Falusi CSOK feltételei, települések 2021

2020. december 28-n módosításra került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet! Az alábbiakban összefoglaljuk a témával kapcsolatos információkat, tudnivalókat.

Falusi CSOK

Falusi CSOK településlista 2021-ben

A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a falusi csok összege

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.

Falusi CSOK hitel

A legalább két gyermek után igénybe vett falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – Falusi CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 15 000 000 Ft.

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 5.000.000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 7.500.000 Ft.

Míg falusi CSOK igénylésénél előírás, hogy amennyiben lakásvásárlással egybekötött bővítéshez vagy korszerűsítéshez igényeljük a támogatást, akkor a vételár kiegyenlítéséhez legfeljebb a kedvezmény 50%-a vehető fel, addig a kamattámogatott hitel vonatkozásában ilyen előírás nincsen. A falusi CSOK hitel tehát a vételár kiegyenlítéséhez, illetve a bővítés, korszerűsítés bekerülési költségének finanszírozásához bármilyen arányban felhasználható. Az igényelt hitel összegét nem kötelező mindkét célra felhasználni, akár csak az egyik (vásárlás), akár csak a másik (bővítés, korszerűsítés) célra is igényelhető a teljes összeg.

Segítünk a falusi csok ügyintézésben

A Hitelnet.hu szakértői díjmentesen segítenek a hitel és CSOK támogatások ügyintézésében.

Visszahívást kérek

Falusi CSOK hitel 1 gyermek esetén?

1 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén a fenti kamattámogatott lakáshitel igénybevételére nincs lehetőség, más típusú hitel azonban elérhető.

Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az, hogy falusi CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, attól függ, hogy a támogatást hány gyermek után kívánjuk igénybe venni.

Legfeljebb 2 gyermek után igényelt Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén szükséges TB jogviszony:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, valamint

 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Falusi CSOK és ÁFA visszaigénylés együtt?

Míg falusi CSOK igénylésére 2019. július 1. óta van lehetőség, addig adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől igényelhető. Gyakran felmerülő kérdés, jogosult lehet-e falusi ÁFÁ-ra az, aki már igényelte a falusi CSOK-ot, s ha igen, miként van erre lehetőség.

A kérdés szempontjából meg kell különböztetni az igénylők azon csoportját, akik ugyan már beadták falusi CSOK iránti kérelmüket, de részükre támogatás folyósítása még nem történt, illetve azokat az igénylőket, akik részére már történt falusi CSOK folyósítás.

Folyamatban lévő falusi CSOK igénylés esetén

Amennyiben a falusi CSOK szerződés aláírására még nem került sor, úgy van lehetőség a támogatási kérelem visszavonására, majd új igénylés benyújtására. Ehhez a korábban már benyújtott dokumentumokat újra be kell nyújtani, ha azok érvényességi ideje lejárt.

Ha a támogatási szerződés már aláírásra került, akkor az ÁFA igényléshez azt fel kell bontani, az eredeti állapotot helyreállítani, s szintén új kérelem benyújtásával igényelhető mindkét támogatás egyidejűleg.

Már folyósított falusi CSOK esetén

Ha a falusi CSOK szerződés aláírásán túl, már részfolyósítás is történt a támogatásból, akkor azon munkálatok vonatkozásában, melyekre a támogatási szerződés megkötésre került, ÁFA visszatérítés igénybevételére már nincs lehetőség.

Fenti esetben adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a falusi CSOK szerződésben vállalt munkálatok befejezését követően, újabb lakáscél megvalósítására nyújtható be.

Az  ÁFA visszatérítés jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat!

További kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

A falusi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelről, valamint az 1 gyermekes falusi CSOK-ot igénylők által elérhető további hitellehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltését követően! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is! Előzetes tájékozódáshoz kérjük, számoljon online lakáshitel kalkulátorunkkal!

Falusi CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • GYOD-ra felvehető a falusi CSOK?

