 16 hetes a magzat. Kérvényeztem a jelzálog-elengedést (1 mFt) a második gyermek miatt. Jelenleg van Babaváró hitelünk (Erste) és Építési hitelünk (BP Bank). A babavárónál és az építési hitelnél a várandósgondozási
kiskönyv igazolja azt, hogy a magzat 12 hetes.
Kérdésem: ha központilag, a jelzálog elengedés esetén megkaptuk a támogatást, akkor be kell-e minden egyes helyen mutatni a kiskönyvet, vagy elég központilag, a bankok innen le tudják kérdezni?
Köszönöm!

Kedves Ferenc!
Tartozáscsökkentő támogatás ügyintézésében irodánk nem illetékes. A támogatás azonban csak lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában érvényesíthető, babaváró hitel esetében nem.

Tisztelt hitelnet!
2018 májusában született a 4. gyerekünk, jelenleg pedig túl vagyunk a várandósság 91. napján az 5. babánkkal. 2020 márciusában igényeltünk CSOK + CSOK HITEL + PIACI HITELT. 2020 októberében szerződtünk, jelenleg a hitelek és támogatások kb. 70%-a van kifolyósítva. Első kérdés, hogy elkezdhetem-e már most igényelni a tartozáscsökkentést a kormányhivatalnál vagy meg kell várnom, hogy a hitel teljes egészében ki legyen folyósítva. Valamint 4 vagy 5 millió elengedésére számíthatok?
Köszönöm.

Kedves Csaba!
A leírtak alapján 4. gyermekünk után 1M Ft, 5. gyermekük után 4M Ft tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak. Amennyiben legalább ekkora összegű lakáshitel folyósításra került, véleményünk szerint benyújtható a támogatás iránti kérelem.

Tisztelt Címzettek!
Abban kérném tisztelettel a segítségüket, hogy amennyiben 50-50%-ban vagyunk feleségemmel adóstársak lakásunkban, jelzáloghitelünk 2007-ben íródott 20 évre, gyermekeink születési ideje pedig a következő: 2004.05.10., 2009.02.27. és 2019.05.07.
Kérem szíves visszajelzésüket, mekkora összegű jelzáloghitel-csökkentésre vagyunk jogosultak? 4 Millió Ft?
Köszönöm, András

Kedves András!
A leírtak alapján a 4M Ft összegű tartozáscsökkentő támogatásra lehetnek jogosultak.

Köszönöm gyors válaszát!
Mielőtt beadnánk igényünket, lenne egy kérdésem: folyamatban van 2.lakásunk vásárlása, kb. 60 nap múlva lesz szerződésünk. Előző lakásunkon (ami 2007-es szerz-ű) 3,2M Ft a fennálló, így a maradék 800.000 Ft-ot tudjuk-e igényelni a most vásárlás alatt állóra? Tehát érdemes-e megvárnunk annak a szerződés elkészültét vagy sem, hogy a felvehető 4M Ft-ot maximálisan igénybe tudjuk venni? (Mivel az 2021-es dátumú lesz.)
Köszönettel: András

Kedves András!
A 2021-es dátumú lakáshitel vonatkozásában nem fogják tudni igénybe venni a támogatást, mert ez a kölcsön a gyermek születése után kerül felvételre.

Tisztelt Címzett!
2007-ben felvett 20 éves futamidejű építési kölcsönünkre igényelhetünk-e 1M Ft-os tartozáscsökkentő támogatást a 3.gyermekünkre, aki 2019.05.07-én született. Mivel Ő 2019.07.01-je előtt született, így a Babaváró támogatásról sajnos lemaradtunk 🙁 Írtam Novák Katalinnak, hogy méltányosságból esetleg…a -6 hét miatt…de nemleges választ kaptunk.
50-50%-ban vagyunk tulajdonosok.
Jól értem a válaszaik alapján, hogy a 2020. jan. után születetteknek 60 napjuk van az igénylésre, de azt megelőzően 2018. jan-ig nincs visszamenőleg határidő? Tehát mi – köztesek – még igényelhetjük utólagosan?
Köszönettel,
Annamária

Kedves Annamária!
Nem a 2020. januárig, hanem 2020. júliusig született gyermekeknél nincsen a születési időponttól számított 60 napos igénylési határidő. Önök a leírtak alapján most is benyújthatják tartozáscsökkentő támogatás iránti kérelmüket.

