Lakásfelújítási támogatás feltételek 2021

Vissza nem térítendő állami támogatás lakásfelújításra 2021.01.01-től. Mutatjuk a 2022. december 31-ig igényelhető támogatás részleteit! Lakásfelújítási támogatás információk egy helyen.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január elsején lép hatályba és 2022. december 31-ig lesz igényelhető. A legfontosabb személyi és jogosultsági feltételek az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Kattints ide a Gyakori kérdések megtekintéséhez a témában!

Lakásfelújítási támogatás

Módosult a lakásfelújítási támogatás igényléseit szabályozó rendelet

A 2020. november 25-én kihirdetett kormányrendelet december 23-án módosításra, pontosításra került. Vázoljuk a lényeges változásokat:

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

A támogatásból finanszírozható munkálatok az alábbiakkal egészültek ki:

 • az épület külső festése, színezése
 • belső tér felújítása esetén: lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az  abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Ki lehet lakásfelújítási támogatás igénylője?

Igénylő lehet:

 • az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja szerinti esetben a többes gyámul rendelt személyek  legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Gyermek: az igénylő

 • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
  – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Hitelt is igényelne?

Kollégáink megkeresik az Ön számára elérhető legkedvezőbb ajánlatokat valóban díjmentesen.

Visszahívást kérek

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?

Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.
A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

Kivétel:

 • magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
 • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást.

Kivétel:

 • ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Milyen TB jogviszony szükséges a jogosultsághoz?

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek –

 • legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet.

Ide tartozik minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:

 • a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Beleszámít tehát a támogatás igénylését megelőző hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony.

A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Közfoglalkoztatotti jogviszony

Az, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, annak jogviszonya nem felel meg a jogosultsághoz. Ellenben aki az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, Tbj. 6.§. szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott volt.

Külföldi TB jogviszony

Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.

Milyen további jogosultsági feltételek vannak még?

Köztartozásmentesség

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.

Mennyi támogatás vehető fel?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

Mely munkálatok finanszírozhatók a támogatásból?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
  – a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  – a galériaépítést,
  – a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  – a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  – a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  – a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
  – lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Milyen számla fogadható el a lakásfelújítási támogatás költségek igazolásaként?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként:

 • saját nevére szóló,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított

olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe!

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el:

 • ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy
 • gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Együttes igénylés esetén e rendelkezést mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Hogyan történik a támogatás igénylése?

A támogatás 2021. január elsején vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Hol igényelhető?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

 • az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
 • postai úton vagy
 • személyesen a kormányablaknál

nyújtható be.

A lakásfelújítási támogatás elbírálása

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Hogyan ellenőrzik az elvégzett munkálatokat?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Mi történik jogosulatlan igénybevétel esetén?

Jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Mit tehetünk, ha nem rendelkezünk a munkálatok elvégzéséhez szükséges saját erővel?

Mivel a támogatás folyósítása utólagos, az elvégezni kívánt munkálatokat előre meg kell finanszírozni. Amennyiben erre saját forrás nem áll rendelkezésre, több banki finanszírozás közül is választhatunk: ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, lakásfelújítási, korszerűsítési hitel.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

 Vannak olyan dokumentumok, melyek benyújtása kötelező és vannak opcionálisan benyújtandó dokumentumok is.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

 • Vállalkozási szerződések másolata
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • Számlaösszesítő
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata (megfelelő TB jogviszonyról)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

Opcionális dokumentumok

A várandósság 12.  hetét betöltött magzat esetén:

 • várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás

Örökbefogadott gyermek esetén:

 • gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén:
  • megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Gyámság esetén:

 • amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata
 • súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén:

 • a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata

Szülői lemondó nyilatkozat:

 • Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult. A szülők egyike azonban a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

Hozzájáruló nyilatkozat:

 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez

Kiegészítő tevékenység folytatása esetén:

 • 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata

Az igénylést megelőzően külföldön fennálló munkaviszony esetén:

 • amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása

Nem magyar állampolgár esetén:

 • három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata

GYOD vagy ápolási díj esetén:

 • ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Nagykorú, de 25 év alatti gyermek esetén:

 • nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása

Igénybe vett Falusi CSOK esetén:

 • A felújítással érintett lakásra a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata

Napelemes rendszer telepítése vagy cseréje esetén:

 • a telepítését vagy cserét végző vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a kiállított számlán feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Letölthető dokumentumok lakásfelújítási támogatáshoz

A MÁK honlapjáról letölthető a kérelmi nyomtatvány és azok mellékletei, a vállalkozói minta szerződés és számla összesítő is. A letölthető dokumentumok listájáért kattints ide

Lakásfelújítási hitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakásfelújítási hitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Teljeskörű és díjmentes ügyintézéssel.

Felújítási hitelek összehasonlítása


Lakásfelújítási támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Igényelhető lakásfelújítási támogatás, ha az ingatlan tulajdonosának nincs munkaviszonya?

  A rendelet szövege így szól:

  “A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő
  b) legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel ….”
  Amennyiben az lakásfelújítási támogatás igénylése együttes igényléssel történik, (házaspárok, élettársak esetén) akkor elegendő, ha az egyik fél rendelkezik megfelelő TB jogviszonnyal.
  Együttes igénylés nem feltétel továbbá, hogy mindkét fél rendelkezzen a felújítani kívánt ingatlanban tulajdoni hányaddal:
  “…A támogatás abban az esetben igényelhető, ha
  a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,…”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ápolási díjra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, a rendelet szerint:  Nem kell megfelelni a TB jogviszony igazolásnak, ha ” az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül” Az erről szóló járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozatot csatolni kell az igényléshez.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • CSOK-kal várásolt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, igényelhető, nincs erre vonatkozó tiltás a rendeletben. CSOK-kal korábban vásárolt ingatlanra a lakásfelújítási támogatást lehet igényelni. A rendelet annyi megkötést tartalmaz, hogy amennyiben FALUSI CSOK-kal kapcsolatos korszerűsítés történt már, akkor ugyanarra a munkálatokra nem lehet benyújtani a lakásfelújítási támogatás igénylését.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Milyen munkálatokhoz igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A lakásfelújítási támogatás a rendelet szövege szerint a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

  • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
  • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
  • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
  • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
  • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
  • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
  • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
  • klímaberendezés beépítése, cseréje,
  • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
  • belső tér felújítása, ideértve
   – a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
   – a galériaépítést,
   – a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
   – a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
   – a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
   – a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
   – lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
  • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
  • kerítés építése,
  • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
  • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
  • térburkolat készítése, cseréje,
  • télikert kialakítása,
  • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
  • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
  • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
  • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

  Mely munkálatokra nem igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A MÁK honlapon található információk szerint az alábbi munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?

  Például nem igényelhető támogatás:

  • a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl. szobabútor)
  • a szabadon álló gépek beszerzése (pl. mosógép, szárítógép)
  • a lakás bővítésére plusz szobákkal
  • a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre
  • a tároló építésére
  • a raklapra, mint anyagköltségre
  • az infraszauna beépítésére
  • a riasztó beszerelésére

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Falusi CSOK és lakásfelújítási támogatás igényelhető egyszerre?

  Igen, igényelhető a falusi csak és a lakásfelújítási támogatás egyszerre. Fontos kitétel azonban, hogy ugyanazokra munkálatokra mindkét támogatás nem igényelhető. Amennyiben egy számla az egyik támogatás igénylése benyújtásra került, ugyanaz a számla másik támogatásnál már nem vehető figyelembe, a költségvetés és hogy kell elkészíteni, hogy ne fedjék egymást.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tartózkodási hely lakcímmel gyűjthetjük a számlákat a lakásfelújítási tánogatáshoz?