  TB jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A lakásvásárlásra felvett CSOK után igényelhető a falusi CSOK felújításra?

  Falusi CSOK felújítási összegének igénylésekor ugyanezen ingatlan vásárlására felvett CSOK összegét nem kell levonni.

  Ha azonban a preferált településen lévő ingatlanra korábban nem vásárlási CSOK, hanem például építési, vagy nem CSOK, hanem szocpol vagy bármely egyéb vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás lett felvéve, akkor annak összegével csökkenteni kell a felújításra adható falusi CSOK összegét.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Falusi CSOK-os házba ki jelenthető be?

  A falusi CSOK-os ingatlanba a támogatott személyeknek és a gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatás igénylése történt, állandó lakcímet kell létesíteniük. Úgy tudjuk, hogy nem szegi meg a CSOK előírást az a támogatott személy, akinek közeli hozzátartója is lakóhelyet létesít az ingatlanban. Azonban javasoljuk ez ügyben az illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályának megkérdezését!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Családtagtól történő házvásárlásra jár a falusi CSOK?

  A falusi CSOK nem igényelhető használt lakóingatlan vásárlásával egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, amennyiben az eladó támogatott személyeknek közeli hozzátartozója.

  Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Katás számla elfogadható falusi CSOK esetén?

  Falusi CSOK igénylésénél KATA vállalkozó áfamentesen kiállított számlája is elfogadható. Nem feltétel, hogy a számlabenyújtási kötelezettség teljesítésnél csak a 27% ÁFA tartalmú lenne elfogadható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.7K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó napot!
  Érdeklődnék, hogy nekünk a meglevő lakásunkban szeretném igénybe venni a csokot. 11. hetes terhes vagyok.
  Mikor tudnám elindítani a kérelmet?
  Köszönöm.

  Kedves Viktória!
  Meglévő lakás felújítására akkor igényelhető a falusi CSOK, ha az ingatlan preferált településen található. A preferált települések listáját fenti bejegyzésünkben találja. Amennyiben ez a feltétel teljesül, úgy kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink bővebb információk ismeretében tájékoztatni fogják a lehetőségekről. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Érdeklődnék, hogy nekünk a meglévő lakásunkra kellene a támogatás 10. hetes terhes vagyok és mivel nincs kész a lakás, ilyenkor mennyi az az összeg, amit kaphatnánk úgy, hogy a párom kint dolgozok Ausztriában én nekem most jelenleg nincs munkahelyem.

  Kedves Viktória!
  Kérdés, hogy pontosan mit jelent, hogy még nincs kész a lakás. Nem rendelkezik még használatbavételi engedéllyel az ingatlan?

  Szép napot kívánok.
  Szeretném megkérdezni, hogy az ingatlan a volt férjem és az én tulajdonomban van, de a volt férjemtől elváltam, a vagyonmegosztás nem történt meg. Én idővel az ő 1/2 tulajdon jogát megterheltettem gyerek tartásdíjjal, mivel soha nem fizetett! “így tartozik közel 8 millióval”. Szeretném a mostani férjemmel igénybe venni a közös gyerekünkre a falusi csokot korszerűsítésre és érdekelne, hogy így lehet-e mivel az én tulajdonomban van az ingatlan, de csak 1/2 tulajdonjogban, igaz a másik 1/2 tulajdonjog meg van terhelve a volt férjemnek gyerek tartásdíjjal.
  Köszönöm szépen a segítséget előre is.

  Kedves Szilvia!
  Az ingatlanra bejegyzett tartásdíj miatt információink szerint nem vehető igénybe a falusi CSOK.

  Falusi csok támogatás esetén létesíthető-e tartózkodási hely? A bölcsőde miatt lenne rá szükség, hogy a szüleihez bejelentkezzünk.

  Kedves Ági!
  Tartózkodási hely bejelenthető, ha emellett ténylegesen, életvitelszerűen továbbra is a támogatott ingatlanban laknak. Bővebb információért kérjük, kattintson IDE.

