Megelőlegezett CSOK feltételei 2022

A családi otthonteremtési kedvezményt megelőlegezett CSOK formában igényelhetik azon fiatal házaspárok, ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Megelőlegezett CSOK

Megelőlegezett CSOK összege összege

A megelőlegezett CSOK összege megegyezik a mindenkor aktuális használt lakás és új lakás vásárlásra elérhető CSOK, illetve a falusi CSOK összegével.

Új lakás esetén:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

Használt lakás esetén:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Falusi CSOK esetén:

Vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén 

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén 

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Hány gyermek vállalható a megelőlegezett CSOK keretében?

Az, hogy hány gyermek után igényelhetünk megelőlegezett CSOK-ot, függ attól, hogy új vagy használt lakás finanszírozása a cél.

Használt lakásra igényelt CSOK (vásárlás, bővítés), valamint falusi CSOK (használat lakásvásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés, illetve bővítés/korszerűsítés) esetén:

 • A meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2 gyermek vállalható

Új lakásra igényelt CSOK (vásárlás, építés) esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3 gyermek
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfelbb 2 gyermek
 • Kétgyermekes fiatal házaspár legfeljebb 1 gyermek

születését vállalhatja.

Gyermekvállalás esetén a fiatal házaspárnak a kérelem benyújtásakor kell nyilatkoznia a vállalt gyermekek számáról. A hitelintézet a megelőlegezett CSOK-ra vonatkozó kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóban lehetetlennek minősíti. 

Megelőlegezett CSOK igénylésére 2022-től több alkalommal is van lehetőség:

 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek már megszületett.
 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek még nem született meg, de az igénylők a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

Megelőlegezett CSOK kiegészítés igénylése

Erre építkezés, bővítés vagy korszerűsítés esetén van lehetőség, ha az igénylők az előző lakáscélok valamelyikéhez már kaptak CSOK-ot, de a még folyamatban lévő munkálatok ideje alatt úgy döntenek, hogy további vállalt, vagy esetleg időközben a családba érkező gyermek után is szeretnék kihasználni a támogatást.

Az igényelhető összeg ebben az esetben a további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött CSOK igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti összeg különbözete.

Az igénybevétel feltétele, hogy a korábbi munkálatok még tartanak, valamint a korábbi költségvetést legalább a különbözeti támogatási összegnek megfelelő költséggel meg kell emelni és fontos, hogy azt a hitelintézet el is fogadja. A magasabb gyermekszám további követelmények teljesítését vonhatja maga után. Ilyen például a gyermekszám alapján meghatározott minimális hasznos alapterület vagy a TB jogviszonyra vonatkozó előírás.

Gyermekvállalási határidő

A gyermekvállalási határidő az alábbiak szerint alakul:

 • 1 gyermek vállalása esetén: 4 év
 • 2 gyermek vállalása esetén: 8 év
 • A 10 milliós CSOK-hoz kapcsolódó gyermekvállalás esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt az alábbiak szerint kell számítani:

 • Vásárlás esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • Építési engedélyköteles építésnél, bővítésnél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy
 • Egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától
 • Falusi CSOK esetében a támogatási szerződésben vállalt építési munkálatok befejezésének – hitelintézet általi – megállapításának napjától. Ha a támogatási szerződésben korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzését is vállalta a támogatott személy, akkor a később befejezett munkálatok megállapításának napjától.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, és az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárata előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság tényének orvosi bizonyítvánnyal történő igazolása esetén a várandósság végéig meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítése

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került vér szerinti gyermekét is.

A gyermekvállalás nem teljesítése

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, az igénybe vett CSOK összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.

A 10 milliós CSOK estében a fentiek alapján számított támogatás összegét a Ptk. szerinti késedelmi kamat 5-szörösével növelten kell visszafizetni.

Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Megelőlegezett CSOK visszafizetése

Részletfizetés

A kormányhivatal a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Halasztott teljesítés

A támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

 A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Megelőlegezett CSOK lakáshitel nélkül is igényelhető?

Amennyiben az építendő, bővítendő, korszerűsítendő ház bekerülési költsége vagy az új, illetve használt lakóingatlan vételára hitel nélkül, önerőből és megelőlegezett CSOK-ból is finanszírozható, akkor kölcsön felvétele nélkül is igénybe vehető a támogatás.

Ha azonban kölcsön nélkül nem valósítható meg az adott lakáscél, akkor megelőlegezett CSOK csak abban az esetben adható, ha a támogatott személyek a hitelfelvétel feltételeinek is megfelelnek.

Milyen kölcsön igényelhető a megelőlegezett CSOK mellé?

Megelőlegezett CSOK mellé államilag támogatott és piaci kamatozású lakáshitel egyaránt igényelhető. Az aktuális törlesztő részleteket ismerje meg online lakáshitel kalkulátorunk segítségével!

Az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő lakáshitelekről Tanácsadóink készséggel nyújtanak tájékoztatást. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

Megelőlegezett CSOK témával kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok

 • Használt lakás vásárlása esetén hány gyermek vállalható a megelőlegezett CSOK keretében?
  Használt lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén – a meglévő gyermekek számától függetlenül – maximum két gyermek vállalására van lehetőség. (A 12. várandóssági hetet betöltött magzat már meglévő gyermeknek számít.) Vállalt…További részletek
 • Megelőlegezett CSOK esetén mikor igényelhető falusi CSOK?
  A vonatkozó kormányrendelet értelmében, ha ugyanazon fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ideértve a megelőlegező kölcsönt is – vett igénybe korábban, újabb megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt akkor…További részletek
 • Hány vállalt gyermekre igényelhető a falusi CSOK?
  A falusi CSOK keretében a meglévő gyermekek számától függetlenül maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség. Ha tehát a fiatal házaspárnak még nincs gyermeke, akkor a 2 gyemrek után adható, maximum…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés

  378 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Érdeklődni szeretnék, hogy lehet-e halasztást kérni az OTP Bank-tól július 31-én lejár a határideje, a felújítás még folyik.

  Tisztelt Cím!
  Ha megengedik, ezúton szeretném megkérdezni, hogy mire számíthatok az alábbi, nem várt, sajnálatos, szomorú élethelyzetben? Feleségemmel a 3. babánkat vártuk, akinél hivatalosan is leigazolták a 12. hét betöltését (12 hét + 4 nap, 2022.06.08.) ugyan, de a vizsgálat során sajnos kiderült, hogy a 12. hetet betöltött, élő magzat “komplex fejlődési rendellenességgel” súlytott, ami későbbiek során egyértelműen élettel össze nem egyeztethető (erről is van hivatalos leletünk). Az egészség védelmében mielőbbi terhesség megszakítást javasoltak, amit természetesen el is fogadtunk. A beavatkozásra 2 nap múlva, 2022.06.10-én került sor. (zárójelentés és minden egyéb a birtokunkban.)
  Meg szeretném kérdezni, hogy a fenti esetben korában felvett “Babaváró” , “CSOK” és jelzálog hitel csökkentés tekintetében mire számíthatunk az esetünkben?
  Megtisztelő válaszukat előre is nagyon szépen köszönöm!
  Maradok tisztelettel:
  István

  Kedves Hitelnet,
  Alapadatok: 2020-ban házasodtunk össze a férjemmel, mindkettőnknek ez az első házassága, jelenleg nincsen gyermekünk, 2 vállalt gyermekre szeretnénk igénybe venni magát a csok támogatást, hitel nélkül, és most kezdenénk el az építkezést (2022 tavasszal). A héten lesz meg a szerződéskötés a kivitelezővel, akivel a kívülről kész házban egyeztünk meg, a belsejét majd szépen lassacskán ahogy lesz rá keret, befejezzük mi magunk. (Remélhetőleg 2023-ban sikerülni fog.) Felvettük már korábban a babavárót és Fundamenta hitelt. A mi esetünkben mikor vehetjük fel, igénybe a csok támogatást, a 2.600.000 Ft?
  Előre is nagyon szépen köszönöm a válaszokat!
  Üdv.
  Heni

  45 évesek vagyunk a párommal, második házasságban élünk az én kettő fiammal.
  Számít-e sima csok kérelemnél az, hogy nem közös gyerekek?
  Köszönöm a válaszát.
  Üdv: Márti

  Üdvözlöm!
  Használt lakást szeretnénk vásárolni. 1 vállalt gyermek után szeretnénk felvenni a CSOK-ot.
  Azt szeretném megkérdezni, hogy az OEP igazoláshoz szükséges igénylőlapon melyik rublikát kell x-elni ebben az esetben?
  Köszönöm a választ!

  Jó napot.
  CSOK-ot vettük igénybe 2016-ban négy gyermekre, de csak három volt, utólag született meg a negyedik baba rá 2 évre.
  Kell-e ezt valahova jelenteni?
  Köszönöm.

