A CSOK rendelet rögzíti, hogy mely jogosultsági feltételek teljesítése esetén igényelhető a támogatás. A feltételeknek való megfelelést valamilyen módon igazolni kell. Ezt korábban csak a megfelelő dokumentum benyújtásával tehettük meg, 2018. március 15. óta azonban jelentősen csökkentek az adminisztratív terhek. Ez azt jelenti, hogy számos feltétel igazolására elfogadható az igénylő által tett nyilatkozat, s nem szükséges írásos dokumentumot benyújtani.

CSOK igénylés során vannak olyan alapvető adatok, információk, melyekről továbbra is írásos dokumentumot kell benyújtani és nem helyettesíthetők az igénylő nyilatkozatával.

CSOK igénylés írásos dokumentumai

 • Az igénylők személyes okmányai: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya
 • Gyermek részéről: lakcímkártya, adókártya – van olyan pénzintézet, ahol a gyermek részéről minden esetben be kell nyújtani a személyi igazolványt is
 • A várandósság betöltött 12. hetét a várandósgondozási könyvvel vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolással
 • TB jogviszony igazolás – OEP által kiadott hatósági bizonyítvány – már elektronikus formában is benyújtható

Mely dokumentumok helyettesíthetők nyilatkozattal?

CSOK kérelem benyújtásakor az igénylő eldöntheti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal VAGY a korábbi előírásoknak megfelelően dokumentumokkal igazolja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következő esetekben:

CSOK jogosultsági feltételek igazolása
NYILATKOZATTAL DOKUMENTUMMAL
Házasság fennállásáról Házassági anyakönyvi kivonat
Gyermek születéséről Születési anyakönyvi kivonat
Gyermek elhelyezéséről Elvált szülők: jogerős bírósági ítélet
Volt élettársak: jogerős bírósági határozat
közokirat vagy lakcímkártya
Gyermek örökbefogadásáról Gyámhatóság engedélyező határozata
Gyámság fennállásáról Gyámhatóság kirendelő határozata
Gyermek adóazonosító jeléről Adókártya
Megváltozott munkaképességű  személlyé válásról Orvosszakértői szerv igazolása
Köztartozás mentességről Nemleges együttes adóigazolás
Közép- vagy felsőfokú oktatási  intézmény nappali tagozatostanulói jogviszonyáról Oktatási intézmény igazolása
Büntetlen előéletről Erkölcsi bizonyítvány
Kizárólagos használati jogról Használati megosztási megállapodás

Miként tehető meg a nyilatkozat fenti esetekben?

Fenti feltételek fennállásáról nem kell külön nyilatkozatot benyújtaniuk a támogatott személyeknek. E nyilatkozatok a CSOK kérelem részét képezik, a feltételek meglétéről az igénylők tehát a CSOK kérelemben nyilatkoznak.

FONTOS!

A nyilatkozat minden esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozatot jelent! Az állami adóhatóság a CSOK igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja!

TB jogviszony igazolása

Fontos hangsúlyozni, hogy a nyilatkozattétel nem vonatkozik a CSOK igényléshez szükséges TB jogviszony igazolására. A társadalombiztosítási jogviszony igazolása az igénylő nyilatkozatával nem pótolható! 

A TB jogviszony igazolása továbbra is a korábbi előírásoknak megfelelően történik:

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiállított igazolással (OEP igazolás), vagy
 • az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával.

Ez utóbbival kapcsolatban változás az, hogy a kérelem benyújtásakor előírt magyarországi TB jogviszony kiváltható valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, amennyiben az igénylő – házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Gyermekek után korábban igénybe vett vissza nem térítendő támogatás esetén benyújtandó dokumentum:

 • Támogatási szerződés
 • Kincstári határozat a támogatások visszafizetésének felfüggesztéséről (támogatás átjegyzés esetén)

Nem magyar állampolgár igénylő esetén – ha igénylők legalább egyike nem magyar állampolgár – benyújtandó dokumentumok:

 • A 3 hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazoása: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával
 • Bevándorolt jogállás igazolása: bevándorlási engedéllyel
 • Letelepedett jogállás igazolása: letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel
 • Hontalan jogállás igazolása: a hontalankénti elismerésről szóló határozattal vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással

Használt lakásvásárlás specifikus dokumentumok

 • Adásvételi szerződés – az adásvételi szerződés dátuma a CSOK kérelem befogadásakor nem lehet 180 napnál régebbi
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve vagy eltér a ténylegestől
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Méretezett alaprajz
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat – ha tulajdonostársnak vagy másnak elővásárlási joga van

Új lakásvásárlás specifikus dokumentumok

 • Adásvételi szerződés – az adásvételi szerződés dátuma a CSOK kérelem befogadásakor nem lehet 180 napnál régebbi
 • Jogerős használatbavételi engedély
 • Ha az ingatlan még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel: jogerős építési engedély és tervdokumentáció
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Méretezett alaprajz – Az eladó nevére szóló jogerős építési engedélyhez tartozó érvényes építési engedélyezési tervdokumentáció kedvezménnyel érintett ingatlan alaprajzát tartalmazó oldala. Ha az építési engedély 2013.10.01.-től került kiadásra, a tervdokumentáció jobb alsó sarkában „ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR” hatósági záradékkal ellátva.
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat – ha tulajdonostársnak vagy másnak elővásárlási joga van
 • Az eladó, mint gazdálkodó szervezet cégkivonata
 • Társasház alapító okirat – albetétesítetlen ingatlan megvásárlása esetén
 • Projektfinanszírozással megvalósuló új építésű lakás vásárlása esetén: projektfinanszírozó hitelintézet szándéknyilatkozata a jelzálogjog törlésével kapcsolatban vagy földhivatal által érkeztetett jelzálogtörlési engedély másolata a projekthitelről
 • Eredeti számlák a megfizetett vételárrészről, melyek a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve, továbbá a vételárat bruttó-nettó bontásban tartalmazzák.

Építés, bővítés specifikus dokumentumok

 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Címigazoló dokumentum – ha a tulajdoni lapon nincs utca vagy házszám feltüntetve
 • 60 napnál nem régebbi térképmásolat – Bank által Takarnet rendszerből lekért elfogadható
 • Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás és vázrajz
 • Költségvetés (formanyomtatvány)
 • Előzetes ráépítési megállapodás – ha a ráépítést követően a tulajdoni hányadok rendezése szükséges
 • Társasház alapító okirat – társasház alapítása esetén
 • Könnyűszerkezetes épületnél – pénzintézettől függően – ÉME/ÉMI/NMÉ/ETA engedély hiányában a tervező külön nyilatkozata a szerkezeti megfelelőségről, továbbá szerkezetkész állapot elérése esetén a felelős műszaki vezető e-naplóban tett nyilatkozata a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet 7. § szerinti megfelelés vonatkozásában
 • Kivitelezői finanszírozás esetén: vállalkozási kivitelezési szerződés
 • Építési engedélyezési dokumentáció az alábbiak szerint:

2019 október 24-től benyújtott egyszerű bejelentéshez kötött építés, 2017.01.01-től engedélyezett 300 nm-t meg nem haladó hasznos alapterületűre történő bővítés esetén, valamint 2017.04.27-től benyújtott 300 nm-t meghaladó saját célú lakás bővítése esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani az adott lakáscélnak megfelelően:

 • Nyilatkozat lakóépület építésének, bővítésének egyszerű bejelentéséhez dokumentum. A nyilatkozat az egyszerű bejelentés ÉTDR-be történt benyújtását követő naptól számított 15 nap elteltével tehető meg. Ebben nyilatkozik, hogy az építési tevékenységet megkezdheti és a Bank részére benyújtott dokumentumok megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtott dokumentumokkal. - banki formanyomtatvány
 • Tervezői nyilatkozat: a lakóépület tervezője igazolja a törvényi és hatósági előírásoknak való megfelelést – banki formanyomtatvány
 • Ügyféli beadvány kivonat: az ÉTDR által előállított és elektronikus hitelezési záradékkal ellátott dokumentum, amely az ÉTDR bejelentés visszaigazolása
 • Terv és egyéb, az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó dokumentumok: Az ÉTDR által „Ügyféli beadvány kivonat” mellékletében felsorolt terv és egyéb dokumentumok. Minimum az alábbiak:
 • Helyszínrajz
 • Alaprajz
 • Metszetek
 • Homlokzatok
 • Műszaki leírás
 • Építészeti műszaki leírás
 • Épületgépészeti műszaki
 • Épületvillamossági műszaki leírás
 • Tartószerkezeti műszaki leírás
 • Tartószerkezeti terv
 • Építésügyi hatóság (Kormányhivatal) igazolása az egyszerű bejelentés elfogadásáról. Az ÉTDR-ből letölthető dokumentum.
 • Megnyitott és készenlétbe helyett E-napló „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentum. Hitel nélküli kedvezmény igénylése esetén az E-napló típusa: „2019. október 24.-től ÉTDR-ben tett egyszerű bejelentés (nem kötelező naplóvezetés)”

