A CSOK rendelet rögzíti, hogy mely jogosultsági feltételek teljesítése esetén igényelhető a támogatás. A feltételeknek való megfelelést valamilyen módon igazolni kell. Ezt korábban csak a megfelelő dokumentum benyújtásával tehettük meg, 2018. március 15. óta azonban jelentősen csökkentek az adminisztratív terhek. Ez azt jelenti, hogy számos feltétel igazolására elfogadható az igénylő által tett nyilatkozat, s nem szükséges írásos dokumentumot benyújtani.

CSOK igénylés során vannak olyan alapvető adatok, információk, melyekről továbbra is írásos dokumentumot kell benyújtani és nem helyettesíthetők az igénylő nyilatkozatával.

CSOK igénylés írásos dokumentumai

 • Az igénylők személyes okmányai: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya
 • Gyermek részéről: lakcímkártya, adókártya – van olyan pénzintézet, ahol a gyermek részéről minden esetben be kell nyújtani a személyi igazolványt is
 • A várandósság betöltött 12. hetét a várandósgondozási könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolással
 • TB jogviszony igazolás – OEP által kiadott hatósági bizonyítvány – már elektronikus formában is benyújtható

Mely dokumentumok helyettesíthetők nyilatkozattal?

CSOK kérelem benyújtásakor az igénylő eldöntheti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal VAGY a korábbi előírásoknak megfelelően dokumentumokkal igazolja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következő esetekben:

CSOK jogosultsági feltételek igazolása
NYILATKOZATTAL DOKUMENTUMMAL
Házasság fennállásáról Házassági anyakönyvi kivonat
Gyermek születéséről Születési anyakönyvi kivonat
Gyermek elhelyezéséről Elvált szülők: jogerős bírósági ítélet
Volt élettársak: jogerős bírósági határozat
közokirat vagy lakcímkártya
Gyermek örökbefogadásáról Gyámhatóság engedélyező határozata
Gyámság fennállásáról Gyámhatóság kirendelő határozata
Gyermek adóazonosító jeléről Adókártya
Megváltozott munkaképességű  személlyé válásról Orvosszakértői szerv igazolása
Köztartozás mentességről Nemleges együttes adóigazolás
Közép- vagy felsőfokú oktatási  intézmény nappali tagozatostanulói jogviszonyáról Oktatási intézmény igazolása
Büntetlen előéletről Erkölcsi bizonyítvány
Kizárólagos használati jogról Használati megosztási megállapodás

Miként tehető meg a nyilatkozat fenti esetekben?

Fenti feltételek fennállásáról nem kell külön nyilatkozatot benyújtaniuk a támogatott személyeknek. E nyilatkozatok a CSOK kérelem részét képezik, a feltételek meglétéről az igénylők tehát a CSOK kérelemben nyilatkoznak.

FONTOS!

A nyilatkozat minden esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozatot jelent! Az állami adóhatóság a CSOK igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

TB jogviszony igazolása

Fontos hangsúlyozni, hogy a nyilatkozattétel nem vonatkozik a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolására. A társadalombiztosítási jogviszony igazolása az igénylő nyilatkozatával nem pótolható! 

A TB jogviszony igazolása továbbra is a korábbi előírásoknak megfelelően történik:

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított igazolással (OEP igazolás), vagy
 • az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával.

Ez utóbbival kapcsolatban változás az, hogy a kérelem benyújtásakor előírt magyarországi TB jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, amennyiben az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Gyermekek után korábban igénybe vett vissza nem térítendő támogatás esetén benyújtandó dokumentum:

 • Támogatási szerződés
 • Kincstári határozat a támogatások visszafizetésének felfüggesztéséről (támogatás átjegyzés esetén)

Nem magyar állampolgár igénylő esetén – ha igénylők legalább egyike nem magyar állampolgár – benyújtandó dokumentumok:

 • A 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazoása: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával
 • Bevándorolt jogállás igazolása: bevándorlási engedéllyel
 • Letelepedett jogállás igazolása: letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel
 • Hontalan jogállás igazolása: a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással

Használt lakásvásárlás specifikus dokumentumok

 • Adásvételi szerződés – az adásvételi szerződés dátuma a CSOK kérelem befogadásakor nem lehet 180 napnál régebbi
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve vagy eltér a ténylegestől
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Méretezett alaprajz
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat – ha tulajdonostársnak vagy másnak elővásárlási joga van

Új lakásvásárlás specifikus dokumentumok

 • Adásvételi szerződés – az adásvételi szerződés dátuma a CSOK kérelem befogadásakor nem lehet 180 napnál régebbi
 • Jogerős használatbavételi engedély
 • Ha az ingatlan még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel: jogerős építési engedély és tervdokumentáció
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Méretezett alaprajz – Az eladó nevére szóló jogerős építési engedélyhez tartozó érvényes építési engedélyezési tervdokumentáció kedvezménnyel érintett ingatlan alaprajzát tartalmazó oldala. Ha az építési engedély 2013.10.01.-től került kiadásra, a tervdokumentáció jobb alsó sarkában „ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR” hatósági záradékkal ellátva.
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat – ha tulajdonostársnak vagy másnak elővásárlási joga van
 • Az eladó, mint gazdálkodó szervezet cégkivonata
 • Társasház alapító okirat – albetétesítetlen ingatlan megvásárlása esetén
 • Projektfinanszírozással megvalósuló új építésű lakás vásárlása esetén: projektfinanszírozó hitelintézet szándéknyilatkozata a jelzálogjog törlésével kapcsolatban vagy földhivatal által érkeztetett jelzálogtörlési engedély másolata a projekthitelről
 • Eredeti számlák a megfizetett vételárrészről, melyek a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve, továbbá a vételárat bruttó-nettó bontásban tartalmazzák.

Építés, bővítés specifikus dokumentumok

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Költségvetés (formanyomtatvány)
 • Előzetes ráépítési megállapodás – ha a ráépítést követően a tulajdoni hányadok rendezése szükséges
 • Társasház alapító okirat – társasház alapítása esetén
 • Könnyűszerkezetes épületnél – pénzintézettől függően – ÉME/ÉMI/NMÉ/ETA engedély hiányában a tervező külön nyilatkozata a szerkezeti megfelelőségről, továbbá szerkezetkész állapot elérése esetén a felelős műszaki vezető e-naplóban tett nyilatkozata a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet 7. § szerinti megfelelés vonatkozásában
 • Kivitelezői finanszírozás esetén: vállalkozási kivitelezési szerződés
 • Építési engedélyezési dokumentáció az alábbiak szerint:

2019 október 24-től benyújtott egyszerű bejelentéshez kötött építés, 2017.01.01-től engedélyezett 300 nm-t meg nem haladó hasznos alapterületűre történő bővítés esetén, valamint 2017.04.27-től benyújtott 300 nm-t meghaladó saját célú lakás bővítése esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani az adott lakáscélnak megfelelően:

 • Nyilatkozat lakóépület építésének, bővítésének egyszerű bejelentéséhez dokumentum. A nyilatkozat az egyszerű bejelentés ÉTDR-be történt benyújtását követő naptól számított 15 nap elteltével tehető meg. Ebben nyilatkozik, hogy az építési tevékenységet megkezdheti és a Bank részére benyújtott dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtott dokumentumokkal. – banki formanyomtatvány
 • Tervezői nyilatkozat: a lakóépület tervezője igazolja a törvényi és hatósági előírásoknak való megfelelést – banki formanyomtatvány
 • Ügyféli beadvány kivonat: az ÉTDR által előállított és elektronikus hitelezési záradékkal ellátott dokumentum, amely az ÉTDR bejelentés visszaigazolása
 • Terv és egyéb, az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó dokumentumok: Az ÉTDR által „Ügyféli beadvány kivonat” mellékletében felsorolt terv és egyéb dokumentumok. Minimum az alábbiak:
 • Helyszínrajz
 • Alaprajz
 • Metszetek
 • Homlokzatok
 • Műszaki leírás
 • Építészeti műszaki leírás
 • Épületgépészeti műszaki
 • Épületvillamossági műszaki leírás
 • Tartószerkezeti műszaki leírás
 • Tartószerkezeti terv
 • Építésügyi hatóság (Kormányhivatal) igazolása az egyszerű bejelentés elfogadásáról. Az ÉTDR-ből letölthető dokumentum.
 • Megnyitott és készenlétbe helyett E-napló „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentum. Hitel nélküli kedvezmény igénylése esetén az E-napló típusa: „2019. október 24.-től ÉTDR-ben tett egyszerű bejelentés (nem kötelező naplóvezetés)”

