A CSOK rendelet rögzíti, hogy mely jogosultsági feltételek teljesítése esetén igényelhető a támogatás. A feltételeknek való megfelelést valamilyen módon igazolni kell. Ezt korábban csak a megfelelő dokumentum benyújtásával tehettük meg, 2018. március 15. óta azonban jelentősen csökkentek az adminisztratív terhek. Ez azt jelenti, hogy számos feltétel igazolására elfogadható az igénylő által tett nyilatkozat, s nem szükséges írásos dokumentumot benyújtani.

CSOK igénylés során vannak olyan alapvető adatok, információk, melyekről továbbra is írásos dokumentumot kell benyújtani és nem helyettesíthetők az igénylő nyilatkozatával.

CSOK igénylés írásos dokumentumai

 • Az igénylők személyes okmányai: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya
 • Gyermek részéről: lakcímkártya, adókártya – van olyan pénzintézet, ahol a gyermek részéről minden esetben be kell nyújtani a személyi igazolványt is
 • A várandósság betöltött 12. hetét a várandósgondozási könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolással
 • TB jogviszony igazolás – OEP által kiadott hatósági bizonyítvány – már elektronikus formában is benyújtható

Mely dokumentumok helyettesíthetők nyilatkozattal?

CSOK kérelem benyújtásakor az igénylő eldöntheti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal VAGY a korábbi előírásoknak megfelelően dokumentumokkal igazolja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következő esetekben:

CSOK jogosultsági feltételek igazolása
NYILATKOZATTAL DOKUMENTUMMAL
Házasság fennállásáról Házassági anyakönyvi kivonat
Gyermek születéséről Születési anyakönyvi kivonat
Gyermek elhelyezéséről Elvált szülők: jogerős bírósági ítélet
Volt élettársak: jogerős bírósági határozat
közokirat vagy lakcímkártya
Gyermek örökbefogadásáról Gyámhatóság engedélyező határozata
Gyámság fennállásáról Gyámhatóság kirendelő határozata
Gyermek adóazonosító jeléről Adókártya
Megváltozott munkaképességű  személlyé válásról Orvosszakértői szerv igazolása
Köztartozás mentességről Nemleges együttes adóigazolás
Közép- vagy felsőfokú oktatási  intézmény nappali tagozatostanulói jogviszonyáról Oktatási intézmény igazolása
Büntetlen előéletről Erkölcsi bizonyítvány
Kizárólagos használati jogról Használati megosztási megállapodás

Miként tehető meg a nyilatkozat fenti esetekben?

Fenti feltételek fennállásáról nem kell külön nyilatkozatot benyújtaniuk a támogatott személyeknek. E nyilatkozatok a CSOK kérelem részét képezik, a feltételek meglétéről az igénylők tehát a CSOK kérelemben nyilatkoznak.

FONTOS!

A nyilatkozat minden esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozatot jelent! Az állami adóhatóság a CSOK igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

TB jogviszony igazolása

Fontos hangsúlyozni, hogy a nyilatkozattétel nem vonatkozik a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolására. A társadalombiztosítási jogviszony igazolása az igénylő nyilatkozatával nem pótolható! 

A TB jogviszony igazolása továbbra is a korábbi előírásoknak megfelelően történik:

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított igazolással (OEP igazolás), vagy
 • az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával.

Ez utóbbival kapcsolatban változás az, hogy a kérelem benyújtásakor előírt magyarországi TB jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, amennyiben az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Gyermekek után korábban igénybe vett vissza nem térítendő támogatás esetén benyújtandó dokumentum:

 • Támogatási szerződés
 • Kincstári határozat a támogatások visszafizetésének felfüggesztéséről (támogatás átjegyzés esetén)

Nem magyar állampolgár igénylő esetén – ha igénylők legalább egyike nem magyar állampolgár – benyújtandó dokumentumok:

