Falusi CSOK feltételei, települések 2021

2020. december 28-n módosításra került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet! Az alábbiakban összefoglaljuk a témával kapcsolatos információkat, tudnivalókat.

Falusi CSOK

Falusi CSOK településlista 2021-ben

A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a falusi csok összege

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.

Falusi CSOK hitel

A legalább két gyermek után igénybe vett falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – Falusi CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 15 000 000 Ft.

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 5.000.000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 7.500.000 Ft.

Míg falusi CSOK igénylésénél előírás, hogy amennyiben lakásvásárlással egybekötött bővítéshez vagy korszerűsítéshez igényeljük a támogatást, akkor a vételár kiegyenlítéséhez legfeljebb a kedvezmény 50%-a vehető fel, addig a kamattámogatott hitel vonatkozásában ilyen előírás nincsen. A falusi CSOK hitel tehát a vételár kiegyenlítéséhez, illetve a bővítés, korszerűsítés bekerülési költségének finanszírozásához bármilyen arányban felhasználható. Az igényelt hitel összegét nem kötelező mindkét célra felhasználni, akár csak az egyik (vásárlás), akár csak a másik (bővítés, korszerűsítés) célra is igényelhető a teljes összeg.

Segítünk a falusi csok ügyintézésben

A Hitelnet.hu szakértői díjmentesen segítenek a hitel és CSOK támogatások ügyintézésében.

Visszahívást kérek

Falusi CSOK hitel 1 gyermek esetén?

1 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén a fenti kamattámogatott lakáshitel igénybevételére nincs lehetőség, más típusú hitel azonban elérhető.

Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az, hogy falusi CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, attól függ, hogy a támogatást hány gyermek után kívánjuk igénybe venni.

Legfeljebb 2 gyermek után igényelt Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén szükséges TB jogviszony:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, valamint

 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Falusi CSOK és ÁFA visszaigénylés együtt?

Míg falusi CSOK igénylésére 2019. július 1. óta van lehetőség, addig adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől igényelhető. Gyakran felmerülő kérdés, jogosult lehet-e falusi ÁFÁ-ra az, aki már igényelte a falusi CSOK-ot, s ha igen, miként van erre lehetőség.

A kérdés szempontjából meg kell különböztetni az igénylők azon csoportját, akik ugyan már beadták falusi CSOK iránti kérelmüket, de részükre támogatás folyósítása még nem történt, illetve azokat az igénylőket, akik részére már történt falusi CSOK folyósítás.

Folyamatban lévő falusi CSOK igénylés esetén

Amennyiben a falusi CSOK szerződés aláírására még nem került sor, úgy van lehetőség a támogatási kérelem visszavonására, majd új igénylés benyújtására. Ehhez a korábban már benyújtott dokumentumokat újra be kell nyújtani, ha azok érvényességi ideje lejárt.

Ha a támogatási szerződés már aláírásra került, akkor az ÁFA igényléshez azt fel kell bontani, az eredeti állapotot helyreállítani, s szintén új kérelem benyújtásával igényelhető mindkét támogatás egyidejűleg.

Már folyósított falusi CSOK esetén

Ha a falusi CSOK szerződés aláírásán túl, már részfolyósítás is történt a támogatásból, akkor azon munkálatok vonatkozásában, melyekre a támogatási szerződés megkötésre került, ÁFA visszatérítés igénybevételére már nincs lehetőség.

Fenti esetben adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a falusi CSOK szerződésben vállalt munkálatok befejezését követően, újabb lakáscél megvalósítására nyújtható be.

Az  ÁFA visszatérítés jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat!

További kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

A falusi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelről, valamint az 1 gyermekes falusi CSOK-ot igénylők által elérhető további hitellehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltését követően! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is! Előzetes tájékozódáshoz kérjük, számoljon online lakáshitel kalkulátorunkkal!

Falusi CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • GYOD-ra felvehető a falusi CSOK?

  TB jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A lakásvásárlásra felvett CSOK után igényelhető a falusi CSOK felújításra?

  Falusi CSOK felújítási összegének igénylésekor ugyanezen ingatlan vásárlására felvett CSOK összegét nem kell levonni.

  Ha azonban a preferált településen lévő ingatlanra korábban nem vásárlási CSOK, hanem például építési, vagy nem CSOK, hanem szocpol vagy bármely egyéb vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás lett felvéve, akkor annak összegével csökkenteni kell a felújításra adható falusi CSOK összegét.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Falusi CSOK-os házba ki jelenthető be?

