A falusi CSOK és a hozzá kapcsolódó támogatott hitel nyújtását szabályozó kormányrendelet 2019. július elsejétől hatályos. Ilyen jellegű támogatás iránti kérelem azonban még nem nyújtható be minden hitelintézethez, jóllehet a falusi CSOK-ot kínáló bankok köre folyamatosan bővül. Összefoglaljuk, mely dokumentumok szükségesek az igényléshez!

Falusi CSOK preferált kistelepülésen, illetve bármely település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan esetében igényelhető, ha azon a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelő lakóingatlan van. A támogatott települések listája IDE kattintva tekinhető meg.

Falusi CSOK célja

A támogatás Magyarországon tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
 • meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése

Falusi CSOK összege

Vásárlás és bővítés/korszerűsítés esetén

 • 1 gyermek után: 600.000 Ft
 • 2 gyermek után: 2.600.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 10.000.000 Ft

Meglévő lakóingatlan bővítése/korszerűsítésre esetén

 • 1 gyermek után: 300.000 Ft
 • 2 gyermek után: 1.300.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 000.000 Ft.

Vásárlás esetén maximum a támogatás fele fordítható vásárlásra, a korszerűsítésre/bővítésre legalább a támogatás felét kell fordítani.

Falusi CSOK + hitel

A falusi CSOK mellé otthonteremtési kamattámogatott hitel is igényelhető., 2 gyermek után maximum 10 millió, 3 vagy több gyermek után maximum 15 millió forint összegben.

Falusi CSOK igényléséhez szükséges dokumentumok

Igénylőre vonatkozó dokumentumok és nyilatkozatok

 • Személyazonosító okirat (érvényes személyi igazolvány vagy kártya alapú személyi azonosító igazolvány, vagy érvényes úti okmány)
 • Lakcímkártya, vagy A kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt álló igénylő esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okirat
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya, vagy NAV által kiállított igazolás a magányszemély adóazonosító jeléről valamennyi kedvezményt igénylőtől
 • Büntetlen előélet igazolása valamennyi kedvezményt igénylőre - 90 napnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány
 • Köztartozásmentesség igazolása valamennyi kedvezményt igénylőre:
    • Az igénylő(k) a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában szerepel(nek) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
    • Az igénylő(k) az állami adóhatóság (NAV) által a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebben kiállított okirattal igazoljá(k), hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozásuk (nemleges adóigazolás). Azon magánszemélyek, akik az adóazonosító jel mellett adószámmal is rendelkeznek a NAV a nemleges adóigazolást az adószámra állítja ki. Ebben az esetben olyan igazolás benyújtása szükséges, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, valamint adószámátis, vagy
    • Nyilatkozat a köztartozásmentességről.
 • Biztosítotti jogviszony igazolása:
    • Tbj. 6.§-a szerint biztosított esetben: az igazolást fővárosi/megyei kormányhivatal adja ki
    • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott nappali rendszerű oktatásban való részvétel esetén: az Igénylő a Falusi CSOK kérelemben büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy benyújtja a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást
    • Külföldi keresőtevékenység esetén: az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása
    • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

A szükséges időtartamot együttesen lehet igazolni a külföldi és magyarországi tb rendszerből beszerzett igazolással.

A kérelem benyújtásának időpontjában magyar társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni és ezt a biztosított jogviszonyt magyarországi TB rendszerből kell igazolni. A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal (amelyet az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással szükséges igazolni), ha az igénylő –házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelemben, mint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Nem szükséges biztosítotti jogviszonyt igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjbanrészesül. Ebben az esetben:

 • a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának gyermekek otthongondozási díjat/ápolási díjat megállapító jogerős határozatának benyújtása szükséges

Házasság fennállásának igazolása:

 • Házassági anyakönyvi kivonat, vagy
 • Nyilatkozat a házasság fennállásáról

Gyermekre vonatkozó dokumentumok és nyilatkozatok

 • Születési anyakönyvi kivonat vagy Nyilatkozat a gyermek születési adatairól ( neve, anyja születési neve, születési helye, ideje)
 • Lakcímkártya
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya / NAV által kiállított igazolás a gyermek adóazonosító jeléről, vagy Nyilatkozat az igénylőtől gyermeke adóazonosító jeléről.

