Megelőlegezett CSOK feltételei 2021

Megelőlegezett CSOK fogalma

A családi otthonteremtési kedvezményt megelőlegezett formában igényelhetik azon fiatal házaspárok, ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Megelőlegezett CSOK összege

A megelőlegezett CSOK összege megegyezik a mindenkor aktuális használt lakás és új lakás vásárlásra elérhető CSOK, illetve a falusi CSOK összegével.

Új lakás esetén:

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

Használt lakás esetén:

CSOK összege használt lakás vásárlás esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 1.430.000 Ft
3 60 m2 2.200.000 Ft
4 vagy több 70 m2 2.750.000 Ft

Falusi CSOK esetén:

Vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén 

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén 

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft

Hány gyermek vállalható a megelőlegezett CSOK keretében?

Az, hogy hány gyermek után igényelhetünk megelőlegezett CSOK-ot, függ attól, hogy új vagy használt lakás finanszírozása a cél.

Használt lakásra igényelt CSOK (vásárlás, bővítés), valamint falusi CSOK (használat lakásvásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés, illetve bővítés/korszerűsítés) esetén:

 • A meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2 gyermek vállalható

Új lakásra igényelt CSOK (vásárlás, építés) esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb 3 gyermek
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfelbb 2 gyermek
 • Kétgyermekes fiatal házaspár legfeljebb 1 gyermek

születését vállalhatja.

Gyermekvállalás esetén a fiatal házaspárnak a kérelem benyújtásakor kell nyilatkoznia a vállalt gyermekek számáról. A hitelintézet a megelőlegezett CSOK-ra vonatkozó kérelmet elutasítja, ha a gyermekvállalást nyilvánvalóban lehetetlennek minősíti. 

Gyermekvállalási határidő

A gyermekvállalási határidő az alábbiak szerint alakul:

 • 1 gyermek vállalása esetén: 4 év
 • 2 gyermek vállalása esetén: 8 év
 • A 10 milliós CSOK-hoz kapcsolódó gyermekvállalás esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt az alábbiak szerint kell számítani:

 • Vásárlás esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától,
 • Építési engedélyköteles építésnél, bővítésnél a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától, vagy
 • Egyszerű bejelentéshez kötött építés, bővítés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatásának napjától
 • Falusi CSOK esetében a támogatási szerződésben vállalt építési munkálatok befejezésének – hitelintézet általi – megállapításának napjától. Ha a támogatási szerződésben korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzését is vállalta a támogatott személy, akkor a később befejezett munkálatok megállapításának napjától.

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni, és az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárata előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő a várandósság tényének orvosi bizonyítvánnyal történő igazolása esetén a várandósság végéig meghosszabbodik.

A gyermekvállalás teljesítése

A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásba került vér szerinti gyermekét is.

A gyermekvállalás nem teljesítése

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, az igénybe vett CSOK összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni.

A 10 milliós CSOK estében a fentiek alapján számított támogatás összegét a Ptk. szerinti késedelmi kamat 5-szörösével növelten kell visszafizetni.

Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Megelőlegezett CSOK visszafizetése

Részletfizetés

A kormányhivatal a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Halasztott teljesítés

A támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel fordulhat a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

 A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Megelőlegezett CSOK lakáshitel nélkül is igényelhető?

Amennyiben az építendő, bővítendő, korszerűsítendő ház bekerülési költsége vagy az új, illetve használt lakóingatlan vételára hitel nélkül, önerőből és megelőlegezett CSOK-ból is finanszírozható, akkor kölcsön felvétele nélkül is igénybe vehető a támogatás.

Ha azonban kölcsön nélkül nem valósítható meg az adott lakáscél, akkor megelőlegezett CSOK csak abban az esetben adható, ha a támogatott személyek a hitelfelvétel feltételeinek is megfelelnek.

Milyen kölcsön igényelhető a megelőlegezett CSOK mellé?

Megelőlegezett CSOK mellé államilag támogatott és piaci kamatozású lakáshitel egyaránt igényelhető. Az aktuális törlesztő részleteket ismerje meg online lakáshitel kalkulátorunk segítségével!

Az igényeinek és lehetőségeinek megfelelő lakáshitelekről Tanácsadóink készséggel nyújtanak tájékoztatást. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést!

