A 2016. január elsejétől hatályos rendelkezések alapján a legalább 3 gyermekes vagy 3 gyermeket vállaló házaspárok számára elérhető az úgynevezett 10+10 támogatás, amely új lakás vásárlása vagy építése esetén 10 millió forint vissza nem térítendő, továbbá legfeljebb 10 millió forint kedvező kamatozású támogatott lakáshitel igénybevételét teszi lehetővé. Az alábbiakban e kedvező kamatozású támogatott lakáshitel legfőbb jellemzőit foglaltuk össze.

Ki lehet jogosult a 10 milliós kamattámogatott hitelre?

Azok a 3 gyermekes vagy 3 gyermeket vállaló házaspárok lehetnek jogosultak a támogatott hitelre, akik új lakóingatlant vásárolnak vagy építenek, és jogosultak a 10 millió Ft összegű Családok Otthonteremtési Kedvezményére (CSOK), amit igénybe is vesznek.

A kölcsönt kizárólag házaspárok vehetik igénybe.

Gyermekvállalásra akkor van lehetőség, ha az igénylő házaspárok legalább egyik tagja még nem töltötte be a 40. életévét. A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év, amit építés esetén a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kell számítani.

Milyen célra igényelhető?

 • Új, összkomfortos lakóingatlan vásárlására
 • Új, összkomfortos lakóingatlan építésére

Milyen feltételeknek kell megfelelnie a lakóingatlannak?

 • Lakás esetén legalább 60, egylakásos lakóépület esetén legalább 90 m2 hasznos alapterületűnek kell lenni.
 • Vásárlás esetén június 30. után kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal kell rendelkeznie
 • Építés esetén június 30. után kiadott építési engedéllyel kell rendelkeznie

Melyek a kedvező támogatott hitel jellemzői?

 • Összege: minimum 1 millió forint, maximum: 10 millió forint
 • Futamideje: 5-25 év
 • Bruttó kamat mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 % + 3
 • Kamattámogatás mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 %
 • Ügyfél által fizetendő kamat: 3%
 • Kamattámogatott időszak: 25 év
 • Kamatperiódus: 5 év

Mikor nyújtható be a kamattámogatott hitel iránti kérelem?

Építés esetén: a használatbavételi engedély kiadása vagy használatbavétel tudomásulvétele előtt

Vásárlás esetén: végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül

Milyen további igénylési feltételeknek kell megfelelni?

A 3% kamatozású támogatott lakáshitelre az lehet jogosult, aki a 10 millió forintos CSOK-is is jogosult.

Az igénylőnek a kedvezmény céljaként megjelölt ingatlanban legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie. Támogatott személyeken kívül csak az általuk eltartott gyermek szerezhet tulajdonjogot.

A kamattámogatási időszak lejártáig a támogatással érintett lakást haszonélvezeti vagy használati jog nem terhelheti.

Az igénylő vállalja, hogy a kedvezménnyel érintett lakásban életvitelszerűen kíván tartózkodni, az legalább a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom lejáratáig lakhelyéül szolgál. A lakóhely létesítését lakás vásárlása, építése esetén a hitelcél megvalósulását követő 1 éven belül lakcímkártya bemutatásával kell igazolni.

Vásárlás esetén a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-a fizethető ki készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára – kell teljesíteni.

Az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk.) szerinti hozzátartozói.  Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, akkor az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Az igénylő vállalja, hogy legkésőbb a kedvezmény folyósításáig az adásvételi szerződésben szereplő vételárról a saját nevére szóló, a telekárat és a lakás árát külön feltüntető számlát a hitelintézet részére bemutatja.

Az igénylő vállalja, hogy a készültségi fok arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 %-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számláit. Az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el.

Az igénylőnek kivéve, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül – házastársak és élettársak esetén legalább az egyik félnek – legalább 2 éve folyamatos TB jogviszonnyal kell rendelkeznie oly módon, hogy a benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamban keresőtevékenységet is végzett (közfoglalkoztatás nem érthető bele). A folyamatos jogviszonyban legfeljebb 15 nap megszakítás lehet. Külföldi biztosítási időszak is elfogadható.

A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

Az igénylőnek és házastársának a KHR-ben nyilvántartott tartozása nincsen vagy a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.

Büntetlen előélet (vagyon elleni bűncselekmények tekintetében) vagy amennyiben büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de az ehhez fűződő jogkövetkezmények alól már mentesült.

