Ezekkel a dokumentumokkal igényelhető a Falusi CSOK!

A falusi CSOK és a hozzá kapcsolódó támogatott hitel nyújtását szabályozó kormányrendelet 2019. július elsejétől hatályos. Ilyen jellegű támogatás iránti kérelem azonban még nem nyújtható be minden hitelintézethez, jóllehet a falusi CSOK-ot kínáló bankok köre folyamatosan bővül. Összefoglaljuk, mely dokumentumok szükségesek az igényléshez!

Falusi CSOK preferált kistelepülésen, illetve bármely település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan esetében igényelhető, ha azon a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelő lakóingatlan van. A támogatott települések listája IDE kattintva tekinhető meg.

Falusi CSOK célja

A támogatás Magyarországon tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
 • meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése

Falusi CSOK összege

Vásárlás és bővítés/korszerűsítés esetén

 • 1 gyermek után: 600.000 Ft
 • 2 gyermek után: 2.600.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 10.000.000 Ft

Meglévő lakóingatlan bővítése/korszerűsítésre esetén

 • 1 gyermek után: 300.000 Ft
 • 2 gyermek után: 1.300.000 Ft
 • 3 vagy több gyermek után: 000.000 Ft.

Vásárlás esetén maximum a támogatás fele fordítható vásárlásra, a korszerűsítésre/bővítésre legalább a támogatás felét kell fordítani.

Falusi CSOK + hitel

A falusi CSOK mellé otthonteremtési kamattámogatott hitel is igényelhető., 2 gyermek után maximum 10 millió, 3 vagy több gyermek után maximum 15 millió forint összegben.

Falusi CSOK igényléséhez szükséges dokumentumok

Igénylőre vonatkozó dokumentumok és nyilatkozatok

 • Személyazonosító okirat (érvényes személyi igazolvány vagy kártya alapú személyi azonosító igazolvány, vagy érvényes úti okmány)
 • Lakcímkártya, vagy A kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt álló igénylő esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyenértékű, külföldi hatóság által kiállított okirat
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya, vagy NAV által kiállított igazolás a magányszemély adóazonosító jeléről valamennyi kedvezményt igénylőtől
 • Büntetlen előélet igazolása valamennyi kedvezményt igénylőre – 90 napnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány
 • Köztartozásmentesség igazolása valamennyi kedvezményt igénylőre:
    • Az igénylő(k) a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában szerepel(nek) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
    • Az igénylő(k) az állami adóhatóság (NAV) által a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebben kiállított okirattal igazoljá(k), hogy a NAV-nál nincs nyilvántartott köztartozásuk (nemleges adóigazolás). Azon magánszemélyek, akik az adóazonosító jel mellett adószámmal is rendelkeznek a NAV a nemleges adóigazolást az adószámra állítja ki. Ebben az esetben olyan igazolás benyújtása szükséges, amely tartalmazza a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, valamint adószámátis, vagy
    • Nyilatkozat a köztartozásmentességről.
 • Biztosítotti jogviszony igazolása:
    • 5.§-a szerint biztosított esetben: az igazolást fővárosi/megyei kormányhivatal adja ki
    • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott nappali rendszerű oktatásban való részvétel esetén: az Igénylő a Falusi CSOK kérelemben büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy benyújtja a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolást
    • Külföldi keresőtevékenység esetén: az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása

A szükséges időtartamot együttesen lehet igazolni a külföldi és magyarországi tb rendszerből beszerzett igazolással.

A kérelem benyújtásának időpontjában magyar társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni és ezt a biztosított jogviszonyt magyarországi TB rendszerből kell igazolni. A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal (amelyet az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással szükséges igazolni), ha az igénylő –házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelemben, mint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

Nem szükséges biztosítotti jogviszonyt igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjbanrészesül. Ebben az esetben:

 • a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának gyermekek otthongondozási díjat/ápolási díjat megállapító jogerős határozatának benyújtása szükséges

Házasság fennállásának igazolása:

 • Házassági anyakönyvi kivonat, vagy
 • Nyilatkozat a házasság fennállásáról

Gyermekre vonatkozó dokumentumok és nyilatkozatok

 • Születési anyakönyvi kivonat vagy Nyilatkozat a gyermek születési adatairól ( neve, anyja születési neve, születési helye, ideje)
 • Lakcímkártya
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya / NAV által kiállított igazolás a gyermek adóazonosító jeléről, vagy Nyilatkozat az igénylőtől gyermeke adóazonosító jeléről.