  A rendelet szerint:
  “A támogatás abban az esetben igényelhető, ha
  b) az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,”
  A MÁK értelmezése szerint tehát egy éves állandó lakcím szükséges a felújítási támogatás igényléséhez a felújítani kívánt ingatlanban.
  Kivétel:
  “ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor”

  Az egy éves bejelentetett lakcím feltételnek igénylé pillanatéban kell megfelelni. Amennyiben az ingatlan már az igénylő(k) nevén van és új építésű ingatlan esetén a használatba vételi engedély és az épületfeltüntetés már megtörtént, akkor a felújítással kapcsolatos számlákat már el lehet kezdeni gyűjteni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ajándékozással tulajdonba került ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, a rendelet szövege a tulajdoni viszonyokkal kapcsolatos előírás tekintetében:
  A támogatás abban az esetben igényelhető, ha

  a)az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,”

  “A (2) bekezdés b) pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt nem kell alkalmazni,
  b) ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.”

  Vizsgálják az ajándékozással tulajdonba került ingatlan esetén az 1 éves bejelentett lakcímet?

  Egy korábbi MÁK válasz szerint, amennyiben legalább 50 % tulajdoni hányad ajándékozással került az igénylő tulajdonába, akkor ebben az esetben nem szükséges vizsgálni az 1 éves állandó lakcímet, enélkül is igényelhető a lakásfelújítási támogatás. Igaz ez akkor is, ha az 50 % -os tulajdoni hányad bármilyen más mértékű tulajdonrész ajándékozásával került az igénylő tulajdonába.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kiskorú tulajdonában lévő ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A rendelet szövegéből idézve:
  A támogatás abban az esetben igényelhető, ha

  a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek…

  Tehát amennyiben kiskorú az ingatlan tuladjonosa, igényelhető a lakásfelújítási támogatás.

  Az ingatlan tulajdonosa (100%-ban) kiskorú. Ki igényelheti a támogatást?

  A támogatási kérelem benyújtására a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermekkel azonos lakóhelyen lakó szülő vagy a Rendelet szerinti gyám jogosult.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tetőcserére igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Egy korábbi MÁK válasz alapján: a tető cseréje illetve felújítása támogatható, azonban a tető szerkezetének változtatása (forma, térfogat) és a padlás beépítése már bővítésnek minősül, ezért nem támogatható. Az ingatlan bővítés nem támogatható tevékenység.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Minden munkadíj számla mögé kell vállalkozói szerződés?

  Igen, ezt a rendelet kötelezően előírja, csak azon számlák fogadhatók el a lakásfelújítási támogatás igénylése során, melyek mögött van vállalkozói szerződés is. Fontos, hogy a vállalkozói szerződés dátuma csak 2021.01.01 utáni lehet. Amennyiben a vállalkozó saját maga szerzi be az anyagokat, akkor ezt fel kell tüntetni a vállalkozói szerződésben és el kell különíteni a vállalkozó által kiállított számlán is.

  <a href=”https://hitelnet.hu/gyakran-feltett-kerdesek/minden-munkadij-szamla-moge-kell-vallalkozoi-szerzodes/#comments”>Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban </a>

 • Tetőtér felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen , tetőtér felújítására igényelhető a támogatás. Egy korábbi MÁK válasz alapján:
  “Amennyiben a tetőtér kialakítása már elkészült, és a tetőtér alapterülete a tulajdoni lapon is megjelenik, akkor a már meglévő a házhoz tartozó belső térnek számít így a villany víz és fűtés rendszer belső hálózatának Kiépítése, felújítása már támogatható. A támogatás folyamatban lévő építkezés befejezéséhez nem vehető igénybe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A vállalkozó által továbbszámlázott anyagköltségről szóló számlán mennyire részletesen kell feltüntetni az anyagokat, darab számot?

  Az alvállalkozó által továbbszámlázott anyagköltségről szóló számlán egy korábban kapott MÁK válaszra tudunk hivatkozni ” Nem szükséges minden tételt külön felsorolni a számlán, elegendő nagyobb tételeket, gyűjtőneveket használni.”
  Amennyiben az igénylő az anyag számlákat saját nevére kéri, akkor a számlaösszesítőn tételes részletezés szükséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A lakásfelújítási támogatás konyhaszekrény cseréjére is felhasználható ?

  Igen, egy korábbi MÁK válasz alapján a lakásfelújítási támogatás beépített bútor cserére is igényelhető:
  ““Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is.”
  Fontos azonban megjegyezni, hogy a rámogatás igénylése során figyelembe kell venni a számlákkal történő elszámolás alap szabályait is:
  Az igényelhető támogatás a benyújtott költségvetés fele, melyet le kell fedni teljes egészében számlákkal.
  A támogatás összegét 50-50 %-ban anyag és munkadíj számlákkal kell igazolni

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Milyen anyagból készült télikertre igényelhető a lakás felújítási támogatás?

  Egy korábban kiadott mák állásfoglalás alapján a rendelet 6. § .b) pontja szerint a Télikert kialakítása támogatható építési tevékenység. A rendelet nem fogalmaz meg követelményt arra vonatkozóan, hogy a Télikert milyen anyagokból milyen módszerrel épüljön.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Terasz burkolására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Egy korábbi, Kincstár által adott válasz alapján: „a rendelet  6. § . n) pontja alapján a már meglévő terasz aljzatburkolása támogatható építési tevékenységnek minősül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Házhoz szállítás esetén a szállítási költség elszámolható?

  Egy MÁK válasz alapján tudjuk a kérdést megválaszolni: ” Házhoz szállítás igénybevétele esetén a a szállítási díj “anyagköltségként” elszámolható, ha az anyagköltség beszerzésére vonatkozó számlában ez külön tételként szerepel. Külön számlán szereplő szállítási költséget / fuvardíjat nem lehet elszámolni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Házastársak esetén, ha csak az egyik fél tulajdonában van az ingatlan akkor mennyi összeget lehet igényelni?

  A rendelet szerint elvárás hogy az igénylőknek legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezni az igénylés pillanatában. Arra vonatkozó elvárás nincs, hogy mindkét félnek tulajdonnal kell rendelkeznie a feltölteni kívánt ingatlanban.
  Amennyiben a házastársak vagy élettársak és a támogatásra jogósító gyermek bejelentett állandó lakcíme közös és a felújítani kívánt ingatlanba szól, akkor az igénylést csak együttesen adhatják be. Ebben az esetben a teljes támogatásra jogosultak.
  Abban az esetben viszont ha a házastársak, élettársak lakcíme nem egyezik meg, akkor az igénylő az ingatlanban tulajdon joggal és legalább egy éves állandó bejelentett lakcím el ellenkező személy. Ebben az esetben viszont az igénylőnek egyedül kell megfelelnie minden feltételnek.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Fürdőszoba felújítása is belefér a lakásfelújítási támogatás igénylésére?

  Igen, a fürdőszoba felújítására is igényelhető a lakásfelújítási támogatás az alábbi pontok alapján:

  “belső tér felújítása, ideértve
  – a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  – a szaniterek beépítését vagy cseréjét,”
  – a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

  “beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Több kivitelező esetén külön kell szerződni minden kivitelezővel?

  A különböző munkálatokat végző vállalkozókkal külön-külön vállalkozói szerződést szükséges kötni a munkálatok megkezdése előtt. Természetesen a számlákat külön és ki tudják állítani, nem szükséges azokat egyben egy generálkivitelezővel elvégeztetni. A megrendelő együttes igénylő esetén lehet bármelyik igénylő, fontos, hogy a számlának a felújítani kívánt ingatlan címére kell szólnia.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A lakásfelújítási támogatás a számlák bruttó vagy nettó összegére vonatkozik?

