Lakásfelújítási támogatás feltételek 2021

Vissza nem térítendő állami támogatás lakásfelújításra 2021.01.01-től. Mutatjuk a 2022. december 31-ig igényelhető támogatás részleteit! Lakásfelújítási támogatás információk egy helyen.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának feltételeit a november 25-én megjelent 518/2020. (XI.25.) kormányrendelet tartalmazza, mely 2021. január elsején lép hatályba és 2022. december 31-ig lesz igényelhető. A legfontosabb személyi és jogosultsági feltételek az alábbiak szerint foglaljuk össze. Kattints ide a Gyakori kérdések megtekintéséhez a témában!

Lakásfelújítási támogatás

Módosult a lakásfelújítási támogatás igényléseit szabályozó rendelet

A 2020. november 25-én kihirdetett kormányrendelet december 23-án módosításra, pontosításra került. Vázoljuk a lényeges változásokat:

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

A támogatásból finanszírozható munkálatok az alábbiakkal egészültek ki:

 • az épület külső festése, színezése
 • belső tér felújítása esetén: lámpák vagy világítótestek beépítése vagy cseréje
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az  abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Ki lehet lakásfelújítási támogatás igénylője?

Igénylő lehet:

 • az aki magyar állampolgár és a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló nagykorú, cselekvőképes természetes személy.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti. A támogatást az igénylő – együttes igénylők összesen – egy alkalommal veheti igénybe.

A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Ha a gyermeket a támogatás igénybevétele során a szülők vagy a 2. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontja szerinti esetben a többes gyámul rendelt személyek  legalább egyikénél figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során már nem vehető ismételten figyelembe.

Ha a szülők lakóhelye nem azonos,

 • az a szülő lehet jogosult a maximum 3 millió forint összegű támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
 • minkét szülő a maximum 3 millió forintos támogatási összeg 50%-ára jogosult, ha külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Ez utóbbi pontot nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a fenti bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy

b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.

Amennyiben a szülők egyike lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről, akkor a másik szülő a maximális támogatási összeget igényelheti.

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

Gyermek: az igénylő

 • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, aki
  – a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  – a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  – kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja
Lakásfelújítási támogatás

Hitelt is igényelne?

Kollégáink megkeresik az Ön számára elérhető legkedvezőbb ajánlatokat valóban díjmentesen.

Ajánlatot kérek

Mely ingatlanra kérhető a támogatás?

Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására vehető igénybe.
A tulajdoni lap szerint zártkertként, gazdasági épületként, üdülőként, hétvégi házként nyilvántartott ingatlan finanszírozására a támogatás nem igényelhető!

Tulajdoni hányadra vonatkozó előírás

Jogosultsági feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdoni hányadra előírt fenti feltétel teljesülését a támogatással érintett ingatlanrészre vonatkozóan az igénylő által benyújtott használati megállapodás vagy bírósági ítélet alapján is szükséges vizsgálni.

Lakcímre vonatkozó előírás

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén mindkét fél -, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel kell, hogy rendelkezzen.

Kivétel:

 • magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek,
 • a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Ingatlanra vonatkozó előírás

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy egyszer veheti igénybe az otthonfelújítási támogatást.

Kivétel:

 • ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette. Ebben az esetben az újabb igénylő részéről ismételten igényelhető a támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

Milyen TB jogviszony szükséges a jogosultsághoz?

TB Jogviszony igazolása a különböző lakáscélú támogatások igénylésnél
Használt lakás vásárlás, bővítés Új lakás vásárlás és építés "Falusi" CSOK "Babaváró" hitel "Lakásfelújítási" támogatás
Igényléskor legalább az egyik fél biztosított igen igen igen igen igen
Mentesülés TB jogviszony alól (GYOD, ápolási esetén) igen igen igen nem igen
TB jogviszony minimális időtartama 180 nap 180 nap 1 év 3 év 1 év
10 M CSOK: 2 év 10M CSOK: 2 év
Tbj. 6. § igen igen igen igen igen
Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személy igen igen igen - igen
Igényléskor Közfoglalkoztatott igen nem Igen max 1 év nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor középfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem
Igényléskor felsőfokú nappali tanulmány Igen igen nem nem nem
10 M CSOK: nem 10 M CSOK: Igen
Magyar állampolgár külfödi TB jogviszonya Igen igen igen igen igen
Igényléskor külfödi TB (magyar TB 180 napon belüli vállallásával igen igen igen nem nem
Igényléskor magyar TB nem nem nem igen Igen

Az igénylőnek – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik félnek –

 • legalább 1 éves, Tbj. 6.§ szerinti TB jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásakor, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás lehet.

Ide tartozik minden típusú munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló magán-és állami alkalmazotti, szolgálati és egyéb jogviszony, szövetkezeti munkavégzés, álláskeresési támogatások időszaka, egyéni vállalkozás, társas vállalkozás, egyházi szolgálati jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, főállású kisadózó, állami projektértékelő, köz- vagy felsőoktatási jogviszony.

Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:

 • a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Beleszámít tehát a támogatás igénylését megelőző hónapokban felvett álláskeresési járadék, a nyugdíj melletti munkavégzés, valamint a hallgatói jogviszony.

A TB jogviszonyra vonatkozó feltételt nem kell teljesíteni, ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Közfoglalkoztatotti jogviszony

Az, aki az igénylést megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban áll, annak jogviszonya nem felel meg a jogosultsághoz. Ellenben aki az 1 évből az utolsó fél évben már egyéb, Tbj. 6.§. szerinti társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik az megfelelő lehet akkor is, ha a 180 napot megelőzően közfoglalkoztatott volt.

Külföldi TB jogviszony

Nem felel meg a TB jogviszonyra vonatkozó előírásnak az, aki a támogatási kérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik. Aki azonban az igénylés napján már magyarországi TB jogviszonyt igazol, annak az ezt megelőző külföldi jogviszonya is figyelembe vehető az 1 év számítása során.

Milyen további jogosultsági feltételek vannak még?

Köztartozásmentesség

Az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nem lehet nyilvántartott köztartozása.

