A CSOK rendelet rögzíti, hogy mely jogosultsági feltételek teljesítése esetén igényelhető a támogatás. A feltételeknek való megfelelést valamilyen módon igazolni kell. Ezt korábban csak a megfelelő dokumentum benyújtásával tehettük meg, 2018. március 15. óta azonban jelentősen csökkentek az adminisztratív terhek. Ez azt jelenti, hogy számos feltétel igazolására elfogadható az igénylő által tett nyilatkozat, s nem szükséges írásos dokumentumot benyújtani.

CSOK igénylés során vannak olyan alapvető adatok, információk, melyekről továbbra is írásos dokumentumot kell benyújtani és nem helyettesíthetők az igénylő nyilatkozatával.

CSOK igénylés írásos dokumentumai

 • Az igénylők személyes okmányai: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya
 • Gyermek részéről: lakcímkártya, adókártya – van olyan pénzintézet, ahol a gyermek részéről minden esetben be kell nyújtani a személyi igazolványt is
 • A várandósság betöltött 12. hetét a várandósgondozási könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolással
 • TB jogviszony igazolás – OEP által kiadott hatósági bizonyítvány – már elektronikus formában is benyújtható

Mely dokumentumok helyettesíthetők nyilatkozattal?

CSOK kérelem benyújtásakor az igénylő eldöntheti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal VAGY a korábbi előírásoknak megfelelően dokumentumokkal igazolja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következő esetekben:

CSOK jogosultsági feltételek igazolása
NYILATKOZATTAL DOKUMENTUMMAL
Házasság fennállásáról Házassági anyakönyvi kivonat
Gyermek születéséről Születési anyakönyvi kivonat
Gyermek elhelyezéséről Elvált szülők: jogerős bírósági ítélet
Volt élettársak: jogerős bírósági határozat
közokirat vagy lakcímkártya
Gyermek örökbefogadásáról Gyámhatóság engedélyező határozata
Gyámság fennállásáról Gyámhatóság kirendelő határozata
Gyermek adóazonosító jeléről Adókártya
Megváltozott munkaképességű  személlyé válásról Orvosszakértői szerv igazolása
Köztartozás mentességről Nemleges együttes adóigazolás
Közép- vagy felsőfokú oktatási  intézmény nappali tagozatostanulói jogviszonyáról Oktatási intézmény igazolása
Büntetlen előéletről Erkölcsi bizonyítvány
Kizárólagos használati jogról Használati megosztási megállapodás

Miként tehető meg a nyilatkozat fenti esetekben?

Fenti feltételek fennállásáról nem kell külön nyilatkozatot benyújtaniuk a támogatott személyeknek. E nyilatkozatok a CSOK kérelem részét képezik, a feltételek meglétéről az igénylők tehát a CSOK kérelemben nyilatkoznak.

FONTOS!

A nyilatkozat minden esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozatot jelent! Az állami adóhatóság a CSOK igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

TB jogviszony igazolása

Fontos hangsúlyozni, hogy a nyilatkozattétel nem vonatkozik a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolására. A társadalombiztosítási jogviszony igazolása az igénylő nyilatkozatával nem pótolható! 

A TB jogviszony igazolása továbbra is a korábbi előírásoknak megfelelően történik:

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított igazolással (OEP igazolás), vagy
 • az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával.

Ez utóbbival kapcsolatban változás az, hogy a kérelem benyújtásakor előírt magyarországi TB jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, amennyiben az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Gyermekek után korábban igénybe vett vissza nem térítendő támogatás esetén benyújtandó dokumentum:

 • Támogatási szerződés
 • Kincstári határozat a támogatások visszafizetésének felfüggesztéséről (támogatás átjegyzés esetén)

Nem magyar állampolgár igénylő esetén – ha igénylők legalább egyike nem magyar állampolgár – benyújtandó dokumentumok:

 • A 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazoása: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával
 • Bevándorolt jogállás igazolása: bevándorlási engedéllyel
 • Letelepedett jogállás igazolása: letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel
 • Hontalan jogállás igazolása: a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással

Használt lakásvásárlás specifikus dokumentumok

 • Adásvételi szerződés – az adásvételi szerződés dátuma a CSOK kérelem befogadásakor nem lehet 180 napnál régebbi
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve vagy eltér a ténylegestől
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Méretezett alaprajz
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat – ha tulajdonostársnak vagy másnak elővásárlási joga van

