A falusi CSOK és a hozzá kapcsolódó támogatott hitel nyújtását szabályozó kormányrendelet 2019. július elsejétől hatályos. Ilyen jellegű támogatás iránti kérelem azonban még nem nyújtható be minden hitelintézethez, jóllehet a falusi CSOK-ot kínáló bankok köre folyamatosan bővül. Összefoglaljuk, mely dokumentumok szükségesek az igényléshez!

Falusi CSOK preferált kistelepülésen, illetve bármely település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan esetében igényelhető, ha azon a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelő lakóingatlan van. A támogatott települések listája IDE kattintva tekinhető meg.

Falusi CSOK célja

A támogatás Magyarországon tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
 • meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése

Falusi CSOK összege

Vásárlás és bővítés/korszerűsítés esetén

 • 1 gyermek után: 600.000 Ft
 • 2 gyermek után: 2.600.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 10.000.000 Ft

Meglévő lakóingatlan bővítése/korszerűsítésre esetén

 • 1 gyermek után: 300.000 Ft
 • 2 gyermek után: 1.300.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 000.000 Ft.

Vásárlás esetén maximum a támogatás fele fordítható vásárlásra, a korszerűsítésre/bővítésre legalább a támogatás felét kell fordítani.

Falusi CSOK + hitel

A falusi CSOK mellé otthonteremtési kamattámogatott hitel is igényelhető., 2 gyermek után maximum 10 millió, 3 vagy több gyermek után maximum 15 millió forint összegben.

Falusi CSOK igényléséhez szükséges dokumentumok

Igénylőre vonatkozó dokumentumok és nyilatkozatok

 • Személyazonosító okirat (érvényes személyi igazolvány vagy kártya alapú személyi azonosító igazolvány, vagy érvényes úti okmány)
 • Lakcímkártya, vagy A kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt álló igénylő esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okirat
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya, vagy NAV által kiállított igazolás a magányszemély adóazonosító jeléről valamennyi kedvezményt igénylőtől
 • Büntetlen előélet igazolása valamennyi kedvezményt igénylőre – 90 napnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány
 • Köztartozásmentesség igazolása valamennyi kedvezményt igénylőre:
    • Az igénylő(k) a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában szerepel(nek) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
    • Az igénylő(k) az állami adóhatóság (NAV) által a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebben kiállított okirattal igazoljá(k), hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozásuk (nemleges adóigazolás). Azon magánszemélyek, akik az adóazonosító jel mellett adószámmal is rendelkeznek a NAV a nemleges adóigazolást az adószámra állítja ki. Ebben az esetben olyan igazolás benyújtása szükséges, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, valamint adószámátis, vagy
    • Nyilatkozat a köztartozásmentességről.
 • Biztosítotti jogviszony igazolása:
    • Tbj. 6.§-a szerint biztosított esetben: az igazolást fővárosi/megyei kormányhivatal adja ki
    • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott nappali rendszerű oktatásban való részvétel esetén: az Igénylő a Falusi CSOK kérelemben büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy benyújtja a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást
    • Külföldi keresőtevékenység esetén: az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása
    • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

A szükséges időtartamot együttesen lehet igazolni a külföldi és magyarországi tb rendszerből beszerzett igazolással.

A kérelem benyújtásának időpontjában magyar társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni és ezt a biztosított jogviszonyt magyarországi TB rendszerből kell igazolni. A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal (amelyet az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással szükséges igazolni), ha az igénylő –házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelemben, mint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Nem szükséges biztosítotti jogviszonyt igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjbanrészesül. Ebben az esetben:

 • a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának gyermekek otthongondozási díjat/ápolási díjat megállapító jogerős határozatának benyújtása szükséges

Házasság fennállásának igazolása:

 • Házassági anyakönyvi kivonat, vagy
 • Nyilatkozat a házasság fennállásáról

Gyermekre vonatkozó dokumentumok és nyilatkozatok

 • Születési anyakönyvi kivonat vagy Nyilatkozat a gyermek születési adatairól ( neve, anyja születési neve, születési helye, ideje)
 • Lakcímkártya
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya / NAV által kiállított igazolás a gyermek adóazonosító jeléről, vagy Nyilatkozat az igénylőtől gyermeke adóazonosító jeléről.