Mennyi támogatás vehető fel?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

Mely munkálatok finanszírozhatók a támogatásból?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
  – a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  – a galériaépítést,
  – a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  – a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  – a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  – a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
  – lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
 • használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Milyen számla fogadható el a lakásfelújítási támogatás költségek igazolásaként?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként:

 • saját nevére szóló,
 • az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított

olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe!

A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el:

 • ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy
 • gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Együttes igénylés esetén e rendelkezést mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Hogyan történik a támogatás igénylése?

A támogatás 2021. január elsején vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Az igénylésre számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig van lehetőség. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be.

Hol igényelhető?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

 • az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
 • postai úton vagy
 • személyesen a kormányablaknál

nyújtható be.

A lakásfelújítási támogatás elbírálása

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül kerül folyósításra a támogatás az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Hogyan ellenőrzik az elvégzett munkálatokat?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Mi történik jogosulatlan igénybevétel esetén?

Jogosulatlan igénybevétel esetén a Kincstár felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Mit tehetünk, ha nem rendelkezünk a munkálatok elvégzéséhez szükséges saját erővel?

Mivel a támogatás folyósítása utólagos, az elvégezni kívánt munkálatokat előre meg kell finanszírozni. Amennyiben erre saját forrás nem áll rendelkezésre, több banki finanszírozás közül is választhatunk: ingatlanfedezet bevonása nélküli személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, lakásfelújítási, korszerűsítési hitel.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

 Vannak olyan dokumentumok, melyek benyújtása kötelező és vannak opcionálisan benyújtandó dokumentumok is.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

 • Vállalkozási szerződések másolata
 • Számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • Számlaösszesítő
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata (megfelelő TB jogviszonyról)
 • Személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

Opcionális dokumentumok

A várandósság 12.  hetét betöltött magzat esetén:

 • várandósgondozási könyv vonatkozó része, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás

Örökbefogadott gyermek esetén:

 • gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén:
  • megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata
 • vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata
 • gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Gyámság esetén:

 • amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata

Mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata
 • súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott

Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén:

 • a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata

Szülői lemondó nyilatkozat:

 • Ha a szülők külön élnek és mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével, akkor alapesetben mindkét szülő a maximum 3.000.000,- Ft támogatási összeg 50%-os mértékére külön-külön jogosult. A szülők egyike azonban a teljes támogatási összeget igényelheti akkor, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

Hozzájáruló nyilatkozat:

 • Együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez

Kiegészítő tevékenység folytatása esetén:

 • 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata

Az igénylést megelőzően külföldön fennálló munkaviszony esetén:

 • amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása

Nem magyar állampolgár esetén:

 • három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata

GYOD vagy ápolási díj esetén:

 • ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata

Nagykorú, de 25 év alatti gyermek esetén:

 • nagykorú, de 25 év alatti gyermek adatkezelési hozzájárulása

Igénybe vett Falusi CSOK esetén:

 • A felújítással érintett lakásra a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata

Napelemes rendszer telepítése vagy cseréje esetén:

 • a telepítését vagy cserét végző vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a kiállított számlán feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Letölthető dokumentumok lakásfelújítási támogatáshoz

A MÁK honlapjáról letölthető a kérelmi nyomtatvány és azok mellékletei, a vállalkozói minta szerződés és számla összesítő is. A letölthető dokumentumok listájáért kattints ide

Lakásfelújítási támogatás

Hitelt is igényelne?

Kollégáink megkeresik az Ön számára elérhető legkedvezőbb ajánlatokat valóban díjmentesen.

Ajánlatot kérek


Lakásfelújítási támogatás gyakori kérdések:

 • Mennyi a támogatás összege, hogyan kell kiszámolni az elérhető támogatást?

  A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint.

  A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.”

  Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az összköltséget felezzük, maximum enni lehet a támogatás (legfeljebb 3.000.000 Ft).

  A támogatás összegét is felezni kell, mert a támogatás felének anyag költségnek kell lenni, a másik felének munkadíjnak. Ez azonban csak akkor működhet, ha van elegendő anyag illetve munkadíj számla. Ha valamelyik nem éri el a lehetséges támogatás felét, akkor nem jogosult csak a kisebb tétel kétszeresére.

 • Mennyi számlát kell benyújtanom és ebből mennyi legyen az anyag és munkadíj?

  A MÁK oldalán ez olvasható:
  A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre.
  A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint. Tehát a teljes, benyújtott költségvetést le kell fedni számlával. A támogatás mértékének legalább 50 %-ban kell tartalmaznia anyagköltséget és 50 %-ban munkadíjat, ami úgyis értelmezhető, hogy a teljes költségvetés legalább 25%-a anyagköltség és 25 %-a munkadíj számla.. A költségvetésben fentültetett, támogatáson felüli fennmaradó munkálatok bármilyen arányban tartalmazhatnak anyagköltség és munkadíj számlát.

 • Hogyan kell értelmezni az 50-50%-ot (anyag-munkadíj)?
  A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre.
 • Adott anyagköltség számlához kell, hogy tartozzon ugyanannyi a felújítási területhez tartozó munkadíj számla is?
  Nem, nincs ilyen előírás a rendeletben. A számlákat összesíteni kell és így kell megfelelni az 50-50%-os szabálynak, melyekről fentebb írtunk bővebben.
 • Házastársam nevén van a felújítani kívánt ingatan 100%-ban. Igényelhetjük a támogatást együtt?
  Igen, a rendelet így szól: "A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek"
 • Kevesebb a munkadíj számla, mint az anyagköltség. Mennyit igényelhetek támogatásként?

  Az igényelhető támogatás összege a teljes költségvetés (amit teljes egészében le kell fedni számlákkal) fele. A támogatást lefedő benyújtott számláknak 50-50 %-ban kell tartalmaznia anyagköltség és munkadíj számlákat, de a különböző munkálatokról együttesen, tehát azok összevonhatók.
  Példa 1: Anyagköltség 1,000,000 Ft, munkadíj 100.000 Ft.
  Igényelhető támogatás 200.000 Ft.

 • A támogatás igényléséhez szükséges felvenni a támogatott lakásfelújítási hitelt is?

