Megelőlegezett CSOK feltételei 2021

Megelőlegezett CSOK fogalma

A családi otthonteremtési kedvezményt megelőlegezett formában igényelhetik azon fiatal házaspárok, ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Megelőlegezett CSOK összege

A megelőlegezett CSOK összege megegyezik a mindenkor aktuális használt lakás és új lakás vásárlásra elérhető CSOK, illetve a falusi CSOK összegével.

Új lakás esetén:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

Használt lakás esetén:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Falusi CSOK esetén:

Vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén 

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén 

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Hány gyermek vállalható a megelőlegezett CSOK keretében?

Az, hogy hány gyermek után igényelhetünk megelőlegezett CSOK-ot, függ attól, hogy új vagy használt lakás finanszírozása a cél.

Használt lakásra igényelt CSOK (vásárlás, bővítés), valamint falusi CSOK (használat lakásvásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés, illetve bővítés/korszerűsítés) esetén:

 • A meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2 gyermek vállalható

Új lakásra igényelt CSOK (vásárlás, építés) esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3 gyermek
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfelbb 2 gyermek
 • Kétgyermekes fiatal házaspár legfeljebb 1 gyermek

születését vállalhatja.

Gyermekvállalás esetén a fiatal házaspárnak a kérelem benyújtásakor kell nyilatkoznia a vállalt gyermekek számáról. A hitelintézet a megelőlegezett CSOK-ra vonatkozó kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóban lehetetlennek minősíti. 

Gyermekvállalási határidő

A gyermekvállalási határidő az alábbiak szerint alakul:

 • 1 gyermek vállalása esetén: 4 év
 • 2 gyermek vállalása esetén: 8 év
 • A 10 milliós CSOK-hoz kapcsolódó gyermekvállalás esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt az alábbiak szerint kell számítani:

 • Vásárlás esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • Építési engedélyköteles építésnél, bővítésnél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy
 • Egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától
 • Falusi CSOK esetében a támogatási szerződésben vállalt építési munkálatok befejezésének – hitelintézet általi – megállapításának napjától. Ha a támogatási szerződésben korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzését is vállalta a támogatott személy, akkor a később befejezett munkálatok megállapításának napjától.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, és az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárata előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság tényének orvosi bizonyítvánnyal történő igazolása esetén a várandósság végéig meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítése

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került vér szerinti gyermekét is.

A gyermekvállalás nem teljesítése

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, az igénybe vett CSOK összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.

A 10 milliós CSOK estében a fentiek alapján számított támogatás összegét a Ptk. szerinti késedelmi kamat 5-szörösével növelten kell visszafizetni.

Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Megelőlegezett CSOK visszafizetése

Részletfizetés

A kormányhivatal a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Halasztott teljesítés

A támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

 A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Megelőlegezett CSOK lakáshitel nélkül is igényelhető?

Amennyiben az építendő, bővítendő, korszerűsítendő ház bekerülési költsége vagy az új, illetve használt lakóingatlan vételára hitel nélkül, önerőből és megelőlegezett CSOK-ból is finanszírozható, akkor kölcsön felvétele nélkül is igénybe vehető a támogatás.

Ha azonban kölcsön nélkül nem valósítható meg az adott lakáscél, akkor megelőlegezett CSOK csak abban az esetben adható, ha a támogatott személyek a hitelfelvétel feltételeinek is megfelelnek.

Milyen kölcsön igényelhető a megelőlegezett CSOK mellé?

Megelőlegezett CSOK mellé államilag támogatott és piaci kamatozású lakáshitel egyaránt igényelhető. Az aktuális törlesztő részleteket ismerje meg online lakáshitel kalkulátorunk segítségével!

Az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő lakáshitelekről Tanácsadóink készséggel nyújtanak tájékoztatást. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

Megelőlegezett CSOK-kal kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel forduljon bizalommal online Hitelszakértőinkhez!


