fbpx

Hitelszótár

Otthonteremtési támogatás fogalma

Az otthonteremtési támogatás keretében kedvező kamatozású lakáshitel felvételére van lehetőség, az állam ugyanis a törlesztő részlet megfizetéséhez kamattámogatást biztosít. A támogatás a futamidő első 5 évében vehető igénybe. A kölcsön nemcsak lakásszerzéshez, hanem lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén is igényelhető. Az otthonteremtési támogatás keretében az alábbi hitelkonstrukciók érhet...

Várható hitelbiztosítéki érték

A várható hitelbiztosítéki érték meghatározására jelzálog alapú hitelek felvételekor kerül sor. Míg használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlanok esetében az aktuális érték megállapítása történik, addig várható értékről épülő ingatlan esetén beszélünk. Várható hitelbiztosítéki érték esetén az értékbecslés nem az adott időpontra, hanem egy későbbi időpontra vagy adott feltételek teljesülésén...

Vagyonbiztosítás

A vagyonbiztosítás olyan biztosítási formát jelöl, mely a biztosított vagyonában – jelzáloghitelekhez kapcsolódóan a fedezetül felajánlott ingatlanban - keletkezett kárt pótolja a biztosítási szerződésben rögzített módon és mértékben. Minden jelzálog alapú kölcsön esetén a pénzintézetek a folyósítás feltételül szabják, hogy a fedezetként bevont ingatlan rendelkezzen érvényes lakásbiztosítással. ...

Telekkönyvön kívüli tulajdonos

Telekkönyvön kívüli tulajdonosnak az a személy számít, aki ugyan az ingatlan nyilvántartásban nincsen feltüntetve, ám szerződésnél vagy jogszabálynál fogva kérheti tulajdonjogának az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzését. Telekkönyvön kívüli tulajdonosról akkor beszélünk, ha a fedezetül felajánlott ingatlan valamely házastárs, élettárs kizárólagos vagy résztulajdonában van, illetőleg kizá...

Törlesztési árfolyam

Törlesztési árfolyamnak azt az árfolyamot tekinthetjük, melyet a pénzintézetek a devizahitelek törlesztő részletének forintra történő átszámításakor használnak. Ez esetben az ügyfelet terhelő valamennyi, devizában nyilvántartott fizetési kötelezettség forintra történő átszámításának alapja a bankok által meghatározott és alkalmazott törlesztési árfolyam. A törlesztési árfolyam a pénzintézetek ált...

TAKARNET

A TAKARNET olyan internetes ingatlan-nyilvántartási rendszer, mely egyrészt biztosítja, hogy a külső felhasználók – pénzintézetek, közjegyzők, ügyvédi irodák, önkormányzatok, közigazgatási intézmények, stb. – hozzáférjenek a földhivatali adatbázisokhoz, másrészt lehetővé teszi a földügyi ágazat irodáinak számítógépes összeköttetését. A TAKARNET hálózat segítségével történő tulajdoni lap másolatok...

Referencia kamatláb

A referencia kamatláb minden esetben egy irányadó kamatlábat jelent, melyet jellemzően piactól független pénzügyi szereplők jegyeznek, például: Jegybank. A referencia kamatláb publikus. Referencia kamatláb például a következő: jegybanki alapkamat, BUBOR (Budapesti Bankközi Kamatláb), EURIBOR (Európai Irányadó Bankközi Kamatláb), LIBOR (Londoni Irányadó Bankközi Kamatláb). Ingatlanfedezet bevonás...

Kezes

A hitelügyletbe bevont kezes a szerződésszerű teljesítés személyi biztosítéka. A kezes a kölcsönszerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a főadós vagy adóstárs nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor ő fog helyettük fizetni az adott pénzintézetnek. Kezes csak 18. illetve bizonyos személyi hitelek esetén a 23. életévét betöltött cselekvőképes, devizabelföldi termész...

Kézbesítési megbízott

Kézbesítési megbízott megjelölésére olyan hitelügylet esetén kerül sor, amikor a kölcsön devizabelföldi adósai tartósan külföldön tartózkodnak vagy rezidens devizakülföldi személyekről van szó, s az ügyletben nem szerepel olyan személy, aki folyamatosan Magyarországon tartózkodik, s ilyenkor a pénzintézet általi küldeményeket a kézbesítési megbízott veszi át az adós nevében. Fenti esetben a hitel...

Kezelési költség

A kezelési költség fogalma hitelfelvétel esetén merül fel. A kezelési költség a kölcsönügylettel kapcsolatban felmerülő adminisztrációért felszámított díj. A kezelési költség mértékét a pénzintézetek általában évente százalékos formában határozzák meg. A kezelési költség összege jellemzően az év elején fennálló tőketartozás alapján kerül kiszámításra, s a havi törlesztő részlettel egyidejűleg ke...