12. hetet betöltött magzat vagy ikermagzat – mint meglévő gyermek után –igényelt kedvezmény esetén

 • Várandósgondozási könyv, vagy
 • A kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolás

25. életévét betöltött eltartott gyermek esetén

 • Orvosszakértői szerv igazolása a megváltozott munkaképességű személlyé válásról vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, hogy gyermeke megváltozott munkaképességű személy

Elvált szülők kiskorú gyermeke Igénylőnél történő elhelyezésének igazolása

 • Jogerős bírósági ítélettel, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, vagy
 • Nyilatkozattal az igénylőtől, amely tartalmazza kiskorú gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját.

Gyámság alatt lévő gyermek esetén

 • Fennállásának igazolása a gyámhatóság kirendelő határozatával, vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, amely tartalmazza a gyámságról szóló döntést meghozóhatóság megnevezését és a döntés időpontját.

Örökbefogadott gyermek esetén

 • Gyámhatóság engedélyező határozata, vagy
 • Nyilatkozat  az igénylőtől, amely tartalmazza az örökbefogadásról szóló döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját.

A kérelem benyújtása során elfogadható Nyilatkozatokat az igénylő büntetőjogi felelősségvállalása mellett teheti meg. Valamennyi Nyilatkozat a Falusi CSOK kérelem részét képezi.

Korábban igénybe vett támogatás esetén

 • Támogatási szerződés
 • Ha a korábban igénybe vett támogatás kapcsán visszafizetési kötelezettség keletkezett, akkor a támogatási szerződésen túl:
    • a szerződés felmondási okirat (amiből kiderül a visszafizetési kötelezettség oka)
    • visszafizetés módjáról szóló pénzintézeti megállapodás

Nem magyar állampolgár igénylő esetén – amennyiben az igénylők legalább egyike nem magyar állampolgár – benyújtandó további dokumentumok:

A három hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazolása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti

 • Regisztrációs igazolással, és
 • Érvényes tartózkodási kártyával, vagy állandó tartózkodási kártyával

Bevándorolt jogállás igazolása

 • Bevándorlási engedéllyel

Letelepedett jogállás igazolása

 • Letelepedési engedéllyel vagy
 • Ideiglenes letelepedési engedéllyel vagy
 • Nemzeti letelepedési engedéllyel vagy
 • EK letelepedési engedéllyel

Hontalan jogállás igazolása

 • A hontalankénti elismerésről szóló határozattal, vagy
 • A jogállást igazoló hatósági igazolással

A falusi CSOK-kal érintett támogatott ingatlan dokumentumai:

 • 30 napnál nem régebbi, teljes tulajdoni lap másolat (Hitelintézet lekéri a TAKARNET rendszerből)
 • 60 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat családi ház, ikerház, sorház esetén (Hitelintézet lekéri a TAKARNET rendszerből)
 • Méretezett alaprajz – kézzel készített is elfogadható
 • Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodás és vázrajz.
 • Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező lakás esetén árverési jegyzőkönyv

Lakáscél specifikus dokumentáció

Használt lakás vásárlás esetén:

 • adásvételi szerződés eredeti példánya (előszerződés és módosítások is)

Bővítés esetén:

 • Bővítési engedély köteles munkálatoknál a jogerős bővítési engedély (valamint az összes módosítás és, ha van, a jogutódlási rendelkezés), illetve az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén Egyszerű bejelentés visszaigazolása az E-naplóból
 • Kivitelezési tervdokumentáció E-naplóból letöltve PDF formátumban
 • Költségvetés

Korszerűsítés esetén:

 • Költségvetés

Falusi CSOK + hitel ügyintézése

A falusi CSOK-hoz szükséges dokumentumokkal kapcsolatos további kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére! A falusi CSOK hitelről személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltésével kérhet. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK + hitel ügyintézést.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
204 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Jó napot4
Kötelezö a ház a nevemen legyen, ha falusi csokot korszerűsítésre szeretném?

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy a párommal igénybe szeretnénk venni a falusi csokot és ideiglenes lakcímmel igénybe tudjuk-e venni?

