A falusi CSOK és a hozzá kapcsolódó támogatott hitel nyújtását szabályozó kormányrendelet 2019. július elsejétől hatályos. Ilyen jellegű támogatás iránti kérelem azonban még nem nyújtható be minden hitelintézethez, jóllehet a falusi CSOK-ot kínáló bankok köre folyamatosan bővül. Összefoglaljuk, mely dokumentumok szükségesek az igényléshez!

Falusi CSOK preferált kistelepülésen, illetve bármely település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan esetében igényelhető, ha azon a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelő lakóingatlan van. A támogatott települések listája IDE kattintva tekinhető meg.

Falusi CSOK célja

A támogatás Magyarországon tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
 • meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése

Falusi CSOK összege

Vásárlás és bővítés/korszerűsítés esetén

 • 1 gyermek után: 600.000 Ft
 • 2 gyermek után: 2.600.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 10.000.000 Ft

Meglévő lakóingatlan bővítése/korszerűsítésre esetén

 • 1 gyermek után: 300.000 Ft
 • 2 gyermek után: 1.300.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 000.000 Ft.

Vásárlás esetén maximum a támogatás fele fordítható vásárlásra, a korszerűsítésre/bővítésre legalább a támogatás felét kell fordítani.

Falusi CSOK + hitel

A falusi CSOK mellé otthonteremtési kamattámogatott hitel is igényelhető., 2 gyermek után maximum 10 millió, 3 vagy több gyermek után maximum 15 millió forint összegben.

Falusi CSOK igényléséhez szükséges dokumentumok

Igénylőre vonatkozó dokumentumok és nyilatkozatok

 • Személyazonosító okirat (érvényes személyi igazolvány vagy kártya alapú személyi azonosító igazolvány, vagy érvényes úti okmány)
 • Lakcímkártya, vagy A kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt álló igénylő esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okirat
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya, vagy NAV által kiállított igazolás a magányszemély adóazonosító jeléről valamennyi kedvezményt igénylőtől
 • Büntetlen előélet igazolása valamennyi kedvezményt igénylőre – 90 napnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány
 • Köztartozásmentesség igazolása valamennyi kedvezményt igénylőre:
    • Az igénylő(k) a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában szerepel(nek) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
    • Az igénylő(k) az állami adóhatóság (NAV) által a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebben kiállított okirattal igazoljá(k), hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozásuk (nemleges adóigazolás). Azon magánszemélyek, akik az adóazonosító jel mellett adószámmal is rendelkeznek a NAV a nemleges adóigazolást az adószámra állítja ki. Ebben az esetben olyan igazolás benyújtása szükséges, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, valamint adószámátis, vagy
    • Nyilatkozat a köztartozásmentességről.
 • Biztosítotti jogviszony igazolása:
    • Tbj. 6.§-a szerint biztosított esetben: az igazolást fővárosi/megyei kormányhivatal adja ki
    • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott nappali rendszerű oktatásban való részvétel esetén: az Igénylő a Falusi CSOK kérelemben büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy benyújtja a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást
    • Külföldi keresőtevékenység esetén: az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása
    • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

A szükséges időtartamot együttesen lehet igazolni a külföldi és magyarországi tb rendszerből beszerzett igazolással.

A kérelem benyújtásának időpontjában magyar társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni és ezt a biztosított jogviszonyt magyarországi TB rendszerből kell igazolni. A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal (amelyet az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással szükséges igazolni), ha az igénylő –házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelemben, mint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Nem szükséges biztosítotti jogviszonyt igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjbanrészesül. Ebben az esetben:

 • a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának gyermekek otthongondozási díjat/ápolási díjat megállapító jogerős határozatának benyújtása szükséges

Házasság fennállásának igazolása:

 • Házassági anyakönyvi kivonat, vagy
 • Nyilatkozat a házasság fennállásáról

Gyermekre vonatkozó dokumentumok és nyilatkozatok

 • Születési anyakönyvi kivonat vagy Nyilatkozat a gyermek születési adatairól ( neve, anyja születési neve, születési helye, ideje)
 • Lakcímkártya
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya / NAV által kiállított igazolás a gyermek adóazonosító jeléről, vagy Nyilatkozat az igénylőtől gyermeke adóazonosító jeléről.

