Falusi CSOK feltételei, települések 2021

2020. december 28-n módosításra került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet! Az alábbiakban összefoglaljuk a témával kapcsolatos információkat, tudnivalókat.

Falusi CSOK

Falusi CSOK településlista 2021-ben

A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a falusi csok összege

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.

Falusi CSOK hitel

A legalább két gyermek után igénybe vett falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – Falusi CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 15 000 000 Ft.

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 5.000.000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 7.500.000 Ft.

Míg falusi CSOK igénylésénél előírás, hogy amennyiben lakásvásárlással egybekötött bővítéshez vagy korszerűsítéshez igényeljük a támogatást, akkor a vételár kiegyenlítéséhez legfeljebb a kedvezmény 50%-a vehető fel, addig a kamattámogatott hitel vonatkozásában ilyen előírás nincsen. A falusi CSOK hitel tehát a vételár kiegyenlítéséhez, illetve a bővítés, korszerűsítés bekerülési költségének finanszírozásához bármilyen arányban felhasználható. Az igényelt hitel összegét nem kötelező mindkét célra felhasználni, akár csak az egyik (vásárlás), akár csak a másik (bővítés, korszerűsítés) célra is igényelhető a teljes összeg.

Segítünk a falusi csok ügyintézésben

A Hitelnet.hu szakértői díjmentesen segítenek a hitel és CSOK támogatások ügyintézésében.

Visszahívást kérek

Falusi CSOK hitel 1 gyermek esetén?

1 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén a fenti kamattámogatott lakáshitel igénybevételére nincs lehetőség, más típusú hitel azonban elérhető.

Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az, hogy falusi CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, attól függ, hogy a támogatást hány gyermek után kívánjuk igénybe venni.

Legfeljebb 2 gyermek után igényelt Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén szükséges TB jogviszony:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, valamint

 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Falusi CSOK és ÁFA visszaigénylés együtt?

Míg falusi CSOK igénylésére 2019. július 1. óta van lehetőség, addig adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől igényelhető. Gyakran felmerülő kérdés, jogosult lehet-e falusi ÁFÁ-ra az, aki már igényelte a falusi CSOK-ot, s ha igen, miként van erre lehetőség.

A kérdés szempontjából meg kell különböztetni az igénylők azon csoportját, akik ugyan már beadták falusi CSOK iránti kérelmüket, de részükre támogatás folyósítása még nem történt, illetve azokat az igénylőket, akik részére már történt falusi CSOK folyósítás.

Folyamatban lévő falusi CSOK igénylés esetén

Amennyiben a falusi CSOK szerződés aláírására még nem került sor, úgy van lehetőség a támogatási kérelem visszavonására, majd új igénylés benyújtására. Ehhez a korábban már benyújtott dokumentumokat újra be kell nyújtani, ha azok érvényességi ideje lejárt.

Ha a támogatási szerződés már aláírásra került, akkor az ÁFA igényléshez azt fel kell bontani, az eredeti állapotot helyreállítani, s szintén új kérelem benyújtásával igényelhető mindkét támogatás egyidejűleg.

Már folyósított falusi CSOK esetén

Ha a falusi CSOK szerződés aláírásán túl, már részfolyósítás is történt a támogatásból, akkor azon munkálatok vonatkozásában, melyekre a támogatási szerződés megkötésre került, ÁFA visszatérítés igénybevételére már nincs lehetőség.

Fenti esetben adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a falusi CSOK szerződésben vállalt munkálatok befejezését követően, újabb lakáscél megvalósítására nyújtható be.

Az  ÁFA visszatérítés jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat!

További kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

A falusi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelről, valamint az 1 gyermekes falusi CSOK-ot igénylők által elérhető további hitellehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltését követően! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is! Előzetes tájékozódáshoz kérjük, számoljon online lakáshitel kalkulátorunkkal!

Falusi CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Klíma fűtés CSOK esetén megfelelő?