  Az elérhető lakásfelújítási támogatás összegének megállapítása során minden esetben az anyag és munkadíj számláknak a bruttó összegét kell figyelembe venni.  Elfogadható a 27 %-os ÁFA tartalommal rendelkező számlák, a  KATA-s vagy alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla is. Egyedül az 5 %-os ÁFA tartalommal kiállított számlákat nem lehet figyelrmbe venni az igénylés során.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Szekcionált garázskapu cseréjére, motorizálására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Egy korábbi MÁK állásfoglalás alapján, ahol a fenti kérdésre ez a válasz érkezett: ”  A már korábban elkészült garázsajtó cseréje (bontási munkát követően új garázsajtó építése) támogatható építési tevékenységnek minősül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az anyagokat megvehetem saját magam is a felújítási munkálatokhoz?

  Igen, a Lakásfelújítási támogatás igénylése során benyújtott számlák esetében az anyagköltségek lehetnek a igénylő által megvásárolt számlák is. Ebben az esetben a kérelmi dokumentum mellékletét képező számla összesítőben kell felvinni a az egyes számlákat. A rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó előírást, amely kizárná hogy a felújítási munkálatok során felhasznált anyagokat ne vásárolhatná meg az igénylő saját maga.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kerítés felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Egy MÁK-tól kapott válasz alapján a a korábban épített kerítés részben vagy egészben felújítható, vagy újraépíthető. Arra vonatkozón nem találtunk korlátozást, hogy a kerítés mely részére lenne az előírás kizárólagosan lehetőv téve.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Még csak fél éve vagyok a felúítani kívánt ingatlanba bejelentve, elkezdhetem gyűjteni a számlákat?

  igen, az igénylés pillanatában kell legalább 1 éves bejelentett állandó lakcímmel rendelkezni a felújítani kívánt ingatanban, addig a számlák gyűjthetőek. Amennyiben az ingatan kevesebb, mint 1 éve került az igénylő birtokába, akkor nem kell megfelelni az éves bejelentett lakcím szabálynak.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Együtt élő házastársak esetén van-e lehetőség arra, hogy csak az egyikünk igényelje az otthon-felújítási támogatást?

  A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti, nincs lehetőség arra, hogy csak az egyik fél igényelje a támogatást.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Lízingelt ingatlanra igényelhető a támogatás?

  Nem, a támogatás feltétele, hogy ” az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Külföldi vállalkozó által kiállított számla elfogadható?

  Nem, külföldi számla sem vállalkozási díjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a vállalkozó rendelkezik magyar adószámmal és a magyar jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ausztriában dolgozó, magyar lakcímmel rendelkező igényelheti a támogatást?

  Az igénylés pillanatában kell az igénylőnek magyar elfogadható munkaviszonnyal rendelkeznie. ( a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepeljen). Az ezt megelőző 1 évben, legfeljebb 30 napos megszakítással elfogadható az ausztriai munkaviszony is. Az elfogadható TB jogviszonyokról fenti cikkünkben írunk részletsebben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Igényelhető a lakásfelújítási támogatás a tetőtérben kialakításra kerülő új lakásra is?

  A támogatás igénylésekor célként nem lehet megjelölni az új lakás kialakítását, de amennyiben a lakás elkészült és a használatba vételi engedély már megtörtént, a kialakításra került új lakás feltüntetésre került az ingatlan-nyilvántartásban, akkor további – fenti bejegyzésben olvasható – munkálatokra igénybe vehető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ingatlan bővítésre igényelhető a felújítási támogatás?

  A lakásfelújítási támogatás lakóingatlan bővítésére (a bővítési munkálatokat tartalmazó költségvetésben található munkálatokra) nem igényelhető, az elfogadható és támogatható munkálatokat a fenti lista tartalmazza. A bővítésre elérhető CSOK támogatásról ide kattintva olvashat bővebben. A

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A lakásfelújítási támogatás nevelt gyermekre is vonatkozik?

  A rendelet szerint a gyermek:
  az igénylő
  a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  b) vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
  ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja;”

  Amennyiben a gyermek szülei meghaltak és az igénylő az örökbefogadó, akkor igényelheti a támogatást.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Jelzáloggal terhelt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, a támogatáshoz nem szükséges ingatlanfedezet és így a felújítani kívánt ingatlanra korábban bejegyzett jelzálog sem akadálya a támogatás igénylésének.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Egyéni vállalkozás szüneteltetése esetén igényelhető a támogatás?

  A rendelet így írja elő: “A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel”
  Információink szerint amennyiben a vállalkozás szünetel 30 napnál hosszabb időre, akkor nem igényelhető a támogatás akkor sem, ha a vállalkozó a TB-t megfizeti maga után.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, igényelhető. A lakásfelújítási támogatás igénylésénél a szabályozó rendeletben nincs kizárva a haszonélvezeti jog, illetve maga a támogatás nem igényel jelzálog bejegyzést, így nem szükséges a haszonélvezők hozzájárulása sem.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Még nem jelentkeztünk át egy éve a felújítani kívánt ingatlanba. Addig is gyűjthetjük a számlákat a felújításról?

  Amennyiben a felújítani kívánt ingatlant már 1 évvel régebben vásárolták, akkor meg kell felelni az éves bejelentett állandó lakcím feltételnek. A 2021.01.01 után számlákat azonban lehet gyűjteni és azokat akkor benyújtani, amikor már minden egyéb feltételnek megfelel(nek) az igénylő(k). 1 évnél korábban vásárolt vagy épített ingatlan esetében azonban nem kell megfelelni az egy éves bejelentett állandó lakcím szabálynak.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A felújítandó ingatlan a céges vállalkozásunk székhelye is! Kizáró ok ez a támogatásból?

  Nem jelent kizáró okot az, ha a felújítani kívánt ingatlanban cég székhely vagy telephely is be van jelentve, amennyiben az igénylés egyéb feltételeinek megfelel az igénylő. Nincs ezt kizáró vagy korlátozó rész a rendeletben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Külön élünk a férjemmel, a felújítani kívánt ingatlanba csak én és az egyetlen gyermekünk van bejelentve. Igényelhetem a támogatást?

  Igen, igényelhető a teljes támogatás. A kormányrendelet így szól:
  „Ha a szülők lakóhelye nem azonos, az egyéb feltételnek is megfelelő
  a) azon szülő jogosult a támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mit kell tartalmaznia egy vállalkozói szerződésnek? Honnan lehet letölteni sablont?

  A vállalkozói szerződésekről mintákat az alábbi linkre kattintva tölteti le:

  Kattintson ide

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hűtőgép vásárlásra igényelhető a támogatás?

  Igen, a támogatható hitelcélok között így szerepel: “beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje” Véleményünk szerint amennyiben a hűtőgép beépíthető, akkor igényelhető a támogatás.

  MÁK állásfoglalás szerint: “Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Minden anyagköltség számlához tartoznia kell munkadíj számlának is?

  Nem, nincs ilyen lőírás a rendeletben. 2 dolgot kell vizsgálni:
  1. A felújítás mértéke nem lehet több, mint a teljes költségvetés fele.
  2. A benyújtott költségvetést teljes egészben le kell fedni számlákkal.
  3. A támogatás teljes összegének 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyag és munkadíj számlát is

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A lakásfelújítási támogatás igénylését követően meddig kell a bejelentett lakcímen laknom?

  A rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó előírást, hogy a támogatás igénylését és folyósítását követően meddig kell a felújított ingatlanban lakni, feltételek csak a támogatás benyújtása pillanatában fogalmaz meg, ezekről más kérdésekben már válaszoltunk.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A felújítandó ház csak a párom és gyermekünk nevén van. Igényelhető így a támogatás?