  Természetesen nem kötelező a hitelfelvétel, de a lakásfelújítási támogatás utólagos, tehát el kell végezni a költségvetésben megjelölt munkálatokat és a számlákkal együtt kell benyújtani az igénylést.

  Amennyiben az előfinanszírozáshoz nem áll rendelkezésre kell forrás, akkor lehetőségként személyi kölcsön, vagy lakásfelújítási hitel igénylése lehet a megoldás. A támogatott lakásfelújítási hitelek 2021 februártól igényelhetők.
 • CSAK anyag számlám van, a munkálatokat én végezném. Így is tudom igényelni a támogatást?

  Nem, az igénylés benyújtása során a támogatást lefedő számláknak 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyag és munkadíj számlákat is. A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

 • Lehet-e különböző munkálatokra együttesen igényelni a támogatást, pl. napelemes rendszer telepítés, kerítés építés, festés

  A munkálatok számát és a felújítás időtartamát a jogszabály nem korlátozza. Több kivitelezővel is köthető szerződés. Fontos, hogy minden vállalkozóval készüljön vállalkozói szerződés még a munkálatok elkezdése előtt. Az igényelhető támogatás a költségvetésben megjelölt munkálatok legfeljebb 50 %-a.

 • 25 év alatti, de már dolgozó gyermekre is igényelhető a támogatás?

  Igen, igényelhető. A lakásfelújítási támogatást szabályozó kormányrendelet kimondja, hogy mely gyermek jogosít a támogatás igénybevételére.

  Gyermek: az igénylő
  a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  b) vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
  ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
  bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

  A rendelet nem írja elő, hogy a 25 év alatti gyermeknek iskolai tanulmányokat kellene folytatni.

 • Nagykorú gyerekek az ingatlan tulajdonosai. Igényelhetik a szülők a lakásfelújítási támogatást?

  Nem, a kormányrendelet értelmében nagykorú gyermek tulajdonában lévő ingatlanra a szülők nem igényelhetik a lakásfelújítási támogatást.
  (2) A támogatás abban az esetben igényelhető, ha
  a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek."

 • Kiskorú gyerekek az ingatlan tulajdonosai. Igényelhetik a szülők a lakásfelújítási támogatást?

  igen, ebben az esetben igényelhető a támogatás: ” az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,”

 • KATA-s vagy alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla elfogadható?

  Igen, a KATA-s vagy alanyi adómentes vállalkozó által kiállított számla elfogadható a támogatás igénylése során. A Rendelet csak az 5 %-os áfát tartalmazó számlát zárja ki. A 0%-os és 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla figyelembe vehető.

 • Az LTP felé benyújtott számlák elfogadhatóak a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén is?
  Igen, az is igényelheti a lakásfelújítási támogatást, aki egy Lakástakarék révén részesült már állami támogatásban. Az LTP keretében összegyűjtött összeg nagyobb része az ügyfél saját megtakarítása, kisebb része állami támogatás. Attól, hogy Ön korábban LTP megtakarításból újította fel otthonát, újabb felújítás finanszírozásához igényelheti a lakásfelújítási támogatást. Továbbá arra is van lehetőség lakásfelújítás esetén, hogy az előre elvégezni szükséges munkálatokat LTP megtakarításból finanszírozza, majd ezt követően nyújtsa be kérelmét a lakásfelújítási támogatásra
 • Lakásfelújítási támogatásnál lefedhető az önrészt LTP-ből? Tehát elszámolhatóak-e a számlák kétfelé, a felújítási támogatás és az LTP igazolására is?
  Igen, nincs erre vonatkozó korlátozás a rendeletben, az LTP felé benyújtott számlák elfogadhatók a lakásfelújítási támogatás igénylése során is.
 • KATA-s vállalkozóként igényelhetem a támogatást?

  Igen a KATA-s jogviszony TB biztosítotti jogviszonynak számít, igényelhető rá a támogatás.

 • Az egy éven belül használati engedélyt kapott új építésü ingatlanra igényelhető a támogatás?

  Igen, a 2020 december 22-n megjelent rendelet módosítás szerint az 1 éves állandó lakcím szabály alól kivételt jelent, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor. További részletek ide kattintva olvashatók.

 • A bútorvásárlás elfogadható a támogatás igénylése során?

  Igen, a beépíthető bútorok cseréje, beépítése támogatható, de a szabadon álló bútorok esetén NEM igényelhető támogatás.

 • Mosógép vásárlásra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Nem, mosógépre nem lehet lakásfelújítási támogatást igényelni.

 • Egyetemista gyermekünk lakcíme nem a felújítani kívánt ingatlanba szól. Akkor nem is igényelhető a támogatás?
  Az igénylő szülőnek és a jogosító gyermeknek (legalább 1 gyermeknek) kell azonos bejegyzett lakóhellyel rendelkeznie, a december 22-i változások után véleményük szerint abban az esetben, ha van legalább egy olyan gyermek, akinek az állandó lakcíme a felújítani kívánt ingatlanban van, akkor igényelhető a támogatás.
 • CSOK-al vásárolt ingatlanra igényelhető a támogatás?

  Igen, a vásárláshoz igényelt CSOk támogatás nem jelent kizáró oktot a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén

 • Minden vállalkozóval kell kivitelezői szerződét kötnöm?

  Igen, csak abban az esetben fogadható el a munkadíjról számla, ha a kivitelezővel 2021.01.01után kivitelezői szerződést is kötöttek.

 • Még csak fél éve vagyok a felúítani kívánt ingatlanba bejelentve, elkezdhetem gyűjteni a számlákat?

  igen, az igénylés pillanatában kell legalább 1 éves bejelentett állandó lakcímmel rendelkezni a felújíni kívánt ingatanban, addig a számlák gyűjthetőek. Amennyiben az ingatan kevesebb, mint 1 éve került az igénylő birtokába, akkor nem kell megfelelni az éves bejelentett lakcím szabálynak.

 • Csak házasok vehetik igénybe a támogatást?

  Nem, meglévő gyermekük után élettársak és gyermeküket egyedül veleő szülők is igényelhetik a támogatás.