Készfizető kezes

Készfizető kezes az a személy, aki a kölcsönszerződés aláírásával vállalja, hogy az adós esetleges nemfizetése esetén – az adott pénzintézet felszólítására – maradéktalanul és haladéktalanul eleget tesz a hitelfelvevő kötelezettségvállalásának, vagyis törleszt az adós helyett. Készfizető kezesség esetén a kezes a tartozás megfizetéséért az adóssal egy sorban köteles helytállni. Készfizető kezes h...

Kamatperiódus

A kamatperiódus azt mutatja, hogy a kölcsön ügyleti kamata milyen gyakorisággal módosulhat. Egy-egy kamatperióduson belül a kamatláb mértéke fix. A hitelkamat megváltoztatására csupán a kamatperiódus fordulónapján van lehetőség. A kamatperiódus nem esik egybe az ügyleti évvel, jóllehet első kezdő napjuk mindig azonos. A kamatperiódus hossza a megadott lehetőségeken belül az ügyfél által meghat...

Jelzálogjog fogalma

Bizonyára Önnek is ismerősen cseng az a fogalom, hogy jelzálogjog, hiszen napjainkban szinte nem is találni olyan ingatlant, amelyre ne lenne bejegyezve zálogjog. De mit is jelent ez pontosan? Hitelek tekintetében a jelzálogjog a kölcsön visszafizetésének biztosítékát jelenti, ezért kerül sor a bejegyzésére, minden egyes jelzáloghitel esetében. A jelzálogjog alapja a pénzintézetek és a hitelfel...

Jelzáloghitel fogalma

Jelzáloghitelről olyan kölcsönök esetén beszélünk, amikor a hitel elsődleges biztosítéka egy vagy több ingatlan. A biztosítéki ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyzésre, aminek célja, hogy biztosítsa a folyósító hitelintézet számára a kölcsön visszafizetését. A fedezetként elfogadható ingatlanok típusát illetően az egyes pénzintézetek szabályzata a mérvadó. Az alábbi ingatlantípusokat minden bank ...

Hitelbiztosítéki érték

A hitelbiztosítéki érték egy hitelfedezetül felajánlott ingatlannak az óvatos becslés alapján megállapított értékét jelenti. A hitelbiztosítéki érték a forgalmi érték alapján kerül meghatározásra, annak általában a 70-90 százalékát jelenti. Ez függ az ingatlan állagától, területi elhelyezkedésétől, típusától, műszaki állapotától, értékesíthetőségétől. Ezen érték megállapításakor az ingatlanszaké...

Értékbecslés

Az értékbecslés a jelzáloghitelek fedezeteként bevont ingatlan értéknek megállapítását jelenti. A jelzáloghitelek visszafizetésének biztosítékaként szolgáló ingatlanra vonatkozóan minden hitelügylet esetén szükség van egy független értékbecslő cég által készített értékbecslésre. A független ingatlan-szakértés azért lényeges, mert így mind a hitelnyújtótól, mind a hitelfelvevőtől független harmadik...

Végtörlesztés

Egy hitel végtörlesztéséről akkor beszélünk, ha az adós teljes fennálló tartozását - amely magába foglalja mind a tőke-, mind a kamat- és esetleges egyéb díjtartozását – megfizeti a kölcsönt folyósító pénzintézetnek, s ez által megszűnik az adott bank felé fennálló fizetési kötelezettsége. A végtörlesztés időpontja lehet: A kölcsönszerződésben meghatározott utolsó törlesztő részlet ese...

Első ranghelyű zálogjog

Jelzálog alapú hitel felvétele során a pénzintézettel kötött hitel- és zálogszerződéseket be kell nyújtani az illetékes földhivatalhoz. A jelzálogjogok minden esetben a benyújtás sorrendjében kerülnek feltüntetésre az ingatlan nyilvántartásban, vagyis az elsőként benyújtott szerződés az első ranghelyre kerül bejegyzésre. A benyújtás sorrendjének, azaz ranghelyének azért van fontos szerepe, mert a...

Elidegenítési és terhelési tilalom

Jelzáloghitel felvételekor előfordul, hogy folyósítási feltételként a pénzintézetek nem csupán jelzálogjogot, hanem elidegenítési és terhelési tilalmat is bejegyeztetnek a fedezetül szolgáló ingatlan tulajdoni lapjára. Mindez a hitelnyújtó bank jelzálogjogának védelmét szolgálja. Az elidegenítési és terhelési tilalom korlátozza az adott ingatlannal való rendelkezés jogát. Jelzálog alapú hitelekre...