Abban az esetben, ha az igénylő a támogatás mellé hitelt is igényel, a további dokumentumok szükségesek:

 • Megnyitott és készenlétbe helyezett E-napló. Igazolása a „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentummal. E-napló típusa: „2019. október 24.-től ÉTDR-ben tett egyszerű bejelentés (kötelező naplóvezetés)”

Az E-naplóban a készenlétbe helyezési kérelemnek „Készenléti állapotban” kell lennie, így tölthető le a visszaigazolás.

Az építtető számára az E-naplóban az elérési út: az “e-naplók” menün belül az adott e-naplót megnyitva az “E-napló alapadatok” blokk mellett jobb oldalon található „e-napló nyomtatása”

 • E-napló nyilatkozat összesítő lap – elektronikus formában (PDF) Ha az építés, bővítés megkezdődött: az építés, bővítés megkezdésének és a felelős műszaki vezető igazolására nyitott állapotú „E-napló nyilatkozat összesítő lap”, melyen a kezdési időpont az építési engedély kiállítása utáni időpont, a felelős műszaki vezető kamarai engedélyszámmal rendelkezik.

Az építtető számára az E-naplóban az (egyik) elérési út: az “e-naplók” menün belül az adott e-naplót megnyitva az “E-napló alapadatok” blokk mellett jobb oldalon található ”e-napló összesítő lap nyomtatása”

 • E-napló – ha az építés, bővítés megkezdődött – elektronikus formában (PDF) Minden építtetőt tartalmaznia kell az e-naplónak („egyéb építtető”).

Az e-napló jelenlegi működéséből eredően az egyszerű bejelentés e-naplós rögzítése csak egy személy (építtető) nevére lehetséges, de a készenlétbe helyezést követően további építtető felvihető az e-naplóba. Ezeket a személyeket az e-naplóban külön soron egyéb építtető néven lehet megtalálni. Elvárt, hogy minden építtető kerüljön feltüntetésre.

Az építtető számára a dokumentum letöltés (egyik) elérési útja az e-naplóból: készenlétbe helyezések/ kiválasztandó az érintett e-napló/e-napló nyomtatás

 • Tervezői művezetés igazolása – ha már az építés, bővítés megkezdődött

A Banki helyszíni szemlét megelőzően legfeljebb 30 nappal történhet meg a tervezői művezetés Az igazolás elektronikus formában szükséges benyújtani az e-naplóból generálható PDF dokumentum.

 • Felelős Műszaki Vezető bejegyzése az E-naplóban már megkezdett építés, bővítés esetén a meglévő épület megfelelőségére vonatkozóan. Az igazolás elektronikus formában szükséges benyújtani az e-naplóból generálható PDF dokumentum.

FONTOS

Az építési hatóságtól kapott információ szerint az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítés nem engedélyköteles bővítés, ezért ennek egyszerű bejelentése sem szükséges. Ezt a tényt az építési hatóság igazolja azzal, hogy ezt rávezeti a tervdokumentációra. Ez esetben benyújtandó dokumentum az ügyfél által készített, az elvégzendő munkálatokat részletesen leíró műszaki leírás.

Minderről bővebb információ korábbi cikkünkben olvasható.

