Falusi CSOK feltételei, települések 2021

2020. december 28-n módosításra került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet! Az alábbiakban összefoglaljuk a témával kapcsolatos információkat, tudnivalókat.

Falusi CSOK

Falusi CSOK településlista 2021-ben

A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a falusi csok összege

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.

Falusi CSOK hitel

A legalább két gyermek után igénybe vett falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – Falusi CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 15 000 000 Ft.

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 5.000.000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 7.500.000 Ft.

Míg falusi CSOK igénylésénél előírás, hogy amennyiben lakásvásárlással egybekötött bővítéshez vagy korszerűsítéshez igényeljük a támogatást, akkor a vételár kiegyenlítéséhez legfeljebb a kedvezmény 50%-a vehető fel, addig a kamattámogatott hitel vonatkozásában ilyen előírás nincsen. A falusi CSOK hitel tehát a vételár kiegyenlítéséhez, illetve a bővítés, korszerűsítés bekerülési költségének finanszírozásához bármilyen arányban felhasználható. Az igényelt hitel összegét nem kötelező mindkét célra felhasználni, akár csak az egyik (vásárlás), akár csak a másik (bővítés, korszerűsítés) célra is igényelhető a teljes összeg.

Segítünk a falusi csok ügyintézésben

A Hitelnet.hu szakértői díjmentesen segítenek a hitel és CSOK támogatások ügyintézésében.

Visszahívást kérek

Falusi CSOK hitel 1 gyermek esetén?

1 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén a fenti kamattámogatott lakáshitel igénybevételére nincs lehetőség, más típusú hitel azonban elérhető.

Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az, hogy falusi CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, attól függ, hogy a támogatást hány gyermek után kívánjuk igénybe venni.

Legfeljebb 2 gyermek után igényelt Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén szükséges TB jogviszony:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, valamint

 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Falusi CSOK és ÁFA visszaigénylés együtt?

Míg falusi CSOK igénylésére 2019. július 1. óta van lehetőség, addig adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől igényelhető. Gyakran felmerülő kérdés, jogosult lehet-e falusi ÁFÁ-ra az, aki már igényelte a falusi CSOK-ot, s ha igen, miként van erre lehetőség.

A kérdés szempontjából meg kell különböztetni az igénylők azon csoportját, akik ugyan már beadták falusi CSOK iránti kérelmüket, de részükre támogatás folyósítása még nem történt, illetve azokat az igénylőket, akik részére már történt falusi CSOK folyósítás.

Folyamatban lévő falusi CSOK igénylés esetén

Amennyiben a falusi CSOK szerződés aláírására még nem került sor, úgy van lehetőség a támogatási kérelem visszavonására, majd új igénylés benyújtására. Ehhez a korábban már benyújtott dokumentumokat újra be kell nyújtani, ha azok érvényességi ideje lejárt.

Ha a támogatási szerződés már aláírásra került, akkor az ÁFA igényléshez azt fel kell bontani, az eredeti állapotot helyreállítani, s szintén új kérelem benyújtásával igényelhető mindkét támogatás egyidejűleg.

Már folyósított falusi CSOK esetén

Ha a falusi CSOK szerződés aláírásán túl, már részfolyósítás is történt a támogatásból, akkor azon munkálatok vonatkozásában, melyekre a támogatási szerződés megkötésre került, ÁFA visszatérítés igénybevételére már nincs lehetőség.

Fenti esetben adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a falusi CSOK szerződésben vállalt munkálatok befejezését követően, újabb lakáscél megvalósítására nyújtható be.

Az  ÁFA visszatérítés jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat!

További kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

A falusi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelről, valamint az 1 gyermekes falusi CSOK-ot igénylők által elérhető további hitellehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltését követően! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is! Előzetes tájékozódáshoz kérjük, számoljon online lakáshitel kalkulátorunkkal!

Falusi CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Klíma fűtés CSOK esetén megfelelő?