  Kérdezni szeretném, hogy önerőre szükség van vagy tőke pénzre?

  Kedves Zsolt!
  Az önerő szükségességét a falusi CSOK keretében finanszírozni kívánt lakóingatlan vételára, valamint a felújítás bekerülési költsége határozza meg. Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Hány éves munkaviszony kell a falusi csokhoz lakásfelújítás 5 millióhoz?

  Kedves Kérdező!
  Az 5M Ft-os felújítási falusi CSOK-hoz legalább 1 éves TB jogviszony igazolás szükséges. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Egy olyan faluban vennénk házat, amire támogatott a Falusi Csok, csak az a baj, hogy a saját bankunk, a K&H nem folyósítja, nem tudjuk miért.
  Az lenne a kérdésem, hogy ha felvesszük a sima CSOK-ot 2 gyerekre + kamattámogatott hitelt a házhoz, lehet-e más banknál igényelni a FALUSI CSOK azon részét, ami csak a felújításra kellene?
  Túl szép lenne, hogy igaz legyen, de csak szeretném tudni, hogy esetleg lehetséges-e?
  Köszönöm,
  Üdv.
  Diána

  Kedves Diána!
  Falusi CSOK nyújtásával nem foglalkozik minden hitelintézet, így a K&H Bank sem. Tudunk segíteni azonban Önöknek a falusi CSOK korszerűsítési részének felvételében másik hitelintézetnél a vásárlást követően. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Többször elolvastam a Falusi Csok tájékoztatót, de egy valamit nem értek. Miután megvettük a házat, mennyi az a vissza nem térítendő támogatás, amit igényelhetünk Falusi csok címen a ház felújítására? A teljes 2.600.000 forint, vagy a fele?
  Köszönöm válaszukat.

  Kedves Diána!
  Már tulajdonban lévő, preferált településen található ház felújítására 2 gyermek után maximun 1,3M Ft összegű falusi CSOK vehető igénybe. Ezen felül van lehetőség ÁFA visszatérítésre is a 27% ÁFA tartalommal kiadott számlák után. Erről bővebb leírást IDE kattintva olvashat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Olyan kérdésem lenne, ha én a férjemmel élek és megvan a 3 gyerekünk, igénybe vehetem csak én a falusi csokot lakásfelújításra?
  Válaszát köszönöm!
  További szép napot!

  Kedves Anett!
  Házastársak kizárólag együttes igénylés esetén lehetnek jogosultak a támogatásra. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretnénk házat vásárolni a férjemmel. Sajnos korábban már elutasított minket a bank, mivel hibásan kedvezményes hitelt igényelt nekünk a piaci kamatozású hitel helyett az ügyintéző. Így elbuktuk több millió forintos foglalónkat, ezért jelenleg nincsen önerőnk.
  Most amit kinéztünk ház 15 millió forint. 5 millió falusi csok lenne az önrész, 10 millió piaci kamatozású lakáshitelt szeretnénk mellé, mivel a férjem novemberig passzív BAR listán van (MAGREN státusz). Az OTP ügyintéző szerint a fizetése 31.000.000 lakáshitelt is elbírna, tehát az rendben van, illetve kapnánk is jelzáloghitelt.
  A kérdésem az, hogy honnan tudhatjuk biztosra, hogy nem fog elutasítani minket a bank ismét? Millióink már nem forognak kockán, viszont az ügyvédi díj például igen.

  Kedves Anita!
  Az adásvételi szerződés megkötése előtt van irodáinkban lehetőség előzetes hitelbírálat elvégzésére. Ehhez kérjük, töltsék ki online adatlapunkat vagy vegyék fel a kapcsolatot a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodával. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is!

  Érdeklődni szeretnék, hogy ha mondjuk ma beszereltetnék egy kondenzációs gázkazánt, akkor erre utólag is felvehető a falusi csok, mondjuk 1-2 hónappal később mint a beépítés?