  A falusi CSOK-os ingatlanba a támogatott személyeknek és a gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatás igénylése történt, állandó lakcímet kell létesíteniük. Úgy tudjuk, hogy nem szegi meg a CSOK előírást az a támogatott személy, akinek közeli hozzátartója is lakóhelyet létesít az ingatlanban. Azonban javasoljuk ez ügyben az illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályának megkérdezését!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Családtagtól történő házvásárlásra jár a falusi CSOK?

  A falusi CSOK nem igényelhető használt lakóingatlan vásárlásával egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, amennyiben az eladó támogatott személyeknek közeli hozzátartozója.

  Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Katás számla elfogadható falusi CSOK esetén?

  Falusi CSOK igénylésénél KATA vállalkozó áfamentesen kiállított számlája is elfogadható. Nem feltétel, hogy a számlabenyújtási kötelezettség teljesítésnél csak a 27% ÁFA tartalmú lenne elfogadható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.7K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó estét kívánok!
  Azt szeretném megkérdezni, hogy egy már 2 hete elvégzett és befejezett, anyagköltségről és munkadíjról is számlával bizonyított korszerűsítés költsége visszaigényelhető-e 2 vállalt gyermekre, vagy csak olyan felújítási munkára igényelhető a támogatás, ami még nem került elvégzésre. Az 1.300.000 forint vissza nem térítendő támogatásra lenne csak szükségünk, hitel nélkül. Előre is köszönöm a választ!
  Üdvözlettel.
  Dávid

  Kedves Dávid!
  A falusi CSOK csak olyan munkálatra vehető igénybe, melyet a kérelem benyújtásakor és az értékbecslő helyszíni szemléjekor még nem kezdtek meg. Már elvégzett munkálatra a támogatás már nem vehető igénybe sajnos.

  Jó napot!
  Nekem az lenne a kérdésem, hogy szeretnénk igényelni a falusi csokot 2 gyermekre tetőcserére! Van 1 személyi kölcsönük és szeretnénk felvenni egy másikat, hogy abból vissza fizessük egyben és még maradjon a tetőcserére! Lehet-e úgy visszaigényelni a falusi csokot? Ilyen esetben jár-e a kamattámogatott hitel? A másik kérdésem pedig, hogy a párom lenne az igénylő, de ház tulajdonjoga 100%-ban az enyém. Így is igénybe lehet venne vagy csak 50-50% ban?
  Köszönöm előre is a válaszát!

  Kedves Gabi!
  A falusi CSOK jogosultsághoz nem elegendő, ha az ingatlan az Ön tulajdonában van 100%-ban. Egy minimális tulajdonrésszel párjának is szükséges rendelkezni. A falusi CSOK mellé van lehetőség a kamattámogatott lakáshitel felvételére is, ám abból a meglévő személyi kölcsön nem végtörleszthető. Javasoljuk, hogy töltsék ki online adatlapunkat és a bővebb információk ismeretében Szakértőink tájékoztatni fogják Önöket a lehetőségekről. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Erste Banknál szerettük volna igényelni a falusi csok-ot meglévő 3 gyermek után áfa visszatérítéssel, saját tulajdonban lévő családi ház korszerűsítésére.
  A munkálatok finanszírozására azt mondta a bank, hogy vegyünk fel egy jelzálog alapú felújítási hitelt. Felvettük. A falusi csok igénylésének összes költségét kifizettük, az összes papírt beadtuk minden rendben ment. Nemrég hívott az Erste Bank, hogy a központ a falusi csok iránti kérelmünket el fogja utasítani és nem kaphatjuk meg, mert mert nem lehet a házon az a jelzálog alapú kölcsön, amit az Erste Bank javasolt, hogy vegyük fel!
  Azt javasolták, hogy vegyünk fel valahonnan egy személyi kölcsönt és fizessük vissza a jelzálog alapú kölcsönt annak az összes kamatával és költségével együtt, vetessük le a jelzálogjogot és akkor engedélyezni fogják a falusi csokot.
  Ezzel a családom kezd a csőd szélére sodródni.
  Mit tegyek?

