A falusi CSOK és a hozzá kapcsolódó támogatott hitel nyújtását szabályozó kormányrendelet 2019. július elsejétől hatályos. Ilyen jellegű támogatás iránti kérelem azonban még nem nyújtható be minden hitelintézethez, jóllehet a falusi CSOK-ot kínáló bankok köre folyamatosan bővül. Összefoglaljuk, mely dokumentumok szükségesek az igényléshez!

Falusi CSOK preferált kistelepülésen, illetve bármely település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan esetében igényelhető, ha azon a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelő lakóingatlan van. A támogatott települések listája IDE kattintva tekinhető meg.

Falusi CSOK célja

A támogatás Magyarországon tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
 • meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése

Falusi CSOK összege

Vásárlás és bővítés/korszerűsítés esetén

 • 1 gyermek után: 600.000 Ft
 • 2 gyermek után: 2.600.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 10.000.000 Ft

Meglévő lakóingatlan bővítése/korszerűsítésre esetén

 • 1 gyermek után: 300.000 Ft
 • 2 gyermek után: 1.300.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 000.000 Ft.

Vásárlás esetén maximum a támogatás fele fordítható vásárlásra, a korszerűsítésre/bővítésre legalább a támogatás felét kell fordítani.

Falusi CSOK + hitel

A falusi CSOK mellé otthonteremtési kamattámogatott hitel is igényelhető., 2 gyermek után maximum 10 millió, 3 vagy több gyermek után maximum 15 millió forint összegben.

Falusi CSOK igényléséhez szükséges dokumentumok

Igénylőre vonatkozó dokumentumok és nyilatkozatok

 • Személyazonosító okirat (érvényes személyi igazolvány vagy kártya alapú személyi azonosító igazolvány, vagy érvényes úti okmány)
 • Lakcímkártya, vagy A kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt álló igénylő esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okirat
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya, vagy NAV által kiállított igazolás a magányszemély adóazonosító jeléről valamennyi kedvezményt igénylőtől
 • Büntetlen előélet igazolása valamennyi kedvezményt igénylőre – 90 napnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány
 • Köztartozásmentesség igazolása valamennyi kedvezményt igénylőre:
    • Az igénylő(k) a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában szerepel(nek) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
    • Az igénylő(k) az állami adóhatóság (NAV) által a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebben kiállított okirattal igazoljá(k), hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozásuk (nemleges adóigazolás). Azon magánszemélyek, akik az adóazonosító jel mellett adószámmal is rendelkeznek a NAV a nemleges adóigazolást az adószámra állítja ki. Ebben az esetben olyan igazolás benyújtása szükséges, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, valamint adószámátis, vagy
    • Nyilatkozat a köztartozásmentességről.
 • Biztosítotti jogviszony igazolása:
    • Tbj. 6.§-a szerint biztosított esetben: az igazolást fővárosi/megyei kormányhivatal adja ki
    • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott nappali rendszerű oktatásban való részvétel esetén: az Igénylő a Falusi CSOK kérelemben büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy benyújtja a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást
    • Külföldi keresőtevékenység esetén: az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása
    • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

A szükséges időtartamot együttesen lehet igazolni a külföldi és magyarországi tb rendszerből beszerzett igazolással.

A kérelem benyújtásának időpontjában magyar társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni és ezt a biztosított jogviszonyt magyarországi TB rendszerből kell igazolni. A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal (amelyet az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással szükséges igazolni), ha az igénylő –házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelemben, mint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Nem szükséges biztosítotti jogviszonyt igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjbanrészesül. Ebben az esetben:

 • a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának gyermekek otthongondozási díjat/ápolási díjat megállapító jogerős határozatának benyújtása szükséges

Házasság fennállásának igazolása:

 • Házassági anyakönyvi kivonat, vagy
 • Nyilatkozat a házasság fennállásáról

Gyermekre vonatkozó dokumentumok és nyilatkozatok

 • Születési anyakönyvi kivonat vagy Nyilatkozat a gyermek születési adatairól ( neve, anyja születési neve, születési helye, ideje)
 • Lakcímkártya
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya / NAV által kiállított igazolás a gyermek adóazonosító jeléről, vagy Nyilatkozat az igénylőtől gyermeke adóazonosító jeléről.

12. hetet betöltött magzat vagy ikermagzat – mint meglévő gyermek után –igényelt kedvezmény esetén

 • Várandósgondozási könyv, vagy
 • A kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolás

25. életévét betöltött eltartott gyermek esetén

 • Orvosszakértői szerv igazolása a megváltozott munkaképességű személlyé válásról vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, hogy gyermeke megváltozott munkaképességű személy

Elvált szülők kiskorú gyermeke Igénylőnél történő elhelyezésének igazolása

 • Jogerős bírósági ítélettel, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, vagy
 • Nyilatkozattal az igénylőtől, amely tartalmazza kiskorú gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját.