CSOK igénylésének, CSOK dokumentációk benyújtásának határideje

Lakásvásárlás esetén

A családi otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül lehet kérni a hitelintézettől. A kedvezmény a vételár kifizetéséhez vehető igénybe. Amennyiben a teljes vételár maradéktalanul megfizetésre került, úgy a kedvezmény – 180 napon belül sem – igényelhető.

Lakásépítés esetén

A családi otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy a felépítés megtörténtének hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában az építkezésből az igényelt támogatásnak megfelelő, el nem végzett építési munkának még lennie kell.

Kérelem benyújtásának napja

A kérelem benyújtásának a napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, valamint a kölcsön és a kedvezmény igényléséhez szükséges feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére.

A hitelintézet a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek, melyben tájékoztatja, a kérelem benyújtását követő lakásvásárlás esetén – 30 napon belüli, – lakásépítés, bővítés esetén – 60 napon belüli elbírálásáról. A kérelem elbírálásához a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a 30, illetve 60 napos határidőbe nem számít bele.

További kérdése van?

Amennyiben a CSOK igénylés dokumentációjával kapcsolatban további kérdése lenne, kattintson IDE! Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
368 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Kikértem a csok igényléshez a dokumentumokat a bankunknál. Azokat Nekem kell kitölteni vagy a bank fogja?

Kedves Erzsó!
A CSOK igénylőlapot Önnek kell kitöltenie, de természetesen ebben is tud segíteni a bank.

Szeretnék olyan témában érdeklődni, ami nem egyértelmű számunkra! Férjem első házasságában 2005-ben félszocpol néven 1.900.000 Ft-ot 3 gyermekre kaptak. De a 10 év letelt! A rendszerben úgy szerepel, élő ügylet, nincs a rendszerben lezárva.
Nekem is van 3 gyermekem, összeházasodunk most. Lehet az én gyermekeimre igényelni CsOKOT lakásvásárlásra és milyen összegben?
Köszönöm előre is a segítséget!

Kedves Andi!
A leírtak alapján az Ön 3 gyermeke után jogosultak lehetnek használt lakás vásárlása esetén 2,2M Ft, új lakásszerzés esetén 10M Ft összegű CSOK-ra.

Jó napot!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy aktív bár listások igényelhetik-e a csokot?

Kedves Kata!
Az aktív KHR státusz nem zárja ki a CSOK jogosultságot, de ebben az esetben hitel sajnos nem vehető fel. A kívánt lakáscél tehát akkor valósítható meg, ha a CSOK összegén felül rendelkeznek a lakásszerzéshez szükséges önerővel.

Szeretnék érdeklődni afelöl, hogy én egyedül nevelem a két lányomat. Bíróságon nem voltunk és így semmilyen papír nincs róla, hogy én vagyok egyedül a gyám és az édesapa tartózkodását nem tudom.
Az lenne a kérdésem, hogy az igényléshez kell-e az édesapa vagy valamilyen papírral lehet-e igazolni?

Kedves Anett!
Amennyiben a gyermekek édesapja nem házastársa Önnek, úgy egyedül is jogosult lehet a gyermekek után CSOK-ra. Ez esetben elegendő a gyermekek közös lakcím igazolása.

A nővérem 11 évvel ezelőtt felvette a Fiatalok Otthonteremtési Fészekrakó Hitelt amiben Én adóstárs vagyok. Ezzel egy időben a nővérem a szociálpolitikai támogatást is igénybe vette egyedülállóként. Most mi szeretnénk a feleségemmel igénybe venni a Csok-ot, beszereztük minden igazolást, a kormányhivatalból is megkaptuk az igazolást, ami a megelőlegező kölcsönről szól, hogy nem volt egyikünknek sem. Már az elbírálásnál tartunk, de most szóltak, hogy a nevem szerepel ezen mint támogatást igénylő 2, de szerződés szám nem szerepel a nevem mellett. Nem is értjük, mivel én csak a lakáshitelben játszok adóstársi szerepet, hogy kerülhettem fel úgy, mintha én vettem volna fel a támogatást, amikor még akkor se feleségem, se gyerekem nem volt. Most arra kértek bennünket a pénzintézetnél ahol igényeljük a csokot, hogy kérjünk egy igazolást arról, hogy valóban nem én vettem fel a támogatást és töröltessük onnan a nevünket. Csak azt nem értjük, hogy akkor a kormányhivatalban adott igazolást miért nem fogadják el?