 • Elfogadhatóak azok az anyagokról szóló számlák, melyek 2020-ban lettek kiállítva, de a munkálatok csak 2021-ben kezdődnek?

  Nem, az agyag és munkadíj számlák esetében is feltétel, hogy 2021.01.01 utániak legyenek.

 • A felújítani kívánt ingatlan már több, mint 1 éve a tulajdonunkban van, de csak most jelentkeztünk át, akkor már igényelhetjük a támogatást

  Nem, a támogatás igénylésnek a feltétele, hogy legalább 1 éve az igénylők részéről állandó bejelentett lakcímmel rendelkezzenek a felújítani kívánt ingatlanban.

 • Elfogadható-e anyag számlának, amit az épitési vállalkozó állít ki (cserép, faárú, fólia, bádogos árúk?

  Igen, elfogadható, ebben az esetben a vállalkozói szerződének tartalmaznia kell az anyag számlák részletezését is. 

 • Egyedülálló szülő igényelheti a teljes 3 M Ft támogatást?

  Igen, a támogatást egyedülálló sülők is igényelhetik, amennyiben minden egyéb feltételnek megfelelnek. (legalább egy eltartott gyermek is velük egy lakcímen van bejelentve) 

 • A támogatás csak utólagosan igényelhető?

  Igen a lakásfelújítás csak utólagosan, a számlák benyújtását követően igényelhető. Amennyiben nem tudja megelőlegezni a munkálatok költségeit, személyi kölcsön vagy lakásfelújítási hitel lehet a megoldás.

 • Együtt élő házastársak esetén van-e lehetőség arra, hogy csak az egyikünk igényelje az otthon-felújítási támogatást?
  A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti, nincs lehetőség arra, hogy csak az egyik fél igényelje a támogatást.
 • Lízingelt ingatlanra igényelhető a támogatás?
  Nem, a támogatás feltétele, hogy ” az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek”
 • Külföldi vállalkozó által kiállított számla elfogadható?
  Nem, külföldi számla sem vállalkozási díjról, sem anyagról nem fogadható el, kivéve, ha a vállalkozó rendelkezik magyar adószámmal és a magyar jogszabályoknak megfelelően állítja ki a számlát.
 • Ausztriában dolgozó, magyar lakcímmel rendelkező igényelheti a támogatást?
  Az igénylés pillanatában kell az igénylőnek magyar elfogadható munkaviszonnyal rendelkeznie. ( a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepeljen). Az ezt megelőző 1 évben, legfeljebb 30 napos megszakítással elfogadható az ausztriai munkaviszony is.
 • Én vagyok a lakás tulajdonosa, de csak ideiglenesen, tartózkodási helyként vagyok bejelentve, igénybe vehetem e a támogatást?

  Nem, a támogatás igénylésének a feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkezik. (Kivéve egy éven belüli ingatlan vásárlás vagy használatbavételi engedély esetén),

 • Igényelhető a lakásfelújítási támogatás a tetőtérben kialakításra kerülő új lakásra is?
  Ha a kialakításra került új lakás feltüntetésre került az ingatlan-nyilvántartásban, akkor további - fenti bejegyzésben olvasható - munkálatokra igénybe vehető.
 • Ingatlan bővítésre igényelhető a felújítási támogatás?

  A lakásfelújítási támogatás lakóingatlan bővítésére (a bővítési munkálatokat tartalmazó költségvetésben található munkálatokra) nem igényelhető, az elfogadható és támogatható munkálatokat a fenti lista tartalmazza. A bővítésre elérhető CSOK támogatásról ide kattintva olvashat bővebben. A

 • Abban az esetben is elfogadható a számla, ha a vállalkozó állítja ki és azon megbontva szerepel az anyag és munkadíj költség?

  Igen, a vállalkozó által kiállított számla tartalmazhat anyagköltséget is, ebben az esetben a vállalkozói szerződésnek erre külön ki kell térnie és a számlán is célszerű elkülöníteni az anyag- és munkadíjat.

 • Egyéni vállalkozó által kiállított számla is elfogadható?
  Igen elfogadható, nincs előírás arra vonatkozóan, hogy kivitelezőnek milyen vállalkozási formában kell működnie.
 • Az ingatlan a kiskorú gyermek nevén van. Az ő nevére kell kérnem a számlákat is?
  A számláknak az igénylők nevére kell szólinuk. A rendelet szerint az igénylő "nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a támogatás iránt kérelmet nyújt be".
 • A lakásfelújítási támogatás nevelt gyermekre is vonatkozik?

  A rendelet szerint a gyermek “2: az igénylő

  • a) magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
  • b) vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki
   • ba) a 25. életévét még nem töltötte be, vagy
   • bb) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
  • c) kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja;”
 • Jelzáloggal terhelt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?
  Igen, a támogatáshoz nem szükséges ingatlanfedezet és a korábban bejegyzett jelzálog sem akadálya a támogatás igénylésének.
 • Egyéni vállalkozás szüneteltetése esetén igényelhető a támogatás?
  A rendelet így írja elő: "A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel" Információink szerint amennyiben a vállalkozás szünetel 30 napnál hosszabb időre, akkor nem igényelhető a támogatás akkor sem, ha a vállalkozó a TB-t megfizeti maga után.
 • Megszakítás volt a munkahelyemen, de fizettem magam után a TB-t. Elfogadható ez lakásfelújítási támogatásnál?
  A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan a Tbj. 6. §-a szerint biztosítottként szerepel. Amennyiben a megszakítás ennél hosszabb volt, akkor sem igényelhető a lakásfelújítási támogatás, ha az igénylő fizette maga után a TB-t,
 • Szüleim nevén lévő házra igényelhetem a lakásfelújítási támogatást?

  Nem, a lakásfelújítási támogatás abban az esetben igényelhető, ha
  a) az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.
  Szülők nevén lévő ingatlanra a támogatás tehát ebben a formában nem igényelhető.

 • Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  Igen, igényelhető. A lakásfelújítási támogatás igénylésénél a szabályozó rendeletben nincs kizárva a haszonélvezeti jog, illetve maga a támogatás nem igényel jelzálog bejegyzést, így nem szükséges a haszonélvezők hozzájárulása sem.