  Használt lakásvásárláshoz igényelt CSOK esetén a fűtésre vonatkozó szabályozás lehetővé teszi egyedi fűtési mód alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy a klímával történő fűtés is elfogadható. A fűtésre vonatkozó feltételt már a CSOK kérelem benyújtásakor teljesítenie kell az ingatlannak. Az elfogadható fűtési módokról részletes leírás IDE kattintva tekinthető meg. A további jogosultsági feltételekről bővebb információ IDE kattintva olvasható.

  Ellenben, korszerűsítésre igényelt falusi CSOK esetén, amennyiben a fűtést klímával szeretnék megoldani, feltétel, hogy az központi irányítású legyen. Ebben az esetben a fűtési rendszernek a teljes lakás fűtését kell szolgálnia egy központi irányítással. Ha ennek az előírásnak nem felel meg a kialakítani kívánt fűtési rendszer, akkor a munkálatokhoz a falusi CSOK nem használható fel. A megfelelő fűtési módot a korszerűsítési munkálatok befejezéséig kell kialakítani. A témában további tájékoztatás ITT érhető el.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban

 • Mennyi tulajdonrész szükséges, ha korszerűsítésre kérjük a falusi CSOK-ot?

  Korszerűsítésre és/vagy bővítésre igényelt falusi CSOK esetén a támogatott személyeknek – élettársak, házastársak igénylése esetén mindkét félnek együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a lakóingatlanban már a falusi CSOK kérelem benyújtásakor.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Gyesre felvehető a falusi CSOK?

  Önmagában a gyes nem keletkeztet TB jogviszonyt. Ha nincs mellette TB jogviszonyt keletkeztető keresőtevékenység, pl. munkaviszony, akkor a falusi CSOK nem igényelhető.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Gyermeküket külön nevelő szülők esetén ki igényelheti a falusi CSOK-ot?

  A támogatásra az a szülő lehet jogosult, akivel a gyermek közös háztartásban él. A gyermek állandó lakcíme meg kell, hogy egyezzen a támogatott személy állandó lakcímével. Ezt lakcímkártyával szükséges igazolni.
  Amennyiben a gyermek korábbi házassági kapcsolatban született, akkor fentieken túl az a szülő lehet jogosult a falusi CSOK-ra, akinél a gyermek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre. került.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Hűtő-fűtő klímára igénybe vehető a falusi CSOK?

  Klímaberendezés vissza nem térítendő támogatással történő finanszírozása csak abban az esetben lehetséges, ha az a központi fűtési rendszer részét képezi. Falusi CSOK esetén tehát követelmény a központi kezelés. Amennyiben adott fűtési rendszer megfelel a hatályos műszaki előírásoknak, továbbá központilag irányítható, vagyis nem csak helyiségenként, úgy igénybe vehető preferált településen lévő lakóingatlan korszerűsítése esetén a falusi CSOK.

  Tegye fel további kérdését ezzel a témával kapcsolatban 

 • Utolsó módosítás: 2021. január 23. szombat

  Kérje ajánlatunkat!

  Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

  Ajánlatot kérek
  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  A falusi csokhoz mennyi bejelentett munkaviszony kell?

  Kedves Ibolya!
  A 10 milliós falusi CSOK-hoz legalább 2 éves TB jogviszony, a falusi CSOK további összegeihez elegendő 1 éves TB jogviszony.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Üdvözlet.
  Olyan kérdésem lenne, van 2 kislányunk, első 2015 12.04-én, második 2017 09.12-én született, most pedig 14 hetes magzat. Mennyi lakáshitel támogatásra vagyok jogosult? Másik kérdés: 3 gyermek után megigényelhetem a csokot, ha már 2-re felvettem használt lakásvásárlásra? Ha igen, mennyit? És ha csokot igénylem, igényelhetem-e a falusi csokot is? Falusi csokból építhetek-e a házhoz teraszt? Az is bővítésnek számít?
  Köszönöm előre is.