  Kedves János!
  Ranghely-csere lehet a megoldás. Ha az Erste Bank hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam javára bejegyzendő falusi CSOK-ot biztosító jelzálogjogot maga elé engedi a rangsorban, akkor az megfelelő lehet. A továbbiakat az érintett bankfiókkal kellene egyeztetniük.

  Üdvözlöm
  Olyan kérdésem lenne, hogy falusi csok + csok hitel felvételéhez páromnak minden megvan, ami szükséges/elvárás, több mint 2 év tb is, de van egy Provident hitele. Azt nézik és kizáró ok lehet vagy nem?
  Előre is köszönöm válaszát.

  Kedves Anita!
  A Provident fennálló tartozás összegét figyelembe veszik a bankok hitelfelvétel során, de nem jelent kizáró okot. Fontos, hogy a felvenni kívánt hitel és a Provident hitel együttes törlesztő részletét elbírja az Önök jövedelme. További, pontos tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Jó napot!
  Nekem 65 hónapos munkaviszonyom van. Van 1 gyermekem és vállalnék még gyereket. A falusi csokot szeretném igénybe venni.

  Kedves Asszonyom!
  Két gyermek után a falusi CSOK keretében 2,6M Ft támogatás érhető el. Ebből maximum 1,3M Ft használható fel a preferált településen található ház megvásárlásához, a fennmaradó összeg pedig annak korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez. Vállalt gyermek esetén feltétel, hogy házasok legyenek és legalább egyikük 40 év alatti legyen a megelőlegezett falusi CSOK kérelem benyújtásakor. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Kedves Hitelnet.hu csapata!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a települések listájában nem találom “Ács” település nevét, (Komárom-Esztergom Megye), akkor azt jelenti, hogy nem vehető fel a Falusi Csok? Milyen hitelben gondolkodhatunk, ha házat szeretnénk venni a “kisvárosban”?
  Válaszotokat előre is köszönöm!
  Tisztelettel: Gabi

  Kedves Gabi!
  Ács település nem tartozik a falusi CSOK-os települések közé, így falusi CSOK nem vehető igénybe az Ácson történő otthonteremtéshez. Használt lakás vásárlásához a normál CSOK-ot igényelhetik. Amennyiben a CSOK-ot legalább két gyermek után igénylik, úgy jogosultak lehetnek a CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető kamattámogatott lakáshitelre is. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. További, személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést is!

  Angliából haza települő házaspár /gyermek tervben/ vásárolt falun felújítandó házat.
  Milyen állami támogatás vehető igénybe?
  Haza költözni akkor tudnak, ha a felújítás megtörtént, így itthoni Tb, állandó lakcím nincs még.
  A felújítási hitel, vagy a falusi csok járható-e így?

  Kedves Ildikó!
  Falusi CSOK igénylésénél elfogadható a külföldi TB jogviszony is, ám állandó magyarországi lakcím minden esetben szükséges már a támogatás és hitel igényléséhez is. Amennyiben ez megoldható, kérjük, töltsék ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Ha igénybe veszem a falusi csokot, be kell forgatnom meglévő ingatlanom árát, ha eladom?

  Kedves Sára!
  Az értékesített ingatlan árának továbbforgatására vonatkozó kötelezettség már megszűnt 2018-ban. Amennyiben tehát a támogatás igénybevételével vásárol házat, az eladott ház árát nem kell továbbforgtani. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi CSOK-ra két gyerek után szeretnénk lecserélni régi gázkazánunkat, valamint külső energiatakarékos ajtókban (2 db) gondolkodunk.
  Most indítottuk el az 50%-os otthonteremtési kedvezmény keretében egy napelemes rendszer kiépítését és klímák beszerelését is.
  Az lenne a kérdésem, hogy a központi fűtés cseréje kategóriába belefér-e csak a gázkazán csere a falusi CSOK esetében? (A radiátorok maradnának.)
  A második kérdésem pedig az lenne, hogy hogy lehetne a legegyszerűbben elintézni, hogy a feleségemnek is legyen tulajdonrésze az ingatlanban, amire a támogatást kérnénk?
  Köszönöm szépen!

  Kedves Attila!
  Falusi csok esetén befolyásolhatja a készültséget és a lakhatási igények kielégítését az el nem végzett otthonfelújítási munkálat. Javasoljuk, hogy először fejezzék be az otthonfelújítási hitellel érintett munkálatokat, majd ezt követően nyújtsák be a falusi csok igényt a két gázkazán cserére.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm szépen!