  Kedves Balázs!
  A falusi CSOK keretében kizárólag olyan munkálatok finanszírozhatók, amelyek az értékbecslő helyszíni szemléje során még nem kerültek elvégzésre.

  Tisztelt Hitelnet!
  A következő kérdésekre szeretnék választ kapni:
  1. Szolgálati lakásban élek. A bank felé milyen hivatalos papírokat kell benyújtani csok igény esetén ezzel kapcsolatban?
  2. Ha önerőből vásárolok ingatlant, a csok elveszik vagy megkaphatom utólag is? Illetve a ház felújítására igényelhetem ilyen esetben?
  3. Van-e az ingatlannak törvényben meghatározott értéke, amelynek teljesülnie kell?
  Üdvözlettel.
  Éva

  Kedves Éva!
  Ha a szolgálati lakást szeretné megvásárolni, akkor erről adásvételi szerződés szükséges, amely tartalmazza a CSOK igényt is. Az utolsó vételárrész CSOK-ból kerül kiegyenlítésre, melyet a hitelintézet az eladó adásvételi szerződésben megadott bankszámlájára utal. A lakásról alaprajzot szükséges még mellékelni, ami kézzel készített is lehet.
  Ha önerőből vásárol lakást, akkor a CSOK-ot visszamenőlegesen már nem tudja igénybe venni. A ház felújítására a falusi CSOK igényelhető, kizárólag preferált településen. A preferált települések listáját és a jogosultsági feltételeket fenti bejegyzésünkben olvashatja.
  A CSOK rendelet nem határoz meg minimális ingatlanértéket.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Régebben 1 gyerek után igénybe vettem a szocpolt. azóta született 3 gyermekem.
  Rájuk igényelhetem a falusi csokot?

  Kedves Hajnalka!
  A leírtak alapján 3 gyermeke után igényelhető lehet a falusi CSOK, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Ezekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Szeretnénk megigényelni a falusi CSOKot az Erste Banknál. Jelenleg a földhivatali bejegyzésre várunk, mert eddig nem volt az ingatlanunkban tulajdon részem. A Magyar Államkincstár által támogatott otthonfelújítási támogatást is szeretnénk igénybe venni, már gyűlnek a számláink.
  A kérdésem az lenne a kettő függetlenül mehet egymás mellett? Tudom, hogy azonos számlák nem számolhatóak el, erre figyelemmel leszünk. Valamint, a falusi CSOKnál, csak a támogatás elbírálása után gyűjthető számla, most még nem? Tetőt szeretnénk cserélni, de a két támogatás szükséges hozzá, megosztva a számlák. A falusi Csokból 1,3 millió Ft jár két gyermeknél számunkra, költhetem kerítésre vagy csak az 1,3 millió Ft 30%-át lehet erre költeni? A falusi CSOKból vásárolhatok a lakás egyik helyiségében, ahol eddig nem volt fűtés kondenzációs kályhát, ami elektromos árammal működik (konnektorba kell bedugni)? Ha a szomszéd felől szeretnénk kerítést építtetni, épülhetek elé kocsibeállót? Ha igen, %-os megkötés nélkül?
  Köszönöm megtisztelő segítségnyújtásukat.

  Kedves Bernadett!
  A falusi CSOK és a lakásfelújítási támogatás párhuzamosan is igényelhető, de a falusi CSOK igénylőnek a támogatási szerződésben vállalnia kell, hogy nem nyújt be olyan számlát, melyet az otthonfelújítási támogatás során elszámolásra kerül. Falusi CSOK esetén olyan számla is elfogadható, melyet a munkálatok megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően állítottak ki. Tehát anyagot vásárolhatnak már előzetesen is a támogatás keretében finanszírozott munkálatokhoz. A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon kerítés építése a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig támogatható. A fűtéskorszerűsítés keretében információink szerint kondenzációs kályha is vásárolható. A kocsibeálló a falusi CSOK-ból nem finanszírozható. Arról, hogy egyéb forrásból milyen feltételekkel építhető kocsibeálló adott ingatlanhoz, a területileg illetékes építési hatóság tud Önöknek pontos tájékoztatást adni. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt hitelnet!
  Csak csokot szeretnénk igényelni. Melyik banknál a legvalószínűbb 1 pozitív bírálat? Milyen papírok kellenek? A költségvetést mennyire kell pontosan megírni?

