Megelőlegezett CSOK feltételei 2021

Megelőlegezett CSOK fogalma

A családi otthonteremtési kedvezményt megelőlegezett formában igényelhetik azon fiatal házaspárok, ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Megelőlegezett CSOK összege

A megelőlegezett CSOK összege megegyezik a mindenkor aktuális használt lakás és új lakás vásárlásra elérhető CSOK, illetve a falusi CSOK összegével.

Új lakás esetén:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

Használt lakás esetén:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Falusi CSOK esetén:

Vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén 

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén 

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Hány gyermek vállalható a megelőlegezett CSOK keretében?

Az, hogy hány gyermek után igényelhetünk megelőlegezett CSOK-ot, függ attól, hogy új vagy használt lakás finanszírozása a cél.

Használt lakásra igényelt CSOK (vásárlás, bővítés), valamint falusi CSOK (használat lakásvásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés, illetve bővítés/korszerűsítés) esetén:

 • A meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2 gyermek vállalható

Új lakásra igényelt CSOK (vásárlás, építés) esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3 gyermek
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfelbb 2 gyermek
 • Kétgyermekes fiatal házaspár legfeljebb 1 gyermek

születését vállalhatja.

Gyermekvállalás esetén a fiatal házaspárnak a kérelem benyújtásakor kell nyilatkoznia a vállalt gyermekek számáról. A hitelintézet a megelőlegezett CSOK-ra vonatkozó kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóban lehetetlennek minősíti. 

Gyermekvállalási határidő

A gyermekvállalási határidő az alábbiak szerint alakul:

 • 1 gyermek vállalása esetén: 4 év
 • 2 gyermek vállalása esetén: 8 év
 • A 10 milliós CSOK-hoz kapcsolódó gyermekvállalás esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt az alábbiak szerint kell számítani:

 • Vásárlás esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • Építési engedélyköteles építésnél, bővítésnél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy
 • Egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától
 • Falusi CSOK esetében a támogatási szerződésben vállalt építési munkálatok befejezésének – hitelintézet általi – megállapításának napjától. Ha a támogatási szerződésben korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzését is vállalta a támogatott személy, akkor a később befejezett munkálatok megállapításának napjától.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, és az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárata előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság tényének orvosi bizonyítvánnyal történő igazolása esetén a várandósság végéig meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítése

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került vér szerinti gyermekét is.

A gyermekvállalás nem teljesítése

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, az igénybe vett CSOK összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.

A 10 milliós CSOK estében a fentiek alapján számított támogatás összegét a Ptk. szerinti késedelmi kamat 5-szörösével növelten kell visszafizetni.

Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Megelőlegezett CSOK visszafizetése

Részletfizetés

A kormányhivatal a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Halasztott teljesítés

A támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

 A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Megelőlegezett CSOK lakáshitel nélkül is igényelhető?

Amennyiben az építendő, bővítendő, korszerűsítendő ház bekerülési költsége vagy az új, illetve használt lakóingatlan vételára hitel nélkül, önerőből és megelőlegezett CSOK-ból is finanszírozható, akkor kölcsön felvétele nélkül is igénybe vehető a támogatás.

Ha azonban kölcsön nélkül nem valósítható meg az adott lakáscél, akkor megelőlegezett CSOK csak abban az esetben adható, ha a támogatott személyek a hitelfelvétel feltételeinek is megfelelnek.

Milyen kölcsön igényelhető a megelőlegezett CSOK mellé?

Megelőlegezett CSOK mellé államilag támogatott és piaci kamatozású lakáshitel egyaránt igényelhető. Az aktuális törlesztő részleteket ismerje meg online lakáshitel kalkulátorunk segítségével!

Az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő lakáshitelekről Tanácsadóink készséggel nyújtanak tájékoztatást. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

Megelőlegezett CSOK-kal kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel forduljon bizalommal online Hitelszakértőinkhez!

Utolsó módosítás: 2021. január 14. csütörtök

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
350 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet.
Olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék igénybe venni a falusi csokot használt ház vásárlásra. 2 meglévő gyermekünk már van, a 3.-at elvállalnánk és így kapnánk 5+5 milliót felújítással.
Az lenne a nagy kérdés, ha bármilyen okból nem jön össze a 3. gyermek, pl. betegség, akkor is vissza kell fizetni a 10 milliót?
Köszönöm a választ.