  Használt lakásvásárláshoz igényelt CSOK esetén a fűtésre vonatkozó szabályozás lehetővé teszi egyedi fűtési mód alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy a klímával történő fűtés is elfogadható. A fűtésre vonatkozó feltételt már a CSOK kérelem benyújtásakor teljesítenie kell az ingatlannak. Az elfogadható fűtési módokról részletes leírás IDE kattintva tekinthető meg. A további jogosultsági feltételekről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Ellenben, korszerűsítésre igényelt falusi CSOK esetén, amennyiben a fűtést klímával szeretnék megoldani, feltétel, hogy az központi irányítású legyen. Ebben az esetben a fűtési rendszernek a teljes lakás fűtését kell szolgálnia egy központi irányítással. Ha ennek az előírásnak nem felel meg a kialakítani kívánt fűtési rendszer, akkor a munkálatokhoz a falusi CSOK nem használható fel. A megfelelő fűtési módot a korszerűsítési munkálatok befejezéséig kell kialakítani. A témában további tájékoztatás ITT érhető el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi tulajdonrész szükséges, ha korszerűsítésre kérjük a falusi CSOK-ot?

  Korszerűsítésre és/vagy bővítésre igényelt falusi CSOK esetén a támogatott személyeknek – élettársak, házastársak igénylése esetén mindkét félnek együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a lakóingatlanban már a falusi CSOK kérelem benyújtásakor.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Gyesre felvehető a falusi CSOK?

  Önmagában a gyes nem keletkeztet TB jogviszonyt. Ha nincs mellette TB jogviszonyt keletkeztető keresőtevékenység, pl. munkaviszony, akkor a falusi CSOK nem igényelhető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Gyermeküket külön nevelő szülők esetén ki igényelheti a falusi CSOK-ot?

  A támogatásra az a szülő lehet jogosult, akivel a gyermek közös háztartásban él. A gyermek állandó lakcíme meg kell, hogy egyezzen a támogatott személy állandó lakcímével. Ezt lakcímkártyával szükséges igazolni.
  Amennyiben a gyermek korábbi házassági kapcsolatban született, akkor fentieken túl az a szülő lehet jogosult a falusi CSOK-ra, akinél a gyermek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre. került.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hűtő-fűtő klímára igénybe vehető a falusi CSOK?

  Klímaberendezés vissza nem térítendő támogatással történő finanszírozása csak abban az esetben lehetséges, ha az a központi fűtési rendszer részét képezi. Falusi CSOK esetén tehát követelmény a központi kezelés. Amennyiben adott fűtési rendszer megfelel a hatályos műszaki előírásoknak, továbbá központilag irányítható, vagyis nem csak helyiségenként, úgy igénybe vehető preferált településen lévő lakóingatlan korszerűsítése esetén a falusi CSOK.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. január 23. szombat

  Kérje ajánlatunkat!

  Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

  Ajánlatot kérek
  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Szakértő!
  Egy gyermek után venném igénybe a falusi CSOK-ot. Az ingatlanban, mely egy galériás egy légterű ház, csak a mellékhelyiség külön helyiség – jelenleg fatüzelésű kályha van, ezt váltanám ki okos klíma berendezésre. Erre igényelhetem a támogatást?
  Másik kérdésem: a 10 éves időtartamra vonatkozó jelzálog bejegyzés nem szűnik meg, ha a gyermek nagykorú lesz? Ez 10 éven belül aktuális lesz.
  Válaszát előre is köszönöm.

  Kedves Orsolya!
  Fűtéskorszerűsítésre igénybe vehető lesz a falusi CSOK, ha a fűtés központi rendszerű lesz, vagyis a fűtési rendszer a teljes lakás fűtését szolgálja egy központi irányítással.
  A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet a támogatott ingatlanból, de a támogatást biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 10 évig fennáll.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt hitelnet!
  2016-ban igénybe vettük meglévő 3 gyermekünkre a csok kedvezményt lakásvásárlásra.
  Most az lenne a kérdésem, hogy korszerűsítésre szeretnénk kivenni a falusi csok kedvezményt ugyanerre az ingatlanra, mennyi tb jogviszony ennek a feltétele? Válaszát előre is köszönöm.
  Nikoletta.

