Kiemelt partnerünk egy teljesen új, egyedi termék bevezetését jelentette be:

A termék lényege

 • A Hitel Plusz egy olyan, piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek – lakáscélú és szabad felhasználású egyaránt – mellé igényelhető, kiegészítő termék, melynek célja, hogy lehetőséget biztosítson a hitelfelvétellel, ingatlan vásárlással összefüggő közvetlen, számlával igazolt költségek visszatérítésére.
 • A költség visszatérítés összege nem része a hitel összegének, a Bank a kért költségek visszatérítését a hitel összegén felül biztosítja.
 • A költségek visszatérítése egy összegben, a hitel folyósításakor – szakaszos folyósítású hitelek esetében az első rész folyósításakor – történik.
 • A költség visszatérítés fejében az ügyfél előre rögzített, a teljes futamidő alatt érvényes, fix kamatfelárat fizet.


Visszatéríthető költségek
A Hitel Plusz az alábbi költség típusok visszatérítésére biztosít lehetőséget:

 • Ingatlanszakértői díj
 • Földhivatali ügyintézéssel összefüggő díjak
 • Közjegyzői díj
 • Ügyvédi munkadíj
 • Folyósítási jutalék
 • Visszterhes vagyonátruházási illeték (a továbbiakban: Illeték)
 • Költség visszatérítés feltételei és mértéke
 • Hitel Plusz csak azoknál az annuitásos piaci lakásvásárlási és szabad felhasználású hitelügyleteknél igényelhető (kamattámogatott hitelnél és kombi terméknél nem), ahol a hitel futamideje eléri a 120 hónapot.
 • Kizárólag olyan költség téríthető vissza, mely az adott hitelügylettel kapcsolatban merült fel, és az ügyfél nevére szóló számlával/bizonylattal igazolt.
 • Az adott költség visszatérítés összege
  • nem haladhatja meg a számlán szereplő összeget, és
  •  nem haladhatja meg a banki Hirdetményben szereplő maximális összeget, továbbá
  •  az adott ügyletben visszatérített összes költség nem haladhatja meg a felvett hitel összegének 10%-át (pl.: 5.000.000.-Ft-os hitelnél összes bevonható költség maximum 500.000.-Ft).
 • Lehetőség van az adott költséget igazoló számlán szereplő összegnél alacsonyabb összeg visszatérítésére is.

Fizetendő kamatfelár mértéke, szabályai

 • A költség visszatérítés fejében felszámított kamatfelár a hitel teljes futamideje alatt fizetendő (ugyanakkor lehetőség van a visszatérített költségek időarányosan hátralévő részének visszafizetésére, azaz a felszámított kamatfelár törlésére – így a havi törlesztő részlet is csökken).
 •  A kamatfelár megállapításának módja attól függ, hogy mely költségek és milyen mértékben kerülnek visszatérítésre.

Bank által visszatérített költség visszafizetése:
Lehetőség van arra, hogy a Bank által visszatérített költségek időarányosan hátralévő részét az ügyfél visszafizesse.
Ennek következtében az adott költség típus visszatérítése miatt felszámított kamatfelár törlésre kerül.

A visszafizetéssel kapcsolatos szabályok:

 • Az egyes visszatérített költség típusok visszafizethetők egyszerre, de külön-külön is.
 • 
Nincs lehetőség arra, hogy egy költség típus időarányosan hátralévő összege csak részben kerüljön visszafizetésre.
 •  A visszafizetés csak esedékességi napon történhet meg, akkor, ha az ütem szerinti törlesztő részletre elegendő fedezet áll rendelkezésre.
 • Ezatranzakciódíjmentes.

 Végtörlesztés szabályai:

 • A hitel eredeti futamidő lejárata előtti kifizetése esetén meg kell fizetni az eredetileg visszatérített költségek időarányosan hátralévő részét.
 • A költség időarányosan visszafizetendő összegének kiszámítására szolgáló képlet a Lakossági Hitel Hirdetményben található.
 • A visszatérített költség időarányos részének visszafizetése önálló tranzakció, minden esetben a hitel összegén felül kell megfizetni.

Visszatérített költségekkel kapcsolatos részletes tudnivalók
Ingatlanszakértői költség
A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján a hitelfolyósítással egyidejűleg.
A visszatérítés mértéke: az adott ügyletben, annak folyósításáig (szakaszos folyósítás esetén: első részfolyósításáig) felmerült, és az ügyfél nevére kiszámlázott ingatlanszakértői díjak összege, de maximum a Hirdetményben megjelölt összeg.
A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet folyósítása, az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra.