Kedves Renáta!
Bizonyos esetekben van lehetőség méltányossági kérelem benyújtására. Bővebb információt minderről IDE kattintva olvashat.

Ha a NAV igazolást megkapjuk és addigra lejár a többi dokumentum, akkor mi a teendő?

Kedves Félix!
A CSOK jogosultsághoz szükséges dokumentumokat lejárat után is el kell fogadnia a hitelintézeteknek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Tisztelt Cím!
Magyarországon élünk, 2 gyermekünk van. Én gyest kapok, de külföldről. A férjem kint dolgozik Ausztriában, ingázó. Magyarországon van egy vállalkozása.
Ilyen esetben jogosultak lennénk a CSOK-ra?
Köszönöm válaszát!

Kedves Erika!
A magyarországi TB jogviszony fennállásáról a nyilvántartott információk alapján a területileg illetékes OEP tud pontos tájékoztatást adni Önöknek.

Tisztelt Hitelnet! A problémám az, hogy 2016 augusztusában igényeltünk CSOK-ot egy meglévő és egy megelőlegező gyermekre, használt lakás vásárlására. A megelőlegezett gyermek megszületett 2017 novemberében, el is fogadták az iratokat, le lett rendezve. 2019 júniusában újra várandós lettem, akit sajnos elvesztettünk fél idősen. Felvettük a babaváró hitelt még amikor várandós voltam, és 2020 májusában a Csok-ot is visszafizettük a két gyermekre. A banki tanácsadó és az Államkincstár is azt javasolta, hogy ez így jó lesz, és meg tudjuk majd újból igényelni 3 gyermekre. Most, hogy meg van a kinézett ház, már szerződés előtt állunk, tájékoztatott a tanácsadó, hogy nem tudjuk… Továbbiak »

Kedves Irén!
Megelőlegezett támogatás csak abban az esetben nem igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás még nem teljesült. Mivel Önök a 2. gyermekre vonatkozóan kaptak megelőlegezett támogatást, aki meg is született, ezzel teljesítették a gyermekvállalást. Véleményünk szerint vállalt gyermek után ezt követően igényelhetik a támogatást, ha legalább egyikük 40 év alatti. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdéssel fordulnék önhöz, hogy a falusi csokot igénybe lehet-e venni ház vásárlásra, ha a mostani tulajdonos (1 hónapja) előtt a férjem édesapjáé volt a ház. Annyit már tudok, hogy a településen igénybe lehet venni a falusi csokot, de azt nem tudom, hogy az gondot jelent-e, hogy az előző tulajdonos ki volt.
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Erzsébet!
Információink szerint a hitelintézet csak azt vizsgálja, hogy a jelenlegi tulajdonos, vagyis az eladó közeli hozzátartózója-e a vevőnek, vagy sem. A további falusi CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is.

Üdvözlöm.
Olyan kérdéssel fordulnék önhöz, hogy jövőre házasodunk, utána vennénk Zalaegerszegen házat. Az lenne a kérdés, van olyan bank, ami elfogadja önerőnek a vállalt gyermekre kapott csokot? (2 gyerekre írnánk alá 1.400.000 Ft) plusz a hiányzó összeget (önerőt) személyi kölcsönbe vennénk fel + így jönne hozzá a lakáshitel. Hitelünk nincs semmi. Tehát az önerőnk: 2 vállalt gyermekre járó csok + személyi kölcsön a hiányzó részhez + ehhez jönne a lakáshitel. Nettó keresetünk összesen 340.000 Ft.
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Martin!
Van olyan hitelintézet, amely önerőként veszi figyelembe a vállalt gyermek utáni CSOK-ot is. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat, ha aktuális lesz a lakásvásárlás. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést.

A párom férjnél volt, amikor vettek fel csokot, iletve egy megelőlegező csokot, de idő előtt elváltak, így a megelőlegező csok feltételei nem teljesültek.
Mennyi összegét kell így visszafizetni?

Kedves Péter!
A visszafizetendő összegről pontos tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya vagy a megelőlegező CSOK-ot nyújtó hitelintézet tud adni.