  Kedves Károly! Ha van meglévő lakáshitelük, akkor a 3. gyermekük után 4M Ft-ra tartozáscsökkentő támogatás igényelhető, amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat. Újabb lakáscél esetén jogosult lehet a korábban kapott és a jelenleg elérhető CSOK vagy falusi CSOK különbözetére. Egyidejűleg a CSOK és a falusi CSOK nem érvényesíthető. A terasz építése nem minősül bővítésnek. A jogosultsághoz legalább egy 8 m2 hasznos alapterületű szobával kellene bővíteni az ingatlant. Arról, hogy milyen korszerűsítési munkálatokra vehető igénybe a falusi CSOK, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. Személyre szabott tájékoztatáshoz, kiérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK/falusi… Továbbiak »

  T. Cím!
  Két gyerekre szeretném igénybe venni a falusi csokot. Egy saját gyermekem van és egy nevelt, akit 2 éves kora óta nevelek, de nem fogadtam örökbe. Most ő 22 éves és még velünk lakik közös háztartásban. Őreá is igénybe vehetem a falusi csokot?
  Köszönettel.

  Kedves Anita!
  Nevelt gyermek után sajnos nem vehető igénybe a támogatás. Az alábbi gyermekek után igényelhető:
  – vér szerinti gyermek után,
  – örökbe fogadott gyermek után
  – legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

  Üdvözlöm!
  Kérdésem, hogy falusi csok-nál a feleségem és két testvére nevén lévő általuk örökölt házat szeretnénk megvásárolni és bővíteni. Ebben az esetben lehet családjától történő vásárlásra igényelni a csokot? Vásárlás után 50-50%-ban a feleségem és az én tulajdonosa kerülne a ház, mely most egyenlő 1/3 részben a testvérek tulajdona!

  Kedves István!
  Két okból kifolyólag sem lehetséges sajnos a falusi CSOK igénylés. Egyrészt a támogatás az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához vehető igénybe, másrészt a közeli hozzátartozóól történő vásárláshoz a CSOK, falusi CSOK nem igényelhető. Miután megvásárolták a házat, a falusi CSOK keretében már lesz lehetőség a támogatást a korszerűsítésre igényelni.
  Hitelfelvételre lenne lehetőség a tulajdonrész kivásárlásához. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

  Tisztelt Szakértő!
  Párommal élettársak vagyunk, közös lakcímen élünk. Falusi Csok segítségével szeretnénk ingatlant vásárolni. Nekem két gyermekem van, az élettársamnak pedig egy, közös gyermekünk nincs. Mind a három gyermek a mi lakcímünkön van elhelyezve. A kérdésem az lenne, hogy 3 gyermekesnek számítunk attól függetlenül, hogy nincs közös gyermekünk? Jogosultak vagyunk-e az 5+5 milliós támogatásra?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kedves Anett!
  Nem közös gyermekek után akkor tudnák az összes gyermek után igényelni a támogatást, ha házasok. Élettársak esetén csak egyikük gyermekei után érvényesíthető a támogatás. A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot kívánok!

  A férjem külföldön dolgozik, de 1 évig munkanélkülin volt. Munkanélküli hivatal által volt végig biztosítva. Előtte folyamatosan tartó munkaviszonya volt.
  2 gyermekünk van. Falusi csok-ra lenne így esèlyünk?

  Kedves Alexandra!
  Az illetékes társadalombiztosító által kiadott igazolás alapján állapítható meg, hogy ezen időszak alatt is fennállt-e a szükséges TB jogviszony.

