Mi változott 2018-ban?

A CSOK rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos módosítása - melyekek a benyújtandó dokumentumok listáját érinti - a következők:

Adminisztratív terhek csökkentése

Az igénylő eldöntheti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal VAGY dokumentumokkal igazolja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következő esetekben:

CSOK jogosultsági feltételek igazolása
NYILATKOZATTALDOKUMENTUMMAL
Házasság fennállásárólHázassági anyakönyvi kivonat
Gyermek születésérőlSzületési anyakönyvi kivonat
Gyermek elhelyezésérőlElvált szülők: jogerős bírósági ítélet
 Volt élettársak: jogerős bírósági határozat
 közokirat vagy lakcímkártya
Gyermek örökbefogadásárólGyámhatóság engedélyező határozata
Gyámság fennállásárólGyámhatóság kirendelő határozata
Gyermek adóazonosító jelérőlAdókártya
Megváltozott munkaképességű Orvosszakértői szerv igazolása
személlyé válásról 
Köztartozás mentességrőlNemleges együttes adóigazolás
Közép- vagy felsőfokú oktatási  
intézmény nappali tagozatosOktatási intézmény igazolása
tanulói jogviszonyáról 
Büntetlen előéletrőlErkölcsi bizonyítvány
Kizárólagos használati jogrólHasználati megosztási megállapodás

A nyilatkozatok a CSOK kérelem részét képezik.

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Lakásvásárlás esetén (használt, új egyaránt) az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napon belül nyújtható be a CSOK iránti kérelem a hitelintézetekhez.

A CSOK rendelet módosításának 2018. március 15.-ei hatálybalépésével az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése esetén.

CSOK igénylés dokumentum listája

Az igénylési feltételeket az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

Személyazonosság, életkor igazolása:

 • Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: személyazonosító igazolvány vagy útlevél és adóigazolvány

Bejelentett lakóhely, személyi azonosító igazolása:

 • Lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány: lakcímkártya
 • EGT államban keresőtevékenységet folytató igénylő esetén: külföldi hatóság által kiállított okirattal, a személyi azonosítót a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal

Családi állapot igazolása:

 • Házasság: nyilatkozat vagy anyakönyvi kivonat
 • Élettársak közös háztartásban élése és időtartama: nyilatkozat
 • Elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezése, ideértve a közös szülői felügyeletet is: nyilatkozat vagy jogerős bírósági ítélet
 • Volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését: nyilatkozat vagy jogerős bírósági döntés, közokirat vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Gyermekek részéről szükséges igazolások:

 • Meglévő gyermek: nyilatkozat vagy születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, 20. életévét betöltött gyermek: személyazonosító igazolvány,
 • Magzat: a várandósság betöltött 12. hetét: a várandósgondozási könyv vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolás
 • Örökbefogadás: nyilatkozat vagy a gyámhatóság engedélyező határozata
 • Gyámság: nyilatkozat vagy a gyámhatóság kirendelő határozata
 • Azt a tényt, hogy az igénylő csak olyan személy után igényel CSOK-ot, aki után e rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt, büntetőjogi felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal igazolhatja

Egyéb jogosultsági feltételek igazolása:

TB biztosítotti jogviszony: (Házastársak, élettársak esetén elegendő az egyik fél részéről.) 30 napnál nem régebbi:

 • Magyarországi TB jogviszony esetén: az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó kormányhivatal igazolása,
 • EGT állambeli TB jogviszony esetén: az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása
 • Középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán fennállói tanulói jogviszony esetén: nyilatkozat vagy a középfokú intézmény által kiállított igazolás vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat,
 • Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán fennálló hallgatói jogviszony esetén: nyilatkozat vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás,
 • Ápolási díj megállapítása esetén: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító végleges határozata

Köztartozás-mentesség: nyilatkozat vagy 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolás valamennyi támogatott személyre vonatkozóan (Az igazolás nem szükséges, ha a támogatott személy szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.)

Büntetlen előéletet: nyilatkozat vagy 90 napnál nem régebbi, érvényes hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet és a járási hivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje.

Ingatlanra vonatkozó jogosultsági feltételek igazolása:

 • 5 éven belül értékesített lakás vagy tulajdoni hányad esetén (csak használt lakáscél esetén!): adásvételi szerződés és a lakás eladási árát csökkentő tételek igazolására szolgáló dokumentumok

További szükséges dokumentumok a CSOK-kal érintett lakás vonatkozásában

Vásárlás esetén:

 • Adásvételi szerződés (180 napnál nem régebbi)
 •  A tulajdonjog megszerzésére irányuló szándékot nem hiteles tulajdoni lap másolat lekérésével ellenőrzi a hitelintézet
 • Méretezett alaprajz
 • Térképmásolat (családi ház, ikerház, sorház esetén)
 • Új lakás vásárlása esetén: 2008. július elsején vagy azt követően kiadott használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány a használatbavétel időpontjáról (Értékesítési célra épülő új lakás esetében a felsorolt dokumentumok benyújtása a támogatási szerződés megkötésének feltétele.)

Építés, bővítés esetén:

 • Jogerős építési engedély és módosításai vagy az építésügyi hatóság által kiállított igazolás arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése megtörtént. (Építés esetén 2008. július 1-jén, vagy azt követően kiadott engedély vagy az igazolás az egyszerű bejelentésről a kedvezményre való jogosultság feltétele.)

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység igazolása az alábbi dokumentumokkal történik:

 • a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Kormányrendelet szerint a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló PDF formátumú, letölthető visszaigazolása,
 • az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció PDF/A formátumban (Aláírólap tervjegyzékkel, Helyszínrajz, Kitűzési helyszínrajz, Utcakép, Eltérő szintek alaprajzai, Metszetek, Homlokzatok, Tartószerkezeti tervek, Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve, Műszaki leírás, költségvetés kiírás),
 • tervezői szerződés (az építtető és az építész tervező között tervezői művezetésre létrejött szerződés)
 • az igénylőnek a bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatának becsatolása, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott a 155/2016. (VI. 13.) Kormányrendelet alapján készenlétbe helyezett elektronikus építési napló PDF formátumú, letölthető visszaigazolása és az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési dokumentáció megegyeznek az építésügyi hatóság részére benyújtottakkal (banki formanyomtatvány)
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 • Térképmásolat
 • Ügyvéd által ellenjegyzett ráépítési megállapodás (építés, bővítés esetén, ha szükséges)
 • Épülő, de használatbavételi engedéllyel nem rendelkező lakás tulajdonjogának megszerzése és továbbépítése esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére – vagy amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlák

A NYILATKOZAT MINDEN ESETBEN TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRATBA FOGLALT BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG VÁLLALÁSÁVAL TETT NYILATKOZATOT JELENT! AZ ÁLLAMI ADÓHATÓSÁG A CSOK IGÉNYLÉSEKOR TETT NYILATKOZATOK VALÓSÁGTARTALMÁT VALAMENNYI TÁMOGATOTT SZEMÉLYNÉL HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS KERETÉBEN VIZSGÁLJA!

 

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

303 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Címzett!
Hosszabb ideje külön háztartásban élünk férjemmel. A közös gyermekek nálam kerültek elhelyezésre. Sajnos papíron még házastársak vagyunk, de mint írtam külön háztartásban élünk.
Az új csok szerint igényelhetem egyedül a csokot?
Köszönettel: Klára

Tisztelt Hitelnet!
Én egyedülálló vagyok, de nincs jogerős bírósági határozat, mert nem mentünk bíróságra. Nem voltunk házaspár se. Akkor elég ha nyilatkozom, hogy egyedülálló vagyok? Az én nevemen vannak a gyerekeim mióta megszülettek.

Egyedülálló apaként gyermekemet egyedül nevelem, élettársam volt, de nem bejegyzett élettársi viszonyban. Használt lakás vásárlása esetén jogosult vagyok a CSOK-ra, az ingatlan vételárának függvényében?
Elég a születési anyakönyvi kivonat? Nincs bírósági végzés gyermekelhelyezésről, a volt élettársammal közösen megállapodva én nevelem, velem él.