Egy meglévő gyermekünk van. 3 gyerekre szeretnék felfenni a CSOK-ot, használt lakás vásárlására. Mennyi idő van a 3. gyerek megszületéséhez? Illetve ha csak egy gyermek születik a meglévő mellé, a harmadik nem, (2 gyermek lesz, de 3 gyermekre vesszük fel a támogatást) mekkora összeget kell visszafizetni és mennyi idő van rá? Van-e haladék illetve részletfizetési lehetőség?

Kedves Imre!
2 vállalt gyermek megszületésére 8 év áll rendelkezésre. Ha csak egy gyermek születik, akkor a 2,2M – 1,43M = 0,77M Ft kamattal növelt összegét kellene visszafizetni. A visszafizetéssel kapcsolatban (méltányosság, határidő, részletfizetési lehetőség) a kérdésben illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Kedves Dóra!
Használt lakóingatlan bővítése esetén – a meglévő gyermekek számától függetlenül – legfeljebb 2 gyermek vállalására van lehetőség. A CSOK összege fenti lakáscél esetén 3 gyermek után 2.200.000 Ft. Ehhez a 3% kamatú támogatott hitel nem vehető igénybe.
Amennyiben a falusi CSOK keretében bővítenék házukat (preferált kistelepülésen), akkor 3 gyermek után maximum 5M Ft-ot tudnának igényelni. Ehhez legfeljebb 7,5M Ft összegű támogatott hitel vehető igénybe.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézés!

Tisztelt Hitelnet!
A férjem szüleitől kapnánk ajándékba egy régi családi ház tulajdonjogának 50%-át. A kérdésem az lenne, hogy felvehetjük-e a csokot a fennmaradó 50% megvásárlásához és a ház felújításához/bővítéséhez (15 m Ft hitel + 2,75 m támogatás igénybevétele lenne a cél). Házasok vagyunk 2 éve, egy gyermekünk van, és szeretnénk vállalni még két vagy három gyermeket. Szóval az egyéb feltételeknek megfelelünk.
Előre is köszönöm a választ!

Kedves Dóra!
Tulajdonrész kivásárlásához a CSOK sajnos nem vehető igénybe. Ha már az Önök tulajdonába került az ingatlan, akkor annak korszerűsítéséhez igényelhető lehet a falusi CSOK, amennyiben az ingatlan preferált településen található és a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Ezekről IDE kattintva tájékozódhatnak. 3 gyermek után maximum 5M Ft összegű falusi CSOK és maximum 7,5M Ft összegű kamattámogatott hitel igényelhető korszerűsítéshez. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Üdv.
1 meglévő és 1 vállalt gyerek, ami nem teljesül. A második vállalt gyerekre kaptam 830 forintot.
Erre az összegre mennyit kell visszafizetni?

Kedves Kálmán!
Erről pontos tájékoztatást a további részletek ismeretében a területileg illetékes járási hivatal tud adni.

Tisztelt Hitelnet!
2016-ban felvettünk 1.430.000 megelőlegezett csokot 2 gyermekre házvásárláskor. Azt mostanra teljesítettük.
Kérdésem az lenne, hogy tervezünk 3. gyermeket és rá vehetünk-e fel megelőlegezett csokot bővítésre? És annak mennyi a maximum összege?
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Renáta!
1 vállalt gyermek után 600.000 Ft összegű CSOK-ra lehetnek jogosultak lakásbővítés esetén. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.

Tisztelt Hitelnet!
A kérdésem a következő: 10+10-es csokot vettünk fel, bevállaltuk a meglévő 2 gyermek mellé a 3-t, új lakás vásárlása kapcsán. Kérdésem, hogy ha megszületik a 3. gyermek (így teljesítettem a 10M támogatás feltételét), továbbá bármilyen más forrásból visszafizetem a 10M támogatott hitelt is, akkor marad-e bármilyen kötelezettségem a továbbiakra? Gondolok itt ilyenekre, hogy nem adhatom el a házat, csak oda lehetek bejelentkezve, vagy ha eladom vagy válás esetén fizetnem kell vmilyen büntető kamatot… Van-e onnantól bármilyen szerződéses kötelezettségem? Vagy a szerződésben vállalt kötelezettségeim teljesítettnek minősülnek és/vagy megszűnnek?
Köszönöm megtisztelő válaszukat!
Üdv!
Gábor