  Tisztelt Hitelnet!
  Szeretném megkérdezni, hogy falusi CSOK-hoz benyújtott számlákon az igénylő nevén kívül fel kell-e tüntetni a név mellett a helyrajzi számot vagy elfogadják enélkül is?
  Ha nem, akkor utólag mi a teendő?
  Köszönöm előre is a válaszukat!

  Kedves Ilona!
  Információink szerint nem jelent problémát, ha a helyrajzi szám nem kerül feltüntetésre a számlán.

  Köszönöm a választ.

  Üdv.
  Meglévő 2 gyermekre felvettem a majd 1.5 milliós falusi csok támogatást plusz az áfa visszatérítést. Harmadik gyermek érkezésénél van még lehetőségünk az 5 milliós felújításra, ami 4 gyermeknél járna, vagy úgy, hogy visszafizetem a már felvett összeget és újra igénylem vagy a különbözetre jogosult vagyok-e? Köszönöm a választ előre is.

  Kedves Zoli!
  A falusi CSOK csak egy alkalommal igényelhető. Információnk szerint nincs lehetőség az újból igénylésre és különbözet igénylésére sem.

  Idén írtam alá a falusi csok szerződést 2 meglévő gyerekre, 2,6 millió forint. Ház kifizetve, felújítás folyamatban. Előre nem tervezett kistesót várunk. Ebben az esetben 5+5 millió forintot tudtunk volna igényelni. Lehet ezt valahogy érvényesíteni?

  Kedves Kata!
  Az 5+5 milliós falusi CSOK igénybevételére adott esetben már sajnos nincs lehetőség.

  Ebben az esetben a 3. Gyerkőcre hogyan lehet CSOK-ot, Falusi CSOK-ot érvényesíteni pl. bővítésre?

  Kedves Kata!
  Amennyiben a bővítés keretében legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobát hozzáépítenek a meglévő házhoz, akkor azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával, akik után már kaptak falusi CSOK-ot, a 3. gyermek után jogosultak lehetnek 600.000 Ft összegű CSOK-ra. Ennek feltételeiről IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Érdeklődnék, hogy szeretnénk falun venni házat a falusi csok igénylésével. Kérdés az, hogy sajnos bank tulajdonában van az ingatlan, mert sok rajta a tartozás és az örökös pedig lemondott róla.
  Felhasználható ilyen házra?
  Válaszát várom.
  Köszönöm.

  Kedves Nikolett!
  Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség az ingatlanról. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdv.
  Érdeklődnék, hogy 3 gyermek után, megfelelő tb jogviszonnyal mennyi összegre lennék jogosult, hitel igénylése nélkül? Akár korszerűsítés, akár vásárlásra.

  Kedves Krisztián!
  A falusi CSOK keretében vásárlással egybekötött korszerűsítés és/vagy bővítés esetén 3 gyermek után 10.000.000 Ft igényelhető. Ebből maximum 5.000.000 Ft használható fel a vételár kifizetéséhez. A fennmaradó összeg korszerűsítésre és/vagy bővítésre fordítható.
  Meglévő lakóingatlan korszerűsítésére 3 gyermek után 5.000.000 Ft kérhető.
  Csak vásárlásra a falusi CSOK nem igényelhető, helyette a normál CSOK vehető igénybe, melynek összege 3 gyermek után 2.200.000 Ft.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK/ CSOK ügyintézést is!

  Jó napot kívánok!
  Családi házunkat 2019 májusában vásároltuk. Igényeltük a Csok-ot, 2 gyermeket vállaltunk. Második gyerkőcünk szeptemberben fog születni.
  Kérdésem, hogy van-e lehetőségünk igényelni a falusi CSOK-ot, illetve milyen összeget kaphatunk? Támogatott hitel párosítható hozzá? Szeretnénk megvalósítani a homlokzati hőszigetelést.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Bogi!
  Igen, a hatályos rendelkezések alapján igényelhető a gyermekek után korszerűsítésre a falusi CSOK. Két gyermek után a támogatás összege 1.300.00 Ft. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm szépen válaszukat. A falusi csokhoz felvehető hitellel kapcsolatban is tudna nyilatkozni?

