Falusi CSOK feltételei, települések 2021

2020. december 28-n módosításra került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet! Az alábbiakban összefoglaljuk a témával kapcsolatos információkat, tudnivalókat.

Falusi CSOK

Falusi CSOK településlista 2021-ben

A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a falusi csok összege

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.

Falusi CSOK hitel

A legalább két gyermek után igénybe vett falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – Falusi CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 15 000 000 Ft.

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 5.000.000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 7.500.000 Ft.

Míg falusi CSOK igénylésénél előírás, hogy amennyiben lakásvásárlással egybekötött bővítéshez vagy korszerűsítéshez igényeljük a támogatást, akkor a vételár kiegyenlítéséhez legfeljebb a kedvezmény 50%-a vehető fel, addig a kamattámogatott hitel vonatkozásában ilyen előírás nincsen. A falusi CSOK hitel tehát a vételár kiegyenlítéséhez, illetve a bővítés, korszerűsítés bekerülési költségének finanszírozásához bármilyen arányban felhasználható. Az igényelt hitel összegét nem kötelező mindkét célra felhasználni, akár csak az egyik (vásárlás), akár csak a másik (bővítés, korszerűsítés) célra is igényelhető a teljes összeg.

Segítünk a falusi csok ügyintézésben

A Hitelnet.hu szakértői díjmentesen segítenek a hitel és CSOK támogatások ügyintézésében.

Visszahívást kérek

Falusi CSOK hitel 1 gyermek esetén?

1 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén a fenti kamattámogatott lakáshitel igénybevételére nincs lehetőség, más típusú hitel azonban elérhető.

Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az, hogy falusi CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, attól függ, hogy a támogatást hány gyermek után kívánjuk igénybe venni.

Legfeljebb 2 gyermek után igényelt Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén szükséges TB jogviszony:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, valamint

 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Falusi CSOK és ÁFA visszaigénylés együtt?

Míg falusi CSOK igénylésére 2019. július 1. óta van lehetőség, addig adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől igényelhető. Gyakran felmerülő kérdés, jogosult lehet-e falusi ÁFÁ-ra az, aki már igényelte a falusi CSOK-ot, s ha igen, miként van erre lehetőség.

A kérdés szempontjából meg kell különböztetni az igénylők azon csoportját, akik ugyan már beadták falusi CSOK iránti kérelmüket, de részükre támogatás folyósítása még nem történt, illetve azokat az igénylőket, akik részére már történt falusi CSOK folyósítás.

Folyamatban lévő falusi CSOK igénylés esetén

Amennyiben a falusi CSOK szerződés aláírására még nem került sor, úgy van lehetőség a támogatási kérelem visszavonására, majd új igénylés benyújtására. Ehhez a korábban már benyújtott dokumentumokat újra be kell nyújtani, ha azok érvényességi ideje lejárt.

Ha a támogatási szerződés már aláírásra került, akkor az ÁFA igényléshez azt fel kell bontani, az eredeti állapotot helyreállítani, s szintén új kérelem benyújtásával igényelhető mindkét támogatás egyidejűleg.

Már folyósított falusi CSOK esetén

Ha a falusi CSOK szerződés aláírásán túl, már részfolyósítás is történt a támogatásból, akkor azon munkálatok vonatkozásában, melyekre a támogatási szerződés megkötésre került, ÁFA visszatérítés igénybevételére már nincs lehetőség.

Fenti esetben adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a falusi CSOK szerződésben vállalt munkálatok befejezését követően, újabb lakáscél megvalósítására nyújtható be.

Az  ÁFA visszatérítés jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat!

További kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

A falusi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelről, valamint az 1 gyermekes falusi CSOK-ot igénylők által elérhető további hitellehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltését követően! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is! Előzetes tájékozódáshoz kérjük, számoljon online lakáshitel kalkulátorunkkal!