Kedves Gábor! Új lakás vásárlása esetén a támogatott személy és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a támogatás folyósítását követő 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell, hogy lakjon. Az elidegenítési és terhelési tilalom 10 évre szól akkor is, ha a gyermekvállalás időközben teljesül. 10 éven belül is eladható a ház – 5 éven belüli értékesítés esetén csak új építésű lakás vásárolható helyette – és tovább vihető a támogatás másik ingatlanra, amely nagyobb hasznos alapterületű kell, hogy legyen az eladottnál. Válás esetén, ha a támogatott személyek egyike a gyermekekkel együtt a támogatott ingatlanban marad, nincsen egyik… Továbbiak »

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy lehet-e babaváró hitelt igénybe venni a 2. (még meg nem született) gyermekre, ha 2 gyerekre (1 már van) megelőlegezett csokot + kamattámogatott lakáshitelt vettünk igénybe?
Válaszukat előre is köszönöm.

Kedves Lajos!
Babaváró hitel igénylését nem zárja ki az igénybe vett megelőlegező CSOK és kamattámogatott lakáshitel megléte.

2 gyermekre igényeltük a csokot. Ha esetleg születne még egy gyermek, arra lehetséges még igényelni?

Kedves Brigi!
Amennyiben használt lakásra igényeltek CSOK-ot és lakáshitelt is vettek igénybe, akkor utóbb született gyermekük után jogosultak lehetnek 400.000 Ft összegű utólagos támogatásra, amely a fennálló hiteltartozás csökkentésére használható fel. Továbbá újabb lakáscél esetén érvényesíthető lehet CSOK különbözet azon gyermek után, akire még nem kaptak ilyen támogatást.

Szép napot.
Érdeklődni szeretnék. A jelenlegi párom már kihasználta 2 gyerekére a csok összegét. De születet egy közös gyermek is. Nekem is van 2 gyermekem, akiket mi nevelünk. Így 5 eltartott van a háztartásban. Kérdésem az lenne miképpen tudnánk kihazsnálni a falusi csok-ot az 5 gyerekre, amiből csak 1 gyermek a közös. Mert tudomásom szerint a régi csoknál csak az egyik fél gyerekeire lehetett kihasználni és a közösre.
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Ferenc!
A normál CSOK keretében valóban az Ön által leírtak alapján van lehetőség a támogatás igénylésére. A falusi CSOK rendelet még nem került kihirdetésre, így nem tudjuk, hogy lesz-e változás ebben a számítási módban. Ha nem, akkor az Ön gyermekei és a közös gyermek figyelembevételével szintén igényelhető lehet az emelt összegű támogatatás a 3. gyermek után.

Üdvözlöm,
a férjemmel házat szeretnénk venni, sajnos önerőnk nincs, de szeretnénk igénybe venni majd a babaváró hitelt és ezt önerőként felhasználva megigényelni a csok támogatást illetve a kedvezményes hitelt. Kérdésem, hogy ez kivitelezhető-e így, amennyiben a keresetünk lehetővé teszi a 20 millió Ft hitel bevállalását?
Köszönöm.

Kedves Judit!
Megfelelő jövedelemfedezettség esetén a fent leírtak kivitelezhetők.

Érdeklődni szeretnék, hogy egy éve vettük fel a csokot két vállalt gyerekre egy használt lakásra az 1.430.000-at. Most hallottam egy olyan lehetőséget, hogy a 10 millió forint szabad felhasználású hitelt fix törlesztőrészlettel lehet igényelni, ha 5 éven belül vállaljuk a gyerek születését? Ha jól értelmeztem.
Érdeklődni szeretnék, hogy ezt úgy is fel lehet ,hogy mi előzőleg felvettük a csokot? Mivel ezzel a 10 millióval ki tudnánk a lakáshitelt fizetni és ha jönnek a babák, akkor még szünetelne is ez a kölcsöntörlesztés. Elég jól hangzik, csak nem tudom, hogy ez így járható út-e. Köszönöm szépen a választ.

Kedves Gréti!
A babaváró hitel igénylését nem zárja ki a megelőlegező CSOK igénybevétele. Minderről bővebb információt ITT olvashat.