 • Még nem jelentkeztünk át egy éve a felújítani kívánt ingatlanba. Addig is gyűjthetjük a számlákat a felújításról?
  Amennyiben a felújítani kívánt ingatlant már 1 évvel régebben vásárolták, akkor meg kell felelni az éves bejelentett állandó lakcím feltételnek. A 2021.01.01 után számlákat azonban lehet gyűjteni és azokat akkor benyújtani, amikor már minden egyéb feltételnek megfelel(nek) az igénylő(k). 1 évnél korábban vásárolt vagy épített ingatlan esetében azonban nem kell megfelelni az egy éves bejelentett állandó lakcím szabálynak.
 • A felújítandó ingatlan a céges vállalkozásunk székhelye is! Kizáró ok ez a támogatásból?
  Nem jelent kizáró okot az, ha a felújítani kívánt ingatlanban cég székhely vagy telephely is be van jelentve, amennyiben az igénylés egyéb feltételeinek megfelel az igénylő. Nincs ezt kizáró vagy korlátozó rész a rendeletben.
 • Külön élünk a férjemmel, a felújítani kívánt ingatlanba csak én és az egyetlen gyermekünk van bejelentve. Igényelhetem a támogatást?
  Igen, igényelhető a teljes támogatás. A kormányrendelet így szól: „Ha a szülők lakóhelye nem azonos, az egyéb feltételnek is megfelelő a) azon szülő jogosult a támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye."
 • Mit kell tartalmaznia egy vállalkozói szerződésnek? Honnan lehet letölteni sablont?

  A vállalkozói szerződésekről mintákat az alábbi linkre kattintva tölteti le:

  Vállalkozói szerződés lakásfelújítási támogatás DOC

  Vállalkozói szerződés lakásfelújítási támogatás PDF

 • Hűtőgép vásárlásra igényelhető a támogatás?

  Igen, a támogatható hitelcélok között így szerepel: “beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje” Véleményünk szerint amennyiben a hűtőgép beépíthető, akkor igényelhető a támogatás.

  MÁK állásfoglalás szerint: "Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is."
 • Minden anyagköltség számlához tartoznia kell munkadíj számlának is?
  Nem, nincs ilyen lőírás a rendeletben. 2 dolgot kell vizsgálni: 1. A felújítás mértéke nem lehet több, mint a teljes költségvetés fele. 2. A támogatás teljes összegét le kell fedni számlákkal, az ezeknek a számláknak 50-50%-ban kell tartalmazniuk anyag és munkadíj számlát is.
 • A lakásfelújítási támogatás igénylését követően meddig kell a bejelentett lakcímen laknom?
  A rendelet nem tartalmaz arra vonatkozó előírást, hogy a támogatás igénylését és folyósítását követően meddig kell a felújított ingatlanban lakni, feltételek csak a támogatás benyújtása pillanatában fogalmaz meg, ezekről más kérdésekben már válaszoltunk.
 • Nyaraló felújítására igényelhető a lakásfelújítási támogatás?
  Nem, a támogatás az alábbi ingatlanok felújítására igényelhető csak: "Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei;"
 • Kizáró ok, ha a rendelet által előírt legalább 1 éves TB jogviszonnyal csak az egyik szülő rendelkezik?
  Nem, házastársak, élettársak igénylése esetén elegendő, ha a TB jogviszonyra vonatkozó feltételt az egyik igénylő teljesíti.
 • A felújítandó ház a párom és gyermekünk nevén van. Nekem nincs benne tulajdonrészem. Igényelhető így a támogatás?
  Élettársak, házastársak igénylése esetén a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal szükséges rendelkezni.
 • Nyugdíjas vagyok, felnőtt gyermekeim vannak. Ez a támogatás csak a gyerekes családokat érinti?
  A támogatást legalább egy 25 éves kor alatti gyermeket nevelő személyek igényelhetik, illetve 25. életévét már betöltött gyermek után is igényelhető a támogatás, ha megváltozott munkaképességű személy.
 • A támogatást a számlák kifizetését követően 60 napon belül lehet igényelni. Nem kapjuk meg a támogatást, ha két hónapon belül nem végzünk a munkálatokkal?
  Több számla esetén a 60 napos igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.
 • Most vásárolunk egy ingatlant. Meg kell várni az 1 évet a lakásfelújítási támogatás igényléséhez?
  A felújítani kívánt ingatlanban az 1 éves állandó lakcím feltételt nem kell alkalmazni, ha “b) ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére, vagy az igénylő, illetve kiskorú gyermekei tulajdonában lévő telken felépült lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.”
 • Gyűjthetem a számlákat akkor, ha csak később leszek jogosult a lakásfelújítási támogatás igénylésére?

  Igen, a 2021.01.01 utáni számlákat már lehet gyűjteni akkor is, ha csak később lesz jogosult az igénylés beadására. Itt jegyeznénk meg, hogy használatba vételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlan esetében a MÁK állásfoglalása szerint nem fogadhatók el olyan számlák, amelyek korábbi időpontra szólnak. Továbbá az is fontos, hogy a felújítási költségvetésben megjelölt munkálatok eseténben az utolsó (legkésőbbi) számla nem lehet 60 napnál régebbi az igénylés beadásakor.

 • Megévő fürdőszoba felújítására igénybe lehet venni a lakásfelújítási támogatást?
  Igen, a rendelet szerint a támogatás igényelhető, beleértve:
  • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  • a szaniterek beépítését vagy cseréjét
 • Ki számít közeli hozzátartózónak, akinek a számlája nem fogadható el lakásfelújítási támogatás igénylésénél?
  A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell. A közeli hozzátartozó fogalma: "A Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdése alapján közeli hozzátartozók: a házastárs (bejegyzett élettárs), az egyeneságbeli rokon (lemenők: gyermek, unoka; felmenők: szülő, nagyszülő...), az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér."
 • Kizáró ok, ha másik ingatlan is van az igénylő tulajdonában?
  Nem, erre vonatkozóan nincs korlátozás a rendeletben.
 • Mobil garázs építésére igényelhető a lakásfelújítási támogatás?
  Nem, hivatalos MÁK állásfoglalás alapján a mobil garázs felállítása nem tartozik a támogatható építési tevékenységek körébe.
 • Eredeti számlákat kell az igénylés során benyújtani?
  Nem, elegendő a számlák másolatát csatolni a megfelelő számlaösszesítővel együtt. Az igényléshez benyújtandó dokumentumok listáját ebben a cikkünkben tekintheti meg.
 • Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos, hogyan lehet igényelni a támogatást?

