Falusi CSOK feltételei, települések 2021

2020. december 28-n módosításra került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet! Az alábbiakban összefoglaljuk a témával kapcsolatos információkat, tudnivalókat.

Falusi CSOK

Falusi CSOK településlista 2021-ben

A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a falusi csok összege

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.

Falusi CSOK hitel

A legalább két gyermek után igénybe vett falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – Falusi CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 15 000 000 Ft.

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 5.000.000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 7.500.000 Ft.

Míg falusi CSOK igénylésénél előírás, hogy amennyiben lakásvásárlással egybekötött bővítéshez vagy korszerűsítéshez igényeljük a támogatást, akkor a vételár kiegyenlítéséhez legfeljebb a kedvezmény 50%-a vehető fel, addig a kamattámogatott hitel vonatkozásában ilyen előírás nincsen. A falusi CSOK hitel tehát a vételár kiegyenlítéséhez, illetve a bővítés, korszerűsítés bekerülési költségének finanszírozásához bármilyen arányban felhasználható. Az igényelt hitel összegét nem kötelező mindkét célra felhasználni, akár csak az egyik (vásárlás), akár csak a másik (bővítés, korszerűsítés) célra is igényelhető a teljes összeg.

Segítünk a falusi csok ügyintézésben

A Hitelnet.hu szakértői díjmentesen segítenek a hitel és CSOK támogatások ügyintézésében.

Visszahívást kérek

Falusi CSOK hitel 1 gyermek esetén?

1 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén a fenti kamattámogatott lakáshitel igénybevételére nincs lehetőség, más típusú hitel azonban elérhető.

Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az, hogy falusi CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, attól függ, hogy a támogatást hány gyermek után kívánjuk igénybe venni.

Legfeljebb 2 gyermek után igényelt Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén szükséges TB jogviszony:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, valamint

 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Falusi CSOK és ÁFA visszaigénylés együtt?

Míg falusi CSOK igénylésére 2019. július 1. óta van lehetőség, addig adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől igényelhető. Gyakran felmerülő kérdés, jogosult lehet-e falusi ÁFÁ-ra az, aki már igényelte a falusi CSOK-ot, s ha igen, miként van erre lehetőség.

A kérdés szempontjából meg kell különböztetni az igénylők azon csoportját, akik ugyan már beadták falusi CSOK iránti kérelmüket, de részükre támogatás folyósítása még nem történt, illetve azokat az igénylőket, akik részére már történt falusi CSOK folyósítás.

Folyamatban lévő falusi CSOK igénylés esetén

Amennyiben a falusi CSOK szerződés aláírására még nem került sor, úgy van lehetőség a támogatási kérelem visszavonására, majd új igénylés benyújtására. Ehhez a korábban már benyújtott dokumentumokat újra be kell nyújtani, ha azok érvényességi ideje lejárt.

Ha a támogatási szerződés már aláírásra került, akkor az ÁFA igényléshez azt fel kell bontani, az eredeti állapotot helyreállítani, s szintén új kérelem benyújtásával igényelhető mindkét támogatás egyidejűleg.

Már folyósított falusi CSOK esetén

Ha a falusi CSOK szerződés aláírásán túl, már részfolyósítás is történt a támogatásból, akkor azon munkálatok vonatkozásában, melyekre a támogatási szerződés megkötésre került, ÁFA visszatérítés igénybevételére már nincs lehetőség.

Fenti esetben adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a falusi CSOK szerződésben vállalt munkálatok befejezését követően, újabb lakáscél megvalósítására nyújtható be.

Az  ÁFA visszatérítés jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat!

További kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

A falusi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelről, valamint az 1 gyermekes falusi CSOK-ot igénylők által elérhető további hitellehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltését követően! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is! Előzetes tájékozódáshoz kérjük, számoljon online lakáshitel kalkulátorunkkal!

Falusi CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • GYOD-ra felvehető a falusi CSOK?

  TB jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A lakásvásárlásra felvett CSOK után igényelhető a falusi CSOK felújításra?

  Falusi CSOK felújítási összegének igénylésekor ugyanezen ingatlan vásárlására felvett CSOK összegét nem kell levonni.