Falusi CSOK igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Falusi CSOK igényelhető online?
  Tisztelt Hitelnet! Mi külföldön élünk. 3 saját gyermekre szeretnénk felvenni a falusi CSOK-ot. Kérdésem az lenne, hogy azt olvastam, hogy a megfelelő igazolásokkal (munkáltatói, iskola látogatási) 5 év a beköltözési…További részletek
 • A falusi CSOK igényelhető újra önkéntes visszafizetés után?
  A falusi CSOK egyszer igénybe vehető támogatás. Újbóli igénylésre önkéntes visszafizetést követően sincs lehetőség. Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban
 • GYOD-ra felvehető a falusi CSOK?
  TB jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül. Tegye fel további…További részletek
 • A lakásvásárlásra felvett CSOK után igényelhető a falusi CSOK felújításra?
  Falusi CSOK felújítási összegének igénylésekor ugyanezen ingatlan vásárlására felvett CSOK összegét nem kell levonni. Ha azonban a preferált településen lévő ingatlanra korábban nem vásárlási CSOK, hanem például építési, vagy nem…További részletek
 • Falusi CSOK-os házba ki jelenthető be?
  A falusi CSOK-os ingatlanba a támogatott személyeknek és a gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatás igénylése történt, állandó lakcímet kell létesíteniük. Úgy tudjuk, hogy nem szegi meg a CSOK előírást az…További részletek
 • Családtagtól történő házvásárlásra jár a falusi CSOK?
  A falusi CSOK nem igényelhető használt lakóingatlan vásárlásával egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, amennyiben az eladó támogatott személyeknek közeli hozzátartozója. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve…További részletek
 • Katás számla elfogadható falusi CSOK esetén?
  Falusi CSOK igénylésénél KATA vállalkozó áfamentesen kiállított számlája is elfogadható. Nem feltétel, hogy a számlabenyújtási kötelezettség teljesítésnél csak a 27% ÁFA tartalmú lenne elfogadható. Tegye fel további kérdését ezzel a…További részletek
 • Falusi CSOK esetén meddig nem adható el a ház?
  Falusi CSOK igénybevétele esetén 10 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a támogatott ingatlanra. Ezen időszakban is eladható az ingatlan és a támogatás továbbvitelére is van lehetőség. Feltétel…További részletek
 • A falusi CSOK-ból mekkora hányad igényelhető a vételár kifizetéséhez?
  A preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásával egybekötött bővítés, illetve korszerűsítés esetén a lakásvásárlásra a támogatás maximális összegének legfeljebb 50%-a használható fel. Ha ennél magasabb vételárú lakást kíván a támogatást igénylő…További részletek
 • 2/3 tulajdoni arányú osztatlan közös tulajdonra igényelhető a falusi CSOK 2 gyerek után?
  Osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére is igényelhető a falusi CSOK használati megállapodással. Fontos, hogy a használati megállapodás alapján a támogatott személyek együttes, legalább 50%-os használati joga fennálljon. A…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.8K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Július 20-án írtuk alá a falusi csok szerződést, 100 %-os készültségben vagyunk. Egy 08. 01-jén megjelent táblázatra hivatkozva, ki kell nyomtatni, alá kell írni, vissza kell küldeni, továbbá egy lakásbiztosítási díjrendezettségi igazolásra, melyet korábban nem említett az ügyintéző hivatkozva a mai napig nem folyósítják a támogatást. Hozzáteszem a lakásbiztosításhoz tartozó aktuális csekket természetesen beadtuk.
  Meddig húzhatják még a kifizetést?
  Köszönöm szépen!

  Jó napot!
  Hadd kérdezzem már meg, hogy hány nap munkaviszony kell a falusi csokhoz? És még mik az elvárások? Én nagyon szépen a válaszát.
  Igaz, hogy a 180 napos TB jogviszony nem elég a falusi csokkhz? Külföldön dolgozik a férjem, és 4 gyermekünk van.
  Várom válaszát, előre is köszönőm.

  Üdv.
  Érdeklődni szeretnék, hogy a hitelbírálat mennyi időbe telik és mitől függ a bírálat eredménye?

  Szerződés aláírása után mennyi időt kell várni az elbírálásra?