Új lakásvásárlás specifikus dokumentumok

 • Adásvételi szerződés – az adásvételi szerződés dátuma a CSOK kérelem befogadásakor nem lehet 180 napnál régebbi
 • Jogerős használatbavételi engedély
 • Ha az ingatlan még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel: jogerős építési engedély és tervdokumentáció
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Méretezett alaprajz – Az eladó nevére szóló jogerős építési engedélyhez tartozó érvényes építési engedélyezési tervdokumentáció kedvezménnyel érintett ingatlan alaprajzát tartalmazó oldala. Ha az építési engedély 2013.10.01.-től került kiadásra, a tervdokumentáció jobb alsó sarkában „ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR” hatósági záradékkal ellátva.
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat – ha tulajdonostársnak vagy másnak elővásárlási joga van
 • Az eladó, mint gazdálkodó szervezet cégkivonata
 • Társasház alapító okirat – albetétesítetlen ingatlan megvásárlása esetén
 • Projektfinanszírozással megvalósuló új építésű lakás vásárlása esetén: projektfinanszírozó hitelintézet szándéknyilatkozata a jelzálogjog törlésével kapcsolatban vagy földhivatal által érkeztetett jelzálogtörlési engedély másolata a projekthitelről
 • Eredeti számlák a megfizetett vételárrészről, melyek a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve, továbbá a vételárat bruttó-nettó bontásban tartalmazzák.

Építés, bővítés specifikus dokumentumok

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Költségvetés (formanyomtatvány)
 • Előzetes ráépítési megállapodás – ha a ráépítést követően a tulajdoni hányadok rendezése szükséges
 • Társasház alapító okirat – társasház alapítása esetén
 • Könnyűszerkezetes épületnél – pénzintézettől függően – ÉME/ÉMI/NMÉ/ETA engedély hiányában a tervező külön nyilatkozata a szerkezeti megfelelőségről, továbbá szerkezetkész állapot elérése esetén a felelős műszaki vezető e-naplóban tett nyilatkozata a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet 7. § szerinti megfelelés vonatkozásában
 • Kivitelezői finanszírozás esetén: vállalkozási kivitelezési szerződés
 • Építési engedélyezési dokumentáció az alábbiak szerint:

2019 október 24-től benyújtott egyszerű bejelentéshez kötött építés, 2017.01.01-től engedélyezett 300 nm-t meg nem haladó hasznos alapterületűre történő bővítés esetén, valamint 2017.04.27-től benyújtott 300 nm-t meghaladó saját célú lakás bővítése esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani az adott lakáscélnak megfelelően:

 • Nyilatkozat lakóépület építésének, bővítésének egyszerű bejelentéséhez dokumentum. A nyilatkozat az egyszerű bejelentés ÉTDR-be történt benyújtását követő naptól számított 15 nap elteltével tehető meg. Ebben nyilatkozik, hogy az építési tevékenységet megkezdheti és a Bank részére benyújtott dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtott dokumentumokkal. – banki formanyomtatvány
 • Tervezői nyilatkozat: a lakóépület tervezője igazolja a törvényi és hatósági előírásoknak való megfelelést – banki formanyomtatvány
 • Ügyféli beadvány kivonat: az ÉTDR által előállított és elektronikus hitelezési záradékkal ellátott dokumentum, amely az ÉTDR bejelentés visszaigazolása
 • Terv és egyéb, az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó dokumentumok: Az ÉTDR által „Ügyféli beadvány kivonat” mellékletében felsorolt terv és egyéb dokumentumok. Minimum az alábbiak:
 • Helyszínrajz
 • Alaprajz
 • Metszetek
 • Homlokzatok
 • Műszaki leírás
 • Építészeti műszaki leírás
 • Épületgépészeti műszaki
 • Épületvillamossági műszaki leírás
 • Tartószerkezeti műszaki leírás
 • Tartószerkezeti terv
 • Építésügyi hatóság (Kormányhivatal) igazolása az egyszerű bejelentés elfogadásáról. Az ÉTDR-ből letölthető dokumentum.
 • Megnyitott és készenlétbe helyett E-napló „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentum. Hitel nélküli kedvezmény igénylése esetén az E-napló típusa: „2019. október 24.-től ÉTDR-ben tett egyszerű bejelentés (nem kötelező naplóvezetés)”

Abban az esetben, ha az igénylő a támogatás mellé hitelt is igényel, a további dokumentumok szükségesek:

 • Megnyitott és készenlétbe helyezett E-napló. Igazolása a „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentummal. E-napló típusa: „2019. október 24.-től ÉTDR-ben tett egyszerű bejelentés (kötelező naplóvezetés)”

Az E-naplóban a készenlétbe helyezési kérelemnek „Készenléti állapotban” kell lennie, így tölthető le a visszaigazolás.

