fbpx

Támogatott lakáshitel új lakás vásárlásra, építkezésre

Új lakás vásárlására és új, összkomfortos lakás építésére jelenleg kétfajta támogatott lakáshitel igényelhető 2015-ben:

 • Fiatalok és többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne – a kamattámogatás a futamidő első 20 évében jár.
 • Otthonteremtési kamattámogatás – a kamattámogatás a futamidő első 5 évében jár.

A Fiatalok és többgyermekesek kamattámogatott kölcsönének jellemzői, feltételei:

Kamattámogatásra az a fiatal támogatott személy lehet jogosult, aki legfeljebb egy gyermeket nevel, nagykorú, de még nem töltötte be a 35. életévét, illetve az a többgyermekes támogatott személy, aki legalább 2 gyermeket nevel, nagykorú, de még nem töltötte be a 45. életévét.
A hitel célja olyan, értékesítés céljára felépített, legalább komfortos, újépítésű lakóingatlan vásárlása, illetve új, összkomfortos lakóingatlan építése lehet (nem minősül új lakásépítésnek meglévő épület átalakítása), melynek vételára, illetve telekár nélkül számított, ÁFÁ-t is tartalmazó építési költségvetése nem haladja meg:

 • Megyei jogú városokban és Budapesten a 25 millió forintot.
 • Egyéb településeken a 20 millió forintot.

Kamattámogatott vásárlási és építési hitel igénylése esetén a kölcsönigénylőnek és vele együttköltöző családtagjainak nem lehet:
Lakóingatlan tulajdona

 • Lakóingatlan tulajdona
 • Állandó lakáshasználati joga
 • Lízingelt lakóingatlana
 • E jogok bejegyzésére irányuló – folyamatban lévő – kérelme
 • Önkormányzat tulajdonát képező, munkakörhöz vagy szolgálati jogviszonyhoz kötött lakásbérleti jogviszonya
kalkulátor

Lakáshitel kalkulátor

Számoljon hitelkalkulátorunkkal, tekintse meg egyedi kedvezményeinket

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

A támogatott hitel igénylésénél nem jelent kizáró okot, ha a kölcsönigénylőnek és vele együttköltöző családtagjainak az alábbi lakóingatlan tulajdona van:

 • Együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányad olyan lakóingatlanban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba.
 • Amelynek lebontását az illetékes hatóság elrendelte vagy engedélyezte.
 • Amely a hitelkérelem benyújtása előtt legalább két évvel, haszonélvezettel terhelten ajándékozás vagy öröklés jogcímén került a tulajdonukba, s a haszonélvező bent lakik az ingatlanban.

A kamattámogatással vásárolt, épített új lakóingatlanban a támogatott személyeknek minimum 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.
Az újépítésű lakás megvásárlásához, illetve építéséhez igényelt kamattámogatott lakáshitel maximális összege:

 • Megyei jogú városokban és Budapesten 12,5 millió forint.
 • Egyéb településeken 10 millió forint.

A kölcsönigénylő és vele együttköltöző családtagjai nem rendelkezhetnek államilag támogatott hitellel, illetve amennyiben rendelkeznek ilyennel, akkor vállalniuk kell, hogy azt az új hitelszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizetik.

A kölcsönigénylő saját erejének kell tekinteni az 5 éven belül értékesített lakóingatlan eladási árát is, amit az alábbi tételek csökkenthetnek:

 • Az eladott lakást terhelő, visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás illetve lakáscélú banki kölcsön összege.
 • Számlával igazolható ingatlanközvetítői jutalék összege.
 • A lakáseladásból származó bevétel után befizetett személyi jövedelemadó összege.
 • Az újépítésű lakás vételárának maximum 10%-a, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakóingatlan értékesítését bejegyző földhivatali határozat kiadása előtt legfeljebb 120 nappal történt.
 • A maximum egy évvel korábban vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló telek áfával növelt vételára.
 • Hivatalos dokumentummal igazoltan kifizetett összeg, melyet a kölcsönigénylő olyan lakás megszerzésére fizetett ki, ami végül nem került a tulajdonába, s az összeg az értékesítés céljára készült lakást építő gazdasági társasággal szembeni felszámolási eljárás befejezését követően sem térült meg.

