Tartozáscsökkentő támogatás többgyermekes családoknak

A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. Amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben, illetve lakáscélú pénzügyi lízingszerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket vagy annak tulajdoni hányadát terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében igényelhető.

Tartozáscsökkentő támogatás

A tartozáscsökkentő támogatás feltételei

A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában - és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló - fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A jelzáloghitel-elengedés 2021. január elsejétől több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető.

Már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén olyan, a gyermek születésének időpontjában fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés vonatkozásában is igényelhető a támogatás, amelynél a hitelcél egylakásos lakóépület építése vagy többlakásos lakóépületben lakás vásárlása, azonban a gyermek születésének időpontjáig az egylakásos lakóépület, a közös tulajdonban álló telken külön tulajdoni lapon nyilvántartott lakás, illetve a tulajdoni különlapon nyilvántartott társasházi vagy szövetkezeti házi lakás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése még nem történt meg.

Ez esetben a kormányhivatal a támogatást megállapító hatósági határozat keltétől számított 1 év elteltével ellenőrzi annak az ingatlannak a tulajdoni lapját - társasházi vagy szövetkezeti házi lakás esetében tulajdoni különlapját -, amelyen lakóépület felépítésére vagy társasházi, szövetkezeti házi lakás megvásárlására a támogatással érintett jelzáloghitel-szerződés célja irányult. Ha a tulajdoni lapon vagy a tulajdoni különlapon a jelzáloghitel-szerződés célja szerinti lakóingatlan és a támogatott személy tulajdonjoga nem került feltüntetésre, a kormányhivatal intézkedik a támogatás - a folyósítás napjától számított - Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszafizettetése érdekében.

A tartozáscsökkentő támogatás összege

A támogatás összege:

 • A 2018. január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.
 • A 2019. július 1-én vagy azt követően született vagy örökbefogadott negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.
 • Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat.

A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai - ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitelek tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult.

Mely gyermekek vehetők figyelembe?

 

A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének

 

a) az e rendelet hatálybalépését követően

aa) született vér szerinti gyermeke vagy

ab) örökbefogadott gyermeke vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.

Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások:

 • Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá  élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.)
 • A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe.
 • A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe.
 • Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

Mely hitelek csökkenthetők a támogatással?

2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében:

 • minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan.

2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis:

 • melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel,
 • melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget.

Ki igényelheti a tartozáscsökkentő támogatást?

A támogatást igényelheti:

 • magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható.

Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn - együttes igénylés esetén az igénylőkön - kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

Kivétel: az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa szerepelhet a jelzáloghitel-szerződésben, feltéve, hogy a támogatási kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

Az igénylők egyikének  legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban.

További jogosultsági feltételek

 • Büntetlen előélet – 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján
 • NAV köztartozás mentesség

A tartozáscsökkentő támogatás igénylése

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. Az igénybevételhez szükséges feltételeket a kérelem benyújtásának időpontjában kell teljesíteni.

A kormányhivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.

A támogatás folyósítása

A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.

A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Az előtörlesztés díját az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére.

A folyósítást követő 10 napon belül a pénzintézet köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztő részleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.

A tartozáscsökkentő támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

A többgyermekes családok tartozáscsökkentő támogatása igénybe vehető az otthonfelújítási hitelre is. Fontos felhívni azonban a figyelmet arra a rendelkezésre, mely az igényelhető támogatások (otthonfelújítási támogatás, tartozáscsökkentő támogatás) összegének maximalizálását hivatott szolgálni. Támogatott otthonfelújítási kölcsön esetén, amennyiben a fennálló tartozás összege alacsonyabb az otthonfelújítási támogatás összegénél, és a támogatott személy az otthonfelújítási kölcsöntartozására korábban jelzáloghitel-csökkentési támogatást vett igénybe, akkor az otthonfelújítási támogatás összege nem lehet magasabb, mint a számlával igazolt felújítási összeg, valamint az otthonfelújítási kölcsöntartozásra igénybe vett jelzáloghitel-csökkentési támogatás összegének különbözete, és nem haladhatja meg a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ha felvettünk 6 millió forint támogatott otthonfelújítási kölcsönt, mely összeget számlával tudunk igazolni, majd 3. születendő gyermekünk után kértük a 4 millió forint hitelengedést, akkor már csak a felvett kölcsön és a kapott tartozáscsökkentő támogatás különbözetére, adott esetben 2 millió forintra lehetünk jogosultak. Ha maximálisan ki szeretnénk használni..... További részletek »
Hitelnet.hu    

A tartozáscsökkentő támogatásra vonatkozó kormányrendelet 2020. július elsejétől módosult. Azon gyermekek után, akik 2020. július elsején vagy azt követően születnek/születtek meg, a támogatási kérelem a születés időpontjától számított maximum 60 napig nyújtható be.

