A leggyakrabban feltett kérdés CSOK jogosultsággal kapcsolatban talán az, hogy kell-e munkaviszony a CSOK-hoz? A kérdés összetettebb, mint amilyennek elsőre hangzik, de írásunkban igyekszünk mindenre kiterjedő választ adni.

A CSOK feltételek az egyes lakáscéloktól függően némileg eltérhetnek egymástól, de akár használt, akár új lakásra szeretnénk igénybe venni a támogatást, a jogosultsághoz megfelelő társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznünk, persze kivétel ez alól is van. Sorra vesszük a lehetőségeket.

CSOK jogosultsági feltétel

A CSOK igénybevételének egyik alapfeltétele, hogy az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - meghatározott időtartamon át, folyamatosan biztosított legyen, vagyis rendelkezzen társadalombiztosítási jogviszonnyal.

Ki számít biztosítottnak?

Biztosított az, akinek az alap jogviszonya biztosítási kötelezettséget keletkeztet. A biztosítást keletkeztető jogviszonyok köre azonban szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké. A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, amely a CSOK igénybevételének feltétele.

Társadalombiztosítást keletkeztető jogviszony alapján biztosítottnak minősülők:

 • Alkalmazottként dolgozók, vagyis akik más foglalkoztató alkalmazásában állnak : A biztosítást az keletkezteti, hogy alkalmazásban áll valaki, ezért a TB jogviszony attól független fennáll, hogy a foglalkoztatás teljes vagy részmunkaidőben történik. Nincs különbség aszerint sem, hogy az alkalmazott személyt állami szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéb magánszemély foglalkoztatja, a lényeg, hogy az illető munkaviszonyban (vagy hasonló jellegű jogviszonyban) áll.
 • Szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag : A szövetkezet tevékenységében munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében személyesen közreműködő tag biztosított. Kivétel: iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folyatató tanulója, nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja, és a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tag.
 • Tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló - 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is
 • Álláskeresési támogatásban részesülők
 • Egyéni és társas vállalkozók, amennyiben tb. szempontból nem kiegészítő tevékenységet folytatnak
 • Díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek – megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban személyesen munkát végző személy, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30%-át, illetőleg naptári napokra annak 1/30-ad részét.      Kivétel: közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy.
 • Egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy – ha nem saját jogú nyugdíjas
 • Mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Ide tartozik a családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és e magányszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja is.
  • Kivétel: saját jogú nyugdíjas, özvegyi nyugdíjban részesülő személy, vagy betöltötte az öregségi nyugdíj korhatárt.
 • Választott tisztségviselők, ha a díjazásuk (járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíjuk) eléri a minimálbér harminc százalékát, vagyis 2018. január 1-jétől a havi 41.400,- Ft-ot elérő tiszteletdíj esetén. 
 • Állami projektértékelői jogviszonyban álló személy 
 • Az a természetes személy, akire az európai közösségi szabályok szerint a magyar tb jogot kell alkalmazni.

TB jogviszony CSED, GYED, GYES ideje alatt

Sokakat érintő kérdés, hogy csed, gyed, illetve gyes alatt kiadható-e az igénylő számára a jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás.

A társadalombiztosítottság szempontjából az a meghatározó, hogy a jogviszony igazolás kiállításának napján fennáll-e a cseden, gyeden, gyesen lévő személy korábbi munkaviszonya, illetve a társadalombiztosítást keletkeztető fenti jogviszonyok valamelyike. Ha igen, akkor az illető biztosítottnak minősül és kiadható a szükséges igazolás.

Ha azonban a korábbi munkaviszony (jogviszony) a csed, gyed, gyes ideje alatt megszűnt és az igazolás kiállításának napján nem áll fenn, akkor sajnos az igénylő nem minősül biztosítottnak, számára nem állítható ki a CSOK jogosultsághoz szükséges hatósági igazolás.

Milyen hosszú jogviszonyt szükséges igazolni CSOK jogosultsághoz?

Az előírt jogviszony időtartamát tekintve a CSOK rendelet különbséget tesz aszerint, hogy új vagy használt lakásra, illetve hány gyermek után igényeljük a kedvezményt:

 • Új lakás esetén legfeljebb két gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 180 napos,
 • Új lakás esetén legalább három gyermek után igényelt CSOK esetén legalább 2 éves,
 • Használt lakás vásárlása, bővítése esetén – függetlenül a gyermekek számától – legalább 180 napos jogviszony szükséges.

Hogyan igazolható a CSOK jogosultsághoz szükséges jogviszony?

Ezt a kérdést – az előzőhöz hasonlóan - szintén lakáscélonként és a gyermekszám figyelembevételével célszerű vizsgálni, ugyanis nem egységes a követelmény.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni használt lakás vásárlása, bővítése esetén?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított* - ideértve a közfoglalkoztatási jogviszonyt is -

ÉS

legalább 180 napja folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított - ideértve a közfoglalkoztatási jogviszonyt is -, VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési - oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

*2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 180 napos, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni új lakás vásárlása, építése esetén, legfeljebb két gyermek után?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított* - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési - oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

ÉS

legalább 180 napja folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési - oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

*2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Hogyan kell az igénylőnek a legalább 2 éves, folyamatos TB jogviszony fennállását igazolni új lakás vásárlása, építése esetén, legalább három gyermek után?

30 napnál nem régebbi okirattal szükséges igazolni, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított* - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési - oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

ÉS

legalább 2 éve folyamatosan:

 • a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított (az igénylést megelőző 180 nap kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony által szerzett biztosítási idő is beleszámít), VAGY
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési - oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, VAGY
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja

 *2018. március 15-től benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, AMENNYIBEN a az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A benyújtást közvetlen megelőző 180 napnak, az igénylő kereső tevékenysége alapján biztosított jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie a társadalombiztosítási rendszerben.

Ebbe az időtartamba nem számítható bele a közfoglalkoztatási jogviszonyban eltöltött idő, az álláskeresési támogatásban való részesülés, valamint a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányok folytatása alapján szerzett biztosítási idő.

A jogviszonnyal kapcsolatos további információk

 • A folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás
 • Házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek kell teljesíteni a TB jogviszonyra vonatkozó feltételt.
 • Külföldi munkavállalás esetén EGT-n kívül országban fennálló jogviszony NEM fogadható el.
 • Fenti jogviszony igazolás nem szükséges, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

Hol lehet kérni a biztosítási jogviszonyról szóló igazolás kiállítását?

Az igazolás a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalának egészségbiztosítási osztályán (korábban OEP) kérhető. Az igazolás kiállítása illetékmentes. Tapasztalatok alapján néhány napon belül kiállításra kerül.

További kérdése van?

A TB jogviszonnyal vagy egyéb CSOK jogosultsággal kapcsolatos kérdését ide kattintva online Szakértőinknek is felteheti.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

317 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Szeretném kérdezni, ha 20 év után haza szeretnék települni Angliából és fel szeretném venni a csok-ot, akkor azt is elfogadják, hogy Magyarországon van több mint 5 éves munkaviszonyom vagy a 180 napig való biztosítás az adott évben szükséges? Pl hazaköltözünk 2024-ben, akkor 180 napig dolgoznom kell majd, aztán megigényelhetem a csokot? Illetve ha tartozásom a NAV felé (ami még nem 100%, akkor addig míg az nincs törlesztve, nem igényelhetek csokot? Van-e korhatár a csok igénylésnél? 50 éves koromban is megigényelhetem?
Köszönöm.

Jó napot kívánok,
mi van akkor, ha 2022-től 2023. március 1-ig gyest kaptam, de 2022. december 8. napjától bejelentett munkaviszonyom van, akkor falusi csokra jogosult vagyok? Megszakításom 1 nap sincs!

Jó napot kívánok!
Két éve közfoglalkoztatottként dolgozom, tehát van TB jogviszonyom. Azt szeretném kérdezni, hogy jogosult vagyok-e a falusi CSOK-ra?

Jó estét kívánok!
Azt szeretném megkérdezni, hogy jogosult lenne-e a párom 1 év munkaviszonnyal használt lakást venni falusi csokra meglévő 4 gyermekkel?

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, egyedülállóként vagyok, most úton van a harmadik gyermekem, de táppénzen vagyok vele. Így jogosult vagyok falusi csokra? A 2 éves munkaviszonyom is így lenne meg, táppénz alatt.

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, ha én munkanélküli ellátást igényelném, a páromnak van folyamatos munkaviszonya, úgy igényelhetnénk a Falusi Csokot?

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy gyermekre járó ápolási határozatot fogadják csak el? Én jelenleg az édesapámmal vagyok ápolásin.
Válaszát előre is köszönöm.

Jó napot!
Hamar valaki felvette 3 gyermekre a csokot, még meddig kell Magyarországon jogviszonyban lennie? Elmehet külföldre dolgozni?

Jó napot,
CSOK-ra vettünk házat már 4 éve, és most a korszerűsítést szeretnénk igénybe venni. Érdeklődnék, hogy elegendő-e csak az egyik fél részére a papírok, TB, NAV igazolás erkölcsi?

Üdvözlöm!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy én ápolásin vagyok a férjemmel, de dolgozom is hivatalosan 4 órában 2020 07.01-tõl.
Akkor tudom intézni a csokot?

Üdvözletem.
Az lenne a kérdésem, hogy a párom jogosult-e a falusi csokra abban az esetben, ha határozatlan idejű ápolási díjban részesül a vak Édesapja után. Az én tb jogviszonyom még nem alkalmas, mert nincs meg a 2 év, ezért az övét szeretnénk felhasználni.
Köszönöm a választ.

Üdvözlettel mindenkinek!
Feleségem munkahelyről ment el gyedre, azután gyesre és meg van a 3 éve, tb jogviszonya, viszont csak én dolgozom és az lenne a kérdésem, hogy nekem mennyi bedolgozott munkaviszonyomnak kell legyen, hogy hitelképesek legyünk? Úgy tudom, 3 hónap elég hozzá. Ez igaz vagy talán a fél év?
Válaszokat várom, előre is köszönöm.

Üdvözlettel,
azt szeretném megkérdezni, hogy van 2 pici gyermekünk, nincs munkaviszonyunk se nekem, se a páromnak, de folyamatos TB támogatást kapunk.
Így is igénybe lehet venni a csokot?

Jó napot kívánok!
Azt szeretném kérdezni, hogy mi igénybe tudjuk-e venni a Falusi Csok-ot? Párom jelenleg 13 hetes terhes, én meg 1 éve dolgozom folyamatosan.

Tisztelt Hitelnet!
2009. óta külföldön dolgozom, magyarországi TB-t nem fizetek 2013 óta. 2005 novemberétől 2008 májusáig és 2009. februárjától vagy márciusától 2009 májusáig magyarországi munkáltatóm volt, szóval fizettem TB-t. Az ezek közötti időszakban és ezek után egészen 2013-ig fizettem a havi egészségügyi hozzájárulást mialatt külföldön dolgoztam.
2012-től magán egészségbiztosításom van (jelenleg is) mivel Dél-Afrikában nincs állami egészségbiztosítás.
Azt szeretném kérdezni, hogy vehetek-e fel CSOK-ot? Feleségem nem EU-s állampolgár. 3 gyermekünk van és február/március környékén fogunk Magyarországra költözni.
Előre is köszönöm szépen segítséget!

Én egyedülálló vagyok és gyesen vagyok, mivel a gyerekek kicsik. Nem dolgoztam még. Hogyan tudnám igénybe venni?

Megigényeltem a csokot, de félek mire szerződéskötésre kerül a sor lehet, hogy munkanélküli leszek.
Így is megkaphatom a csokot?

Tisztelt Hitelnet!
Második gyermekünkkel a férjem van apagyed-en, így én a munkahelyemen fizetés nélküli szabadságon vagyok, a tb-t magam után fizetem!
Hogyan válhatunk jogosulttá CSOK-ra, mennyi tb-jogviszonyt kell igazolni hozzá?
Válaszukat köszönöm!

Gyet beleszámít-e a csokba vagyis a tb jogviszonyhoz?

Üdvözlöm Önöket!
Azt szeretném megkérdezni, hogy igényelhetem-e a 10M-Ft CSOK-ot, ha 2019.12.26-án szültem és 2020. novemberében mentem vissza dolgozni? (Igaz, csak 4 órába, de 2 m.helyem van, 2 x 4-4 órás. Az egyik m.helyem saját cég.) Most olvastam, hogy 2 év TB jogviszony kell és a GYED nem számít bele? Emiatt nem igényelhetem? 2020 novemberében GYED mellett mentem vissza, illetve, az előtt csak GYED-en voltam. A m.helyeim stabilnak mondhatóak.

Jó napot kívánok!
Szeretnék érdeklődni arról, hogy én szeretném igénybe venni a falusi csokot 3 gyerekre. Nekem folyamatos tb jogviszonyom van, de a feleségemnek sajnos nincs. Ezt én így is igénybe vehetem, hogy a nejemnek nincs tb-je?
A választ előre is köszönöm.

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy 2 kisfiúnk van, szeretnénk még 1 babát biztos, de lehet 2 is:)
Használt házat szeretnénk vásárolni. Én gyesen vagyok, férjem viszont 2,5 éves munkaviszonnyal rendelkezik, januárban lesz meg a 3.
Volt egy tartozásunk, de sikerült visszafizetnünk pár hónapja. Most már passzív a KHR listán a férjem.
Esetleg így megkaphatnánk?

Tisztelt ügyintéző!
Az lenne a kérdésem, hogy mi használt családi házat veszünk és szeretnénk igénybe venni a csok-ot (kislányom 9 éves) 600 ezer forintot és illetékmentességet kapnánk. Mi 11 évet éltünk Angliában, most augusztusban jöttünk haza. Azóta Magyarországon munkánk nincs, várjuk Angliából a papírokat (U1 nyomtatványt és z E104 TB igazolásunkat)
Van-e lehetőségünk igénybe venni a Csok-ot?
Most kiderült a TB-nél, hogy ez a 11 év alatt mi aktívak voltunk, a NAV is kirótt ránk büntetést, amit törölnek, ha vissza jön az igazolás az E104…
Köszönöm szépen a segítséget, válaszát.

Tisztelt Hitelnet!
Szeretném megtudni, hogy jogosultak vagyunk-e egy gyermek után igényelni a CSOK-ot, ha én külföldön dolgozok, a páromnak szülés után megszűnt a munkaviszonya és nem szándékozom 180 napon belül haza jönni és itthon munkát vállalni? Számunkra a lényeg, hogy 600e Ft-tal így kevesebb lenne az ingatlan és illetékmentesek lennénk, ha ez így járható.
Nem tudom fontos-e, de új építésű ingatlanról van szó.
Válaszukat előre is köszönöm!

Üdvözlöm.
Érdeklődnék, hogy online hogyan lehet igényelni tb?

Jó napot!
Ha megvan a hatósági bizonyítvány, akkor megjár a csok?

Tisztelt!
Érdeklődnék a felől, hogy adott egy nő, aki 25 éves és folyamatosan három gyerekkel gyesen van. A jelenlegivel is, aki 2 éves. Tehát neki nem volt munkaviszonyból származó tb viszonya, csak gyes alapján. A használt lakásvásárlásra szeretnék igénybe venni a csokot.
Ez lehetséges-e vagy mennyiben befolyásolja ez a családi adókedvezmény létrejöttét, azaz a csok igénybevételét?
Válaszát előre is köszönöm.

Érdeklődnék, hogy a csok-hoz kell-e iskolai végzettséget igazolni, ha már van gyerek vagy befolyásolja-e?

Megszűnik a munkaviszonyom, de munkanélkülit fogok kapni kb. 3 hónapig.
Így is igénybe vehetem a csokot?

Tisztelt Hitelnet csapat!
A következő kérdéssel fordulnék Önökhöz:
A párommal jelenleg külföldön dolgozunk (munka-és TB jogviszony is igazolható visszamenőleg 180 napra is).
A közeljövőben szeretnénk Magyarországon összeházasodni és haza költözni, falusi CSOK-ot igénybe venni használt ház vásárlásra, előre vállalnánk 3 gyermeket.
Amit tudni szeretnénk, hogy mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell vennünk a munkaviszonyt és a TB jogviszonyt illetően:
– lehet-e megszakítás a külföldi munkaviszony és a magyarországi között, ha igen, akkor mennyi?
– ha kezdetben magunk után fizetjük a TB-t, – mert tegyük fel – nem találunk munkát rögtön a hazatérés után, az lehet-e kizáró ok a CSOK igénylését illetően?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel:
István