Megelőlegezett CSOK feltételei 2021

A családi otthonteremtési kedvezményt megelőlegezett CSOK formában igényelhetik azon fiatal házaspárok, ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Megelőlegezett CSOK

Megelőlegezett CSOK összege összege

A megelőlegezett CSOK összege megegyezik a mindenkor aktuális használt lakás és új lakás vásárlásra elérhető CSOK, illetve a falusi CSOK összegével.

Új lakás esetén:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

Használt lakás esetén:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Falusi CSOK esetén:

Vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén 

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén 

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Hány gyermek vállalható a megelőlegezett CSOK keretében?

Az, hogy hány gyermek után igényelhetünk megelőlegezett CSOK-ot, függ attól, hogy új vagy használt lakás finanszírozása a cél.

Használt lakásra igényelt CSOK (vásárlás, bővítés), valamint falusi CSOK (használat lakásvásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés, illetve bővítés/korszerűsítés) esetén:

 • A meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2 gyermek vállalható

Új lakásra igényelt CSOK (vásárlás, építés) esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3 gyermek
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfelbb 2 gyermek
 • Kétgyermekes fiatal házaspár legfeljebb 1 gyermek

születését vállalhatja.

Gyermekvállalás esetén a fiatal házaspárnak a kérelem benyújtásakor kell nyilatkoznia a vállalt gyermekek számáról. A hitelintézet a megelőlegezett CSOK-ra vonatkozó kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóban lehetetlennek minősíti. 

Gyermekvállalási határidő

A gyermekvállalási határidő az alábbiak szerint alakul:

 • 1 gyermek vállalása esetén: 4 év
 • 2 gyermek vállalása esetén: 8 év
 • A 10 milliós CSOK-hoz kapcsolódó gyermekvállalás esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt az alábbiak szerint kell számítani:

 • Vásárlás esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • Építési engedélyköteles építésnél, bővítésnél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy
 • Egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától
 • Falusi CSOK esetében a támogatási szerződésben vállalt építési munkálatok befejezésének – hitelintézet általi – megállapításának napjától. Ha a támogatási szerződésben korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzését is vállalta a támogatott személy, akkor a később befejezett munkálatok megállapításának napjától.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, és az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárata előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság tényének orvosi bizonyítvánnyal történő igazolása esetén a várandósság végéig meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítése

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került vér szerinti gyermekét is.

A gyermekvállalás nem teljesítése

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, az igénybe vett CSOK összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.

A 10 milliós CSOK estében a fentiek alapján számított támogatás összegét a Ptk. szerinti késedelmi kamat 5-szörösével növelten kell visszafizetni.

Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Megelőlegezett CSOK visszafizetése

Részletfizetés

A kormányhivatal a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Halasztott teljesítés

A támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

 A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Megelőlegezett CSOK lakáshitel nélkül is igényelhető?

Amennyiben az építendő, bővítendő, korszerűsítendő ház bekerülési költsége vagy az új, illetve használt lakóingatlan vételára hitel nélkül, önerőből és megelőlegezett CSOK-ból is finanszírozható, akkor kölcsön felvétele nélkül is igénybe vehető a támogatás.

Ha azonban kölcsön nélkül nem valósítható meg az adott lakáscél, akkor megelőlegezett CSOK csak abban az esetben adható, ha a támogatott személyek a hitelfelvétel feltételeinek is megfelelnek.

Milyen kölcsön igényelhető a megelőlegezett CSOK mellé?

Megelőlegezett CSOK mellé államilag támogatott és piaci kamatozású lakáshitel egyaránt igényelhető. Az aktuális törlesztő részleteket ismerje meg online lakáshitel kalkulátorunk segítségével!