  Kedves Bogi!
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdv.
  Érdeklődnék, hogy vettünk Falusi csok-ból ingatlant, vettünk fel mellé hitelt is. 3 gyermekünk van. Megtudtuk pár hete hogy jön a 4. Baba.
  A kérdés az lenne, hogy lehetséges az is, hogy a 4. Gyermek is jogosult a csok-ra, vagyis másképp kérdezem, megigényelhetjük így a hitel kiváltását?

  Kedves Richárd!
  4. gyermekük megszületése után 400.000 Ft összegű utólagos CSOK-ra lehetnek majd jogosultak, amely a fennálló hiteltartozás csökkentésére használható fel. Az ügyben a hitelt folyósító bankhoz fordulhatnak.

  Tisztelt Hitelnet!
  1. Falusi Csok igényléséhez a Takarékbanktól kapott “Korszerűsítési költségvetési adatlap”
  kitöltésénél a kölcsönigénylő nevét kérik beírni. Ha nem kér az igénylő házaspár kölcsönt, akkor is ezt a nyomtatványt kell kitölteni? Ez esetben a kölcsönigénylő nevéhez a támogatást igénylő nevét kell beírni?
  2. Az adatlap 10. pontjában a fürdőhelyiség felújítás és WC felújítás csak egy sorban szerepel, vagyis elég ebbe a sorba az összesített anyagköltséget és munkadíjat beírni?
  3. A férjnek nincs szükséges TB. jogviszonya, csak a feleség van GYOD-on.
  Érdemes a feleség nevét beírni támogatást igénylőként, vagy mindegy?
  4. Az anyag és munkadíj számlákat a férj nevére ki lehet-e állítani függetlenül attól, hogy a feleség a támogatást igénylő?
  Előre is köszönöm mielőbbi válaszukat!

  Kedves Ilona!
  A kölcsönigénylő nevéhez adott esetben a támogatást igénylő nevét kell beírni. A fürdő és WC felújításnál az összesített költségeket elég beírni. Nem feltétel, hogy az legyen az igénylő, aki a TB jogviszonyt vagy GYOD ellátást igazolja. Adott esetben a férj is lehet igénylő és az ő nevére kiállított számlák is elfogadhatók. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm a gyors válaszukat!
  Az előző válasszal kapcsolatban ez úgy is értendő a falusi CSOK esetén, hogy ha a Gyod igazolással rendelkező feleség az igénylő, akkor a TB. jogviszonnyal nem rendelkező férj nevére is ki lehet az anyag és munkadíj számlákat állítani?
  Előre is köszönöm.

  Kedves Ilona!
  Véleményünk szerint igen, de javasoljuk az érintett bankfiókkal történő egyeztetést az ügyben vagy keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

  Tisztelt HITELNET!
  1. Azt tudom, hogy az ERSTE lakástakarék elszámolásához felhasznált anyag és munkadíj számlák elszámolhatók az otthonfelújítási támogatáshoz is. Az is egyértelmű, hogy a Falusi Csokhoz felhasznált számlákat az Otthonfelújításhoz nem lehet felhasználni.
  A kérdésem az lenne, hogy az ERSTE lakástakarék elszámolásához felhasznált anyag és munkadíj számlákat el lehet-e számolni a Falusi Csokhoz, ha az otthonfelújításhoz nem lett elszámolva?
  2. A Falusi Csok esetén a benyújtott anyagszámlán külön sorban az anyagon kívül szerepel a csomagszállítási díj is. Ezt a számlát elfogadják, vagy visszautasítják, esetleg újat kell helyette kérni a számlán szereplő szállítási díj kihagyásával?
  3. E-naplót a bővítés esetén mindig kell vezetni, úgy tudom. A korszerűsítési munkáknál, pl. fürdőszoba felújítás, külső ablakcsere esetén is kell vezetni?
  Esetleg bankoktól függ az E-napló vezetése korszerűsítés esetén?
  Előre is köszönöm mielőbbi válaszukat!

  Kedves Ilona!
  Az Erste lakástakarék elszámolásához felhasznált számlák információink szerint elfogadhatók a falusi CSOK-hoz is. Konkrét számlával kapcsolatban az érintett bankfiókkal történő egyeztetést javasoljuk. E-napló vezetése korszerűsítés esetén nem szükséges.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm a válaszokat!