Kedves Krisztián!
A plusz dokumentumot amiatt kéri a hitelintézet, mivel Ön nővére ügyletében támogatást igénylő 2-ként lett feltüntetve. Úgy tudjuk, a hitelintézetek a bírálat során bekérhetnek további, bírálathoz szükséges dokumentumokat.

Szükség van-e erkölcsi bizonyítványra?

Kedves József!
2018. március 15-től történő CSOK igénylés esetén nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány igénylő általi benyújtása, de továbbra is feltétel, hogy az igénylő büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült. A büntetlen előéletről az igénylőnek a CSOK kérelem benyújtásakor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell, amely nyilatkozathoz csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatokat a hitelintézet és a járási hivatal a CSOK jogosultság megállapításának céljából és időtartamára kezelje.

Tisztelettel üdvözlöm!
Érdeklődnék bővítéssel kapcsolatban a Csokról.
Önerőbe számít-e a tervezési díj, illetve a gépészeti tervek, mármint elszámolható a Csokba?
Ha hitel nélkül szeretném 4 gyerek után igényelni bővítésre a Csokot, akkor mekkora készültség kell legyen ahhoz, hogy megkapjam a 2.750.000 Ft-ot? Bővítésnél is lehet ÁFÁT visszaigényelni?
Üdvözlettel: Krisztina

Kedves Krisztina!
A bekerülési költség részét képezheti a tervezési díj és a gépészeti tervek költsége, az erről bemutatott számlák elfogadhatók CSOK igénylésnél. A folyósítás készültségi szint alapján történik, tehát ezek, a bekerülési költség részét képező tételek a készültséget nem növelik.
A hitelintézet által elfogadott költségvetésnek legalább akkora összegről kell szólni, mint a kedvezmény összege, melynek 70%-át számlával kell igazolni.
Bővítésnél adó-visszatérítési támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Üdvözlöm!
Ha Csok 10+10-zel szeretnék építkezni az új szabály szerint olyan telken is építkezhetek, amin már megkezdték az építést? (Átterveztetnénk, új építési engedély). Magánszemélytől venném a telket.
Köszönöm.

Kedves Bogi!
A magánszemélytől vásárolt megkezdett építkezés befejezéséhez akkor igényelhető a 10+10 milliós támogatás, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt. Továbbá a jogosultsághoz be kell mutatni az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére kiállított számlákat. A további feltétekről IDE kattintva tájékozódhat.

Egy olyan kérdésem lenne, hogy honan kérjem ki a lakás méretezett alaprajzát a CSOK.hoz?
Előre is köszönöm.

Kedves Alexandra!
Ha nincs meg az alaprajz, kézzel készített változatban is elfogadható.

A gyermekeknek személyi igazolványra szükség van?

Kedves Mariann!
CSOK igénylésnél a gyermek részéről nem szükséges személyi igazolvány benyújtása.

Üdvözlöm!
Használt lakás vásárláshoz igényelnénk a CSOK-ot, és még a Fundamentától igényeltünk áthidaló kölcsönt és van önerőnk. A Fundamentától megjött a szerződésünk, amit aláírva holnap visszaküldünk, viszont az OTP azt mondja, nem adhatjuk be a CSOK kérelmet, csak ha a Fundamenta átutalta a pénzt. Sürget a határidő és az OTP-nél van számlánk. Akik viszont a mi házunkat vették meg az MKB Banknál, simán beadták a CSOK igénylést amikor megjött a Fundamenta szerződésük, mivel az már a kölcsön pozitív elbírálását jelenti elvileg.
Létezik, hogy bankonként változik, hogy mikor adható be a CSOK?

