Falusi CSOK feltételei, települések 2021

2020. december 28-n módosításra került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet! Az alábbiakban összefoglaljuk a témával kapcsolatos információkat, tudnivalókat.

Falusi CSOK

Falusi CSOK településlista 2021-ben

A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a falusi csok összege

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk.1 közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.

Falusi CSOK hitel

A legalább két gyermek után igénybe vett falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – Falusi CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 15 000 000 Ft.

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 5.000.000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 7.500.000 Ft.

Míg falusi CSOK igénylésénél előírás, hogy amennyiben lakásvásárlással egybekötött bővítéshez vagy korszerűsítéshez igényeljük a támogatást, akkor a vételár kiegyenlítéséhez legfeljebb a kedvezmény 50%-a vehető fel, addig a kamattámogatott hitel vonatkozásában ilyen előírás nincsen. A falusi CSOK hitel tehát a vételár kiegyenlítéséhez, illetve a bővítés, korszerűsítés bekerülési költségének finanszírozásához bármilyen arányban felhasználható. Az igényelt hitel összegét nem kötelező mindkét célra felhasználni, akár csak az egyik (vásárlás), akár csak a másik (bővítés, korszerűsítés) célra is igényelhető a teljes összeg.

Segítünk a falusi csok ügyintézésben

A Hitelnet.hu szakértői díjmentesen segítenek a hitel és CSOK támogatások ügyintézésében.

Visszahívást kérek

Falusi CSOK hitel 1 gyermek esetén?

1 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén a fenti kamattámogatott lakáshitel igénybevételére nincs lehetőség, más típusú hitel azonban elérhető.

Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az, hogy falusi CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, attól függ, hogy a támogatást hány gyermek után kívánjuk igénybe venni.

Legfeljebb 2 gyermek után igényelt Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén szükséges TB jogviszony:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, valamint

 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Falusi CSOK és ÁFA visszaigénylés együtt?

Míg falusi CSOK igénylésére 2019. július 1. óta van lehetőség, addig adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől igényelhető. Gyakran felmerülő kérdés, jogosult lehet-e falusi ÁFÁ-ra az, aki már igényelte a falusi CSOK-ot, s ha igen, miként van erre lehetőség.

A kérdés szempontjából meg kell különböztetni az igénylők azon csoportját, akik ugyan már beadták falusi CSOK iránti kérelmüket, de részükre támogatás folyósítása még nem történt, illetve azokat az igénylőket, akik részére már történt falusi CSOK folyósítás.

Folyamatban lévő falusi CSOK igénylés esetén

Amennyiben a falusi CSOK szerződés aláírására még nem került sor, úgy van lehetőség a támogatási kérelem visszavonására, majd új igénylés benyújtására. Ehhez a korábban már benyújtott dokumentumokat újra be kell nyújtani, ha azok érvényességi ideje lejárt.

Ha a támogatási szerződés már aláírásra került, akkor az ÁFA igényléshez azt fel kell bontani, az eredeti állapotot helyreállítani, s szintén új kérelem benyújtásával igényelhető mindkét támogatás egyidejűleg.

Már folyósított falusi CSOK esetén

Ha a falusi CSOK szerződés aláírásán túl, már részfolyósítás is történt a támogatásból, akkor azon munkálatok vonatkozásában, melyekre a támogatási szerződés megkötésre került, ÁFA visszatérítés igénybevételére már nincs lehetőség.

Fenti esetben adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a falusi CSOK szerződésben vállalt munkálatok befejezését követően, újabb lakáscél megvalósítására nyújtható be.

Az  ÁFA visszatérítés jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat!

További kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

A falusi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelről, valamint az 1 gyermekes falusi CSOK-ot igénylők által elérhető további hitellehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltését követően! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is! Előzetes tájékozódáshoz kérjük, számoljon online lakáshitel kalkulátorunkkal!