Abban az esetben, ha az igénylő a támogatás mellé hitelt is igényel, a további dokumentumok szükségesek:

 • Megnyitott és készenlétbe helyezett E-napló. Igazolása a „Készenlétbe helyezés adatai” című dokumentummal. E-napló típusa: „2019. október 24.-től ÉTDR-ben tett egyszerű bejelentés (kötelező naplóvezetés)”

Az E-naplóban a készenlétbe helyezési kérelemnek „Készenléti állapotban” kell lennie, így tölthető le a visszaigazolás.

Az építtető számára az E-naplóban az elérési út: az “e-naplók” menün belül az adott e-naplót megnyitva az “E-napló alapadatok” blokk mellett jobb oldalon található „e-napló nyomtatása”

 • E-napló nyilatkozat összesítő lap – elektronikus formában (PDF) Ha az építés, bővítés megkezdődött: az építés, bővítés megkezdésének és a felelős műszaki vezető igazolására nyitott állapotú „E-napló nyilatkozat összesítő lap”, melyen a kezdési időpont az építési engedély kiállítása utáni időpont, a felelős műszaki vezető kamarai engedélyszámmal rendelkezik.

Az építtető számára az E-naplóban az (egyik) elérési út: az “e-naplók” menün belül az adott e-naplót megnyitva az “E-napló alapadatok” blokk mellett jobb oldalon található ”e-napló összesítő lap nyomtatása”

 • E-napló – ha az építés, bővítés megkezdődött - elektronikus formában (PDF) Minden építtetőt tartalmaznia kell az e-naplónak („egyéb építtető”).

Az e-napló jelenlegi működéséből eredően az egyszerű bejelentés e-naplós rögzítése csak egy személy (építtető) nevére lehetséges, de a készenlétbe helyezést követően további építtető felvihető az e-naplóba. Ezeket a személyeket az e-naplóban külön soron egyéb építtető néven lehet megtalálni. Elvárt, hogy minden építtető kerüljön feltüntetésre.

Az építtető számára a dokumentum letöltés (egyik) elérési útja az e-naplóból: készenlétbe helyezések/ kiválasztandó az érintett e-napló/e-napló nyomtatás

 • Tervezői művezetés igazolása – ha már az építés, bővítés megkezdődött

A Banki helyszíni szemlét megelőzően legfeljebb 30 nappal történhet meg a tervezői művezetés Az igazolás elektronikus formában szükséges benyújtani az e-naplóból generálható PDF dokumentum.

 • Felelős Műszaki Vezető bejegyzése az E-naplóban már megkezdett építés, bővítés esetén a meglévő épület megfelelőségére vonatkozóan. Az igazolás elektronikus formában szükséges benyújtani az e-naplóból generálható PDF dokumentum.

FONTOS

Az építési hatóságtól kapott információ szerint az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítés nem engedélyköteles bővítés, ezért ennek egyszerű bejelentése sem szükséges. Ezt a tényt az építési hatóság igazolja azzal, hogy ezt rávezeti a tervdokumentációra. Ez esetben benyújtandó dokumentum az ügyfél által készített, az elvégzendő munkálatokat részletesen leíró műszaki leírás.

Minderről bővebb információ korábbi cikkünkben olvasható.