  A rendelet így fogalmaz:

  (3) „Ha a szülők lakóhelye nem azonos, a (2) bekezdés szerinti feltételnek is megfelelő

  • a) azon szülő jogosult az 5. § szerinti támogatási összegre, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy
  • b) mindkét szülő az 5. § szerinti támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

  (3a) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni arra a szülőre, akinek lakóhelyén másik, a (3) bekezdés szerintitő leltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének

  • a) a lakóhelye szintén velük azonos, vagy
  • b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye.”


  (4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szülők egyike az 5. § szerinti támogatási összeget igényelheti, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

 • GYED, GYES elfogadható a lakásfelújítási támogatás igénylése során?

  Igen, amennyiben a munkaviszonya fennáll, akkor elfogadható TB jogviszonyba számít a GYES és GYED is.

 • BAR listások igényelhetik a lakásfelújítási támogatást?
  A lakásfelújítási támogatás igénylése során nem kizáró ok a BAR lista (Negatív KHR), így azok is igényelhetik akkor valamilyen mulasztás miatt szerepelnek a rendszerben.
 • Korábban szocpolt igényeltem a ház bővítésére. Igényelhetem most a lakásfelújítási támogatást?

  Igen igényelhető, azonban azokra a munkálatokra, melyekre már korábban igényelt támogatást nem nyújtható be újra lakásfelújítási támogatási kérelem.

 • Együttes igénylőként kinek a nevére kell szólnia a számláknak?

  Együttes igénylés esetén bármely fél nevére szóló számla elfogadható a lakásfelújítási támogatás igénylése során. A cím minden esetben a felújítani kívánt ingatlan címe legyen

 • Az állandó lakcímem a felújítani kívánt ingatlanba szól, de van más címre bejelentett tartózkodási címem is. Igényelhetem így a támogatást?
  Igen, kérdésünkre a MÁK az alábbi választ adta: "Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe. Tehát a támogatással érintett ingatlan mind a jogosító gyermekek, mind a szülők lakcímkártyáján lakóhelyként kell, hogy szerepeljen legalább 1 éve. Abban az esetben, ha a lakcímet igazoló hatósági igazolványon a lakóhelyen kívül tartózkodási hely is fel van tüntetve, az nem kizáró ok.
 • Nyugdíjas igényelheti a lakásfelújítási támogatást?

  A rendelet szerint: “Jogosult lehet a támogatásra a Kiegészítő tevékenységet folytató személy, aki:a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társasvállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.”

  Ezek alapján Önmagában a nyugdíj tehát nem fogadható el a lakásfelújítási támogatás igénylése esetén.

  Egy korábbi kérdésre adott válaszunk ide kattintva olvasható.
 • Élettársak esetén csak a bejegyzett élettársak számítanak vagy akik egy lakcimen együtt élnek azok is?
  Élettársak esetén elegendő a közös lakcím is, nem ír elő további feltételeket a rendelet. "A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti."
 • Gyermek esetén a 25. életév határa mire vonatkozik?
  Az igénylés pillanatában a támogatásra jogosító gyermek nem tölthette be a 25. életévét.
 • Mi számít beépíthető bútornak, amire a lakásfelújítás támogatás igényelhető?
  A MÁK állásfoglalása alapján: "Általánosságban beépített bútornak minősül, ami az ingatlanba állagsérelem nélkül el nem választható módon beépítésre került, az ingatlan részét képezi, így különösen a beépített konyhabútor, beépített szekrény, kazán, szaniterek, a fürdőszobai szekrény mosdóval is."
 • Az anyagokat már 2020-ban megvettük. Ezzel kapcsolatos munkálatokra igényelhető a támogatás?
  Igen, a korábban (2020-ban) megvásárolt anyagokra nem kérhető támogatás, azonban az ezzelé kapcsolatos munkálatokra (munkadíj számla) igen, amennyiben a vállalkozói szerződés és a munkadíj számla 2021.01.01. utáni. Arra azonban ügyelni kell, hogy a támogatás igénylésekor beadott számláknak 50-50 %-ban kell anyagköltség és munkadíj számlákat tartalmaznia.
 • A támogatással felújított ingatlan bérbe adható?
  Az otthonfelújítási támogatással felújított lakás bérbeadható a felújítást követően. Az viszont feltétel, hogy az igénylőknek ez legyen az állandó lakcíme már a támogatási kérelem benyújtásakor is.
 • Egy társasház közös tulajdonban lévő tetőre, tetőfelújításra igényelhető a hitel?

  Információink szerint a társasházi közös tulajdonú épületrész felújítására ez a támogatási forma nem használható. Csak a külön, saját tulajdonba tartozó ingatlanban használható fel a lakásfelújítási támogatás.

 • Önkormányzati lakás felújítására igényelhető a támogatás?
  Nem, önkormányzati lakás felújítására ez a fajta támogatás nem igényelhető. Feltétel, hogy az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,
 • Használatba vételi engedély megszerzése előtt gyűjthetjük a számlákat a felújítási támogatáshoz?

  A MÁK állásfoglalása szerint egy olyan ingatlanra, amely még el sem készült nem lehet felújítással kapcsolatos számlákat elfogadni. A számlákat attól a naptól lehet gyűjteni, ha a használatba vételi engedély és az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleg bejegyzése megtörtént.

  A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdésének 4. pontja szerint lakásnak minősül Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei.


  A még fel nem épült lakásra nem vehető igénybe a támogatás, mivel az ingatlan-nyilvántartásban az még nincs a fentiek szerint bejegyezve. Amennyiben lakásuk rendelkezik majd használatbavételi engedéllyel és a fenti, támogatható rendeltetés szerinti jelleg bejegyzésre kerül, akkor jogosultak lesznek a támogatási kérelmüket benyújtani.