Falusi CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Falusi CSOK esetén meddig nem adható el a ház?

  Falusi CSOK igénybevétele esetén 10 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a támogatott ingatlanra. Ezen időszakban is eladható az ingatlan és a támogatás továbbvitelére is van lehetőség. Feltétel azonban, hogy szintén preferált településen lévő, nagyobb alapterületű és értékű ingatlant vásároljon a támogatott személy.

  Amennyiben nem preferált településen történne a vásárlás, akkor megoldás lehet, hogy még az ingatlan eladása előtt önkéntesen visszafizetésre került a CSOK, s az újabb vásárlás során új CSOK igénylés történik.

  A visszafizetésről bővebb információ IDE kattintva olvasható. A támogatás továbbvitelének feltételeiről a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud pontos tájékoztatást adni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A falusi CSOK-ból mekkora hányad igényelhető a vételár kifizetéséhez?

  A preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásával egybekötött bővítés, illetve korszerűsítés esetén a lakásvásárlásra a támogatás maximális összegének legfeljebb 50%-a használható fel. Ha ennél magasabb vételárú lakást kíván a támogatást igénylő vásárolni, akkor a támogatás összegét meghaladó vételárrészt kölcsönből vagy saját forrásból kell kiegyenlítenie.

  Például egy 6M Ft-os ingatlan esetén a 3 gyermek után járó 10M Ft-os falusi CSOK-nak maximum a fele, 5M Ft használható fel a vételár kiegyenlítéséhez. A vételárból fennmaradó 1M Ft saját erőből vagy – megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén – lakáshitelből finanszírozható.

  A támogatási összegnek bővítésre és/vagy korszerűsítésére felhasználható keretére vonatkozóan nincs a fentiekhez hasonló megkötés. Ha a támogatást igénylő 10 millió Ft falusi CSOK támogatásra jogosult, és a megvásárolni kívánt lakás vételára 3 millió Ft, akkor a fennmaradó, legfeljebb 7 millió Ft-ot fordíthatja a támogatási szerződésben, költségvetéssel alátámasztott bővítési és korszerűsítési munkálatokra.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • 2/3 tulajdoni arányú osztatlan közös tulajdonra igényelhető a falusi CSOK 2 gyerek után?

  Osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére is igényelhető a falusi CSOK használati megállapodással. Fontos, hogy a használati megállapodás alapján a támogatott személyek együttes, legalább 50%-os használati joga fennálljon. A használati megosztási szerződést ügyvéd készíti.

  Arról, hogy mely gyermekek után igényelhető a támogatás, bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Falusi CSOK napelemre igényelhető?

  A falusi CSOK rendelet fűtéskorszerűsítés esetén lehetővé teszi megújuló energiaforrás alkalmazását is. Fontos azonban kiemelni, hogy napelem, napkollektor, klímaberendezés falusi CSOK-kal történő finanszírozása csak akkor fogadható el, ha az a központi fűtési rendszer részét képezi.

  Napelemes rendszer esetében a falusi CSOK csak a kialakításra kerülő fűtési rendszerrel összefüggésben vehető igénybe. A kialakítandó fűtési rendszer akkor támogatható, ha az részben vagy egészben árammal működik. További feltétel: a fűtés központi rendszerű, azaz az árammal működtetett fűtési rendszer a teljes lakás fűtését szolgálja egy központi irányítással.

  Amennyiben ennek a szabálynak nem felel meg a kialakítani kívánt rendszer, akkor a munkálatokhoz a falusi CSOK nem használható fel.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Csak vásárlásra is igényelhető a falusi CSOK?

  A falusi CSOK preferált településen kizárólag használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre igényelhető. Már tulajdonban lévő lakóingatlan esetén a támogatás annak korszerűsítésére és/vagy bővítésére használható fel.