  Tisztelt ügyintéző. Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, mi megkaptunk az államtól a falusi csokot. Felét kiadtak házvásárlásra, a tatarozásra beadtuk a számlákat és elutasítottak bennünket. Mivel két hónapja a férjem néven van a cég a munkadíjas, meg ő számlázta le. Mi nem tudtuk, hogy nem lehet, le is nyilatkoztuk és felkértük az alvállalkozót számlázta le, be is adtuk, majd ezt a számlát be se vizsgálták, nincs rajta pecsét. Azt mondták, vissza kell fizetni, amit kaptunk a vételárra. Fellebbezni kellene vagy vigyem a papírt, hogy a férjem eddig csak alkalmazott volt a cégnél. Szerintem nem követelhették vissza és a többi számlát,… Továbbiak »

  Kedves Noémi!
  Elutasítás esetén a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályához fordulhatnak fellebbezésért.

  Üdvözletem!

  Falusi CSOK-ot vettünk fel három gyermekre, korszerűsítésre 5 millió + 4 milliós hitellel. A korszerűsítés még folyamatban van, eddig az összeg nagyjából felét hívtuk le.
  A nagyobbik gyerek kikerült a háztartásból, a kivételek közé nem tartozó okból, viszont a lakcímkártyáját nem írták át. A Kormányhivataltól azt a tájékoztatást kaptuk, ha a lakcímkártyáján szerepel az ingatlan címe, akár állandóként, akár tartózkodásiként akkor ők nem foglalkoznak a dologgal.
  Szeretném elkerülni a későbbi problémákat és az után érdeklődnék, hogy ha a 3. gyermek miatt megszűnik a jogosultságunk a 3 gyermekes összegre, akkor pontosan mekkora összeget kell visszafizetnünk?

  Kedves József!
  A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet a támogatott ingatlanból. Emiatt nem keletkezik visszafizetési kötelezettségük.

  Jó napot kívánok
  Érdeklődni szeretnék a falusi csok hitellel kapcsolatban. Én a családommal Somogysárdon lakom. 2 gyerek, szülők kicsi házban lakunk, ezért igénybe szeretnénk venni minden lehetőséget. Ebben kérném a segítséget.
  Milyen lehetőségek várnak ránk?
  Köszönöm.
  Tisztelettel: Dávid

  Kedves Dávid!
  Lehetőség van meglévő ingatlanuk korszerűsítésére falusi CSOK-kal, mivel az ingatlanuk preferált településen van. A Falusi CSOK összege 2 gyermek után, meglévő ingatlan korszerűsítésére 1.300.000 Ft, illetve lehetőség van kamattámogatott CSOK hitel felvételére, melynek összege legfeljebb 5.000.000 Ft.
  A Falusi CSOK jogosultsági feltételeiről IDE, a CSOK hitellel kapcsolatban IDE kattintva tájékozódhat részletesen.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  16 évesen lett meg első gyerekem. Nem dolgoztam még sehol. Gyesen vagyok. Azóta 3 gyerekem van.

  Kedves Tünde!
  Csak gyes esetén nem áll fenn a falusi CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony. Így a falusi CSOK sajnos nem vehető igénybe.

  Üdv.
  Én és a férjem szeretnénk igénybe venni a falusi csokot, de 2 éves munkaviszonya az közmunkából származik. Még nemrég ment el dolgozni másik munkahelyre. Azt olvastam, hogy 10 millió forintra nem adható ki a tb igazolás, de amit néztünk házat, az csak 4 millió.
  Így sem adható ki a TB igazolás?

  Kedves Klaudia!
  Ha legalább 3 gyermek után igényelnék a falusi CSOK-ot, akkor minden esetben 2 éves TB jogviszony megléte szükséges, amely nem származhat közfoglalkoztatotti jogviszonyból. A falusi CSOK összegének legfeljebb a fele használható fel a vételár kiegyenlítéséhez, a fennmaradó összeg a vásárolt ingatlan korszerűsítéséhez és/vagy felújításához vehető igénybe. A további feltételekről bővebb információt fenti bejegyzésünkben olvashat.

  Kérdésem az lenne, hogy 56 négyzetméteres, amibe fűtéstől kezdve minden benne van.
  3 gyermekre lehetne igényelni falusi csokot?
  Köszönöm.