CSOK igénylésének, CSOK dokumentációk benyújtásának határideje

Lakásvásárlás esetén

A családi otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül lehet kérni a hitelintézettől. A kedvezmény a vételár kifizetéséhez vehető igénybe. Amennyiben a teljes vételár maradéktalanul megfizetésre került, úgy a kedvezmény – 180 napon belül sem – igényelhető.

Lakásépítés esetén

A családi otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy a felépítés megtörténtének hatósági bizonyítvánnyal való tanúsítását megelőzően lehet kérni a hitelintézettől, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában az építkezésből az igényelt támogatásnak megfelelő, el nem végzett építési munkának még lennie kell.

Kérelem benyújtásának napja

A kérelem benyújtásának a napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet, valamint a kölcsön és a kedvezmény igényléséhez szükséges feltételeket igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat hiánytalanul benyújtja a hitelintézet részére.

A hitelintézet a kérelem átvételéről igazolást ad az igénylőnek, melyben tájékoztatja, a kérelem benyújtását követő lakásvásárlás esetén – 30 napon belüli, – lakásépítés, bővítés esetén – 60 napon belüli elbírálásáról. A kérelem elbírálásához a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a 30, illetve 60 napos határidőbe nem számít bele.

További kérdése van?

Amennyiben a CSOK igénylés dokumentációjával kapcsolatban további kérdése lenne, kattintson IDE! Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

401 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Cím!
Beadandó dokumentációk folyamán problémába ütköztem. Köztartozásmentességi igazolást kell benyújtsak CSOK hitel miatt, ezt csak az ÁNYK nevű programmal lehetséges? Ha igen akkor a lehetséges választások közül melyik kell nekem (adóigazolás, jövedelemigazolás vagy illetőségigazolás)?
Ha nem csak az ÁNYK programmal lehetséges, kérem írják meg válaszukban a megfelelő lehetőséget.
Előre is köszönöm válaszukat.

Sziasztok!
Valaki tudna segíteni pontosan mi kell a sima csokhoz papírok? Használt lakásra szeretném kihasználni.
Köszönöm.

Üdvözlöm!
Olyan kérdésem lenne, hogy elindítottuk a Csok igénylést. Az önerőt elutaltam a tulajnak, de azt kérdezi, hogy a banknak erről milyen papírt nyújtsak be? Elég egy igazolás az utalásról?
Megköszönném, ha ebbe segítene.
Üdvözlettel.
Brigitta

Szép napot!
A megnyitott és készenlétbe helyezett e-napló kapcsán butaságot írnak.
Tévedés hogy ha CSOK hitelt is igénybe veszek, ez kell: „E-napló típusa: „2019. október 24.-től ÉTDR-ben tett egyszerű bejelentés (kötelező naplóvezetés)”

Az újabb e-napló kérvénybeadási űrlap kitöltése során kapunk magyarázatot a kivitelezés típusához, eképpen:
Önkéntes naplóvezetés : „Ezt a naplótípust kell választani (…) amikor az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály nem írja elő az elektronikus építési napló vezetését
(…) hitelügyintézés, pénzügyi elszámolás stb. miatt szükséges lehet az elektronikus építési napló vezetése. Ezekben az esetekben az elektronikus építési napló vezetése önkéntes alapon is történhet”

Ha csak készenlétbe helyezést vár el a bank CSOK hitel mellett (önök szerint is van ilyen), akkor meg formailag is ellentmondás a „kötelező naplóvezetés” hisz egyáltalán nem lesz „vezetve”. Ami kötelező, az végig is csinálandó, legalábbis tisztesség szerint…

Tisztelt Hitelnet!
Használt ingatlant szeretnénk vásárolni, van már 2 kiskorú gyerekünk. Ha jól értem, ebben az esetben a CSOk úgy működik, mint egy hitel, tehát az adásvételi szerződésben az jelenik meg, hogy a vásárolt ingatlan árának egy részét a CSOK-ból fedezzük. Mi már felvettük a Babaváró hitelt. Vajon ha a teljes CSOK-ot is fel szeretnénk venni mellé, akkor ahhoz milyen fizetéssel kell rendelkeznünk, hogy megadják azt úgy, hogy már a Babavárót is fizetjük?
Köszönöm a válaszukat!