Az építtető számára az E-naplóban az elérési út: az “e-naplók” menün belül az adott e-naplót megnyitva az “E-napló alapadatok” blokk mellett jobb oldalon található „e-napló nyomtatása”

 • E-napló nyilatkozat összesítő lap – elektronikus formában (PDF) Ha az építés, bővítés megkezdődött: az építés, bővítés megkezdésének és a felelős műszaki vezető igazolására nyitott állapotú „E-napló nyilatkozat összesítő lap”, melyen a kezdési időpont az építési engedély kiállítása utáni időpont, a felelős műszaki vezető kamarai engedélyszámmal rendelkezik.

Az építtető számára az E-naplóban az (egyik) elérési út: az “e-naplók” menün belül az adott e-naplót megnyitva az “E-napló alapadatok” blokk mellett jobb oldalon található ”e-napló összesítő lap nyomtatása”

 • E-napló – ha az építés, bővítés megkezdődött – elektronikus formában (PDF) Minden építtetőt tartalmaznia kell az e-naplónak („egyéb építtető”).

Az e-napló jelenlegi működéséből eredően az egyszerű bejelentés e-naplós rögzítése csak egy személy (építtető) nevére lehetséges, de a készenlétbe helyezést követően további építtető felvihető az e-naplóba. Ezeket a személyeket az e-naplóban külön soron egyéb építtető néven lehet megtalálni. Elvárt, hogy minden építtető kerüljön feltüntetésre.

Az építtető számára a dokumentum letöltés (egyik) elérési útja az e-naplóból: készenlétbe helyezések/ kiválasztandó az érintett e-napló/e-napló nyomtatás

 • Tervezői művezetés igazolása – ha már az építés, bővítés megkezdődött

A Banki helyszíni szemlét megelőzően legfeljebb 30 nappal történhet meg a tervezői művezetés Az igazolás elektronikus formában szükséges benyújtani az e-naplóból generálható PDF dokumentum.

 • Felelős Műszaki Vezető bejegyzése az E-naplóban már megkezdett építés, bővítés esetén a meglévő épület megfelelőségére vonatkozóan. Az igazolás elektronikus formában szükséges benyújtani az e-naplóból generálható PDF dokumentum.

FONTOS

Az építési hatóságtól kapott információ szerint az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítés nem engedélyköteles bővítés, ezért ennek egyszerű bejelentése sem szükséges. Ezt a tényt az építési hatóság igazolja azzal, hogy ezt rávezeti a tervdokumentációra. Ez esetben benyújtandó dokumentum az ügyfél által készített, az elvégzendő munkálatokat részletesen leíró műszaki leírás.

Minderről bővebb információ korábbi cikkünkben olvasható.

CSOK igénylésének, CSOK dokumentációk benyújtásának határideje

Lakásvásárlás esetén

A családi otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül lehet kérni a hitelintézettől. A kedvezmény a vételár kifizetéséhez vehető igénybe. Amennyiben a teljes vételár maradéktalanul megfizetésre került, úgy a kedvezmény – 180 napon belül sem – igényelhető.

Lakásépítés esetén

A családi otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy a felépítés megtörténtének hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában az építkezésből az igényelt támogatásnak megfelelő, el nem végzett építési munkának még lennie kell.

Kérelem benyújtásának napja

A kérelem benyújtásának a napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, valamint a kölcsön és a kedvezmény igényléséhez szükséges feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére.

A hitelintézet a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek, melyben tájékoztatja, a kérelem benyújtását követő lakásvásárlás esetén – 30 napon belüli, – lakásépítés, bővítés esetén – 60 napon belüli elbírálásáról. A kérelem elbírálásához a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a 30, illetve 60 napos határidőbe nem számít bele.

További kérdése van?