Földhivatali ügyintézéssel összefüggő költségek
A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján a hitelfolyósítással egyidejűleg.
A visszatérítés mértéke: az adott ügyletben szereplő ingatlanfedezetenként 1 db nem hiteles, 1 db E-hiteles TAKARNET tulajdoni lap, valamint 1 db jelzálogjog bejegyzési illeték összege, de maximum a Hirdetményben szereplő összeg.
A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása, az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra. Bankon belüli lekérdezés esetében számla helyett megfelelő a tranzakcióról kiállított kivonat.

Közjegyzői költség

A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján a hitelfolyósítással egyidejűleg.
A visszatérítés mértéke: az adott ügylettel összefüggő közjegyzői okirat elkészítésének számlával igazolt költsége, de maximum a Hirdetményben szereplő összeg (a maximális díj megállapítása a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján történt).
A kamatfelár: mértéke egységesen került megállapításra, függetlenül a visszatérített összegtől.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása, az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra.

Ügyvédi munkadíj költsége
A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján a hitelfolyósítással egyidejűleg. Kizárólag lakáscélú (adásvételt finanszírozó) hitel esetében érhető el.
A visszatérítés mértéke: az adott ügylettel összefüggő ügyvéd által készített illetve ellenjegyzett okiratok számlával igazolt költsége, de maximum a Hirdetményben szereplő összeg (a maximális díj megállapítása a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján történt).
A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása, az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra.

Folyósítási jutalék költsége
A visszatérítés módja: e költségtípus választása esetén az adott ügyletben nem kerül felszámításra a Folyósítási jutalék (FOL) összege.
A visszatérítés mértéke: minden esetben megegyezik az adott ügyletben Hirdetmény szerint felszámítandó, teljes fizetendő (adott esetben kedvezményekkel csökkentett) folyósítási jutalékkal.
A kamatfelár: egységesen került megállapításra, függetlenül a visszatérített összegtől. Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása.

Illeték költsége
A visszatérítés módja: egyösszegű átutalás közvetlenül az illetéket kiszabó közigazgatási szerv által megadott bankszámlára. Kizárólag lakáscélú (adásvételt finanszírozó) hitel esetében érhető el.
A visszatérítés mértéke: a kiszabott illeték összegével egyenlő, de nem haladhatja meg a Hirdetményben közölt maximumot (az illeték maximuma a hatályos törvények alapján került kiszámításra). További szabály, hogy nem kérhető magasabb összeg visszatérítése, mint az adott vételár alapján számított maximális illeték.
A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása, illeték kiszabásáról szóló jogerős végzés/határozat/fizetési meghagyás bemutatása és átadása fénymásolásra.

Speciális szabályok Illeték költség finanszírozása esetén:

 • Az Illeték összegével tehát az ügyfél nem rendelkezhet szabadon!
 • A folyósítással egyidejűleg az összeg rákerül az ügyfél számlájára, de ezzel párhuzamosan 
zárolásra is kerül. A zárolás feloldására csak akkor van lehetőség, ha benyújtásra kerül az illetékes hatóság (jelenleg a Nemzeti Adó és Vámhivatal) által kiállított, jogerős végzés/határozat/fizetési meghagyás az illeték összegéről, ezt követően a Bank központilag oldja fel a zárolt összeget, és teljesíti az átutalást a végzésben meghatározott bankszámlaszámra.
 • Tekintettel arra, hogy az illetéket tulajdoni hányad arányosan, személyenként róják ki, ha az ügyfél a teljes illetéket kérte finanszírozni, csak akkor továbbíthatók a dokumentumok, ha az illeték teljes összege kiszabásra került, azaz mindegyik tulajdonszerzőre vonatkozó végzés/határozat/fizetési meghagyás rendelkezésre áll. Ha nem a teljes összeg kerül finanszírozásra, azaz az egyik tulajdonszerző esetében kiszabott illeték megegyezik vagy meghaladja az erre a célra a számlán zárolt összeget, akkor is teljesíthető az átutalás.
 • Amennyiben a kiszabott illeték összege magasabb, mint az erre a célra zárolt összeg, az utalás teljesítendő (a maradékot értelem szerűen az ügyfélnek kell megfizetnie). Amennyiben a kiszabott illeték összege alacsonyabb, mint az erre a célra zárolt összeg (pl.: valamilyen illeték kedvezményben részesült az ügyfél), az alacsonyabb összeg átutalandó, a maradék összeggel pedig az ügyfél rendelkezhet.
 • Amennyiben az illeték kiszabásáról szóló jogerős végzés a Nyilatkozat aláírását követő 12 hónapon belül nem kerül benyújtásra, e költség finanszírozása meghiúsul. A kamatfelár illetékre vonatkozó része törlésre, az ügyfél számláján lévő, erre a célra zárolt összeg visszaírásra kerül, az ügyfél egyidejű értesítése mellett.

További részletekről érdeklődjön partnereinknél, irodáinkban!

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése