Lakásfelújítási támogatás 2021

Vissza nem térítendő állami támogatás lakásfelújításra 2021.01.01-től. Mutatjuk a 2022. december 31-ig igényelhető támogatás részleteit! Lakásfelújítási támogatás információk egy helyen.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január elsején lép hatályba és 2022. december 31-ig lesz igényelhető. A legfontosabb személyi és jogosultsági feltételek az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Lakásfelújítási támogatás

Módosult a lakásfelújítási támogatás igényléseit szabályozó rendelet

A 2020. november 25-én kihirdetett kormányrendelet december 23-án módosításra, pontosításra került. Vázoljuk a lényeges változásokat:

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

A támogatásból finanszírozható munkálatok az alábbiakkal egészültek ki:

 • az épület külső festése, színezése
 • belső tér felújítása esetén: lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az  abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Ki lehet lakásfelújítási támogatás igénylője?

Igénylő lehet:

 • az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja szerinti esetben a többes gyámul rendelt személyek  legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Gyermek: az igénylő

 • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
  – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja

Hitelt is igényelne?

Kollégáink megkeresik az Ön számára elérhető legkedvezőbb ajánlatokat valóban díjmentesen.

Visszahívást kérek

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?

Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.
A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

Kivétel:

 • magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
 • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást.

Kivétel:

 • ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Milyen TB jogviszony szükséges a jogosultsághoz?

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek –

 • legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet.

Ide tartozik minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:

 • a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Beleszámít tehát a támogatás igénylését megelőző hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony.

A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Közfoglalkoztatotti jogviszony

Az, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, annak jogviszonya nem felel meg a jogosultsághoz. Ellenben aki az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, Tbj. 6.§. szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott volt.

Külföldi TB jogviszony

Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.

Milyen további jogosultsági feltételek vannak még?

Köztartozásmentesség

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.

Mennyi támogatás vehető fel?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
Az alábbi táblázatban bemutatunk néhány példát az elérhető támogatás összegéről az anyagköltség és munkadíj számla összegektől függően:

Vállalkozói díj Anyagköltség Igényelhető támogatás
0 Ft 6.000.000 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 5.000.000 Ft 2.000.000 Ft
1.500.000 Ft 4.500.000 Ft 3.000.000 Ft
2.000.000 Ft 4.000.000 Ft 3.000.000 Ft
3.000.000 Ft 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.000.000 Ft 2.000.000 Ft 3.000.000 Ft
4.500.000 Ft 1.500.000 Ft 3.000.000 Ft
5.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft
6.000.000 Ft 0 Ft 0 Ft
1.000.000 Ft 100.000 Ft 200.000 Ft
500.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft
100.000 Ft 900.000 Ft 200.000 Ft
1.200.000 Ft 200.000 Ft 400.000 Ft
1.500.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
2.000.000 Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
3.000.000Ft 500.000 Ft 1.000.000 Ft
4.000.000 Ft 1.000.000 Ft 2.000.000 Ft

Mely munkálatok finanszírozhatók a támogatásból?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

d) az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

h) klímaberendezés beépítése, cseréje,

i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

j) belső tér felújítása, ideértve

ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

jb) a galériaépítést,

jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

jf) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

jg)a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

l) kerítés építése,

m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,

o) térburkolat készítése, cseréje,

p) télikert kialakítása,

q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,

r) alapozási szerkezet megerősítése,

s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

t) használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

u) szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint

v) szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

Napelemes rendszer számláját érintő változás

Napelemes rendszer számláján feltüntetett anyagköltség és ahhoz kapcsolódó vállalkozói díj továbbra sem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget, ám ebbe a költségbe nem számít bele a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat költsége.

Milyen számla fogadható el a lakásfelújítási támogatás költségek igazolásaként?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként:

 • saját nevére szóló,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított

olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe!

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el:

 • ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy
 • gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Együttes igénylés esetén e rendelkezést mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Hogyan történik a támogatás igénylése?

A támogatás 2021. január elsején vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Hol igényelhető?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

 • az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
 • postai úton vagy
 • személyesen a kormányablaknál

nyújtható be.

A lakásfelújítási támogatás elbírálása

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Hogyan ellenőrzik az elvégzett munkálatokat?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Mi történik jogosulatlan igénybevétel esetén?

Jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Mit tehetünk, ha nem rendelkezünk a munkálatok elvégzéséhez szükséges saját erővel?