Megelőlegezett CSOK-kal kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel forduljon bizalommal online Hitelszakértőinkhez!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
354 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Cím!
A következő kérdéssel fordulok Önökhöz: a magzat a mi esetünkben betöltötte a 12. hetet, mivel azonban sajnos egy súlyos fejlődési rendellenességet diagnosztizáltak nála nemrég, feleségemmel a terhesség megszakítása mellett döntöttünk.
A terhesség megszakítása jelenleg folyamatban van, melynek során az első gyermekünk halva fog születni.
Az ingatlanra (használt lakás), melyben jelenleg is élünk, többek között megelőlegezett csok hitelből (is) lett fizetve.
A fentebbi tényt a magzattal kapcsolatban jeleztük a bank felé is, azt remélve, hogy a 12. betöltött hét után halva született gyermeket figyelembe veszik majd, mint teljesített első gyermeket.
A banktól az erre vonatkozó kérdéseinkre viszont a következő válaszokat kaptuk:
“Megelőlegezett támogatás esetén csak a megszületett gyermek számít teljesítésnek.Méltányosságot pedig akkor kérhetnek a kormányhivataltól, ha a 24. hetet követően történik a halva születés.”
Kérdésem, hogy az hol/milyen kormányrendeletben van rögzítve, hogy a megelőlegezett támogatás szempontjából kizárólag a megszületett gyermek számít teljesítettnek?
Továbbá a 7/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés utolsó mondata szerint: “Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.”
Most akkor hogy is van ez, a halva született gyermek az teljesítettnek tekinthető-e vagy nem?
Segítségüket előre is köszönöm!

Kedves Krisztián!
Adott kérdésben a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya illetékes. Pontos tájékoztatásért az érintett hivatal megkeresését javasoljuk.

Tisztelt Cím!
Már meglévő lakásunk felújítására szeretnénk felvenni Falusi Csok-ot, magzatunk után.
Van erre lehetőségünk? Amennyiben igen, hol tudjuk benyújtani ezzel kapcsolatos igényünket?
Sajnos csak hitel felvétellel egybekötött nyomtatványokat találunk.
Segítségünk köszönjük!

Kedves Anetta!
Lakásfelújításra kizárólag falusi CSOK által preferált településen igényelhető a CSOK. Amennyiben az ingatlan ilyen településen található, akkor fenti esetben is van lehetőség a támogatás igénybevételére. A 12. várandóssági hét betöltése után a magzat már meglévő gyermeknek számít. Ekkor nem feltétel, hogy az igénylők házasok legyenek. Ha a 12. várandóssági hét betöltése előtt kerül benyújtásra a megelőlegezett falusi CSOK kérelem, akkor viszont igen. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Jó napot!
Párommal idén összeházasodunk. Nekem már van két gyermekem előző házasságomból. Tervezünk majd közös babát is.
Falusi csokot szeretnénk igénybe venni 2 meglévő gyermek plusz megelőlegezni egy közös baba után. Hitel nélkül szeretnénk mindenképp. Ha jól tudom, 5 millió forint támogatást kapnánk vásárlásra a 3 gyermek után. Plusz 3 millió önerőnk van.
Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben 8 millióig nézhetünk-e házat vagy nem biztos, hogy megkapjuk a falusi csokra az 5 milliót? Én csak attól félek, hogy tegyük fel lefoglalózunk egy házat és kiderül, hogy nem kapjuk meg a támogatást, akkor elúszik a pénzünk is, amit letettünk.
Párom külföldön dolgozik, én Magyarországon. Nem tudom ez mennyire számít az igénylésnél.
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Kata!
3 gyermek után 10M Ft falusi CSOK vehető fel preferált területen történő házvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre. Maximum 5M Ft fordítható a vételár kifizetéséhez, a fennmaradó összeg pedig a felújítási munkálatokra. Csak magához a vásárláshoz a falusi CSOK nem igényelhető. Amennyiben megfelelnek minden jogosultsági feltételnek Önök is és az ingatlan is, úgy megkaphatják a teljes támogatási összeget. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy új építésű lakás vásárlása esetén 10 millió csok önerőnek számít? Van egy gyermekünk és még 2 vállalt lenne. Tényleg vannak olyan bankok, akik a vállalt gyermek után járó csokot nem tekintik önerőnek teljesen vagy részben? Mennyire gyakori ez?
Köszönöm a válaszát!
Üdvözlettel.
Bea

Kedves Ákos!
Előfordul, hogy a vállalt gyermek után adható CSOK összegét nem minden bank tekinti önerőnek, de van több olyan bank is, ahol a megelőlegezett CSOK is saját erőként vehető figyelembe. Az új lakásvásárlásra vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Üdvözlöm!
Kérdésem az lenne, hogy jelenleg van egy gyermekünk, de szeretnénk vállalni majd még egyet. Használt lakóházban gondolkodunk és szeretnénk a csokot igénybe venni.
A kérdésem arra irányulna, hogy ilyen esetben ha lakáshitelt veszünk fel plusz a csok hitelt a bevállalt gyerek után önerőnek számít a csok? Vagy most ez hogyan működik?
Köszönöm.

Kedves Bea!
A vállalt 1 gyermek utáni CSOK önerőként vehető figyelembe. A használt lakóingatlan vásárlására vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

3 lányokra és egy vállalt babára vettünk házat csak falusi csok, hitel nincs. Viszont a faluban nincs munkalehetőség, az iskola üzemeltetése miatt nem megoldott, hogy dolgozzunk mind a ketten. Így a 4. babát nem szeretnénk. Ilyenkor mi a teendő és mennyit kell visszafizetni nekünk?
Köszönöm a segítséget.

Kedves Asszonyom!
A megelőlegezett kölcsön visszafizetésével kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud Önöknek pontos tájékoztatást adni a további információk ismeretében.

Üdvözlöm!
Kérdésem az lenne, hogy szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot két gyermekre (egy már van), valamint szeretnénk mellé igénybe venni a 10 milliós kamattámogatott hitelt is használt lakás vásárlásra. (K&H)
Kérdés pedig az, hogy valóban úgy van, hogy a CSOK összege csökkenti a felvehető hitel összegét?
(Egyébként sokkal több önerőnk van, mint kellene.)
Köszönöm.

Üdvözlöm!
Kérdésem az lenne, hogy szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot két gyermekre (egy már van), valamint szeretnénk mellé igénybe venni a 10 milliós kamattámogatott hitelt is használt lakás vásárlásra. (K&H)
Kérdés pedig az, hogy valóban úgy van, hogy a CSOK összege csökkenti a felvehető hitel összegét?
(Egyébként sokkal több önerőnk van, mint kellene.)
Köszönöm.

Kedves Ildikó!
Nem minden bank veszi figyelembe teherként a vállalt gyermek után igényelhető CSOK-ot.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

Üdvözlöm!
Megelőlegező CSOK-ot vettem igénybe 2017-ben 2 gyerekre, használt lakás vásárlására, melynek összege 1 430 000 Ft volt. Válás miatt 2018-ban önként visszafizetésre került a CSOK az ingatlan eladása után. Azóta újból házasságot kötöttem. Most szeretnénk használt ingatlant vásárolni.
Az lenne a kérdésem, hogy igénybe vehető-e a vásárláskor megelőlegező CSOK a fentiek ismeretében? A férjem még nem vett igénybe korábban CSOK-ot. Én úgy tudom, hogy 5 évnek el kell telnie, ha újra szeretném igényelni. Ebben az esetben, 2022-ben lehetséges, hogy igényeljünk támogatást? Még nincs gyermekünk, de szeretnénk.
Vagy egy másik elképzelés az, hogy a jövőben bővítést végzünk a megvásárolt ingatlanon. Abban az esetben lehetséges CSOK igénylés megelőlegezve vagy már megszületett gyermekre?
Köszönöm a választ.
Üdvözlettel, Enikő