  Kedves András!
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeit kormányrendelet rögzíti, így minden hitelintézetnél ugyanazon jogosultsági feltételeket kell teljesíteni. A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. A szükséges dokumentumok listáját IDE kattintva tekintheti meg. A költségvetés formanyomtatvány, a várható anyagköltséget és munkadíjat kell megadni, majd a teljes költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Házastársak esetén mind a két félnek kell tb jogviszonnyal rendelkeznie, ha használt ház vásárlás esetén igénybe szeretnék venni a falusi csok-ot?

  Kedves Beáta!
  A TB jogviszony igazolást elegendő egyik fél részéről benyújtani.

  Üdvözlöm!
  Falusi csokra vásárolt háznál kikötés-e az, hogy hol járnak a gyerekek iskolába? Kötelező a lakcím szerinti iskola választás. Vagy folytathatja a tanulmányait Ausztriában?

  Kedves Adrienn!
  A falusi CSOK rendelet nem írja elő, hogy kötelező az állandó lakóhely (támogatott ingatlan) szerinti iskolaválasztás.

  Üdvözletem!
  Az lenne a kérdésem, hogy főállású anyaként lehet-e falusi csok-ot igénybe venni, használt ház vásárlás esetén?

  Kedves Beáta!
  A főállású anyasági önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt, ami a falusi CSOK jogosultsághoz szükséges, így a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

  Falusi CSOK, korszerűsítés esetén redőny felszerelése elszámolható? Mint hőszigetelést elősegítés?

  Kedves Rita!
  A falusi CSOK redőny felszerelésére nem vehető igénybe.

  Tisztelt Hitelnet!
  CSOK-ot vettem igénybe 2005 őszén lakásvásárlásra 1.300.000 Ft-ot 2 gyermek után. A kérdésem az, hogy most születendő 3. gyermekre jár-e CSOK és mennyi? A tervem az lenne, hogy másik lakást vennénk a jelenlegi lakás eladásából és a CSOK-ból együttesen.
  Ez lehetséges?

  Kedves Péter!
  Az utóbb született gyermek utáni támogatásra való jogosultságról – a támogatás felvételének pontos dátuma alapján – az akkori hitelnyújtó bank tud Önnek pontos felvilágosítást adni, amennyiben lakáshitelt is vettek fel az igénylés során.
  Arra is van lehetőség, hogy a jelenleg 3 gyermek után elérhető CSOK/falusi CSOK és a korábban kapott támogatás különbözetét igénybe vegye újabb lakásvásárlás esetén. Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK/falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  A kérdésem az lenne, hogy a 2021.01.01-től bevezetett használt ingatlan vásárlás esetén is érvényes illetékmentesség a falusi CSOK-kal vásárolt ingatlanokra is vonatkozik?
  Köszönöm előre is válaszukat.

  Kedves Zsolt!
  Az illetékmentesség a falusi CSOK-kal vásárolt ingatlanokra is kiterjed.

  Üdvözlöm!
  Falusi csokot szeretném igénybe venni, 3 gyermekemre.
  Kérdésem, az életvitelszerű benn lakásra irányul. Határ mellett lakunk, Mo-on. Elváltunk nemrég, a gyerekek kint jártak Ausztriában oviban, általános isk.ban. Most folytatnák kint gimnáziummal, illetve a kicsi tovább az ált. isk.-t. Kint ideiglenesen vagyunk bejelentkezve.
  Vehetek így házat, ha kint járnak iskolába, természetesen ide jelentkeznék be állandóra Mo-ra. Elfogadják a kinti iskolai igazolást? És azt, hogy a gyerekek kint töltik a hétköznapokat, max 4-5 évig folytatnánk így. Baj, ha csak hétvégente, illetve szünetekben tartózkodnánk a vásárolt házban?
  Én vagyok az egyedüli gyámjuk, az én mindenkori lakcímemre vagyunk mind a négyen bejelentkezve. Én Mo.on dolgozom.
  Válaszukat előre is köszönöm!
  Tisztelettel.
  Adrienn