  Kedves Hitelnet!
  Falusi CSOKkal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. 2 gyermek után szeretném igényelni egyedülállóként meglévő ingatlanra.
  1. Sok helyen olvastam, hogy szükséges minimális munkadíjat kalkulálni a költségvetésbe. Ha mi végezzük a munkát, akkor nem dobja vissza a bank a költségvetést? Vagy ha írok valamennyi összeget munkadíjra, de az összköltség 70%-a anyagköltség, akkor kérhetnek a maradék 30%-ról bármi elszámolást?
  2. A költségvetésnek 1,3 milliónak kell lennie, vagy 1,3 millió + ÁFA?
  Teljesen, tételesen ellenőrzik, hogy mit kalkuláltam, és mennyibe került? (Pl. kalkulálok járólap felszedése után 2 cm betonnal, de bontás során kiderülhet, hogy 5 cm kell.)
  3. Szükséges időközben (pl. 70%-os készültségnél) kihívni az értékbecslőt, vagy hívhatom a teljes felújítás után?
  4. Számlákat csak a bírálat után lehet gyűjteni?
  Válaszokat előre is köszönöm!

  Ha még nem vettem igénybe Csok-ot, és preferált településen lakom és bővíteni és korszerűsíteni szeretnénk, akkor megigényelhetem először bővítésre? Két gyermek után 1.430.000 Ft, majd utána korszerűsítésre is az 1.300.000 Ft-ot?

  Üdv!
  Érdeklődni szeretnék, a falusi csokot szeretném igénybe venni korszerűsítésre 3 vagy több gyermek esetén. Olyan kérdésem lenne, mivel Pályázaton kaptam, kapok Álláskeresők és fiatalok vállalkozová válására 4,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást, az akadálya-e annak, hogy meg kapjam a falusi csokot?
  Köszönöm válaszukat.
  Tisztelettel: Tímea

  Munkaviszonyhoz kötődik? Hány hónapos munkaviszony kell?

  Szeretném megkérdezni, hogy szolgálati járadékra jár-e a falusi csok?

  Érdeklődni szeretnék, ha 8 millió forintért vennénk házat, megkapnám-e a 10 millió forint falusi CSOK-ot?

  Jó napot!
  A kérdésem a következő lenne:
  1. Adott egy 18 milliós ház falun, igényelhetjük a falusi csokot a megvásárlására? (Szóval 5 millió vásárlásra, 5 pedig felújításra.)
  2. Ha vásárolunk egy házat, akkor utólag is igényelhetjük, megkaphatjuk a falusi csokot?

  Jó napot!
  Érdeklődni szeretnék, van egy falusi csokra vásárolt házunk, amit 2 meglévő és egy vállalt gyermekre igényeltünk. Még van időnk a kisbaba érkezéséig, mert a korszerűsítés részével még idén végeztünk, ha mégsem jönne össze baba amire 4 év van.
  Viszont a nagyobbik gyermek tartós betegen (igazolás is van róla természetesen) elfogadható-e a bank részére miszerint olvastam, hogy megfelelő papír bemutatásával elengedhetik a visszafizetés kötelezettségét.
  Ilyenről lehet esetleg szó?
  Köszönöm.

  Üdv!
  2016 augusztusában vettünk fel 2 gyermekre 1.430.000 Ft vissza nem térítendő támogatást használt lakás vásárlásra. Azóta született plusz 1 gyerek, plusz most születik a 4. gyermek. Fel szeretnénk venni a falusi csok 5 plusz 5 millió használt lakásvásárlásra, ami nagyobb lenne, mert a mostani már sajnos kicsi. Mennyi összegre vagyunk így jogosultak?
  Köszönöm a választ!

  Tisztelt szakértő!
  22 millió Ft-ért házat vásárolunk, ebből vásárlásra szerettük volna igényelni a falusi csokot 2 gyerekre. Ami 1,3M Ft. Plusz kapnánk 1,3M Ft-ot felújításra. 1,3M Ft lenne a csok, a többit önerőből fizetjük. Elutasította, a mert alul értékelte a becslő 20% helyett 23%-kal, azaz esetünkben 640.e Ft-tal. Adtunk be felülvizsgálati kérelmet!
  Mire számíthatok? Mennyi idő, míg felülvizsgálják? OTP Bank.

  Jó napot kívánok.
  A kérdésem az lenne, találtunk egy számunkra megfelelő ingatlant, de jelzáloggal terhelt. A jelzálog összege nem éri el a falusi csok összegét. Abban a bankba szeretnénk beadni a kérelmüket, ahol a jelzálog is van.
  Így megoltható lenne, hogy így vásároljuk meg? Önerőnk van, de nem annyi mint kellene. A falusi csokbol rendeznénk.