12. hetet betöltött magzat vagy ikermagzat – mint meglévő gyermek után –igényelt kedvezmény esetén

 • Várandósgondozási könyv, vagy
 • A kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időpontjáról szóló igazolás

25. életévét betöltött eltartott gyermek esetén

 • Orvosszakértői szerv igazolása a megváltozott munkaképességű személlyé válásról vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, hogy gyermeke megváltozott munkaképességű személy

Elvált szülők kiskorú gyermeke Igénylőnél történő elhelyezésének igazolása

 • Jogerős bírósági ítélettel, volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését jogerős bírósági döntéssel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, vagy
 • Nyilatkozattal az igénylőtől, amely tartalmazza kiskorú gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját.

Gyámság alatt lévő gyermek esetén

 • Fennállásának igazolása a gyámhatóság kirendelő határozatával, vagy
 • Nyilatkozat az igénylőtől, amely tartalmazza a gyámságról szóló döntést meghozóhatóság megnevezését és a döntés időpontját.

Örökbefogadott gyermek esetén

 • Gyámhatóság engedélyező határozata, vagy
 • Nyilatkozat  az igénylőtől, amely tartalmazza az örökbefogadásról szóló döntést meghozó hatóság megnevezését és a döntés időpontját.

A kérelem benyújtása során elfogadható Nyilatkozatokat az igénylő büntetőjogi felelősségvállalása mellett teheti meg. Valamennyi Nyilatkozat a Falusi CSOK kérelem részét képezi.

Korábban igénybe vett támogatás esetén

 • Támogatási szerződés
 • Ha a korábban igénybe vett támogatás kapcsán visszafizetési kötelezettség keletkezett, akkor a támogatási szerződésen túl:
    • a szerződés felmondási okirat (amiből kiderül a visszafizetési kötelezettség oka)
    • visszafizetés módjáról szóló pénzintézeti megállapodás

Nem magyar állampolgár igénylő esetén – amennyiben az igénylők legalább egyike nem magyar állampolgár – benyújtandó további dokumentumok:

A három hónapot meghaladó tartózkodás jogának igazolása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti

 • Regisztrációs igazolással, és
 • Érvényes tartózkodási kártyával, vagy állandó tartózkodási kártyával

Bevándorolt jogállás igazolása

 • Bevándorlási engedéllyel

Letelepedett jogállás igazolása

 • Letelepedési engedéllyel vagy
 • Ideiglenes letelepedési engedéllyel vagy
 • Nemzeti letelepedési engedéllyel vagy
 • EK letelepedési engedéllyel

Hontalan jogállás igazolása

 • A hontalankénti elismerésről szóló határozattal, vagy
 • A jogállást igazoló hatósági igazolással

A falusi CSOK-kal érintett támogatott ingatlan dokumentumai:

 • 30 napnál nem régebbi, teljes tulajdoni lap másolat (Hitelintézet lekéri a TAKARNET rendszerből)
 • 60 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat családi ház, ikerház, sorház esetén (Hitelintézet lekéri a TAKARNET rendszerből)
 • Méretezett alaprajz – kézzel készített is elfogadható
 • Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodás és vázrajz.
 • Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező lakás esetén árverési jegyzőkönyv

Lakáscél specifikus dokumentáció

Használt lakás vásárlás esetén:

 • adásvételi szerződés eredeti példánya (előszerződés és módosítások is)

Bővítés esetén:

 • Bővítési engedély köteles munkálatoknál a jogerős bővítési engedély (valamint az összes módosítás és, ha van, a jogutódlási rendelkezés), illetve az egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén Egyszerű bejelentés visszaigazolása az E-naplóból
 • Kivitelezési tervdokumentáció E-naplóból letöltve PDF formátumban
 • Költségvetés

Korszerűsítés esetén:

 • Költségvetés

Falusi CSOK + hitel ügyintézése

A falusi CSOK-hoz szükséges dokumentumokkal kapcsolatos további kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére! A falusi CSOK hitelről személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltésével kérhet. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK + hitel ügyintézést.