Mivel a támogatás folyósítása utólagos, az elvégezni kívánt munkálatokat előre meg kell finanszírozni. Amennyiben erre saját forrás nem áll rendelkezésre, több banki finanszírozás közül is választhatunk: ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, lakásfelújítási, korszerűsítési hitel.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

 Vannak olyan dokumentumok, melyek benyújtása kötelező és vannak opcionálisan benyújtandó dokumentumok is.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

 • Vállalkozási szerződések másolata
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • Számlaösszesítő
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata (megfelelő TB jogviszonyról)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

Opcionális dokumentumok

A várandósság 12.  hetét betöltött magzat esetén:

 • várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás

Örökbefogadott gyermek esetén:

 • gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén:
  • megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Gyámság esetén:

 • amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata
 • súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén:

 • a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata

Szülői lemondó nyilatkozat:

 • Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult. A szülők egyike azonban a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

Hozzájáruló nyilatkozat:

 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez

Kiegészítő tevékenység folytatása esetén:

 • 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata

Az igénylést megelőzően külföldön fennálló munkaviszony esetén:

 • amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása

Nem magyar állampolgár esetén:

 • három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata

GYOD vagy ápolási díj esetén:

 • ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Nagykorú, de 25 év alatti gyermek esetén:

 • nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása

Igénybe vett Falusi CSOK esetén:

 • A felújítással érintett lakásra a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata

Napelemes rendszer telepítése vagy cseréje esetén:

 • a telepítését vagy cserét végző vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a kiállított számlán feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Letölthető dokumentumok lakásfelújítási támogatáshoz

A MÁK honlapjáról letölthető a kérelmi nyomtatvány és azok mellékletei, a vállalkozói minta szerződés és számla összesítő is. A letölthető dokumentumok listájáért kattints ide

Lakásfelújítási támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Külföldön tanuló gyermek után igényelhető a lakásfelújítási támogatás?
  Szeretném megkérdezni, hogy ha a lányom 23 éves, külföldön tanul, és Sopronban is, de mi tartjuk el, igényelhetünk-e lakásfelújítási támogatást. Válaszunk: A kormányrendelet nem tér ki arra, hogy a gyermek…További részletek
 • A homlokzat egy részének burkolása támogatható?
  Tisztelt Hitelnet! Homlokzati felújításom során a festési munkálatokon túl a homlokzat egy részét (30 nm) kerámialappal fogom burkolni. A teljes homlokzat felülete 200 nm. A fenti burkolási munka (anyag +…További részletek
 • Járda felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?
  Üdvözletem, régi megrepedezett, megsüllyedt járdánkat szeretnénk belül újraépíteni. Kb 80%- ban betonozás, 20%- térkő. Erre vonatkozik-e a térburkolat cseréje? Köszönöm. Válaszunk: A MÁK által kiadott tájékoztatók alapján “a ház előtti,…További részletek
 • Cserépkályha felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?
  Tisztelt Szakértő! Kérem szíves Tájékoztatását, meglévő cserépkályha átrakása-javítása támogatható tevékenység-e? Köszönettel… Válaszunk: Információink szerint igen igényelhető a cserépkályha elbontására, újáépítésére a lakásfelújítási támogatás akkor, ha a munkálatokat ugyanaz a kivitelező…További részletek
 • Bankkártyás vásárlás esetén kell egyéb igazolás a lakásfelújítási támogatás elszámolásánál?
  Tisztelt Cím! Azt szeretném kérdezni, hogy ha internetes áruházból vásárolok anyagot a felújításhoz akkor elegendő a kereskedőtől áfás számlát kérni a vásárlás igazolására , akár kártyával akár utánvéttel vagy utalással…További részletek
 • Terasz építésére igényelhető a lakásfelújítási támogatás?
  A ház mellé szeretnénk építeni egy tetővel fedett teraszt. (kerti kiülőt) Kérdésem, hogy erre igénybe vehető-e a támogatás? Válaszunk: A lakásfelújítási támogatásól szóló kormányrendelet szerint a “n) terasz, loggia, erkély,…További részletek
 • Külső villanyszerelési munkálatokra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?
  Családi házamon a külső világítási rendszert szeretném felújítani. A világítótesteket cserélek és helyezek át, továbbá LED hangulatvilágítást fogok kialakítani. Ezek a villanyszerelési munkálatok elszámolhatók? Válaszunk: A MÁK által kiadott tájékoztató…További részletek
 • Nagyszülő igényelheti az unoka után a lakásfelújítási támogatást?
  Most vásároltam egy felújítandó ingatlant vidéken.A 23 éves unokámmal költözünk be.Én özvegy és nyugdíjas vagyok, ő állandó munkahellyel és jövedelemmel rendelkezik. Kell e az ingatlan tulajdoni hányadon változtatni /akár 50-50%-ban/,…További részletek
 • Hiánypótlás után mennyi ideje van az Államkincstárnak a kifizetésre?
  A kérdésem,az lenne,hogy hiánypótlás után mennyi ideje van az Államkincstárnak a kifizetésre. Pótlás után ismét 30 nap? Válaszunk: A MÁK által kiadott tájékoztatókban így olvasható: 102. Hány napja van az…További részletek
 • Ablakfelújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?
  A kérdésem az lenne, hogy a vállalkozóval kötött mintaszerződésben szó szerint a “külső nyílászárók cseréje” szöveg szerepel. Amennyiben régi fa ablakainkban csak az üvegtáblákat cseréltetjük ki- mert már nem jó…További részletek
 • A támogatás mellé támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelnél? A lehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  7.4K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Udv.

  En egy hazhoz epitettem bejelentve egy konyha helyseget aminek teteje egy jarhato terasz lesz ill.az epulet melle meg egy masik terasz lett kiepitve erre is felveheto a tamogatas?

  Koszonom valaszat

  Lakásunk egy társasház alagsori része, nem  önálló családi ház. Szeretnénk a vízszigetelését utólag a ház bizonyos részein megoldani, amit injektálással lenne a legcélszerűbb, de ez a ház külső és belső falán is beavatkozást igényel. Az alap és szerkezeti főfalak közös tulajdonnak számítanak az alapító okiratban. Hogyan értelmezhető az Államkincstártól kapott válasz?
  “Ha rendelkeznek társasházi alapító okirattal, akkor az abban foglalt kizárólagos használatú ingatlanrészek (lakás, kertrész) vonatkozásában a támogatás igényelhető, azonban a társasház közös tulajdonú részei tekintetében a támogatás nem vehető igénybe.”

  Lakástakarékpénztár felhasználására és a felújítási támogatás igazolására benyújtható-e ugyanaz a számla?

  Tisztelt Hitelnet! A következő kérdésem lenne. A felújítandó lakóházammal egy helyrajzi számon van egy gazdasági épület is. Ennek az épületnek a felújtására is elszámolhatok anyag és munkadíjat? Válaszukat előre is köszönöm.

  Panelben lakunk, nyugdíjasok vagyunk. Nekünk igényelhető az 500.000,- Ft-os vissza nem térítendő fürdő szobai felújítási támogatás ?

  Tisztelt Hitelnet! 2021.októberében lefoglaloztunk egy új házat a feleségemmel, várhatóan 2021.decemberében írjuk alá a végleges adásvételit és 2022.május körül költözünk, akkor lesz kész. Az a kérdésem, hogy mivel a párommmal babát várunk, ezért igénybe tudjuk venni a támogatást kvázi azonnal vagy ez nem lehetséges? Köszönöm

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék hogy a melléképület höszigetelése , szinezése támogatott e ?
  Válaszát előre köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  Társasházi lakás fürdőszobai páraelszívó ventilátor beépítése elszámolható ebben a felújítási konstrukcióban. Ha igen, melyik opciónál?
  Köszönöm válaszukat!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Fiam 100% tulajdonosként szerepel az ingatlan nyilvántartásban.
  Házasságban élnek, 1 kiskorú gyermekkel, mind a 3-an ugyan arra a lakcímre vannak bejelentkezve.
  Következőt szeretném megkérdezni:
  Anyag és felújítási számlák a fiam ( tulajdonos nevére lettek kiállítva)visszatudja igényelni a támogatást?
  Szükséges valamilyen nyomtatvány vagy egyéb dolgot csatolni a visszaigényléshez?
  Köszönöm a Választ!

  Tisztelettel: Füleki Ilona

  Kedves Hitelnet.hu
  Benyujtottam a támogatásra a kérelmet! Hiánypótlasként azt írták a vállalkozói szerződésből az anyagköltség legyen törölve! A vállalkozó csak munka díjról adott számlát , az anyagok a saját nevemre szólnak! Segítségüket kérném??!!

