Falusi CSOK feltételei, települések 2021

2020. december 28-n módosításra került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet! Az alábbiakban összefoglaljuk a témával kapcsolatos információkat, tudnivalókat.

Falusi CSOK

Falusi CSOK településlista 2021-ben

A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a falusi csok összege

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk.1 közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.

Falusi CSOK hitel

A legalább két gyermek után igénybe vett falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – Falusi CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 15 000 000 Ft.

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 5.000.000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 7.500.000 Ft.

Míg falusi CSOK igénylésénél előírás, hogy amennyiben lakásvásárlással egybekötött bővítéshez vagy korszerűsítéshez igényeljük a támogatást, akkor a vételár kiegyenlítéséhez legfeljebb a kedvezmény 50%-a vehető fel, addig a kamattámogatott hitel vonatkozásában ilyen előírás nincsen. A falusi CSOK hitel tehát a vételár kiegyenlítéséhez, illetve a bővítés, korszerűsítés bekerülési költségének finanszírozásához bármilyen arányban felhasználható. Az igényelt hitel összegét nem kötelező mindkét célra felhasználni, akár csak az egyik (vásárlás), akár csak a másik (bővítés, korszerűsítés) célra is igényelhető a teljes összeg.

Segítünk a falusi csok ügyintézésben

A Hitelnet.hu szakértői díjmentesen segítenek a hitel és CSOK támogatások ügyintézésében.

Visszahívást kérek

Falusi CSOK hitel 1 gyermek esetén?

1 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén a fenti kamattámogatott lakáshitel igénybevételére nincs lehetőség, más típusú hitel azonban elérhető.

Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az, hogy falusi CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, attól függ, hogy a támogatást hány gyermek után kívánjuk igénybe venni.

Legfeljebb 2 gyermek után igényelt Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén szükséges TB jogviszony:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, valamint

 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Falusi CSOK és ÁFA visszaigénylés együtt?

Míg falusi CSOK igénylésére 2019. július 1. óta van lehetőség, addig adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől igényelhető. Gyakran felmerülő kérdés, jogosult lehet-e falusi ÁFÁ-ra az, aki már igényelte a falusi CSOK-ot, s ha igen, miként van erre lehetőség.

A kérdés szempontjából meg kell különböztetni az igénylők azon csoportját, akik ugyan már beadták falusi CSOK iránti kérelmüket, de részükre támogatás folyósítása még nem történt, illetve azokat az igénylőket, akik részére már történt falusi CSOK folyósítás.

Folyamatban lévő falusi CSOK igénylés esetén

Amennyiben a falusi CSOK szerződés aláírására még nem került sor, úgy van lehetőség a támogatási kérelem visszavonására, majd új igénylés benyújtására. Ehhez a korábban már benyújtott dokumentumokat újra be kell nyújtani, ha azok érvényességi ideje lejárt.

Ha a támogatási szerződés már aláírásra került, akkor az ÁFA igényléshez azt fel kell bontani, az eredeti állapotot helyreállítani, s szintén új kérelem benyújtásával igényelhető mindkét támogatás egyidejűleg.

Már folyósított falusi CSOK esetén

Ha a falusi CSOK szerződés aláírásán túl, már részfolyósítás is történt a támogatásból, akkor azon munkálatok vonatkozásában, melyekre a támogatási szerződés megkötésre került, ÁFA visszatérítés igénybevételére már nincs lehetőség.

Fenti esetben adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a falusi CSOK szerződésben vállalt munkálatok befejezését követően, újabb lakáscél megvalósítására nyújtható be.

Az  ÁFA visszatérítés jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat!

További kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

A falusi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelről, valamint az 1 gyermekes falusi CSOK-ot igénylők által elérhető további hitellehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltését követően! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is! Előzetes tájékozódáshoz kérjük, számoljon online lakáshitel kalkulátorunkkal!

Falusi CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Falusi CSOK esetén meddig nem adható el a ház?