  Igen, élettársak, házastársak igénylése esetén a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal szükséges rendelkezni. Tehát amennyiben az egyik fél nem rendelkezik a felújítani kívánt ingatlanban tulajdoni hányaddal, attól még igényelhető a támogatás. Az ingatlan tulajdonosának azonban mindenképp igénylőként kell szerepelnie.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ingatlan vásárlás után meg kell várni az egy évet a lakásfelújítási támogatás igényléséig?

  A felújítani kívánt ingatlanban az 1 éves állandó lakcím feltételt nem kell alkalmazni, ha “b) ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Ki számít közeli hozzátartózónak, akinek a számlája nem fogadható el lakásfelújítási támogatás igénylésénél?

  A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

  A közeli hozzátartozó fogalma: “A Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdése alapján közeli hozzátartozók: a házastárs (bejegyzett élettárs), az egyeneságbeli rokon (lemenők: gyermek, unoka; felmenők: szülő, nagyszülő…), az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mobil garázs építésére igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Nem, hivatalos MÁK állásfoglalás alapján a mobil garázs felállítása nem tartozik a támogatható építési tevékenységek körébe. Erről több MÁK állásfoglalás is olvasható volt.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Eredeti számlákat kell a lakásfelújítási támogatás igénylés során benyújtani?

  Nem, lakásfelújítási támogatás igénylésekor a kitöltött kérelmi nyomtatvány mellé elegendő a számlák másolatát csatolni a megfelelő számlaösszesítővel együtt.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos, hogyan lehet igényelni a támogatást?

  A rendelet így fogalmaz:

  (3) „Ha a szülők lakóhelye nem azonos, a (2) bekezdés szerinti feltételnek is megfelelő

  a) azon szülő jogosult az 5. § szerinti támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
  b) mindkét szülő az 5. § szerinti támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.
  (3a) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a (3) bekezdés szerintitő leltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

  a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy
  b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.”
  (4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szülők egyike az 5. § szerinti támogatási összeget igényelheti, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • GYED, GYES elfogadható a lakásfelújítási támogatás igénylése során?

  Igen, amennyiben a munkaviszonya fennáll, akkor elfogadható TB jogviszonyba számít a GYES és GYED is. Amennyiben az igénylő munkanélküliként ment GYES-re és nem rendelkezik igazolt munkaviszonnyal, akkor a lakásfelújítási támogatás nem igényelhető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • BAR listások igényelhetik a lakásfelújítási támogatást?

  A lakásfelújítási támogatás igénylése során nem kizáró ok a BAR lista (Negatív KHR), így azok is igényelhetik akkor valamilyen mulasztás miatt szerepelnek a rendszerben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Együttes igénylőként kinek a nevére kell szólnia a számláknak?

  Együttes igénylés esetén bármely fél nevére szóló számla elfogadható a lakásfelújítási támogatás igénylése során. A számlázási cím minden esetben a felújítani kívánt ingatlan címe.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Gyermek esetén a 25. életév határa mire vonatkozik?

  A rendelet előírása szerint az igénylés pillanatában a támogatásra jogosító gyermek nem tölthette be a 25. életévét.
  A gyermek fogalma:
  gyermek: az igénylő

  a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  b) vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
  ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja;

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mi számít beépíthető bútornak, amire a lakásfelújítás támogatás igényelhető?

  A MÁK állásfoglalása alapján: “Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A támogatással felújított ingatlan bérbe adható?

  Az otthonfelújítási támogatással felújított lakás bérbeadható a felújítást követően. Az viszont feltétel, hogy az igénylőknek ez legyen az állandó lakcíme már a támogatási kérelem benyújtásakor is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Társasház közös tulajdonában lévő tetőre, tetőfelújításra igényelhető a támogatás?

  Információink szerint a társasházi közös tulajdonú épületrész felújítására ez a támogatási forma nem használható. Csak a külön, saját tulajdonba tartozó ingatlanban használható fel a lakásfelújítási támogatás.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Önkormányzati lakás felújítására igényelhető a támogatás?

  Nem, önkormányzati lakás felújítására ez a fajta támogatás nem igényelhető. Feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Használatba vételi engedély előtt gyűjthetjük a számlákat a felújítási támogatáshoz?

  A MÁK állásfoglalása szerint egy olyan ingatlanra, amely még el sem készült nem lehet felújítással kapcsolatos számlákat elfogadni. A számlákat attól a naptól lehet gyűjteni, ha a használatba vételi engedély és az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleg bejegyzése megtörtént.

  A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdésének 4. pontja szerint lakásnak minősül Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei.

  A még fel nem épült lakásra nem vehető igénybe a támogatás, mivel az ingatlan-nyilvántartásban az még nincs a fentiek szerint bejegyezve. Amennyiben lakásuk rendelkezik majd használatbavételi engedéllyel és a fenti, támogatható rendeltetés szerinti jelleg bejegyzésre kerül, akkor jogosultak lesznek a támogatási kérelmüket benyújtani.

  A használatbavételi engedély alapján az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleg bejegyzést követően egy éven belül nem kell alkalmazni a 4. § (2) bekezdés b) pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt a (6) bekezdés b) pontja alapján.

  Az otthonfelújítási támogatással érintett munkálatok a fent leírtak szerinti ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a támogatással érintett ingatlanba lakóhelyként történő bejelentkezést követően kezdhetőek meg. Ezt követően lehet a szerződések megkötni és a számlákat gyűjteni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Falusi CSOK-kal vásárolt ingatlanra igényelhető a támogatás?

  Igen,igényelhető, de a támogatás igénylése esetén nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak. A falusi csok igénylésben feltüntetett munkálatokon kívüli, fenti listában megtalálható munkálatokra tehát igényelhető a támogatás.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Zártkerti ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A rendelet szerint a felújítható ingatlan: “Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei” Amennyiben az ingatan zártkerti besorolású, de lakóingatlanként van feltüntetve, akkor igényelhető rá a támogatás.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A 2, 4 vagy 6 órás munkaviszony is elfogadható a támogatás igénylése esetén?

  Igen, a támogatásokhoz elfogadható TB jogviszonyhoz nem szükséges napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkezni, elfogadható a kevesebb is. A támogatáshoz elfogadható TB jogviszonyokkal kapcsolatban fenti cikkünk olvashatók további részletek.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hétvégi házra átminősítés előtt kérhető támogatás?

  Az igénylés tehát csak és kizárólag a fentiek szerinti besorolásnak már a felújítás előtt megfelelő ingatlanok esetében nyújtható be, mely pontnak való megfelelés a fejleszteni kívánt ingatlan tulajdoni lap vonatkozó bejegyzése alapján kerül vizsgálatra. (A támogatás lakás felújításra vonatkozik, tehát, ha a fejleszteni kívánt ingatlan a beruházások megkezdése előtt nem minősül fenti fogalmi körben meghatározott lakásnak, akkor annak fejlesztése sem támogatható)

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Szüleim nevén lévő ingatlanra igényelhetem a lakásfelújítási támogatást?

  Nem, a lakásfelújítási támogatás abban az esetben igényelhető, ha
  a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

  Szülők nevén lévő ingatlanra a támogatás tehát ebben a formában nem igényelhető..

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Új kerti tároló kialakítására igényelhető a támogatás?