Az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő lakáshitelekről Tanácsadóink készséggel nyújtanak tájékoztatást. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

Megelőlegezett CSOK témával kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok

 • Használt lakás vásárlása esetén hány gyermek vállalható a megelőlegezett CSOK keretében?
  Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén – a meglévő gyermekek számától függetlenül – maximum két gyermek vállalására van lehetőség. (A 12. várandóssági hetet betöltött magzat már meglévő gyermeknek számít.) Vállalt…További részletek
 • Megelőlegezett CSOK esetén mikor igényelhető falusi CSOK?
  A vonatkozó kormányrendelet értelmében, ha ugyanazon fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ideértve a megelőlegező kölcsönt is – vett igénybe korábban, újabb megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt akkor…További részletek
 • Hány vállalt gyermekre igényelhető a falusi CSOK?
  A falusi CSOK keretében a meglévő gyermekek számától függetlenül maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség. Ha tehát a fiatal házaspárnak még nincs gyermeke, akkor a 2 gyemrek után adható, maximum…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  364 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  2016-ban kötöttünk szerződést. Vállalatunk gyermeket, viszont a vállalt gyermek nem fog megszületni a vállalt 4 éven belül.
  Van-e türelmi idő?

  Helló!
  1 gyermekem van. Ha vállalnék meg 1-et, akkor igénybe tudnám venni a csok-ot? Milyen papírok szükségesek a csok-hoz?

  Jó napot!
  Feleségemmel 2 éve vagyunk házasok. Gyermekünk még nincs, de szeretnénk legalább 2 gyermeket vállalni 4 éven belül. 3 éve vásároltunk használt ingatlant.
  A kérdésem az lenne, hogy az állami támogatást megkapnánk-e a meglevő lakáshitelünk csökkentésére most, amennyiben kettő gyermeket bevállalunk a jövőben?
  Üdvözlettel:
  Gyula

  Tisztelt Szakértő!
  2017-ben egyedülálló anyaként meglévő két gyermekem után igényeltem használt lakás vásárlására 1.430.000 Ft CSOK támogatást. A párommal tervezzük a házasságot és egy harmadik gyermek vállalását. Új építésű ingatlant szeretnénk vásárolni, melyhez szeretnénk a 10 millió Ft családi otthonteremtési támogatást igénybe venni. A meglévő lakásom eladásával és az előző évben felvett támogatás visszafizetésével van lehetőségünk megelőlegező CSOK igénybe vételére a két meglévő és egy tervezett gyermekre?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Anita

  Sziasztok.
  Nincs gyerek, házas vagyok.
  Hány gyereket lehet beírni előre?

  Tisztelt Cím!
  Már két gyermekünk után igénybe vettük a Csok-ot használt lakás vásárlásához. Szeretnénk egy harmadik gyermeket és emiatt szeretnénk beépíteni a teraszt, hogy plusz egy szobánk legyen.
  Ebben az esetben is aláírhatunk előre egy harmadik gyermeknek?

  Üdv.
  Nikolett vagyok. Érdeklődnék, hogy én a párommal nem házasodtam össze, mivel még nem került rá sor. Így is lehetne igényelni a csok-ot? Milyen feltételei vannak az igénylésnek? Előre köszönöm válaszát!

  Szeretnénk új házat venni, de 10% önerőt, ha nem többet kérnek. Sajnos nincs rá annyi keretünk.
  A kérdésem az lenne, hogy mennyi megelőlegező CSOK-ot kapnánk? Lehetséges lenne, hogy abból az összegből foglaljuk le a házat?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Jó napot!
  Feleségemmel a legnagyobb, 10 millió Ft-os CSOK felvételét tervezzük, ami nyilván minimum 3 gyermek vállalását jelenti. Jelenleg két gyermekünk van.
  Ilyen esetben a 3. gyermek megszülésére 4 év vagy 10 év a határidő?
  Köszönettel,
  A.