  Falusi CSOK igénybevétele esetén 10 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a támogatott ingatlanra. Ezen időszakban is eladható az ingatlan és a támogatás továbbvitelére is van lehetőség. Feltétel azonban, hogy szintén preferált településen lévő, nagyobb alapterületű és értékű ingatlant vásároljon a támogatott személy.

  Amennyiben nem preferált településen történne a vásárlás, akkor megoldás lehet, hogy még az ingatlan eladása előtt önkéntesen visszafizetésre került a CSOK, s az újabb vásárlás során új CSOK igénylés történik.

  A visszafizetésről bővebb információ IDE kattintva olvasható. A támogatás továbbvitelének feltételeiről a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud pontos tájékoztatást adni.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • A falusi CSOK-ból mekkora hányad igényelhető a vételár kifizetéséhez?

  A preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásával egybekötött bővítés, illetve korszerűsítés esetén a lakásvásárlásra a támogatás maximális összegének legfeljebb 50%-a használható fel. Ha ennél magasabb vételárú lakást kíván a támogatást igénylő vásárolni, akkor a támogatás összegét meghaladó vételárrészt kölcsönből vagy saját forrásból kell kiegyenlítenie.

  Például egy 6M Ft-os ingatlan esetén a 3 gyermek után járó 10M Ft-os falusi CSOK-nak maximum a fele, 5M Ft használható fel a vételár kiegyenlítéséhez. A vételárból fennmaradó 1M Ft saját erőből vagy – megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén – lakáshitelből finanszírozható.

  A támogatási összegnek bővítésre és/vagy korszerűsítésére felhasználható keretére vonatkozóan nincs a fentiekhez hasonló megkötés. Ha a támogatást igénylő 10 millió Ft falusi CSOK támogatásra jogosult, és a megvásárolni kívánt lakás vételára 3 millió Ft, akkor a fennmaradó, legfeljebb 7 millió Ft-ot fordíthatja a támogatási szerződésben, költségvetéssel alátámasztott bővítési és korszerűsítési munkálatokra.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • 2/3 tulajdoni arányú osztatlan közös tulajdonra igényelhető a falusi CSOK 2 gyerek után?

  Osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére is igényelhető a falusi CSOK használati megállapodással. Fontos, hogy a használati megállapodás alapján a támogatott személyek együttes, legalább 50%-os használati joga fennálljon. A használati megosztási szerződést ügyvéd készíti.

  Arról, hogy mely gyermekek után igényelhető a támogatás, bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Falusi CSOK napelemre igényelhető?

  A falusi CSOK rendelet fűtéskorszerűsítés esetén lehetővé teszi megújuló energiaforrás alkalmazását is. Fontos azonban kiemelni, hogy napelem, napkollektor, klímaberendezés falusi CSOK-kal történő finanszírozása csak akkor fogadható el, ha az a központi fűtési rendszer részét képezi.

  Napelemes rendszer esetében a falusi CSOK csak a kialakításra kerülő fűtési rendszerrel összefüggésben vehető igénybe. A kialakítandó fűtési rendszer akkor támogatható, ha az részben vagy egészben árammal működik. További feltétel: a fűtés központi rendszerű, azaz az árammal működtetett fűtési rendszer a teljes lakás fűtését szolgálja egy központi irányítással.

  Amennyiben ennek a szabálynak nem felel meg a kialakítani kívánt rendszer, akkor a munkálatokhoz a falusi CSOK nem használható fel.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Csak vásárlásra is igényelhető a falusi CSOK?

  A falusi CSOK preferált településen kizárólag használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre igényelhető. Már tulajdonban lévő lakóingatlan esetén a támogatás annak korszerűsítésére és/vagy bővítésére használható fel.