  Kedves Adrienn!
  A falusi CSOK feltételeként a gyermekeknek állandó lakóhelyet kell létesíteniük a támogatott ingatlanban, mellette ideiglenes lakcímük nem lehet.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Végrehajtás alatt álló ingatlanra lehet falusi csokot igényelni?
  Köszönöm a választ!
  Tisztelettel: Andrea

  Kedves Andrea!
  Végrehajtással terhelt ingatlan finanszírozása speciális eset. Számos tényező befolyásolja a finanszírozást. Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket

  Tisztelt Szakértő Úr!
  1/ Férjem (1/1) tulajdonában lévő családi házunk korszerűsítésével kapcsolatosan igényelnénk a Falusi CSOK támogatást is, viszont az anyósomnak haszonélvezeti joga van rajta! Jól tudom, hogy az Otthon Felújítási Támogatással ellentétben ez itt kizáró ok?
  2/ Ha két gyermek után 1.300.000 Ft-ot igényelnék, viszont számlát csak kevesebb összegről tudok bemutatni, akkor azzal arányosan is jár a támogatás? (Sajnos a felújítás már folyik és így csak a még visszalévő munkálatokat tudnám belevonni a támogatásba!)
  3/ Nyílászáró cserének minősül-e, ha csak a régi üvegeket cserélnénk hőszigetelt üvegekre úgy, hogy maga a műanyag tok megmarad? Elektromos garázskaput el lehet számolni?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Zsuzsanna

  Kedves Zsuzsanna!
  1. Falusi CSOK igénylésénél a haszonélvezeti jog kizáró okot jelent. Továbbá a jogosultságnak feltétele, hogy a támogatott ingatlanban Ön is rendelkezzen tulajdonrésszel már a támogatási kérelem benyújtásakor bármilyen arányban.
  2. Falusi CSOK esetén elegendő a hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-áról számlát benyújtani.
  3. Az ablak üveg csere önmagában nem fogadható el támogatott munkaként.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdv!
  Falusi csokot szeretnénk igényelni. Szeretnénk a fürdőt felújítani, illetve a konyhát újra burkolni és a szobákat újra vakolni, festeni és a jelenlegi laminált padlót újra cserélni, illetve a a belső ajtókat cserélni. Az OTP-nél azt mondták, hogy ezek közül csak a fürdőszoba felújításra lehet igénybe venni a falusi csokot.
  Ez igaz?

  Kedves Zoltán!
  A falusi CSOK keretében finanszírozható a belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást. Az Ön által leírt munkálatokra tehát igénybe vehető a falusi CSOK. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  A párommal 3 gyermekünk van, de nem vagyunk összeházasodva. Az ingatlan 30-70%-ban van a nevünkön.
  Jogosultak vagyunk a bővítési támogatásra?

  Kedves Jani!
  A leírtak alapján jogosultak lehetnek bővítés esetén a támogatásra. A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Erste Bankban adtuk be a papírokat 2 gyermekre korszerűsítésre falusi csokra, fűtéskorszerűsítésre, hitel nélkül! Értékbecslés megvolt, bekérték a gáztervet is, 3 hete beadtuk azt is!
  Ilyen esetben kell közjegyzőhöz menni szerződéskötés előtt?
  Köszönöm.

  Kedves Erzsébet!
  Mivel kölcsönt nem igényeltek, csak támogatást, ezért közjegyzői okiratba foglalásra nincs szükség.