12. hetet betöltött magzat vagy ikermagzat – mint meglévő gyermek után –igényelt kedvezmény esetén

 • Várandósgondozási könyv, vagy
 • A kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolás

25. életévét betöltött eltartott gyermek esetén

 • Orvosszakértői szerv igazolása a megváltozott munkaképességű személlyé válásról vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, hogy gyermeke megváltozott munkaképességű személy

Elvált szülők kiskorú gyermeke Igénylőnél történő elhelyezésének igazolása

 • Jogerős bírósági ítélettel, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, vagy
 • Nyilatkozattal az igénylőtől, amely tartalmazza kiskorú gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját.

Gyámság alatt lévő gyermek esetén

 • Fennállásának igazolása a gyámhatóság kirendelő határozatával, vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, amely tartalmazza a gyámságról szóló döntést meghozóhatóság megnevezését és a döntés időpontját.

Örökbefogadott gyermek esetén

 • Gyámhatóság engedélyező határozata, vagy
 • Nyilatkozat  az igénylőtől, amely tartalmazza az örökbefogadásról szóló döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját.

A kérelem benyújtása során elfogadható Nyilatkozatokat az igénylő büntetőjogi felelősségvállalása mellett teheti meg. Valamennyi Nyilatkozat a Falusi CSOK kérelem részét képezi.

Korábban igénybe vett támogatás esetén

 • Támogatási szerződés
 • Ha a korábban igénybe vett támogatás kapcsán visszafizetési kötelezettség keletkezett, akkor a támogatási szerződésen túl:
    • a szerződés felmondási okirat (amiből kiderül a visszafizetési kötelezettség oka)
    • visszafizetés módjáról szóló pénzintézeti megállapodás

Nem magyar állampolgár igénylő esetén – amennyiben az igénylők legalább egyike nem magyar állampolgár – benyújtandó további dokumentumok:

A három hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazolása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti

 • Regisztrációs igazolással, és
 • Érvényes tartózkodási kártyával, vagy állandó tartózkodási kártyával

Bevándorolt jogállás igazolása

 • Bevándorlási engedéllyel

Letelepedett jogállás igazolása

 • Letelepedési engedéllyel vagy
 • Ideiglenes letelepedési engedéllyel vagy
 • Nemzeti letelepedési engedéllyel vagy
 • EK letelepedési engedéllyel

Hontalan jogállás igazolása

 • A hontalankénti elismerésről szóló határozattal, vagy
 • A jogállást igazoló hatósági igazolással

A falusi CSOK-kal érintett támogatott ingatlan dokumentumai:

 • 30 napnál nem régebbi, teljes tulajdoni lap másolat (Hitelintézet lekéri a TAKARNET rendszerből)
 • 60 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat családi ház, ikerház, sorház esetén (Hitelintézet lekéri a TAKARNET rendszerből)
 • Méretezett alaprajz – kézzel készített is elfogadható
 • Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodás és vázrajz.
 • Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező lakás esetén árverési jegyzőkönyv

Lakáscél specifikus dokumentáció

Használt lakás vásárlás esetén:

 • adásvételi szerződés eredeti példánya (előszerződés és módosítások is)

Bővítés esetén:

 • Bővítési engedély köteles munkálatoknál a jogerős bővítési engedély (valamint az összes módosítás és, ha van, a jogutódlási rendelkezés), illetve az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén Egyszerű bejelentés visszaigazolása az E-naplóból
 • Kivitelezési tervdokumentáció E-naplóból letöltve PDF formátumban
 • Költségvetés

Korszerűsítés esetén:

 • Költségvetés

Falusi CSOK + hitel ügyintézése

A falusi CSOK-hoz szükséges dokumentumokkal kapcsolatos további kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére! A falusi CSOK hitelről személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltésével kérhet. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK + hitel ügyintézést.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
283 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Sziasztok,
falusi csokot intézzük a párommal és kikértem a tb jogviszonyról, hogy jogosultak vagyunk-e rá, mert ugye megvan a 2 év munkaviszonyom hozzá és úgyis lett, kikértem és engedélyezték, erkölcsit is lekértük, az is jó lesz. Annyi kérdésem lenne, hogy van telefontartozásom, nem nagy összeg van hátra, de biszint megkértem részletre ugye és fizetem, esetleg lehet akadálya, hogy nem fogják megadni?