A támogatás igénylésére már a 12. várandóssági héttől van lehetőség, egészen a születést követő 60 napig. Akik ez alatt az időszak alatt nem nyújtja be támogatás iránti kérelmét, később már nem lehet jogosult a támogatásra.

2020. július 1. előtt született gyermekek esetén a támogatás igénylésére vonatkozó fenti időkorlát nem áll fenn.

 

Hitelnet    
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
2.3K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Üdvözlet.
Szeretném igényelni a tartozáscsökkentő támogatást utólagosan egy gyermek után. 5 hónapos a gyermek.
Lehetséges valahogy? Miért nincsenek ezekről normális felvilágosítások? Eddig időkorlát nélkül volt.

Üdvözlöm!
A következő kérdéssel fordulnék önhöz.
Használt családi házunkat párommal 50-50 %-os tulajdoni hányaddal vásároltuk csok-kal 2016.08.11. napján. 1 meglévő és 1 vállalt gyermekkel. Szerződésünk jelzálog alapú kölcsönszerződés.
Sajnos annak idején nem volt tudomásunk erről a jelzáloghitel elengedés-ről, így nem éltünk vele. Első gyermekünk 2014.11.26-napján, második gyermekünk 2017.09.12-napján született. A sors úgy hozta, hogy úton van a harmadik gyermekünk is. Fennálló tőketartozásunk 3 millió forint alatt van.
Ha jól értelmezem a fent leírtakat, akkor ha a párom betölti a terhesség 12. hetét a harmadik gyermekünkkel, akkor jogosultak vagyunk a fentebb leírtak alapján (és ha jól értelmezem) a 4 millió forint összegű jelzáloghitel elengedésére így is, hogy annak idején az első két gyermekünkre nem vettük igénybe.
Ha így van, mi történik a maradék összeggel, hogy a fennálló tőketartozás nem éri el a 4 millió forintot? Elvész?

Üdvözlöm!
Szíves segítségét szeretném kérni a következővel kapcsolatban:
Van egy áprilisban megkötött 15 millió forintos jelzáloghitelünk, melynek a folyósítása augusztus végére várható. A 3. gyermekem július 10-én született.
Jogosultak lehetünk a 4 millió forint „elengedésére”?
Megtisztelő válaszát köszönöm!

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy 2 gyermekem van az első házasságomból, velem élnek (2011 és 2016-ban születtek). Az új párommal 2024 februárjára várom a 3. gyermeket. 2023 áprilisában vettem fel 10 millió kedvező kamattámogatott jelzáloghitelt + a csokot 2 gyerekre lakásvásárlásra.
Milyen összegű támogatás járna nekem? Valamint szeretnénk összeházasodni, ezt megtehető az igénylés előtt, vagy egyedülállóként igényeljem?
Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy: Az első gyermekem 2001-ben született, 2021-ben építkeztünk és CSOK hitelt /10M Ft/ vettünk igénybe. Most vagyok várandós 2. gyermekünkkel.
Így igénybe tudjuk-e venni az 1 millió Ft-os jelzálog támogatást a második megszületendő gyerkőcünkre?
Válaszát előre is köszönöm.
Szép napot!

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy 3. gyerekre megkaptuk a 4M támogatást, de a fennálló tartozás csak 3M és a különbözettel mi történik? Mert amit kaptunk levelet olyan szerepel, hogy ez esetben a pénzügyi intézmény a támogatott személy részére a különbözetet megfizeti a támogatott személy által megjelölt bankszámlára ennek hiányában postai úton ?! vagy ez mit takar, ha nem azt hogy jár-e a különbözet?
Válaszukat előre is köszönöm!

Sziasztok!
Pár kérdésünk lenne a hiteltartozás csökkentésével kapcsolatban.
Egyik, hogy ha közvetlen családtagtól (szülő) vennénk meg hitellel a házát, jogosultak vagyunk a csökkentésre?
Ugyanez a kérdés, ha a feleség venné meg a férj házának 50 %-át, így utána mindketten 50 %-kal rendelkeznének-, jogosultak lennének a csökkentésre?
(A hitelben ennél az esetnél csak a feleség lenne a résztvevő.)