  A MÁK-tól kapott korábbi válaszok és a rendelet szövege alapján csak kerti tároló felújítására igényelhető a támogatás, kerti tároló létrehozására nem. Ezt több MÁK állásfoglalás is megerősítette.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Tetőtér beépítésre igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Nem, a MÁK válasza több esetben is gyértelmű a kérdésben: Lakótér bővítéssel kapcsolatos munkálatokra (tetőtér beépítése és ezáltal hasznos nettó alapterület növekedése esetén ) a lakásfelújítási támogatás nem igényelhető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Milyen címre kell szólniuk a felújításról kapott anyag- és munkadíj számláknak?

  A támogatás igénylése során benyújtott számláknak mindenképp a felújítani kívánt ingatlan címére kell szólniuk, a számla címzettje az igénylő vagy együttes igénylés esetén bármelyik igénylő lehet.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Jár-e a támogatás nevelőszülőnek, ha saját gyermeke nincs?

  Nem, amennyiben nevelőszülőnek ez a “foglalkozása” akkor nem igényelhető a nevelt gyermekek után a támogatás. Örökbefogadó személy igényelheti a támogatást az örökbefogadott gyermek után abban az esetben, ha a szülők már meghaltak.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A kandalló (hőtárolós) beépítése támogatható?

  Egy MÁK állásfoglalás alapján: A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) 6.§. c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, mely szerint a támogatható tevékenységek között szerepel.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Milyen munkálatokra NEM igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A MÁK honlapon található információk szerint az alábbi munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?

  Például nem igényelhető támogatás:

  • a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl. szobabútor)
  • a szabadon álló gépek beszerzése (pl. mosógép, szárítógép)
  • a lakás bővítésére plusz szobákkal
  • a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre
  • a tároló építésére
  • a raklapra, mint anyagköltségre
  • az infraszauna beépítésére
  • a riasztó beszerelésére

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hálózatfejlesztési hozzájárulásra igényelhető a támogatás?

  Nem, a MÁK válasza egy kérdésre a következő volt: “A szolgáltató felé fizetendő hálózatfejlesztési hozzájárulás és egyéb hatósági díj nem támogatható költség.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kerti tároló építésére igényelhető a támogatás?

  Nem, a rendelet és a MÁK-tól kapott válasz alapján a támogatás a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,kerítés építése,gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,terasz, loggia, erkély, előtető építése céljából igényelhető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Lehet-e számlát gyűjteni az adásvételi aláírása után, de használatbavételi engedély előtt?

  Véleményünk szerint nem, amíg a felújítani kívánt ingatlan nincs az igénylő tulajdonában addig a felújítással kapcsolatos számlák sem lesznek elfogadhatóak és nem nyújthatók be a lakásfelújítási támogatás igénylése során.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Elektromos kapu beépítésére igényelhető a támogatás?

  Igen, a MÁK válasza alapján: Garázs építése esetán az elektromos kapu beletartozik a támogatható tevékenységek közé, így egy új elektromos szekcionált kapu beépítésére (bontási munkát követően új garázskapu építésére) igényelhető a támogatás.”

  Egy másik MÁK válasz alapján meglévő kerítés vagy garázs esetén a garázskapú motor beszerelése nem támogatható tevékenység…

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Napelem telepítésére milyen feltételekkel igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A lakásfelújítási támogatás igényelhető napelem rendszerek telepítésére.
  A MÁK által kiadott információ alapján:
  “Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás vonatkozik még akkor is, ha a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén, 2021. június 30. után nyújtják be. Ebben az esetben nem kell majd csatolni a kérelemhez a Rendelet – 2021. július 1-je után hatályba lépő – 9. § (3) bekezdés u) pontja szerinti dokumentumokat, de szükséges lesz a kivitelező azon nyilatkozata (a 9. § (3) bekezdés s) pontja alapján), miszerint az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve a 450.000 Ft/kWp összeget nem haladja meg.

  Mi történik, ha az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve meghaladja a 450.000 Ft/kWp összeget?

  Az elszámolandó számla nem tartalmazhat a fajlagos költségkorlát feletti összeget, a 450.000 Ft/kWp feletti összegről benyújtott számlák teljes egészében elutasításra kerülnek.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Szellőztető rendszer kiépítésére igényelhető a támogatás?

  A MÁK a kérdésre adott olyan választ is, hogy igényelhető, illetve olyat is, hogy nem. Amennyiben pontosabb információ jelenik meg a kérdéssel kapcsolatban, jelezni fogjuk honlapunkon. úú

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • 25 év felett, de tartósan beteg gyermek után igényelhető a támogatás?

  gen, a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személ után igényelhető a támogatás.
  megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A lakásfelújítási támogatás több alkalommal is benyújtható?

  A támogatási kérelmet egyszer lehet benyújtani, a felújítási munkálatok befejezését követően, csatolva a költségvetésben megjelölt munkálatokról szólü számlákat és vállalkozói szerződéseket. Miután a támogatás egyszer már benyújtásra került, a későbbiekben nincs lehetőség további számlák benyújtására. A beadás pillanatában az utolsó számla kiállításától számítva legfeljebb 60 nap telhet el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Egyetemista gyermek után, akinek az ideiglenes lakcíme máshova szól igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A rendelet szerint az igénylő szülőnek vagy egyedüli igénylés esetén az igénylőnek és a jogosító gyermeknek (legalább 1 gyermeknek) kell azonos bejegyzett lakóhellyel rendelkeznie, a december 22-i változások után véleményük szerint abban az esetben, ha van legalább egy olyan gyermek, akinek az állandó lakcíme a felújítani kívánt ingatlanban van, akkor igényelhető a támogatás. Amennyiben tehát egyedül az egyetemista gyermek után szeretnék igényelni a lakásfelújítási támogatást, akkor feltétel, hogy az Ő állandó lakcíme is a felújítani kívánt ingatlana legyen bejelentve.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Bútorvásárlás igényelhető a támogatás?

  Igen, a lakásfelújításról szóló rendelet szerint a beépíthető bútorok cseréje, beépítése támogatható, de a szabadon álló bútorok esetén NEM igényelhető támogatás.
  A MÁK állásfoglalása alapján: “Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az egy éven belül használati engedélyt kapott új építésü ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, a 2020 december 22-n megjelent rendelet módosítás szerint az 1 éves állandó lakcím szabály alól kivételt jelent, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor. Fontos azonban megjegyezni, hogy a számlák csak a használatba vételi engedély és az épületfeltüntetés utáni dátummal fogadhatók el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az LTP felé benyújtott számlák elfogadhatóak a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén is?

  Igen, az is igényelheti a lakásfelújítási támogatást, aki egy Lakástakarék révén részesült már állami támogatásban. Az LTP keretében összegyűjtött összeg nagyobb része az ügyfél saját megtakarítása, kisebb része állami támogatás. Attól, hogy Ön korábban LTP megtakarításból újította fel otthonát, újabb felújítás finanszírozásához igényelheti a lakásfelújítási támogatást.
  Továbbá arra is van lehetőség lakásfelújítás esetén, hogy az előre elvégezni szükséges munkálatokat LTP megtakarításból finanszírozza, majd ezt követően nyújtsa be kérelmét a lakásfelújítási támogatásra. Az LTP felé benyújtott számlák elfogadhatók a lakásfelújítási támogatás igénylése során is.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Az állandó bejelentett lakcím mellett szólhat máshova a tartózkodási hely?

  Igen. A rendelet annyi előírást tartalmaz, hogy:
  “az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,”
  A MÁK-tól kapott válaszok alapján azonban elfogadható az is, ha az igénylők az állandó lakcím mellett más helyen rendelkeznek tartózkodási címmel, tehát elegendő,ha az állandó lakcím feltételnek megfelelünk.

  Egy MÁK válasz:
  “Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe. Tehát a támogatással érintett ingatlan mind a jogosító gyermekek, mind a szülők lakcímkártyáján lakóhelyként kell, hogy szerepeljen legalább 1 éve. Abban az esetben, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványon a lakóhelyen kívül tartózkodási hely is fel van tüntetve, az nem kizáró ok.”