  Ha azonban a preferált településen lévő ingatlanra korábban nem vásárlási CSOK, hanem például építési, vagy nem CSOK, hanem szocpol vagy bármely egyéb vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás lett felvéve, akkor annak összegével csökkenteni kell a felújításra adható falusi CSOK összegét.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Falusi CSOK-os házba ki jelenthető be?

  A falusi CSOK-os ingatlanba a támogatott személyeknek és a gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatás igénylése történt, állandó lakcímet kell létesíteniük. Úgy tudjuk, hogy nem szegi meg a CSOK előírást az a támogatott személy, akinek közeli hozzátartója is lakóhelyet létesít az ingatlanban. Azonban javasoljuk ez ügyben az illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályának megkérdezését!

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Családtagtól történő házvásárlásra jár a falusi CSOK?

  A falusi CSOK nem igényelhető használt lakóingatlan vásárlásával egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, amennyiben az eladó támogatott személyeknek közeli hozzátartozója.

  Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Katás számla elfogadható falusi CSOK esetén?

  Falusi CSOK igénylésénél KATA vállalkozó áfamentesen kiállított számlája is elfogadható. Nem feltétel, hogy a számlabenyújtási kötelezettség teljesítésnél csak a 27% ÁFA tartalmú lenne elfogadható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.6K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó napot!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a falusi CSOK nak mi a feltételei, illetve az összege. 1 gyermekünk van, de vállalnánk még 1-et 5 éven belül.
  Köszönöm szépen válaszát.

  Kedves Vivien!
  A falusi CSOK feltételeit és összegét fenti bejegyzésünkben olvashatja. Két gyermek után használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre 2,6M Ft igényelhető oly módon, hogy maximum 1,3M Ft használható fel a vételár kifizetéséhez, a fennmaradó összeg pedig korszerűsítéshez és/vagy bővítéshez. Vállalt gyermek után igényelt falusi CSOK esetén feltétel, hogy házasok legyenek. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó estét!
  Azt olvasom fentebb erről a közműves dolgokról, hogy ha pl. nincs ivó víz, vízhálózat, akkor lehet vállalni a korszerűsítésbe a bevezetését, viszont ha olvasom a feltételeket, akkor ott már úgy írja, hogy rendelkeznie kell közmű szolgáltatásokkal. Ezt nem értem, most ha nincs bent a vízóra, vízhálózat lehet igényelni így a korszerűsítésbe, hogy lesz vagy már előtte bent kell lennie a víznek? Sok posztot olvastam, hogy elbukták a támogatást, mert nem volt víz, bár vállalták a korszerűsítésbe, hogy lesz.

  Kedves Zsolt!
  Kérdésével kapcsolatban legfrissebb bejegyzésünkből IDE kattintva tájékozódhat.

  Tulajdoni lapon így szerepel az ingatlan: lakóház, kert, állatorvosi rendelő.
  Ebben az esetben igényelhető falusi CSOK korszerűsítésre, amennyiben nem csak lakóház szerepel a tulajdoni lapon?

  Kedves Éva!
  A falusi CSOK jogosultságot sajnos kizárja az állatorvosi rendelő megnevezés a tulajdoni lapon.

  Hány éves házasság után jár? 41 éves vagyok, a feleségem 31 éves.
  Igénybe vehető számunkra?

  Kedves Tibi!
  A házasság időtartamára vonatkozóan nincsen előírás. Ha vállalt gyermek után is szeretnék igényelni a támogatást, akkor feltétel, hogy legalább egyikük 40 év alatti legyen a kérelem benyújtásakor. Amennyiben a fenti bejegyzésünkben leírt feltételek fennállnak, úgy igényelhető a falusi CSOK. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Érdeklődnék, hogy egyéni vállalkozással tudnánk igényelni falusi csokot?

  Kedves Noémi!
  Egyéni vállalkozás alapján keletkező TB jogviszony is megfelelő CSOK igényléshez, amennyiben az legalább 1 éve, illetve a 10 milliós falusi CSOK esetén legalább 2 éve fennáll. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Érdeklődni szeretnék, hogy 3 gyerek után igényelhető a falusi Csok közfoglalkoztatott jogviszonnyal?