  Kedves István!
  3 gyermek esetén a falusi CSOK-kal vásárolt ház hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 60 m2-t.

  Tisztelt Cím! Adott egy 150 m2-es felújítás alatt lévő családi ház. A vásárlást – amennyiben sikerül a vételárról megegyeznünk – falus CSOK, és a hozzá tartozó kedvezményes hitel igénybevételével tervezzük. A ház felújítás alatt van. Az alsó szinten található egybe nyitott térben a konyha vizesblokkjainak, valamint villamos berendezéseinek csatlakozási lehetősége kialakítva. Fürdőszobában a vízkiállások kialakítva, viszont a szaniterek nincsenek bent, burkolva nincs. Az épületben a vízvezetékek cseréje megtörtént, a villany folyamatban van. Bútorokkal, ággyal rendelkező szoba nincsen, viszont az épület rendelkezik 3 nagy szobával. A házon belül garázs is található. A kérdésem az lenne, hogy egy ilyen szinten felújítás alatt… Továbbiak »

  Kedves Dávid!
  A falusi CSOK kérelem benyújtásakor a támogatott ingatlannak legalább az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel. Ezek hiányában a támogatásra a kérelem sajnos nem nyújtható be.
  A további feltételekről IDE kattintva olvashat részletes leírást.

  Szeretném megkérdezni, hogy a sima 2 vagy több gyermekes CSOK TB igazolást elfogadják e a falusi CSOK igényléséhez? Köszönöm

  Kedves Márk!
  Falusi CSOK igényléskor az igénylők egyikének rendelkeznie kell 1 éves TB jogviszonnyal. 3 gyermek után igényelhető 10 millió Ft-os Falusi CSOK esetében 2 éves TB jogviszony a feltétel. Bővebben a témában IDE és IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  3 gyerekre szeretnénk igénybe venni a falusi csokot. 2 gyerek már meg született, a 3. vállalt. Használt házat szeretnénk vásárolni.
  Azt szeretném tudni, hogy mind az 5millió forint vásárlásra fordítható, vagy csak akkor, ha meg születik a 3. gyerek.
  Köszönöm a választ!

  Kedves Krisztián!
  Ha 3 gyermek után igényelnék a Falusi CSOK-ot, akkor a vételárra fordítható 5M Ft a harmadik gyermek születése előtt is jár. Egy gyermek vállalás esetén 4 év a határidő a vállalt gyermek megszületésére.
  A jogosultság egyik feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 2 éves folyamatos TB jogviszonnyal. A további jogosultsági feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Kedves Hitelnet,
  Falusi CSOK igénybevételénél azt olvastam, hogy egy 25 évesnél idősebb személy is beszámolható az 1-2-3-4 “gyermek” közé, akikre a támogatás mértékét számolják.
  A kérdésem az, hogy akkor is beszámít-e egy “gyermeknek”, ha az igénybe vevő házaspár egyik tagja az a bizonyos megváltozott munkaképességű személy, és még vállalnak 2 gyermeket? Tehát így 3 főre nőne a kedvezményre jogosítók száma. Illetve ilyen esetben, tehát ha egyikük megváltozott munkaképességű, vehetnek-e fel CSOK-hoz kapcsolt hitelt?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Tamás!
  Akkor igényelhető már 25. életévét betöltött gyermek után a támogatás, ha a gyermek megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
  Ha az igénylő megváltozott munkaképessésű, az nem számítható meglévő gyermeknek.
  Falusi CSOK igényelhető 2 vállalt gyermek után, ha az igénylők egyike rendelkezik legalább 1 éves folyamatos TB jogviszonnyal.
  Amennyiben ápolási díjban részesül valamelyik igénylő, az ápolási díj kiválthatja az igényléshez szükséges TB jogviszonyt.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK és hitel ügyintézést!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Szeretnék érdeklődni, hogy falusi csok igényléséhez mennyi igazolt TB biztosított időnek kell lennie?
  Előre is köszönöm válaszát!
  Tisztelettel, Annamária

  Kedves Annamária!
  3 gyermek után igényelhető 10M Ft esetén 2 év, minden más esetben 1 év.
  A témában bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
  Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülnek, javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Tisztelt szakértő!
  A munkanélküli is beleszámít a tb jogviszonyba?