A meglévő lakástulajdon nem kizáró ok a támogatott hitel igénylésénél.

Mely esetekben kell visszafizetni a kamattámogatott kölcsönt?

 • A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt a kiadást követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni. Amennyiben e kötelezettségének a hitelintézet felhívását követően sem tesz eleget, úgy kamattámogatott kölcsön összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetni.
 • Amennyiben a házaspár gyermekvállalását nem, vagy csak részben teljesíti, vagy, ha a támogatott személy a gyermekvállalás nem teljesíthetőségére vonatkozó kérelmét az igazolás kiállításától számított 90 napig, de legfeljebb a vállalt határidőig nem nyújtotta be, a vállalt gyermek után igénybevett kamattámogatott hitel összegét az igénybevétel napjától számított, a szerinti késedelmi kamattal növelten 60 napon belül vissza kell fizetni.
 • Ha a házaspár gyermekvállalását nem teljesíti, de emberi reprodukcióra irányuló eljárásban összességében legalább öt alkalommal részt vett és teljesülnek a gyermekvállalás nem teljesíthetőségére vonatkozóan előírt egyéb rendelkezések, úgy kizárólag igénybe vett kamattámogatott hitel összegét kell visszafizetnie.

A reprodukciós eljárásban való részvételről szóló igazolást annak keltétől számított 60 napon belül, de legfeljebb a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani. Ha a házaspár az igazolást 60 napon túl nyújtja be, úgy a bejelentéstől számított 60 napon belül a hitelintézeten keresztül köteles megfizetni az igazolás kiállítása és a bejelentés időpontja közötti időszakra számított Ptk. szerinti kamatot.

 • A házaspár a gyermekvállalási határidő alatt bekövetkező házasságfelbontás tényét köteles a házasság érvénytelenségét megállapító vagy a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnek igazolni. Ha a házaspár házasságát gyermekvállalási teljesítésére biztosított időtartam alatt a bíróság felbontja és a házaspár gyermekvállalását a házasság felbontásának időpontjáig nem, vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybevett kamattámogatott kölcsön összegét, valamint a bírósági jogerőre emelkedés napjától a bejelentés napjáig számított, a Ptk. szerinti államot megillető késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni.
 • A nem magyar állampolgár támogatott személynek a tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31-ig kell a hitelintézet részére igazolni. Ha bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, január 31-étől a bejelentés teljesítésének napjáig az igénybe vett kedvezmény összege alapján számított Ptk. szerinti késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetni.

Amennyiben a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt, vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybevett kamattámogatott kölcsön összegét a Ptk. szerint számított késedelmi kamattal terhelten köteles Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
6 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Válaszadó!
Igénybe szeretnénk venni az új CSOK-ot, meglévő 3 gyermekre. Nincs lakástulajdonunk és még sohasem vettük igénybe sem csok-ot, sem szocpolt. A megjelent kormányrendelet alapján a vissza nem térítendő támogatás feltételeinek megfelelünk, de a kedvezményes hitel feltételeiről szeretnék részleteket megtudni. Mit jelent az, hogy hitelképesnek kell lenni és mennyit kell keresni stb.
Válaszát előre is köszönöm.

A kamattámogatásról szóló rendelet (341/2011) 6. § (1) a) szerint “Az otthonteremtési kamattámogatással érintett új lakás általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott vételára, új lakás építése esetén annak hitelintézet által elfogadott, általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott bekerülési költsége a 30 millió forintot”. Ezt a pontot a 3 és többgyerekesekre vonatkozó speciális szabályokról szóló 7§ (6) sem vette ki az alkalmazandó pontok közül.
Jól gondolom, hogy ezt azt jelenti, hogy kamattámogatott hitelt – szemben a CSOK vissza nem terítendő 10 milliójával – drágább lakásokra nem lehet felvenni? Ilyen feltételről eddig sehol nem olvastam, ezért örülnék, ha tisztáznák ezt. Köszönöm!

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődöm, hogy külföldi ingatlan értékét is bele kell-e forgatni az új ház árába? Az ingatlan tulajdonomban van, de más személynek (nagyszülőnek) van rajta haszonélvezeti joga, tehát nem is tudnám értékesíteni. Egyáltalán a bank vagy a hatóságok vizsgálják-e, hogy a CSOK igénylőjének van-e külföldi ingatlana?
Köszönettel,
F.