  Kedves HitelNET!
  A feleségem 16 hetes terhes második gyermekünkkel, de sajnálatos módon genetikai fejlődési rendellenség miatt indokolttá vált a terhesség megszakítása, és feleségemmel meg is szakítjuk a terhességet (szerencsére az első terhesség tökéletes volt, van már egy gyönyörű fiunk).
  Falusi CSOK-unk van 5+5 millióval + 15 milliós CSOK hitel és Babaváró hitel 10 millió, 3 gyermeket vállaltunk.
  Az ügyben szeretnék tájékozódni, hogy 12. hét után történő terhesség megszakítás “teljesített gyermekvállalásnak” számít-e vagy sem? Babaváró esetében számíthatunk-e tőketartozás részleges elengedésére? Stb. mi ilyenkor a helyzet?
  Ha van bármi információjuk ilyen ügyekkel kapcsolatban, vagy tudnak olyat, akit kereshetnék ez ügyben, kérem Önöket segítsenek. Köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  Családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatban lenne a következő kérdésem.
  Vállalt gyermekre tekintettel szeretnénk igénybe venni a kedvezményt. Elegendő a hitelkérelem benyújtásának pillanatában megfelelni annak a kritériumnak, hogy házastársak legyünk?
  Például 2021.11.04. napján aláírjuk az adásvételi szerződést, ami tartalmazza, hogy a vételárból mekkora összeget rendeznénk CSOK-kal, 2021.11.27. napján megtörténik a házasságkötés, 2022.01.10. napján beadjuk a hitelkérelmet a bankba. Az adásvételi szerződés megkötésekor még nem vagyunk házasok, de a hitelkérelem benyújtásakor már igen. Ez így megfelelő? Nem kerül elutasításra a CSOK?
  Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
  Üdvözlettel,
  Mónika

  Jó napot kívánok!
  1 gyermekünk van a férjemmel. Csak a falusi csok támogatás jöhet nálunk szóba. 3 gyermeket vállalunk, vagyis még kettőt. Viszont a családi ház amit néztünk 9 millió Ft, viszont 5 millió Ft-ot kapunk vásárlásra. Mi a teendő ilyenkor, esetleg a később folyósított korszerűsítés 5 millió Ft-ból lehet fedezni a fennmaradó összeget?
  Már eleve felújított ingatlanról van szó.
  Köszönöm!

  Üdvözlöm!
  Közel 4 évvel ezelőtt vettünk igénybe CSOK támogatást használt lakás vásárláshoz, két meglévő gyermekünk mellé vállaltunk egy harmadikat.
  Végre úton van a baba, és úgy olvastam, hogy terhesség esetén a visszafizetési határidő meghosszabbodik a szülésig. A határidő lejártáig azonban nem fogom betölteni a 12. hetet.
  Kérdésem lenne, hogy ilyen esetben is feltétel-e a 12. terhességi hét betöltése, vagy elegendő a terhesség tényét igazolni az orvos által?
  Előre is köszönöm a segítséget!

  Tisztelt Cím!
  A következő kérdéssel fordulok Önökhöz: a magzat a mi esetünkben betöltötte a 12. hetet, mivel azonban sajnos egy súlyos fejlődési rendellenességet diagnosztizáltak nála nemrég, feleségemmel a terhesség megszakítása mellett döntöttünk.
  A terhesség megszakítása jelenleg folyamatban van, melynek során az első gyermekünk halva fog születni.
  Az ingatlanra (használt lakás), melyben jelenleg is élünk, többek között megelőlegezett csok hitelből (is) lett fizetve.
  A fentebbi tényt a magzattal kapcsolatban jeleztük a bank felé is, azt remélve, hogy a 12. betöltött hét után halva született gyermeket figyelembe veszik majd, mint teljesített első gyermeket.
  A banktól az erre vonatkozó kérdéseinkre viszont a következő válaszokat kaptuk:
  “Megelőlegezett támogatás esetén csak a megszületett gyermek számít teljesítésnek.Méltányosságot pedig akkor kérhetnek a kormányhivataltól, ha a 24. hetet követően történik a halva születés.”
  Kérdésem, hogy az hol/milyen kormányrendeletben van rögzítve, hogy a megelőlegezett támogatás szempontjából kizárólag a megszületett gyermek számít teljesítettnek?
  Továbbá a 7/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés utolsó mondata szerint: “Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.”
  Most akkor hogy is van ez, a halva született gyermek az teljesítettnek tekinthető-e vagy nem?
  Segítségüket előre is köszönöm!