Tisztelt Címzett!
Azt szeretném megkérdezni, Csok-kal szeretnék lakást vásásrolni 3 gyermekkel. Papíron házasságban élek, hivatalosan nem vagyunk elválva. Több mint egy éve külön háztartásban élünk, a gyermekek nálam vannak elhelyezve. A volt férjem minden további feltétel nélkül támogatja és hozzájárul a lakásvásárláshoz.
Az új csok szerint, ha nyilatkozom arról, hogy külön élünk és a válóper folyamatban van, megindítható-e a csok kérelem.
Köszönettel.

Jó napot!
Ingatlanomat szabad felhasználású jelzáloghitel terheli, 1 650 000 Ft a jelzálog rajta. A vevő 1 gyerekre venné igénybe a CSOKot. 2 500 000 Ft a ház, és ők 1 200 000 Ft-ot + CSOK-ot 600 000 Ft-ot adnának, és a többit részletekben fizetnék.
Lehetséges így az adásvétel?
Köszönöm válaszát!
Eszter

3 gyerek esetén feltétel-e az, hogy azonos lakcímmel rendelkezzenek? Mi a feltétel válás miatt az eltérő lakcímek esetén? Mik a nyilatkozat kérdései?
A hitelfelvevő egy személy lehet-e, akkor is ha társas viszonyban van két személy?
Kellenek-e kezesek a hitel folyósítása érdekében? Kik lehetnek kezesek? Élettárs, szülő?

Tisztelt hitelnet!
Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy a férjem az ült börtönben garázdaság és testi sértés miatt. Elküldtük az erkölcsi bizonyítványhoz a nyomtatványokat és azt a választ kaptuk rá, hogy nem áll jogukban büntetlen előéletről igazolást kiadniuk, mivel 2019-ben fog mentesülni alóluk. Egyébként ez nagy kiszúrás nagyon sok családdal, nem csak velünk sajnos, miért kell erkölcsi? Aki volt büntetve, az már nem változhat meg? Annak a gyerekeinek nincs szüksége lakásra? Ezt törölniük kellene. Régebben semmi nem kellett hozzá, csak személyes adatok. Most meg annyi minden kell. Szerintem sok család nem ért egyet azzal, hogy kérnek erkölcsit.
Várom válaszát.

Azt szeretném megtudni önöktől, hogy a férjem büntetett előéletű és hogy igénybe tudnánk-e venni a csokot használt lakás vásárlásra. 2013-ban szabadult garázdaság miatt és testi sértés miatt ült börtönben. Sajnos kb. 2 éve volt újabb garázdaságból kifolyólag felfüggesztése.
Kérem, segítsenek valahogy a csokot kihasználnunk. 6 gyermekem van, gyesen vagyok és én nem tudom így igénybe venni.
Várom mielőbbi válaszukat.

Jó reggelt!
Szeretném megkérdezni, hogy a Csok igénybevételéhez feltétlenül szükséges-e erkölcsi bizoníitvány?
Válaszukat előre is köszönöm!
Üdv.
Tibor

Tisztelt Cím!
A dokumentumok között nem látok munkaviszonyra vonatkozó igazolást. Kell-e ilyen egyáltalán, és ha igen, akkor hány hónapos munkaviszonyt kell visszamenőlegesen igazolni?
Válaszukat előre is köszönöm!

Jó napot kívánok!
Renáta vagyok és négygyermekes családanya. Igénybe szeretném venni a csokot, ha lehet! Jelenleg gyesen vagyok kisfiammal!

Az a kérdésem lenne, hogy ápolási díjban részesültem 2016. szeptember 30-ig és 2016. október 7-től gyesen vagyok.
Erre kiadható a TB igazolás a csokhoz?

Érdeklődni szeretnék, hogy felvettek 6 hónapos tanfolyamra, az munkának számít a csok igényléshez?

Nagyon sokan még így sem tudnak hozzá jutni a csokhoz.

Jó napot.
Viktória vagyok. Egyedül nevelek három gyerekemet. A legkisebbik húsz hónapos és gyesen vagyok, nincs munkaviszonyom.
Azt szeretném megtudni, hogy a csokot így igénybe vehetem-e, lehet rá mód?
Válaszát előre is köszönöm szépen.

Jó napot.
Érdeklődni szeretnénk, hogy 4 gyermekre szeretnénk igénybe venni a csokot használt ingatlan vásárlásra. Páromnak jelenleg már egy éve folyamatos munkaviszonya van, de nem tudjuk pontosan mi változott februárban a csok igénylése esetén.
Kérem részletes tájékoztatást.
Előre is köszönöm.