  Két gyerekkel, külföldről, használt, majdnem csak lakhatatlan ház vásárlása, felújítása és bővítése a végleges cél. 17,5 millióba kerül a ház. Meg lehet-e igényelni ilyen feltételekkel?

  Kedves Beatrix!
  CSOK, illetve falusi CSOK igénylés esetén egyaránt vannak feltételek, melyeknek a támogatott lakóingatlannak meg kell felelni már a támogatási kérelem benyújtásakor. Az ingatlannak minden esetben a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A használt lakásra vonatkozó CSOK feltételekről IDE, a használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre, bővítésre igényelhető falusi CSOK-ra vonatkozó feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK/falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdv!
  Van egy lakásom, amire felvettem a szocpolt, 3 gyermekre 2.2 milliót 1998-ban egy saját és két nevelt lányomra! Azóta a ház az enyém lett és most a mostani feleségemmel és két közös gyermekünkkel és az első házasságomból született fiamra fel akarjuk venni a korszerűsítésre a csokot.
  Az lenne a kérdés, hogy amit a fiamra kaptam akkor, a rá eső részt vonjak le az 5 millióból vagy mind a 2.2 milliót, amit anno a 2 nevelt lányomra is kaptam.

  Kedves Sándor!
  Ez esetben a 3 gyermek után korszerűsítésre igényelhető 5 millió forintos falusi CSOK-ból le kell vonni a korábban kapott 2,2 millió forintot és a különbözet vehető igénybe. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdv!
  Nem értem. Ha nem ugyanazokra a gyerekekre veszem fel, akkor miért vonják le a 2.2 milliót? A házból kifizettem a volt feleségem és a két nevelt lányom. Most a második házasságomból született két Gyerekre venném fel és az első házasságomból született fiamra! Akkor nem a fiamra eső részt kell levonniuk ebből az 5 millióból?

  Kedves Sándor!
  Jogszabályi előírás alapján nemcsak a fiára jutó részt kell levonni. Annyiban azonban helyesbítenénk, hogy mivel korábbi kapcsolatban történt a támogatás igénylése, ezért nem a teljes 2,2 millió forintot, hanem annak az Önre eső 50%-át kell csak levonni.

  Az mit jelent? 1.1 milliót vonnak le?

  Igen.

  Nagyon Szépen köszönöm a gyors választ és segitséget!!!!

  Jó napot!
  Szeretnék információkat falusi csokról. Párom nevén van ház. Most novemberben születik közös gyermekünk, de van egy 7 éves kisfiam, akit egyedül neveltem eddig. Ilyenkor is felvehető 2 gyermekre is, ha külön apától vannak?
  Korszerűsítést szeretnénk, tetőcserét. Jól értem, hogy számlát kell benyújtanunk, utána utalnak? Hol tudom intézni Falusi csokot? Bankban?
  Nagyon szépen köszönöm a segítséget! További szép napot!

  Kedves Etelka!
  Mindkét gyermek után igényelhető a falusi CSOK. A jogosultságnak azonban további feltétele, hogy a korszerűsítendő ingatlanban Önnek is legyen tulajdonrésze, ne csak párjának.
  A támogatás iránti kérelem a falusi CSOK-kal foglalkozó hitelintézetek bármelyikéhez benyújtható. A támogatást készültségi foknak megfelelően, utólag folyósítják. Erről bővebb információ IDE kattintva olvasható.
  . Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Szeretném megtudni, hogy ha van egy házam 100%-ban az én tulajdonomban, akkor is igényelhetünk falusi csok-t vagy nem lehet a tulajdonomban ingatlan vagy más %-os formában? A másik 3 gyermekre igényelnénk vásárlásra és bővítésre, felújításra, a vásárolandó háznak meg kell lennie a 90 m2 alapterületűnek vagy elfogadható kisebb és a 90 m2-t hozzáépítve lesz meg?
  Válaszukat köszönöm!
  Üdv: Borbála

  Kedves Borbála!
  A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a falusi CSOK jogosultságot. Amennyiben a falusi CSOK keretében bővítenék is az ingatlant, akkor megfelelő, ha a bővítést követően a hasznos alapterület eléri legalább a 60 m2-t. (90 m2 hasznos alapterület új építésű lakóingatlan esetében elvárás.)
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan kérdésem lenn, hogy úgy igényelhető-e a Falusi Csok/Csok, hogy a ház a 2 kiskorú gyermek nevén van. A feleség az előző házassága miatt jelzáloghitelben adóstárs, jelenleg Gyesen van, az apuka közmunkás.