Kedves Hitelnet!
Anyukám adóstárs a jelzáloghitelemben. Vele együtt igényelhetem ezt a támogatást? Jogosultak vagyunk így a támogatásra?

Kedves Reni!
Édesanyja adóstársi szerepe sajnos kizárja a tartozáscsökkentő támogatásra való jogosultságot.

Tisztelt Hitelnet.hu!
Lehet én értelmezem félre az alábbiakat, ami a jogszabályban is benne van amúgy és Önök is leírták:
“Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél [….] a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.”
Ezzel kapcsolatosan:
A banki szerződésünk február 3.
A kisfiúnk, aki második közös gyermekünk, február 4-én született, tehát a szerződés már megvan.
Viszont a földhivatali bejegyzés még nem történt meg, hiszen éppen a folyósításnál járunk.
DE! A kormányablakban azt mondták, hogy amíg nem kerül a nevünkre a lakás, addig biztosan elutasítják a kérelmet.
Én eddig úgy értelmeztem, hogy a jogszabályban leírtak pont ránk vonatkoznak, vagy mégsem?
Köszönöm megtisztelő válaszukat!

Kedves Attila!
A tartozáscsökkentő támogatásra való jogosultság megállapításában irodánk nem illetékes. A kérdésben pontos tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni Önnek.

Tisztelt Hitelnet,
sajnos nem tudom értelmezni jól: építési hitelünk 2018. 06 havi, első gyermekünk 2019. 08 havi, második gyermekünk 15 hetes magzat.
Így akkor nincs támogatás?
Köszönöm!

Kedves Ferenc!
A leírtak alapján második gyermekük után jogosultak lehetnek 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásra, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. További tájékoztatásért kérjük, keressék a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályát.

Köszönöm, már be is adtam e-papíron keresztül. Az nem egyértelmű még, amit a csalad.hu-n írnak, idézem: ‘A második gyermeket vállaló családok gyermekenként 1-1 millió forinttal csökkenthetik jelzáloghitel-tartozásukat’ Tehát gyermekenként – visszamenőleg is támogatnak, vagy itt a gyermekek esetleg több, együtt születő – iker – gyermek? Köszönöm!

Kedves Ferenc!
Nem az iker gyermekekre gondolnak, mert ha másodjára ikrek születnek, akkor ők második és harmadik gyermeknek számítanak, s a harmadik gyermek után a támogatás összege nem 1, hanem 4M Ft. Illetve a támogatás visszamenőleg, első gyermekre sem érvényesíthető. Ez a mondat arra utal, ha valakinek második gyermeke születik, 1M Ft tartozáscsökkentő támogatásban részesülhet.

Tisztelt Címzett!
LTP áthidaló kölcsön (START 6 U) esetében is igényelhető a jelzáloghitel bizonyos részének elengedése?
Köszönettel: Péter

Kedves Péter!
Információink szerint igen, de javasoljuk a tartozáscsökkentő támogatásra való jogosultság megállapításában illetékes járási hivatal családtámogatási osztályával való egyeztetést.

Tisztelt Szakértő!
A férjemmel szeretnénk igénybe venni a jelzáloghitel elengedését. Két gyermekünk van (2016., 2019. 02.), jelenleg a harmadikat várjuk (májusra).
Két jelzáloghitelünk van, 2015-ben, és 2016-ban vettük fel. Összesen kb. 2 millió forintot kellene visszafizetnünk.
Ez alapján járna a hitel elengedés.
Viszont a 2015-ben felvett hitelben a férjem egyik rokona az egyik adóstárs (én a másik). Azonban ő még 2016-ban elhunyt. A szerződésből nem lett kitörölve.
Ilyen esetben mit lehet tenni?
Köszönettel: Zsuzsa

Kedves Zsuzsa!
A tartozáscsökkentő támogatás elbírálásában illetékes járási hivatal családtámogatási osztályával kellene egyeztetni elsőként az ügyben, majd szükség estén az érintett hitelintézettel felvenni a kapcsolatot a járási hivatal iránymutatása alapján.

Kérdése van?

Kattintson ide és tegye fel

Szakértőink eddig 44439 kérdésre válaszoltak.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

1.8K
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x