Üdvözlöm!
Megelőlegező CSOK-ot vettem igénybe 2017-ben 2 gyerekre, használt lakás vásárlására, melynek összege 1 430 000 Ft volt. Válás miatt 2018-ban önként visszafizetésre került a CSOK az ingatlan eladása után. Azóta újból házasságot kötöttem. Most szeretnénk használt ingatlant vásárolni.
Az lenne a kérdésem, hogy igénybe vehető-e a vásárláskor megelőlegező CSOK a fentiek ismeretében? A férjem még nem vett igénybe korábban CSOK-ot. Én úgy tudom, hogy 5 évnek el kell telnie, ha újra szeretném igényelni. Ebben az esetben, 2022-ben lehetséges, hogy igényeljünk támogatást? Még nincs gyermekünk, de szeretnénk.
Vagy egy másik elképzelés az, hogy a jövőben bővítést végzünk a megvásárolt ingatlanon. Abban az esetben lehetséges CSOK igénylés megelőlegezve vagy már megszületett gyermekre?
Köszönöm a választ.
Üdvözlettel, Enikő

Kedves Enikő!
Önkéntes visszafizetés esetén nem kell 5 évnek eltelni. Az újabb házasságban jogosultak lehetnek vállalt gyermekek után igényelni a támogatást. A használt lakásra vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

Üdv,
Alexandra vagyok és érdeklődni szeretnék, hogy van-e valamilyen dokumentum (és ha igen, hol érhető el), amivel jelezhetem a bank felé, hogy úton a beígért gyermek. Egy úgymond meglévő és egy beígért gyermek után igényeltünk CSOK-ot még 2017-ben.
Ui: Meghaladtam a várandósság 12. hetét

Üdv,
Alexandra vagyok és érdeklődni szeretnék, hogy van-e valamilyen dokumentum (és ha igen, hol érhető el), amivel jelezhetem a bank felé, hogy úton a beígért gyermek. Egy úgymond meglévő és egy beígért gyermek után igényeltünk CSOK-ot még 2017-ben.
Ui: Meghaladtam a várandósság 12. hetét

Kedves Alexandra!
A vállalt gyermek megszületését követően kell majd jelezniük a hitelintézet felé a gyermekvállalás teljesítését.

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Azt szeretném kérdezni, hogy 2 gyermekünk van , és tervezünk még egyet. 40 éves vagyok. Ebben az esetben lehet-e igényelni csok-ot három gyermekre?
Ha lehet, és mégsem születik meg a 3. gyermek, mikor és mennyit kéne visszafizetniük?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Ildikó

Kedves Ildikó!
Vállalt gyermek utáni CSOK igénylés feltétele, hogy a házastársak legalább egyike 40 évnél fiatalabb legyen a kérelem benyújtásakor. A veszélyhelyzetre tekintettel az alábbiak szerint igényelhető jelenleg a megelőlegezett CSOK: Akik 2020. március 11. és 2021. március 10. között töltötték/töltik be a 40. életévüket, igényelhetik a támogatást a veszélyhelyzet lejáratát követő 30. napig.
A nem teljesülő gyermekvállalás miatti visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatban részletes leírást IDE kattintva olvashat.

Tisztet Ügyintéző!
Meddig igényelhető 3 vállalt gyermek esetén a CSOK új házvásárláshoz?
Köszönettel és üdvözlettel!

Kedves Hanna!
CSOK igénylésre vonatkozó határidőt nem tartalmaz a vonatkozó kormányrendelet.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Jó napot.
A falusi csoknál mennyi idő van meghatározva a korszerűsítés befejezésére?

Kedves Csilla!
A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg.

Jó napot kívánok!
Nekem egy olyan kérdésem lenne sajnos 1 éve próbálkozunk, hogy legyen baba! És gondoltuk elmegyünk orvoshoz mindketten, hogy vizsgáljanak ki minket és sajnos nálam kiderült, hogy meddő lettem! Ebben az esetben vissza kell fizetnem a csokot vagy ilyenkor elengedik, hisz sajnos ez önhibámon kívül jelentkezett! Orvosi papírom már meg van róla!

Kedves Roland!
A CSOK visszafizetéssel kapcsolatban IDE kattintva tájékozódhat részletesen.
Visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránt kérelemmel az illetékes kormányhivatalhoz fordulhatnak.
A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Kedves hitelnet!

Kérdésem a következő!

Mi történik akkor, ha vállalt gyermek 4 éven belül nem születik meg, viszont 6 éven belül igen?

Jelenleg egy gyermekünk van és szeretnénk még egyet. Falusi csok-ot szeretnénk igényelni, korszerűsítésre meglévő ingatlanra.
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Martin!
Ha nem születik meg a gyermek határidőn belül, úgy visszafizetési kötelezettségük keletkezik. A gyermekre eső részt kamatokkal együtt kell visszafizetni.