  Kedves Éva!
  3 gyermek után használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre/bővítésre a 10 milliós falusi CSOK közfoglalkoztatotti jogviszonnyal sajnos nem vehető igénybe.

  Tisztelt Hitelnet!
  A falusi CSOK-ot igénybe szeretnénk venni fürdőfelújításra, viszont időközben elektromos autót vásároltunk, melyhez nem ártana egy fali töltő a garázsba. Ár szempontjából még beleférne a falusi CSOK-ba, viszont elszámolható rá egyáltalán? A garázs, amibe kerülne ráadásul osztatlan közös.
  Előre is köszönöm!

  Kedves Károly!
  Információink szerint ez a tétel nem számolható el a falusi CSOK-ban.

  Jó napot!
  Érdeklődni szeretnék, hogy ha édesanyámnak van egy telke a hegyekben, ami az ő tulajdona, de nekünk adná vagy eladná. (Tudom, tudom, ajándékozni nem lehet, de akkor hogy lehet jogilag megoldani?), amire mi szeretnénk építeni a férjemmel egy új házat (csak víz, villany, szennyvíz van a telken, ház nincs). Persze olyan település, amire fel lehet venni a Falusi csokot, akkor új ház vásárlásra, három gyerekre jogosultak vagyunk a 10.000.000 Ft-ra mint új ház építése?

  Kedves Rebeka!
  A falusi CSOK új ház építésére nem igényelhető. Új ház építése esetén a normál CSOK igényelhető, melynek összege 3 gyermek esetén szintén 10 millió forint. Magát a telket édesanyja odaajándékozhatja. Miután a telek az Önök tulajdonába került, igényelhető új ház építésére a támogatás (amennyiben adott területen építhető olyan ingatlan, mely lakóházként kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban). A jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Érdeklődnék, hogy 3 meglévő gyermekem van.
  Milyen összegű támogatásra vagyok jogosult használt ház esetében?

  Kedves Ádám!
  3 gyermek után a falusi CSOK keretében 10M Ft igényelhető oly módon, hogy a vételár kifizetéséhez maximum 5M Ft használható fel. A fennmaradó összeg az ingatlan korszerűsítésére és/vagy felújítására fordítható. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Érdeklődnék, hogy jelenleg 1/2 tulajdonban van egy családi ház, mely másik 1/2 tulajdona a volt férjemé! Szeretnénk tőle megvásárolni a tulajdonrészét a jelenlegi férjem részére.
  Falusi csok felhasználható hozzá? Felújítani is szeretnénk a házat, miután az új férjemmel közös tulajdonunk lesz!

  Kedves Kriszti!
  A falusi CSOK kizárólag a 100% tulajdoni hányad egyidejű megszerzésével egybekötött korszerűsítéshez és/vagy felújításhoz igényelhető. Mivel adott esetben az ingatlan 50%-a már az Ön tulajdonában van, ezért a másik tulajdonrész megvásárlásához támogatás nem vehető igénybe. Ha az ingatlan falusi CSOK által preferált településen található, akkor a tulajdonszerzést követően, annak felújításához a támogatást igényelhetik, amennyiben a további, fenti bejegyzésünkben olvasható jogosultsági feltételek is fennállnak.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Érdeklődnék, hogy ha falusi csokot szeretnék igényelni felújításra, akkor miért nem alkalmas rá egy olyan lakás, amely 1 helyrajzi számon lévő ikerház egyik fele, van ügyvéd által írt használati megosztás, de a két lakás közös víz- és villanyórával rendelkezik, amely az én (igénylő) nevemen van?

  Kedves Kata!
  Osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a használati megosztási szerződésen túl valóban további előírás, hogy önálló víz- és villanyórával rendelkezzen az ingatlan.

  Jó estét!
  Nem értem a támogatás összege 300 000 Ft. Legfeljebb 1 gyermeknél 600 000 Ft.
  Ez mit jelent?

  Kedves Nikoletta!
  Amennyiben a falusi CSOK-ot használt házvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre igénylik, akkor 1 gyermek után 600.000 Ft igényelhető, melynek maximum a fele, 300.000 Ft használható fel a vételár kifizetéséhez. Ha már meglévő ingatlanukat korszerűsítik és/vagy bővítik, akkor 1 gyermek után 300.000 Ft összegű falusi CSOK-ra lehetnek jogosultak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Édesapám nekem ajándékozta Mányi házát. Néztem a listát, de ez a falu nem szerepel a listán.
  Csak azokon a településeken vehető igénybe a falusi csok ami a listán szerepel?
  Egyébként minden kritériumnak megfelnék.

  Kedves Mária!
  Mány település nem szerepel a falusi CSOK település listáján, így a falusi CSOK sajnos nem érhető el.

  Köszönöm válaszukat. Hát ez érdekes válasz, mert a bankban semmit nem tudnak mondani erről, hogy elfogadott-e az ilyen falra szerelhető készülék. (OTP)

  Köszönöm a választ. És abban az esetben, ha maradna a konvektoros fűtés amint írtam. Nem lenne korszerűsítve a fűtés.
  Milyen megoldást fogadnak el ennél a 2 fűtetlen helyiségben. Falra szerelhető elektromos készülék elfogadható értékbecslő szemléjekor?

  Kedves Zsolt!
  Ahogy korábbi válaszunkban is írtuk, igen, elfogadható a falra szerelhető elektromos készülék. Minderről bővebb információt ITT talál.

  Férjem a szüleitől haszonélvezettel terhelten ajándékba kapja az ingatlant. Külön bejárattal rendelkező átalakítást követően életvitelszerűen az ingatlanban fogunk élni 2 meglévő gyermekkel. Kérdésem az lenne, hogy az 1.300.000 Ft korszerűsítésre fordítható összegről a számlák lehetnek régebbiek mint az ajándékozás dátuma? Elkezdenénk a munkálatokat és nem szeretnénk elesni a támogatástól.
  Válaszukat előre is nagyon köszönöm.

  Kedves Zsuzsanna!
  A falusi CSOK jogosultságot kizárja, ha a támogatott ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt. További feltétel, hogy az ingatlanban házastársak esetén mindkét félnek rendelkeznie kell tulajdonrésszel. Falusi CSOK esetén a korszerűsítendő ingatlanban együttesen legalább 50% tulajdoni hányad szükséges.
  A korszerűsítés megkezdését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák vehetők figyelembe. Fontos azonban, hogy a támogatásból csak olyan munkálat finanszírozható, amit még nem végeztek el az értékbecslő helyszíni szemléjekor.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  A fürdőszobában és konyhában nincs fűtés. A többi helységben van konvektor. Úgy tudom hogy a falusi csoknál nem feltétlenül kell lennie fűtésnek értékbecslés szemle előtt. Vagy igen? Ha nem vállalunk fűtéskorszerűsítést ez érdekelne, hogy meglehet-e oldani fűtőtesttel ez a két helységet vagy már értékbecslés szemle előtt kell ott lennie fűtőtestnek?

  Kedves Zsolt!
  Falusi CSOK igénylésnél nem feltétel, hogy az értékbecslő helyszíni szemléjekor legyen megfelelő fűtés abban az esetben, ha annak kialakítását a falusi CSOK keretében vállalják. Ha nem, akkor már az értékbecslő helyszíni szemléjekor szükséges megfelelő fűtési mód, vagyis a fűtőtesteknek már értékbecsléskor megfelelően kell működniük. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Azt szeretném megkérdezni, hogy az ingatlanban amit néztünk gáz konvektor van, de 2 helységben nincs. Mi nem vennénk bele a korszerűsítésbe, hanem infra panelt szeretetnék önerőből a 2 fűtetlen helyiségbe. Ez így elfogadható?

  Kedves Zsolt!
  Ez attól is függ, hogy milyen két helyiségről van szó. Adott helyiség a hasznos alapterületbe csak akkor fog beleszámítani, ha az értékbecslő helyszíni szemléjekor már fűthető. Személyre szabott tájékoztatáshoz bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket.

  Még azt akarom kérdezni, hogy tegyük fel 6 millió a ház és a maradék összeget felújításra kerül, az lehetséges?

  Kedves Szilvia!
  A falusi CSOK összegének maximum a fele fordítható a vételár kifizetésére. A fennmaradó összeg felhasználható az ingatlan felújítására. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot.
  Azt szeretném kérdezni, hogy nemrégen aláírtuk a szerződést a falusi csokra. Egyéni vállalkozó csinálja a házunkat.
  Az lenne a kérdésem, hogy ő elállhat a szerződéstől? És ha igen, akkor mivel jár ez?

  Kedves Zsanett!
  Adott kérdésben irodánk nem illetékes. Jogi szakértő megkeresését javasoljuk az ügyben.

  Használt lakást szeretnék venni. Az lenne a nagy kérdésem, hogy mivel én csak a közfoglalkoztatási közmunkásként dolgozom, 2 leány gyermeket nevelem, a fiamat az apukája neveli. Így 2 gyermek után tudom-e igényelni a Falusi Csok-ot?
  Köszönöm szépen.
  Szilvia

  Kedves Szilvi!
  Amennyiben Önnek hivatalosan 2 eltartott gyermeke van, a 2 gyermek után történő falusi CSOK igényléshez elfogadható a közfoglalkoztatotti jogviszony. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot.
  5+5 millió 3 gyerekkel. Használt lakás vásárlás a terv. Többi felújítás. Ha a wc és fürdő szét van szedve szó szerint, akkor is megkapnám a támogatást egyedülállóként? Munkaviszony van és meg is maradt. Gyesen vagyok jelenleg.

  Kedves Szilvia!
  Falusi CSOK-kal történő vásárlás esetén nem probléma, ha a támogatási kérelem benyújtásakor az ingatlan nem rendelkezik fürdőszobával és WC-vel. Ezek kialakítását azonban vállalni kell a falusi CSOK keretében. Amennyiben korábbi munkaviszony a gyes ideje alatt is fennáll, s legalább 2 éves TB jogviszony igazolható, az megfelelő. A TB jogviszony kiadhatóságáról a területileg illetékes OEP tud Önnek pontos tájékoztatást adni. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt szakértő!
  Most vágtam bele a csok korszerűsítésbe, most szerzem be a szükséges papírokat. Két gyerekre az 1.3 milliót. Kérdésem az, hogy amiket beleirnek a költségvetésbe, azok közül közben a bejárati ajtót már lecseréltem. Számla megvan. Illetve a konyha járólapozásához is hozzá kezdenék. Ezeket a számlákat elfogadja a bank úgy, hogy szerződéskötés előtt lettek vásárolva? Illetve ha a szerződéskötéskor kijön az ügyintéző felmérni, akkor ugye ezek már kész lennének. Ismerősöm vásárlással babaváróval egybekötött csokot vett fel és neki a szerződéskötés előtti fél évre visszamenőleg elfogadták neki a számlákat. Elfogadják ezt így?
  Válaszát előre is köszönöm.
  Karolina

  Kedves Karolina!
  Az értékbecslés helyszíni szemléjekor már megvalósult munkálatokra a támogatás nem vehető igénybe.

  Tisztelt szakértő!

  Falusi csokot szeretnénk igényelni 3 gyerekre felújításra, áfa visszatérítés nélkül. Ebben az esetben 1,3M forintot kell számlával igazolnunk? Ezek áfával növelt számlák legyenek?

  Kedves Zsuzsa!
  A hitelintézet felé költségvetést kell benyújtani az elvégezni kívánt munkálatokról és a költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni. Amennyiben a költségvetés 1,3M Ft-ról szól, akkor annak 70%-áról kell a számlákat benyújtani. Amennyiben van ÁFA tartalom, akkor az ÁFA tartalommal növelt összegről szóló száma benyújtása szükséges. KATA-s vállalkozó ÁFA mentesen kiállított számlája is elfogadható.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  A falusi csokot szeretném felvenni. 2 gyerekem van.
  Az a kérdésem, hol bírom igényelni?

  Kedves Ádám!
  A falusi CSOK a hitelintézeteknél igényelhető. Szakértőink készséggel tájékoztatják Önt a lehetőségekről. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Szeretnék venni használt ingatlant falusi csokra, de sajnos nincs bekötve az ingatlanba a vezetékes víz! Viszont házi vízmű működik, arról van a fürdőszoba és a konyha is üzemeltetve!
  Ilyenkor mi a teendő? Elfogadják így a bankok?