Az igénylő a kamattámogatásra való jogosultság megállapítását

 • lakásvásárlás esetén a lakás végleges adásvételi szerződésének megkötését követő 120 napon belül
 • építés esetén a végleges használatba vételi engedély kiadása előttkérheti a pénzintézettől.

A kamattámogatott kölcsönök igénybevételének feltétele, hogy a támogatott személy vállalja, hogy a hitelintézet részére a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő,
- új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő vételárról szóló, saját nevére, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, vagy
- lakás építése vagy építtetése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére, épülő (de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

A kamattámogatás mértéke új lakás építése esetén:

 • Legfeljebb egy gyermek esetében az állampapírhozam 50%-a
 • Két gyermek esetében az állampapírhozam 52%-a
 • Három gyermek esetében az állampapírhozam 55%-a
 • Négy gyermek esetében az állampapírhozam 59%-a
 • Öt gyermek esetében az állampapírhozam 64%-a
 • Hat vagy több gyermek esetében az állampapírhozam 70%-a

Az Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön jellemzői, feltételei

A kamattámogatás igénybevételének nincsen jogszabályban rögzített – életkorra és családi állapotra – vonatkozó feltétele. Egyedülállók, élettársak és házastársak, gyermektelen és gyermekes támogatott személyek is igényelhetik.

A kamattámogatás újépítésű lakás vásárlásához és 2008. július 1-jén vagy azt követően követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez igényelhető, feltéve, hogy a lakásra a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt nem adtak ki. Új lakás vásárlása esetén - a korábbiakkal ellentétben - már nem feltétel, hogy a hitelcél szerinti ingatlan a kérelem benyújtásakor használatba vételi engedéllyel rendelkezzen! Ezáltal lehetővé válik az új lakások vásárlásának szakaszos finanszírozása is.

A futamidő első 5 évére vonatkozó kamattámogatás állandó mértékű:

 • Legfeljebb 2 gyermek esetében az állampapírhozam 60%-a,
 • 2-nél több gyermek esetén az állampapírhozam 70%-a.

A maximálisan igényelhető összeg 2013. január 1-től befogadott hitelkérelmek esetén 10 millió forintról 15 millió forintra emelkedett.

Új lakás vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélkül számított vételár, új lakás építése esetén a hitelintézet által elfogadott, ÁFA összegét tartalmazó bekerülési költsége nem haladhatja meg a 30 millió forintot.

Vásárlás esetén a teljes vételárról, építés esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-ról számlát kell benyújtani. Amennyiben az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege a költségvetésben szereplő teljes költség 70%-ánál magasabb, úgy a kölcsön teljes összegére vonatkozik az ügyfél számlabemutatási kötelezettsége.
Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

További feltétel, hogy az otthonteremtési kamattámogatással épített, vásárolt ingatlanban a hitelcél megvalósulását követően a támogatott személy legalább 50 % tulajdoni hányaddal rendelkezzen. A feltétel teljesülését a hitelintézetnek kell ellenőriznie a TAKARNET rendszerből elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével. Az adatszolgáltatásért járó igazgatási szolgáltatás mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti díját a támogatott személy köteles a hitelintézet részére megfizetni.

A támogatott személynek kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a hitelcél megvalósítását követő egy éven belül - legalább a kamattámogatás lejártáig terjedően - a lakásban, lakóingatlanban lakóhelyet létesít.

Vásárlás esetén a támogatott kölcsön iránti kérelem benyújtásának az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos - jogvesztő - határidőn belül meg kell történnie a korábbi 30 nap helyett. A vevő a saját erőből maximum a vételár 10 %-át fizetheti ki készpénzben, a fennmaradó részt az eladó fizetési számlájára teljesítheti csak. Amennyiben az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó a hiteligénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

A hiteligénylőnek nem lehet köztartozása és a kamattámogatás benyújtásának időpontjától számított 15 napnál nem régebbi okirattal igazolnia kell, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 6. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás.