  A használatbavételi engedély alapján az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleg bejegyzést követően egy éven belül nem kell alkalmazni a 4. § (2) bekezdés b) pontjában előírt egyéves időtartamra vonatkozó feltételt a (6) bekezdés b) pontja alapján.


  Az otthonfelújítási támogatással érintett munkálatok a fent leírtak szerinti ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a támogatással érintett ingatlanba lakóhelyként történő bejelentkezést követően kezdhetőek meg. Ezt követően lehet a szerződések megkötni és a számlákat gyűjteni.

 • Falusi CSOK-kal vásárolt ingatlanra igényelhető a támogatás?

  Igényelhető. de a támogatás igénylése esetén nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak.

 • Zártkerti ingatlanra igényelhető a lakásfelújítási támogatás?
  A rendelet szerint a felújítható ingatlan: "Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei"
 • A 2, 4 vagy 6 órás munkaviszony is elfogadható a támogatás igénylése esetén?
  Igen, a támogatásokhoz elfogadható TB jogviszonyhoz nem szükséges napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkezni, elfogadható a kevesebb is.
 • Ingatlanunk jelenleg hétvégi ház, A felújítás során átminősítjük családi házzá. Utólag kérhetem a támogatást?
  Az igénylés tehát csak és kizárólag a fentiek szerinti besorolásnak már a felújítás előtt megfelelő ingatlanok esetében nyújtható be, mely pontnak való megfelelés a fejleszteni kívánt ingatlan tulajdoni lap vonatkozó bejegyzése alapján kerül vizsgálatra. (A támogatás lakás felújításra vonatkozik, tehát, ha a fejleszteni kívánt ingatlan a beruházások megkezdése előtt nem minősül fenti fogalmi körben meghatározott lakásnak, akkor annak fejlesztése sem támogatható)
 • Minden feltételnek megfelelek egyedülállóként, de az ingatan a szüleim nevén van. Így is igényelhetem a támogatást?
  A "támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek". Szülők nevén lévő ingatanra nem kérhető támogatás.
 • Új kerti tároló kialakítására igényelhető a támogatás?
  Értelmezésünk szerint csak kerti tároló felújítására igényelhető a támogatás, kerti tároló létrehozására nem. Ezt egy MÁK állásfoglalás erősítette meg.
 • Tetőtér beépítésre igényelhető a lakásfelújítási támogatás?

  A MÁK által adott állásfoglalás alapján a lakótér bővítéssel kapcsolatos munkálatokra a lakásfelújítási támogatás nem igényelhető.

 • Napelemes rendszer bővítésére igényelhető a támogatás?
  Igen, meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, új rendszer beépítésére igényelhető a lakásfelújítási támogatás.
 • Milyen címre kell szólniuk a felújításról kapott anyag- és munkadíj számláknak?
  A támogatás igénylése során benyújtott számláknak mindenképp a felújítani kívánt ingatlan címére kell szólniuk, a számla címzettje az igénylő vagy együttes igénylés esetén bármelyik igénylő lehet.
 • Jár-e a támogatás nevelőszülőnek, ha saját gyermeke nincs?

  Nem, amennyiben nevelőszülőnek ez a “foglalkozása” akkor nem igényelhető a nevelt gyermekek után a támogatás. Örökbefogadó igényelheti a támogatást az örökbefogadott gyermek után.

 • A kandalló (hőtárolós) beépítése belefér-e a támogatható tevékenységek közé?
  Egy MÁK állásfoglalás alapján: A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) 6.§. c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, mely szerint a támogatható tevékenységek között szerepel.
 • Milyen munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?

  A MÁK honlapon található információk szerint az alábbi munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?

  Például nem igényelhető támogatás:

  • a szabadon álló bútorok beszerzésére (pl. szobabútor)
  • a szabadon álló gépek beszerzése (pl. mosógép, szárítógép)
  • a lakás bővítésére plusz szobákkal
  • a tereprendezésre, gyepszőnyeg-fektetésre
  • a tároló építésére
  • a raklapra, mint anyagköltségre
  • az infraszauna beépítésére
  • a riasztó beszerelésére
 • Elektronos hálózat bővítése során a hálózatfejlesztési hozzájárulásra igényelhető támogatás?

  A MÁK válasza alapán: “A szolgáltató felé fizetendő hálózatfejlesztési hozzájárulás és egyéb hatósági díj nem támogatható költség.

 • Kerti tároló építésére igényelhető a támogatás?
  Nem, a rendelet és a MÁKtól kapott válasz alapján a támogatás a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,kerítés építése,gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,terasz, loggia, erkély, előtető építése céljából igényelhető.
 • Lehet-e számlát gyűjteni az adásvételi aláírása után, de a használatbavételi engedély kézhezvétele előtt?
  Nem, ahogyan azt egy korábbi válaszunkban is jeleztük, a még fel nem épült otthonra nem vehető igénybe a támogatás, amíg az ingatlan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve.
 • Elektromos kapu beépítésére igényelhető a támogatás?
  Igen, a MÁK válasza alapján: "Az elektromos kapu beletartozik a támogatható tevékenységek közé, így egy új elektromos szekcionált kapu beépítésére (bontási munkát követően új garázskapu építésére) igényelhető a támogatás."
 • Napelem telepítése esetén milyen feltételeknek kell megfelelni?
  A MÁK által kiadott információ alapján: "Azokra a napelemes rendszerekre, amelyek esetén a villamosenergia-vásárlási szerződés 2021. július 1-je előtt kerül megkötésre, még a szaldós elszámolás vonatkozik még akkor is, ha a támogatási kérelmet a felújítási munkálatok végén, 2021. június 30. után nyújtják be. Ebben az esetben nem kell majd csatolni a kérelemhez a Rendelet – 2021. július 1-je után hatályba lépő – 9. § (3) bekezdés u) pontja szerinti dokumentumokat, de szükséges lesz a kivitelező azon nyilatkozata (a 9. § (3) bekezdés s) pontja alapján), miszerint az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve a 450.000 Ft/kWp összeget nem haladja meg. Mi történik, ha az anyagköltség és a vállalkozói díj összesítve meghaladja a 450.000 Ft/kWp összeget? Az elszámolandó számla nem tartalmazhat a fajlagos költségkorlát feletti összeget, a 450.000 Ft/kWp feletti összegről benyújtott számlák teljes egészében elutasításra kerülnek.
 • Szellőztető rendszer kiépítésére igényelhető a támogatás?