  Tisztelt Hitelnet !
  Az lenne az első kérdésem hogy hőszivattyú beépítését támogatják -e ha igen van előírás a klímagázra? Másik kérdésem az lenne hogy melléképület hőszigetelése támogatott -e?
  üdvözlettel : Nagy Attila

  Üdvözlöm! Érdeklödni Szeretnék Hogy a feleségem közmunkán Dolgozott Ugy ment el szülni Most Gyed Ellátást kap Igényletünk E lakásfelujitást ? Elöreis Köszönöm!!

  Üdvözlöm!
  Önkormányzati lakásra is felvehető felújítási támogatás?

  Abban az esetben, ha a házam homlokzati világításának felújítása még az elszámolhatósági körbe történő bevonás előtt, (de 2021. jan. 1. után) történt, elszámolható-e “utólag” ezen felújítás anyagköltsége? Néhány héten belül fogom beadni az elvégzett egyéb elszámolható munkák papírjait (szerződések, anyag és munkadíj számlák).
  Kérdezem továbbá, hogy abban az esetben, ha nincs fenti munkára külön vállalkozói szerződésem (csak az anyagszámlák vannak meg) elegendő e az összesítő dokumentumon jelölni ennek a munkának az anyagszámláit?
  A többi felújítási munka során (melyekre szerződéseim és munka/anyag számláim vannak) elegendő mennyiségű munkadíj számlám keletkezett ahhoz, hogy a teljes támogatást igénybe vehessem, de anyagszámla kellene még.
  Tehát, akkor tudom kimaxolni a támogatást, ha azon felújítások anyagszámláit is bevonom az igénylésbe, melyeket pl. magam végeztem el, tehát nincs szerződésem és munkadíj számlám.
  Lehetséges ez?

  Üdvözlöm!

  Érdeklődni szetetnék, hogy nem gond-e, ha az anyagköltségről kiállított számla 2021. évben a vállalkozói díj számlája pedig 2022. évben kelt, tehát a számlákon nem ugyanaz az év lesz feltüntetve, mivel hamarabb megvettük az anyagot, de a vállalkozó csak jövőre tudja elvégezni a munkát.

  A másik kérdésem az lenne, hogy mivel 21 ablak van a családi házunkon, de nem akarunk az összesre redőnyt csináltatni, csak pl 5 vagy 3 ablakra és erről nyújtjuk be a számlát, így is megkaphatjuk-e erre az 5 vagy 3 db redőnyre a lakásfelújítási támogatást?

  Válaszát előre is köszönöm!
  Üdvözlettel: Anita

  Jó napot kívánok!
  2 gyermeket nevelek egyedül, a kisebbik után emelt családi pótlékot kapok tartós betegség végett. Munkahelyem nincs, GYES-en vagyok még 2023-ig. Csak most kezdte az óvodát a Kicsi, ami már be is zárt a járvány végett… Érdeklődnék, hogy így azért kaphatok támogatást? Szüleim segítenek, szükség lenne legalább ajtó cserére, illetve lábazati szigetelésre.
  Köszönöm előre is válaszát!

  Akinek nincs gyermeke kaphat támogatást lakásfelújjításra vagy esetleg aki egyedulállo ?

  most vásárolok felújítandó házat , elvált 3 gyerekes anyuka vagyok . milyen támogatást tudnék felhasználni a házra ?

  Üdvözlet. Házi vízmű, víztisztító, vastalanitó berendezések és annak beszerelése, igényelhető e a támogatás.
  És ennek fogadására helység kialakítására?
  Köszönettel Papp János

  Tiszteletem!

  Egy meglévő vegyesépítésű többfunciós épület (garázs, füstölő illetve szerszámtároló) bontási díja (hulladékelszállítást nem bele véve) elszámolható-e? Fémszerkezetes mobilgarázs támogatható?

  üdv,
  Szeretnék érdeklődni, mert sokan különböző képpen értelmezik a gyerekek utáni jogosultságot. Lenne három kérdés ahol kettőnél valamennyi szó értelmezése lehet talán a gond :
  valamennyi jelentése : Ismeretlen számú; nem meghatározott mennyiségű.
  Valamennyi jelentése : Minden egyes a teljes mennyisége, az összes.

  1. “A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.” – Tehát a támogatás legalább egy gyermeket nevelő szülőknek jár akik azonos ingalanban laknak a gyermekükkel ?