Kedves Laci!
Véleményünk szerint a CSOK kérelem beadható már most a vonatkozó kormányrendelet előírása alapján: “Ha az igénylő a lakás vásárlását a saját erőn és a családi otthonteremtési kedvezményen felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg és a családi otthonteremtési kedvezményt és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményt nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott, a kölcsönszerződés előre meghatározott jövőbeni időpontban vagy feltételek bekövetkezésekor történő megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalását. A kölcsön folyósítása a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően történik.” Ez az eljárási rend minden hitelintézetre vonatkozik. Továbbá fontos az is, hogy a CSOK kérelem az adásvételi szerződés megkötését követően 180 napon belül nyújtható be, s kérhető a támogatás a vételár kiegyenlítéséhez.

Ugye az új törvény úgy szól, hogy a hitelintézeteknek 30 napjuk van a kérelmet elbírálni. A kérdésem az volna, hogy ez a beadástól számít? Vagy attól, hogy a becslő leadja a papírokat és azt az ügyintéző továbbítja? És mi történik akkor, ha nem lesz meg 30 nap alatt? Van rá valami lépés, amivel el is lehet érni valamit?

Kedves Tünde!
A 30 napos bírálati határidő a hiánytalan CSOK kérelem benyújtását követő naptól számít. Hiánypótlás esetén a hiánypótlásra biztosított időtartam ebbe a határidőbe nem számít bele. Amennyiben nem lesz meg 30 nap alatt, úgy panasszal fordulhat a hitelintézethez.

Mi szükséges a csok-hoz?
Kellenek-e papírmunkák?
Önerő vagy bármi egyéb dolog?
Személyi adatokon belül valamilyen más okmány?
Mennyi idő amíg igénybe tudjuk venni?
Élettárssal igénybe tudom venni vagy inkább egyedülállóként?

Kedves Szandi!
A CSOK igényléshez szükséges – személyes adatokon túli – dokumentumokról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A szükséges önerő mértéke a konkrét lakáscél és a további részletek ismeretében határozható meg. Élettársak együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra. A CSOK kérelem elbírálási határideje lakásvásárlás esetén 30 nap. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy a kivitelező árajánlatát is be kell adni Csok 10+10 igényléskor, vagy elég az építési terv? Vagy a kivitelezővel már addigra szerződni kell? (Fizetési ütemezés pl. mit miből fizetnénk.) Első szemle mikor van, minek kell addigra elkészülnie?
Az ÁFA vagy a kivitelezőé, aki az árba kalkulálja, vagy az építtetőé és akkor az igényelt hitelem is lehet annyival kevesebb?
Válaszukat köszönöm.

Kedves Bogi!
A CSOK kérelem benyújtásához az építkezés bekerülési költségére vonatkozó költségvetés szükséges, az építési tervdokumentáció nem elegendő. A kivitelezői szerződés szintén szükséges. Mivel a támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésből csak a még hátralévő munkálatokra használható fel, ezért a túlkészültség elkerülése érdekében célszerű mielőbb benyújtani a kérelmet, nem probléma, ha még a teljes önerő nem került beépítésre. Azt, hogy mely készültségnél kezdődhet meg a folyósítás adott esetben, az ügylet további részleteinek ismeretében határozható meg. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!
Ha generálkivitelezővel dolgoznak, ő eleve 5%-os ÁFA tartalommal állítja ki Önöknek a számlát. Ellenkező esetben a 27% ÁFA tartalmú számlák után Önök igényelhetik vissza az adót. Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a CSOK kérelemmel egyidejűleg nyújtható be, s a támogatás szintén a bekerülési költségből még hátralévő költségekre igényelhető.

A kikért tb jogviszony igazolás mennyi napig érvényes a csok benyújtására? 15 vagy 30 munkanapig érvényes?
Köszönöm.

Kedves Asszonyom!
A TB jogviszony igazolás a CSOK kérelem benyújtásakor nem lehet 30 napnál (naptári nap) régebbi.