  Kedves István!
  Az álláskeresési támogatásban részesülők első 3 hónapja igen.

  Üdv.
  Érdeklődnék a falusi csok után. 3 gyermekre szeretném felvenni a 10m Ft-ot. Jelenleg 4 éve folyamatosan közmunkás vagyok. Ha leszámolok és egyben rögtön elhelyezkedek egy másik munkahelyen megszakítás nélkül, akkor az első munka hónap eltelte után jogosult lehetek-e így a falusi csokra?
  Köszönöm.

  Kedves Ferenc!
  Igen, ha az igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában nem a közfoglalkoztatotti jogviszonyból származó biztosítási jogviszonya van, de a korábbi két éves folyamatos jogviszony igazolása részben vagy egészben közfoglalkoztatási jogviszonyból származik, akkor is jogosult lehet a Falusi CSOK támogatásra.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Kedves Hitelnet!
  Mi szerettük volna az áfá-t visszaigényelni. Először a Takarékbanknál a hölgy azt mondta, hogy lehet, utána pedig azt, hogy csak ötmillió forint fölött lehet. A harmadik kifogás pedig az volt, hogy a ház értéke nem megfelelő és hogy nem merte az igénylést beadni, nehogy a falusi csokot elutasítsák.
  Mivel félrevezettek minket, lehet-e panaszt tenni vagy fizessen, mert azért egymillió -Ft-ról van szó.
  Köszönöm.

  Kedves Kati!
  Falusi CSOK és Áfa visszaigénylés esetén 5 millió Ft feletti, kb. 6 millió Ft-os költségvetés szükséges.
  Esetleges panaszával az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz fordulhat.

  Üdvözlet!
  Hajni vagyok. A kérdésem, hogy a falusi csok használt lakásra 10 millió forintot adnak, tehát ha nem akarom a használt lakás kibővítését, akkor is megkapom az összeget?

  Kedves Hajni!
  A támogatás maximum 50%-a fordítható a vételár megfizetésére. A másik 50%-ot mindenképpen korszerűsítésre kell szánni.

  Klára vagyok. Van egy tartósan beteg gyermekem A falusi csokot szeretném megigényelni. Rendelkezem a kellő okmányokkal, de a bankok kérik a TB jogviszonyt. Ezt persze az OEP nem hajlandó kiállítani, arra hivatkozva, hogy ez nem munkahelynek számít. Ebben az esetben mit tehetek? Hiszen a törvény szerint nem kell igazolnom a jogviszonyt. Kérem válaszoljanak.

  Kedves Klára!
  Amennyiben otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, úgy a TB jogviszonyra való előírást nem kell figyelembe venni.
  Kérjük, hogy töltse ki online adatlapunkat és Kollégánk készséggel segít Önnek a gördülékeny ügyintézésben.

  T.Cim! Előző levelemben az volt a kérdésem, hogy milyen arányban kell tulajdonrészt szereznünk a Férjemmel ?Válaszuk az volt, hogy a tulajdonrész arányára nincs előírás .Azóta három bankban is érdeklődtem ,
  mindenütt azt a tájékoztatást kaptam , hogy fele-fele arányban kell tulajdonjogot szerezni! Nem tudom mit értettem félre?

  Kedves Nikolett!
  A vonatkozó kormányrendelet értelmében mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. A tulajdoni arányra vonatkozó korlátozás nincs, tehát nem feltétel az 50-50% tulajdoni hányad.

  Jó napot kívánok!
  Azt szeretném kérdezni, hogy jogosultak vagyunk-e a férjemmel a vissza nem térítendö falusi csokra. Van egy 7 éves kislányunk. Mindketten be vagyunk jelentve, én 2 év,e a férjem 3.