Helló!!
Érdeklődni szeretnék. Ez év júniusban lesz az esküvőn. Szeretnénk 2 gyermeket bevállalni. 2 gyerek támogatására mennyi az az összeg, amit lehetne kapni és hogy mennyi időn belül kellene ezt teljesíteni?

Kedves Csaba!
2 gyermek után használt lakóingatlanra 1.430.000 Ft, új lakóingatlanra 2.600.000 Ft igényelhető. A falusi CSOK keretében használt lakás esetén is elérhet lesz a 2.600.000 Ft. A gyermekvállalási határidő 2 gyermek vállalása esetén 8 év.

Üdv.
Feleségemmel korábban igényeltük a csok-ot 2 gyermek vállalására, teljesítettük ugye a feltételeket.
Az lenne a kérdésem, gondolkozunk a 3. Gyermeken is. Hogyha bevállaljuk a 3 gyermeket, igényelhetünk-e még támogatást? Falusi csokra alkalmas településen élünk.

Kedves Norbi!
Újabb lakáscél esetén 3 gyermek vállalása esetén igénybe vehető lehet a falusi CSOK. További pontos tájékoztatást a részletekről a vonatkozó kormányrendelet kihirdetése után tudunk majd adni.

Lakást szeretnék vásárolni. 1 gyermekem van, de bevállalnánk még egyet!
Így mennyit lehetne igényelni és feltételei?

Kedves Máté!
A megelőlegező CSOK összege két gyermek után használt lakás vásárlása esetén 1.430.000 Ft. A falusi CSOK keretében használt lakás vásárlásához 2 gyermek után 2.600.000 Ft összegű kedvezmény lesz elérhető várhatóan július elsejétől. Ennek feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat.

Üdvözlöm!
Szeretnénk majd igénybe venni CSOK-ot 3 gyermekre, egy meglévő és 2 vállalt. Még nem vagyunk házasok a vőlegényemmel, de igénylés előtt összeházasodnánk.
Ilyen esetben az első, házasságon kívüli babát figyelembe veszik? Vagy csak a házasságon belül született gyermekre lehet igényelni?
Köszönettel: Anita

Kedves Anita!
A CSOK-ot már meglévő, házasság előtt született gyermekük után is tudják igényelni.

Tisztelt Címzett! Házasságban élünk, jelenleg 1 gyermekünk van, még 2 gyermeket biztosan szeretnénk. Új lakást vásárolnánk, amelyhez igénybe vennénk a 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatást, és 8 millió Ft államilag támogatott hitelt. Kérdések 1. Ha nem jönne össze egyetlen gyermek sem, de orvosilag igazolt okok miatt, akkor is büntető kamatostul kell visszafizetni a hitelt és a 10 milliót is? 2. Ha csak 1 gyermek jönne össze, akkor mivel 2 gyermekre már 10 millió Ft államilag támogatott hitelt fel lehet venni, így jól gondolom, hogy a 8 milliós hitel semmi esetre sem képezné vita tárgyát? Ebben az esetben csak… Továbbiak »

Kedves László!
1. Ez esetben méltányossági kérelemmel fordulhatnak a területileg illetékes járási hivatalhoz, ahol egyedi elbírálás után születik döntés a visszafizetendő összegről.
2. Ez esetben a támogatott hitelre már jogosultak lennének, a visszafizetés a kölcsönt nem érintené.

Kedves Uram/Hölgyem!
Adott egy használt lakásra felvett CSOK, 3 gyermek vállalása mellett. Az élet úgy hozta, hogy 3. gyermek nem fog teljesülni, és ezt a vállalt határidő letelte előtt tudjuk. Ezt szeretném jelezni, csak nem tudom, hogy pontosan hol kell. MÁK a bankhoz küld, a bank pedig a MÁK-hoz.
Tudna kérem segíteni, hogy mi a helyes eljárás részemről? 2 gyermek teljesült, gondolom, hogy a 2 és 3 gyermek közötti támogatás összegét kell kifizetni.
Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Ábel!
Ilyen esetben a hitelintézethez kell elsőként menni, mert a megelőlegező CSOK-hoz tartozó kamat összegét a bank számolja ki. Ezt követően vagy visszafizetik a hitelintézetnél a támogatást és a bank elszámol az állammal vagy a területileg illetékes járási hivatalnál fizetik vissza a bank által kiszámolt összeget.