12. hetet betöltött magzat vagy ikermagzat – mint meglévő gyermek után –igényelt kedvezmény esetén

 • Várandósgondozási könyv, vagy
 • A kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolás

25. életévét betöltött eltartott gyermek esetén

 • Orvosszakértői szerv igazolása a megváltozott munkaképességű személlyé válásról vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, hogy gyermeke megváltozott munkaképességű személy

Elvált szülők kiskorú gyermeke Igénylőnél történő elhelyezésének igazolása

 • Jogerős bírósági ítélettel, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, vagy
 • Nyilatkozattal az igénylőtől, amely tartalmazza kiskorú gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját.

Gyámság alatt lévő gyermek esetén

 • Fennállásának igazolása a gyámhatóság kirendelő határozatával, vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, amely tartalmazza a gyámságról szóló döntést meghozóhatóság megnevezését és a döntés időpontját.

Örökbefogadott gyermek esetén

 • Gyámhatóság engedélyező határozata, vagy
 • Nyilatkozat  az igénylőtől, amely tartalmazza az örökbefogadásról szóló döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját.

A kérelem benyújtása során elfogadható Nyilatkozatokat az igénylő büntetőjogi felelősségvállalása mellett teheti meg. Valamennyi Nyilatkozat a Falusi CSOK kérelem részét képezi.

Korábban igénybe vett támogatás esetén

 • Támogatási szerződés
 • Ha a korábban igénybe vett támogatás kapcsán visszafizetési kötelezettség keletkezett, akkor a támogatási szerződésen túl:
    • a szerződés felmondási okirat (amiből kiderül a visszafizetési kötelezettség oka)
    • visszafizetés módjáról szóló pénzintézeti megállapodás

Nem magyar állampolgár igénylő esetén – amennyiben az igénylők legalább egyike nem magyar állampolgár – benyújtandó további dokumentumok:

A három hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazolása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti

 • Regisztrációs igazolással, és
 • Érvényes tartózkodási kártyával, vagy állandó tartózkodási kártyával

Bevándorolt jogállás igazolása

 • Bevándorlási engedéllyel

Letelepedett jogállás igazolása

 • Letelepedési engedéllyel vagy
 • Ideiglenes letelepedési engedéllyel vagy
 • Nemzeti letelepedési engedéllyel vagy
 • EK letelepedési engedéllyel

Hontalan jogállás igazolása

 • A hontalankénti elismerésről szóló határozattal, vagy
 • A jogállást igazoló hatósági igazolással

A falusi CSOK-kal érintett támogatott ingatlan dokumentumai:

 • 30 napnál nem régebbi, teljes tulajdoni lap másolat (Hitelintézet lekéri a TAKARNET rendszerből)
 • 60 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat családi ház, ikerház, sorház esetén (Hitelintézet lekéri a TAKARNET rendszerből)
 • Méretezett alaprajz – kézzel készített is elfogadható
 • Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodás és vázrajz.
 • Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező lakás esetén árverési jegyzőkönyv

Lakáscél specifikus dokumentáció

Használt lakás vásárlás esetén:

 • adásvételi szerződés eredeti példánya (előszerződés és módosítások is)

Bővítés esetén:

 • Bővítési engedély köteles munkálatoknál a jogerős bővítési engedély (valamint az összes módosítás és, ha van, a jogutódlási rendelkezés), illetve az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén Egyszerű bejelentés visszaigazolása az E-naplóból
 • Kivitelezési tervdokumentáció E-naplóból letöltve PDF formátumban
 • Költségvetés

Korszerűsítés esetén:

 • Költségvetés

Falusi CSOK + hitel ügyintézése

A falusi CSOK-hoz szükséges dokumentumokkal kapcsolatos további kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére! A falusi CSOK hitelről személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltésével kérhet. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK + hitel ügyintézést.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
204 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet!
Falusi csokot szeretnénk a férjemmel igényelni fűtéskorszerűsítés céljából. Azt szeretném kérdezni, hogy engedély kell-e ahhoz, hogy meglévő gázfűtést alakítunk át gázkazános fűtésre. Illetve ezeket a csokhoz engedélyeztetni kell-e?