  Kedves Eszter!
  A leírtak alapján jogosultak lehetnek a támogatásra.
  Kérjük, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb információk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  T. cím!
  Az 5-5 milliós falusi CSOK igényléséhez csak a Férjemnek van TB. jogosultsága. Ebben az esetben a megvásárolni kívánt ingatlanban milyen arányban kell, illetve lehet, hogy tulajdonjogot szerezzünk?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Kedves Nikolett!
  Az igényléshez elegendő, ha az igénylők legalább egyike rendelkezik az előírt TB jogviszonnyal.
  A minimum tulajdonrész arányára nincs előírás, ez bármilyen arányban megfelelő. A lényeg, hogy mindketten rendelkezzenek tulajdonrésszel a támogatott ingatlanban.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Saját tulajdonú – 10 éve vásárolt ház – bővítésére, korszerűsítésére falusi CSOK-nak kijelölt településen, jól értem, 3 vagy több gyereknél 5.000.000 Ft igénybe vehető?

  Kedves Éva!
  Igen, ha az ingatlan a Falusi CSOK által preferált településen van, úgy 3 gyermek után 5.000.000 Ft CSOK támogatást igényelhetnek meglévő házuk bővítésére/korszerűsítésére. Ennek feltétele, hogy az igénylők legalább egyike rendelkezzen 1 éves folyamatos TB jogviszonnyal.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Kedves Hitelnet!
  Tavaly augusztusban vásároltunk egy ingatlant. Falusi csokot igénybe vettük 2 meglevő, 1 vállalt gyerekre. Idén végzünk a költségvetésben meghatározott munkálatokkal.
  Érdeklődni szeretnék, ha jövőre szigeteltetni szeretnék, arra igényelhetnénk áfa visszaigénylést?
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves Bettina!
  A leírtak alapján igen, újabb felújítási munkálatokra igénybe tudják venni a támogatást.
  Amennyiben aktuális lesz keresse fel lakhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodánkat, és Kollégánk készséggel készít Önnek személyre szabott tájékoztatást. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű Áfa visszatérítési támogatás ügyintézést!

  T. cím!
  A falusi CSOK-ot szeretnénk igényelni. 4 gyermekünk van. 2018. 07. hó-tól 2019. 07. hóig a férjem volt gyeden. Erre az időre utánam fizettük a havi 7.500 Ft járulékot, majd ezután 2020. 07. hóig GYES-en voltam. Most pedig GYET-en vagyok.
  Kérdésem: megvan-e a TB jogosultságom?
  Köszönettel!

  Kedves Nikolett!
  A GYED, GYES, GYET önmagában nem keletkeztet TB jogvszonyt, csak abban az esetben ha munkaviszonya nem szűnt meg ezalatt az idő alatt. A saját maga után fizetett TB nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt.

  Tisztelt Címzett!
  Azzal a problémával fordulok önhöz, hogy külföldi cégnél dolgozom, de magyar bejelentéssel. Arra hivatkozott a TB, hogy hiába fizetem a teljes járulékot, akkor sem tudja kiállítani az igazolást.
  Kérnék egy kis segítséget önöktől.
  Üdvözlettel Dávid!

  Kedves Dávid!
  Ha itthon van bejelentett munkahelye véleményünk szerint meg kellene kapnia az igazolást.
  Fontos azonban, hogy a saját maga után fizetett TB nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, csak egészségbiztosítási jogviszonyt.

  Tisztelt hitelnet!
  A falusi csok igénybe vehető úgy, hogy zártkerti ingatlant vásárolunk és később nyilvánítják lakóingatlanná, amikor befejeztük az átalakítást?

  Kedves Gergő!
  A falusi CSOK igénybevételének már feltétele, hogy az ingatlan a kérelem benyújtásakor lakóingatlanként legyen nyilvántartva.

  3K
  0
  Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x