  Kedves Eszter!
  A támogatott ingatlanban a gyermekeknek nem lehet tulajdonrésze, kivéve, ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő a CSOK igénybevételével újabb lakást vásárol, bővít vagy korszerűsít.

  Tisztelt Hitelnet,
  Falusi csokkal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Korszerűsítési költségvetés készítésénél van lehetőség bizonyos munkálatoknál a munkadíj kihagyásra, melyeket én magam is el tudok végezni?

  Kedves Adrián!
  Lehet olyan munkálat a költségvetésben, amit saját munkavégzés keretében Ön végez el. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Még annyi lenne a kérdésem, hogy w Falusi CSOK és/vagy a babaváró hitel igénylése esetén más, meglévő hitel jelenthet-e akadályt a támogatások elbírálásánál, a másik pedig, hogy külföldi munkaviszony esetén honnan lehet a szükséges igazoló dokumentumokat beszerezni?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves István!
  Falusi CSOK igénylésénél- amennyiben hitelfelvétel nem kapcsolódik hozzá – nincsen jövedelemvizsgálat, tehát nem meghatározó, hogy van-e egyéb hitelük vagy nincs. Babaváró hitel esetén azonban figyelembe kell venni a meglévő hiteltörlesztések összegét is. Amennyiben a jövedelmi feltételeknek így is megfelelnek, akkor nem probléma, ha van már más, szerződésszerűen törlesztett hitelük is.
  A TB jogviszony igazolást az ebben illetékes külföldi TB hivatal állítja ki.

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi CSOK elszámolására vonatkozóan kérdezem: elszámolni eredeti “papíros” számlával, vagy elektronikus számlával, átutalás bankkivonatával kell?
  Köszönöm.

  Kedves Joci!
  Elektronikusan kiállított számla elfogadható, de csak elektronikus módon továbbítva. Bankszámla kivonat az átutalásról nem elegendő.

  Tisztelt Hitelnet!
  Olyan kérdésem lenne, hogy tanyára a falusi csokot fel lehet venni, ha az ingatlan nem rendelkezik ivóvíz minőségű bevizsgálással? Elég, ha a rendelkezésre álló 3 év alatt történik ez meg?
  Köszönöm válaszokat.

  Kedves Mátyás!
  Amennyiben már megvan a fúrt kút, akkor már a falusi CSOK kérelem benyújtásakor kell a vizsgálat igazolása. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Köszönöm a válaszukat, de a Takarékbanktól kapott kitöltendő ” Kérelem és nyilatkozat ” nyomtatvány átolvasása után az alábbi pontokon belül említik meg a TB. jogviszony igazolás helyetti GYOD -ot:
  – a 18. pontban a használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén, valamint a 19. pontban egy vagy két gyermek után új lakás építéséhez vagy vásárlásához kapcsolódóan.

  Ezenkívül a 16. oldaltól a falusi CSOK igénylése esetén kell kitölteni a 32. – 43. pontig a nyomtatványt, amiben a 35. pontban nem szerepel a Tb. biztosítással kapcsolatos leírásnál a GYOD.
  Viszont a 42. pontban a három vagy több gyermek utáni lakás építéséhez vagy vásárlásához kapcsolódóan már megemlítik a Tb. jogviszony helyett a GYOD -ot.

  A házaspárnak két gyermeke van és meglévő lakás korszerűsítésére szeretnék igénybe venni a falusi Csokot.
  A férj nem rendelkezik a szükséges TB. jogviszonnyal , csak a feleség GYOD-ot kap.

  Lehetséges, hogy két gyermek után és meglévő lakás korszerűsítésére mégsem jogosultak
  a falusi CSOK-ra, vagy véletlenül kimaradt a leírásból?

  Már benyújtás alkalmával a Takarékbankban indulási költségek merülnek fel, ezért fontos pontosítani a nem egyértelmű leírást.

  Előre is köszönöm a mielőbbi válaszukat!