Helló,
A kérdésem az lenne, hogy:
A Budapest Banknál vettük fel a hitelt, de azóta változott a nevük és most újra meg fog változni. Ebbe az esetben a szerződésen lévő bank nevét írjam a dokumentumra vagy már az új nevet kell?
Köszönettel: Csabi

Sziasztok,
lenne pár kérdésünk a jelzáloghitel tartozás csökkentésével kapcsolatban.
2019-ben a Ti segítségetekkel vettünk használt lakást, melyhez jelzáloghitelt vettünk igénybe a Budapest Banknál. (20 MFt). Jelenleg a tőketartozásunk cca. 16MFt.
2022 júniusában született első gyermekünk, a következőket pedig ez év novemberében várjuk. (Ikrek lesznek.)
A lakást viszont addig, úgy néz ki eladjuk és egy új építésű ikerházat szeretnénk vásárolni. Ehhez igénybe vennénk a CSOK 10+15 MFt-ot, tehát egy 15 MFt-os jelzáloghitelt is.
Kérdésünk az, hogy az új ingatlanhitelhez is igénybe vehetjük az elengedést?
Illetve az is kérdés, hogy ha a két csemete születése után indul a hitel, az is tárgya lehet a csökkentésnek?
(Vagy a születést követő 60 napon belül kell meglennie a hitelnek?)
Szerintetek milyen menetrendhez kellene igazodnunk?
Köszönettel: Ottó

Szeretnék érdeklődni adósságrendező és lakásfedezetes hitel adósságrendezésről és lakásfelújítási hitelről.
Köszönöm szépen előre is!

Jó napot kívánok!
Olyan kérdésem lenne, hogy ha a támogatás összege nagyobb mint a hitel fennmaradó összege, akkor a különbözet igényelhető vagy pedig csak akkora összeget igényelhetünk amekkora a hitel?

A lakásfelújításra felvett hitel is lakáscélúnak számít?
Sok helyen csak jelzáloghitelt írnak. A szabadfelhasználású jelzáloghitelre is érvényes a támohatás?

Tisztelt Hitelnet!
Ikergyermekeim 2022.06.09-én születtek, illetve van egy 19 éves gyermekem és most szereztem tudomást a tartozáscsökkentő támogatásról, de már letelt a kicsik születését követő 60 nap.
Az lenne a kérdésem, hogy igényelhetem-e még?
Köszönöm a segítséget.

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha a jelzálogcsökkentést 12 hetes magzatra igényeltük, akkor mikor bírálják el a kérelmet és mikor engedik el a hitelt?

Tisztelt Hitelnet!
Az oldalt olvasva a lízingszerződésre lettem figyelmes, de tovább olvasva elbizonytalanodtam, mert hogy legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a fedezetül szolgáló ingatlanban. A lízing meg pont arról szól, hogy amíg ki nem fizeti az ember addig a lízing cég a tulajdonos.
A kérdésem az, hogy most lízingszerződéssel rendelkező személyekre is vonatkozik ez a hitel avagy sem?
Válaszukat előre is köszönöm!

Tisztelt Hitelnet!
Párom örökölt ingatlanjára szeretnénk felvenni jelzáloghitelt felújításra. Van 3 gyermek, a 3. gyermek 2018. 12. 25-én született. Tervezzük a 4. gyermeket 1-2 éven belül.
Igénybe vehető-e tartozáscsökkentő támogatás valamelyik gyermekre?

Tisztelt Hitelnet!
Jelenleg 1 gyerekünk van, aki 2019. 07. hónapban született és a testvér is érkezik 2023 júliusában. Érdeklődni szeretnék, ha mi házat vásárolunk, amire igényelnénk CSOK hitelt, pl.: 2023.05. hónapban és a testvér júliusban érkezik, igénybe vehető-e a tartozáscsökkentő támogatás a születés után?
Köszönettel: István

Jó napot!
November 28-án született meg a 3. gyerekünk és szeretnék igénybe venni, viszont a 3. gyerek iratait január közepén kaptuk meg. Még mindig beszerzés alatt áll a házasságról a papír, viszont már eltelt 60 nap! Ilyenkor mi a helyzet az ilyen esetben, hogy közben decemberben is ott voltak az ünnepek, január 9-én volt a legtöbb hely nyitva így!
Válaszokat előre is köszönöm. Nagyon fontos lenne, mert akkor szerdán mennék is intézni, ha van valami megoldás rá.