Devizakülföldi

Külföldinek az a természetes személy minősül, aki nem magyar állampolgár. A devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény értelmében a külföldi állampolgár lehet devizakülföldi és devizabelföldi. Devizakülföldinek az alábbiak minősülnek: Az a természetes személy, aki nem rendelkezi az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes hatósági igazolvánnyal, valamint nincs is arra jogosultság...

Devizabelföldi

A devizabelföldi elnevezés fontos fogalom a hitelnyújtás területén, hiszen számos pénzintézetnél előírás, hogy személyi kölcsön vagy jelzáloghitel igénylésére devizabelföldi személy lehet jogosult. Devizabelföldinek az a természetes személy tekinthető, aki rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, mely dokumentum a hitelügyin...

Dologi adós

A dologi adós a jelzálog alapú hitelügylet azon szereplője, aki nem adósként szerepel a kölcsönben, hanem a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdonosaként. A dologi adós másik ismert elnevezése a zálogkötelezett. Ha a fedezetül bevonásra kerülő ingatlannak több tulajdonosa is van, akkor valamennyi tulajdonos dologi adósként vesz részt a hitelügyletben. Dologi adós bármely devizabelföldi vagy de...

Annuitás

Annuitás a hitelek egyfajta törlesztési módja. Annuitásos kölcsön esetén egyenletes törlesztésről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy a hitelfelvevő minden kamatperiódusban – eltekintve a deviza alapú kölcsönök árfolyam ingadozásából eredő törlesztő részlet változásoktól - azonos összegű törlesztő részletet fizet. Annuitásos törlesztés esetén a futamidő elején a törlesztő részlet nagyobb része ka...

Adósnyilvántartás

Az adósnyilvántartás azon fedezet nélküli vagy jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek személyes adatait tartja nyilván, akik hiteltörlesztésüket nem szerződésszerűen teljesítik, vagyis 90 napon túl a mindenkori minimálbér összegét meghaladó hátralékot halmoznak fel. Az adósnyilvántartó rendszer hivatalos neve: Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), korábbi elnevezése: Bankközi Adósnyilvántartó ...

Adósminősítés

Az adósminősítés során egy bank a hitelt felvenni szándékozó ügyfelet értékeli azon szempontok alapján, melyeket a pénzintézet a hitelfelvétel feltételeként jelöl meg. Az adósminősítés eredményeképpen megtudjuk, hogy a kölcsönigénylő hitelképesnek bizonyul-e vagy sem. Az adósminősítés a hiteligénylő vagy hiteligénylők rendszeres bevételeinek és kiadásainak vizsgálata alapján zajlik. Ennek során a...

Adóstárs

Ha egy kölcsönt nem egy, hanem két személy együttesen igényel, akkor adós-adóstársként vesznek részt a hitelügyletben. Az adóstárs az adóssal egyetemlegesen vállal kötelezettséget a kölcsön visszafizetésére. A hitelügyletben az adós mellett szereplő további kölcsönigénylőt vagy társigénylőt nevezzük tehát adóstársnak. Adóstárs az a cselekvőképes devizabelföldi természetes személy lehet, aki 18. é...

Adós

Egy hitelügylet szereplői közül a kölcsönigénylőt nevezzük adósnak. A bank az adóssal köti meg a hitelszerződést, mely alapján a pénzintézet a szerződésben rögzített pénzösszeget az ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az adós e kölcsön összegét és járulékait a hitelszerződésben foglaltaknak megfelelően köteles visszafizetni, valamint felel a szerződésből fakadó kötelezettségekért. Adós az a cselekvők...

Tulajdoni lap

A tulajdoni lap olyan okirat, amely hazánk területén lévő, az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett ingatlanok adatait, továbbá az adott ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és tényeket tartalmazza. A tulajdoni lap adatait számítógépen kezelik. Az egyes ingatlanok nyilvántartása a körzeti földhivataloknál történik. Ha az ingatlannal kapcsolatban valamilyen változás következik be, akkor azt a nyilvánta...

Előminősítés

A hitelügyletekkel kapcsolatban említett előminősítés nem más, mint egy-egy kölcsönügylet elindítása előtt végzett előzetes hitelbírálat. Az előzetes bírálat mind fedezet nélküli személyi kölcsönök, mind ingatlan fedezete mellett nyújtott jelzáloghitelek esetén elvégezhető. Az előminősítés azt a célt szolgálja, hogy már a hitelügylet adott pénzintézetbe történő eljuttatása előtt kiszűrjük azok...

Lakáselőtakarékosság

A lakás-előtakarékosságról szeretne többet megtudni? Hallott már a lakástakarékkal kombinált jelzáloghitelekről, s érdekelnék most a részletek is? Kérjük, tekintse át összefoglalónkat! A lakás-előtakarékosság egy államilag támogatott megtakarítási forma. A megtakarítás összege havi rendszerességgel fizetendő, s a megtakarítási idő lejárata után Ön kedvező hitellehetőséggel is élhet. E megtakarítá...