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi CSOK kapcsán a bankban azt a felvilágosítást adták, hogy a költségvetést ne 5M Ft-ról készítsük el, hanem többről (kb. 6M Ft), ha szeretnénk az ÁFA visszaigénylés maximális összegét igénybe venni.
  Ha 5.000.000 Ft-ról készítünk költségvetést és a teljes összeget lefedjük a megfelelő számlákkal, akkor ha jól értem visszajár kb. 1M Ft ÁFA.
  Miért kellene a költségvetést 6.000.000 Ft-ra elkészítenünk?
  Üdvözlettel,
  Csaba

  Falusi CSOK-ot igényelnénk. A megvásárolni kívánt ingatlanhoz egy szobát később építettek hozzá, ami nem szerepel a térképmásolaton. A
  gyerekszám alapján előírt hasznos alapterületet adott szoba nélkül is eléri az ingatlan, illetve minden más feltételnek megfelelünk. Önöknél olvastuk, hogy egyes bankok rugalmasabban állnak ehhez a kitételhez.
  Melyik banknál próbálkozzunk az igényléssel, mert az OTP szerint ez kizáró ok.
  Köszönöm.

  Kérdésem a következő: falusi csokot indítottunk, minden papírt beadtunk a bankba, értékbecslő is volt. Volt olyan, hogy valaki valami oknál nem kapta meg a a falusi CSOK-ot? Lehet benne valami buktató?
  Válaszukat megköszönöm.

  Üdvözlöm.
  Érdeklődni szeretnék házvásárlással kapcsolatban. A szomszéd házát szeretném megvásárolni. A falusi csok szóba jött, de sajnos nincs a konyhán ablak, és terhelt az ingatlan.
  Olyan kérdésén lenne, hogy én átvállalhatom-e a szomszéd svájci frank alapú hitelét, ami jelenleg 6,8 millió, evvel a nevemre kerül a ház? A falusi csokot semmilyen módon nem tudnám kihasználni vásárlásra így, hogy nincsen ablak a konyhán és terhelt az ingatlan?
  Előre is köszönöm a választ.

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi CSOK-ot szeretnénk igényelni ikerház korszerűsítésére. Az ikerház jelenleg két telken, két helyrajzi számon van. Mindkét ingatlan a Férjem és az én 1/2 – 1/2 tulajdoni hányadában áll. A két részt összenyitjuk. Az egyik felében lakunk 10 éve, a másik fele most teljeskörű felújításon esik át. Telekösszevonás folyamatban van.
  Kérdésem az lenne, hogy benyújtható-e a CSOK kérelem a telekösszevonás földhivatali bejegyzése előtt pl. oly módon, hogy kifizetésre valósuljon meg a bejegyzés? A munkálatok folynak, ezért jó lenne, ha minél hamarabb ki tudna jönni az értékbecslő.
  Otthonfelújítási támogatást is szeretnénk igénybe venni. Van már olyan számlánk, amelynek egyes tételeit a CSOK-ban szeretnénk elszámolni, másokat viszont csak az otthonfelújítási támogatásban lehet. Benyújtható úgy egy számla mindkét helyre, hogy egyes tételeit egyik, más tételeit másik helyen számoltatjuk el?
  A CSOK esetében, ha jól tudom, a költségvetés 70%-áról kell számlát benyújtani. Ez azt jelenti, hogy ha lesz 70% anyagköltség számla (esetleg minimális munkadíj), pl. külső nyílászárók, burkolólapok, padlófűtés anyagköltségei, akkor ezen munkálatokhoz a költségvetésbe tervezhető munkadíj mindenféle dokumentálás (számla, vállalkozói szerződés) nélkül?
  Válaszukat előre is köszönöm, üdvözlettel,
  Éva

  Befolyásolja a falusi csokot, ha valaki baros, viszont minden papír megvan, tb jogviszony, erkölcsi, NAV igazolás?

  Jó reggelt kívánok!
  Kérdésem az lenne, hogy személyi kölcsön akadályozza a Csokot?