Utolsó módosítás: 2020. február 16. vasárnap

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Zoltán szerint:

2020-08-25 - 21:33

Jó napot! Szeretném megkérdezni, hogy a TB viszonynak mennyinek kéne lenni? És hogy ha meg van szakítva a munka viszonyom az baj ? A nejem gyesen van, az bele számít a tb viszonyban? Válaszát köszönöm

Hitelnet szerint:

2020-08-26 - 19:18

Kedves Zoltán!
A szükséges TB jogviszonyokról IDE kattintva tájékozódhat részletesen.

Ildikó szerint:

2020-08-25 - 11:28

Üdvözlöm,
El tudná nekem küldeni a falusi csok költségvetési nyomtatványt?
Köszönöm szépen.

Hitelnet szerint:

2020-08-27 - 14:42

Kedves Ildikó!
Kérjük vegye fel a kapcsolatot lakhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodával vagy töltse ki online adatlapunkat és Kollégánk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Szakértőink díjmentesen vállalják a teljes körű FalsuCSOK ügyintézést!

Anikó szerint:

2020-08-17 - 10:15

Vidéken lakunk. Három gyermekünk van. Városon szeretnénk igénybe venni a CSOK-ot! Lehetséges vagy városi bejelentett lakcím kell? Ha vidéken lakunk, akkor csak vidéken vehetem igénybe?
Köszönöm előre is segítségüket.

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-17 - 14:41

Kedves Anikó!
Állandó magyarországi lakcím szükséges, de nem feltétel a városi bejelentett lakcím. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Anita szerint:

2020-08-11 - 18:09

Falusi csokot szeretnénk igénybe venni és az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudjuk élettársi kapcsolatunkat igazolni a banknak.
Köszönjük válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-13 - 08:43

Kedves Anita!
Egyrészt a falusi CSOK kérelemben kell nyilatkozni a fennálló élettársi kapcsolatukról. Másrész a közös háztartásban élést lakcímkártyával is alá kell támasztani. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést!

L-né szerint:

2020-08-11 - 09:22

Ausztriában van állandò lakcímūnk. Párom itt dolgozik 9 éve. 4 gyermek van. Szeretnénk használt ingatlant vásárolni Magyarországon (Kengyel).
Igényelhető-e a falusi Csok?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-11 - 13:35

Kedves Asszonyom!
Az igényléskor már rendelkezni kell állandó magyarországi lakcímmel. Kengyel településen lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre igénybe vehető a falusi CSOK. A jogosultsághoz legalább 180 napos TB jogviszonyt kell igazolni egyikük részéről. Az osztrák TB jogviszony is elfogadható, de ebben az esetben a jogviszonyt igazoló félnek vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követőe 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít. A további jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. További személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Zsófia szerint:

2020-08-07 - 09:07

Jó napot!
Falusi Csok + hitel esetén az OTP Banknál szükséges-e korszerűsítés/bővítés esetén az e-napló vezetése jelenleg, vagy elég-e csak készenléti állapotba helyezni.
(egyszerű bejelentéssel történne az építkezés)
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2020-08-07 - 13:36

Kedves Zsófia!
Amennyiben engedélyköteles munkálatok lennének és a támogatás mellett hiteligénylés is történik, úgy szükséges az E-napló vezetése. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is!

Orsolya szerint:

2020-07-30 - 20:34

Jó napot kivánok!
Most szeretném intézni a falusi csokot, de a takarékszövetkezetnél intézném és van egy olyan problémám, hogy a nagyobbik fiammal gyodon vagyok most egy éve, most lesz meghosszabbítva, mert szept. 16.-án jár le és nem hajlandóak elfogadni a papírt a jogerős határozatot arra hogy a három gyermekre igényeljem.
Ilyenkor mi a teendőm?
Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-31 - 08:20

Kedves Orsolya!
GYOD határozat esetén is igénybe vehető a falusi CSOK. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodával, ahol Szakértőink dímentesen segítenek Önnek a falusi CSOK ügyintézésében.