  A MÁK a kérdésre adott olyan választ is, hogy igényelhető, illetve olyat is, hogy nem. Amennyiben pontosabb információ jelenik meg a kérdéssel kapcsolatban, jelezni fogjuk honlapunkon. 

 • 25 év felett, de tartósan beteg gyermek után igényelhető a támogatás?
  Igen, a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személ után igényelhető a támogatás. megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy aki után az e rendelet szerinti támogatást igénylő gyermekek otthongondozási díjában részesül;
 • A támogatási kérelem több alkalommal is benyújtható?

  A támogatási kérelmet egyszer lehet benyújtani, a költségvetésben megjelölt munkálatokról szólü számlákkal és szerződésekkel. Későbbiekben nincs lehetőség további számlák benyújtására. A beadás pillanatában az utolsó számla kiállításától számítva legfeljebb 60 nap telhet el.

A támogatás mellé támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelnél? A lehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást. Ehhez online adatlapunk kitöltése szükséges. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Utolsó módosítás: 2021. január 17. vasárnap

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
3.1K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Üdvözlöm! A feleseégemmel és gyermekeimmel lakom az ingatlanon, de nekem csak tartózkodási helyként van feltüntetve a felújjítandó ingatlan, akkor jogosultak vagyunk az igénylésekre vagy sem? A lakóingatlan közös 50-50 % tulajdon.

Tisztelt Hitelnet.
Kérdésem a következő: statikus és-vagy mérnők álltal kiállított számla elszámolható-e.

Tisztelt Hitelnet !
Érdeklődni szeretnék hogy velem élnek a gyermekeim 21 évesek, de már dolgoznak,tehát önálló keresettel rendelkeznek
Így igényelhető e a vissza nem térítendő hárommillió forintos lakásfelújítási támogatás?
Köszönettel:Szabó Boglárka

Tisztelt Hitelnet! Érdeklődnék, hogy jelenleg tarolóként funkcionáló helyiség második fürdőszobává átalakítására igényelhető-e a támogatás? Egy tároló és jelenleg egy WC összenyitásából valósulna meg, elsősorban mosókonyhaként funkcionálna, de lenne benne egy zuhanyzó. Köszönöm, György

Tisztelt Hitelnet!

A cikket és a GYIK-t elolvasva nem találtam az alábbi kérdésekre választ, remélem nem voltam felületes.

2020 év végén megrendelt anyag előleg számlája még 2020-s, de a végszámla 2021-s. Utóbbi bekerülhet a “gyűjteménybe”?

Ha én veszem meg az anyagot, amit a vállalkozó felhasznál, a bolttal/kereskedővel kell szerződést kötni, vagy csak a kivitelezővel a munkadíjról? Az anyagszámlák szerződés nélkül is benyújthatók?

Kérdésem az lenne, hogy ha a támogatásra benyújtandó számlák , szerződések az alábbiak szrint osztódnak el jár-e támogatás.Tehát 6millió hitelt vennénk fel. Ebből a tetőfelújitás szerződésben leirt kötségei 1600000 ft. munkadij és 1300000 ft. anyagköltség, a fennmaradó rész 6 millióig anyagköltség lenne mivel azt én végezném el a leirt felújitásokon belül. Igy kaphatok -e támogatást és ha igen mennyit. Köszönettel Tumó Tamás

Tűzoltó vagyok 2005 óta feleségem KATA kisvállalkozó van 1 22 éves lányunk. Falun élünk 18 éve ugyanabban a házban saját tulajdonosok vagyunk. Ígényelhetjük a hitelt? A kérelem benyújtása a felújítás előtt vagy után szükséges amikor már vannak számlák? Köszönöm szépen Bakó Attila

igényelhetjük -e az otthonfelújítási támogatást,.Férjemnek és nekem is ez a 2. házasságunk.. Az ingatlan 100% ban a férjem nevén van . A gyermek 21 éves akii az én első házasságomból származik. Mindhárman ugyanazon az állandó lakcímen lakunk a felújítandó lakásban. De a gyermek nem közös és nekem nincs tulajdonjogom a felújítandó lakásban.

Egyedül álló szülő vagyok önerő nélkül akkor is igénybe lehet venni

Igényelhető e a lakásfelújítási támogatás hitel nélkül abban az esetben ha az ingatlanra vh. jog van be jegyezve? A hitel törlesztés folyamatos a végrehajtó felé.

Szép napot!
“Kerítés építése” támogatás az csak az utcafronti kerítést tartalmazza vagy a szomszédok közötti kerítést is?

Ha 2021-ben külső szigetelést, 2022-ben fűrdőszoba felújítást végzek, kérhetem-e együtt a két munkára a támogatást?

Tisztelt Hitelnet !

Új napelemes rendszer telepítésénél a termelt áramot csak kizárólag fűtésre használhatom fel vagy világításra és háztartási gépek üzemeltetésére is ?

Köszönettel: Aranka

Tisztelt Hitelnet.hu !

Két kérdésem lenne a felvehető támogatással kapcsolatosan:
– 2021 ápr. 14-én tölti be gyermekem a 25. életévét. Legkésőbb mikor szükséges az igénylést benyújtani?
– Gyermekem állandó lakcíme a felújítandó ház címe, ez mellett viszont már több éve ideiglenes lakcíme is szerepel egy másik címmel a lakcímkártyán az állandó mellett. Ez kizáró oknak számít?

Köszönöm szépen segítségüket előre is!

Üdvözlettel,
H.Tibor

Aktív Bar-listán lévő igényelheti a támogatást?

Tisztelt Hitelnet! Gépjárműtároló építésnél meg van határozva a maximális terület? Hány kocsiállás? Két külön bejáratú szgk garázst és egy harmadik bejárattal motor és kerékpár tárolót szeretnék. Ez elfogadható? Köszönöm a választ.

1 49 50 51
3.1K
0
Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x