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy a köztartozás mentességről szóló igazolást érdemes-e kikérni előre, vagy a bank kéri meg a NAV-tól? Ha esetleg van tartozás, a megfizetése után újra be lehet adni a kérelmet? A TB igazolás már megvan, a többi esetben (pl. büntetlen előélet) elegendő nyilatkozni?
Köszönöm válaszukat!

Tisztelt Hitelnet,
Két vállalt, meg nem lévő gyermek esetén új lakás vásárlásához melyik rublikát kell megjelölni az OEP igazolás nyomtatványán?
Előre is köszönöm!

Tisztelt Hitelnet!
Házasként igényelném a csokot plusz hitelt. Elég, ha én egyedül nyújtom be a munkahelyemről a papírokat? Egy házban élünk a férjemmel.

Jó napot?
Kérdezném, mekkora összeget tudnánk felvenni. 1 gyermekünk van. Mekkora őszeget tudnánk felvenni? A párom közmunkán van, most lesz meg az 1 éve. Mekkora őszeget tudnánk felvenni, ha vállalnánk gyereket?

Jó napot!
Nemsokára a nevemre kerül egy családi ház, édesanyámtól, ajándékozással. A falusi csokot szeretném igénybe venni a felújítására.
Mi a teendőm, milyen dokumentumok kellenek az igényléshez? És a kiutalása a csoknak mikor és hogy történik?

Erkölcsi bizonyítvány kiállításához a kérőlapon, a IV. 5 pontjához melyik törvényt kell beírni?

Üdvözlöm!
A TB igazolás igénylésének első részénél nem találom, hogy melyik rublikát kellene bejelölnöm. Egy gyerek, használt lakás esetén.
Jelenleg van egy kisebb adótartozásom, de még nem indult végrehajtás miatta, természetesen napokon belül rendezem. Akadályozhat-e ez bárhol a csok igénylésében?

Jó napot kívánok!
Tavaly már igényeltük a Csok-ot, meg is kaptuk volna, viszont 2 tulajdonos is elhunyt fél év alatt. Kb. 8 hónapot vártunk, mire újra indíthatjuk a Csok kérelmet az Otp-nél, az öröklés, hagyaték és egyebek miatt. Most tartunk új adásvételi szerződés aláírása előtt. Már megkértem párom és magam részére az erkölcsi bizonyítványt, ma jött meg.
Kérdésem, elégséges-e csak a büntetlen előélet igazolása vagy más is kell? Lehet, rossz opciót jelöltem be az ügyfélkapus lekérésnél és csupán ez van beleírva.
Előre is köszönöm válaszukat!

Rokkant járadékban részesülő, gyermekét egyedül nevelő férfi, aki őstermelő, CSOK támogatást szeretne igénybe venni használt lakás vásárlásához.
Jogosult-e a támogatás igénybe vételére?

Szeretnék érdeklődni, hogy 15 éve megigényeltem a szocpolt a nagykorú gyermekeimre és mostani párommal igénybe szeretnénk venni a csokot három kiskorú gyerekre.

Szeretném igénybe venni a csokot, van öt kiskorú gyermekem. Ha lehet, lakásbővítésre szeretném igénybe venni, mert nagyon tönkre van a házunk.

Kedves hitelnet!
Érdeklődnék, hogy a csokot igénybe tudom úgy is venni, hogy van önkormányzati lakás a nevemen, de egy saját tulajdonú házra bővítésre szeretném 3 kiskorú gyermekem után igényelni. Lehetséges ez? Nem akadály az önkormányzati lakás?

Azt lenne a kérdésem, hogy én egyedül nevelem gyermekemet, nincsen apuka, de munkám sincsen egyelőre.
Így is igénybe vehetném a csokot, mivel egy intézményben élek.

Szép napot.
Válás miatt szeretném visszafizetni a csok-ot.
Hol tehetem ezt meg? Van bármilyen formanyomtatvány hozzá?
Köszönöm.

Szép napot!
2001 óta kisebb-nagyobb megszakítással gyesen vagyok.
Milyen papírok szükségesek ahhoz, hogy a csokot 6 gyerekre fel tudjam venni? Egyáltalán fel tudom venni?