  Ha a vételár megfizetésén kívül egyéb felújítási, bővítési munkálatok nem lennének, akkor önmagában a vásárláshoz a falusi CSOK nem használható fel. Ebben az esetben a normál CSOK igényelhető preferált településen is. Ennek összege 1 gyermek után 600.000 Ft. 2 gyermek után 1.430.000 Ft. 3 gyermek után 2.200.000 Ft. 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Gyakori kérdések és válaszok

  Olvassa el a mások által feltett további gyakori kérdéséket és válaszokat a témában.

  Megnézem

  Utolsó módosítás: 2021. február 24. szerda

  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3.4K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdvözletem!
  Amennyiben idén vásárolunk ingatlant önerőből (babaváróból valamint folyamatban van az adás-vétel) és a terhesség 12. hetét januárban betöltöttem, tehát számolhatunk egy meglévő gyerekkel már, ami mellé még tervezünk kettőt, csak bővítésre igényelhetünk-e falusi CSOK-ot? A település szerepel a falusi CSOK listán, illetve a bővítés a gyerekszobák kialakítását szolgálná.
  Kapható-e falusi CSOK csak bővítésre vagy mindenképpen vételhez kötött?
  Ha a fenti feltételek alapján tudnánk csak bővítésre igényelni és 2 gyereket vállalnánk, mennyi időn belül kell a vállalt gyerekeknek megszületni?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Kedves Asszonyom!
  A falusi CSOK csak bővítésre is igényelhető, a 12. várandóssági hetet már betöltött magzat és 2 vállalt gyermek után maximum 5M Ft összegben. Célszerű lenne azonban a falusi CSOK-ot a vásárláshoz is kihasználni, hiszen annak összege 5M Ft, ami vissza nem térítendő támogatás.
  A két vállalt gyermeknek 8 éven belül kellene megszületni.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  2 gyermek – 5 és 20 (középiskola végzős) éves gyermekek vannak, felújításra szeretnénk felhasználni a felújítási támogatást és a Falusi Csok-ot.
  Milyen lehetőségeink lennének?

  Kedves László!
  A falusi CSOK-ot akkor tudják felhasználni felújításra, ha az ingatlan preferált településen van. A preferált települése listáját, a támogatható munkálatok körét és az igénylési feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.
  A lakásfelújítási támogatásról részletes tájékoztatást IDE kattintva olvashat.
  Fontos, hogy a kétféle támogatás (falusi CSOK és otthonfelújítás) ugyanazon munkálatokra nem vehető igénybe.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  A falusi csokot korszerűsítésre szeretnénk igénybe venni. Ez mellé lehet a kamattámogatott /3%-os/ hitelt is felvenni vagy azt csak vásárlásnál?
  Üdv.
  Anita

  Kedves Anita!
  Kérdését a mai nap folyamán 12:16-kor már megválaszoltuk. A választ a bejegyzés alatt olvashatja.

  A falusi csokot korszerűsítésre szeretnénk igénybe venni. Ez mellé lehet a kamattámogatott /3%-os/ hitelt is felvenni vagy azt csak vásárlásnál?
  Üdv.
  Anita

  Kedves Anita!
  A korszerűsítésre igényelt falusi CSOK mellé is igényelhető a kamattámogatott lakáshitel 2 gyermek után maximum 5M Ft, 3 vagy több gyermek után maximum 7,5M Ft összegben.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  A megvásárolandó ingatlan kizárólag saját névre történhet? Gyermekek nevére nem lehet íratni? Akár későbbiekben?
  Köszönöm.

  Kedves Tímea!
  Ha CSOK-ot szeretne igényelni, akkor a vásárlás saját névre történhet, gyermekek nevére nem. A későbbiekben azonban a tulajdoni hányad átíratható a gyermekek nevére is.