Egyedülálló anya vagyok és bar listás is. Anyaságin vagyok, munkaviszonyom nincs.
Mi lehet a megoldás?
Erzsike

Jó napot!
Közmunka bérre adnak falusi csokot? 3 gyerekre venném fel!

Üdv.
3 gyermekkel szeretnénk igénybe venni a falusi csokot+hitelt a feleségemmel. Februárban jár le a passzív khrem. 13 éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen. Áprilisra tervezzük a lakás vásárlását, 2 millió forint önerőt is sikerült rá félre tenni. Igazából a kérdésem az lenne, hogy lehet e bármi bukaktója a dolognak? A Lakás minden közművel rendelkezik, 96 van épűlt és 143 M2.

A válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlöm! 2015- ben vásároltunk használt lakást,és ehez felhasználtuk a 3 gyerekre adott 1,25millió támogatást,most a tavasszal lesz meg a folyamatos 2 éves tb jogviszony és szeretnénk a mostani lakást eladni és a falusi csok igénylésével házat vásárolni. Az 5 éve megkapott támogatást le vonják a mostani támogatásból vagy elöbb vissza kell fizetni? Választ előre is köszönöm.

Üdv.
Gyesen vagyok 3 éve. Tb jogviszony azóta tart. Az elegendő lenne a falusi csokhoz? Előtte 2 éves munkaviszonyom volt 1-2 hónap kihagyással.

Üdv!
December 18.-án lett rögzítve a falusi csok és a korszerűsítési igénylésem!
Kérdésem az lenne
Mi a folyamat?
Értékbecslő mikor jön, mikor vonják le a számlámról az értékbecslői díjat,
És honnan fogom meg tudni leghamarabb, hogy sikerült ez az egész?
Köszönöm.

Tisztelt Szakértő!
2020 őszén indítottuk el a falusi CSOK igénylésének folyamatát, aláírtuk a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat, volt értékbecslés, már csak a szerződéskötés lett volna, de férjem váratlanul elhunyt. Ő volt a szerződő fél a bankkal én, mint házastárs.
A kérdésem az lenne, hogy a történtekre való tekintettel a folyamat befejezhető-e az én nevem alatt, valamiféle kérelmet mellékelve?
A banktól azt a tájékoztatást kaptam, hogy nem, kezdenem kell elöről az egész procedúrát…új kivitelezői szerződések, árajánlatok, igazolások kikérése, NAV, OEP, stb…újabb értékbecslés és a díj kifizetése még egyszer…
Ez valóban így működik? Ha igen, akkor a már kifizetett értékbecslés az elveszett?
Válaszát előre is köszönöm, tisztelettel: Ildikó

Falun szeretnénk egy családi házat vásárolni, két meglévő, kiskorú gyermekünk van. Már van egy lakóingatlanunk. Az ingatlant hárommillió forintért tudnánk megvenni, korszerűsítést igényel, mivel csak kinti WC-van, fürdőszoba pedig nincs. Jogosultak vagyunk-e a falusi CSOK 2.600.000,-Ft-os összegére, van- e törvényben maximált ügyintézési díj? Várom mielőbbi válaszát.

Lehetséges gyesre és családi pótlékra igényelni a falusi csokot egyedülállóként?

Azt szeretném kérdezni, hogy a térképmásolat ki kérésekor derültki, hogy az előző tulaj épített a házhoz és ez a térképen nem szerepel. Ez miben befolyásolja a mi csok igénylésünket? Korszerűsítésre szeretnénk igénybe venni az 5.000.000ft ot.

Nekem csak a házassági kell, elveszett erkölcsi le van járva. Csak ennyi meg a 180 napról kell az igénylőlap? Ennyi kell?

Jóestét.
A kérdésem az lenne, hogy egyedülállóként is igényelhetem a falusi csokot?

Tisztelet Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy a napokban voltam a bankban, a falusi csokot igényeljük meg. Kellett fizetni 80 ezret, abból 30 a bírálati díj, 50 az ingatlanbecsüs. A kérdésem az, mivel új rendelet jött arra, hogy nem kell az ingatlanbecsüsnek fizetni, visszakapom-e a pénzt úgy, hogy nincs még szerződés beadványozva. Ha esetleg pedig erre hivatkoznak, én visszaállok a dologtól, hogy a pénzem kapjam vissza és újból elindítom. Lehetséges-e ez?
Köszönöm válaszát.