  Kedves Nikoletta!
  Fenti esetben elegendő 1 éves TB jogviszonnyal rendelkeznie legalább egyiküknek.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Kérdésem a következő!
  Nyugdíjas vagyok másfél éve, négy éve nevelem két unokáim, Bírósági határozattal gyámjuk vagyok, azóta kapom a családi pótlékot, az Államtól kapok gyerektartást! Bács-Kiskun megyében élünk egy kis településen. 2012-ben vettem egy kis házat, elkezdtem bővíteni, korszerűsíteni, de már nem nagyon bírom egyedül.
  Szeretném igénybe venni a vissza nem térítési támogatást!
  Köszönöm, ha válaszolnak!

  Kedves Anna!
  Falusi CSOK-ot abban az esetben tud igénybe venni a több mint 1 éve gyámként nevelt gyermekek után, ha a gyermekek szülei már nem élnek.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy van 3 kiskorú gyerekem. A lakás a fiam nevén van, én meg csak haszonélvezeti joggal rendelkezem.
  Így is lehet igényelni a falusi Csok-ot? A férjem külföldön dolgozik. Nekem meg nincs munkahelyem, se Tb-m.

  Kedves Kitti!
  A falusi CSOK-kal finanszírozott ingatlanban csak a támogatott személyeknek, vagyis Önnek és férjének lehet tulajdonrésze és nem lehet rajta haszonélvezeti jog. Így a leírtak alapján sajnos nem vehető igénybe a támogatás.

  Azt szeretném kérdezni falusi csokra és egybekötve korszerűsítésre az ingatlannak szennyvíz hálózatra rá kell-e csatlakozva lenni, ha a faluba be van vezetve. Feltétel-e a falusi csok megadásához?
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Edit!
  A falusi CSOK kérelem benyújtásakor még nem feltétel, de mivel a településen van közműves szennyvízhálózat, ezért a korszerűsítés végére rá kell csatlakoztatni és ennek elvégzését a korszerűsítési költségvetésnek is tartalmaznia kell.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!

  Érdeklődni szeretnék, hogy a falusi CSOK-hoz kötelező “12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával” szabály teljesítéséhez egy új építésű ingatlan esetén mi számít lakószobának? Egy teljesen elszeparált, önálló bejárattal és ablakkal rendelkező hétköznapi hálószoba, vagy a nappali is annak tekinthető?
  
  Köszönöm!

  Kedves Zoltán!
  Ha a nappali felel meg ennek a feltételnek, az is elfogadható!

  Üdvözlöm, Érdeklődni szeretnék, ha Falusi Csok-ra jogosult településen élünk, és a házunk építésére 2005-ben felvettünk 4 gyerekre 4 millió Ft “Szocpolt”, akkor jár-e jelenleg korszerűsítésre bármilyen összeg nekünk, ha van négy 25 év alatti, tanuló/egyetemi hallgató gyermekünk? Másik kérdésem, hogy ha a gyerekeknek 10 évig ott kell lakni életvitelszerűen a faluban, de egyetemre járnak, és a szemeszterek idejében szeretnének Budapesten, vagy más nagyvárosban, akár külföldön tartózkodni és kollégiumban vagy albérletben az egyetem közelében lakni, akkor vissza kell fizetnünk a Falusi Csok összegét? Vagy az nem zárja ki az életvitelszerű tartózkodás meglétét, hiszen a faluban nincs egyetlen egyetem sem. Köszönettel várom… Továbbiak »

  Kedves Krisztina!
  A korszerűsítésre 3 gyermek után felvehető 5M Ft falusi CSOK-ból le kell vonni a korábban kapott 4M Ft szocpolt és a különbözet vehető igénybe. A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet a támogatott ingatlanból. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  2020-ban igényelt (de még ki nem fizetett) falusi csok igénylésnél nemleges választ jelöltünk a vállalkozás székhelyére vonatkozóan. Akkoriban munkavállalóként nem gondolkodtunk saját vállalkozásban.
  Most szeretnénk egyéni vállalkozóvá válni és székhelyként használni az érintett ingatlant.
  Kérdésem, hogy ez megtehető-e valamilyen módon (hiszen a székhely már nem kizáró ok), esetleg lehetőség van-e csok szerződés módosításra tekintettel arra, hogy kifizetés még nem történt (a felújítások még zajlanak). A bankfiók szerint nem.
  Válaszukat köszönöm.

  Kedves Annamária!
  Úgy tudjuk, hogy visszamenőleg már nincs lehetőség a székhely bejelentésre.

  Kedves Hitelnet! Egy hajszál választott el bennünket a kérelem elfogadásához de sajnos vissza dobták az igénylésünket, (másodszor) mégpedig azért, mert : Van két gyermekem, akik az előző párkapcsolatból születtek. Anno 2009-ben igénybe vettünk egy lakásépítési támogatást, ahol az akkori hitelből jóváírtak 1.600 000 Ft-ot. De mivel az akkori házunk az akkori párom nevén volt, így “egyedül” igényelte meg a támogatást a két közös gyermekünkre. És itt jön a gond, hogy mivel ő egyedül vette fel ezt az támogatást, Én nem igényelhetem a falusi CSOK különbözetét a jelenlegi párommal és a közös gyermekünkkel, hanem csak Ő. Pedig a gyerekek életvitelszerűen velem… Továbbiak »

  Kedves Edina!
  Igen, a leírt esetben úgy tudjuk, sajnos nincs lehetősége a korábban támogatott gyermekek után igénybe venni a CSOK-ot. Így a támogatásra csak a jelenlegi párjával közös gyermek után lehetnek jogosultak. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  Érdeklődni szeretnék, hogy a falusi csokot felvehetem, ha a családi ház az én nevemen van, a házastársam nevén nincs? Két gyermek van, a harmadik úton van. Válaszát előre köszönöm.

  Kedves Tamás!
  A falusi CSOK jogosultság esetén feltétel, hogy a támogatás igénybevételével korszerűsítendő és/vagy bővítendő ingatlanban mindkét házasfél rendelkezzen tulajdonrésszel. Szükséges tehát, hogy felesége is szerezzen tulajdonjogot bármilyen arányban még a támogatási kérelem benyújtása előtt.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hölgyem/Uram.
  Svájc beletartozik az EGT államok közé? Svájci TB jogviszonnyal meg lehet igényelni a CSOK-ot?
  Előre is köszönöm.
  Bernadett

  Kedves Bernadett!
  Svájci TB jogviszony fennállása is figyelembe vehető falusi CSOK igénylése során.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Igen bonyolult kérdéssel fordulnék Önhöz. Vidéken élünk és szeretnénk igénybe venni a Falusi CSOK lehetőségét, amit babaváró hitellel egészítenénk ki. Azonban nekem még OTP lakástakarékom is van, amit március elejéig köteles vagyok felhasználni, vagy elúszik az állami támogatás. Kinéztük a számunkra tökéletes házat is. Sajnálatos módon a ház tulaja súlyos betegségben szenved, rossz állapotban van. Ez a ház a tulajdonos és volt felesége tulajdonában áll. Gyermekeik és a volt feleség is szeretné eladni a házat, azonban a tulajdonos nincs olyan állapotban, hogy erről döntést hozzon.
  Ebben a helyzetben van-e megoldás?
  Előre is nagyon köszönöm segítségét,
  Petra

  Kedves Petra!
  Adásvételi szerződés hiányában falusi CSOK igénylésre sajnos nincs lehetőség.

  Jó napot!
  Szeretnék a Baranya megye Gyód faluban egy ingatlant megvásárolni, amiben kb. már 5 éve lakom. Egyedülálló vagyok, 4 kiskorú gyermeket nevelek.
  Köszönöm.

  Kedves Tímea!
  A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További, Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Hitelnet!
  A kérdésem a következő lenne:
  Falusi CSOK-ot szeretnénk felvenni 3 gyermekünkre, bővìrésre és korszerűsìtésre. Ám a tulajdonilapon az Én részemre bevan jegyezve egy végrehajtás 120.000ft miatt. Kizáró ok ez a CSOK szempontjából? Előre is köszönöm válaszukat.

  Kedves Anikó!
  Ha végrehajtás van bejegyezve a házra, akkor nem igényelhetik rá a Falusi CSOK-ot.