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • KATA-s vállalkozó által kiállított számla elfogadható lakásfelújítási támogatás igénylés során?

  Igen, a KATA-s vagy alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla elfogadható a támogatás igénylése során. A Rendelet csak az 5 %-os áfát tartalmazó számlát zárja ki. A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető a lakásfelújítási támogatás igénylés során.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Kiksorú gyermek nevén lévő ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  igen, ebben az esetben igényelhető a támogatás: ” az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,” A támogatási kérelem benyújtására a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermekkel azonos lakóhelyen lakó szülő vagy a Rendelet szerinti gyám jogosult.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Nagykorú gyermek nevén lévő ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Nem, a kormányrendelet értelmében nagykorú gyermek tulajdonában lévő ingatlanra a szülők nem igényelhetik a lakásfelújítási támogatást.

  (2) A támogatás abban az esetben igényelhető, ha

  a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.”
  Kiskorú gyerekek az ingatlan tulajdonosai igényelhetik a támogatást.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • 25 év alatti, de már dolgozó gyermekre is igényelhető a támogatás?

  Igen, igényelhető. A lakásfelújítási támogatást szabályozó kormányrendelet kimondja, hogy mely gyermek jogosít a támogatás igénybevételére.

  Gyermek: az igénylő
  a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  b) vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
  ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

  A rendelet nem írja elő, hogy a 25 év alatti gyermeknek iskolai tanulmányokat kellene folytatni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Lehet-e különböző munkálatokra együttesen igényelni a támogatást?

  Igen, a különböző munkálatok számát és a felújítás időtartamát a jogszabály nem korlátozza. Több kivitelezővel is köthető szerződés. Fontos, hogy minden vállalkozóval készüljön vállalkozói szerződés még a munkálatok elkezdése előtt. A támogatás mértékének felét meghaladó mértékben kell a számláknak munkadíj számlákat tartalmazniuk.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Végezhetem csak én a felújítási munkálatokat?

  Nem, az igénylés benyújtása során a támogatást lefedő számláknak 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyag és munkadíj számlákat is. A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.
  Mindezek alapján tehát legalább annyi munkadíj számlára szükség van, mint a támogatás összegének a fele.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A támogatás igényléséhez szükséges felvenni a támogatott lakásfelújítási hitelt is?

  Természetesen nem kötelező a hitelfelvétel, de a lakásfelújítási támogatás utólagos, tehát el kell végezni a költségvetésben megjelölt munkálatokat és a számlákkal együtt kell benyújtani az igénylést.

  Amennyiben az előfinanszírozáshoz nem áll rendelkezésre kell forrás, akkor lehetőségként személyi kölcsön, vagy lakásfelújítási hitel igénylése lehet a megoldás. A támogatott lakásfelújítási hitelek 2021 februártól igényelhetők.

  A támogatott lakásfelújítási hitelről ide kattintva olvashat részletesebben.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Lehet kevesebb a munkadíj számla, mint az anyagköltség?

  Az igényelhető lakásfelújítási támogatás összege az igényléskor benyújtott teljes költségvetés (amit teljes egészében le kell fedni számlákkal) fele. A támogatást lefedő benyújtott számláknak 50-50 %-ban kell tartalmaznia anyagköltség és munkadíj számlákat. Az aránynak való megfelelést összesen kell figyelni a támogatáson összegén belül, tehát nem kell minden munkadíj mellé anyagszámlát is kapcsolni.
  Példa 1: Anyagköltség 1,000,000 Ft, munkadíj 100.000 Ft.
  Igényelhető támogatás 200.000 Ft.
  Példa 2: Anyagköltség: 1.500.000 Ft, munkadíj 500.000 Ft.
  Igényelhető támogatás mértéke ebben az esetben: 1.000.000 Ft

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Igényelhető a lakásfelújítási támogatás, ha csak a házastársam nevén van az ingatan?

  Igen, szövege szerint:
  “A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek”
  Amennyiben tehát az ingatlan tulajdonosa a házastárs kizárólag, ez nem jelent kizáró okot a támogatás igénylésénél, lehetőség van együttes igénylésre. Közös lakcím esetén egy kiadott MÁK állasfoglalás esetén mindenképpen csak együttes igénylés lehetséges.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hogyan kell értelmezni az 50-50%-ot (anyag-munkadíj) arányát a lakásfelújítási támogatásnál?

  A Lakásfelújítási támogatás igénylés beadáskor a rendelet szerinti előírás, hogy a támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre. Ezzel kapcsolatosan több MÁK állásfoglalás is megjelent, melyek szerint nem szükséges minden munkálathoz anyagköltség számláénak is szerepelnie.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Nyugdíjas jogosult lehet a lakásfelújítási támogatásra?

  A vonatkozó kormányrendelet az alábbiakat írja elő az elvárt TB jogviszonnyal kapcsolatban:

  A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő –

  a) a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. törvény 6. §-a szerinti biztosított legyen – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt -, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és

  b) legalább 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

  ba) a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel – ide nem értve az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt,
  bb) magyar állampolgár igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott,
  bc) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,
  bd) a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
  be) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült.

  A nyugdíj nem keletkeztet TB jogviszonyt, így nyugdíjra a támogatás nem igényelhető. Nyugdíjas személy akkor igényelheti a lakásfelújítási támogatást, ha a nyugdíj mellett kiegészítő keresőtevékenységet folytat.

  Ha nem végez kiegészítő keresőtevékenységet a saját jogú nyugdíjas, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő személy, akkor csak abban az esetben lehet jogosult erre a támogatásra, ha kiskorú rokona után igényeli a támogatást, akinek a gyermek szüleinek halála miatt lett a kirendelt gyámja.

  Nem feltétel a Tbj. 6. §. szerinti TB jogviszony igazolása továbbá, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mennyi számlát kell benyújtanom és ebből mennyi legyen az anyag és munkadíj?

  A MÁK oldalán ez olvasható:
  A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre.
  A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint. Tehát a teljes, benyújtott költségvetést le kell fedni számlával. A támogatás mértékének legalább 50 %-ban kell tartalmaznia anyagköltséget és 50 %-ban munkadíjat, ami úgyis értelmezhető, hogy a teljes költségvetés legalább 25%-a anyagköltség és 25 %-a munkadíj számla.. A költségvetésben fentültetett, támogatáson felüli fennmaradó munkálatok bármilyen arányban tartalmazhatnak anyagköltség és munkadíj számlát.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Mennyi a lakásfelújítási támogatás összege, hogyan kell kiszámolni az elérhető támogatást?

  A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint.

  A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.”

  Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az összköltséget felezzük, maximum enni lehet a támogatás (legfeljebb 3.000.000 Ft).

  A támogatás összegét is felezni kell, mert a támogatás felének anyag költségnek kell lenni, a másik felének munkadíjnak. Ez azonban csak akkor működhet, ha van elegendő anyag illetve munkadíj számla. Ha valamelyik nem éri el a lehetséges támogatás felét, akkor nem jogosult csak a kisebb tétel kétszeresére.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • A támogatás mellé támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelnél? A lehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Utolsó módosítás: 2021. január 25. hétfő

  Kérje ajánlatunkat!

  Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

  Ajánlatot kérek
  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.5K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet! Mindketten nyugdíjasok vagyunk. Három gyermekünk van a fiatalabb aki velünk él 21 éves. Kérdezem jogosult vagyok családiotthon felújítási támogatásra?

  Kedves József!
  A vonatkozó kormányrendelet értelmében, jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy. Bővebben a témában IDE kattintva olvashat.