Anita szerint:

2020-07-29 - 08:46

Milyen papírok szükségesek a falusi csokhoz használt lakás vásárláskor? Hány éves korig intézhető a falusi csok? Munkáltatói igazolás kell hozzá? Ha igen, mennyi időre visszamenőleg? Határozott vagy határozatlan munkaszerződés kell hozzá?

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-29 - 09:19

Kedves Anita!
A falusi CSOK igényléséhez szükséges dokumentumokról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Meglévő gyermekek után igényelt falusi CSOK esetén nincsen felső életkorhatár az igénylőkre nézve. Ha vállalt gyermek után igénylik, akkor legalább egyiküknek 40 év alattinak kell lenni a támogatási kérelem benyújtásakor. TB jogviszony szükséges hozzá, amit valamilyen keresőtevékenység (munkaviszony – akár határozott, akár határozatlan idejű, vállalkozói jogviszony) keletkeztet. 3 gyermek után korszerűsítéssel és/vagy bővítéssel egybekötött támogatás esetén legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. A többi esetben elegendő az 1 év. Erről bővebb információt ITT olvashatnak.
További, személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Kitti szerint:

2020-07-27 - 11:27

Megigényeltünk egy házra a hitelt (megvolt a szerződéskötés, a foglaló kifizetése) kijött a megadott banktól az értékbecslő, majd kiderült, hogy már a ház térképmásolatán nem stimmel a négyzetméter, illetve az elrendezés, így az adás-vételi szerződést közös megegyezéssel ügyvéd által felbontottuk.
A CSOK-ra a kérelmet benyújtottuk, és telefonált a bank, hogy ebben az esetben írnunk kell egy lemondó nyilatkozatot 2 tanúval, hogy nem szeretnénk a házra felvenni a hitelt.
Ebben szeretném a segítségüket kérni, hogy mit kell a nyilatkozatba belefoglalni.

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-29 - 10:09

Kedves Kitti!
Két mondatban le kellene írni, hogy a benyújtott hitelkérelmüket visszavonják és nem kívánnak hitelt felvenni. Dátum, aláírás, tanuk.

Kata szerint:

2020-07-18 - 18:19

Tisztelt Hitelnet!
Falusi csokot szeretnénk a férjemmel igényelni fűtéskorszerűsítés céljából. Azt szeretném kérdezni, hogy engedély kell-e ahhoz, hogy meglévő gázfűtést alakítunk át gázkazános fűtésre. Illetve ezeket a csokhoz engedélyeztetni kell-e?

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-30 - 14:23

Kedves Kata!
Az engedélyeztetéssel kapcsolatban a gázművek tud Önnek tájékoztatást adni.
A CSOK igényléséhez csak költségvetés szükséges.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

Imre szerint:

2020-07-14 - 10:52

A felesegemmel 3 gyermek utan igenyeltünk faludi csokot. Beadtuk a kérelmet 5×4 m szoba bővítésre és napelem kiépítésére. A beadványt elutasították, hogy nincs 2020 06 17 előtti e napló készenlétbe helyezés, amin a feleségem is szerepel építtetőként. Az építkezés egyszerű bejelentéssel megy. A mérnök azt mondja, hogy már nem szükséges e napló vagy mégis?
Válaszát köszönöm szépen.

Hitelnet.hu szerint:

2020-07-14 - 13:42

Kedves Imre!
Hitel nélküli támogatás igénylése esetén az E-napló típusa: 2019.10.24-től ÉTDR-ben tett egyszerű bejelentés (nem kötelező naplóvezetés).

Krisztina szerint:

2020-07-08 - 07:13

Jó napot kívánok.
Érdeklődni szeretnék, hogy a gyerekek apjával szétmentünk, a gyerekek nálam vannak elhelyezve. Bírósági papír nincs róla.
Ez gond a falusi csoknál? Új párommal szeretnénk igényelni. Bejegyzett élettársi viszonyban vagyunk.

Hitelnet szerint:

2020-07-09 - 10:32

Kedves Krisztina!
Elvált szülők kiskorú gyermeke Igénylőnél történő elhelyezése igazolható:
Jogerős bírósági ítélettel, közokirattal vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, vagy
Nyilatkozattal az igénylőtől, amely tartalmazza kiskorú gyermek elhelyezéséről döntő hatóság, bíróság megnevezését, a döntés időpontját.
A Falusi CSOK-ot élettársak is igényelhetik nem közös gyermekre. A Falusi CSOK további feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Díjmentesen vállaljuk a teljes körü Falusi CSOK ügyintézést!

Katalin szerint:

2020-07-06 - 12:07

Tisztelt cìm!
Falusi csok esetèn tetőfedès csere törtènik, pala helyett keràmia cserèp. A szerkezet nem vàltozik, megerősìtèsre kerül, ami nem èpitèsi engedèly köteles. Kèrdès: kell-e E-napló vagy esetleg màs bejelentès? Előre is köszönöm

Hitelnet szerint:

2020-07-07 - 14:28

Kedves Katalin!
A leírtak munkálathoz nem szükséges E-napló, sem tervdokumentáció. Költségvetést szükséges készíteni a tervezett munkálatokról a bank számárá. A szükséges dokumentumok listáját IDE kattintva láthatja. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

Ildikó szerint:

2020-06-25 - 22:43

Azt szeretném megtudni, hogy ha a megvásárolni kívánt házat az értékbecslő kevesebbre értékeli, mint a megállapodott vételár, akkor mi történik? Ha esetleg az eladó enged az árból, akkor az igénylés mehet tovább, vagy újraindul az igénylés folyamata? Esetleg másik házat kell keresni?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-29 - 14:56

Kedves Ildikó!
Ha hitelfelvétel nem kapcsolódik hozzá, csak CSOK igénylés, akkor nem jelent problémát, ha az értékbecslés során alacsonyabb összegre értékelik az ingatlant.

Roland szerint:

2020-06-19 - 11:09

Jó napot kívánok!
Azt szeretném kérdezni, hogy 4 gyermek után szeretnénk a falusi csokot igénybe venni korszerűsítés céljából (tetőcsere). Az lenne a kérdésem, hogy 2 gyermek párom előző kapcsolatából származik. Jogerős bírósági ítélet van arról, hogy páromé a teljes felügyeleti jog. Így ha jól gondolom, akkor az édesapának nincs joga igénybe venni a falusi csokot. Viszont ha neki nincs joga hozzá, akkor nekünk elég bevinni a bírósági ítéletet, és nem kell tőle semmilyen lemondó nyilatkozatot aláíratni, hogy a bank (OTP) elfogadja a kérelmünket. A gyerekek velünk élnek erre a címre is vannak bejelentkezve. Sajnos az apuka nem olyan aki bármit is aláírna ilyen téren.
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel: Roland

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-19 - 12:46

Kedves Roland!
A gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozat benyújtása szükséges a CSOK igényléshez. Az apa részéről nem kell a támogatás igénybevételéről lemondó nyilatkozatot benyújtani. Szakértőink készséggel segítenek Önöknek a támogatás teljes lebonyolításában díjmentesen! Irodáink elérhetőség ITT találja.

Zsófi szerint:

2020-06-09 - 07:13

Falusi csoknál 12 éves gyermek esetén milyen személyi okmányt fogadnak el? Személyit, útlevelet, anyakönyvi kivonatot hitelhez?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-09 - 13:39

Kedves Zsófi!
Falusi CSOK igényléséhez a gyermek részéről minden esetben szükséges születési anyakönyvi kivonat benyújtása. Emellett van olyan hitelintézet, amely a gyermek személyazonosító igazolványának bemutatását is kéri.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Sándor szerint:

2020-06-08 - 09:01

Jó napot kívánok!
Most szeretném igénybe venni a falusi csokot. Egy kis segítséget szeretnék kérni az elindításához.
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-08 - 09:56

Kedves Sándor!
A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. További, személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Brigitta szerint:

2020-06-06 - 06:24

Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy nem ingyenes tb-m van, mivel kiskorú gyerekkel vagyok gyesen.
Így igényelhetem a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-08 - 11:32

Kedves Brigitta!
Önmagában a gyes nem keletkeztet TB jogviszonyt. Ez esetben falusi CSOK igénybevételére nincs lehetőség. Bővebb információt a témában IDE kattintva olvashat.