  Tisztelt Cím!
  Már meglévő lakásunk felújítására szeretnénk felvenni Falusi Csok-ot, magzatunk után.
  Van erre lehetőségünk? Amennyiben igen, hol tudjuk benyújtani ezzel kapcsolatos igényünket?
  Sajnos csak hitel felvétellel egybekötött nyomtatványokat találunk.
  Segítségünk köszönjük!

  Jó napot!
  Párommal idén összeházasodunk. Nekem már van két gyermekem előző házasságomból. Tervezünk majd közös babát is.
  Falusi csokot szeretnénk igénybe venni 2 meglévő gyermek plusz megelőlegezni egy közös baba után. Hitel nélkül szeretnénk mindenképp. Ha jól tudom, 5 millió forint támogatást kapnánk vásárlásra a 3 gyermek után. Plusz 3 millió önerőnk van.
  Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben 8 millióig nézhetünk-e házat vagy nem biztos, hogy megkapjuk a falusi csokra az 5 milliót? Én csak attól félek, hogy tegyük fel lefoglalózunk egy házat és kiderül, hogy nem kapjuk meg a támogatást, akkor elúszik a pénzünk is, amit letettünk.
  Párom külföldön dolgozik, én Magyarországon. Nem tudom ez mennyire számít az igénylésnél.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlöm!
  A kérdésem az lenne, hogy új építésű lakás vásárlása esetén 10 millió csok önerőnek számít? Van egy gyermekünk és még 2 vállalt lenne. Tényleg vannak olyan bankok, akik a vállalt gyermek után járó csokot nem tekintik önerőnek teljesen vagy részben? Mennyire gyakori ez?
  Köszönöm a válaszát!
  Üdvözlettel.
  Bea

  Üdvözlöm!
  Kérdésem az lenne, hogy jelenleg van egy gyermekünk, de szeretnénk vállalni majd még egyet. Használt lakóházban gondolkodunk és szeretnénk a csokot igénybe venni.
  A kérdésem arra irányulna, hogy ilyen esetben ha lakáshitelt veszünk fel plusz a csok hitelt a bevállalt gyerek után önerőnek számít a csok? Vagy most ez hogyan működik?
  Köszönöm.

  3 lányokra és egy vállalt babára vettünk házat csak falusi csok, hitel nincs. Viszont a faluban nincs munkalehetőség, az iskola üzemeltetése miatt nem megoldott, hogy dolgozzunk mind a ketten. Így a 4. babát nem szeretnénk. Ilyenkor mi a teendő és mennyit kell visszafizetni nekünk?
  Köszönöm a segítséget.

  Üdvözlöm!
  Kérdésem az lenne, hogy szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot két gyermekre (egy már van), valamint szeretnénk mellé igénybe venni a 10 milliós kamattámogatott hitelt is használt lakás vásárlásra. (K&H)
  Kérdés pedig az, hogy valóban úgy van, hogy a CSOK összege csökkenti a felvehető hitel összegét?
  (Egyébként sokkal több önerőnk van, mint kellene.)
  Köszönöm.

  Üdvözlöm!
  Kérdésem az lenne, hogy szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot két gyermekre (egy már van), valamint szeretnénk mellé igénybe venni a 10 milliós kamattámogatott hitelt is használt lakás vásárlásra. (K&H)
  Kérdés pedig az, hogy valóban úgy van, hogy a CSOK összege csökkenti a felvehető hitel összegét?
  (Egyébként sokkal több önerőnk van, mint kellene.)
  Köszönöm.

  Üdvözlöm!
  Megelőlegező CSOK-ot vettem igénybe 2017-ben 2 gyerekre, használt lakás vásárlására, melynek összege 1 430 000 Ft volt. Válás miatt 2018-ban önként visszafizetésre került a CSOK az ingatlan eladása után. Azóta újból házasságot kötöttem. Most szeretnénk használt ingatlant vásárolni.
  Az lenne a kérdésem, hogy igénybe vehető-e a vásárláskor megelőlegező CSOK a fentiek ismeretében? A férjem még nem vett igénybe korábban CSOK-ot. Én úgy tudom, hogy 5 évnek el kell telnie, ha újra szeretném igényelni. Ebben az esetben, 2022-ben lehetséges, hogy igényeljünk támogatást? Még nincs gyermekünk, de szeretnénk.
  Vagy egy másik elképzelés az, hogy a jövőben bővítést végzünk a megvásárolt ingatlanon. Abban az esetben lehetséges CSOK igénylés megelőlegezve vagy már megszületett gyermekre?
  Köszönöm a választ.
  Üdvözlettel, Enikő

