Támogatott lakáshitel új lakás vásárlására, építésére 3 vagy több gyermekes családok részére - Hitelnet.hu

Támogatott lakáshitel új lakás vásárlására, építésére 3 vagy több gyermekes családok részére

Utolsó módosítás: 2017. április 06. csütörtök

A támogatott lakáshitel célja:

Magyarország területén

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.
 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez.

csalad-terhes_hitelnet

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a kölcsönt az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.

Lakástakarék akció és kalkulátor

30 % állami támogatás, akár díjmentes számlanyitás és most Erzsébet utalványt adunk ajándékba

Részletek

Új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás

Lakás esetében a hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 60 m2-t, lakóház esetében legalább a 90 m2-t. (Abban az esetben is ezeket a négyzetméterre vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni, ha 3-nál több eltartott gyermek van a családban.)

Hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet fogalom-meghatározásának keretein belül a következő helyiségek alapterületének összege, amelyek a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül találhatók:

 • előszoba, közlekedő,
 • nappali,
 • hálószoba,
 • étkező,
 • konyha, étkezőkonyha,
 • fürdőszoba,
 • WC,
 • kamra, tároló,
 • gardrób,
 • mosókonyha,
 • kazánhelyiség és
 • egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

Ki lehet jogosult a támogatott hitelre?

Fenti lakáscélok esetén a 10 milliós családi otthonteremtési kedvezményt vagy annak különbözetét igénybe vevők igényelhetik.

A támogatott hitel jellemzői:

 • Összege: maximum: 10 millió forint
 • Futamideje: 5-25 év
 • Bruttó kamat mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 % + 3
 • Kamattámogatás mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 %
 • Ügyfél által fizetendő kamat: 3%
 • Kamattámogatott időszak: 25 év
 • Kamatperiódus: 5 év

Feltételek:

 • A célingatlanban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 • Az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A vásárolandó/építendő lakás vételárára/bekerülési költségére vonatkozóan nincsen korlátozás.
 • Új lakás építése esetén legkésőbb a CSOK utolsó részfolyósításáig be kell mutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást, építés esetén az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a támogatott hitel folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.
 • Az igénylőnek az otthonteremtési kamattámogatás igénylésének időpontjában nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.
 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:
  • a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
  • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –
   • a TBJ 5. §-a alapján biztosított
   • a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
   • kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • A hitelkérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • A támogatott személy a telekárat is tartalmazó vételárat az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető.
 • Vásárlás esetén az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Számlabemutatásra vonatkozó feltételek

 • Vásárlás esetén legkésőbb a kölcsön folyósításáig be kell mutatni az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított – a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó – számlákat.
 • Az igénylő a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.

A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő megvásárlása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás esetén a számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.

Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el, melynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

 • Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést

Meddig nyújtható be a hitelkérelem?

 • Vásárlás esetén: végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.
 • Építés esetén: a használatbavételi engedély kiadása vagy használatbavétel tudomásulvétele előtt.

A támogatott kölcsön folyósítása

Új lakás vásárlása esetén a folyósítás a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben történik.

Új lakás építése esetén a folyósítás készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére már felhasználta. A támogatott hitel utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.


Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket

Hozzászólások
 • Steve szerint:

  Kedves Szakértő,
  feleségemmel és 4 gyermekemmel (1-11 évesek) szeretnénk felvenni új lakás építésére a CSOK-ot. Mivel szocpolt már kaptunk korábban, 10M Ft helyett csak kb. a fele jár.
  Ez esetben a csatlakozó +10M Ft támogatott hitel összege mitől függ? Lehet 10M Ft, vagy legfeljebb csak az arányos rész?
  Milyen feltételekkel van lehetőség a teljes +10M Ft támogatott hitel felvételére?
  Köszönettel:
  Steve