A felesegemmel 3 gyermek utan igenyeltünk faludi csokot. Beadtuk a kérelmet 5×4 m szoba bővítésre és napelem kiépítésére. A beadványt elutasították, hogy nincs 2020 06 17 előtti e napló készenlétbe helyezés, amin a feleségem is szerepel építtetőként. Az építkezés egyszerű bejelentéssel megy. A mérnök azt mondja, hogy már nem szükséges e napló vagy mégis?
Válaszát köszönöm szépen.

Jó napot kívánok.
Érdeklődni szeretnék, hogy a gyerekek apjával szétmentünk, a gyerekek nálam vannak elhelyezve. Bírósági papír nincs róla.
Ez gond a falusi csoknál? Új párommal szeretnénk igényelni. Bejegyzett élettársi viszonyban vagyunk.

Tisztelt cìm!
Falusi csok esetèn tetőfedès csere törtènik, pala helyett keràmia cserèp. A szerkezet nem vàltozik, megerősìtèsre kerül, ami nem èpitèsi engedèly köteles. Kèrdès: kell-e E-napló vagy esetleg màs bejelentès? Előre is köszönöm

Azt szeretném megtudni, hogy ha a megvásárolni kívánt házat az értékbecslő kevesebbre értékeli, mint a megállapodott vételár, akkor mi történik? Ha esetleg az eladó enged az árból, akkor az igénylés mehet tovább, vagy újraindul az igénylés folyamata? Esetleg másik házat kell keresni?
Köszönöm a választ!

Jó napot kívánok!
Azt szeretném kérdezni, hogy 4 gyermek után szeretnénk a falusi csokot igénybe venni korszerűsítés céljából (tetőcsere). Az lenne a kérdésem, hogy 2 gyermek párom előző kapcsolatából származik. Jogerős bírósági ítélet van arról, hogy páromé a teljes felügyeleti jog. Így ha jól gondolom, akkor az édesapának nincs joga igénybe venni a falusi csokot. Viszont ha neki nincs joga hozzá, akkor nekünk elég bevinni a bírósági ítéletet, és nem kell tőle semmilyen lemondó nyilatkozatot aláíratni, hogy a bank (OTP) elfogadja a kérelmünket. A gyerekek velünk élnek erre a címre is vannak bejelentkezve. Sajnos az apuka nem olyan aki bármit is aláírna ilyen téren.
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel: Roland

Falusi csoknál 12 éves gyermek esetén milyen személyi okmányt fogadnak el? Személyit, útlevelet, anyakönyvi kivonatot hitelhez?

Jó napot kívánok!
Most szeretném igénybe venni a falusi csokot. Egy kis segítséget szeretnék kérni az elindításához.
Előre is köszönöm.

Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy nem ingyenes tb-m van, mivel kiskorú gyerekkel vagyok gyesen.
Így igényelhetem a falusi csokot?

Üdv.
Érdeklődnék, hogy ha a térképen gazdasági épületként szerepel a hátsó nyári konyha, akkor korszerűsíteni lehet falusi csokra?

Falusi csokot + áfa visszatérítést szeretném igénybe venni 2 gyermekre 1,3M Ft korszerűsítésre. Beszereztem az igazolásokat. Közölte velem az ügyintéző, hogy a tb igazolásból kettő kell, (két eredeti, másolat nem), egy a csokhoz és egy az áfa visszaigényléshez. Így megint várhatok pár hetet, és újat kell kérnem, mivel a másik is lejár.
Tényleg így van? A bírálati díjat is kétszer kell majd fizetnem? Hitel nem lesz mellé.

Jó napot kívánok.
A falusi csokhoz szeretném letölteni a költségvetés formanyomtatványt, de nem találom sehol.
Hol tudnám letölteni?

Tisztelt cím!
Szeretném azt megtudni, hogy falusi csokot korszerűsítésre lehet-e igényelni, ha a 1/2 részén tartozás szerepel. Nem Navos tartozás.

Üdv!
Mind a 2 félnek nézik a NAV-os tartozást a falusi csokhoz plusz hitel vagy vagy csak annak, aki igényli és jövedelme van?