  Nyugdíjas vagyok, kistelepülésen családi házban lakom.
  Kaphatok-e falusi csok-os kedvezményt? A felújítást júliusban kezdeném el.

  Kedves Gábor!
  A falusi CSOK igénylésének feltétele a legalább 1 év TB jogviszony. Önmagában a nyugdíj nem keletkeztet TB jogviszonyt. Akkor igényelhető a támogatás, ha a nyugdíj mellett egyéb keresőtevékenységet is végez.
  A falusi CSOK további jogosultsági feltételeiről fenti bejegyzésünkben olvashat. A támogatás összegét az eltartott gyermekek száma határozza meg.

  Üdv
  Külföldi munkahelyi TB jogviszonnyal jogosult vagyok rá?

  Kedves Zoli!
  Elfogadható, ha külföldi társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozik, azonban vállalnia kell, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.
  Bővebben a jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Gyes is munka viszonynak számít?

  Kedves Edina!
  A GYES önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt és nem számít munkaviszonynak.

  Üdv!
  A 2 éves TB jogviszony akkor is megfelelő ha magam után fizetem a TB-t?
  Köszönettel
  Márk

  Kedves Márk!
  A saját maga után fizetett TB nem fogadható el.

  Tisztelt Hitelnet!
  Falusi Csok igénybevételével bővítésen gondolkodunk. A meglévő konyha lenne átalakítva szobának, s bővítéssel lenne kialakítva egy konyha, nappali, étkező (egy légtérben). Ez megfelel a bővítés szabályainak? Vagy a bővítés csak külön szoba lehet, ebben az esetben? A konyha szobává való átalakításának költségét nem is szerepeltetném a költségvetésben, mert a tényleges bővítés is meghaladná az 5.000.000 forintot. Ill még egy kérdés: a tervezés költsége elszámolható?
  Válaszukat előre is köszönöm.
  Péter

  Kedves Péter!
  Az egy légterű konyha, nappali, étkezővel történő bővítésre is igényelhető a falusi CSOK, ha a nappali rész hasznos alapterülete eléri legalább a 8 m2-t. A bekerülési költség tartalmazhatja a tervezés költségét is. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Falusi csok-ot szeretnék igénybe venni, három gyermekre. Egyedülálló vagyok, és 2020 márciusától augusztus végéig munkanélküli voltam. Márciustól május vegéig kaptam állaskereséi támogatást, utána három hónapig ,,csak” regisztrált munkanélküli voltam. Ez kizáró tényező a támogatás igénylésénél? Jelenleg, augusztus végétől folyamatosan munkaviszonyban állok. Válaszukat köszönöm

  Kedves Judit!
  A veszélyhelyzetre vonatkozó könnyítés miatt folyamatosnak tekinthető a TB jogviszonya!
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Szép napot!
  “A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.”
  Ez egy idézet a honlapjukról falusi csokkal kapcsolatban.
  Kérdésem, hogy ez milyen jogszabályban van leírva, mert pl. az OTP-nél nem tudnak erről és ragaszkodnak (esetünkben) a 2 éves folyamatos tb jogviszonyhoz, pedig a feleségem gyodban részesül autista gyermekünk miatt.
  Köszönöm a választ.

  Kedves Csaba!
  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet.

  2020 júliusában vásároltunk egy ingatlant egy faluban, amely még nem volt benn akkor a falusi CSOK programba. 2021 januártól a település bekerült a falusi CSOKos települések közé. Olvastam vhol, hogyha a vásárlástól még nem telt el 180 nap, akkor utólag is lehet igényelni. Ez igaz vagy nem? És mi a menete? Már csak 7 nap van a 180 napból 🙂

  Kedves Helga!
  Ha a teljes vételár kiegyenlítésre került, akkor még 180 napon belül sem igényelhető a támogatás.

  Szép napot!
  Kérdésem a következő. A falusi csokot korszerűsítésre szeretnénk igényelni. Sajnos a melléképület nem szerepel a térképmásolaton. 2017-ben csok-kal vettük a házat, akkor elfogadta a bank. Falusi csok-nál elfogadják-e ha a felújítás azt az épületet nem érinti? Esetleg nyilatkozni lehet-e, hogy utólag a felújítás után feltüntetjük?
  Válaszát köszönöm.