Én érdeklődni szeretnék, hogy február 5-én volt kint az értékbecslő. Azután mennyi idő, míg választ kapunk, hogy sikerült vagy sem.
Előre is köszönöm a választ.
Viktória

Egyedülállóként nevelem a kisfiamat (12 éves). Az önkormányzat eladná a lakást és szeretném megvenni.
Milyen papírok kellenek ehhez, hogy igénybe vehessem?
Válaszát előre is köszönöm: Renáta

Jó napot!
3 gyerekem van, gyesen vagyok a kicsivel, ő hat hónapos. Érdeklődnék, hogy ez beleszámít a 180 nap tb igazolásba, ha előtte nem volt munkám? De a párom 3 éve őstermelő, de bejelentett munkaviszonya az nincs.
Így jogosult valamelyikünk a csokra?

Jó napot.
Házat cserélnék nagyobbra egy szobával, viszont a férjemnek van egy háza 100 százalékban, de anyukája a haszonélvező 5 éve. Azt mondták ez nem akadály. Viszont most volt hagyatéki, meghalt az apukája, örökölt egy portát egy negyed részben, amin papíron van egy kis ház, egyébként csak porta, nem létezik a ház. Ez akadály a házcseréhez csokra?

Szia!
Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy pontosan mi kell a csokhoz, hogy milyen feltételek, mert erkölcsi az lehet baj lenne, mert volt egy-két ügyem 5-6 éve és most ez végett nem vehetem fel a 3 gyermekemre a csokot?

Érdeklődni szeretnék. Január 17-én adtuk be a papírokat a csok használt lakás vásárláshoz.
Mennyi idő múlva jön ki az értékelő?

Tisztelt Hitelnet!
Új házat építünk a férjemmel és 2 gyermek után szeretnénk igényelni a CSOK-ot. Még csak az alapja készült el a háznak, így nem tudjuk hogy a meglévő költségvetéstől el fogunk -e térni (reméljük hogy igen), viszont a kérelmet be kell nyújtanunk, mert jövő hónapban már mind a ketten tölteni fogjuk a 40. életévünket.
Érdeklődnék, hogy ha megkapnánk a támogatást, akkor a költségvetésben most szereplő végösszeg 70%-áért kell számlát bemutatnunk? Mi történik, ha nem lesz annyiért számlánk?
Előre is köszönöm a segítségét!
Szilvia

Tisztelt Hitelnet!
Amennyiben férjem és én 2015 decemberében vettünk lakást, 2016 szeptemberében házasodtunk és most várjuk 1. gyermekünket, a Csok-ra valamilyen formában igényt tarthatunk-e? Vagy csak abban az esetben, amennyiben az ingatlanunkat bővítenénk?
Köszönettel: Fanni

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, ha nincs a férjemnek bejelentett munkahelye vagy csak őstermelő, akkor nem tudjuk felvenni?
Köszönöm a válaszát.

Tisztelt Hitelnet!
Köztartozásnak minősül a kisadózó adóhátralék? A hátralék rendszeresen van fizetve, áprilisban le is jár. Ha annak minősül, de kifizetjük a hátralékot, akkor a NAV-tól azonnal megkapjuk a köztartozás mentes igazolást, vagy van egy időintervallum, aminek le kell telnie?
Köszönöm!

Szép napot.
Ha negatív KHR listán szerepelek, de a férjem igényelné a csokot, akkor lenne esélye, hogy még kapnánk?

Ha a nevem szerepel egy lakáson, mint adóstárs, attól még igénybe tudom venni a CSOK-ot?

Tisztelt Szakértő!
Személyesen szeretnénk kikérni az adó és tb igazolásokat csok 10+10 igényléshez. Egyszerre kézhez kapjuk amikor igényeljük, vagy várni kell pár napot míg kiállítják?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Andrea

Egy éve már külön élek a férjemmel, hivatalosan nem váltunk el. A gyermekek nálam vannak.
Vehetek-e a csok igénybevételével használt lakást úgy, hogy a tulajdonjog csak a három gyermekem nevére kerüljön bejegyzésre?