  Szép napot kívánok!
  Segítségre lenne szükségem. Egy rokonom falusi CSOK felvételével kíván házat venni. Ő úgy gondolta, hogy megveszi a házat, kifizeti a teljes vételárat, amihez tőlem kér kölcsön és csak ez után igényelné meg a CSOK-ot, mivel még van rá 180 napja (ebből fizetné vissza a kölcsönt). Viszont én próbáltam utána olvasni a dolgoknak. Olyan információt is találtam, hogy a CSOK már nem igényelhető olyan esetben, ahol már kifizették a teljes vételárat, valamint, hogy az ingatlan vásárlásakor maximum 10%-át lehet készpénzben fizetni. Szóval jelenleg teljes nálam a zavar.
  Most akkor mi a tényleges helyzet a CSOK-kal kapcsolatban?
  Előre is köszönöm a segítő válaszokat!

  Jó napot kívánok!
  Az lenne a kérdésem, hogy mi a falusi csokot vettük igénybe korszerűsítésre, 1 hónapja adtuk le a számlákat az OTP-hez, volt az értékbecslő is 2 napon belül, azaz június közepén. Azóta csak várunk, csak van valami határidő.
  Válaszát előre is köszönöm!

  Térképmásolaton szereplő első bejáratnál lévő betonplacc-ot szeretnénk nyitott terasznak megcsinálni.
  Falusi Csok-ot igénybe tudjuk rá venni?

  Üdv!
  Falusi csokot fogunk igényelni 2 gyermek után + áfa visszaigénylést. A hitelintézet azt mondta, hogy ebben az esetben az 1.300.000 Ft helyett 1.651.000 Ft-os költségvetést szükséges leadni, és ennek a 70%-át igazolni. (eredeti + 27%) Ez tényleg így van?
  A meleg burkolatok és a festés anyagköltsége elszámoltatható akkor is, ha egyikhez sincs munkadíj? Vagy ha mindenképp kell, elég egy minimális (pl. 10.000 Ft-os) összeget beírni? (Ezeket magunk csinálnánk.)
  A felújításhoz szükséges szerszámok (fűrész, ecset, henger…ect) elszámoltathatóak?
  Problémát okoz, ha olyasmit csináltatunk meg, amit nem írtunk bele a költségvetésbe?
  (pl. a redőny nem elszámoltatható, de ha úgy marad keret, egyszerűbb lenne az ablakokkal együtt megcsináltatni. Viszont előre nem tudom, hogy belefér-e majd, így nem szívesen írnám be, hiszen lerontaná a készültségi %-ot…)
  Részletesen meg kell adni, hogy hol és mit akarunk felújítani?
  (Melyik szobát – milyen padlóval – milyen festékkel…)
  Köszönettel:
  Kinga

  Üdvözlöm!
  Eladjuk a lakásunkat, (2015-ben épült), a vevő CSOK vesz fel, kér alaprajzot, amiben a fürdőszoba mérete módosult kivitelezés közben, kisebb lett (8 nm helyett 5,17 nm) a nappali-konyha javára, minden más változatlan, alapterület is, ez az értékbecslésnél gondot okozhat?
  Köszönöm.

  Falusi csokra vettem házat, bevittem a számlákat a bankba 07.13-án.
  Mennyi idő míg utalják a pénzt?

  Üdvözlöm,
  két kérdésünk lenne. Katás vállalkozó ugye dolgozhat home officeban otthon, bejelentett székhellyel, szellemi munkát, amit a falusi csokos címről számláz ki? Telephely nincs az adott vállalkozáshoz, otthon végezhető számítógépes munka.
  Másik kérdésünk, hogy a két gyerek után járó 1,3M Ft támogatás egy összegben utalásra kerül a 10 Ft kedvezményes hitellel előre?
  Köszönjük.
  Üdv.
  Éva

  Üdvözlöm!
  Azt szeretném kérdezni, hogy használt ház vásárlásnál a falusi CSOK hány %-a fordítható önerőként a vásárlásba 2 meglévő gyermek esetén? (1 gyermek után az előző házasságnál szocpol volt igényelve, ez befolyásoló tényező?) 38 éves a férj, 41 éves a feleség, nem tudom az életkor ilyenkor számít-e? Illetve, hogy a falusi CSOKot milyen módon és hogyan kell visszafizetni majd?

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45967 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  3.8K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x