  Üdvözlöm!
  A férjemmel szeretnénk falura költözni és egy falusi házat venni és ezzel kapcsolatban a felújításra a CSOK-ot igényelni. Két gyermekünk van 9 és 11 évesek. Én 46 éves, vagyok és a férjem 52.
  Van rá lehetőség?
  Köszönöm előre is válaszukat.
  Üdvözlettel,

  Kedves Edina!
  Meglévő gyermekek után igényelt falusi CSOK esetén nincsen szülői korhatár, így a leírtak alapján igényelhetik a támogatást, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt HitelNet!
  A párommal most lesz a polgári esküvőnk. 3 gyermeket szeretnénk vállalni. Ez esetben mekkora összeget igényelhetünk használt ház vásárlására és bővítésére, illetve ehhez mekkora hitelt vehetünk igénybe, ha szükséges?
  Válaszukat előre köszönöm!

  Kedves Cinti! Használt ház esetén maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség. Vásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre 2 gyermek után 2,6M Ft igényelhető. Ebből maximum 50% (1,3M Ft) vehető igénybe a vételár kiegyenlítéséhez. A fennmaradó összeg a korszerűsítésre és/vagy bővítésre fordítható. Ehhez a vissza nem térítendő támogatáshoz maximum 10M Ft összegű támogatott hitel igényelhető. A magzat a 12. várandóssági hét betöltése után már gyermeknek számít CSOK igénylésnél. 3 gyermek után tehát akkor tudnák igényelni a falusi CSOK-ot, ha van már egy legalább 12 hetes magzatuk. 3 gyermek után 10M Ft igényelhető. Ebből maximum 50% (5M Ft) vehető igénybe a vételár kiegyenlítéséhez.… Továbbiak »

  Üdvözlöm!
  Friss házasokként szeretnénk igénybe venni a falusi CSOK-ot és legalább 2 gyermeket tervezünk. Hitel felvétele nélkül, mekkora összeget vehetünk igénybe házvásárlásra, ill. bővítésre és ebből az összegből mekkora fordítható a ház megvásárlására?

  Kedves Máté!
  Falusi CSOK keretében házvásárlással egybekötött korszerűsítés és/vagy bővítés esetén 2 gyermek után 2,6M Ft összegű támogatás igényelhető. Ennek legfeljebb 50%-a (1,3M Ft) fordítható a vételár kifizetéséhez. A fennmaradó összeg az ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére használható fel. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm.
  3 gyermek adott a falusi csok-hoz. Hivatalosan nem élek a gyermekek apjával. Apának van egy háza. Én szeretném megvenni falusi csokra. Van ennek valami akadálya? A gyerekek neve az apáé, az enyém nem. Köszönöm.

  Kedves Tímea!
  Amennyiben a gyermekek édesapja Önnek nem élettársa, nem élnek együtt, Ön egyedülállóként az emelt összegű családi pótlékot kapja és a további jogosultsági feltételek is fennállnak, igényelhető a támogatás. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Érdeklődnék, hogy 3 gyerekem van, de egyedülálló vagyok. Tb jogviszonyom folyamatos, mindennek megfelelek. A falusi CSOK nekem vásárlásra, felújításra, korszerűsítésre egyben mennyi az igényelhető összeg, amit én kaphatok úgy, hogy nem veszek fel hitelt.
  Köszönöm.

  Kedves Laura!
  3 gyermek után használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre 10M Ft vissza nem térítendő támogatást kaphat úgy, hogy a vételár kifizetéséhez maximum 5M Ft vehető igénybe. A fennmaradó összeg az ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére használható fel. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Igénybe venném a falusi csokot 5 milliót, de 3 gyerekre igénybe vetem már 2.200.000 Ft-ot és most szűletik a 4-dik gyermekünk.
  Igénybe vehető így?

  Kedves Tamás!
  A falusi CSOK 5M Ft-os összege igényelhető a már meglévő ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi csok-ot szeretnénk igénybe venni meglévő tanyánkra, 3 meglévő gyermekre, élettársi viszonnyal.
  A fő bevételi forrásunk mezőgazdasági tevékenységből származik (állattenyésztés), de külön helyrajzi számon van a vállalkozás és a tanya. Én, mint egyéni vállalkozó vagyok a gazdaságban.
  Igénybe tudjuk venni a falusi csok-ot?
  Köszönettel: Emőke

  Kedves Emőke!
  A leírtak alapján igényelhető a falusi CSOK. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  Szeretnék érdeklődni, hogy meglévő otthonteremtési kamattámogatással felett lakáshitel mellé is igényelhető a falusi CSOK? Ezt teljes mértékben visszafizeti a bank? Korszerűsítésre használnánk fel.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Nikolett

  Kedves Nikolett!
  Meglévő otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel mellé is igényelhető a falusi CSOK. Ez teljes egészében vissza nem térítendő támogatás.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Az lenne a kérdésem, hogy ha nem sikerülne a lakásvásárlása valami miatt, akkor be lehetne újra adni a meglévő lakásunk bővítésére/korszerűsítésre vagy csak egyszer lehet benyújtani a falusi csokra az igénylést?
  Előre is köszönöm a választ.

  Kedves Csilla!
  Fenti esetben benyújtható lenne újra a falusi CSOK kérelem.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet! Az alábbi kérdéssel fordulnék Önökhöz: Falusi Csok keretén belül szeretnénk fűtésrendszert felújítani. A házban jelenleg van egy vegyes tüzelésű, és egy gázkazán is (ezzel eleget téve annak a feltételnek, hogy központi fűtés legyen). Mindkettő működőképes, bár egyik sem fiatal. Terveink szerint a két kazánt meghagynánk amíg működnek, és csak a hálózatot újítanánk, és a radiátorokat cserélnénk. Ez így működőképes lehet, vagy beleköthetnek abba, hogy a kazánok nem megfelelőek? Van egyáltalán ebbe a témában minimumkövetelmény, vagy szabvány ami kijelenti, hogy ha falusi csokkal újítunk fűtésrendszert, akkor mindenképp kell kazáncserén is gondolkodni, amely megfelel a minimumkövetelményeknek, energetikai előírásoknak? Köszönöm segítségüket… Továbbiak »

  Kedves Csaba!
  Működő fűtési rendszernek kell lenni, falusi CSOK esetén bármilyen egyedi fűtési mód elfogadható, tehát az Ön által leírtak megfelelőek.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot!
  Az volna a kérdésem, hogy a falusi CSOk-ot hova kell benyújtani? Illetve hogy utólagos elszámolás van vagy előre kiutalják és el kell vele számolni? Ha jól látom 1 gyerekre kb 300.000 Ft-ot adnak, ami a házszigetelés anyagára sem elég.

  Kedves Dániel!
  A falusi CSOK kérelem a hitelintézetekhez nyújtható be. A folyósítás készültségi fok arányosan, utólag történik. 1 gyermek után a falusi CSOK összege 300.000 Ft korszerűsítés esetén.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot kívánok.
  Érdeklődni szeretnék, hogy az eddig olvasottak alapján a csok nevű támogatást vissza kell fizetni. Ezt jól értelmezem? Valamint kérdezni szeretném, hogy vissza nem térítendő támogatást lehet-e igénybe venni. Arról van tudomásom, hogy van egy olyan támogatás, ami vissza nem térítendő, egyszeri, csak az a baj, hogy az a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozóknak nem jár. Ami véleményem szerint nagyon szomorú, hiszen egy olyan támogatáshoz, amit nem kell visszafizetni, miért számít az, hogy az ember milyen munkakörben dolgozik? Ez azért szerintem elég diszkriminatív hozzáállás.
  Tisztelettel.
  Viktória

  Kedves Viktória!
  A CSOK vissza nem térítendő állami támogatás, nem kell visszafizetni.
  Nem tudunk olyan támogatási formáról, ami kizárná a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozókat a támogatói körből.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Szép Napot!
  Azt szeretném kérdezni, akkor hogyha az én 1/1 tulajdonú lakásomat eladom, abból falusi CSOK segítségével szeretnék venni egy házat; van 3 gyermekem. A gyermekek az előző házasságomból vannak, most szintén férjnél vagyok. A férjem nem tud beszállni anyagilag az ingatlanvásárlásba. Ebben az esetben nekem kötelező tulajdonjogot adni a férjemnek a falusi CSOK-kal megszerzett ingatlanból, hogy megfeleljek a feltételeknek?
  Köszönöm a válaszukat.

  Kedves Zsóka!
  Házastársak kizárólag együttesen lehetnek jogosultak a támogatásra és további feltétel, hogy mindkét fél szerezzen – bármilyen arányban – tulajdonrészt az ingatlanban.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  A falusi csok használt lakás vásárlására is igénybe vehető?
  Ha igen, a ház megvételét követően, adásvételi szerződés benyújtása után ki is utálják a támogató összeget?
  Köszönöm a választ!

  Kedves Nelli!
  A falusi CSOK önmagában, csak a használt lakásvásárláshoz nem vehető igénybe. A falusi CSOK használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, illetve már tulajdonban lévő lakóingatlan korszerűsítésre és/vagy bővítésre igényelhető preferált településeken.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm.
  Azt szeretném megkérdezni, hogy 41 éves múltam, egyedül nevelem kettő gyermekem és szeretném igénybe venni a vissza nem térítendő falusi CSOK-ot felújításra, de nem találok semmit arra vonatkozóan, hogy jogosult lennék-e még rá?
  Köszönöm válaszát!

  Kedves Anikó!
  Meglévő gyermekek után igényelt falusi CSOK esetén nincsen szülői felső korhatár, így 41 évesen is igényelheti a támogatást, ha a további jogosultsági feltételek fennállnak. Ezekről fenti bejegyzésünkben részletes leírás olvasható. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm,
  Érdeklődnék, hogy meglevő ingatlanunk megtartásával, melyen CSOK van (1 meglévő és 1 vállalt, még nem teljesült gyerek) szeretnénk egy másik ingatlant vásárolni falusi csokkal. A meglévő csok önkéntes visszafizetése után ez lehetséges? Vagy a meglévő ingatlant mindenképpen értékesíteni kell?
  Köszönöm a választ!

  Kedves Gábor!
  A meglévő CSOK önkéntes visszafizetése esetén is csak a meglévő gyermek után lehetnének jogosultak a falusi CSOK-ra. Mivel a korábbi gyermekvállalás még nem teljesült, ezért újabb megelőlegező CSOK igénylésére nincs lehetőség.

  Ezt hogy kell érteni? Nekem amit meg akarok venni házat rendelkezik 12 m²-t meghaladó lakószobával. A konyha épp mellette van, de nincs ablaka, mert onnan nyílik a fürdő, viszont a bejárati ajtó a konyhára nyílik. A konyhából nyílik 2 szoba és a fürdő. Így elfogadják? Persze át lesz alakítva.

  Kedves Emília!
  Információink szerint már az értékbecslő helyszíni szemléje során teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy az ingatlan rendelkezik önálló szellőzésű konyhával.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  CSOK-kal épített családi ház esetében szeretnénk 2 gyermek után kihasználni a FALUSI CSOK korszerűsítésre irányult részét. (megújuló energiaforrás napelemrendszer kiépítése) Számunkra lehetséges-e a falusi csok összeg kihasználása, a jogszabályban csak csokkal vásárolt ingatlanra találtam utalást, építettre nem.
  Köszönöm a választ!