  Preferált településen vásárolnánk olyan ingatlant, ahol a konyha és a fürdő a külön bejáratú melléképületben van. Folyósó kialakításával lenne összekötve a lakóépület.
  Falusi csok így igénybe vehető-e?

  Kedves Ágnes!
  Az nem probléma, hogy a főépület a falusi CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik fürdőszobával, de a főépületben kell, hogy legyen konyha vagy ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótér, térbővület. Legalább a főzést lehetővé tevő közművek kiállásának meg kell lenni. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Szeretnénk pár kérdést feltenni a falusi CSOK és az otthonteremtési támogatással kapcsolatban.
  Párom holland állampolgár, van egy kislányunk. Párom megörökölt egy családi házat és ehhez szeretnénk bővíteni, gázt beköttetni. Még nem lakunk a házban. Az első kérdésünk, hogy az egy év alatt elkezdhetjük a felújítást és eltesszük a számlákat, vagy meg kell várni az egy évet?
  2022. december 31 minek a határideje? Addig végezni kell a munkálatokkal is?
  Mennyi tulajdoni hányaddal kell nekem rendelkezni? Jövő év márciusától GYES-t fogok már kapni, akkor is még lehet igényelni a támogatásokat?

  Kedves Kitti!
  Falusi CSOK bővítésre, korszerűsítésre akkor igényelhető, ha az ingatlan falusi CSOK által preferált településen található. A településlistát fenti bejegyzésünkben találja. Holland állampolgárként a támogatásra akkor lehet jogosult párja, ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja. Feltétel mindkettejük részéről az állandó magyarországi lakcím. Falusi CSOK igénylésnél nem probléma, ha az állandó lakcímük még nem a támogatott ingatlan. A jogosultsághoz mindkettejük kell, hogy rendelkezzen tulajdonrésszel a támogatott ingatlanban. A falusi CSOK kizárólag a kérelem benyújtását, illetve az értékbecslő helyszíni szemléjét követően megkezdett munkálatokra vehető igénybe. Falusi CSOK kérelem 2022. június 30-áig nyújtható be. A falusi CSOK jogosultság további feltétele legalább egyikük részéről minimum 1 éves TB jogviszony fennállása. Ez a kérelem benyújtásakor lehet külföldi TB jogviszony is, de a jogviszonyt igazoló személynek vállalnia kell, hogy a falusi CSOK szerződés aláírását követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít. A bővítésre és/vagy korszerűsítésre igényelt falusi CSOK összege 1 gyermek esetén 300.000 Ft. A további jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhatnak.
  A maximum 3M Ft összegű lakásfelújítási támogatásról – ez bővítésre nem vehető igénybe – bővebb információ IDE kattintva érhető el.

  Üdvözletem!
  1 éve vettük igénybe a Falusi CSOK-ot, vásárlásra és korszerűsítésre. Családi okok miatt önként szeretnénk visszafizetni. A korszerűsítési részből még nem igényeltünk vissza semmi összeget. Tisztelettel érdeklődnék, ilyenkor csak a vásárlásra kapott összeget kell vissza fizetnünk büntető kamattal?
  Köszönettel.

  Kedves Gabriella!
  Véleményünk szerint igen, pontos tájékoztatáshoz azonban az érintett bankfiókhoz kellene fordulni.

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Kérdésem az lenne, hogy válás esetén, ha a gyermek mindenkori lakcíme az én mindenkori lakcímem és én szeretném a támogatást igénybe venni, de a válást közös felügyelettel mondták ki és nincs szabályozva a kapcsolattartás, mert a megállapodás szerint váltott gondoskodással gondoskodunk róla, az problémát okozhat-e az igénylésnél? Tehát bejelentve lakcím kártya szerint a támogatást igénybe vevő ingatlanba szól.
  Köszönettel.
  Kata

  Kedves Kata!
  Adott esetben Ön lehet jogosult a támogatás igénybevételére, mivel a gyermek állandó lakóhelye – a közös felügyelet mellett is – az Ön állandó lakcíme. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45134 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  3.7K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x