Üdv!
Falusi CSOK-hoz kötődő bővítési/korszerűsítési támogatás igényelhető-e meglévő kerítés elektromos kapus átalakítására? Illetve hasonló módon igénybe vehető-e a támogatás meglévő teraszhoz korlát építéséhez?
Köszönöm!

Üdv!
Ha a vállalkozó/kereskedő e-mailben küldi meg a számlát, amit én nyomtatok ki, majd nyújtok be a banknak, azt elfogadják?

Kettö gyereke szeretném a falusi csokot. Használt lakást szeretnék vásárolni.
Hogyan lehet elintézni?
Köszönöm

Az lenne a kérdésem, hogy elvileg a ház is és mi személyenként is megfelelünk a férjemmel a csok hitelhez.
Mire számíthatunk, hogy mennyi idő a bírálat? 15+10 millió. Használt lakásvásárlás.

Kérdésem: lányomék 1 szobával szeretnék bővíteni a családi házat, de kb. 8 éve hozzá lett építve egy kis előtér, így a jelenlegi alaprajz nem egyezik meg a földhivatali alaprajzzal. Megkaphatják így az engedélyt a bővítésre, és utólag nem kaphatnak emiatt esetleg büntetést? Egyébként minden kritériumnak megfelelnek.

Anyósom és apósom nevén van az ingatlan, de a Nemzeti Eszközkezelővel van szerződésük, akitől havi részletekben vásárolják vissza az ingatlant. Én nem tudnám visszavásárolni ezzel a falusi csokkal? Én a párommal és a 3 gyerekemmel mi is itt élünk velük.

Házvásárlásra szeretnénk kihasználni a falusi CSOK-ot. Az ingatlan rendelkezik egy, egy hektár területű földdel, viszont az ingatlan és a föld külön helyrajzi számon szerepel.
Ez problémát jelent az igénylés során? És ha igen, milyen megoldást javasolna?

Meglévő lakásom korszerűsítésére szeretném igénybe venni a Falusi CSOK erre felhasználható összegét további hitelfelvétel nélkül. 1 meglévő és 1 vállalt gyermek után.
Hol lehet beadni erre az igényemet?
Előre is köszönöm segítségüket.

2 éve jóváhagyott 2 gyermekre igényelt falusi csok módosítható utólag 3 gyermekesre, ha még nem volt végrehajtva a kitűzött cél (tetőcsere)?

Ha külföldön dolgozom, de van állandó bejelentett lakcímem, elfogadják a külföldi tb igazolást igénylésnél? Mivel szeretném a külföldi munkám megtartani amíg a ház korszerűsítése megtörténik és beköltözhető állapotban lesz.

Saját Kft vállalkozással van meg a két év tb igazolásom, de 0 forintos bérrel az akadály, ha 3 om gyerekre szeretném hitel nélkül igényelni a falusi csokot?

Azt szeretném megkérdezni, hogy olyan ember, akinek csak a szociális támogatás van, de van 3 gyereke, az megkaphatja-e a falusi csokot?

Bármelyik településen beadhatom a falusi CSOK kérelmet?
A kinézett ingatlan 200 k-mre van a lakhelyemtől, így az ügyintézés alatt jó lenne minél kevesebbet szaladgálni.

Helló!
Erkölcsi bizonyítvány igénylési határozatot szeretném kitölteni, de a IV. pontban nem tudom mit kell megjelölni!
Kérhetnék segítséget?

Üdvözlettel.
Munkaviszony kell hozzá? Kérhetnék több információt? Nem értem ezt, szinte az egészet. Megköszönném, ha segítséget kaphatnék.
Köszönöm szépen.

Üdvözlöm!
Férjemmel igénybe szeretnénk venni a Falusi CSOK-ot, viszont vagy egy olyan problémánk, hogy neki 2022.06.26-án jár le a felfüggesztett börtönbüntetése. Milyen lehetőségeink vannak így, hogy a Falusi CSOK beadási határideje 2022.06.30-a?
Köszönöm előre is válaszát.
Cs.