  Tisztelt Szakértő!
  2006-ban használt ingatlan vásárlásra kettő gyermekre vettünk fel fél szocpolt, majd ez a később megszületett harmadik gyermekre tekintettel ki lett egészítve. Lehet ezek után 10+10-el építkezésre felvenni csok-ot úgy, hogy levonjuk a már felvett támogatást a 10 millióból? Vagy ne is gondoljunk rá, mivel a gyerekekre már vettünk fel támogatást? Pár éve a MÁK-nál egy szakértő azt mondta, hogy belevághatunk, de minél jobban beleásom magam a jogszabályokba, annál zavarosabb az egész.
  Bár már feltettem ezt a kérdést itt az oldalon, de válasz nélkül törölve lett. Ennek ellenére várom válaszukat, melyet előre is köszönök!
  Szép napot!
  Cecília

  Hány gyerekre lehet szerződni?

  2016-ban vásároltunk használt lakást. Ebben az évben született első gyermekünk. Igényeltük a Csokot, ez ugye 600.000 Ft. Majd 2017-ben született második gyermekünk, akire 400.000 Ft-ot kaptunk. Házasságot még nem kötöttünk. Ha esetleg összeházasodnánk, igénybe vehetnénk-e a fennmaradó összeget?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Tisztelt Címzett!
  Bővítjük házunkat. Egy meglévő és egy vállalt gyermek után igényeljük a CSOK-ot.
  Kérdésem az lenne, hogy a járástól (milyen osztálytól?) milyen igazolást kell kérni a gyerekekkel kapcsolatosan? Olyat hallottam, hogy olyan igazolás kell, hogy nem vettünk igénybe CSOK-ot a meglévő gyermekünkre?!
  Válaszát előre köszönöm.
  Olga

  Érdeklődni szeretnék. Egy gyermekünk van, szeretnénk még egyet. Az elsőre se vettünk fel szocpolt. Meglévő hitelünkbe betörleszthetjük, ha aláírunk még 1-et? Utána vagy esetleg mind a kettőre felvetnénk a szocpolt?
  Előre is köszönöm.

  Azt szeretném kérdezni, hogy van két gyermekem az előző házasságából, de annak már vége. Így új kapcsolatba vagyok, ahol szeretnék egy közös gyereket.
  Akkor így felvehető-e rájuk is vagy nem?

  Azt szeretném kérdezni, hogy ha van két gyermekem, de most egy új kapcsolatban vagyok, ahol egy közös gyereket szeretnék, akkor felvehető-e a másik kettőre is?

  Tisztelt Hitelnet!
  Egy éves házasok vagyunk a harmincas éveink elején és szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot használt kertes ház vásárlásra. Terveink szerint két gyereket szeretnénk vállalni és a mostani saját, tehermentes kertes ingatlanunk kicsi lesz hozzá. Folyamatban van egy nagyobb vásárlása.
  Kérdésem lenne, hogy ha nyilatkozatot töltünk ki gyermekvállalásról, akkor mennyi időnk van a második gyerek megszületéséig?
  Előre is köszönöm válaszukat.
  Üdvözlettel: László

  Tisztelt Hitelnet!
  2017-ben vásároltunk használt lakást, 1 meglévő és 1 vállalt gyermekre, 1.430.000 Ft értékben. Most szeretnénk újépítésű lakásba költözni, és még egy gyermeket vállalni.
  Hogy lehetséges ezt megvalósítani? Igénybe tudjuk venni a 10+10 milliót csökkentve a már igénybe vett támogatás összegével?
  Válaszát előre is köszönöm: Máté

  Jó napot!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a csok támogatást jelenleg gyermek nélkül lehet-e igényelni? Nekem nehezen jön össze a baba, gondolkodunk az örökbefogadáson is, de mindenféleképpen szeretnék saját gyermeket is! Van ismerősöm, aki ugyanebben a cipőben jár, de 3 gyerek bevállalásával igényelték a támogatást, majd mire megkapták természetes úton 1 gyermek megfogant! De nem tudom ilyen esetben mik a feltételei az ügynek!
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Üdvözlettel.
  Szilvia

  Mi már igénybe vettük a megelőlegezett csok-ot két gyerek után lakásvásárlásra. Egy gyermekünk van. Vállaltuk a másodikat.
  Kérdésem, hogy igényelhetjük-e lakásbővítésre a csokot, mert azt olvastam, az is igénybe veheti, aki már korábban megtette, s ebben az esetben a kettő különbözetét folyósítják.
  Nem tudom a mi esetünkben is működhet-e ez a verzió?