  Kedves Mónika!
  Ez esetben a 2 gyermek után adható falusi CSOK összegéből (1,3M Ft) le kell vonni a korábban építkezésre kapott CSOK összegét és a különbözet igényelhető, amennyiben a korábban kapott összeg kisebb 1,3M Ft-nál.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Nagyon szépen köszönöm a választ! Kihasználtuk az maximálisan felvehető összeget, így nálunk akkor ez egy nem járható út:

  Tisztelt Hitelnet!
  Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy Falusi csok igénylés miatt lekértük a Megyei Kormányhivataltól a TB jogviszonyról az igazolást mind a ketten!
  Tudni kell, hogy a férjem 2013.01.01-től folyamatosan van ápolásin és mióta Gyod (2019) van, azóta Gyodon, és 2015.06.02-től vagyok ápolásin és mióta Gyod (2019) van, azóta Gyodon!
  Én megkaptam a Tb igazolást, a férjem nem a Kormányhivataltól, holott neki 8 éve lesz, nekem 6 éve!
  Kérdésem az lenne, hogy a férjem miért nem kapta meg!
  Köszönöm Válaszát!
  Tisztelettel: Éva

  Kedves Éva!
  A kérdés megválaszolásában sajnos nem vagyunk illetékesek. Erre az OEP tudna Önöknek pontos választ adni. A falusi CSOK jogosultsághoz azonban elegendő, ha legalább egyikük rendelkezik a megfelelő TB jogviszonnyal, vagy végleges GYOD-ot kap.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdv.
  Igényelhetem a falusi csokot, ha egyedül nevelem a három gyermekemet és valószínű, hogy szereplek a khr-ben?

  Kedves Krisztina!
  Egyedülállók is jogosultak lehetnek a falusi CSOK-ra. A feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A negatív KHR információ nem zárja ki a falusi CSOK jogosultságot.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődnék, hogy lehet-e, hogy Csokra használt lakást vásárolnánk és egybe kötött a Falusi csokból igényelnék a korszerűsítésre az 5.000.000 Ft-ot.
  Így lehet-e igényelni mind a kettőt? 4 gyerek után.

  Kedves József!
  Megoldás lehet az is, hogy CSOK-ból megvásárolják a használt lakást, amire 4 gyermek után 2.750.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe. Majd ezt követően a falusi CSOK 5.000.000 Ft-os összegéből korszerűsítik azt, ha preferált településen van a ház. Jobban járnak azonban, ha már a vásárláshoz is a falusi CSOK-ot veszik igénybe, hiszen vásárlással egybekötött korszerűsítés esetén 10.000.000 Ft igényelhető, melynek maximum fele felhasználható a vételár kiegyenlítéséhez.
  A használt lakásra vonatkozó normál CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlöm!
  A falusi csokot korszerűsítésre, belső ajtók cseréjére is lehet igényelni? /spákz, szobák/
  Köszönöm!

  Kedves Anita!
  Igen, fenti lakáscélokra a falusi CSOK igényelhető.
  A falusi CSOK további jogosultsági feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Korszerűsítésnek mennyi a határideje?

  Kedves Erika!
  A korszerűsítés elvégzésére 3 év áll rendelkezésre.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözletem!
  3 gyermekünk van a férjemmel és jelenleg van a tulajdonunkban ingatlan, amit épp felújítunk. Olyan kérdésem lenne, hogy ha most beadjuk a felújítási támogatásra az igényt, ami 6 millióból max 3 millió, akkor az befolyásolja-e azt, ha igénybe szeretném majd venni a falusi csokot a max 10 milliót. Valamint az új ingatlanra is igénybe vehető esetleg a felújítás támogatás?
  Köszönettel.
  Melinda

  Kedves Melinda!
  A falusi CSOK jogosultságot nem zárja ki, ha jelenlegi ingatlanukra lakásfelújítási támogatást vesznek igénybe. A falusi CSOK keretében van lehetőség a támogatott ingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére is.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!
  A lakásfelújítási támogatás egy alkalommal vehető igénybe.

  Üdv.
  Azt kérdezném, hogy a házunkhoz szeretnénk hozzáépíteni egy autóbeállót és tárolót, ehhez jár-e a falusi csok?
  Köszönöm.

  Kedves Tibor!
  Autóbeálló, tároló hozzáépítéséhez a falusi CSOK nem vehető igénybe.

  3.4K
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x