  Üdvözlöm!
  Megelőlegező CSOK-ot vettem igénybe 2017-ben 2 gyerekre, használt lakás vásárlására, melynek összege 1 430 000 Ft volt. Válás miatt 2018-ban önként visszafizetésre került a CSOK az ingatlan eladása után. Azóta újból házasságot kötöttem. Most szeretnénk használt ingatlant vásárolni.
  Az lenne a kérdésem, hogy igénybe vehető-e a vásárláskor megelőlegező CSOK a fentiek ismeretében? A férjem még nem vett igénybe korábban CSOK-ot. Én úgy tudom, hogy 5 évnek el kell telnie, ha újra szeretném igényelni. Ebben az esetben, 2022-ben lehetséges, hogy igényeljünk támogatást? Még nincs gyermekünk, de szeretnénk.
  Vagy egy másik elképzelés az, hogy a jövőben bővítést végzünk a megvásárolt ingatlanon. Abban az esetben lehetséges CSOK igénylés megelőlegezve vagy már megszületett gyermekre?
  Köszönöm a választ.
  Üdvözlettel, Enikő

  Üdv,
  Alexandra vagyok és érdeklődni szeretnék, hogy van-e valamilyen dokumentum (és ha igen, hol érhető el), amivel jelezhetem a bank felé, hogy úton a beígért gyermek. Egy úgymond meglévő és egy beígért gyermek után igényeltünk CSOK-ot még 2017-ben.
  Ui: Meghaladtam a várandósság 12. hetét

  Üdv,
  Alexandra vagyok és érdeklődni szeretnék, hogy van-e valamilyen dokumentum (és ha igen, hol érhető el), amivel jelezhetem a bank felé, hogy úton a beígért gyermek. Egy úgymond meglévő és egy beígért gyermek után igényeltünk CSOK-ot még 2017-ben.
  Ui: Meghaladtam a várandósság 12. hetét

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Azt szeretném kérdezni, hogy 2 gyermekünk van , és tervezünk még egyet. 40 éves vagyok. Ebben az esetben lehet-e igényelni csok-ot három gyermekre?
  Ha lehet, és mégsem születik meg a 3. gyermek, mikor és mennyit kéne visszafizetniük?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel:
  Ildikó

  Tisztet Ügyintéző!
  Meddig igényelhető 3 vállalt gyermek esetén a CSOK új házvásárláshoz?
  Köszönettel és üdvözlettel!

  Jó napot.
  A falusi csoknál mennyi idő van meghatározva a korszerűsítés befejezésére?

  Jó napot kívánok!
  Nekem egy olyan kérdésem lenne sajnos 1 éve próbálkozunk, hogy legyen baba! És gondoltuk elmegyünk orvoshoz mindketten, hogy vizsgáljanak ki minket és sajnos nálam kiderült, hogy meddő lettem! Ebben az esetben vissza kell fizetnem a csokot vagy ilyenkor elengedik, hisz sajnos ez önhibámon kívül jelentkezett! Orvosi papírom már meg van róla!

  Kedves hitelnet!

  Kérdésem a következő!

  Mi történik akkor, ha vállalt gyermek 4 éven belül nem születik meg, viszont 6 éven belül igen?

  Jelenleg egy gyermekünk van és szeretnénk még egyet. Falusi csok-ot szeretnénk igényelni, korszerűsítésre meglévő ingatlanra.
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Van 2 gyermekünk ès szeretnénk felvenni a falusi CSOKot bővítésre/ felújításra (preferált kistelepülés). Ez 2 gyermek esetén 1300000 Ft. Ha később születne harmadik baba, akkor lehetőség van e a különbözet felvételére, a 3700000 ftra?
  Köszönettel: Erzsébet

  Ismét én vagyok. Az én statuszom Aktív KHR.

  Tiszteletem. Érdeklődnék hogy szeretnénk igénybe venni a Falusi CSOK-ot, de én KHR listan vagyok negatív pozícióba. Lehet kizáró ok? A ház ára 5.000.000, és vállaljuk a 3. gyermeket is. Hitelt nem kérünk , csak az 5+5 támogatást. Köszönöm szépen előre is válaszát.

  378
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x