Partner pénzintézeteink

Az alábbiakban tájékoztatót talál Társaságunk (C&I HItelnet Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti, Deák F. u. 65. / Levelezési címe: 9701 Szombathely, Pf. 90.; cégjegyzékszám: 18-09-104925, adószám: 12768118-2-18, MNB (PSZÁF) engedélyszám: EN-I-911/2010 regisztráció ellenőrizhető: mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese/kozvetitok-keresese), mint Független pénzpiaci közvetítő, valamint jelzáloghitel közvetítő – többes ügynök (a továbbiakban: Független Közvetítő vagy Főügynök) szerződött Pénzügyi Intézményi Partnereiről, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (továbbiakban Hpt.) előírt egyes tájékoztatási kötelezettségekről.

A Főügynök egyéb adatai:

Telefonszám +36 70 317 65 01
Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank (http://felugyelet.mnb.hu/)

A Független Közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését kizárólag az MNB engedélyével végezheti. Amennyiben a Főügynök vagy Közvetítő alvállalkozója1 a feladatainak végzése során nem a tőle elvárható gondossággal jár el és egyértelműen neki felróható okból tevékenységével okozati összefüggésben az ügyfélnek kárt okoz, akkor ezekért a károkért az ügyfél irányában a Főügynök tartozik felelősséggel. A Közvetítő alvállalkozó és így a Főügynök helytállási felelőssége sem terjed ki a pénzügyi szolgáltatók érdekkörében bekövetkező késedelemmel illetve egyéb mulasztással összefüggésben bekövetkező károkért. Főügynök és Közvetítő alvállalkozó általános tájékoztatási kötelezettsége nem helyettesíti a pénzintézet által, legkésőbb a szerződéskötés előtt kötelezően adandó, az adott ügylet pontos adataira (pl.: vállalt havi megtakarítás/törlesztőrészlet mértéke, kötelezettségek, esetleges nemfizetés következményeit, stb.) vonatkozó tájékoztatást. Ezeknek az információknak a pontos megértéséért a Főügynök, valamint a Közvetítő alvállalkozó nem felel, az információk meg nem értéséből esetlegesen eredő károkért felelősséggel nem tartozik. A Főügynök és Közvetítő alvállalkozó a közvetítői tevékenységéért az ügyféltől díjazásra nem jogosult. E rendelkezés nem érinti a Főügynök és a Közvetítő alvállalkozó azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel, amely külön írásbeli megállapodás tárgyát képezi.

Főügynök – és így a Közvetítő – sikeres tevékenységéért azon pénzpiaci termékek után jogosult közvetítői díjazásra a pénzügyi intézménytől, amelyre a Főügynök és a pénzügyi intézmény szerződése mindenkor kiterjed. Lakástakarékpénztár részére pénzügyi szolgáltatás közvetítése esetén közvetítői díj csak az után a lakás-előtakarékossági szerződés után jár, ami után az ügyfél a számlanyitási díjat megfizette.  Jelzáloghitel közvetítése esetén, amennyiben a tájékoztatás időpontjában még nem ismert a közvetítői díj mértéke, arról Ügyfél a részére kiadott, pénzügyi intézmény által készített személyre szóló tájékoztatóban informálódhat pontosan. A jelzáloghitel közvetítői tevékenység közvetítői díjazása a vonatkozó törvény (Hpt.) szerint maximalizált. Így a jelzáloghitel közvetítői tevékenységgel foglalkozó Főügynököt megillető közvetítői díj mértéke, nem haladhatja meg az adott jelzáloghitel folyósításakor, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing nyújtásakor meghatározott tőketartozás (pénzügyi lízing esetében ideértve a maradványértéket is) kettő százalékát. Fennálló jelzáloghitel-szerződés, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés módosítása során eljáró független közvetítő tekintetében a közvetítői díj mértéke nem haladhatja meg a jelzáloghitel-szerződés módosításakor fennálló tőketartozás, illetve lízingszerződés alapján fennálló tartozás (ideértve a maradványértéket is) kettő százalékát. A Főügynök – és így a Közvetítő alvállalkozó – díjazásának szabályait, a Főügynök és a pénzügyi intézmény között fennálló szerződés szabályozza. Ez alapján általánosságban kijelenthető, hogy a közvetítői díjazás esedékessége sikeres közvetés esetén, a hitelfolyósítást követő hónapra tehető, ahol minden esetben a pénzügyi intézmény nyilvántartása az irányadó. A Főügynök és a Közvetítő alvállalkozó nem jogosult az ügyfél nevében a pénzügyi intézménytől az ügyfelet megillető pénz átvételére. Főügynök és Közvetítő alvállalkozó nem nyújt a Hpt. szerint meghatározott hiteltanácsadást.

1Közvetítő alvállalkozó – a C&I Hitelnet Kft. (Főügynök) szerződött Partnereként, a pénzügyi intézmények megbízásából jár el, a 2013. évi CCXXXVII törvényben foglaltak szerint, mint többes független Közvetítő. Közvetítő alvállalkozó Felügyeleti regisztrációja ellenőrizhető: felugyelet.mnb.hu. Közvetítő alvállalkozó az ügyfél-tájékoztatás során – de még a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban vagy más tartós adathordozón – azonosítja magát és egyértelmű tájékoztatás nyújt a Hpt. szerint előírt módon.

A Főügynök,

• panaszkezelésével kapcsolatban:ci-hitelnet-kft-panaszkezeles
• adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban: Adatkezelési tájékoztató

a fent megadott linkekre kattintva talál részletes információkat.

Társaságunk szerződött Pénzügyi Intézményi Partnerei:

Utolsó módosítás: 2020. augusztus 10. hétfő