Megelőlegezett CSOK feltételei 2021

Megelőlegezett CSOK fogalma

A családi otthonteremtési kedvezményt megelőlegezett formában igényelhetik azon fiatal házaspárok, ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Megelőlegezett CSOK összege

A megelőlegezett CSOK összege megegyezik a mindenkor aktuális használt lakás és új lakás vásárlásra elérhető CSOK, illetve a falusi CSOK összegével.

Új lakás esetén:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

Használt lakás esetén:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Falusi CSOK esetén:

Vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén 

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén 

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Hány gyermek vállalható a megelőlegezett CSOK keretében?

Az, hogy hány gyermek után igényelhetünk megelőlegezett CSOK-ot, függ attól, hogy új vagy használt lakás finanszírozása a cél.

Használt lakásra igényelt CSOK (vásárlás, bővítés), valamint falusi CSOK (használat lakásvásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés, illetve bővítés/korszerűsítés) esetén:

 • A meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2 gyermek vállalható

Új lakásra igényelt CSOK (vásárlás, építés) esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3 gyermek
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfelbb 2 gyermek
 • Kétgyermekes fiatal házaspár legfeljebb 1 gyermek

születését vállalhatja.

Gyermekvállalás esetén a fiatal házaspárnak a kérelem benyújtásakor kell nyilatkoznia a vállalt gyermekek számáról. A hitelintézet a megelőlegezett CSOK-ra vonatkozó kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóban lehetetlennek minősíti. 

Gyermekvállalási határidő

A gyermekvállalási határidő az alábbiak szerint alakul:

 • 1 gyermek vállalása esetén: 4 év
 • 2 gyermek vállalása esetén: 8 év
 • A 10 milliós CSOK-hoz kapcsolódó gyermekvállalás esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt az alábbiak szerint kell számítani:

 • Vásárlás esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • Építési engedélyköteles építésnél, bővítésnél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy
 • Egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától
 • Falusi CSOK esetében a támogatási szerződésben vállalt építési munkálatok befejezésének – hitelintézet általi – megállapításának napjától. Ha a támogatási szerződésben korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzését is vállalta a támogatott személy, akkor a később befejezett munkálatok megállapításának napjától.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, és az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárata előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság tényének orvosi bizonyítvánnyal történő igazolása esetén a várandósság végéig meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítése

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került vér szerinti gyermekét is.

A gyermekvállalás nem teljesítése

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, az igénybe vett CSOK összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.

A 10 milliós CSOK estében a fentiek alapján számított támogatás összegét a Ptk. szerinti késedelmi kamat 5-szörösével növelten kell visszafizetni.

Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Megelőlegezett CSOK visszafizetése

Részletfizetés

A kormányhivatal a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Halasztott teljesítés

A támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

 A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Megelőlegezett CSOK lakáshitel nélkül is igényelhető?

Amennyiben az építendő, bővítendő, korszerűsítendő ház bekerülési költsége vagy az új, illetve használt lakóingatlan vételára hitel nélkül, önerőből és megelőlegezett CSOK-ból is finanszírozható, akkor kölcsön felvétele nélkül is igénybe vehető a támogatás.

Ha azonban kölcsön nélkül nem valósítható meg az adott lakáscél, akkor megelőlegezett CSOK csak abban az esetben adható, ha a támogatott személyek a hitelfelvétel feltételeinek is megfelelnek.

Milyen kölcsön igényelhető a megelőlegezett CSOK mellé?

Megelőlegezett CSOK mellé államilag támogatott és piaci kamatozású lakáshitel egyaránt igényelhető. Az aktuális törlesztő részleteket ismerje meg online lakáshitel kalkulátorunk segítségével!

Az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő lakáshitelekről Tanácsadóink készséggel nyújtanak tájékoztatást. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

Megelőlegezett CSOK-kal kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel forduljon bizalommal online Hitelszakértőinkhez!

Utolsó módosítás: 2021. január 14. csütörtök

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
350 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

2016-ban kötöttünk szerződést. Vállalatunk gyermeket, viszont a vállalt gyermek nem fog megszületni a vállalt 4 éven belül.
Van-e türelmi idő?

Kedves Bettina!
A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság orvosilag megállapított tényére tekintettel a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a várandósság tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a hitelintézetnek igazolja.

Helló!
1 gyermekem van. Ha vállalnék meg 1-et, akkor igénybe tudnám venni a csok-ot? Milyen papírok szükségesek a csok-hoz?

Kedves Eliza!
Megelőlegező CSOK igénylése házastársi kapcsolat esetén lehetséges, ha legalább egyikük nem tölti be a 40. életévét a támogatás iránti kérelem benyújtásakor.
Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Jó napot!
Feleségemmel 2 éve vagyunk házasok. Gyermekünk még nincs, de szeretnénk legalább 2 gyermeket vállalni 4 éven belül. 3 éve vásároltunk használt ingatlant.
A kérdésem az lenne, hogy az állami támogatást megkapnánk-e a meglevő lakáshitelünk csökkentésére most, amennyiben kettő gyermeket bevállalunk a jövőben?
Üdvözlettel:
Gyula

Kedves Gyula!
Már megvalósult lakáscél esetében sajnos nincs lehetőség visszamenőlegesen megelőlegező CSOK-ot igénybe venni.

Tisztelt Szakértő!
2017-ben egyedülálló anyaként meglévő két gyermekem után igényeltem használt lakás vásárlására 1.430.000 Ft CSOK támogatást. A párommal tervezzük a házasságot és egy harmadik gyermek vállalását. Új építésű ingatlant szeretnénk vásárolni, melyhez szeretnénk a 10 millió Ft családi otthonteremtési támogatást igénybe venni. A meglévő lakásom eladásával és az előző évben felvett támogatás visszafizetésével van lehetőségünk megelőlegező CSOK igénybe vételére a két meglévő és egy tervezett gyermekre?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Anita

Kedves Anita!
Van lehetőség arra, hogy a tavaly kapott támogatást a lakás értékesítését követően egy kincstári felfüggesztő számlára befizesse. A 10 milliós és az 1.430.000 Ft-os CSOK különbözete pedig igényelhető a lakásvásárláshoz egy gyermek vállalásával a házasságkötést követően. A felfüggesztő számlára befizetett támogatást a kincstár a vételár utolsó részeként visszautalja. Az új lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Sziasztok.
Nincs gyerek, házas vagyok.
Hány gyereket lehet beírni előre?

Kedves Paulina!
Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén legfeljebb 2 gyermek, új építésű lakás esetén maximum 3 gyermek vállalására van lehetőség.

Tisztelt Cím!
Már két gyermekünk után igénybe vettük a Csok-ot használt lakás vásárlásához. Szeretnénk egy harmadik gyermeket és emiatt szeretnénk beépíteni a teraszt, hogy plusz egy szobánk legyen.
Ebben az esetben is aláírhatunk előre egy harmadik gyermeknek?

Kedves Katalin!
Meglévő terasz beépítése nem minősül bővítésnek. Erre a célra CSOK/megelőlegezett CSOK sajnos nem vehető igénybe.
A bővítésre vonatkozó CSOK feltételeket IDE kattintva ismerhetik meg.
Amennyiben a terasz beépítéséhez kölcsönt szeretnének felvenni, Szakértőink készséggel nyújtanak Önöknek személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltését követően.

Üdv.
Nikolett vagyok. Érdeklődnék, hogy én a párommal nem házasodtam össze, mivel még nem került rá sor. Így is lehetne igényelni a csok-ot? Milyen feltételei vannak az igénylésnek? Előre köszönöm válaszát!

Kedves Nikolett!
Ha még nincsen gyermek (vagy legalább 12. terhességi hetet betöltött magzat), akkor kizárólag házastársi kapcsolat esetén van lehetőség CSOK igénylésre.
A használt lakás vásárlására vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Szeretnénk új házat venni, de 10% önerőt, ha nem többet kérnek. Sajnos nincs rá annyi keretünk.
A kérdésem az lenne, hogy mennyi megelőlegező CSOK-ot kapnánk? Lehetséges lenne, hogy abból az összegből foglaljuk le a házat?
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Márta!
A megelőlegező CSOK összegéről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A támogatás összege függ a vállalt gyermekek számától.
A megelőlegező CSOK összegét a bankok többsége azonban nem fogadja el önerőként. A támogatást a hitelintézetek a vételár utolsó részeként utalják akkor, ha a fennmaradó vételár rész már kifizetésre került. Az tehát nem lehetséges, hogy a megelőlegező CSOK összegéből foglalózzák le a lakást.

Jó napot!
Feleségemmel a legnagyobb, 10 millió Ft-os CSOK felvételét tervezzük, ami nyilván minimum 3 gyermek vállalását jelenti. Jelenleg két gyermekünk van.
Ilyen esetben a 3. gyermek megszülésére 4 év vagy 10 év a határidő?
Köszönettel,
A.

Kedves Andor!
Az új lakásra igényelhető 10 milliós CSOK esetében a gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

Tisztelt Szakértő!
2006-ban használt ingatlan vásárlásra kettő gyermekre vettünk fel fél szocpolt, majd ez a később megszületett harmadik gyermekre tekintettel ki lett egészítve. Lehet ezek után 10+10-el építkezésre felvenni csok-ot úgy, hogy levonjuk a már felvett támogatást a 10 millióból? Vagy ne is gondoljunk rá, mivel a gyerekekre már vettünk fel támogatást? Pár éve a MÁK-nál egy szakértő azt mondta, hogy belevághatunk, de minél jobban beleásom magam a jogszabályokba, annál zavarosabb az egész.
Bár már feltettem ezt a kérdést itt az oldalon, de válasz nélkül törölve lett. Ennek ellenére várom válaszukat, melyet előre is köszönök!
Szép napot!
Cecília

Kedves Cecília!
Kérdését 2018.07.30.-án 16:02-kor megválaszoltuk. A választ ITT találja.

Hány gyerekre lehet szerződni?

Kedves Melissza!
Új lakóingatlan építése és vásárlása esetén legfeljebb 3, használt lakás esetében – a meglévő gyermekek számától függetlenül – legfeljebb 2 vállalt gyermek után igényelhető CSOK.

2016-ban vásároltunk használt lakást. Ebben az évben született első gyermekünk. Igényeltük a Csokot, ez ugye 600.000 Ft. Majd 2017-ben született második gyermekünk, akire 400.000 Ft-ot kaptunk. Házasságot még nem kötöttünk. Ha esetleg összeházasodnánk, igénybe vehetnénk-e a fennmaradó összeget?
Válaszukat előre is köszönöm.

Kedves Evelin!
A megelőlegező CSOK visszamenőleges igénybevételére sajnos nincs lehetőség.

Tisztelt Címzett!
Bővítjük házunkat. Egy meglévő és egy vállalt gyermek után igényeljük a CSOK-ot.
Kérdésem az lenne, hogy a járástól (milyen osztálytól?) milyen igazolást kell kérni a gyerekekkel kapcsolatosan? Olyat hallottam, hogy olyan igazolás kell, hogy nem vettünk igénybe CSOK-ot a meglévő gyermekünkre?!
Válaszát előre köszönöm.
Olga

Kedves Olga!
Ez az igazolás 2018. március 15. után benyújtott megelőlegezett CSOK kérelmekhez már nem szükséges.

Érdeklődni szeretnék. Egy gyermekünk van, szeretnénk még egyet. Az elsőre se vettünk fel szocpolt. Meglévő hitelünkbe betörleszthetjük, ha aláírunk még 1-et? Utána vagy esetleg mind a kettőre felvetnénk a szocpolt?
Előre is köszönöm.

Kedves Atti!
A CSOK-ot sajnos nem tudják sem visszamenőleg, sem vállalt gyermek után a meglévő hiteltartozás csökkentésére felhasználni.

Azt szeretném kérdezni, hogy van két gyermekem az előző házasságából, de annak már vége. Így új kapcsolatba vagyok, ahol szeretnék egy közös gyereket.
Akkor így felvehető-e rájuk is vagy nem?

Kedves Beáta!
Kérdését korábban már megválaszoltuk. A támogatást vállalt gyermek után csak akkor tudják igényelni, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.

Azt szeretném kérdezni, hogy ha van két gyermekem, de most egy új kapcsolatban vagyok, ahol egy közös gyereket szeretnék, akkor felvehető-e a másik kettőre is?

Kedves Beáta!
Igényelhető a két nem közös és egy közös gyermek után együttesen a támogatás. Vállalt gyermek után azonban csak akkor lehetnek jogosultak a támogatásra, ha házasok és a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti.

Tisztelt Hitelnet!
Egy éves házasok vagyunk a harmincas éveink elején és szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot használt kertes ház vásárlásra. Terveink szerint két gyereket szeretnénk vállalni és a mostani saját, tehermentes kertes ingatlanunk kicsi lesz hozzá. Folyamatban van egy nagyobb vásárlása.
Kérdésem lenne, hogy ha nyilatkozatot töltünk ki gyermekvállalásról, akkor mennyi időnk van a második gyerek megszületéséig?
Előre is köszönöm válaszukat.
Üdvözlettel: László

Kedves László!
2 vállalt gyermek után igényelt megelőlegező CSOK esetén a két gyermek megszületésére együttesen 8 év áll rendelkezésre.

Tisztelt Hitelnet!
2017-ben vásároltunk használt lakást, 1 meglévő és 1 vállalt gyermekre, 1.430.000 Ft értékben. Most szeretnénk újépítésű lakásba költözni, és még egy gyermeket vállalni.
Hogy lehetséges ezt megvalósítani? Igénybe tudjuk venni a 10+10 milliót csökkentve a már igénybe vett támogatás összegével?
Válaszát előre is köszönöm: Máté

Kedves Máté!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében gyermekvállalásra tekintettel korábban igénybe vett támogatás esetén családi otthonteremtési kedvezményre akkor köthető támogatási szerződés, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült. Mivel Önök 1 vállalt gyermekre is igénybe vették a CSOK-ot használt lakásra, ezért újabb lakáscél esetén további vállalt gyermek után csak akkor lehetnek jogosultak a megelőlegező CSOK-ra, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy a csok támogatást jelenleg gyermek nélkül lehet-e igényelni? Nekem nehezen jön össze a baba, gondolkodunk az örökbefogadáson is, de mindenféleképpen szeretnék saját gyermeket is! Van ismerősöm, aki ugyanebben a cipőben jár, de 3 gyerek bevállalásával igényelték a támogatást, majd mire megkapták természetes úton 1 gyermek megfogant! De nem tudom ilyen esetben mik a feltételei az ügynek!
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdvözlettel.
Szilvia

Kedves Szilvia!
Megelőlegező CSOK igénybevételére az Önök esetében is van lehetőség, ha házasok és legalább egyikük 40 év alatti, de számolni kell azzal, hogy ha nem teljesül a gyermekvállalás a meghatározott időn belül, akkor a támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal növelve vissza kell fizetni.

Mi már igénybe vettük a megelőlegezett csok-ot két gyerek után lakásvásárlásra. Egy gyermekünk van. Vállaltuk a másodikat.
Kérdésem, hogy igényelhetjük-e lakásbővítésre a csokot, mert azt olvastam, az is igénybe veheti, aki már korábban megtette, s ebben az esetben a kettő különbözetét folyósítják.
Nem tudom a mi esetünkben is működhet-e ez a verzió?

Kedves Mónika!
Újabb megelőlegező CSOK igénybevételére akkor lehetnek jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

Üdvözlöm!
Az volna kérdésem, hogy mik a feltételek abban az esetben, ha még nincs gyerekünk a férjemmel, de szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot használt, illetve olyan ház vásárlása esetén aminek még nincs lakhatási engedélye. Mennyi tőkére van szükség? Árverezett vagy eszközkezelős házra is lehet igényelni?

Kedves Gréta!
Megelőlegező CSOK igénybevételére akkor van lehetőségük, ha legalább egyikük 40 év alatti. Új lakás esetén legfeljebb 3 gyermek vállalható. A vállalási határidő 10 év. Használt lakás esetén legfeljebb két gyermek vállalására van lehetőség, s ennek határideje 8 év.
Arról, hogy használatbavételi engedéllyel nem rendelkező ház mely esetben minősül újnak, IDE kattintva tájékozódhat, Félkész lakóingatlan finanszírozása cím alatt. Ez esetben az ingatlan megszerzését követően, a befejezéshez igényelhető az új lakásra vonatkozó CSOK.
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Kedves Szakértő!
Amennyiben 2 gyermekünk már van, de a második gyermek autista (és erről szakvéleménye is van, illetve jogosultak vagyunk a magasabb összegű családi pótlékra), ebben az esetben megigényelhető a 10 milliós CSOK összeg, vagy nem?
Segítségét előre is köszönöm!

Kedves Tamás!
Ha vállalják 3. gyermek megszületését, akkor igényelhető a 10 milliós támogatás.

És ha bevállalom a 3. gyereket, de nem születik meg, akkor jön a büntetés?
Nem számít az, hogy van egy autista gyermekem?
Mert ha csak egy gyermekem lenne, és bevállalnám a CSOK-ot 3 gyermekre, és születne egy autista gyermekem, akkor nem kellene a 3. gyermeket is bevállalni, ezért kérdezem, hogy ha van két gyermekem, és az egyik autista, akkor jogosult vagyok-e a vissza nem térítendő 10 milliós támogatásra?

Kedves Tamás!
Jelen helyzetben automatikusan nem jogosult a 10 milliós támogatásra. A vonatkozó kormányrendelet értelmében: A” járási hivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.”

Üdvözlöm.
Érdeklődnék, 3 gyerek megvan, 1-et bevállalnánk. Mennyi idő alatt kell megszületnie és mennyi idő a csok elbírálási ideje beadástól számítva?

Kedves Andi!
A gyermekvállalási határidő 1 gyermek esetében 4 év. A CSOK elbírálási ideje lakásvásárlás esetén a kérelem befogadásától számítva 30 nap.

Tisztelt Címzett!
Két éve megelőlegezett Csokot vettünk igénybe egy gyermekre. Szeretném tudni, hogy hány hetes terhességről szóló igazolást fogad el a bank a bevállalt gyermek meglétéről?
Köszönöm.

Kedves Asszonyom!
A gyermekvállalás teljesítését a gyermek megszületése után tudja igazolni a hitelintézet felé.

Meglévő terhesség van, gyerek még nincs. Így lehet-e lakást vásárolni, ha még gyereket vállalok?
Előre is köszönöm.

Kedves Tamás!
A 12. terhességi hetet betöltött magzat CSOK igénylés esetén már meglévő gyermeknek számít. További gyermekvállalás akkor lehetséges CSOK igénylésnél, ha házasok és a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti. A használt lakásra vonatkozó további CSOK feltételeket IDE kattintva ismerheti meg.

Üdvözlöm!
Az irant érdeklődnék, hogy bejegyzett élettarsak is igényelhetik a Csok-ot úgy, hogy nincs gyerekünk, de kettőt vállalnának?
Köszönöm
Léna

Kedves Léna!
Vállalt gyermek után kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető a CSOK, ha a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább a házastársak egyike 40 év alatti. Bejegyzett élettársak nem jogosultak megelőlegező CSOK igénybevételére.

Jó napot.
Olyan kérdésem lenne, hogy 3 meglévő és egy vállalt gyermekre igényeltük a férjemmel a csokot, azaz 2 millió 750 ezer Ft-ot kaptunk. 4 év a gyermekvállalás időpontja. Ha mégse sikerül addig a vállalt gyermek, akkor mennyi pénzt kell visszafizetni, mennyi időn belül? És a megvásárolt ingatlanból kilakoltatnak, ha nem teljesül?

Kedves Réka!
Ha az adásvételi szerződés megkötésétől számított 4 éven belül nem sikerül teljesíteni a gyermekvállalást, akkor a 4. gyermekre jutó 550.000 Ft-ot Ptk. szerinti büntető kamattal kell visszafizetni a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül. A nem teljesülés miatt nem lakoltatják ki Önöket.

Köszönöm a válaszát. Akkor még egy olyan kérdésem lenne, hogy az 550 ezer Ft-ra mennyi lenne a büntető kamat?

Kedves Réka!
Ez a visszafizetési kötelezettség időpontjában érvényes jegybanki alapkamat.

Tisztelt Hitelnet!
Szeretnem kérdezni, hogy Önök vállalják-e, hogy kijönnek velünk egy ingatlanhoz, melyet szeretnénk megvenni, hogy tudjuk-e rá a Csok 10+10-et igényelni (részünkről a csok feltételeknek megfelelünk, ezt már korábban felmérettük, csak a házat nem tudjuk, hogy alkalmas-e).
Válaszát várom.
Köszönettel, Júlia

Kedves Júlia!
Abban, hogy egy ingatlan statikailag, műszakilag megfelel-e a CSOK feltételeknek, sajnos nem vagyunk illetékesek, tehát ilyen jellegű helyszíni szemlét nem tudunk vállalni.
A 10+10 milliós CSOK kizárólag új lakás vásárlásához (és építéséhez) igényelhető, használt lakásra nem vehető igénybe. Az új lakásra vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Amennyiben új építésű lakóingatlant vásárolnak, az valószínűleg megfelel a 10+10 milliós CSOK feltételeknek, hiszen az új lakások ezen szempontok figyelembevételével kerülnek kialakításra.

Üdv.
Kérdésem az lenne, hogy párommal 9 éve vagyunk együtt, 2 gyerek van, 1-2-t tervezünk még! Bevállalndó gyerekhez házastársnak kell lennünk? Mi van olyankor, ha büntetett az egyik fél, de börtönben nem volt soha? Akkor is tudnánk igénybe venni a csokot és aláírhatnánk 2 gyerekre? Bevállalandó gyerek nem születne meg a határidőn belül, olyankor mire lehet számítani?

Kedves Richárd!
Vállalt gyermek után kizárólag házastársi kapcsolatban igényelhető CSOK. A támogatás igénylésének feltétele a büntetlen előélet, vagy amennyiben az igénylők egyike büntetett előéletű, úgy CSOK igénybevétele csak akkor lehetséges, ha az illető a büntetlen előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
Ha a vállalt gyermek nem születik meg határidőre, úgy az utána kapott támogatást a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.

Üdv.
Élettársi kapcsolatban élünk párommal, nincs meglévő gyermekünk. SZOCPOL igénylése így nem lehetséges?
Ha nem lehetséges, milyen mód van hitelfelvételhez? Nagy összegről van szó!
Üdvözlettel: Renáta

Kedves Renáta!
Élettársi kapcsolat esetén vállalt gyermek után sajnos nem igényelhető támogatás, csak meglévő gyermek után. (Meglévőnek számít a magzat is, a betöltött 12. terhességi hetet követően.)
Az elérhető legkedvezőbb lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket. Ehhez azonban bővebb információkra lenne szükség, ezért kérjük, töltse ki online adatlapunkat! A lakáshitelek aktuális törlesztő részletéről előzetesen online lakáshitel kalkulátorunk segítségével tájékozódhatnak!

Szép estét!
Két kérdésem lenne.
1. Én most gyeden vagyok még a nagyobbik lányommal júliusig, a picivel áprilisig cseden. Az lenne a kérdésem, hogy a Csokhoz én fel tudnám venni a hitelt!?
2. Azt hallottam, hogy fel lehet venni a 10 milliót, de x időn belül meg kell, hogy szülessen a 3. gyermek! Létezik ilyen?
Köszönöm előre is.
Aranka

Kedves Aranka!
1. A családtámogatási juttatások (gyed, csed, stb.) önálló jövedelemként nem fogadhatók el, így hitelfelvétel csak ezekre a jövedelmekre nem oldható meg.
2. 3 meglévő vagy vállalt gyermek után igényelhető a 10 milliós CSOK új lakás vásárlásához vagy új lakóingatlan építéséhez. A vállalt gyermeknek 10 éven belül kell megszületnie. Vállalt gyermek után házastársak lehetnek jogosultak a kedvezményre, ha legalább egyikük 40 év alatti a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor.

350
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x