Tisztelt Hitelnet!
Van 2 gyermekünk ès szeretnénk felvenni a falusi CSOKot bővítésre/ felújításra (preferált kistelepülés). Ez 2 gyermek esetén 1300000 Ft. Ha később születne harmadik baba, akkor lehetőség van e a különbözet felvételére, a 3700000 ftra?
Köszönettel: Erzsébet

Kedves Erzsébet!
Igényelhetik a két meglévő gyermekük után a támogatást, amelynek összege 1.300.000 Ft, azonban ha a harmadik gyermek is megszületik a különbözetre már nem lesznek jogosultak. A Falusi CSOK-ot igényelni tudják két meglévő és egy vállalt gyermekre, úgy járna az 5.000.000. Ft támogatás.
Ha két meglévő gyermekük után igénylik a támogatást, és születik harmadik gyermek, utólagos CSOK-ot igényelhetnek, amely meglévő lakáscélú hitel tartozás csökkentésére fordítható, melynek összege 400.000 Ft. Erről bővebben IDE kattintva tájékozódhat.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

Ismét én vagyok. Az én statuszom Aktív KHR.

Kedves Radu!
A CSOK jogosultságot nem befolyásolja a KHR információ. Amennyiben az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény mellé kölcsönt nem kíván felvenni, akkor a bankok a támogatott személyek KHR státuszát nem vizsgálják. Önök – aktív KHR státuszuk ellenére – tehát jogosultak lehetnek a támogatásra, ha minden további CSOK feltételnek megfelelnek.

Tiszteletem. Érdeklődnék hogy szeretnénk igénybe venni a Falusi CSOK-ot, de én KHR listan vagyok negatív pozícióba. Lehet kizáró ok? A ház ára 5.000.000, és vállaljuk a 3. gyermeket is. Hitelt nem kérünk , csak az 5+5 támogatást. Köszönöm szépen előre is válaszát.

Kedves Radu!
A passzív KHR státusz nem zárja ki a Falusi CSOK jogosultságot. A Falusi CSOK-ról részletesen IDE kattintva tájékozódhat. A jogosultság feltétele 3 gyermek esetén, hogy az igénylők legalább egyikre rendelkezzen legalább 2 éves folyamatos TB jogviszonnyal. Ebben maximum 30 nap megszakítás lehet.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki ajánlatkérő adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést.

Üdv. Használt lakást szeretnénk venni, több mint 12 hetes a magzat. Első gyermek, házasok vagyunk. A kérdésem az lenne, hogy 3 gyerekre vállalható a szocpol? Vagy csak 2 gyermekre vállalható használt lakásra ?

Kedves Jani!
CSOK támogatást használt lakás vásárlához legfeljebb két vállalt gyermek után igényelhető. Mivel a 12 hetes magzat már meglévő gyermeknek számít, így vállalhatnak még 2 gyermeket és igényelhetik a CSOK-ot 3 gyermek után. Ennek összege 2.200.000 Ft. A jogosultság feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen legalább 180 napos folyamatos TB jogviszonnyal. További jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat részletesen. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatalapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

Tisztelt Hitelnet,
Az lenne a kérdésem, hogy a párommal jelenleg egy háztartásban élünk, viszont szeretnénk CSOK+CSOK hitel-t felvenni jövő évben még a házasság előtt. Ennek mi a módja, illetve lehetséges-e?
Ehhez kellene esetleg regisztrált élettársi kapcsolat vagy egy nyilatkozat elegendő?
Nincs gyermekünk és nem vettünk igénybe semmifajta állami támogatást idáig.
Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel,
Sándor

Kedves Sándor!
A jogosultságnak nem feltétele a regisztrált élettársi kapcsolat. Az élettársi kapcsolatról és annak fennállásáról a CSOK kérelemben szükséges nyilatkozniuk. További feltétel, hogy mindketten tulajdonrészt szerezzenek a CSOK igénybevételével vásárolt lakásban. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK illetve hitelügyintézést!

Kérdése van?

Kattintson ide és tegye fel

Szakértőink eddig 45167 kérdésre válaszoltak.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

354
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x