  Jó napot!

  Szüleim szeretnék igenybe venni a támogatas. A tamogatás menetéről szeretnék kérdezni. Mi az első lépés? Nem rendelkezünk elegendő önerővel ezért hitelt is szeretnénk felvenni. Tudom, hogy lakasbővítesre nem alkalmas ez a tamogatás de szeretnénk bővíteni egyidejüleg. Befolyásol ez valamit?

  Kedves Richárd!
  A támogatás menetéről és jogosultság feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat részletesen. A támogatott otthonfelújítási hitelről IDE kattintva tájékozódhat.
  Amennyiben bővíteni szeretnének, úgy CSOK-ot igényelhetnek bővítésre, ha a jogosultsági feltételek is teljesülnek. Erről bővebben IDE kattintva olvashatnak.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

  2018-ban kezdtük az építkezést és félkész állapotban van. Jár-e a támogatás? Építési engedély van rá és egy négyéves gyermek van .Lakcím kártyát hova kell bejelenteni?

  Kedves Péter!
  A MÁK állásfoglalása szerint egy olyan ingatlanra, amely még el sem készült nem lehet felújítással kapcsolatos számlákat elfogadni. A számlákat attól a naptól lehet gyűjteni, ha a használatba vételi engedély és az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleg bejegyzése megtörtént.
  Bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat!

  A felújítandó ingatlan fele édesapám halála után a tulajdonomba került 10 évvel ezelőtt, fele édesanyámé volt és övé volt a haszonélvezeti jog. Idén nyáron ő is meghalt, egyedüli gyermek lévén én öröklöm a lakást, de még nem volt meg a hagyatéki eljárás, nem tudtunk bejelentkezni a lakásba. A kérelem benyújtásával majd ebben az esetben is meg kell várni az egy évet a bejelentkezés dátumától kezdve?
  Előre is köszönöm a választ!

  Kedves Válaszoló!

  Áldott állapotban lévő (25. hetes) feleségemmel, valamint közös gyermekünkkel (3,5 éves) költözünk egy új építésű ingatlanba. Az adás-vételi szerződés előreláthatólag 01.13-án megköttetik a foglaló megfizetésével. A szerződés magába foglalja, hogy a tulajdonjog ezen szerződés aláírásával nyilvántartásba kerül, de függőben marad a teljes vételár megfizetéséig.

  Igényelhetjük-e a felújítási támogatást az adás-vételi szerződést követő bejegyzéssel, vagy szükséges megvárnunk a munkálatokat addig, amíg a teljes vételárat meg nem fizettük?

  Válaszát előre is köszönöm!

  Üdvözlettel,

  Jó napot kívánok!

  Meglévő garázsra ( 3 éve épült) garázsajtó felszerelésére is igénybe lehet venni a támogatást?
  Ha csak 5 cm-es szigetelést szeretnék feltenni a homlokzatomra, az is elfogadható?

  Köszönöm válaszát.
  üdv: László

  Kedves László!
  Információink szerint garázsajtóra igényelhető a támogatás.
  Nincs a szigetelés vastagságára vonatkozó előírás, így elfogadható az említett munkálat.

  Üdvözlöm!

  Napelemes rendszer csak abban az esetben marad saldo elszámolásban 2024 után is, amennyiben a rendszer telepítéséhez/beruházásához nem vettünk igénybe vissza nem térítendő állami támogatást.
  A lakásfelújítás támogatás vissza nem térítendő állami támogatásnak minősül?

  Üdvözlettel:
  István

  Elektromos kapunyitó motor cserére is vonatkozik?
  Köszönettel!

  Kedves Attila!
  Információnk szerint ha meglévő kapu motorját szertné cseréltetni, arra nem jár a támogatás. Javasoljuk, hogy az ügyben kérje a MÁK állásfogalását is.

  Az ingatlan (családi ház) holtig tartó haszonélvezete kizárólag az én nevemen van.
  A tulajdonos az egyik nagyszülő.
  Anyaként 2 tizenéves gyermekem egyedül nevelem, több éve vagyunk erre a címre bejelentve mindhárman, a tényleges lakóhelyünk.
  A felújítást én magam vállalnám és fizetném.
  Benyújtható-e így, ha igénybe vennénk a (6 mill/3 mill támogatás max) otthonfelújítási program támogatását?

  Kedves Bernadett!
  A jogosultsághoz feltétel, hogy legalább 50% tulajdonrésszel rendelkezzen Ön vagy kiskorú gyermeke a felújítandó ingatlanban.

  Tisztelt Cím! Lakásfelújítási támogatással kapcsolatban remélem jó helyen érdeklődöm. Kérdésem a következő helyzethez kapcsolódna.: Jelenleg a családommal egy olyan lakásban élünk, aminek vásárlásához korábban igénybe vettük kettő gyermekünk után a CSOK-ot. Ehhez kötelező volt, ebbe az ingatlanba állandó lakcímmel bejelentkezni, és legjobb tudomásom szerint 10 évig igazoltan itt is kell életvitelszerűen tartózkodni a családommal ahhoz, hogy ne kelljen a támogatást visszafizetni. Most szeretnénk igénybe venni a felújítási támogatást egy olyan családi házra, ami 2020. őszén került a nevemre, de a támogatáshoz úgy olvastam, hogy itt is szükség lenne, hogy állandóra bejelentkezzek a címre. Van e esetleg lehetőség, hogy valamilyen úton… Továbbiak »

  Üdvözlöm!
  Jelenleg határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyom (pedagógus) van, de 2014. szeptembere óta nem dolgozom. Jelenleg GYET ellátásban részesülök a 3 gyermekemmel itthon vagyok “főállású anyaként”, várhatóan 2022. szeptemberéig.
  Jól értelmezem leírásukat, miszerint a közalkalmazott nem kaphat lakásfelújítási támogatást?
  Amennyiben megszüntetem közalkalmazotti jogviszonyomat és családi vállalkozásunkban leszek alkalmazott, áthidalható ez a kizáró ok?
  A férjem “BAR listás”, az ő nevére nem tudunk hitelt fölvenni.

  Előre is köszönöm válaszukat, üdvözlettel: Sz. B. Rita

  Tisztelt Cím!

  Kérdésem az lenne, hogy lehet-e úgy ütemezni a támogatási kérelmet, hogy a felújítás több ütemben készül, és az utolsó ütem számlázása után 60 napon belül nyújtom be a kérelmet?
  Például a fürdőszoba felújítás elkészül 2021 júniusban, és napelemes rendszer kerül kiépítésre 2022 áprilisában.
  A példa szerinti esetben, mindkét felújítás lehet-e az igénylés tárgya.

  Üdv.

  Róbert

  Házassági vagyonközösségünk tavaly ősszel megszűnt, ez okiratba is lett foglalva, de válóper még nem lett benyújtva. Az ingatlan hitelfelvétellel, megváltás után, az én nevemre került 1/1 hányadban. A férjem állandó lakcíme megmaradt, ő még nem vásárolt ingatlant. Két támogatásra jogosult gyermekünk van. Milyen lehetőségeink vannak? 1. Igényelhetem most egyedül az összeg felét és amikor a férjem megvette az új ingatlant, akkor ő is igényli az ő rá eső 3 millió Ft-ot, amennyiben az egyik gyermekünk oda lesz bejelentve? 2.Szükséges a gyermekelhelyezésről ügyvéd előtt okiratba foglalt megállapodás? 3.Közös megegyezéssel válnánk, korlátlan láthatással vagy váltott felügyelettel, de nálam lennének elhelyezve a gyerekek.Viszont… Továbbiak »

  Tisztelt Hitelnet!

  Ha több különböző felújítási projektet szeretnék elszámolni, akkor mindet egy generálkivitelezővel kell megvalósítanom, vagy az egyes munkák külön-külön megvalósíthatók és elszámolhatók? Pl: nyílászárócsere X Kft által, gépkocsi beálló Y Kft kivitelezésében, tetőfelújítás Z. egyéni vállakozó útján. Ezek elszámolását a legutolsót követően egyszerre kell benyújtnai, vagy elemenként a teljesítést követően?

  Köszönettel,
  v.

  Hogyan igényeljük a támogatást, ha én állandó lakcímre vagyok bejelentve, a férjem ideiglenes lakcíme a felújítandó lakás. Kinek a nevére szóljon a támogatás? A számlák is annak a nevére szóljanak, aki a támogatást igényli vagy ez nem feltétel?

  Kedves Piroska!
  Ha az igénylő, aki az állandó lakcímmel rendelkezik, megfelel a TB jogviszony, a tulajdoni hányad és további jogosultsági feltételeknek, akkor igényelheti egyedül a támogatást. A számlák az igénylő nevére kell, hogy szóljanak.

  Tisztelt Hitelnet!
  A felújítandó ingatlan az élettársam tulajdona. Közös gyermekünknek és nekem ez az állandó lakcímünk, a páromnak viszont nem. Igényelhetem én a támogatást? Köszönettel: Dia

  Kedves Dia!
  Mivel az ingatlan a párja nevén van, ezért mindenképpen csak együttesen tudják igényelni a támogatás, ehhez pedig szükséges, hogy párja is rendelkezzen egy éves állandó bejelentett lakcímmel az igénylés beadásakor. A számlákat addig is gyűjthetik, a feltétel, hogy az igénylés beadásakor teljesüljenek a jogosultsági feltételek. Fontos, hogy az igénylés beadásakor az utolsó számla nem lehet régebbi, mint 60 nap.

  Édesanyám után kiemelt ápolási díjban részesülök. A ház tulajdonrésze 50% édesanyám, 50%-ba az én tulajdonomban van. Az ingatlanban férjemmel és két 25 év alatti egyetemista fiammal lakom együtt.
  Jogosult vagyok-e a lakásfelújítási támogatásra?

  Kedves Rita!
  A leírtak alapján jogosultak lehetnek a támogatásra!

  Tisztelt Hitelnet.hu!

  Kérdésem az lenne, hogy szeretnénk igénybe venni felújításhoz támogatást egy családi házra, ami 2020. őszén került a nevemre, azonban jelenleg olyan lakásban élünk, aminek vásárlásakor igénybe vettük 2 gyermek után a CSOK-ot. A CSOK feltétele úgy tudom, hogy 10 évig állandó lakcímként kell, hogy szerepeljen az ingatlan lakcímkártyánkon. A felújításhoz is úgy tudom állandó lakcím kell. Így nem tudjuk igénybe venni a felújításhoz a támogatást? /ha oda nem tudunk állandóra bejelentkezni/

  Válaszukat előre is köszönöm:

  Nagy Szilvia

  Kérdésem az, hogy öregségi nyugdíjas vagyok, a ház teljes egészében az én nevemen van. A férjem aktív dolgozó. A másik kérdésem, a lányom 2020. december 15-ig hallgatói jogviszonyban állt, mivel munkát nem talált, ezért december 16-tól fizeti a meghatározott TB járulékot. Ezek ismeretében lehet-e támogatást kérni. Válaszát köszönöm. Irma

  Kedves Irma!
  Amennyiben férje rendelkezik legalább egy éves TB jogviszonnyal, és a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, akkor jogosultak lehetnek a támogatásra. Nem jelent problémát, ha gyermekük már nem tanuló. Bővebben a támogatásról és a jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Kérdésem lenne, hogy asztalos által készített belsőajtók vonatkozásában mi a helyes eljárás:
  – az asztalos a számlában, illetve a vállalkozói szerződésben külön tünteti fel az anyagot és a munkadíjat, vagy
  – a faanyag számla szólhat a mi nevünkre és az asztalos csak a munkadíjat számlázza. (Ebben az esetben milyen bizonylat szükséges a faanyag mennyiségének igazolására, hogy az a szükséges mennyiség az ajtók előállításához).
  – vagy mindkét megoldás elfogadható?
  Köszönettel:

  Ismerősöm névében azt szeretném megkérdezni, hogy ha a szülők német állampolgárok, akik Magyarországon vásárolt ingatlanban élnek és itt bejegyzett vállalkozásukban dolgoznak, akkor ők ír igényelhetik-e erre a saját tulajdonú házra a felújítási támogatást. Két kiskorú gyermekük itt jár német-magyar nyelvű iskolába. Köszönöm szépen előre is!

  Kedves Eszter
  Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, akkor igényelhetik a támogatást. Nem zárja ki a jogosultságot, hogy az igénylők nem magyar állampolgárok.

  Nagyon szépen köszönöm! Üdv. Eszter

  Tisztelt Szakértők!
  Kérdésem az lenne, hogy a házunkhoz tartozó garázst, ami teljesen a ház része, (fűtéssel mindennel együtt), át lehet e alakítani egy szobává, amire ez a támogatás igényelhető-e? Külső nyílászárót cserélnénk, belső átalakításra lenne szükség.

  Kedves Krisztina!
  A támogatás a fenti bejegyzésünkben leírt munkálatokra igényelhető.

  Üdvözlöm!
  Èrdeklődni szeretnék,hogy a ház melléképületéhez tartozó két garázskapú cseréje és motorizálása lehetséges-e? (Az egyik garázs ként a másik tárolóként funkcionálna)

  Kedves Kérdező!
  Garázskapu cseréjére információnk szerint igényelhető a támogatás.

  Meglévő lakáshitel kiváltható-e a támogatással?

  Akkor is igényelhető a támogatás,ha elvált vagyok èn is az élettársam is.Ès a kiskorú gyermeket nem mi neveljük?

  Kedves Attila!
  Ha a gyermek Önökkel él együtt, és így a lakcímük is megegyezik, úgy igényelhetik utána a támogatást, ha a tovbábbi jogosultsági feltételek is teljesülnek.

  Szép napot! Lehet arról tudni, hogy mi lesz a támogatás elbírálásának pontos menete? Kell esetleg előtte-utána fotó? Nem nagyon találtam erre vonatkozóan semmit, csak, hogy esetleg kijöhetnek szemlézni…

  Kedves Judit!
  A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el.
  Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára. A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

  Üdvözletem!

  Jelenleg közalkalmazottként dolgozom de május 1-től nyugdíjas leszek.
  Jogosult vagyok e a támogatásra ha áprilisban beadok minden számlát és a kérelmet?
  A férjem őstermelő, ő jogosult e a támogatásra.

  Köszönettel:
  Krisztina

  Kedves Krisztina!
  Az egy éves TB jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. Az őstermelői jogviszony is elfogadható bizonyos feltételek mellett.
  Továbbá, jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy.

  32 éves,mozgássérült gyermeket nevelek saját otthonomban.Férjem és én nyugdíjasok vagyunk.Igénybe vehetjük a támogatást? Köszönettel.

  Állandó lakcímem egyben a vállalkozásom telephelye is ( egyéni vállalkozóként), ahol gyermekeinkkel életvitelszerűen élünk ,kaphatunk-e támogatást?

  Kedves Kérdező!
  Nem jelent problémát, ha az ingatlan a vállalkozás székhelye/telephelye.
  Kérjük olvassa el a támogatással kapcsolatos fenti cikkünket, különösen a bejegyzés végén található gyakori kérdéseket és válaszokat is. A kérdést már mások is feltették Ön előtt.

  3.5K
  0
  Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x