Üdvözlöm,
Családommal haza szeretnénk költözni az Egyesült Királyságból. Lehetőség lenne megtudni, mi is az a dokumentum, amit a bank biztosan elfogad? „Külföldi keresőtevékenység esetén: az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása” szükséges, de eddig akárkit kérdeztem, senki nem tudott választ adni rá, hogy pontosan mire is van szükség. Amennyiben lehetősége van információt biztosítani számunkra ez ü, az sokat segítene.

Üdvözlöm,
Férjemmel igénybe szeretnénk venni a Falusi Csokot ház korszerűsödésére.
Hogyan kell csinálni, hová kell beadni a dokumentumokat?
Köszönettel.
Quencsi

Üdvözlöm!
Mivel 18 évvel ezelőtt házvásárlásra igénybe vettem az akkor szocpol-nak nevezett támogatást, ezért azt az összeget levonták a falusi csok összegéből. Így az öt millió helyett 1 millió pár száz ezret adnának. Mi köze a 18 évvel ezelőtti támogatásnak a falusi csok-hoz? Jogos az elutasítás? Van ismerősöm, aki csok támogatással vett házat 6 éve, most megigényelte a falusi csok-ot is fűtés korszerűsítésre, mégis megkapta. Igaz Ő másik banknál igényelte. A bankban a hölgy akinél benyújtottuk a kérelmet azt mondta, nem veszik figyelembe a szocpolt, nyugodtan fizessük be a kérvény összegét. Konkrétan több mint 80 ezer Ft-ot húzott ki a zsebünkből.
Tudok tenni az ügyben valamit, vagy így jártam?

Üdvözlöm!
Férjemmel igénybe szeretnénk venni a falusi CSOK-ot, tetőcserére. Az ingatlanban édesanyám 1/2 arányban, mi a férjemmel pedig 1/4-1/4 arányban vagyunk tulajdonosok. Haszonélvezeti joggal nem terhelt az ingatlan.
A kérdésem az, hogy nem akadály-e, hogy édesanyám is tulajdonos az ingatlanban?

Jó napot!
Nincs még gyermekünk, de a párommal házastársak vagyunk és szeretnénk igénybe venni a falusi csokot.

Elutasították a kérelmemet (a földhivatali rajz és a valós állapot „nem egyezik” minimális eltérés van, 0,5 négyzetméter). Az ügyintézési határidő lejárt.
Van-e lehetőség hosszabbítást kérni, hogy ne kelljen ismételten díjakat fizetni.
Ha lehet, mi a menete?

Üdvözlöm!
Elszámolható-e a vízóraaknától a belső vízhálózat csatlakozásáig lévő vízvezetékszakasz cseréje, illetve új vezetékek kiépítése a belső vízhálózatban?
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlöm!
Jól értelmezem, hogy köztartozás-mentességnél elég, ha nyilatkozunk és nem feltétlenül kell a NAV-tól nullás igazolás?

Jó napot!
A falusi csokot szeretném igénybe venni mint egyedülálló. 3 gyermekem van, abból 2 (tartós beteg), akikre gyodot kapok lassan 2 éve. Saját házamon szeretném az egész tetőt megcsináltatni.

Jó estét kívánok!
A férjem bankjánál tervezzük elindítani a falusi csok-ot (ahol a babaváró hitelt is intéztük), viszont én máshol vezetek számlát, mint ő.
A kérdésem az lenne, hogy kell-e jövedelemigazolást kérnem a munkahelyemről a bank számára a csok-hoz is vagy nincs rá szükség?
Válaszukat előre is köszönöm.

Jó napot kívánok!
Lenne olyan kérdésem, hogy klímás fűtésre igényelhető a falusi csok? Ha igen, mi a kritérium? Vagy otthonfelújításba?

Szép napot!
Falusi csokot szeretnék igényelni 2 gyerekre. Korszerűsítés, gázbekötés. Szükséges a munkadíjról számla, ha az anyagköltség eddig már több mint 1 millió?
Köszönöm.

Jó napot kívánok!
Szeretném megkérdezni, hogy a férjem venné igénybe a falusi csokot hitel nélkül, az erkölcsi igazoláson kívül milyen papírokra van még szükségem nekem?