  2. “A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után
  együttesen jogosult. ” – Tehát azonos lakóhelyen kell lakni az összes gyermeknek csak akkor van jogodultság ? pl. az egyik gyermek a nagymamához van bejelentve, a másik gyermek a szülőkhöz , ilyenkor hiába van az egyik gyermek a szülőkkel a támogatás már nem jár…?

  3. “A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik.”
  -Tehát az összes gyermeknek meg kell felelni a feltételeknek,hogy legalább egy éve az ingatlanba van bejelentve vagy elég csak a jogosultságnál figyelembe vett egy gyermeknek megfelelni ? pl az egyik huszonéves gyermek nem rég költözött vissza a szülőkhöz, így neki még nincs meg az egy év, de a többi gyermeknél ez meg van akkor jár a támogatás ?
  köszönöm megtisztelő válaszukat .

  Üdvözletem.
  A kérdésem a következő lenne. A kertes ház amiben feleségemmel és két gyermekemmel lakom 3/6 részben van a nevemen. A másik fele édesapám nevén van. Ez megfelelő az igényléshez vagy be kell jegyeztetni a családom tagjait is tulajdonosnak?

  A masik kérdésem, hogy a gyed extrát veszem igénybe kisebbik gyermekünk után, feleségem pedig maga után fizeti a tb-t . Elfogadható?

  Köszönöm előre!

  Kedves Hölgyem/Uram!
  A kérdésem az lenne, hogy nálunk a válás folyamatban van, várhatóan jövő év elejére mondják ki a válást. Most veszek ingatlant, mindkét közös gyermekünk nálam lesz bejelentve, velem fognak élni. A munkálatok már a válás kimondása után fejeződnek be, addigra lesz meg az összes munkadíj és anyagköltség számlám, így én jogosult vagyok a maximális 3M Ft támogatás igénylésére? Kell ehhez a “volt” férjemnek bármiről nyilatkoznia? Illetve az adás-vételi szerződést az ingatlanra már megkötöttük, de októberben lesz a birtokba vétel. Már elkezdhetem vásárolni az anyagokat?

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Beépíthető sütőt, főzőlapot és páraelszívót cserélünk. Kérdésem, hogy ezek beépítési díja(mivel a garancia csak akkor érvényesíthető, ha a beszerelést szakszervíz végzi – 15 ezer Ft-ért) elszámolható-e. Ha igen, akkor ez munkadíj vagy anyagköltség?
  Köszönettel:Gábor

  Tisztelt Hitelnet!
  23 éves lányommal, unokámmal és vejemmel élünk egy háztartásban akik házasok. Igényelhetem a lakásfelújítási támogatást a gyermekem után? Természetesen az állandó lakcímünk is közös.
  Köszönettel

  József

  Üdvözlöm,
  A kérdésem a következő: 2016-ban igényeltünk CSOK-ot 2 meglévő gyermekre. 2021-ben viszont elváltunk, az ex férjem maradt a házban, a gyerekek közös felügyelet alapján hol nála, hol nálam lesznek, egy felújítandó lakásban. Kérdésem, hogy jogosult lehetek-e az 50%-os otthonfelújítási támogatásra, ha a gyerekek után már egyszer igényeltem a CSOK-ot (amit nem kellett visszafizetni, hiszen ott IS laknak életvitelszerűen, de a felújítandó lakásban is fognak). Ha igen, járható-e az az út, hogy az állandó lakcím a CSOK-os ház címe, a tartózkodási hely pedig a másik lakásé?
  Köszönöm válaszát!

  Üdvözlöm!
  Élettársammal együttesen igényelnénk a támogatást úgy hogy nekem van 50% tulajdonjogom az ingatlanban de viszont nincs 1 éves tb. viszonyom, páromnak van tb. viszonya de nincs tulajdonjoga. Ebből adódik a kérdés így jogosultak vagyunk-e ha igen kinek a nevére kell a számlákat kiállíttatni?
  Illetve az kizáró ok hogy édesanyámnak is van tulajdojoga az ingatlanban?
  Köszönöm a választ!
  Mónika

  Nyugdíjas szülők, felnőtt gyermekkel közös tulajdonú ingatlanban együttélésük esetén milyen támogatást kérhetnek?

  A terasz burkolatának cseréjére igényelhető támogatás?

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Kérdésem az lenne, hogy több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén milyen feltételeknek kell meg felelni a támogatás felvételéhez? Illetve elegendő e a felek közti szerződésés ingatlan használati megállapodás, vagy szükséges kizárolagos terület használati megállapodás. ?

  Előre köszönöm a válaszukat!

  7.4K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x