Utolsó módosítás: 2021. január 14. csütörtök

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
350 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Férjemmel 2005-ben megelőlegező kölcsönt vettünk fel, 2 gyermeket vállaltunk be. Sajnos hiába próbálkoztunk, nem sikerült teherbe esnem, ezért a Kaáli Intézetet kerestük fel. 4 sikertelen IVF kezelés után az 5. végre sikeres lett, amiből egy kisfiúnk született. A hitelező bankunk felé jeleztük az egy gyermek születését, illetve mellékeltük a kezelési papírokat és a Kaáli Intézet orvosa által kiállított igazolást, mi szerint az államilag támogatott 5 próbálkozást végigcsináltuk. A bank álláspontja szerint, mivel nincs 5 sikertelen IVF kezelésről papírunk (mivel az 5. sikeres volt) a 2. bevállalt gyermek után vissza kell fizetnünk az 1.500.000 Ft mellett a kamatokat is. Szerintünk viszont… Továbbiak »

Kedves Renáta!
Véleményünk szerint megfelelnek annak a feltételnek, amely alapján a megelőlegezett kölcsönnek csak a tőkerészét kellene visszafizetni, mivel a vonatkozó kormányrendelet szerint:
“Amennyiben az igénylő házaspár a reprodukciós eljárásban összességében legalább öt alkalommal részt vett, kizárólag a megelőlegező kölcsön tőkeösszegét kell visszafizetnie.” Tehát nem azt a feltételt támasztja a rendelet, hogy 5 sikertelen próbálkozáson kell átesni, hanem azt, hogy 5 alkalommal kell részt venni, s Önök ezen részt vettek. De mivel jogi ügyekben nem vagyunk illetékesek, javasoljuk ez ügyben a területileg illetékes kincstár jogászának megkeresését.

Tisztelt Szakértő!
2016. április hónapban szeretnénk építeni egy bruttó 100 m2-es családi házat. Van önrészünk és a fundamentától szeretnénk a hitelt igényelni. Házasok vagyunk és mind a ketten 40 év alattiak. 50-50%-ban van egy telkünk. 2 gyereket szeretnénk vállalni.
Azt szeretném megkérdezni, hogy fel tudjuk-e venni így a CSOK-ot?
Mennyi időn belül kell meglennie az első gyereknek és mennyi a másodiknak?
A fundamenta hitellel együtt meg tudjuk-e igényleni?
Mennyi összegre számolhatunk?
Előre is nagyon szépen köszönöm válaszát!

Kedves Mária! A leírtak alapján igényelhető a CSOK, ha az egyéb igénylési feltételeknek is megfelelnek, de mivel a CSOK ügyintézéssel a Fundamenta információink szerint nem foglalkozik, ezért CSOK kérelmüket másik hitelintézethez kell benyújtani egy időben a Fundamenta hitelkérelemmel. A CSOK alapösszege 80,01-160 m2 hasznos alapterület között, 2 gyermek esetén 1.300.000 Ft. Amennyiben a ház “A” energiaosztályú lesz, akkor a CSOK összege: 1.430.000 Ft, “A+” energiaosztály esetén: 1.560.000 Ft, alacsony fogyasztású ház esetén pedig: 1.690.000 Ft. 2 gyermek vállalása esetén a gyermekeknek a használatbavételi engedély kiadásának időpontjától számított 8 éven belül kell megszületni. Külön nincs meghatározva, hogy az első gyermeknek meddig… Továbbiak »

Érdeklődnék önöktől, nem vér szerinti gyerek után lehet-e igényelni úgy, hogy vállalnak egy közöset legalább?

Kedves Sándor!
A nem vér szerinti, de az igénylők eltartásában lévő gyermek után is igényelhető a CSOK. Vállalt gyermek után akkor vehető igénybe a kedvezmény, ha az igénylők év alattiak és házastársi kapcsolatban élnek.

Tisztelt Hitelnet! Párommal 35 év alatti házasok vagyunk, épp most vásárolunk (folyamatban van) egy használt, komfortos, F energetikai minősítésű, 87 m2-családi házat Somogy megye északi részén, a Balatonhoz közel. A vásárláshoz hiteligénylést nyújtottunk be, az adásvételi szerződésben szerepel a CSOK is, tisztázva van, mennyi az önerő, a CSOK, a hitel. Az igénylés benyújtásakor már betöltöttem az első várandósságom 24. hetét, és még egy gyerkőcöt szeretnénk. Mielőtt a hiteligénylést benyújtottuk volna, átnéztük a CSOK táblázatát, és az 1+1=2 gyermek és a megfelelő m2 sort nézve 1.300.000 Ft-tal kalkuláltunk. Amikor bementünk a bankba, az ügyintéző hölgy azt mondta, hogy az nem úgy… Továbbiak »

Kedves Tímea!
Véleményünk szerint az egy meglévőnek számító gyermek és egy vállalt gyermek után – a leírtak alapján – 1.300.000 Ft összegű kedvezményre lehetnek jogosultak.

Jó napot!
A kérdésünk az lenne, hogy előre felvehetjük-e a szocpolt lakásvársárlásra úgy, hogy még nem vagyunk összeházasodva?
És ha igen, akkor az lehet-e önerő?
Mind a ketten pályakezdők vagyunk, így hitelt nem kapunk.
Előre is köszönjük válaszukat.

Kedves Emerencia!
Megelőlegező CSOK igénylésére csak házastársi kapcsolat fennállása esetén van lehetőség. Ha még nem házasok, akkor vállalt gyermek után sajnos nem tudják igényelni a kedvezményt.

Érdeklődnék, hogy akinek még nincs gyermeke, de 4 éven belül születik egy, abban az esetben hogyan kell eljárni és milyen nyilatkozat kell hozzá?
Milyen pénzintézeteknél lehet ezt igénybe venni?
Üdvözlettel:
Adrienn

Kedves Adrienn!
Vállalt gyermek után 40 év alatti házastársak lehetnek jogosultak megelőlegező CSOK-ra. Maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség. 1 gyermek vállalása esetén 4 éven belül kell megszületnie, 2 gyermek vállalása esetén 8 év a “teljesítési idő”. Megelőlegező CSOK ugyanúgy a hitelintézeteknél igényelhető, mint a CSOK.

Üdv!
Annyi lenne a kérdésem, hogy van 2 élő gyerekem és lehetne-e még leszerződni még többre is, legalább egyre?
Előre is köszönöm.

Kedves Annamari!
Amennyiben házasok és mindketten 40 év alattiak, akkor – függetlenül a meglévő gyermekek számától – maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség.

Tisztelt Hitelnet!
Van egy fél éves gyermekünk és az elkövetkezendő időben szeretnénk vállalni meg egy kisbabát. Szeretnénk használt lakást vásárolni és szeretnénk igénybe venni a szocpolt.
A kérdésem az lenne, hogy ha nincs még meg a második gyermek, össze kell-e házasodnunk ahhoz, hogy a 2 gyermekre járó szocpolt megkapjuk? Illetve hogy mennyi az idő limit ebben az esetben a második babánál (4 év vagy 8
év?)
Köszönettel:
Balázs

Kedves Balázs!
Ahhoz, hogy a második gyermek után megelőlegező CSOK-ot tudjanak igényelni, össze kell házasodniuk. A “teljesítési határidő” 1 vállalt gyermek esetén 4 év, amit az adásvételi szerződés megkötésének dátumától kell számítani.

Üdvözlöm.
Nekünk van egy 10 hónapos kislányunk. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e vállalni gyereket vagy csak a meglévő gyerekre adják meg a csok-ot?
Köszönöm a választ.

Kedves György!
A meglévő gyermekek számától függetlenül vállalt gyermek után is igényelhető lesz a CSOK július 1-től. Feltétel, hogy az igénylők házasok és mindketten 40 év alattiak legyenek. Maximum 2 gyermek vállalható. 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év a “teljesítési idő”.

Tisztelt Szakértők!
A Csok-kal kapcsolatban szeretnék kérdezni, én 28 éves vagyok, a férjem betöltötte a 40 évet, 1 gyerekünk van és mindenképpen lesz testvére.
Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben vállalható-e gyermek a támogatással összefüggésben vagy a 40 éves kor az kizáró ok?
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Zsófia!
Mivel férje betöltötte a 40. életévét, ezért vállalt gyermek után sajnos nem tudják igényelni a megelőlegező CSOK-ot. Ám ha meglévő gyermekük után most igénybe veszik és az adott lakáscél megvalósításához kölcsönt is vesznek fel, akkor a később megszülető gyermek után jogosultak lehetnek az utólagos CSOK-ra, melynek összege 400.000 Ft és amit a fennálló hiteltartozásból írnak jóvá.

Üdvözlöm.
Az lenne a kérdésem, hogy a párommal van lakás megtakarítási alapunk a FUNDAMENTÁNÁL, 2 év elő megtakarítás után tudnánk felvenni 1,5 millió Ft hitelt, mellé igénybe tudjuk-e venni a szocpolt? Nincs még gyermekünk, de szeretnénk kettőt és ha mégsem tudunk egészségügyi okok miatt gyermeket vállalni, de örökbe fogadnánk, abban az esetben vissza kell téríteni a szocpol összegét?
Előre is köszönöm válaszát.

Kedves Nikolett!
A Fundamentánál nem igényelhető szocpol, de más hitelintézetnél megoldható az igénylés, ha megfelelnek valamennyi feltételnek. Vállalt gyermek után történő igénylés esetén például alapfeltétel, hogy házasok és 40 évnél fiatalabbak legyenek. A gyermekvállalás örökbefogadás esetén is teljesítettnek tekinthető.

Tisztelt Szakértő,
lányomék 8 évvel ezelőtt megelőlegező kölcsön igénybevételével vásároltak egy új lakást. Azóta 3 gyermekük született, ezt a banknak bejelentették. Most olyan információt kaptak, hogy a lakást nem adhatják el. Szeretnének nagyobb lakást vásárolni, mert ezt “kinőtték”. Lehetséges, hogy ez nem oldható meg?
Köszönettel.

Kedves Asszonyom!
A lakás a szocpolt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ideje alatt is eladható. Ha az eladott lakás helyett legalább akkora értékű lakást vásárolnak, mint amennyi az eladott lakás ára, akkor a szocpol teljes összege átvihető az újabb ingatlanra. Minderről további részletes felvilágosítást az Államkincsár területileg illetékes hivatalánál kérhetnek.

Szeretném megelőlegeztetni a szocpolt. Hol lehet és mik kellenek hozzá?
A hitelnet.hu oldalon olvastam róla .

Kedves Adrienn!
Megelőlegező CSOK igénylésére 40 év alatti házaspárok jogosultak. Jelenleg csak új lakóingatlan vásárlása és építése esetén van erre lehetőség, de július 1. után már használt lakás vásárlásakor és bővítésekor is lesz erre lehetőség. A meglévő gyermekek számától függetlenül maximum 2 gyermek vállalható. 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év a “teljesítési idő”.

Tisztelt Szakértő!
Érdeklődnék, hogy egyetlen vállalt gyermek után is igénybe vehető-e a megelőlegezett CSOK? A párommal esküvő után tervezzük a gyermekvállalást, mindketten 40 év alattiak vagyunk. Az esküvő ebben az évben lesz, de egyenlőre egy gyermekben gondolkozunk. A páromnak van egy gyermeke, de nem Ő neveli.
Köszönettel!

Kedves Anita!
Megelőlegező CSOK egy gyermek után is igényelhető. Ez esetben a “teljesítési” határidő 4 év.

Tisztelt Szakértő!
Második gyermekünk, akire 2008-ban megelőlegező kölcsönt kaptunk, 2011-ben született meg, amit a banknál jeleztünk, így a megelőlegező kölcsönünk kedvezménnyé alakult. Kérdésem a szocpol teljesítését követően a tulajdoni lap bejegyzésére vonatkozik. A kölcsön kedvezménnyé alakulásának a tulajdoni lapon hogyan kellene megjelennie?
Nálunk a 2011-es bejelentés óta a tulajdoni lap változatlan, mind a bank, mind a Magyar Állam részére be van jegyezve 1.500.000 Ft erejéig jelzálogjog, illetve ennek biztosítékaként az elidegenítési és terhelési tilalom.
Köszönöm a választ előre is!
Éva

Kedves Éva!
A tulajdoni lapon a Magyar Állam javára bejegyzett megelőlegező kölcsön törlésre kerül, s helyette a Magyar Állam javára ugyanazon összegű lakásépítési kedvezmény kerül bejegyzésre.

40 évet betöltött házaspár vagyunk 1 örökbefogadott gyermekkel. Jogosultak vagyunk-e valamelyik támogatásra, valamint hogy juthatunk hozzá?
Válaszokat előre is köszönöm.

Kedves Zsolt!
1 gyermek után július elsejétől lesz igényelhető a CSOK. Örökbefogadott gyermekük után is jogosultak lehetnek rá, ha új vagy használt lakóingatlant vásárolnak, új házat építenek vagy a meglévőt legalább egy lakószobával bővítik. Az igénylés feltételeiről honlapunkon részletes leírást talál.

Tisztelt Szakértő!
Áprilisban vásárolnánk egy ingatlant. A ház apósom és nővére öröksége. Igényelhető lenne-e használt házvásárlásra a szocpol (CSOK)?
3 gyermekünk van, a legnagyobb 17 éves, nappali tagozatos tanuló, nem töltöttük még be a 40-t.
Köszönöm a választ!
Angéla

Kedves Angéla!
Az apósa közeli hozzátartozónak minősül, s mivel a közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz a vonatkozó rendelet értelmében nem nyújtható a CSOK, e ház vételárának finanszírozásához a támogatást sajnos nem tudják igénybe venni.

Kedves Szakértő!
Párom 41 éves, én 26 vagyok. Szeretnénk használt lakásra felvenni nyáron a CSOK-ot, gyermekünk még nincs, pár éven belül tervezzük az elsőt (majd utána a többit 🙂 ). Olvastam az új feltételeket, de az nem világos, hogy mi a teendő azokban a helyzetekben, amikor az egyik fél elmúlt 40. Én egyedül is fel tudok venni megelőlegezett támogatást? Teljesen kizáró ok-e párom életkora? Mindkettőnknek első lakás lenne.
Köszönöm előre is a választ!
R.

Kedves Réka!
Megelőlegező CSOK akkor igényelhető, ha a házaspárok közül egyik fél életkora sem haladja meg a 40. életévet. Amennyiben egyikük elmúlt 40 éves, sajnos nem vehető igénybe a kedvezmény. Ön egyedül nem jogosult megelőlegező CSOK igénybevételére. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetnek megelőlegező CSOK-ot.

Tisztelt Szakértő!
A "vállalt gyermek" kifejezéssel kapcsolatos kérdésem van. Szeretnénk igényelni a július 1-től hatályos CSOK-ot bővítésre. Jelenleg még nincsen gyermekünk, valamint esetemben ez a dolog csak lombikkal oldható meg. (orvosi papírom van róla). A kérdés az, hogy ilyen esetben is bevállalható az ígért gyermek?
Sok helyen próbáltam már ennek utánajárni, de se jogszabályt, se egyértelmű választ nem kaptam eddig. 🙁
Köszönettel: Zita

Kedves Zita!
Megelőlegező szocpol/CSOK igénylésére véleményünk szerint adott helyzetben is van lehetőség annak terhe mellett, ha mégsem sikerül teljesíteni a gyermekvállalást, akkor a támogatást vissza kell fizetni.

Üdvözlöm!
Szeretném megtudni, hogy a 2004-ben felvett megelőlegezett szocpol támogatás jelzálogát hol és hogyan tudnám töröltetni? 2004-ben új lakásvásárlásához igényeltük, 2007-ben megszülettek gyermekeink,
most pedig szeretnénk eladni a lakást és a tulajdoni lapunkon még szerepel az Állami Kincstár jelzálogjoga.
Köszönettel: Zsófi

Kedves Zsófia!
A szocpolt biztosító jelzálogjog törlését írásban kell kérniük a Magyar Államkincstár területileg illetékes hivatalánál.

Tisztelt Szakértő!
Használt lakást szeretnénk vásárolni. Gyermekünk még nincs. Igényelhetjük-e a kedvezményt (CSOK-ot), ha 2 gyermeket vállalunk?
Üdvözlettel: Zsolt

Kedves Zsolt!
Amennyiben házasok és 40. életévüket nem töltik be a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor, továbbá megfelelnek az igénylés valamennyi feltételének, akkor jogosultak lehetnek a kedvezmény igénybevételére.

Üdvözlöm!
Érdeklődni szeretnék, hogy a megelőlegező szocpolt folyamatosan igénybe lehet venni az év bármely időszakában? Használt ház vásárlásra lehet kérni? Az ingatlan korszerűsített, tégla falazatú, új nyílászárók, ajtók, tető. Illetve már van egy 5 éves kisfiam és most várom a második babánkat, 30 hetes várandós vagyok. A feltételeknél hogy kell érteni a két gyermeket? Az 5 évesen kívül még egyet, vagy kettőt kell vállalnom? Igényléskor hátrány-e, ha veszélyeztetett várandósként táppénzen vagyok? Viszont munkahelyem van és a férjemnek is, aki viszonylag jól keres?
Köszönöm megtisztelő válaszát!

Kedves Adrienn!
Használt lakás vásárlásához a CSOK 2015. július 1. után lesz elérhető. A 30 hetes magzat gyermekként vehető figyelembe CSOK igénylésénél. Ebben az esetben a két gyermekre járó összeget kérheti akkor is, ha nem vállal több gyermeket. Amennyiben szeretnének további gyermeket, akkor a meglévő gyermekek számától függetlenül további 2 gyermek után van lehetőség megelőlegező CSOK-ot kérni, ha egyikük sem tölti be a 40. életévét a CSOK kérelem benyújtásakor. A táppénz nem jelent hátrányt CSOK igénylésénél.

Tisztelt Szakértők!
2014. május 19.-én született első gyermekünk. Az édesanya 2014. júniusában töltötte a 40. életévét, és az édesapa is 40 éven felüli. Szeretnénk új lakást vásárolni és még egy gyermeket egy éven belül vállalni. Kérdésünk, hogy van-e remény arra, hogy az állami támogatást, vagy a régi, vagy az új bevezetésre kerülő formában igénybe vegyük?
Az igénylés időpontjára vonatkozik a 40. életév betöltése?
Vagy az első gyermek megszületésének időpontjában kell valamelyik szülőnek 40. év alattinak lennie?
Nagyon szépen köszönjük segítő válaszukat!

Kedves Zsolt!
Megelőlegező szocpol/CSOK igénybevételére azoknak a házaspároknak van lehetőségük, akinél egyik fél sem töltötte be a 40. életévét a kérelem benyújtásának időpontjában. Mivel Önök elmúltak 40 évesek, ezért a meglévő gyermekek után lehetnek jogosultak a kedvezményre, illetve ha a későbbiek folyamán születik még gyermekük, akkor az utána járó támogatást a fennálló hiteltartozásukból jóvá lehet írni jogosultság esetén, melynek összege egységesen 400.000 Ft.

Tisztelt Cím?
Párommal (élettársammal) egy közös gyermekünk van és a közeljövőben szeretnénk még egy gyermeket.
Az lenne a kérdésem, hogy a CSOK igényléséhez feltétel, hogy házasok legyünk?
A választ előre is köszönöm!

Kedves Tímea!
Vállalt gyermek utáni CSOK igénylésnek feltétele a házastársi kapcsolat. Meglévő gyermekük után élettársi viszonyban is igényelhető a kedvezmény.

Tiszteletem.
Mi nem vagyunk házasok a párommal, de együtt vagyunk 11 éve. Van egy kislányunk, aki 4 éves, de szeretnénk még gyereket egyet. Mi is igényelhetjük a szocpolt?

Kedves József!
Meglévő gyermekük után élettársként is jogosultak lehetnek szocpolra, de vállalt gyermek után csak 40 év alatti házaspároknak van lehetőségük a támogatás igénylésére.

Jó napot!
Most jelenleg van egy 9 hónapos kisfiam, és az élettársammal tervezzük a következő gyereket és így lehetne-e igényelni a szocpolt?

Kedves Alexandra!
Megelőlegező szocpol igénylésére házaspárok lehetnek jogosultak. Élettársak csak meglévő gyermekek után kaphatnak támogatást. 1 gyermek után azonban jelenleg nem jár szocpol. Ez esetben július 1. után lesz lehetőség az igénylésre.

Tisztelt Szakértő Úr!
2013 szeptemberében vásároltunk férjemmel egy használt lakást, amit hitellel kiegészítve vásároltunk meg. A hitelt a Fundamenta Lakáskassza Zrt-től vettük igénybe. Jelenleg gyermekünk még nincs, de szeretnénk 1-2 éven belül 2 vagy akár 3 gyermeket is.
2015 júniusában indul útnak a CSOK 2015, amit már használt lakásra is igénybe lehet venni.
Nem vagyok tisztában azzal, hogy már meglévő lakásra is igénybe vehetjük a családok otthonteremtési kedvezményét, és kérhetünk megelőlegező szocpolt kettő vagy három gyermekre, vagy azzal, hogy a lakást már megvettük kiesünk ebből a kedvezményből?
Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Anita!
Mivel a lakást már megvásárolták, ezért utólag sajnos nem tudnak élni a 2015. július 1. után elérhető kedvezménnyel, a jelenlegi lakásukat érintően.

Szeretném kérdezni, ha ajándékozásképpen kapok egy régi típusú családi házat, amit szeretnénk teljesen felújítani, akkor járhat-e szocpol a részünkre úgy, hogy még nincs gyermekünk, de három gyereket tervezünk, és mennyivel előtte kell, hogy a nevemen legyen az ingatlan? A másék kérdésem, hogy szocpolt lehet igényelni hitel nélkül?
Köszönöm válaszukat.

Kedves Asszonyom!
A szocpol felújításra nem lesz igényelhető július 1. után sem. Felújításra lakáscélú jelzáloghitelt igényelhetnek, melyekről Tanácsadóink készséggel adnak tájékoztatást online ajánlatkérő adatlapunk kitöltése után!

Érdeklődni szeretnék, párommal családtervezés illetve házvásárlás előtt állunk. Van lehetőség önerő kiváltására szocpol megigényléséből? A szocpolt hol lehet igényelni? A tervezett gyerekre is előre fel lehet venni?
Válaszát előre is köszönöm.
Anita

Kedves Anita!
2015. július 1. után használt lakás vásárlásához is igényelhető lesz a megelőlegező szocpolt. A kedvezményt 40 év alatti házaspárok igényelhetik. Az erre vonatkozó kérelmet majd azokhoz a hitelintézetekhez lehet benyújtani, amelyek megkötik a támogatás nyújtására vonatkozó szerződést. Arról, hogy melyek ezek a hitelintézetek, egyelőre nincs információnk. A megelőlegező szocpol nem vehető figyelembe önerőként.

Van két gyermekünk és tervezzük a harmadikat. Igényelhető-e a szocpol három gyermekre? Tehát megelőlegező szocpol a harmadik gyerekre. Ha igen, akkor hány éven belül kell megszületnie?
Válaszát megköszönve.
Zoltán

Kedves Zoltán!
Amennyiben házasok és egyikük életkora sem éri el a 40. évet a szocpolkérelem benyújtásakor, akkor jogosultak lehetnek megelőlegező szocpolra is. A vállalt gyermeknek 4 éven belül kell megszületnie.

350
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x