 • A 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazoása: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával
 • Bevándorolt jogállás igazolása: bevándorlási engedéllyel
 • Letelepedett jogállás igazolása: letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel
 • Hontalan jogállás igazolása: a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással

Használt lakásvásárlás specifikus dokumentumok

 • Adásvételi szerződés – az adásvételi szerződés dátuma a CSOK kérelem befogadásakor nem lehet 180 napnál régebbi
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve vagy eltér a ténylegestől
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Méretezett alaprajz
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat – ha tulajdonostársnak vagy másnak elővásárlási joga van

Új lakásvásárlás specifikus dokumentumok

 • Adásvételi szerződés – az adásvételi szerződés dátuma a CSOK kérelem befogadásakor nem lehet 180 napnál régebbi
 • Jogerős használatbavételi engedély
 • Ha az ingatlan még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel: jogerős építési engedély és tervdokumentáció
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Méretezett alaprajz – Az eladó nevére szóló jogerős építési engedélyhez tartozó érvényes építési engedélyezési tervdokumentáció kedvezménnyel érintett ingatlan alaprajzát tartalmazó oldala. Ha az építési engedély 2013.10.01.-től került kiadásra, a tervdokumentáció jobb alsó sarkában „ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR” hatósági záradékkal ellátva.
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat – ha tulajdonostársnak vagy másnak elővásárlási joga van
 • Az eladó, mint gazdálkodó szervezet cégkivonata
 • Társasház alapító okirat – albetétesítetlen ingatlan megvásárlása esetén
 • Projektfinanszírozással megvalósuló új építésű lakás vásárlása esetén: projektfinanszírozó hitelintézet szándéknyilatkozata a jelzálogjog törlésével kapcsolatban vagy földhivatal által érkeztetett jelzálogtörlési engedély másolata a projekthitelről
 • Eredeti számlák a megfizetett vételárrészről, melyek a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve, továbbá a vételárat bruttó-nettó bontásban tartalmazzák.

Építés, bővítés specifikus dokumentumok

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Költségvetés (formanyomtatvány)
 • Előzetes ráépítési megállapodás – ha a ráépítést követően a tulajdoni hányadok rendezése szükséges
 • Társasház alapító okirat – társasház alapítása esetén
 • Könnyűszerkezetes épületnél – pénzintézettől függően – ÉME/ÉMI/NMÉ/ETA engedély hiányában a tervező külön nyilatkozata a szerkezeti megfelelőségről, továbbá szerkezetkész állapot elérése esetén a felelős műszaki vezető e-naplóban tett nyilatkozata a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet 7. § szerinti megfelelés vonatkozásában
 • Kivitelezői finanszírozás esetén: vállalkozási kivitelezési szerződés
 • Építési engedélyezési dokumentáció az alábbiak szerint:

2019 október 24-től benyújtott egyszerű bejelentéshez kötött építés, 2017.01.01-től engedélyezett 300 nm-t meg nem haladó hasznos alapterületűre történő bővítés esetén, valamint 2017.04.27-től benyújtott 300 nm-t meghaladó saját célú lakás bővítése esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani az adott lakáscélnak megfelelően:

 • Nyilatkozat lakóépület építésének, bővítésének egyszerű bejelentéséhez dokumentum. A nyilatkozat az egyszerű bejelentés ÉTDR-be történt benyújtását követő naptól számított 15 nap elteltével tehető meg. Ebben nyilatkozik, hogy az építési tevékenységet megkezdheti és a Bank részére benyújtott dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtott dokumentumokkal. – banki formanyomtatvány
 • Tervezői nyilatkozat: a lakóépület tervezője igazolja a törvényi és hatósági előírásoknak való megfelelést – banki formanyomtatvány
 • Ügyféli beadvány kivonat: az ÉTDR által előállított és elektronikus hitelezési záradékkal ellátott dokumentum, amely az ÉTDR bejelentés visszaigazolása
 • Terv és egyéb, az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó dokumentumok: Az ÉTDR által „Ügyféli beadvány kivonat” mellékletében felsorolt terv és egyéb dokumentumok. Minimum az alábbiak:
 • Helyszínrajz
 • Alaprajz
 • Metszetek
 • Homlokzatok
 • Műszaki leírás
 • Építészeti műszaki leírás
 • Épületgépészeti műszaki
 • Épületvillamossági műszaki leírás
 • Tartószerkezeti műszaki leírás
 • Tartószerkezeti terv
 • Építésügyi hatóság (Kormányhivatal) igazolása az egyszerű bejelentés elfogadásáról. Az ÉTDR-ből letölthető dokumentum.
 • Megnyitott és készenlétbe helyett E-napló „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentum. Hitel nélküli kedvezmény igénylése esetén az E-napló típusa: „2019. október 24.-től ÉTDR-ben tett egyszerű bejelentés (nem kötelező naplóvezetés)”

Abban az esetben, ha az igénylő a támogatás mellé hitelt is igényel, a további dokumentumok szükségesek:

 • Megnyitott és készenlétbe helyezett E-napló. Igazolása a „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentummal. E-napló típusa: „2019. október 24.-től ÉTDR-ben tett egyszerű bejelentés (kötelező naplóvezetés)”

Az E-naplóban a készenlétbe helyezési kérelemnek „Készenléti állapotban” kell lennie, így tölthető le a visszaigazolás.

Az építtető számára az E-naplóban az elérési út: az “e-naplók” menün belül az adott e-naplót megnyitva az “E-napló alapadatok” blokk mellett jobb oldalon található „e-napló nyomtatása”

 • E-napló nyilatkozat összesítő lap – elektronikus formában (PDF) Ha az építés, bővítés megkezdődött: az építés, bővítés megkezdésének és a felelős műszaki vezető igazolására nyitott állapotú „E-napló nyilatkozat összesítő lap”, melyen a kezdési időpont az építési engedély kiállítása utáni időpont, a felelős műszaki vezető kamarai engedélyszámmal rendelkezik.

Az építtető számára az E-naplóban az (egyik) elérési út: az “e-naplók” menün belül az adott e-naplót megnyitva az “E-napló alapadatok” blokk mellett jobb oldalon található ”e-napló összesítő lap nyomtatása”

 • E-napló – ha az építés, bővítés megkezdődött – elektronikus formában (PDF) Minden építtetőt tartalmaznia kell az e-naplónak („egyéb építtető”).

Az e-napló jelenlegi működéséből eredően az egyszerű bejelentés e-naplós rögzítése csak egy személy (építtető) nevére lehetséges, de a készenlétbe helyezést követően további építtető felvihető az e-naplóba. Ezeket a személyeket az e-naplóban külön soron egyéb építtető néven lehet megtalálni. Elvárt, hogy minden építtető kerüljön feltüntetésre.

Az építtető számára a dokumentum letöltés (egyik) elérési útja az e-naplóból: készenlétbe helyezések/ kiválasztandó az érintett e-napló/e-napló nyomtatás

 • Tervezői művezetés igazolása – ha már az építés, bővítés megkezdődött

A Banki helyszíni szemlét megelőzően legfeljebb 30 nappal történhet meg a tervezői művezetés Az igazolás elektronikus formában szükséges benyújtani az e-naplóból generálható PDF dokumentum.

 • Felelős Műszaki Vezető bejegyzése az E-naplóban már megkezdett építés, bővítés esetén a meglévő épület megfelelőségére vonatkozóan. Az igazolás elektronikus formában szükséges benyújtani az e-naplóból generálható PDF dokumentum.

FONTOS

Az építési hatóságtól kapott információ szerint az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítés nem engedélyköteles bővítés, ezért ennek egyszerű bejelentése sem szükséges. Ezt a tényt az építési hatóság igazolja azzal, hogy ezt rávezeti a tervdokumentációra. Ez esetben benyújtandó dokumentum az ügyfél által készített, az elvégzendő munkálatokat részletesen leíró műszaki leírás.

Minderről bővebb információ korábbi cikkünkben olvasható.

CSOK igénylésének, CSOK dokumentációk benyújtásának határideje

Lakásvásárlás esetén

A családi otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül lehet kérni a hitelintézettől. A kedvezmény a vételár kifizetéséhez vehető igénybe. Amennyiben a teljes vételár maradéktalanul megfizetésre került, úgy a kedvezmény – 180 napon belül sem – igényelhető.

Lakásépítés esetén

A családi otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy a felépítés megtörténtének hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában az építkezésből az igényelt támogatásnak megfelelő, el nem végzett építési munkának még lennie kell.

Kérelem benyújtásának napja

A kérelem benyújtásának a napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, valamint a kölcsön és a kedvezmény igényléséhez szükséges feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére.

A hitelintézet a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek, melyben tájékoztatja, a kérelem benyújtását követő lakásvásárlás esetén – 30 napon belüli, – lakásépítés, bővítés esetén – 60 napon belüli elbírálásáról. A kérelem elbírálásához a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a 30, illetve 60 napos határidőbe nem számít bele.

További kérdése van?

Amennyiben a CSOK igénylés dokumentációjával kapcsolatban további kérdése lenne, kattintson IDE! Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
382 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék érdeklődni, hogy CSOK igényléshez szükséges-e az energetikai tanúsítvány vagy az értékbecslés elegendő információt tartalmaz erre vonatkozólag.
Köszönöm a tájékoztatást.
Tisztelettel:
Andrea

Csokot megkaptuk lakásvásárlásra, viszont engedélyeztetésre várunk, de az mi vagy hova adtak be, tud segíteni valaki?
Köszönöm.

Jó napot!
A gyermekemmel élek együtt és a 600.000 Ft lakásvásárláshoz adható csok-ot szeretném igénybe venni. A gyermekem apjával nem voltunk házasok, és bejelentett élettársi papírunk nincsen, ezáltal bírósági határozatunk sincs a külön élésről. Kérdésem, hogy csak és kizárólag a gyermekemmel közös címen (állandó) szereplő lakcímkártyánk elegendő-e igazolni, hogy ketten élünk, és ezt kötelesek elfogadni, mint egy jogosultsági feltételek egyikét? Tartok attól, hogy nem lesz elég a banknak. Illetve, ha nem lenne elég, akkor ügyvéd előtt ha muszáj, (mert ez ugyebár többletkiadás lenne), nyilatkozunk, hogy nem élünk együtt. Ez opció és befogadják a bírósági határozat helyett, vagy teljesen járhatatlan? Igazából az lenne a legjobb, ha minden bank a közös lakcímkártyát elfogadja és kész.
Köszönöm a választ előre is.

2016-ban vásárolt Zártkert művelési ág alól kivont terület szerepel a tulajdoni lapon. Régi építési engedéllyel épített 27 nm faházra, ami felújítva lett és a terasz beépítéssel 40 nm lett, de nincs átadva, így nem szerepel az ingatlan nyilvántartásba. Fel lehet venni a CSOK-ot arra a célra, hogy telekalakítással bejegyezzék az ingatlant, valamint ha már be van jegyezve, akkor szigeteljük a házat?

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Honnan tudom letölteni az igénylőlapot a családok otthonteremtési kedvezményeinek igényléséhez szükséges biztosítási jogviszonyt igazoló Hatósági Bizonyítvány kiállításához – 1 vállalt gyermek esetén használt lakás vásárlásához?
Köszönöm.

Használt lakás vásárlásánál (CSOK hitellel) kérnem kell egy TB jogviszony igazolást. Ügyfélkapunk keresztül szeretném ezt intézni. Az lenne a kérdésem, hogy ehhez van-e valamilyen nyomtatvány, amit csatolnom kell, vagy egy általánosan megfogalmazott levélre kiállítják az igazolást? Ha létezik formanyomtatvány, hol található? Köszönöm!

A Covid-járvány miatt elhúzódó válás miatt nincs még jogerős bírósági végzés a válásról, de van gyámhatósági végzés a gyermekelhelyezésről. A hitel és csok felvétele viszont már hamarosan aktuális lenne, mert az eladó építtető hamarosan elkészül a házzal és a végleges szerződést alá kell írni, viszont ezen összegek nélkül nem tudja anyuka megvenni a házat, ahová a gyerekekkel költözne.
Elegendő-e a csok és hiteligényléshez a gyámhatósági végzés?

Szép napot kívánok!
Szeretnék érdeklődni. Született egy kisbabánk és van egy ingatlanom, amire szeretném igényelni a 600.000 Ft-os vissza nem térítendő támogatást, hogy bővítsem az ingatlant. Ez az összeg hitel lenne vagy támogatás az államtól? Ha nem hitel, akkor hogyan tudnám a legkézenfekvőbben igénybe venni?
Köszönettel.
Andrea

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy a csokot hogyan tudom igénybe venni?

Tisztelt Hitelnet!
Eladásra kínáljuk az ingatlanunkat, és az a kérdés merült fel a vevő részéről, hogy a CSOK igényléséhez, a földhivataltól lekért hivatalos alaprajz szükséges, vagy elég az általunk megrajzolt méretezett alaprajz is? Az ingatlant örököltük és sajnos a tervrajz egy része elveszett. Egy térké másolatot már lekértünk a földhivataltól, de nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy az ingatlan összes része szerepel ezen.
Arra lennénk kíváncsiak, hogy ebben az esetben mi a teendő?
Üdvözlettel.
Judit

Jó napot kívánok!
Azt olvastam itt a hitelnet.hu oldalon, hogy a CSOK kérelem beadásakor szükséges 180 napnál nem régebbi adásvételi szerződés. De éppen azért szeretném igénybe venni a CSOKot, mert nincs saját pénzem, amiből megvásároljam az ingatlant. Akkor, hogy van ez? Akkor tudom megvásárolnám az ingatlant, ha megkapom a támogatást.
Köszönöm a válaszukat!
Üdvözlettel.
Adrianna

Tisztelt Hitelnet.

27 éves Fiam egyedül neveli harmadikos kislányát. 2019 decemberében vásárolt lakást Budapesten, melyhez hitelt vett fel, ám a csok-ot a vásárláskor egy öt évvel azelőtti kétnapos diákmunka rendezetlen adóbevallása miatt akkor nem tudta igénybe venni… Ez azóta rendezésre került.

Az a kérdésem, hogy az egy gyermek után járó csok-ot utólag igénybe tudná-e venni, vagy esetleg lakásfelújitásra megigényelheti-e?

Előre is köszönöm válaszukat.

Tisztelt Hitelnet!
Használt ikerházra (osztatlan közös tulajdon) igenyelnénk CSOK támogatást, de mivel a másik fél esetén az egyik tulaj meghalt, nem tudunk tőle kérni “Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot”.
A hagyatéki nem volt meg (ki tudja mikorra lesz meg), a tul.lapon az elhunyt szerepel. Az örökösök egyértelműen tudhatok (a gyerekek), a gyámjuk mondta ő bármit aláír/megír, ha az segít. De ők még nem szerepelnek a tul.lapon, hisz nem volt hagyatéki, ott meg az előző (elhunyt) tulaj van.

Mi a megoldás ebben az esetben? Hisz a Bank elvileg kéri az “Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot”, de nem tudjuk odaadni. Vagy írja alá az örökös (gyámja)? De ő nincs a tul.lapon, nem gond? Vagy valami mas?

Köszönöm előre is!

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Írországban élünk feleségemmel, aki lengyel állampolgár. Van egy közös gyerekünk, aki magyar, és feleségemnek van előző házasságából 2 gyerek. Így élünk egy háztartásban. Kérdésem hogy elfogadják a külföldön egy háztartásban élést? Vagy mindannyiunknak be kell legyünk jelentve magyar lakcímre? Elfogadják kereset igazolásnak feleségem írországi munkahelyét? Én magánvállalkozó vagyok.