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Steve!
   A maximális 10M Ft-os kamattámogatott hitel felvételének feltétele egyrészt a megfelelő jövedelemfedezettség, vagyis az, hogy a háztartás jövedelme elbírja a teljes 10M Ft összegű hitel havi törlesztő részletét. Másrészt fontos, hogy az építkezés során a még hátralévő munkálatok összegét nem haladhatja meg a támogatás és a kamattámogatott hitel együttes összege. E feltételek teljesülése esetén akár a teljes 10M Ft összegű kölcsönre jogosultak lehetnek. Személyre szabott tájékoztatást Szakértőink a további részletek – például: bekerülési költség összege, igazolt nettó jövedelmek, esetlegesen meglévő hitelek havi törlesztése, stb.) ismeretében tudnak adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Dobi szerint:

  Üdv, három gyermekem van, ebből kettő már túl a 20-on, papíron még velünk laknak, feleségem 60, én 63 éves.
  Milyen (támogatott, csok) lakáshitelt igényeltünk?
  Milyen jövedelemigazolás szükséges?
  Kösz.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dobi!
   A háztartásban élő, 25 év alatti eltartott gyermekek után jogosultak lehetnek CSOK-ra új lakóingatlan építése, új és használt lakóingatlan vásárlása, valamint meglévő lakóház legalább egy szobával történő bővítése esetén. Ezek feltételeiről honlapunkon részletes leírás olvasható.
   A támogatott lakáshitelekről szóló bővebb tájékoztatást ITT találja.
   A CSOK jogosultsághoz – a kedvezmény típusától függően – legalább 180 napos/2 éves TB jogviszony szükséges.
   Személyre szabott, díjmentes tájékoztatást Szakértőink a további részletek ismeretében tudnak adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

 • Csaba szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Érdeklődnék, esetleg milyen támogatás jár Nekünk? Szocpol vagy csok? Élettársammal 3 gyermeket nevelünk! Semmit nem vettünk még igénybe egyik gyermek után sem! 8, 13 illetve 21 évesek a gyerekek, a nagyobbik főiskolára jár, van a nevünkön 1 ingatlan, ami közös néven van fele-fele arányban, illetve még nekem van 1 fél ingatlan a nevemen.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csaba!
   A jelenleg elérhető gyermekek utáni vissza nem térítendő állami támogatás a CSOK, vagyis a családi otthonteremtési kedvezmény. Újépítésű lakóingatlan vásárlásához, építkezéshez, használt lakás vásárlásához, valamint meglévő lakóingatlan bővítéséhez igényelhető. Az egyes lakáscélok esetén előírt feltételekről honlapunkon részletes leírás olvasható.
   Újépítésű lakóingatlan vásárlása vagy építése esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás.
   Arról, hogy használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén melyek a megengedett lakástulajdonok, IDE és IDE kattintva tájékozódhat. A rendelkezések értelmében az igénylőnek más lakásban legfeljebb 50% tulajdoni hányada lehet, amit lakásonként kell értelmezni, tehát nem zárja ki a jogosultságot, ha az igénylőnek több lakásban legfeljebb 50%-os mértékű tulajdonrésze van.

 • Dóra szerint:

  Tisztelt hitelnet!
  Kérdésem az lenne, hogy a most megjelent, új lakásokra vonatkozó CSOK rendelet alapján jogosultak lehetünk új lakás vásárlása során a 10M Ft összegű CsOK mellett a maximum 10M Ft összegű kamattámogatott hitelre, ha 2015. évben használt ház vásárláshoz igényeltünk kamattámogatott hitelt? 3 gyermekünk van. A rendelet megjelenése előtt azt mondták nekünk, hogy nem, mivel aki 2012. után igényelt kamattámogatást, az nem igényelheti, mert csak egyszer lehetett a korábbi vonatkozó kormányrendelet alapján, viszont most, az új Kormányrendeletben ilyen kizáró feltételt nem találtam.
  Köszönöm válaszukat.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Dóra!
   A hatályos rendelkezések értelmében jogosultak lehetnek a maximum 10 millió Ft összegű kamattámogatott lakáshitelre a fent leírtak alapján.

 • István szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Hol lehet építkezni? Meg van szabva kül-bel-üdülő stb.?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A CSOK rendelet ezt konkrétan nem tartalmazza. Az a lényeg, hogy az építendő ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban lakásként vagy lakóházként kerüljön bejegyzésre.