Jó napot kívánok,
érdeklődni szeretnék, hogy milyen költségekkel jár míg a Csokhoz beszerezzük a szükséges okmányokat? Mi mennyibe kerül? Értékbecslő költsége? Közjegyző költsége?
Köszönöm előre is a válaszukat.

Kedves Lilla!
Ha önmagában a CSOK-ot igénylik, kölcsönt nem, akkor az alábbi banki költségekkel kell számolni:
– Értékbecslés: kb. 30.000 Ft
– Tulajdoni lap díja: kb. 3.600 Ft/db (2 db)
– Térképmásolat: 3.000 Ft (családi ház esetén)
– Bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, maximum 30.000 Ft
Az adásvételi szerződés díjáról a szerződést készítő ügyvéd tud pontos tájékoztatást adni, általában a vételár 0,5-1%-a. Tulajdonjog bejegyzés illetéke: 6.600 Ft.
Közjegyzői díj csak CSOK igénylés esetén nem merül fel.

Érdeklődnék, hogy volt-e változás, kell-e még NAV igazolás, illetve TB igazolás? 3 gyerekünk van és albérletről járunk folyamatosan, mert sajnos van NAV tartozásom és ezért nem tudunk venni használt lakást.

Kedves Krisztián!
Annyi változás volt, hogy NAV köztartozás-mentes igazolás benyújtása ugyan nem szükséges, de továbbra is feltétel, hogy az igénylőknek nem lehet köztartozásuk, csak elég erről nyilatkozni, amit azonban a hitelintézetek ellenőriznek is. A TB jogviszonyról továbbra is szükséges a papír alapú igazolás benyújtása.

Meg szeretném kérdezni, mik kellenek a csokhoz, milyen papírok.
Köszönöm.

Kedves Margit!
Fenti bejegyzésünkből tájékozódhat a CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról!

Lakásvásárlás esetén kellenek-e a korábban szükséges igazolások vagy nyilatkozat tétel + TB igazolás? (Mai nappal lejártak -Tb, erkölcsi bizonyítvány, NAV.) MKB Bank elfogadja a pár nappal lejárt érvényességűt, OTP újat kér. OTP-ben igényelnénk.
Köszönettel: Mónika

Kedves Mónika!
A TB jogviszony igazolást továbbra is papír alapon kell benyújtani, a köztartozás-mentességről szóló NAV igazolás és az erkölcsi bizonyítvány helyett azonban a nyilatkozattétel is elegendő. A TB jogviszony igazolás a befogadáskor nem lehet 30 napnál régebbi.

Szeretném megkérdezni, hogy a TB jogviszony megszakításnál, 30 nap munkanap vagy naptári napot kell érteni?

Kedves Ferenc!
A TB jogviszonyban információink szerint nem lehet 30 naptári napnál hosszabb megszakítás.

Jó napot!
Mi szeretnénk felvenni a CSOK-ot (3 gyereket szeretnénk vállalni). A párom 39 éves és KHR listán szerepel, mert adóstárs volt a bátyja hitelében aki meghalt, viszont jövő májusban kifizetjük a hiteltartozást. Megegyeztünk a bankkal tavaly és kaptunk a hiteltartozásra kedvezményt, így 2019 májusától még 5 évig fog szerepelni a párom a KHR listán.
Felvehetjük-e a 10+10et házépítésre?
Előre is köszönöm a választ.

Kedves Brigi!
A CSOK jogosultságot nem zárja ki a negatív tartalmú KHR, a 10 milliós CSOK-hoz kapcsolódó kölcsönnél azonban kizáró okot jelent. Legkorábban bankpartnereink egyikénél legalább 1 év passzív KHR státuszt követően nyílhat lehetőség e hitel felvételére. A többi pénzintézetnél csak akkor lehetséges a hitelfelvétel, ha párja adatai már a passzív státuszból is törlésre kerülnek.

Ha tartozásom van az OTP felé, akkor igényelhető-e a csok?

Kedves Ildikó!
Önmagában egy fennálló hiteltartozás nem zárja ki a CSOK jogosultságot.

Tisztelt Cím!
Egyre több fórumon olvasom azt, hogy mindenki visszaigényelheti a csok építkezés után az áfát, maximum 5 millió Ft-ig.
Az lenne a kérdésem, hogy ez valóban igaz? Mit takar hogy mindenki? Én mint magánszemély is visszaigényelhetem? Vagy csak a vállalkozó? Vagy mindketten? Mi a menete? Megfelelünk a csok feltételeinek, építkezünk.
Válaszukat előre is köszönöm.

Kedves Marianna!
Új lakás építése esetén
a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa
adó-visszatérítési támogatást igényelhet.
Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. Az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.
A támogatás a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennálló munkálatok finanszírozására használható fel. Minderről bővebben ITT olvashat.

Szeretném az első házasságomból született két lányom után felvenni a csokot használt lakásvásárlásra a második férjemmel. Ő már igénybe vette az első házasságából született 4 gyermekéből 3-ra. Ezekkel a feltételekkel úgy, hogy lakáshitellel együtt vennénk fel, jogosultak vagyunk a csokra?

Kedves Annamari!
A leírtak alapján két eltartott lánya után férjével jogosultak lehetnek a CSOK-ra, melynek összege használt lakásvásárlás esetén 1.430.000 Ft. A további feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.

Nagyon szépen köszönöm.

Milyen dokumentumokra van szükség csok igényléshez új lakás vásárlásakor, 1 meglévő és 2 vállalt gyermek után? A plusz 10 millió hitelnek mik a feltételei? A hitelnek közös néven kell lenni?
,

Kedves Szabina!
A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén feltétel a házastársi kapcsolat, s a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyiküknek 40 év alattinak kell lenni.
A 10 milliós kamattámogatott hitelre az lehet jogosult, aki a 10 milliós CSOK-ra is jogosult és igénybe is veszi azt. E feltételekről részletes leírást ITT és ITT talál.
A támogatásra és a kölcsönre egyaránt együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak.

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy milyen papír kell biztosan a CSOK igényléshez.

Kedves Enikő!
A CSOK igényléshez szükséges dokumentumokról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Egyedülállóként hogyan tudom igazolni a Tb igazolást a Csok igényléséhez?

18Kedves Andi!
Egyedülállóként saját magának kell rendelkeznie a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszonnyal, melyet elsődlegesen az OEP által kiállított hatósági bizonyítvánnyal tud igazolni. Házastársak, élettársak igénylése esetén elegendő, ha csak az egyik fél rendelkezik a szükséges TB jogviszonnyal.

Mi számít TB jogviszonynak? Például gyes, álláskeresési segély stb.
Illetve milyen bűncselekmények kizáró okok?

Kedves Erzsi!
Az álláskeresési segély nem keletkeztet TB jogviszonyt. Gyes esetén információink szerint akkor adható ki a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolás, ha a gyes mellett korábbi munkaviszonya is fennáll. Ezzel kapcsolatban pontos tájékoztatást a területileg illetékes OEP tud adni Önnek.
Arról, hogy mely bűncselekmények zárják ki a CSOK jogosultságot, IDE kattintva tájékozódhat.

Megkezdett bővítéshez is igénybe lehet venni a CSOK-ot? Ha igen, akkor csak a bővítésre vagy az egész ház befejezéséhez?

Kedves Imre!
Folyamatban lévő bővítés esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennálló munkálatok finanszírozásához vehető igénybe a CSOK. A támogatás a bővítésre és az azzal összefüggésben felmerülő költségekre használható fel.

Ha igényelni szeretnénk a csokot, de nem vagyunk házasok, akkor is megkaphatjuk, vagy mindenképp össze kell házasodnunk?

Kedves Zsuzsanna!
Ha meglévő gyermekek után igényelnék a CSOK-ot, akkor nem feltétel a házastársi kapcsolat. A magzat a betöltött 12. terhességi hét után meglévő gyermeknek számít.
Vállalt gyermek után kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető a kedvezmény akkor, ha a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti.