Megelőlegezett CSOK feltételei 2021

A családi otthonteremtési kedvezményt megelőlegezett CSOK formában igényelhetik azon fiatal házaspárok, ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Megelőlegezett CSOK

Megelőlegezett CSOK összege összege

A megelőlegezett CSOK összege megegyezik a mindenkor aktuális használt lakás és új lakás vásárlásra elérhető CSOK, illetve a falusi CSOK összegével.

Új lakás esetén:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

Használt lakás esetén:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Falusi CSOK esetén:

Vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén 

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén 

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Hány gyermek vállalható a megelőlegezett CSOK keretében?

Az, hogy hány gyermek után igényelhetünk megelőlegezett CSOK-ot, függ attól, hogy új vagy használt lakás finanszírozása a cél.

Használt lakásra igényelt CSOK (vásárlás, bővítés), valamint falusi CSOK (használat lakásvásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés, illetve bővítés/korszerűsítés) esetén:

 • A meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2 gyermek vállalható

Új lakásra igényelt CSOK (vásárlás, építés) esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3 gyermek
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfelbb 2 gyermek
 • Kétgyermekes fiatal házaspár legfeljebb 1 gyermek

születését vállalhatja.

Gyermekvállalás esetén a fiatal házaspárnak a kérelem benyújtásakor kell nyilatkoznia a vállalt gyermekek számáról. A hitelintézet a megelőlegezett CSOK-ra vonatkozó kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóban lehetetlennek minősíti. 

Gyermekvállalási határidő

A gyermekvállalási határidő az alábbiak szerint alakul:

 • 1 gyermek vállalása esetén: 4 év
 • 2 gyermek vállalása esetén: 8 év
 • A 10 milliós CSOK-hoz kapcsolódó gyermekvállalás esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt az alábbiak szerint kell számítani:

 • Vásárlás esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • Építési engedélyköteles építésnél, bővítésnél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy
 • Egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától
 • Falusi CSOK esetében a támogatási szerződésben vállalt építési munkálatok befejezésének – hitelintézet általi – megállapításának napjától. Ha a támogatási szerződésben korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzését is vállalta a támogatott személy, akkor a később befejezett munkálatok megállapításának napjától.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, és az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárata előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság tényének orvosi bizonyítvánnyal történő igazolása esetén a várandósság végéig meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítése

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került vér szerinti gyermekét is.

A gyermekvállalás nem teljesítése

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, az igénybe vett CSOK összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.

A 10 milliós CSOK estében a fentiek alapján számított támogatás összegét a Ptk. szerinti késedelmi kamat 5-szörösével növelten kell visszafizetni.

Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Megelőlegezett CSOK visszafizetése

Részletfizetés

A kormányhivatal a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Halasztott teljesítés

A támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

 A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Megelőlegezett CSOK lakáshitel nélkül is igényelhető?

Amennyiben az építendő, bővítendő, korszerűsítendő ház bekerülési költsége vagy az új, illetve használt lakóingatlan vételára hitel nélkül, önerőből és megelőlegezett CSOK-ból is finanszírozható, akkor kölcsön felvétele nélkül is igénybe vehető a támogatás.

Ha azonban kölcsön nélkül nem valósítható meg az adott lakáscél, akkor megelőlegezett CSOK csak abban az esetben adható, ha a támogatott személyek a hitelfelvétel feltételeinek is megfelelnek.

Milyen kölcsön igényelhető a megelőlegezett CSOK mellé?

Megelőlegezett CSOK mellé államilag támogatott és piaci kamatozású lakáshitel egyaránt igényelhető. Az aktuális törlesztő részleteket ismerje meg online lakáshitel kalkulátorunk segítségével!

Az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő lakáshitelekről Tanácsadóink készséggel nyújtanak tájékoztatást. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

Megelőlegezett CSOK témával kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok

 • Használt lakás vásárlása esetén hány gyermek vállalható a megelőlegezett CSOK keretében?
  Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén – a meglévő gyermekek számától függetlenül – maximum két gyermek vállalására van lehetőség. (A 12. várandóssági hetet betöltött magzat már meglévő gyermeknek számít.) Vállalt…További részletek
 • Megelőlegezett CSOK esetén mikor igényelhető falusi CSOK?
  A vonatkozó kormányrendelet értelmében, ha ugyanazon fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ideértve a megelőlegező kölcsönt is – vett igénybe korábban, újabb megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt akkor…További részletek
 • Hány vállalt gyermekre igényelhető a falusi CSOK?
  A falusi CSOK keretében a meglévő gyermekek számától függetlenül maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség. Ha tehát a fiatal házaspárnak még nincs gyermeke, akkor a 2 gyemrek után adható, maximum…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  364 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Férjemmel 2005-ben megelőlegező kölcsönt vettünk fel, 2 gyermeket vállaltunk be. Sajnos hiába próbálkoztunk, nem sikerült teherbe esnem, ezért a Kaáli Intézetet kerestük fel. 4 sikertelen IVF kezelés után az 5. végre sikeres lett, amiből egy kisfiúnk született. A hitelező bankunk felé jeleztük az egy gyermek születését, illetve mellékeltük a kezelési papírokat és a Kaáli Intézet orvosa által kiállított igazolást, mi szerint az államilag támogatott 5 próbálkozást végigcsináltuk. A bank álláspontja szerint, mivel nincs 5 sikertelen IVF kezelésről papírunk (mivel az 5. sikeres volt) a 2. bevállalt gyermek után vissza kell fizetnünk az 1.500.000 Ft mellett a kamatokat is. Szerintünk viszont csak a tőkét kellene visszafizetnünk, mivel mi az államilag támogatott 5 kezelést végigcsináltuk, arról pedig nem tehetünk, hogy az 5 próbálkozásból csak 1 gyermek született. Mivel 1 gyermek pedig született nem tudom, hogyan lenne lehetséges 5 sikertelen IVF-ről bemutatni papírt. Vagy már az is probléma, hogy 1 sikerült?

  Tisztelt Szakértő!
  2016. április hónapban szeretnénk építeni egy bruttó 100 m2-es családi házat. Van önrészünk és a fundamentától szeretnénk a hitelt igényelni. Házasok vagyunk és mind a ketten 40 év alattiak. 50-50%-ban van egy telkünk. 2 gyereket szeretnénk vállalni.
  Azt szeretném megkérdezni, hogy fel tudjuk-e venni így a CSOK-ot?
  Mennyi időn belül kell meglennie az első gyereknek és mennyi a másodiknak?
  A fundamenta hitellel együtt meg tudjuk-e igényleni?
  Mennyi összegre számolhatunk?
  Előre is nagyon szépen köszönöm válaszát!

  Érdeklődnék önöktől, nem vér szerinti gyerek után lehet-e igényelni úgy, hogy vállalnak egy közöset legalább?

  Tisztelt Hitelnet!
  Párommal 35 év alatti házasok vagyunk, épp most vásárolunk (folyamatban van) egy használt, komfortos, F energetikai minősítésű, 87 m2-családi házat Somogy megye északi részén, a Balatonhoz közel. A vásárláshoz hiteligénylést nyújtottunk be, az adásvételi szerződésben szerepel a CSOK is, tisztázva van, mennyi az önerő, a CSOK, a hitel. Az igénylés benyújtásakor már betöltöttem az első várandósságom 24. hetét, és még egy gyerkőcöt szeretnénk. Mielőtt a hiteligénylést benyújtottuk volna, átnéztük a CSOK táblázatát, és az 1+1=2 gyermek és a megfelelő m2 sort nézve 1.300.000 Ft-tal kalkuláltunk. Amikor bementünk a bankba, az ügyintéző hölgy azt mondta, hogy az nem úgy van. 24. hetet meghaladó terhesség az egy gyermeknek számít: ez 600.000 Ft, és a vállalt szintén egy gyermek (ugyanúgy a táblázat első sora): ez megint 600.000 Ft. Melyikünknek volt igaza? Bár most már mindegy, hiszen jobb nem lévén, elfogadtuk ezt a magyarázatot.

  Jó napot!
  A kérdésünk az lenne, hogy előre felvehetjük-e a szocpolt lakásvársárlásra úgy, hogy még nem vagyunk összeházasodva?
  És ha igen, akkor az lehet-e önerő?
  Mind a ketten pályakezdők vagyunk, így hitelt nem kapunk.
  Előre is köszönjük válaszukat.

  Érdeklődnék, hogy akinek még nincs gyermeke, de 4 éven belül születik egy, abban az esetben hogyan kell eljárni és milyen nyilatkozat kell hozzá?
  Milyen pénzintézeteknél lehet ezt igénybe venni?
  Üdvözlettel:
  Adrienn

  Üdv!
  Annyi lenne a kérdésem, hogy van 2 élő gyerekem és lehetne-e még leszerződni még többre is, legalább egyre?
  Előre is köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  Van egy fél éves gyermekünk és az elkövetkezendő időben szeretnénk vállalni meg egy kisbabát. Szeretnénk használt lakást vásárolni és szeretnénk igénybe venni a szocpolt.
  A kérdésem az lenne, hogy ha nincs még meg a második gyermek, össze kell-e házasodnunk ahhoz, hogy a 2 gyermekre járó szocpolt megkapjuk? Illetve hogy mennyi az idő limit ebben az esetben a második babánál (4 év vagy 8
  év?)
  Köszönettel:
  Balázs

  Üdvözlöm.
  Nekünk van egy 10 hónapos kislányunk. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e vállalni gyereket vagy csak a meglévő gyerekre adják meg a csok-ot?
  Köszönöm a választ.

  Tisztelt Szakértők!
  A Csok-kal kapcsolatban szeretnék kérdezni, én 28 éves vagyok, a férjem betöltötte a 40 évet, 1 gyerekünk van és mindenképpen lesz testvére.
  Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben vállalható-e gyermek a támogatással összefüggésben vagy a 40 éves kor az kizáró ok?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Üdvözlöm.
  Az lenne a kérdésem, hogy a párommal van lakás megtakarítási alapunk a FUNDAMENTÁNÁL, 2 év elő megtakarítás után tudnánk felvenni 1,5 millió Ft hitelt, mellé igénybe tudjuk-e venni a szocpolt? Nincs még gyermekünk, de szeretnénk kettőt és ha mégsem tudunk egészségügyi okok miatt gyermeket vállalni, de örökbe fogadnánk, abban az esetben vissza kell téríteni a szocpol összegét?
  Előre is köszönöm válaszát.

  Tisztelt Szakértő,
  lányomék 8 évvel ezelőtt megelőlegező kölcsön igénybevételével vásároltak egy új lakást. Azóta 3 gyermekük született, ezt a banknak bejelentették. Most olyan információt kaptak, hogy a lakást nem adhatják el. Szeretnének nagyobb lakást vásárolni, mert ezt “kinőtték”. Lehetséges, hogy ez nem oldható meg?
  Köszönettel.

  Szeretném megelőlegeztetni a szocpolt. Hol lehet és mik kellenek hozzá?
  A hitelnet.hu oldalon olvastam róla .

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy egyetlen vállalt gyermek után is igénybe vehető-e a megelőlegezett CSOK? A párommal esküvő után tervezzük a gyermekvállalást, mindketten 40 év alattiak vagyunk. Az esküvő ebben az évben lesz, de egyenlőre egy gyermekben gondolkozunk. A páromnak van egy gyermeke, de nem Ő neveli.
  Köszönettel!

  Tisztelt Szakértő!
  Második gyermekünk, akire 2008-ban megelőlegező kölcsönt kaptunk, 2011-ben született meg, amit a banknál jeleztünk, így a megelőlegező kölcsönünk kedvezménnyé alakult. Kérdésem a szocpol teljesítését követően a tulajdoni lap bejegyzésére vonatkozik. A kölcsön kedvezménnyé alakulásának a tulajdoni lapon hogyan kellene megjelennie?
  Nálunk a 2011-es bejelentés óta a tulajdoni lap változatlan, mind a bank, mind a Magyar Állam részére be van jegyezve 1.500.000 Ft erejéig jelzálogjog, illetve ennek biztosítékaként az elidegenítési és terhelési tilalom.
  Köszönöm a választ előre is!
  Éva

  40 évet betöltött házaspár vagyunk 1 örökbefogadott gyermekkel. Jogosultak vagyunk-e valamelyik támogatásra, valamint hogy juthatunk hozzá?
  Válaszokat előre is köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  Áprilisban vásárolnánk egy ingatlant. A ház apósom és nővére öröksége. Igényelhető lenne-e használt házvásárlásra a szocpol (CSOK)?
  3 gyermekünk van, a legnagyobb 17 éves, nappali tagozatos tanuló, nem töltöttük még be a 40-t.
  Köszönöm a választ!
  Angéla

  Kedves Szakértő!
  Párom 41 éves, én 26 vagyok. Szeretnénk használt lakásra felvenni nyáron a CSOK-ot, gyermekünk még nincs, pár éven belül tervezzük az elsőt (majd utána a többit 🙂 ). Olvastam az új feltételeket, de az nem világos, hogy mi a teendő azokban a helyzetekben, amikor az egyik fél elmúlt 40. Én egyedül is fel tudok venni megelőlegezett támogatást? Teljesen kizáró ok-e párom életkora? Mindkettőnknek első lakás lenne.
  Köszönöm előre is a választ!
  R.

  Tisztelt Szakértő!
  A "vállalt gyermek" kifejezéssel kapcsolatos kérdésem van. Szeretnénk igényelni a július 1-től hatályos CSOK-ot bővítésre. Jelenleg még nincsen gyermekünk, valamint esetemben ez a dolog csak lombikkal oldható meg. (orvosi papírom van róla). A kérdés az, hogy ilyen esetben is bevállalható az ígért gyermek?
  Sok helyen próbáltam már ennek utánajárni, de se jogszabályt, se egyértelmű választ nem kaptam eddig. 🙁
  Köszönettel: Zita

  Üdvözlöm!
  Szeretném megtudni, hogy a 2004-ben felvett megelőlegezett szocpol támogatás jelzálogát hol és hogyan tudnám töröltetni? 2004-ben új lakásvásárlásához igényeltük, 2007-ben megszülettek gyermekeink,
  most pedig szeretnénk eladni a lakást és a tulajdoni lapunkon még szerepel az Állami Kincstár jelzálogjoga.
  Köszönettel: Zsófi

  Tisztelt Szakértő!
  Használt lakást szeretnénk vásárolni. Gyermekünk még nincs. Igényelhetjük-e a kedvezményt (CSOK-ot), ha 2 gyermeket vállalunk?
  Üdvözlettel: Zsolt

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a megelőlegező szocpolt folyamatosan igénybe lehet venni az év bármely időszakában? Használt ház vásárlásra lehet kérni? Az ingatlan korszerűsített, tégla falazatú, új nyílászárók, ajtók, tető. Illetve már van egy 5 éves kisfiam és most várom a második babánkat, 30 hetes várandós vagyok. A feltételeknél hogy kell érteni a két gyermeket? Az 5 évesen kívül még egyet, vagy kettőt kell vállalnom? Igényléskor hátrány-e, ha veszélyeztetett várandósként táppénzen vagyok? Viszont munkahelyem van és a férjemnek is, aki viszonylag jól keres?
  Köszönöm megtisztelő válaszát!

  Tisztelt Szakértők!
  2014. május 19.-én született első gyermekünk. Az édesanya 2014. júniusában töltötte a 40. életévét, és az édesapa is 40 éven felüli. Szeretnénk új lakást vásárolni és még egy gyermeket egy éven belül vállalni. Kérdésünk, hogy van-e remény arra, hogy az állami támogatást, vagy a régi, vagy az új bevezetésre kerülő formában igénybe vegyük?
  Az igénylés időpontjára vonatkozik a 40. életév betöltése?
  Vagy az első gyermek megszületésének időpontjában kell valamelyik szülőnek 40. év alattinak lennie?
  Nagyon szépen köszönjük segítő válaszukat!

  Tisztelt Cím?
  Párommal (élettársammal) egy közös gyermekünk van és a közeljövőben szeretnénk még egy gyermeket.
  Az lenne a kérdésem, hogy a CSOK igényléséhez feltétel, hogy házasok legyünk?
  A választ előre is köszönöm!

  Tiszteletem.
  Mi nem vagyunk házasok a párommal, de együtt vagyunk 11 éve. Van egy kislányunk, aki 4 éves, de szeretnénk még gyereket egyet. Mi is igényelhetjük a szocpolt?

  Jó napot!
  Most jelenleg van egy 9 hónapos kisfiam, és az élettársammal tervezzük a következő gyereket és így lehetne-e igényelni a szocpolt?

  Tisztelt Szakértő Úr!
  2013 szeptemberében vásároltunk férjemmel egy használt lakást, amit hitellel kiegészítve vásároltunk meg. A hitelt a Fundamenta Lakáskassza Zrt-től vettük igénybe. Jelenleg gyermekünk még nincs, de szeretnénk 1-2 éven belül 2 vagy akár 3 gyermeket is.
  2015 júniusában indul útnak a CSOK 2015, amit már használt lakásra is igénybe lehet venni.
  Nem vagyok tisztában azzal, hogy már meglévő lakásra is igénybe vehetjük a családok otthonteremtési kedvezményét, és kérhetünk megelőlegező szocpolt kettő vagy három gyermekre, vagy azzal, hogy a lakást már megvettük kiesünk ebből a kedvezményből?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Szeretném kérdezni, ha ajándékozásképpen kapok egy régi típusú családi házat, amit szeretnénk teljesen felújítani, akkor járhat-e szocpol a részünkre úgy, hogy még nincs gyermekünk, de három gyereket tervezünk, és mennyivel előtte kell, hogy a nevemen legyen az ingatlan? A másék kérdésem, hogy szocpolt lehet igényelni hitel nélkül?
  Köszönöm válaszukat.

  Érdeklődni szeretnék, párommal családtervezés illetve házvásárlás előtt állunk. Van lehetőség önerő kiváltására szocpol megigényléséből? A szocpolt hol lehet igényelni? A tervezett gyerekre is előre fel lehet venni?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Anita

  Van két gyermekünk és tervezzük a harmadikat. Igényelhető-e a szocpol három gyermekre? Tehát megelőlegező szocpol a harmadik gyerekre. Ha igen, akkor hány éven belül kell megszületnie?
  Válaszát megköszönve.
  Zoltán

  364
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x