Anett szerint:

2020-05-31 - 17:03

Üdv.
Érdeklődnék, hogy ha a térképen gazdasági épületként szerepel a hátsó nyári konyha, akkor korszerűsíteni lehet falusi csokra?

Hitelnet.hu szerint:

2020-06-12 - 09:54

Kedves Anett!
Gazdasági épületként nyilvántartott ingatlanra a falusi CSOK nem vehető fel.

Rita szerint:

2020-05-18 - 06:45

Falusi csokot + áfa visszatérítést szeretném igénybe venni 2 gyermekre 1,3M Ft korszerűsítésre. Beszereztem az igazolásokat. Közölte velem az ügyintéző, hogy a tb igazolásból kettő kell, (két eredeti, másolat nem), egy a csokhoz és egy az áfa visszaigényléshez. Így megint várhatok pár hetet, és újat kell kérnem, mivel a másik is lejár.
Tényleg így van? A bírálati díjat is kétszer kell majd fizetnem? Hitel nem lesz mellé.

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-18 - 13:52

Kedves Rita!
Mivel a falusi CSOK-hoz legalább 1 éves, az ÁFA visszatérítéshez legalább 180 napos TB jogviszony igazolás szükséges, ezért valóban két különböző fajta OEP igazolást kell benyújtani. A bírálati díjat a falusi CSOK és az ÁFA összege után szintén külön-külön meg kell fizetni.

Anikó szerint:

2020-05-11 - 16:00

Jó napot kívánok.
A falusi csokhoz szeretném letölteni a költségvetés formanyomtatványt, de nem találom sehol.
Hol tudnám letölteni?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-12 - 15:40

Kedves Anikó!
Minden banknak külön formanyomtatványa van. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát, ahol Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést!

Andrea szerint:

2020-05-11 - 10:45

Tisztelt cím!
Szeretném azt megtudni, hogy falusi csokot korszerűsítésre lehet-e igényelni, ha a 1/2 részén tartozás szerepel. Nem Navos tartozás.

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-12 - 16:03

Kedves Andrea!
Ahhoz, hogy pontos választ tudjuk adni, tudni kellene milyen jellegű tartozás terheli az ingatlant.

Emm szerint:

2020-04-26 - 23:57

Üdv!
Mind a 2 félnek nézik a NAV-os tartozást a falusi csokhoz plusz hitel vagy vagy csak annak, aki igényli és jövedelme van?

Hitelnet szerint:

2020-04-28 - 11:17

Kedves Kérdező,
A falusi CSOK jogosultságnak feltétele, hogy az igénylők egyikének sem legyen NAV tartozása. Ha ennek a feltételnek egyikük nem felel meg, akkor a tartozás rendezését követően lesz lehetőségük a támogatás igénybevételére. A falusi CSOK további jogosultsági feltételeit IDE kattintva ismerheti meg.

Edina szerint:

2020-03-26 - 11:23

Tisztelt szakértő! Élettársi kapcsolatban élek a párommal három gyermeket nevelünk igénybe vehető a falusi CSOK?

Hitelnet szerint:

2020-03-26 - 17:35

Kedves Edina!
Élettársi kapcsolatban élők is igényelhetik a Falusi CSOK-ot meglévő gyermekekre. A falusi CSOK-ról részletesen IDE kattintva tájékozódhat.
Irodáinkban Szakértőink teljes körű, díjmentes Falusi CSOK ügyintézést vállalnak!

Tímea szerint:

2020-03-10 - 13:46

Tisztelt Szakértő!
Egyedülállóként igényelhetek-e felújításra falusi csokot 2 gyermekre úgy, hogy válásom előtt már ingatlan vásárlásra 2016-ban kaptunk csok-ot a volt férjemmel? Ekkor még nem volt falusi csok. Közös tulajdon megszüntetésre került, az ingatlan 1/1 tulajdonosa lettem. A támogatott, én és a 2 gyermekem lett. Ilyen esetben mik a feltételek?
Hitel nincs az ingatlanon, és nem szándékoznék felvenni, csak a vissza nem térítendő támogatás érdekelne.
Megköszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-11 - 06:01

Kedves Tímea!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak, úgy a leírtak alapján igényelhető 2 gyermeke után a falusi CSOK felújításra, korszerűsítésre maximum 1,3M Ft összegben. A feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Hajni szerint:

2020-03-09 - 08:28

Tisztelt Ügyintéző!
Most rendezzük a falusi csokot és számunkra nem tiszta, hogy mire lehet költeni a csok árát. Kaptunk egy excel tábázatot, amit ki kell tölteni, elosztani a felújitásra szánt összeget és állítólag majd mielőtt elkezdjük a munkálatokat, kijön az értékbecslő felmérni a házat, és utólag derül ki, hogy mire adható csak a Csok0. De nekünk a banknál ahol intézzük ezt az egészet azt mondták, hogy nem tudnak benne segíteni, hogy mire használható fel, csak ha elkezdődnek az elbírálások, akkor derül ki. De utána már nem lehet változtatni.
Kérdésem:
– Konyha felújitása mit takar?
– Mi tartozik bele?
– Napelemre fel lehet haszálni?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel.

Hitelnet.hu szerint:

2020-03-09 - 09:52

Kedves Hajni!
Arról, hogy mely munkálatok végezhetők el a falusi CSOK keretében, IDE kattintva tájékozódhatnak. A költségvetés szintén tartalmazza, hogy mely munkálatok finanszírozhatók. A konyha burkolása, nyílászáró csere, elektromos- vízhálózat csere mind finanszírozható, konyhabútor és háztartási gépek vásárlása viszont nem. Napelemre akkor használható fel a falusi CSOK, ha az a központi fűtési rendszer részét képezi.
Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is. Javasoljuk, hogy az ügyben keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!

Zsanett szerint:

2020-02-26 - 13:42

Üdv.
Felvettük a falusi csokot vásárlásra és korszerűsítésre. Leadtunk egy tervezett rajzot, de egyéb okokból változtatnunk kellene rajta.
Lehetséges ez?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-14 - 11:25

Kedves Zsanett!
A kérdést az érintett bankfiókkal kellene egyeztetnie.

Tünde szerint:

2020-02-25 - 10:02

Térkép és tulajdoni lap mind a kettő kell a korszerűsítéshez? Vagy elég csak az egyik? Mivel most derült ki, hogy mikor megvettük az eladó nem mondta, hogy a melléképület nincs rajta a térképen. A melléképületen nem szeretnénk semmit korszerűsíteni.

Hitelnet.hu szerint:

2020-02-26 - 11:15

Kedves Tünde!
Amennyiben családi házról van szó, minden esetben szükséges tulajdoni lapot és térképmásolatot is benyújtani. Információink szerint azonban adott esetben probléma, ha a melléképület nincs rajt a térképen. Előzetesen ezt mindenképpen egyeztetni szükséges az érintett bankkal.

Ildikó szerint:

2020-02-17 - 15:42

Jó napot!
Ma délelőtt voltunk egy bankban ahol elmondtuk,hogy önerő mellett és házasként szeretnénk a CSOK-ot igénybe venni. Én ápolási díjat kapok anyám után, amiről határozatlan idejű határozatom is van. De ők ezt nem fogadták el. Mondván ők ilyet nem is hallottak. Mindenképp kérjem ki a Tb igazolást. Akkor most hogy is van ez?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-21 - 11:57

Kedves Ildikó!
A CSOK rendelet, valamint az illetékes Pénzügyminisztériumi tájékoztató rögzíti, hogy nem szükséges TB jogviszony igazolás abban az esetben, ha az igénylő ápolási díjban részesül.

Mónika szerint:

2020-02-04 - 06:45

Kedves Anasztázia!
Falusi csokhoz a térképmásolaton szerepelnie kell a zárt terasznak, erkélynek és a melléképületeknek, mint pl. disznóól, kerékpár tároló?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-19 - 06:25

Kedves Mónika!
A lakóingatlan tényleges és ingatlan-nyilvántartásbeli státuszának összhangban kell lennie, tehát a zárt terasz feltüntetése szükséges lehet. Az nem jelent problémát, hogy a melléképület nincs feltüntetve, ha azt a falusi CSOK keretében nem kívánják korszerűsíteni. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

Enikő szerint:

2020-01-25 - 09:20

Jó napot!
Férjem tavaly januárban 30 napot meghaladó táppénzen volt.
Tudjuk igényelni vagy sem?

Hitelnet.hu szerint:

2020-05-14 - 04:47

Kedves Enikő!
A TB jogviszony kiadhatóságáról a területileg illetékes OEP tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

H-né szerint:

2019-09-16 - 14:53

Külterületre is megjár?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 07:42

Kedves Asszonyom!
Külterületi ingatlanra a falusi CSOK akkor vehető igénybe, ha az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel van nyilvántartva és az ingatlanon lakóingatlan van. A további feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

H-né szerint:

2019-09-16 - 13:38

Mi már próbáltuk a csokot kihasználni, de nem volt lehetőség rá, mert külterület a kis falu. Ha jól olvastam, akkor ezzel a falusi csokkal már lehetséges lenne? Mi 3 gyermek után szeretnénk kihasználni és csak vásárlásra, a hitelt nem szeretnénk.
Így lenne esélyünk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 14:35

Kedves Asszonyom!
A falusi CSOK csak vásárlásra nem használható fel. Vásárlásra csak akkor igényelhető a támogatás, ha azt a vásárolandó lakás felújításához, korszerűsítéséhez is igénybe veszik.

K-né szerint:

2019-09-16 - 12:33

Jó napot!
Most pontosan mennyi hónapot kell igazolni tb jogviszonyt a falusi csokhoz?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 13:22

Kedves Asszonyom!
A 10 milliós falusi CSOK-hoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. A falusi CSOK többi fajtájához elegendő a legalább 1 éves folyamatos TB jogviszony, melyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

H-né szerint:

2019-09-15 - 20:25

Bejelentett munkaviszonynak mennyinek kell lennie?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 13:07

Kedves Asszonyom!
A szükséges munkaviszony (TB jogviszony) attól függ, hogy a CSOK mely típusát kívánja igénybe venni.

H-né szerint:

2019-09-14 - 21:58

Ha 3 gyermekem van, 5 hónapja vagyok 4 órás munkaviszonyban, akkor jogosult vagyok a falusi CSOK-ra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 12:35

Kedves Asszonyom!
A 3 gyermek után igénybe vehető 10 milliós falusi CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges.

Márta szerint:

2019-09-14 - 11:35

Meglévő ingatlanomat szeretném bővíteni. Kettő gyermekem van. A csok szerint 1.430.000 Ft jár. A település ahol lakom, bent van a falusi csokba esők listáján. Úgy olvasom, ha azt igénylem csak 1.300.000 Ft a támogatás.
Hogy lehetséges ez?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 12:18

Kedves Márta!
Ha a falusi CSOK-nak csak a bővítésre/korszerűítésre vonatkozó összegét szeretné igénybe venni, akkor 2 gyermek után valóban 1,3M Ft összegű támogatásra lehet jogosult. Ez esetben célszerű a normál CSOK-ot igényelni, mellyel 2 gyermek után 1.430.000 Ft-ot tud igénybe venni.

Mariann szerint:

2019-09-14 - 08:55

Üdvözlöm!
Meg szeretném kérdezni, hogy férj feleségnek tulajdonosnak kell lenni az ingatlanban? Mi a falusi csok-ot korszerüsítésre szeretnénk igénybe venni 2 gyerekre.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 12:15

Kedves Mariann!
A falusi CSOK igénybevételével korszerűsítendő ingatlanban a házaspár mindkét tagjának kell rendelkeznie tulajdonrésszel.

Anasztázia szerint:

2019-09-13 - 21:54

Egyedülálló szülőnek jár vagy nem a falusi csok?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 12:39

Kedves Anasztázia!
Ha a további falusi CSOK feltételek is teljesülnek, akkor egyedülállóként is igényelhető a támogatás. A feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hasonló bejegyzések