  Ha a vételár megfizetésén kívül egyéb felújítási, bővítési munkálatok nem lennének, akkor önmagában a vásárláshoz a falusi CSOK nem használható fel. Ebben az esetben a normál CSOK igényelhető preferált településen is. Ennek összege 1 gyermek után 600.000 Ft. 2 gyermek után 1.430.000 Ft. 3 gyermek után 2.200.000 Ft. 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Utolsó módosítás: 2021. február 24. szerda

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.4K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Jó napot kívánok!
  Nekem van két gyerek és megvan az 1 éves munkaviszonyom. Ha jól értelmeztem, kapok 2.600.000 Ft-ot vásárlásra és plusz 1.300.000 Ft-ot bővítésre.

  Kedves Richárd!
  A falusi CSOK keretében 2 gyermek után összesen igényelhető 2,6M Ft, melynek maximum a fele, 1,3M Ft használható fel a vételár kiegyenlítésére, a fennmaradó összeg pedig bővítésre. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Címzett!
  2018 decemberében felvettem használt lakás vásárlására a CSOKot 2,2 millió forint összegben 3 gyerek után.
  Fel tudom-e venni a Falusi CSOKot meglévő lakás bővítéséhez 5 millió forint összegben 3 gyerek után?

  Kedves Bálint!
  Ha preferált településen található az ingatlan, akkor annak bővítéséhez igényelhető az 5M Ft falusi CSOK 3 gyermek után. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm
  Hány éves korig vehető igénybe a falusi csok, ha harmadik gyereket szeretnék vállalni?

  Kedves Józsi!
  A falusi CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük nem töltheti be a 40. életévét, ha vállalt gyermek után is szeretnék igénybe venni a támogatást. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tiszteletem!
  Az lenne a kérdésem, hogy én 44 éves vagyok, nejem 38. Falusi CSOK-ot szeretnénk csak igénybe venni 5+5 milliót 3 gyerekre. Nekem 13 éves folyamatos munkaviszonyom van. Sajnos feleségem nem kap semmilyen ellátást, de a TB-t is nekünk kell fizetni és ott van neki olyan 35.000 Ft TB tartozása. Ezekkel a paraméterekkel igényelhetem a falusi CSOK-ot vagy előbb jó lenne kifizetni a 35.000 Ft tartozást?
  Előre is köszönöm válaszukat.
  Tisztelettel.
  György

  Kedves György!
  Véleményünk szerint elsőként rendezni kellene a 35.000 Ft-ost TB tartozást. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  A párom 3 hónapig munkanélküli segélyen volt, de előtte 4 éve be van dolgozva folyamatosan, de most megint kapott állást, az bele számolódik a munkanélküli a tb jogviszonyhoz?
  Köszönöm.

  Kedves Cintia!
  Az álláskeresési támogatás is beleszámít a TB jogviszonyba. Elvileg a leírtak alapján megfelelő lehet, de javasoljuk, hogy az igazolás kiadásával kapcsolatban érdeklődjenek a területileg illetékes OEP-nél. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  A Falucsi CSOK-ot a régi faablakoknak az új, műanyagra történő cseréjére is igénybe lehet venni?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Gabi!
  Igen, a falusi CSOK a leírt nyílászáró cserére is igénybe vehető. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt hitelnet!
  1,5 éve gyesen vagyok és dolgozok 7 hónapja. Párommal házasok vagyunk. Nincs tartozásunk. 1 gyerekünk van. Szeretnénk még 2-t.
  Jogosultak vagyunk a Falusi Csokra?

  Kedves Bianka!
  A 10 milliós falusi CSOK-hoz legalább 2 éves folyamatos TB jogviszony szükséges. Amennyiben a párja részéről ez megvan és fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is fennállnak, igényelhető lehet a támogatás. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Akkor 5 hónap múlva igénybe tudnánk venni? Ha a gyes is beleszámít, mert akkor meglenne. Sajnos a páromnak megszakadt 32 nappal.