Nekem megvan a 180 nap TB jogviszony, a NAV-tól is az igazolás, hogy nincs tartozásom a NAV-nál. Az igénylő papír kellene, amivel igényelhetném. Erkölcsi nekem és nejemnek is van. A két gyereknek megvan a személyi igazolványuk, TB kártyájuk, adókártyájuk is van.

Hogy kell intézni a falusi csokot?

Jónapot! Jelenleg gyes-en vagyok, viszont Januárban születik a kistesó. A munkahelyen 2016 óta ugyanaz, nem változott. A kérdésem az lenne, hogy a falusi csok-ot igénybe tudnám-e venni?

Elvált anyuka vagyok, 3 gyerekkel. Főállású anyaságit kapom, nincs munkahelyem!

Falusi csok (napelem) igénybevétele esetén milyen lakcímmel kell rendelkezni? Állandó vagy tartózkodási hely?
Köszönettel.

Jó napot kívánok!
Gyermekekre csak ezek az iratok kellenek, amelyek fentebb fel vannak sorolva? Más jellegű nyilatkozatok nem kellenek?
Köszönöm a választ előre is.

Jó napot! Szeretném megkérdezni, hogy a TB viszonynak mennyinek kéne lenni? És hogy ha meg van szakítva a munka viszonyom az baj ? A nejem gyesen van, az bele számít a tb viszonyban? Válaszát köszönöm

Üdvözlöm,
El tudná nekem küldeni a falusi csok költségvetési nyomtatványt?
Köszönöm szépen.

Vidéken lakunk. Három gyermekünk van. Városon szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot! Lehetséges vagy városi bejelentett lakcím kell? Ha vidéken lakunk, akkor csak vidéken vehetem igénybe?
Köszönöm előre is segítségüket.

Falusi csokot szeretnénk igénybe venni és az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudjuk élettársi kapcsolatunkat igazolni a banknak.
Köszönjük válaszát.

Ausztriában van állandò lakcímūnk. Párom itt dolgozik 9 éve. 4 gyermek van. Szeretnénk használt ingatlant vásárolni Magyarországon (Kengyel).
Igényelhető-e a falusi Csok?
Köszönöm a választ!

Jó napot!
Falusi Csok + hitel esetén az OTP Banknál szükséges-e korszerűsítés/bővítés esetén az e-napló vezetése jelenleg, vagy elég-e csak készenléti állapotba helyezni.
(egyszerű bejelentéssel történne az építkezés)
Köszönöm a választ!

Jó napot kivánok!
Most szeretném intézni a falusi csokot, de a takarékszövetkezetnél intézném és van egy olyan problémám, hogy a nagyobbik fiammal gyodon vagyok most egy éve, most lesz meghosszabbítva, mert szept. 16.-án jár le és nem hajlandóak elfogadni a papírt a jogerős határozatot arra hogy a három gyermekre igényeljem.
Ilyenkor mi a teendőm?
Válaszukat előre is köszönöm.

Milyen papírok szükségesek a falusi csokhoz használt lakás vásárláskor? Hány éves korig intézhető a falusi csok? Munkáltatói igazolás kell hozzá? Ha igen, mennyi időre visszamenőleg? Határozott vagy határozatlan munkaszerződés kell hozzá?

Megigényeltünk egy házra a hitelt (megvolt a szerződéskötés, a foglaló kifizetése) kijött a megadott banktól az értékbecslő, majd kiderült, hogy már a ház térképmásolatán nem stimmel a négyzetméter, illetve az elrendezés, így az adás-vételi szerződést közös megegyezéssel ügyvéd által felbontottuk.
A CSOK-ra a kérelmet benyújtottuk, és telefonált a bank, hogy ebben az esetben írnunk kell egy lemondó nyilatkozatot 2 tanúval, hogy nem szeretnénk a házra felvenni a hitelt.
Ebben szeretném a segítségüket kérni, hogy mit kell a nyilatkozatba belefoglalni.