  Üdvözlöm!
  Az volna kérdésem, hogy mik a feltételek abban az esetben, ha még nincs gyerekünk a férjemmel, de szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot használt, illetve olyan ház vásárlása esetén aminek még nincs lakhatási engedélye. Mennyi tőkére van szükség? Árverezett vagy eszközkezelős házra is lehet igényelni?

  Kedves Szakértő!
  Amennyiben 2 gyermekünk már van, de a második gyermek autista (és erről szakvéleménye is van, illetve jogosultak vagyunk a magasabb összegű családi pótlékra), ebben az esetben megigényelhető a 10 milliós CSOK összeg, vagy nem?
  Segítségét előre is köszönöm!

  Üdvözlöm.
  Érdeklődnék, 3 gyerek megvan, 1-et bevállalnánk. Mennyi idő alatt kell megszületnie és mennyi idő a csok elbírálási ideje beadástól számítva?

  Tisztelt Címzett!
  Két éve megelőlegezett Csokot vettünk igénybe egy gyermekre. Szeretném tudni, hogy hány hetes terhességről szóló igazolást fogad el a bank a bevállalt gyermek meglétéről?
  Köszönöm.

  Meglévő terhesség van, gyerek még nincs. Így lehet-e lakást vásárolni, ha még gyereket vállalok?
  Előre is köszönöm.

  Üdvözlöm!
  Az irant érdeklődnék, hogy bejegyzett élettarsak is igényelhetik a Csok-ot úgy, hogy nincs gyerekünk, de kettőt vállalnának?
  Köszönöm
  Léna

  Jó napot.
  Olyan kérdésem lenne, hogy 3 meglévő és egy vállalt gyermekre igényeltük a férjemmel a csokot, azaz 2 millió 750 ezer Ft-ot kaptunk. 4 év a gyermekvállalás időpontja. Ha mégse sikerül addig a vállalt gyermek, akkor mennyi pénzt kell visszafizetni, mennyi időn belül? És a megvásárolt ingatlanból kilakoltatnak, ha nem teljesül?

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretnem kérdezni, hogy Önök vállalják-e, hogy kijönnek velünk egy ingatlanhoz, melyet szeretnénk megvenni, hogy tudjuk-e rá a Csok 10+10-et igényelni (részünkről a csok feltételeknek megfelelünk, ezt már korábban felmérettük, csak a házat nem tudjuk, hogy alkalmas-e).
  Válaszát várom.
  Köszönettel, Júlia

  Üdv.
  Kérdésem az lenne, hogy párommal 9 éve vagyunk együtt, 2 gyerek van, 1-2-t tervezünk még! Bevállalndó gyerekhez házastársnak kell lennünk? Mi van olyankor, ha büntetett az egyik fél, de börtönben nem volt soha? Akkor is tudnánk igénybe venni a csokot és aláírhatnánk 2 gyerekre? Bevállalandó gyerek nem születne meg a határidőn belül, olyankor mire lehet számítani?

  Szép estét!
  Két kérdésem lenne.
  1. Én most gyeden vagyok még a nagyobbik lányommal júliusig, a picivel áprilisig cseden. Az lenne a kérdésem, hogy a Csokhoz én fel tudnám venni a hitelt!?
  2. Azt hallottam, hogy fel lehet venni a 10 milliót, de x időn belül meg kell, hogy szülessen a 3. gyermek! Létezik ilyen?
  Köszönöm előre is.
  Aranka

  364
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x