  Kedves István!
  A falusi CSOk kérelem benyújtásakor még nem probléma, ha az ingatlan nem rendelkezik közműves ivóvíz-szolgáltatással. Ha azonban az adott településen (településrészen) van közműves ivóvíz-szolgáltatás, akkor vállalni szükséges, hogy a korszerűsítési munkálatok végére az ingatlanban lesz vezetékes víz. Ha nincs, akkor megfelelő a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Én is ugyanígy vagyok, az ingatlanban nincs vezetékes víz csak hidroforos… bele lehet ezt vállalni a korszerűsítésbe?

  Kedves Zsolt!
  A falusi CSOK keretében vállalható a közműves vízszolgáltatás kiépítése. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Kinéztünk egy házat egy olyan helyen, ahol a Falusi csok igénybe vehető. A kérdés, hogy én 44 éves vagyok, jelenleg amiben lakunk az én nevemen van, folyamatos munkaviszonyom van, a párom 39, jelenleg munkanélküli, három gyermekem van, idősebb 20 éves, Falusi csokra megvásárolható-e. Lakás ára 5 millió!

  Kedves Ferenc!
  Amennyiben rendelkezik a falusi CSOK jogosultsághoz szükséges legalább 2 éves – nem közfoglalkoztatotti jogviszonnyal – és a további jogosultsági feltételek, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat, is fennállnak, igénybe vehető a támogatás. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Friss házasként szeretnénk felvenni a falusi CSOK-ot. Jogosultak vagyunk rá úgy, hogy még nincs gyermek, vagy feltétele, hogy legalább egy gyereknek lennie kell?

  Kedves Mátyás!
  A falusi CSOK akkor is igényelhető, ha még nincsen gyermekük. Ez esetben feltétel a házastársi kapcsolat. A falusi CSOK keretében 2 gyermek vállalására van lehetőség. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Akkor most elbizonytalanodtam. Egy hitelügyintéző azt mondta, hogy legalább egy meglévő gyerek kell lennie. Önök azt mondják, hogy maximum kettő gyermeket lehet vállalni, viszont nem kell meglévő. Az OTP Bank-os ügyintéző pedig azt mondta, hogy három gyereket is lehet vállalni falusi CSOK-nál.

  Kedves Mátyás!
  A falusi CSOK keretében – a meglévő gyermekek számától függetlenül – legfeljebb 2 vállalt gyermek után igényelhető a támogatás. Akinek még nincs egy gyermeke sem, az is igényelheti a falusi CSOK-ot, de csak két vállalt gyermek után tudja ezt megtenni. Amennyiben 3 gyermek után szeretnék kihasználni ezt a támogatási lehetőséget, akkor az előzőekből következően akkor van rá lehetőség, ha van már legalább 1 meglévő gyermek. Meglévő gyermeknek számít a magzat is a várandósság betöltött 12. hetétől.
  Arra viszont nincs lehetőség, hogy gyermektelen házaspár 3 gyermeket vállaljon előre a falusi CSOK keretében. Ezt csak a normál CSOK-nál lehet megtenni újépítésű lakóingatlan vásárlása vagy új lakóház építése esetén.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Mi már a felújításnál tartunk, adtunk le számlákat, a számlák leadása után mennyi ideje van a banknak folyósítani?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Fruzsina!
  Nem elég a számlát leadni, az értékbecslőnek helyszíni szemlét is kell végezni. Amennyiben ez is megtörtént, akkor néhány napon belül megtörténik a folyósítás is. Pontos tájékoztatást az érintett bankfiók tud adni Önnek a konkrét ügylet ismeretében.

  Én a falusi csokot szeretném igénybe venni, mivel van 2 gyermek. Munkaviszonyom is van hozzá.
  Hogyan tudnám igénybe venni?

  Kedves Asszonyom!
  Szakértőink készséggel tájékoztatják Önt a falusi CSOK igénylésének menetéről, ám ehhez bővebb információkra lenne szükség. Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink ismertetni fogják a lehetőségeket. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Kérdése van?

  Kattintson ide és tegye fel

  Szakértőink eddig 44439 kérdésre válaszoltak.

  Iratkozz fel hírlevelünkre!

  3.6K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x