Gyámság alatt lévő gyermek esetén

 • Fennállásának igazolása a gyámhatóság kirendelő határozatával, vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, amely tartalmazza a gyámságról szóló döntést meghozóhatóság megnevezését és a döntés időpontját.

Örökbefogadott gyermek esetén

 • Gyámhatóság engedélyező határozata, vagy
 • Nyilatkozat  az igénylőtől, amely tartalmazza az örökbefogadásról szóló döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját.

A kérelem benyújtása során elfogadható Nyilatkozatokat az igénylő büntetőjogi felelősségvállalása mellett teheti meg. Valamennyi Nyilatkozat a Falusi CSOK kérelem részét képezi.

Korábban igénybe vett támogatás esetén

 • Támogatási szerződés
 • Ha a korábban igénybe vett támogatás kapcsán visszafizetési kötelezettség keletkezett, akkor a támogatási szerződésen túl:
    • a szerződés felmondási okirat (amiből kiderül a visszafizetési kötelezettség oka)
    • visszafizetés módjáról szóló pénzintézeti megállapodás

Nem magyar állampolgár igénylő esetén – amennyiben az igénylők legalább egyike nem magyar állampolgár – benyújtandó további dokumentumok:

A három hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazolása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti

 • Regisztrációs igazolással, és
 • Érvényes tartózkodási kártyával, vagy állandó tartózkodási kártyával

Bevándorolt jogállás igazolása

 • Bevándorlási engedéllyel

Letelepedett jogállás igazolása

 • Letelepedési engedéllyel vagy
 • Ideiglenes letelepedési engedéllyel vagy
 • Nemzeti letelepedési engedéllyel vagy
 • EK letelepedési engedéllyel

Hontalan jogállás igazolása

 • A hontalankénti elismerésről szóló határozattal, vagy
 • A jogállást igazoló hatósági igazolással

A falusi CSOK-kal érintett támogatott ingatlan dokumentumai:

 • 30 napnál nem régebbi, teljes tulajdoni lap másolat (Hitelintézet lekéri a TAKARNET rendszerből)
 • 60 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat családi ház, ikerház, sorház esetén (Hitelintézet lekéri a TAKARNET rendszerből)
 • Méretezett alaprajz – kézzel készített is elfogadható
 • Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodás és vázrajz.
 • Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező lakás esetén árverési jegyzőkönyv

Lakáscél specifikus dokumentáció

Használt lakás vásárlás esetén:

 • adásvételi szerződés eredeti példánya (előszerződés és módosítások is)

Bővítés esetén:

 • Bővítési engedély köteles munkálatoknál a jogerős bővítési engedély (valamint az összes módosítás és, ha van, a jogutódlási rendelkezés), illetve az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén Egyszerű bejelentés visszaigazolása az E-naplóból
 • Kivitelezési tervdokumentáció E-naplóból letöltve PDF formátumban
 • Költségvetés

Korszerűsítés esetén:

 • Költségvetés

Falusi CSOK + hitel ügyintézése

A falusi CSOK-hoz szükséges dokumentumokkal kapcsolatos további kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére! A falusi CSOK hitelről személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltésével kérhet. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK + hitel ügyintézést.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
204 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Helló!
Engem érdekelne, hogy a gyerekeknek kell személyi igazolvány, ha igényelni szeretnénk a falusi csokot?

Kedves Hitelnet,
az lenne a kérdésem, hogy ha kizárólag a felújításra szeretnénk felvenni a falusi Csok-ot, abban az esetben mely bankoknál intézhetjük ezt?
Köszönettel: Roland

Szép napot!
Az lenne a kérdésem, hogy jogosult leszek úgy, hogy szeptemberben telik le az 1 évem az egyetemen nappali jogviszonnyal? 1 gyermekem van és sem nekem, sem a páromnak nincs bejelentett munkahelye. Én most épp CSED-en vagyok.
Az egyetem előtt gimnáziumba jártam, így nem szakadt meg a jogviszonyom.
Köszönöm a választ!

Üdvözlöm!
Falusi csok-ra szeretnénk bővíteni a tetőterünket. A bővítési terv már elkészült, be van adva az építési hivatalba. A faárak drágulása miatt, sajnos most már hitelt kellene felvennünk hozzá az elkezdéshez. Van olyan hitel a falusi csok mellé, amit előre ki is adnak az előfinanszírozáshoz? Van 4 gyermekünk.