Ingatlanfedezet

Az ingatlanfedezet kifejezéssel leggyakrabban jelzáloghitel igénylése esetén lehet találkozni, jelzálog alapú kölcsön felvételekor ugyanis a hitel visszafizetésének biztosítékául a felajánlott ingatlan szolgál. Jelzáloghitel igénylése esetén az ingatlanfedezettel kapcsolatban több lényeges kérdés is felmerül. Az egyik legfontosabb az, hogy milyen típusú ingatlanok fogadhatók el egy-egy hitelügyle...

Kamatkedvezmény

A bankok által kínált hitelkonstrukciók között gyakran találkozik olyannal, melyet a pénzintézet kamatkedvezménnyel kínál, s most szeretné részletesen megismerni e hiteltermékeket? Elsősorban arra lenne kíváncsi, hogy általában milyen feltételek mellett vehető igénybe kamatkedvezmény, mennyi ideig tart a kedvezményes időszak, milyen mértékű a kamatcsökkentés, s milyen előnyei és hátrányai vannak e...

Hitelkamat

A hitelkamat nem más, mint a felvett kölcsönök után megfizetett díj. A folyósításra került hitel után az ügyfél kamatfizetésre kötelezett, melyet a pénzintézet a havi törlesztő részletekben szed be. A havi törlesztő részlet – annuitásos kölcsön esetén – nem csak kamatból áll, hanem tőkét és esetlegesen kezelési költséget is tartalmaz. A törlesztő részleten belül a kamat és a tőke összege folyamat...

Kölcsönszerződés

Bármely pénzintézetnél történő hitelfelvétel esetén az ügyfelek és a bank által egyaránt aláírásra kerül a kölcsönszerződés, mely a hitellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. De hogy miről is esik szó pontosan a kölcsönszerződésekben, azt megtudhatja Ön is az alábbi összefoglalóból. A banki kölcsönszerződés több oldalas dokumentum, melyet több példányban is alá kell írni. A köl...

Hitelfedezeti biztosítás munkanélküliség esetére

Ön olyan személyi kölcsönt vagy ingatlanfedezet mellett nyújtott jelzáloghitelt keres, melyhez igényelhető munkanélküliség esetére biztonságot nyújtó hitelfedezeti biztosítás? Mivel napjainkban a hitelfedezeti biztosításoknak egyre nagyobb szerepük van hitelfelvétel esetén, ezért pénzügyi partnereink hitelkínálatában számos ilyen konstrukció található. A hitelfedezeti biztosítás bankpartnereink...

Készfizető kezesség

Hitelfelvétel kapcsán találkozott most a készfizető kezesség fogalmával, s szeretné pontosan tudni a jelentését? A kölcsönügyletbe készfizető kezes bevonására a kockázat csökkentése érdekében kerülhet sor. Készfizető kezes olyan személy lehet, aki betöltötte már a 18. életévét és devizabelföldi természetes magánszemély. A hitelügyletbe készfizető kezesként bevont személynek vállalnia kell, hogy...

Jelzálogkötelezett

Jelzáloghitel igénylése esetén gyakran merül fel a „jelzálogkötelezett” szó, de mi is ennek a pontos jelentése, illetve egy hitelügyletben ki a zálogkötelezett? Jelzálog alapú kölcsön igénylése esetén a hitelügyletben szereplő személyek – státuszuknak megfelelően – lehetnek adósok, adóstársak, az adóstársakon belül is beszélhetünk kötelezően vagy technikai jelleggel bevonandó, illetőleg fizetőkép...

Elidegenítési és terhelési tilalom fogalma

Az elidegenítési és terhelési tilalom kifejezéssel hitelügyintézés során a pénzintézettel kötött kölcsönszerződést olvasva vagy a fedezetül bevont ingatlan tulajdoni lapját megtekintve találkozhatunk legtöbbször. Az elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlantulajdonnal való rendelkezés jogát korlátozhatja, az ingatlan nyilvántartásba kerül bejegyezésre a hitelnyújtó pénzintézet jelzálogjoga...

Közeli hozzátartozó fogalma

2009. október 1-től ismét igényelhetők az állami kamattámogatású lakáshitelek - hitelcélok azonban a korábbi támogatott célokkal ellentétben, - csak az alábbiak lehetnek: Új lakás vásárlása Új lakóingatlan építése Meglévő lakóingatlan korszerűsítése Támogatott hitel igénylése esetén figyelnünk kell arra, hogy a közeli hozzátartozók közötti ingatlan adásvétel nem tekinthető támogatható hitelcé...