 • István szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretnénk a CSOK-ot igénybe véve új családi házat vásárolni ~35M Ft értékben. Ehhez rendelkezésre áll 15MFt készpénzünk és a CSOK 10+10M Ft (a három gyerek már “legyártva”, 9, 6, 4 évesek). Munkaviszonyom 17 és fél éve folyamatosan van, megszakítás nélkül, de épp most január 4-én váltottam munkahelyet. Milyen hosszú munkaviszonnyal kell rendelkeznem az új munkahelyemen, hogy megigényelhessük (és sikeresen meg is kapjuk) a CSOK 10+10M Ft-ot!
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdv.
  István

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves István!
   A jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapos munkaviszonnyal kell rendelkeznie, s nem lehet már próbaidőn. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatásunkhoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

 • László szerint:

  Kinéztünk egy új építésű családi házat, ami májusra készül el kulcsrakészen. Feleségem GYED-en van, 38 éves, én 45 vagyok. Négy 20 év alatti gyermekünk van. A 10 millió állami támogatás mellett fel tudunk-e venni 10 millió forint hitelt, ha az ingatlan értéke 24 millió Forint, és elegendő-e a 4 millió Forint önerő?

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves László!
   A hitelképességről Szakértőink az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudnak pontos tájékoztatást adni. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

 • Nikolett szerint:

  Üdvözlöm!
  Használt lakást vásárolnánk csokkal és kamattámogatott hitellel együtt! Meg is kapnánk, ezzel nincs gond. Most derült ki, hogy Nekem egy másik családi házban már van negyed rész tulajdonom, kb. 20 éve örököltem, még gyerek voltam. Így is megkaphatnánk a hitelt? Ha nem és én lemondok az egyik gyerekem részére erről a részről, esetleg így már menne a dolog?
  Válaszát előre is köszönöm.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Nikolett!
   Az 25%-os tulajdoni hányad nem zárja ki a CSOK-ra való jogosultságot.

 • Kata szerint:

  Tisztelt Szakértő!
  A 10.000.000 Ft-os hitel felvételéhez be lehet vonni szülőket, azaz adóstársakat, vagy csak a házastársak keresete alapján állapítják meg a hitelképességet?
  Illetve 2 év munkaviszony vagy 2 év társadalombiztosítás a feltétele az igénylésnek?
  Várom válaszát, köszönettel.

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Kata!
   Fizetőképességet javító adóstársként szülő is bevonható a hitelügyletbe.
   Mivel a 3%-os támogatott hitelre az lehet jogosult, aki jogosult a 10 milliós CSOK-ra és igénybe is veszi azt, ezért a 2 éves TB jogviszony alapfeltétel. Ezen felül a hiteligényléshez jövedelemigazolás is szükséges. Önálló jövedelemként elsősorban a munkaviszonyból, vállalkozói jogviszonyból származó jövedelem fogadható el, ahol nem feltétel a jelenlegi munkahelyen eltöltött 2 év.
   Személyre szóló, díjmentes hitelajánlatunkhoz célszerű lenne online adatlapunkat kitölteni!

 • Csilla szerint:

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretnénk vásárolni egy Új társasházi lakást, 68 négyzetméter. 20 és 22 millió forint között lenne az ára. 2 meglévő gyermekünk mellé 1 gyermeket vállalnánk. Mennyi önerőre kell számítani? A csokot és a hozzá kapcsolódó hitelt is szeretnénk felvenni. Azt az információt kaptuk, hogy az áfát visszaigényelhetjük a végén, ami kb. 4 millió forint.
  Köszönöm a segítségüket.
  Csilla

  • Hitelnet.hu szerint:

   Kedves Csilla!
   Az, hogy mekkora összegű hitelfelvételre jogosultak, így mennyi önerő szükséges a lakásvásárláshoz, előzetes hitelbírálat után – a háztartás jövedelmi helyzetének és az ingatlan területi elhelyezkedésének ismeretében – határozható meg. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!
   Lakásvásárlás esetén adó-visszatérítési támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA

A hozzászólás elküldésével Ön elfogadja felhasználási feltételeinket