Üdvözlöm!
Lehet buta kérdés, de szeretnék egy megerősítést abban, hogy jól értelmezem a szocpol/Csok lényegét.
Ha megfelelünk a feltételeknek, igényelhetjük a támogatást anélkül, hogy hitelt vennék fel. Tehát elvégezzük a tervezett felújításokat, persze előtte egyeztetve a bankkal és a támogatás összegét jelenleg egy gyermek után visszakapjuk?
(Most vettük fel a babaváró hitelt, ezt kombinálni szeretnénk a 3+3 felújítási támogatással, és ezt a CSOK támogatást is kombinálnánk és vissza igényelnénk amit lehet nyilván különböző számlákkal, mert van amelyiket itt, és van amelyiket ott nem lehet elszámolni.)
Vagy esetleg ebben az ügyben kihez tudunk fordulni a MÁK vagy a bank vagy esetleg pénzügyi szakember?
A megerősítését, segítséget előre is köszönöm.

Tisztelt hitelnet.
Falusi csokot szeretnénk élettársammal igényelni 3 meglévő gyermek után. Páromnak sajnos megszűnt a munkaviszonya februárban és én pedig még itthon vagyok, a felhalmozódott szabadságomat töltöm itthon. Tb viszonyom folyamatos 6 éve.
Így jogosultak lehetünk rá?
Válaszukat köszönöm.

Szép napot!
Érdeklődnék, falusi csok támogatáshoz kell munkaviszony? 3 gyermekemre szeretném felvenni.

Tisztelt hitelnet!
2 gyermek után szeretnénk igényelni a falusi csokot bővítésre! Mik számolhatok el, miről fogadnak el számlát a költségvetésben? Erre szeretnék választ kapni! Tisztelettel.
Edit

Egyedülálló anya hat gyerekre milyen feltételekkel kaphatja meg a csokot?

Milyen igazolások kellenek falusi csokhoz és hogyan intézhetnem el? Jelenleg közmunkán dolgozom.

Érdeklődnék. Egyedülállóként nevelem 5 gyermekemet. Munkaviszonyom az nincs, mivel még picik a gyerekek.
Így igénybe vehetem a falusi csokot?

Tisztelt hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy páromnak és nekem is kikértem a TB igazolást, ami megfelel a falusi csok igényléséhez, és kérdezni szeretném, hogy mivel közmunkán dolgozok én is, igényelhető a falusi csok vagy csak ő,, aki most jelenleg külföldön dolgozik és így nem tudja a papírokat intézni vagy esetleg egy meghatalmazást én is intézkedhetek a névben?

Azt szeretném megtudni, hogy egy meglévő tetőtér beépítés esetén egy plusz szoba kialakításához milyen feltételek szükségesek Falusi CSOK-hoz. Úgymint építési engedély, terveztetés ilyesmi. Ha a Falusi CSOK feltételek már most is teljesülnek (szobaszám, közművek stb.), akkor én is kialakíthatom a szobát (gipszkarton falak)? Elfogadja a bank, ha készen van és csak az anyagköltségről van számla?

Tisztelt Cím!
Falusi csok-ot szeretnénk igényelni, a problémánk a következő: házasokként benne élünk a közös tulajdonú, felújítani kívánt házunkban, de egy helyrajzi számon két házszámot tartanak nyilván: 33 és 35. és két épület is van. A lakcímkártyánkat 35-re állították ki még régen, de ez egy kis fűtetlen házikó. Mi a 33-ban élünk, ez komfortos stb. és ez a szám szerepel a földhivatali nyilvántartóban is. Beleköthetnek-e, hogy nem egyezik a lakcímünk és a felújítani kívánt ház házszáma?
Köszönöm válaszukat:
Anna

Üdv!
Ha még nincs gyerek, úgyis le lehet szerződni 3 gyerekre?

Tisztelt Hitelnet!
Bővítés keretein belül szeretnénk igénybe venni a falusi csokot, valamint szeretnénk élni az áfa visszaigénylési lehetőségével emeletráépítés esetén. Ebben az esetben e napló vezetése kötelező, vagy nem?
Köszönöm előre is a válaszukat!
Tamás

Tisztelt hitelnet!
Falusi csokból szeretnénk a tetőt kicseréltetni. Az lenne a kérdésem, hogy ha a tető formája változna, akkor terveztetni kell-e? A banki szakértő mennyire nézi a tető formájának a változtatását?
Köszönöm a segítséget!

Tisztelt Iroda!
3 gyermekünk után, preferált településen igényeljük a falusi csokot. 5+5 millió, vásárlásra és felújításra, hitel nélkül. Ezen felül igénybe vehetjük a “normál” csokot is felújításra, ha az ingatlan már a nevünkre került? Természetesen olyan tételt finanszíroznánk a normál csokos felújítás keretében, amit a falusi csokban nem.
Előre is köszönöm a választ!
Tibor

Jó napot!
Férjemmel szeretnék felvenni a falusi csok 1 gyermek után korszerűsítésre! Kazáncsere miatt!
Milyen dokumentumok kellenek?