  Kedves Bianka!
  A gyes önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt, tehát az Ön részéről így nem lesz meg a szükséges TB jogviszony. Ha párja TB jogviszonya a veszélyhelyzet idején szakadt meg, akkor nem probléma a 30 napnál hosszabb megszakítás. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Építési engedély lejárta utáni félkész házra igényelhető-e a falusi 5+5 milliós csok?

  Kedves Gyula!
  A falusi CSOK használatbavételi engedéllyel nem rendelkező félkész házra nem vehető igénybe. A finanszírozási lehetőségekről Szakértőink készséggel tájékoztatják. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

  Tetőfelújításra is fel lehet használni? Hogyan működne a dolog?

  Kedves Gábor!
  A falusi CSOK tetőfelújításhoz is igénybe vehető. A folyósítás menetéről IDE kattintva részletes leírást olvashat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Falusi CSOK esetében a finanszírozás utólagos, de ez azt feltételezi, hogy az igénylő rendelkezik egy jelentős szabadon felhasználható összeggel amivel a kivitelezőket ki tudja fizetni. Valljuk be ez keveseknek van meg. Van-e arra mód, hogy a kivitelezőkkel kötött szerződésben a bankot bevonva a falusi CSOK összegét direktben a kivitelezőnek utalják a műszaki ellenőrzést követően? Egy komolyabb beruházásnál a kivitelezők 20-25%-os előleget követelnek, ami akár 6-800eFt is lehet.

  Kedves László!
  A falusi CSOK folyósítása az igénylők bankszámlájára történhet. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet! Érdeklődök, hogy létezik-e valahol konkrétabb leírás, hogy a falusi csok felújítási része mire használható fel? Mert ezek a meghatározások, hogy pl: konyha felújításra vagy fürdő felújításra vagy központi fűtésre – ezek igencsak tág fogalmak. A legnagyobb Magyar bankunknál három ügyintéző háromféleképp magyarázta el, hogy mire nem és mire igen……  valamint volt olyan dolog, aminek háromféle vége lett. Például az egyik ügyintéző állította, hogy egy okos telefonról (központilag) irányított wifis fűtőpanelek az központi fűtés… – habár a hőleadó és a hőt előállító nem különül el… A másik: fürdőben elfogadható a mosdó. A szekrény nem. És a szekrénybe épített mosdó? Ott… Továbbiak »

  Kedves Tibor!
  Javasoljuk, hogy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát, ahol Szakértőink választ adhatnak minden konkrét kérdésére a falusi CSOK-kal kapcsolatban. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Falusi CSOK-ot szeretnék 2 kiskorú gyermekemmel felvenni.
  Az ingatlan vételárát, ami az ÖNRÉSZEM 80%-a és nem a falusi CSOK, azt EURÓBAN is át lehet utalni az eladó számára?

  Kedves Alexandra!
  Az önerőt utalhatja más magyarországi banknál vezetett EUR számlára is, de az adásvételi szerződésben mindenképpen forintban is fel kell tüntetni a megfizetendő vételárrészeket. (pl.: X forintnak megfelelő EUR).
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Falusi CSOK-ot szeretnék 2 kiskorú gyermekemmel felvenni.
  Az ingatlan vételárát EURÓBAN is át lehet utalni az eladó számára?

  Kedves Alexa!
  Az euróban történő átutalás nem lehetőséges.

  Falusi csok és csok egyidejűleg igénybe vehető-e használt ház vásárlásnál?
  Köszönöm.

  Kedves Rita!
  Falusi CSOK és CSOK egyidejűleg nem vehető igénybe.