  Kedves Izabella!
  Van olyan pénzintézet, ahol ez elvileg nem fog problémát jelenteni. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Szeretném igényelni.

  Kedves Asszonyom!
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Ha a feltételek fennállnak, kérjük, töltse ki online adatlapunkat és Szakértőink személyre szabottan fogják Önöket tájékoztatni. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Szeretném kérdezni, ha igényeljük a falusi csokot, ami 1.3M és felveszünk mellé 5.000.000 Ft támogatott hitelt felújításra, akkor a 3.000.000 Ft állami támogatás igénybe vehető-e?
  Köszönöm válaszát.

  Kedves Adrienn!
  A falusi CSOK és lakásfelújítási támogatás egyaránt igényelhető, de ugyanazok számlák nem vehetők figyelembe mindkét támogatás esetén.

  Jó napot. Nekünk van egy tanyánk, és azon szeretnénk építkezni. 3 kis gyermekünk van. Egyikünk sincs 40 éves. A családi autót igénybe vettük hitellel. Kérdésem, hogy az autó mennyire befolyásolhatja azt hogy esetlegesen megkapjuk a hitelt a házra is illetve h tanyán engedélyezhető-e. A falutól 4kmre található. Köszönöm

  Kedves Judit!
  Hogy befolyásolja-e az autó hitel a hitelképességet, az a fedezettségüktől és jövdelemezettésgüktől függ.
  Tanyán való építkezés esetén akkor lehetnek jogosultak a CSOK-ra, ha az ingatlan-nyilvántartásban lakóház megnevezéssel lesz nyilvántartva az ingatlan.
  A CSOK-kal történő építkezésről bővebben IDE kattintva tájékozódhat. A CSOK mellé lehetőségük lehet kamattámogatott CSOK hitel igénylésre is.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK és hitelügyintézést!

  Jó napot kívánok!
  Én szeretnék érdeklődni ezutan a Falusi csok után. Nekem 1 gyermekem van, anyósoméknál lakom. Egy 3 szor 3mas szobába lakunk és segítséget szeretnék, hogy jobb lehessen az életünk.

  Kedves Márió!
  A Falusi CSOK támogatás összege egy gyermek után 600.000Ft használt ingatlan vásárlással egybekötött korszerűsítés esetén. A jogosultság feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 1 éves TB jogviszonnyal. Bővebben a jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Hogyan működik ez a 5+ 5 millió forintos támogatás??

  Kedves Márió!
  3 gyermek után igényelhető ez az összeg. 5 millió Ft jut az ingatlan vételárának kifizetésére, a másik 5 millió Ft az ingatlan korszerűsítésére kell fordítani. Amennyiben az ingatlan vételára 4 millió Ft, akkor 6 millió Ft jut a korszerűsítésre.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Üdvözlöm!

  Jelenleg 2 gyermekem van, 3. baba nyáron születik. CSOK-ot nem vettem még fel. Hőszigetelésre és fűtés korszerűsítésre melyik támogatást célszerű igénybe venni hitel nélkül? Falun élünk, ahol a falusi CSOK igénybe vehető.

  Kedves Linda!
  A Falusi CSOK egy vissza nem térítendő támogatás, melynek összege 3 gyermek után, meglévő ingatlan korszerűsítése esetén 5 millió Ft. A jogosultság feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 2 éves TB jogviszonnyal. A Falusi CSOK további jogosultsági feltételeiről IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Üdv!
  Szeretném megkérdezni, igénybe vettük a csokot használt lakás vásárlásához, amit meg is kaptunk tavaly. Így a falusi csokot szeretnénk újítás, központi fűtést is szeretnék. Az megjár? Még azt szeretném tudni, hogy az élettársamnak augusztusban lesz meg a kétéves jogviszonya, előbb be lehet-e nyújtani az igényt falusi csokra?

  Kedves Lívia!
  Ha a falusi CSOK korszerűsítési részét szeretnék igénybe venni, ahhoz elegendő az 1 éves TB jogviszony.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltsék ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  3K
  0
  Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x