  Kedves Ilona!
  Korábbi válaszunkat fenntartjuk, 2 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén is megfelelő a GYOD határozat TB jogviszony igazolás helyett. További egyeztetés, ügyintézés érdekében kérjük, keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

  Köszönöm a gyors válaszukat !
  Még az alábbi 2 kérdésre szeretnék választ kapni a falusi CSOK-kal kapcsolatban:
  1. A Takarékbank ügyféltájékoztatója szerint az induló költségekben csak a bővítés esetén kérik le a térképmásolatot, aminek a költsége 3.000.-Ft.
  Viszont a meglévő lakás korszerűsítéséhez csak egy nem hiteles tulajdoni lap lekéréséért kell 1.000.-Ft díjat fizetni.
  Ezek szerint a meglévő lakás korszerűsítésénél az értékbecslőnek nincs szüksége a helyszíni szemle során a térképmásolatra, vagy a térképmásolat 3.000.-Ft díját az értékbecslési díj már tartalmazza?
  2. A falusi CSOK támogatás összegét csak a házaspár egyikének bankszámlájára
  kérhetik, vagy annak a hozzátartozónak, rokonnak a bankszámlájára is, aki megelőlegezte számukra a korszerűsítési munkák költségeit?
  Előre is köszönöm mielőbbi válaszukat!

  Kedves Ilona!
  Térképmásolat minden esetben szükséges, amennyiben a célingatlan nem lakás, hanem családi ház. Ennek díját az értékbecslési díj nem tartalmazza.
  A falusi CSOK összegét a támogatott személy bankszámlájára utalja a hitelintézet. A támogatási összeg kifizetése hozzátartozó, rokon számlájára nem kérhető.

  Köszönöm gyors válaszukat!

  Szülői házban 1/4-ed (apai örökség) tulajdonom van, édesanyámmal lakunk együtt, neki van 1/2 része! Van 1 gyermekünk és tető felújításra szeretnénk igénybe venni a falusi Csok-ot! A TB, minden más feltételeknek megfelelek!
  Van esély, mód az igénylésre?

  Kedves Péter!
  A jogosultsághoz legalább 50% tulajdonrésznek kellene lennie Önnek és párjának együttesen. 1/4 arányban tulajdonolt ingatlanra a falusi CSOK sajnos nem vehető fel.

  Tisztelt HITELNET!
  Falusi CSOK esetén a házaspár együttes igénylésekor a férj nem rendelkezik a szükséges TB jogviszonnyal, a feleség viszont GYOD-ot kap a 26 éves súlyosan fogyatékos gyermeke után.
  Az előzőekben azt az információt kaptam Önöktől, hogy a fenti házaspár végleges GYOD határozattal jogosult lehet a támogatásra.
  A Takarékbank ügyféltájékoztatójában viszont csak az szerepel, hogy a házastárs esetén legalább az egyik félnek a Tbj. 6.-a szerint biztosítottnak kell lenni. Nem szerepel benne, hogy elég, ha az egyik fél legalább GYOD-ot kap. Nem is említik meg kivételes esetként a GYOD-ot. Ezek szerint a fenti házaspár nem jogosult a falusi CSOK-ra?
  A Takarékbank egyik kirendeltsége olyan információt adott, hogy úgy tudja, utasítottak már el GYOD-os igénylést. Több kérdésre sem tud a Takarékbank ügyfélszolgálata, sem a kirendeltség egyértelmű válaszokat adni.
  Van-e erre kormányrendelet, vagy a bankok eltérhetnek ebben a feltételben?
  A Takarékbanknak van-e e-mail címe, ahonnan meg lehetne tudni, mert ezt sem közlik.
  A házaspár már a szükséges dokumentumokat intézi a falusi CSOK igényléshez, de ha a fenti kérdésre nem kap egyértelmű választ, addig nem tudja beadni az igénylést.
  Előre is nagyon szépen köszönöm.

  Kedves Ilona!
  Mint ahogy a vonatkozó kormányrendelet, úgy a Takarékban ügyféltájékoztatója is tartalmazza, hogy: A biztosítotti jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm.
  Beadtuk a papírokat a bankba. 2018 áprilisában vettük a házat. Most derült ki, az előző tulajt 2018 júliusában megbüntették, mert nem volt minden helység feltüntetve. ez a rész még most sincs feltüntetve a térképen. addig áll az ügy.
  Mennyi idő, amíg feldolgozza a hivatal? Március közepe óta görcsölünk már a falusi csokon.

  Kedves Andi!
  Kérdésére az érintett hivatal tud pontos választ adni.

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 45135 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  3.7K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x