Tisztelt Szakértő!
Kérnék szépen egy állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy a K&H Banknál történt CSOK igényléséhez szükséges-e az építési napló naprakész vezetése is vagy elég csak a készenlétbe helyezés?
Válaszát előre is köszönöm:
Beatrix

Tisztelt Hitelnet!
Családi ház vásárláshoz szeretném felvenni 2 gyermek után a CSOK-ot, plusz hitel nélkül. Ebben az esetben is vizsgálja az értékbecslő a térképet vagy csak ha plusz hitelt is igénylek mellé?
A választ előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Balázs

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnék érdeklődni, hogy CSOK igényléshez szükséges-e az energetikai tanúsítvány vagy az értékbecslés elegendő információt tartalmaz erre vonatkozólag.
Köszönöm a tájékoztatást.
Tisztelettel:
Andrea

Csokot megkaptuk lakásvásárlásra, viszont engedélyeztetésre várunk, de az mi vagy hova adtak be, tud segíteni valaki?
Köszönöm.

Jó napot!
A gyermekemmel élek együtt és a 600.000 Ft lakásvásárláshoz adható csok-ot szeretném igénybe venni. A gyermekem apjával nem voltunk házasok, és bejelentett élettársi papírunk nincsen, ezáltal bírósági határozatunk sincs a külön élésről. Kérdésem, hogy csak és kizárólag a gyermekemmel közös címen (állandó) szereplő lakcímkártyánk elegendő-e igazolni, hogy ketten élünk, és ezt kötelesek elfogadni, mint egy jogosultsági feltételek egyikét? Tartok attól, hogy nem lesz elég a banknak. Illetve, ha nem lenne elég, akkor ügyvéd előtt ha muszáj, (mert ez ugyebár többletkiadás lenne), nyilatkozunk, hogy nem élünk együtt. Ez opció és befogadják a bírósági határozat helyett, vagy teljesen járhatatlan? Igazából az lenne a legjobb, ha minden bank a közös lakcímkártyát elfogadja és kész.
Köszönöm a választ előre is.

2016-ban vásárolt Zártkert művelési ág alól kivont terület szerepel a tulajdoni lapon. Régi építési engedéllyel épített 27 nm faházra, ami felújítva lett és a terasz beépítéssel 40 nm lett, de nincs átadva, így nem szerepel az ingatlan nyilvántartásba. Fel lehet venni a CSOK-ot arra a célra, hogy telekalakítással bejegyezzék az ingatlant, valamint ha már be van jegyezve, akkor szigeteljük a házat?

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Honnan tudom letölteni az igénylőlapot a családok otthonteremtési kedvezményeinek igényléséhez szükséges biztosítási jogviszonyt igazoló Hatósági Bizonyítvány kiállításához – 1 vállalt gyermek esetén használt lakás vásárlásához?
Köszönöm.

Használt lakás vásárlásánál (CSOK hitellel) kérnem kell egy TB jogviszony igazolást. Ügyfélkapunk keresztül szeretném ezt intézni. Az lenne a kérdésem, hogy ehhez van-e valamilyen nyomtatvány, amit csatolnom kell, vagy egy általánosan megfogalmazott levélre kiállítják az igazolást? Ha létezik formanyomtatvány, hol található? Köszönöm!

A Covid-járvány miatt elhúzódó válás miatt nincs még jogerős bírósági végzés a válásról, de van gyámhatósági végzés a gyermekelhelyezésről. A hitel és csok felvétele viszont már hamarosan aktuális lenne, mert az eladó építtető hamarosan elkészül a házzal és a végleges szerződést alá kell írni, viszont ezen összegek nélkül nem tudja anyuka megvenni a házat, ahová a gyerekekkel költözne.
Elegendő-e a csok és hiteligényléshez a gyámhatósági végzés?

Szép napot kívánok!
Szeretnék érdeklődni. Született egy kisbabánk és van egy ingatlanom, amire szeretném igényelni a 600.000 Ft-os vissza nem térítendő támogatást, hogy bővítsem az ingatlant. Ez az összeg hitel lenne vagy támogatás az államtól? Ha nem hitel, akkor hogyan tudnám a legkézenfekvőbben igénybe venni?
Köszönettel.
Andrea