Azok is felvehetik, akik egyedülállók?

Üdv!
Érdeklődni szeretnék a csok plusz hitellel kapcsolatban.
90%-ban tisztában vagyunk a benyújtandó papírokkal.
A kérdésem az lenne, hogy kérelem benyújtásakor már vinni kell a megvételre kívánt ház papírjait vagy azt azután kell vinni amikor már megtudtuk, hogy megfelelünk a bank által a csokra.

Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy közügyektől nem vagyok el tiltva, igénybe vehető a használt lakás vásárlására sima csok? Válaszát előre is köszönöm szépen.

Azt szeretném kérdezni, hogy július 27-én beadtam a falusi csok csomagot és volt az értékbecslő is.
Kérdés az lenne, hogy mennyi az az idő, hogy szerződés legyen? OTP

Érdeklődni szeretnék, hogy a köztartozásmentes igazolást a bank kéri le a navtól? Vagy az ügyfélnek kell? Akkor ha nem a bank kéri, akkor hogyan tudom lekérni? Ügyfélkapun keresztül tudom lekérni? És tulajdoni lap és térképmásolat is kell amit az ügyfélnek kell lekérni vagy azt is a bank kéri le? Nyomtatványért be kell mennem vagy esetleg postán is kérhetek?

Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben sem én, sem férjem nem vagyunk magyar állampolgárok, de rendelkezünk lakcímkártyával, és teljesíteni tudnám azt a feltételt, hogy TB-m legyen Magyarországon, nem gond az, hogy nem vagyunk magyar állampolgárok, és ha a gyermekeink sem lennének azok?

Azt szeretném kérdezni, hogy milyen papírok és mik szükségesek a csok igényléséhez?

Érdeklődnék, hogy milyen okmányok kellenek a csokhoz és mi az a TB?

1 meglevő gyermek van, 1 vállalt gyermeket szeretnénk. Építést szeretnénk, így tudom 2.600.000 Ft járna. Ehhez szeretnénk plusz hitelt még felvenni. Az építkezéssel kapcsolatban milyen dokumentumok kellenek ahhoz, hogy elindíthassuk a csok+hitel folyamatot?
A személyi feltételeket értelmeztük, de az építkezéshez nem igazan látjuk át mely dokumentumok kellenek.
Köszönjük.

Van egy családi házunk a tetőtér beépítésének lehetőségével. Erre igényelhetünk CSOK-ot. Két gyermekünk van. Nekem két ingatlan van a nevemen, egyik vásárlással, másik építéssel. A férjemnek egy, ajándékozással kapta meg.
Köszönöm szépen a választ!

Az OTP lassúsága miatt lejárt több igazolás és erkölcsi bizonyítvány érvényességi ideje. Most ismét kérik. Ez egy adminisztrációs túlzás.

A CSOK-ot be lehete vonni a már meglévő lakás hitelbe?

Jónapot!
Az élettàrsamanak van adótartozàsa mert nem volt Tb-je, ebből van az adó féle tartozàsa. Ilyenkor is igènyelhetö?

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék,hogy CSOK igényléshez a meglévő gyerekeknek szükséges a személyi igazolvány,vagy elég a születési anyakönyvi kivonatuk?

Kommunális adótartozása van a feleségemnek, de már részletekben fizeti.
Érdemes beadnunk a kérelmet vagy vissza fogják utasítani?

Üdv.
Kármen vagyok. Érdeklődni szeretnék. 3 gyerekem van, magyar állampolgárok, minden okiratuk megvan, én román állampolgár vagyok, de rendelkezek magyar lakcímmel tajkártyával, adókártyával, munkaviszonyom nincs, de gyesen vagyok.
Így jogosult vagyok-e a csokra?