Három gyermekünk van: 2016.08.07., 2019.08.12., 2022.10.20.
Babaváró hitelt vettünk fel 2022 októberében. CSOK igénylésünk három gyermekre pedig folyamatban van, várhatóan egy hónapon belül megkapjuk.
Vajon mekkora összegű támogatást igényelhetünk?
Illetve érdeklődnék arról is, hogy 2023. január 1. után vajon várható-e változás a feltételekben?

Kedves Hitelnet!
3 gyermekem van. 2004. 2010. 2016-ban születtek. Jelzáloghitelt 2018-ban vettünk fel. 2023-ban születendő 4. gyermekünkre 1 millió Ft vagy 4 millió Ft igényelhető?
Köszönöm!

Jó napot.
Olyan kérdésem lenne Ön felé, hogy van 2 gyermekem (2018.06.09, 2020.11.01.) és úton van a 3. Babánk, akit 2023.03. végére várjuk. Eddig a babaváró hitelünk van. Folyamatban van a Fundamentánál egy lakástakarékkal egybekötött áthidaló kölcsön felvétele. (4 millió forint). A tulajdoni lapra önálló zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom kerülne fel.
Kérdésem arra írányulna, hogy ez esetben is igénybe tudjuk venni ezen hitelre a 3. Baba megszületése után 60. napon belül a jelzáloghitel elengedést, a 4 millió forintot?

Jó napot!
3 gyermekem van! Úton a negyedik. (2013.08.02., 2020.03.09., 2021.12.08. és most töltöm a 12. hetet)
2020. júniusában vettünk ingatlant babaváró és CSOK segítségével! (Babavárót már a második gyermeknél igényeltük.)
Kérdésem az lenne, hogy így ebben az esetben mely gyerekekre igényelhetném a csökkentést?!

Tisztelt Szakértő!
Mi a feleségemmel 2016-ban vettünk fel egy jelzálogkölcsönt, akkor még nem volt gyermekünk. 2020. márciusban megszületett az első gyermekünk, de időközben tavaly az érintett ingatlant, amire a jelzálogot felvettük, eladtuk és anyósom ingatlana lett jelzálogszerződésen feltüntetve ezáltal. Feleségemnek és nekem sincs tulajdonjogunk ezen a lakáson, de a jelzáloghitelünk él továbbra is, mert azt teljes mértékben nem rendeztük ugyebár.
Közben most feleségem betöltötte a második gyermekünkkel a 12. hetet és érdeklődnék, hogy járna-e így az 1 milliós jóváírás a jelzáloghitelünkből?
Köszönöm előre is válaszát!

Szia,
Lehet tudni mikor szűnik meg ez a támogatási forma? És hogy ügyfélkapun beadható-e?
Előre is köszönöm a válaszát!

Üdvözlöm,
2020.08.27 és 2022.08.17. születtek gyermekeink. Ez alapján jogosultak vagyunk a tartozáscsökkentő támogatásra (1 millió Ft)? Az egyéb feltételek teljesülése esetén persze.
Köszönöm válaszát!

Érdeklődnék, hogy csak a gyermekek születése után 60 napig igényelhető a támogatás? 2018-ban, 2020-ban és 2022 májusban születtek a gyermekeink.

Üdvözlöm.
2 gyerekem van, egy 3 éves és egy 3 hónapos. Mi tudunk kerni ilyen támogatást? Van babaváró és csok plusz hitel?

Jó napot!
Szeretném a párommal igénybe venni a támogatást. Kérelem benyújtásakor mindketten meg kell jelenjünk vagy elég, ha az egyik szülő?
Másik kérdésem: van egy élő kisfiam (2016), 2018-ban ikrekkel voltam terhes, de mindkét baba elment 23 hetesen, tavaly született egy kisfiam, de sajnos egy hónaposan elhunyt, jelenleg 13 hetes terhes vagyok. Utánuk szeretnénk megigényelni a támogatást, ebben az esetben milyen papírokat kell benyújtani a kérelemhez?
Előre köszönöm a válaszát!

Üdvözlöm!
2020-ban született a 4. gyermekünk. A hitelt 2021-ben vettük fel.
Kérhetem ezt a támogatást?
Köszönöm.

Jó napot kívánok!
Én már igénybe vettem a támogatást, le is vontak 1 millió forintot, de sajnos a 25. héten halva született a gyerekem. Az lenne a kérdésem, hogy ha most újra beadnám a kérelmet, mivel 12 hetes terhes vagyok, mennyi összegre lennék jogosult? Az első gyerekem 2010.12.12-én született, a 2. (halva született) 2022.05.02-án.
Válaszát előre is köszönöm!