Üdvözlöm! Olyan kérdésem lenne, hogy jelenleg egy gyermek van a feleségemtől és szeretnénk igénybe venni a 2 gyermekes támogatást. Viszont olyan kérdés merült fel, hogy mi van akkor, ha elválunk és esetleg mástól származna a 2. gyerek? Ha az anya veszi fel a 2 gyermekes támogatást, akkor neki kell teljesíteni a megígért 2. gyereket, vagy ha éppen az apa produkálna egy harmadik féltől (egy masik “anya”-tól), illetve ugyanez az apára nézve … Tehát ha testvérek lennének, de nem vér szerinti (mostoha). Ekkor is teljestíthetjük a feltételt a 2 gyerekre avagy ez nem megoldható? Remélem érti a kérdésem és fog tudni… Továbbiak »

Kedves Dávid!
Házastársak, élettársak esetén a CSOK kizárólag együttesen igényelhető. Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén a gyermekvállalás csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha közös gyermekük születik.

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Azzal a kérdéssel szeretnék önhöz fordulni, igényelhető-e a csok hitel nélkül, ha a párom nevén van lakás, de az anyukájának haszonélveszeti joga van benne? Van 1 gyermekünk, aki nem közös, de szeretnénk még 2 közös gyermeket, de nem vagyunk házasok, csak élletársi kapcsolatban vagyunk. Erről közjegyzői papírunk is van. Vagy ha gyeremekvállálásról beszélünk, akkor össze kell házasodunk?
Előre is köszönöm a válaszat.
Ágnes

Kedves Ágnes!
A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Vállalt gyermek után azonban kiárólag házastársi kapcsolatban igényelhető CSOK, előbb tehát össze kellene házasodniuk. Megelőlegező CSOK igénylésénél továbbá fontos, hogy a házastársak legalább egyike 40 év alatti kell, hogy legyen a támogatás iránti kérelem benyújtásakor.

Van 1 meglévő gyermekem és fel szeretném vneni a szocpolt, de úgy, hogy be szeretnénk vállani még egy második gyermeket.
Mi szükséges hozzá, mármint papírok?

Kedves Tibor!
Megelőlegező CSOK igénylésének feltétele a házastársi kapcsolat, továbbá legalább egyiküknek 40 év alattinak kell lenni a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor. A szükésges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Üdvözletem!
Elvált, kétgyermekes anya vagyok és örökbe kívánok fogadni egy harmadik gyermeket. Ilyen esetben 3 gyermekre meg lehet igényelni a CSOK-ot? Ha igen, milyen formában? Milyen dokumentumok szükségesek hozzá? Miről kell és kitől, az igazolás? Vagy “csak” nyilatkozatot kell tegyek? Illetve hány éven belül kell megtörténnie az örökbefogadásnak? Csak mert úgy tudom, van aki elég sok (5-7) évet is várt egy gyermekre. Illetve még egy: ha végül mégsem örökbefogadással lesz 3. gyermek, hanem természetes úton, későbbiekben azt is elfogadják, annak ellenére, hogy örökbefogadással vettem igénybe a CSOK-ot, ugye? Köszönettel, Noémi

Kedves Noémi!
Vállalt gyermek után megelőlegező CSOK kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető. Elvált szülőként meglévő és az Ön eltartásában lévő gyermekek után lehet jogosult a kedvezményre.

Üdvözlöm,
A kérdésem a következő: a gyermekvállalásra biztosított határidő a CSOK-szerződés aláírásától, vagy az új építésű ingatlan használatba vételi engedélyének kiadásától indul?
Köszönöm válaszát.

Kedves Zoltán!
A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte napjától, új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy ha van 2 gyermekem és bevállalok még 2-őt és a megszabott időn belűl nem születnek meg a gyermekek, azt vissza kell-e téritenni? És ha igen, akkor egy összegben? Vagy részletben?

Kedves Iza!
A megelőlegező CSOK nem teljesülése esetén visszafizetési kötelezettség keletkezik. Van lehetőség részletfizetésre vonatkozó méltányossági kérelem benyújtására, melyet a területileg illetékes járási hivatalok minden esetben egyedileg bírálnak el.

350
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x