Üdvözlöm!
Feleségemmel belevágtunk egy Falusi Csok+Hitel igénylésbe használt lakás vásárlásra és korszerűsítésre 2 gyermeket vállalva.
A Bankban a folyamat úgy kezdődött, hogy kaptunk egy rövidebb tájékoztatást a hitelről egy rövid kalkuláció majd szerezzünk be pár papírt. Először is személyes hivatalos papírokat kérnek. Erkölcsi bizonyítvány, közös lakcím, házassági papír másolata, illetve kell a falusi csokhoz az oep általi tb igazolás. Ügyfélkapun keresztül kinyomtattuk a szükséges igénylő lapot, aláírva és bejelelvő a megfelelő mezőt visszaküldtük szintén az ügyfélkapun keresztül. Kaptunk róla egy igazolást, hogy beadtuk a kérelmünket de semmi több. Eltelt már több mint egy hét az igénylés óta. Azt se tudjuk elfogadták-e a papírt, jól van-e kitöltve. Telefonos érdeklődés alapján azt mondták valószínű jó az igénylés de maximum 30 nap is lehet mire megkapjuk a tb papírt. Valóban ilyen sok idő is lehet egy sima egyszerű TB igazolás?? Eltelt 2 hét és még kb sehol se járunk. Az ügyvédünk már megvan de ő azt javasolta előbb a bankot keressük és a hitelt intézzük. Mikor kell megírni az adásvételi szerződést? A személyes érdeklődés alapján olyan gyorsan elhadartak nekünk mindent, amiből csak annyit tudtam megjegyezni, hogy hosszadalmas folyamat lesz. Mennyi idő lehet egy Falusi Csok+Hitel igénylés maximum?

Jó napot kívánok!
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha van két gyermekem, az egyik magyar állampolgár, a másiknak folyamatban van az állampolgársága, viszont van tartózkodási engedélye, úgy igényelhetem a CSOK-ot, vagy bár mely otthonteremtő hitelt?

Jó reggelt kívánok!
Azt szeretném megkérdezni, aki otthongondozási díjban részesül, neki milyen papírok kellenek a falusi csok és a feltételek azoknak a igénylőknek.
Köszönöm szépen előre is.

Jó napot.
Ha megvannak a szükséges dokumentumok falusi csokhoz, hogyan tovább? Mit kell utána intézni?

Egyszerűsített foglalkoztatás mellett gyesen vagyok, jelenleg válófélben, 3 gyermekem van.
Így igényelhetem-e a falusi csok-kot?

Kérdésem házasok vagyunk 2 gyermek már van falusi csokra veszünk házat 5mill vétel ár és 5mill korszerüsitésre feleségem gyesen van a ház 2 néven lesz neki is meg kell felelni az elvárásoknak vagy igényelhetem egyedül a 10 csokt

Üdvözlöm.
2018-ban vásároltuk meg párommal 100 nm-es családi házunkat CSOKRA 5 gyermekkel. Szeretnénk gázkonvektoros fűtésünket lecserélni gázközponti rendszerre, melyhez a falusi csokot szeretnék igénybe venni. A hely ahol lakunk megfelel.
Kérdésem az lenne, hogy kell-e önerő a korszerűsítéshez vagy nem.

Üdv,
3 gyermekes anya vagyok és felszeretném venni a falusi csokkot. Rendelkezek mindennel a feltételek alapján . A falusi csok listától mennyire lehet eltérni? Iváncsa benne van a listában de mellette levő kis település, Ercsi nincs benne. Találtunk egy kiváló, megfelelő házat kevesebb mint 10 miliő forintért. Ercsiben van lehetőség ?

Tiszteletem!
Érdeklődni szeretnék, hogy igényelhetem-e a Falusi CSOk-ot? 3 gyereket egyedül nevelek, jelenleg Gyeden vagyok 2019.agusztus óta, előtte Cseden munkahelyről mentem el. De időközben 2019 április felszámolták a céget. Így is tudnám igényelni a falusi csokot? Előre is köszönöm a választ.

Üdvözlöm!
Használt lakást vásárolnànk 2 gyermekkel és falusi Csokot vennènk igénybe, vásárlásra+ korszerűsítésre. Előző ingatlanra megelőlegező Csokot 2015ben már vettünk igénybe 2 gyermekre, akik időn belül megszülettek, az összeget, ami 1 millió ft, önkènt visszafizetjük. Ebben az esetben a falusi csok teljes összegèt igènyelhetjük a vásárolni kívánt ingatlanra? Köszönöm!

Helló!
Az élettársam anyaságin van, ö igénybe tudja venni a falusi csokot?