Amennyiben a CSOK igénylés dokumentációjával kapcsolatban további kérdése lenne, kattintson IDE! Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
382 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Érdekelnének a feltételek. Gyes családin vagyok.

Jó napot!
Érdekelne, hogy a CSOK-hoz mind a két félnek kell kérni-e, hogy nincsen köztartozása?

Jónapot!
Csok igényléshez szükséges erkölcsi a kiállítás dátumától számítva meddig használható fel?

A hitelintézet egyezőségi nyilatkozatot is kér a csok igényléshez.
Mi ez?

Helló.
Megközelítőleg az alapvető költségek (beleértve az: ügyvédi díj, értékbecslő… stb.) mennyibe “fájnának” anyagilag?

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy 2 órás és 4 órás bejelentéssel mi is igénybe tudjuk venni? 3 gyerekünk van.

Üdvözlöm.
Csak falusi csok igénylésénél hitel nélkül, közjegyzői díj ugyanúgy van, mint hitel esetén?

Mindkét félnek kell a CSOK igényléséhez erkölcsi bizonyítvány?

Jó napot kívánok!
Falusi CSOK-ot szeretném igénybe venni lakáskorszerűsítésére.
Az lenne a kérdésem, hogy a köztartozás mentességről szóló igazolást – a szolgáltatóktól kell kérjek igazolást- víz, gáz -villany -, vagy milyen dokumentummal kell igazoljam?
A másik kérdésem, hogy lakás belső festésére igényelhető-e?
Válaszát előre is köszönöm.
Ilona

Jó napot kívánok!
Azt szeretném kérdezni, hogy van 4 gyerekem és jogosult vagyok a használt lakás vételére? 2.750.000 forint jár, viszont az a problémám, hogy a kiszemelt ház 64 négyzetméteres és nem 70 négyzetmeteres.
Így is elindíthatom a folyamatot, nem lesz-e gond ez a bírálatnál?
Előre is köszönöm a választ!

Szeretnénk érdeklődni. Most jön a másik picurka. 2 gyerekre szeretnénk kihasználni a csokot. Páromnak több mint 1 éves munkavisszonya van, én gyesen vagyok.
Szeretném kérdezni, pontosan mik kellenek hozzá, hogy igénybe tudjuk venni. Mi házvásárlásra szeretnénk.
Köszönöm előre is a válaszát.

Kedves Hitelnet,
Mivel kell igazolni csok esetén az adott banknál (K&H), ha a megelőlegezett gyermek megszületett. Valóban személyi gazolványt kell csináltatni az újszülöttnek? Mennyi időn belül kell jelezni?
Köszönettel.

Szeretném megtudni, hogy a Falusi csok-hoz a költségvetést én kitölthetem-e vagy szakember kell hozzá.
Köszönöm.

Kérdeznék valamit. Szocpolra építkeztünk és hitelt is vettünk fel 2009-ben. Akkor 3 gyermekem volt, aztán 2017 augusztus 11.-én megszületett Tamara és még akkor is volt hitel a lakásunkon, aztán 2017 decemberében meghalt a párom.
Kérdesem: a 4. gyerekre tudnék-e valamilyen pénzt kapni olyan hitelbe forgatós? Bankunknal ahol a hitel van, nem segítőkészek sajnos!

Jó estét.
Felújításra szertném igénybe venni a csokot /fürdőszoba felújításra/, lehetséges ez? Ha igen, mik a feltételek?
Várom válaszát.
Előre is köszönöm.

Üdv.
1 gyerekem van. A párom dolgozik kőművesként, viszont napi bejelentéssel. És hitel is van rajta. Én gyesen vagyok, viszont TB jogviszonyom van. Így én szeretném igénybe venni.
Ön szerint megoldható?

Jó napot!
3 hónap múlva születik meg az első gyermekünk. Tavaly fundamenta kölcsönre vettük a házunkat, ami 70 nm. Összesen 4M a kölcsönösszeg. Szeretnénk bővíteni az ingatlant és még szeretnénk gyermeket vállalni. Nem vagyunk házasok, de ez nem kritérium, viszont szeretnénk kitisztázni az egyik kölcsönt a másikkal és hozzá építeni, ha megvalósítható ez a CSoK támogatással?
Vannak lehetőségeink ebbe az irányba? És ha igen, merre tudnánk megtenni a kezdő lépéseket?
Számítok válaszukra. Előre is köszönöm!
Üdv: Emese

Üdv.
A falusi csokkal szeretnénk házat venni. 3 gyerekünk van. Elvileg jogosultak vagyunk 5 + 5 millióra. A kiszemelt ingatlan családi ház, tulajdoni lap szerint 75 nm. Elegendő így a ház mérete? Mennyi a minimum nm 3 gyerekre? Ha nem elég a 75 nm, hozzá lehet csatolni a műhelyet és újraméretni, terveztetni a házat? A helyiség rendelkezik tégla fallal, házhoz van épitve, 1-2 lépcsőnyi szinteltolással.
Előre is köszönöm a választ.