Tisztelt szakértő! Élettársi kapcsolatban élek a párommal három gyermeket nevelünk igénybe vehető a falusi CSOK?

Tisztelt Szakértő!
Egyedülállóként igényelhetek-e felújításra falusi csokot 2 gyermekre úgy, hogy válásom előtt már ingatlan vásárlásra 2016-ban kaptunk csok-ot a volt férjemmel? Ekkor még nem volt falusi csok. Közös tulajdon megszüntetésre került, az ingatlan 1/1 tulajdonosa lettem. A támogatott, én és a 2 gyermekem lett. Ilyen esetben mik a feltételek?
Hitel nincs az ingatlanon, és nem szándékoznék felvenni, csak a vissza nem térítendő támogatás érdekelne.
Megköszönöm válaszát!

Tisztelt Ügyintéző!
Most rendezzük a falusi csokot és számunkra nem tiszta, hogy mire lehet költeni a csok árát. Kaptunk egy excel tábázatot, amit ki kell tölteni, elosztani a felújitásra szánt összeget és állítólag majd mielőtt elkezdjük a munkálatokat, kijön az értékbecslő felmérni a házat, és utólag derül ki, hogy mire adható csak a Csok0. De nekünk a banknál ahol intézzük ezt az egészet azt mondták, hogy nem tudnak benne segíteni, hogy mire használható fel, csak ha elkezdődnek az elbírálások, akkor derül ki. De utána már nem lehet változtatni.
Kérdésem:
– Konyha felújitása mit takar?
– Mi tartozik bele?
– Napelemre fel lehet haszálni?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel.

Üdv.
Felvettük a falusi csokot vásárlásra és korszerűsítésre. Leadtunk egy tervezett rajzot, de egyéb okokból változtatnunk kellene rajta.
Lehetséges ez?

Térkép és tulajdoni lap mind a kettő kell a korszerűsítéshez? Vagy elég csak az egyik? Mivel most derült ki, hogy mikor megvettük az eladó nem mondta, hogy a melléképület nincs rajta a térképen. A melléképületen nem szeretnénk semmit korszerűsíteni.

Jó napot!
Ma délelőtt voltunk egy bankban ahol elmondtuk,hogy önerő mellett és házasként szeretnénk a CSOK-ot igénybe venni. Én ápolási díjat kapok anyám után, amiről határozatlan idejű határozatom is van. De ők ezt nem fogadták el. Mondván ők ilyet nem is hallottak. Mindenképp kérjem ki a Tb igazolást. Akkor most hogy is van ez?

Kedves Anasztázia!
Falusi csokhoz a térképmásolaton szerepelnie kell a zárt terasznak, erkélynek és a melléképületeknek, mint pl. disznóól, kerékpár tároló?
Köszönöm a választ!

Jó napot!
Férjem tavaly januárban 30 napot meghaladó táppénzen volt.
Tudjuk igényelni vagy sem?

Külterületre is megjár?

Mi már próbáltuk a csokot kihasználni, de nem volt lehetőség rá, mert külterület a kis falu. Ha jól olvastam, akkor ezzel a falusi csokkal már lehetséges lenne? Mi 3 gyermek után szeretnénk kihasználni és csak vásárlásra, a hitelt nem szeretnénk.
Így lenne esélyünk?

Jó napot!
Most pontosan mennyi hónapot kell igazolni tb jogviszonyt a falusi csokhoz?
Köszönöm.

Bejelentett munkaviszonynak mennyinek kell lennie?

Ha 3 gyermekem van, 5 hónapja vagyok 4 órás munkaviszonyban, akkor jogosult vagyok a falusi CSOK-ra?

Meglévő ingatlanomat szeretném bővíteni. Kettő gyermekem van. A csok szerint 1.430.000 Ft jár. A település ahol lakom, bent van a falusi csokba esők listáján. Úgy olvasom, ha azt igénylem csak 1.300.000 Ft a támogatás.
Hogy lehetséges ez?

Üdvözlöm!
Meg szeretném kérdezni, hogy férj feleségnek tulajdonosnak kell lenni az ingatlanban? Mi a falusi csok-ot korszerüsítésre szeretnénk igénybe venni 2 gyerekre.

Egyedülálló szülőnek jár vagy nem a falusi csok?