  Kedves Hitelnet.hu! A fenti részben az alább idézett leírás volt található: “Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén Gyermekek száma Támogatás összege 1 600.000 Ft 2 2.600.000 Ft 3 vagy több 10.000.000 Ft … E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.” Ezt én úgy értelmeztem, hogy igénybe lehet venni a falusi CSOK-ot és a CSOK-ot, bővítés vagy korszerűsítés esetén. Kérem segítsen értelmezni a… Továbbiak »

  Kedves Gábor!
  Egyidejűleg, ugyanazon célra nem igényelhető a CSOK és a falusi CSOK. A fent leírtak alapján, ha az igénylő a meglévő lakása vásárlásához, amit most bővíteni vagy korszerűsíteni szeretne, korábban CSOK-ot vett igénybe, akkor annak összegét nem kell levonni a falusi CSOK korszerűsítésre, bővítésre adható összegéből.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Közmű szennyvízcsatorna szolgáltatás az ingatlanon nem valósítható meg. Lakás korszerűsítési támogatáson belül házi szennyvíztisztító berendezés kiépítésére is igénybe lehet venni a támogatást?

  Kedves Tibor!
  Ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban is történhet. Ezek finanszírozására felvehető a falusi CSOK támogatás korszerűsítési része. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Gyodra megjár a falusi csok és kiállítják a tb jogviszonyt?

  Kedves Ferenc!
  Ha végleges határozat alapján GYOD-ban részesül az igénylő, akkor nem kell TB jogviszony igazolást kérni. Ebben az esetben a végleges GYOD határozatot szükséges benyújtani. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet! Szeretnénk a párommal vásárolni egy családi házat (25.000.000 Ft-ig). Arra gondoltunk, mivel önerünk nincs, felvesszük a babaváró kölcsönt 10 millió forintot, illetve a falusi CSOK-ot. Ezen kívül szeretnénk igénybe venni a 15 millió forintos kamattámogatott hitelt is a falusi csokhoz. A falusi csoknak az 5 millió forintos részét illetve a babaváró felét fordítanánk önrészre, a babaváró másik felét pedig a ház felújítására. Két gyermekünk van (5 és 2 évesek), de szeretnénk harmadik babát is. Nem vagyunk összeházasodva, és mindketten 31 év alattiak vagyunk. A “férjem” jövedelme 248.000 Ft, a cafetériája havonta 17.000 Ft, és utazási költségtérítése 30.000 Ft.… Továbbiak »

  Kedves Tímea!
  A falusi CSOK hitel maximális összegét befolyásolja, hogy az ingatlan mely településen helyezkedik el, valamint meghatározó annak értékbecslő által megállapított forgalmi értéke is. A babaváró hitel felhasználható lakásvásárlás esetén önerőként, de ha 90 napon belül történik a lakáshitel felvétele, akkor a terhelhetőségnél figyelembe kell venni a babaváró hitel 25%-át is. Javasoljuk, hogy töltsék ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabottan tájékoztatják Önöket. >! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Érdekelne!
  2 unokámat egyedül nevelem, semmi nem volt rájuk felhasználva!

  Kedves Asszonyom!
  Unokák után a nagyszülő nem jogosult CSOK igénylésre. CSOK-ot Ön akkor tudna igényelni, ha a gyermekek szüleinek halála esetén az Önnel közös háztartásban élő unokáinak Ön legalább egy éve a gyámja lenne.

  Üdvözlöm.
  Szeretnék érdeklődni, hogy van egy L alakú vályogból készült családi házunk. Van három gyermekem. Szeretnénk tetőt cserélni igénybe véve a csok-ot de úgy, hogy az L alakot kiegészítenénk egy terasszal és így kocka alakú lenne. Olyat hallottam viszont, hogy ez nem jó a felújításhoz, mert nő a tető alapterülete, de a bővítésbe meg csak akkor lenne jó, ha fel lenne falazva nem nyitott terasz készülne. Lehet-e így igénybe venni CSOK-ot vagy sem?
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Orsolya!
  A falusi CSOK-ot a leírtak alapján csak a meglévő lakóingatlan tetőcseréjére tudnák felhasználni, a teraszra nem. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Olyan kérdésem lenne, hogy a Falusi Csok költségvetésben, amit beírunk azt kötelező meg is csinálni (gondolok itt pl. arra, hogy másnál több lesz a költség a vártnál, ezért másra nem jut), illetve mekkora eltérés lehet az összegekben (úgy gondoltuk inkább többet írunk be egy egy műveletre)? Valamint beépített villanytűzhely mehet bele?
  Nagyon szépen köszönöm.
  Alexandra

  Kedves Asszonyom!
  A költségvetésben rögzített munkálatokat el kell végezni. Villanytűzhely nem finanszírozható a támogatásból. Már megkötött falusi CSOK szerződés lévén célszerű lenne az érintett bankfiókkal egyeztetni. Az ügylet részleteinek ismeretében az adott pénzintézet tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.

  Üdvözlöm!
  Adott egy ház, amit eladnék és visszafizetném az 1,43m Ft 2017-ben fel vett csokot. Kérdésem az, ha egyelőre nincs még komoly vevő házra, de pont most lenne olyan ház, ami megfelelő, akkor falusi csokból levonják az 1,43 Ft csokot, a maradék felvehető-e a támogatott hitellel? Ez pont fedezné a másik házat. A régi házamat 1 éven belül eladnám. Vagy a támogatott hitelhez mindenképp vissza kell fizessem az 1,43m Ft-ot, hogy tisztalappal induljak?
  Köszönöm.

  Kedves József!
  Van lehetőség arra is, hogy most falusi CSOK különbözetet és ahhoz kapcsolódó támogatott hitelt igényeljen, majd a meglévő ház 1 éven belüli eladását követően az 1,43M Ft CSOK-ot átjegyeztesse az újabb ingatlanra, ha az nagyobb hasznos alapterületű és értékű, mint a korábbi ház. Ha meglévő gyermekei vannak, akkor az is megoldás lehet, hogy most önkéntesen visszafizetik a CSOK-ot és az újabb házvásárláshoz a falusi CSOK teljes összegét igénylik.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Mélyen Tisztelt Hitelnet! Egy olyan összetett problémával fordulnék Önökhöz, hogy a Falusi CSOK-kal + kamattámogatott hitellel szeretnék megvásárolni egy ingatlant. Terveink szerint a falusi CSOK 5+5 millió Ft mellett felvennénk még 6 millió forint kamattámogatott hitelt. Az 5+6 millió forint lenne a vételár, majd a másik 5 millió pedig a felújítás. A problémák az alábbiak: 1. A földhivataltól lekért térképmásolatán látható, a telken lévő nyári konyha/garázs épülete, viszont a tulajdoni lapon nincs feltüntetve, csak annyi, hogy kivett lakóház és udvar. Ez jelenthet-e bármi problémát az elbírálás során? 2. Banki ügyintézőnkkel egyeztetve (OTP) azt mondta, hogy ez problémát nem jelent, viszont… Továbbiak »

  Kedves Csaba!
  Az OTP Bank ügyintézője által tett javaslat bevált gyakorlat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm.
  Én csak azután érdeklődnék, hol lehet érdeklődni a falusi csok után?
  Köszönöm.

  Kedves Fruzsina!
  A jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdv.
  A probléma a következő :
  2020-ban igényeltük a babaváró hitelt (Nincs még gyermekünk) amit sikeresen megkaptunk. Falusi CSOK-ot is fel szeretnénk venni 3 vállalt gyermekre. A használt ház 10.000.000 Ft. A terv, hogy a babaváróból 5.000.000 Ft és a Falusi CSOK-ból szinten 5 milliót fizetünk. 2021. januárban megírtuk a ház adásvételit is. A bank most azt mondja, hogy változott a törvény és nem ad 10 milliót, mert csak 2 gyermeket lehet vállalni, ha nincs egy gyermek sem.

  Kedves József!
  Ez valóban így van, maximum 2 gyermeket lehet előre vállalni a falusi CSOK keretében. (A magzat már gyermekként vehető figyelembe, ha betöltötte a 12. várandóssági hetet.) Ez azonban nem most változott, a falusi CSOK indulásától kezdve így van.

  Nagyon szépen köszönöm a választ. Akkor a 80.000 Ft-, ügyvédi díjat elbuktuk? Vagy lehet módosítani? Mert ugye a szerződés ennyibe került és ezáltal jelenleg teljesíthetetlen, hiszen nem kapunk ennyi falusi CSOK-ot.

  Kedves József!
  Az adásvételi szerződés módosítható adott feltételeknek megfelelően.

  Tisztelt Ügyintéző!
  Falusi csokra szeretnénk a tetőtérben a fürdőszobát felújítani. Vízvezeték, WC, kézmosó, csapok fel vannak szerelve, ezeket használjuk, burkolatként linóleum van leragasztva, falburkolat nincs. Szeretnénk zuhanyzót kialakítani. Földszinten van egy fürdőszoba. A falusi csokkal kivitelezhető lenne?
  Tisztelettel.
  Ági

  Kedves Ági!
  A leírt munkálatokra a falusi CSOK igénybe vehető. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Melyik az a Bank, amelyik 6 hónap passzív KHR-rel ad lakáshitelt?

  Kedves Fehér!
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű lakáshitel ügyintézést is!

  Tisztelt Cím!
  Falusi CSOK esetében visszaigényelhető-e a 27%-os ÁFA-t tartalmazó számlák után az ÁFA, ha a munkadíj nem ÁFA-s? A bankban azt az információt kaptam, hogy csak akkor igényelhetem vissza az ÁFA-t, ha minden számlám 27%-os ÁFA-t tartalmaz. Amennyiben visszaigényelhetem, akkor is elegendő az összköltség 70%-ról a számlák bemutatása?
  Köszönettel: Csaba

  Kedves Csaba!
  A 27%-os ÁFA tartalom visszaigényelhető, ha a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át számlával igazolják. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe, az ÁFA mentesen kiállított számla viszont elfogadható amellett, hogy áfát csak a 27%-kal kiállított számlák után tudja visszaigényelni. Nem kell tehát minden számlának 27% ÁFA tartalmúnak lenni.

  Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan működik ez a falusi csok?
  Mik szükségesek hozzá?

  Kedves Dávid!
  Fenti bejegyzésünkben és IDE kattintva részletes leírást olvashat a falusi CSOK működéséről. Amennyiben ezek átolvasása után is lenne kérdése, készséggel állunk rendelkezésére, kérjük, küldje el konkrét kérdését.
  A falusi CSOK igényléséhez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm.
  Szeretnék érdeklődni, hogy falusi csokhoz kötelező-e a korszerűsítést igénybe venni és menyi tb jogviszony kellene hozzá?
  Köszönöm.

  Kedves Andrea!
  A falusi CSOK preferált településen történő használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítés és/vagy bővítés esetén érhető el. Szükséges tehát vagy korszerűsíteni vagy bővíteni a vásárolandó ingatlant. A falusi CSOK-hoz 1 éves, illetve a 3 gyermek után igényelt 10M Ft-os támogatás esetén legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. Csak vásárláshoz a normál CSOK vehető igénybe. Ehhez elegendő legalább 180 napos TB jogviszony. A használt lakásvásárlásra vonatkozó CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK/CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  4 gyermekem van. 180 napos tb jogviszonnyal felvett csok bővítésre 2 750 000 Ft támogatás után, 180 nap múlva, igényelhetem a falusi csók 5.000.000 Ft-os korszerűsítésre támogatást?
  Köszönöm.

  Kedves Mónika!
  A falusi CSOK igényléséhez adott esetben legalább 1 éves TB jogviszony szükséges. Ennek teljesülése esetén az 5M Ft-os támogatásból le kell venni a korábban bővítésre kapott CSOK összegét és a különbözet igényelhető.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  3.4K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x