Érdeklődni szeretnék, hogy nem dolgoztam sosem, gyesen vagyok.
Úgy esélyes vagyok talán?

Kedves Szakértő!
Érdeklődnék, hogy a 2019. július 1-jei határidőt megelőzően is megköthető – egy kb. 40 MFt értékű ingatlanra – az adásvételi szerződés, ha CSOK-ot, illetve a 10M Ft kamattámogatott hitelt szeretnénk igénybe venni 2 gyermekre?
Tehát ha (most) 180 napon belül vagyunk, elégséges “csak” július 1-jét követően az igényt benyújtani, vagy az adásvételi szerződésnek is azt követően kell datálódni?
Előre is köszönöm válaszukat!

Üdvözletem!
Érdeklődni szeretnék, hogy az utolsó részlet kifizetéséhez kötelező-e hatósági bizonyítványt bemutatni, ha a bővítés nem volt engedélyköteles, sem egyszerű bejelentés köteles? Tetőtér beépítésről van szó. Ennek hiányában vissza kell-e fizetni az első részletet? A banki szerződésben bizonyító erejű magánokiratra is lehetőség van, de most hatósági bizonyítványt követelnek.
Válaszukat köszönöm!

Érdeklődni szeretnék. Mi a falusi csokot szeretnénk igényelni majd 3 gyerek után használt lakás vásárlásához. Szeretném kérdezni, hogy ugye ehhez 2 év biztosított idő kéne, ami meg is lenne, mert férjem már 2016.03. hótól a mai napig egy helyen dolgozik, viszont most váltani szeretne munkahelyet. Így ha most leszámolna, megszakad a jogviszony?
Hogyan lehet ezt elintézni? Lehet ebben a 2 évben szünet vagy folyamatos munka kell és inkább ne váltson munkahelyet?

Az összes melléképületet be kell jegyeztetni? Olyanokat is, amit 30-40 éve építettek egy régi háznál? A beépítés jelen esetben egy terasz beépítése, de ez is régi kivitelezés, több mint 10 éves.

Üdvözlöm!
2 gyerekre szeretnénk igényelni a CSOK-ot használt ingatlan vásárlásához júliustól! Ha az ingatlan térképmásolatán nincsenek bejegyezve a ház melléképületei (tyúkól, garázs), az épület hozzáépítése, akkor valóban nem vagyok jogosult a CSOK+10millió hitelre?

Ha házat veszek, kijönnek megnézni, hogy milyet vásároltam a csokból?

Üdvözlet!
Azt szeretném kérdezni, hogy szeretnénk majd a falusi CSOK-ot igénybe venni lakáskorszerűsítésre. Viszont nem vagyunk házasok.
Így lehet-e igényelni?

Jó napot kívánok!
Szükséges-e a csokhoz a család minden tagjának állandó lakcím, valamint táj szám?

A két gyermekem nevelőszülőnél van.
Én így megkapom a szocpolt?

Tisztelt Hölgyem/Uram.
Érdeklődni szeretnék, hogy nekem van egy saját gyermek, egy gyámolt gyermek, és egy nevelt gyermek. Bárlistás vagyok.
Felvehetem-e így a 3 gyermekre a Csokot hitel nélkül meglévő saját lakásra bővítésre?

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy szeretnénk igénybe venni két gyermekünk után járó Csok kedvezményt, (július után akár a 10 milliós kedvezményes hitelt), de sajnos a férjemnek felfüggesztett büntetése van. Olvastam valahol, hogy megvannak pontosan mely büntetések a kizáró okok, de a miénk nem szerepelt közötte. (kábítószer kereskedelem)
Így esélyünk sincs igénybe venni?
Válaszát előre is köszönöm szépen.