Az elérhető legalacsonyabb havi törlesztő részletek megtekintheti lakáshitel kalkulátorunkban!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

16 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Sajnos sem én, sem a férjem nem kapunk hitelt a banktól. Én gyeden vagyok, párom pedig saját vállalkozásba van bejelentve ezért nem. Gondolkodunk új ház építésen, amelyhez 10 millió forint hitelt szeretnénk felvenni. Jelenleg 2 gyermekünk van, Csokot rájuk szeretnénk felvenni, újabb gyermeket nem tervezünk.
Az új szabály alapján hogyan tudnánk hitelhez jutni?

Fiam 41 éves. Tulajdona, kölcsöne nincs. Stabil munkahelye van. Felesége lakásában lakik, két gyermekük van. (11, 5)
Új építésű házat szeretnének venni. Ehhez 3 millió Ft kölcsönt szeretne felvenni.
Milyen kedvezményes hitelre jogosult?
Köszönöm válaszát.

70-74 évesek vagyunk a férjemmel, mi semmiféle állami támogatást nem kaptunk a lakás vásárlásnál a gyerekek után, sőt még a nyugdíjunk sem követi a minimálbért. Ma egy iskolázatlan állampolgár több jövedelmet kap, mint mi negyven év ledolgozott idő után.
Kérdezem, ha mi egy családi házat szeretnénk venni, miért nem jár a gyerekek utáni kedvezmény, tulajdonképpen mi már teljesítettük az állam elvárását. Ez tulajdonképpen diszkrimináció, az idős embert nem veszik számításban, ugyanakkor a mai feltételeket mi teremtettük meg. Mi is szeretnénk jobb körülmények között élni.

Kamattámogatott hitelt szeretnék felvenni a 2016-os csok mellé új lakás vásárlásra, de férjem nem vállalja, hogy adóstársam legyen.
Mit lehet ilyenkor tenni?

Tisztelt Hitelnet!
Férjemmel 2 gyermeket nevelünk és szeretnénk saját lakást vásárolni. A férjem társas vállalkozás tagja (a vállalkozás 2008 óta működik) én 15 éve köztisztviselő vagyok, jelenleg TGYÁS-t kapok a második gyermekre. Igényelhetünk-e ilyen feltételek mellett hitelt?

Tisztelt Cím!
Segítségét szeretném kérni. 2013 márciusában elbírálásra került 1 államilag támogatott lakáshitel szocpol kiegészítésével (2 gyermeket egyedül nevelő anyuka). Az első folyósítás megtörtént, közben a nagylány 19 barátjához költözött, és most úgy néz ki, a fiú 16 apukához költözne. Ha ez így alakul, milyen mértékben befolyásolja az elbírált hitelt. Azt tudom, hogy a szocpolt vissza kellene fizetni, de a hitel ügyében nem tudom mi a helyzet. Bár 2016 szeptember a határidő a 100% készültség és a lakhatási engedély tekintetében, és addig lehet, hogy a gyerekek is visszatérnek, de ha mégsem, akkor szeretném tudni, mi történhet.
Nagyon köszönöm a segítségét!

Kamattámogatott hitelt szeretnék felvenni újépítésű lakásra. 44 éves vagyok, a lányom 24 éves, a fiam 15 éves. Közalkalmazott vagyok, a fizetésem nettó 91.000 Ft.
Mit tudnának nekem ajánlani?
Köszönettel, Katalin

Kamattámogatott hitelt szeretnék felvenni egy új lakás vásárlásához. Ausztriában dolgozom, innen tudnék kereseti igazolást vinni. Magyarországon nincs TB-m, ami feltétel lenne e hitelhez. Egyedülálló vagyok. Kérdésem az lenne, hogy van-e lehetőség édesanyámat bevonni?