Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től? - Hitelnet.hu

Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től?

2019- május 13-án kihirdetésre került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet!

Végleges településlista

A támogatott települések listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 5. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.
kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 20. péntek

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Barnara szerint:

2019-10-14 - 11:18

Üdvözlöm
Olyan kérdésem lenne, hogy páromnak jelenleg 11 hónapja van bejelentett állása. Házunkat most adjuk el és szeretnénk egy másikat venni, amire a falusi csokot igénybe tudnánk venni 3 gyermekre. Mivel két év munkaviszony kell hozzá arra gondoltunk, hogy most felvennénk a sima csokot a vásárláshoz ami 2.2 millió és mikor páromnak lejárna a 2b év munkaviszony, igénylenénk a korszerűsítésre járó 5 millió forint falusi csok támogatást.
A kérdésem az, hogy ez igy lehetséges-e?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 12:59

Kedves Barnara!
Igen, a fentiek szerinti igénybevétel működhet, ha a további jogosultsági feltételek is adottak.

Angéla szerint:

2019-10-14 - 07:44

Jó napot!
Olyan kérdésem lenne, hogy meglévő 3 gyermek van. Falusi csokot igényelnénk a lakásra, amiben lakunk. Korszerűsítésre szeretnénk.
Kérdésem az lenne, hogy nem lakáscélú jelzáloghitel van rajta, hanem szabad felhasználású. Így is tudjuk igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 12:55

Kedves Angéla!
Ha a szabad felhasználású hitelt nyújtó bank hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam javára bejegyezzék a támogatást biztosító jelzálogjogot őket megelőzően, akkor igényelhető a támogatás.

Tamás szerint:

2019-10-13 - 13:32

Kedves Hitelnet!
2017-ben 1 meglévő és 2 vállalt gyermekre vásároltunk használt családi házat CSOK igénybevételével. Most bővítésben gondolkozunk. A település a falusi csok igényelhető listájában szerepel.
A kérdésem csupán annyi lenne, hogy mekkora az az összeg amit igényelhetnénk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 12:40

Kedves Tamás!
Adott esetben a már meglévő gyermek(ek) után érvényesíthető a falusi CSOK összege. Ha továbbra is 1 gyermekük van, akkor ez 300.000 Ft-ot jelent. Ha egy vállalt gyermek már megszületett, akkor 1.300.000 Ft, ha mindkét vállalt gyermek megszületett, akkor 5.000.000 Ft.

Hajnalka szerint:

2019-10-13 - 11:16

Jó napot!
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha valaki szerepel a bár listán, akkor is megkapja a falusi csokkot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 12:36

Kedves Hajnalka!
A falusi CSOK jogosultságot a BAR lista nem zárja ki.

Georgina szerint:

2019-10-12 - 13:31

Üdv.
Olyan kérdéssel fordulok Önhöz, hogy vízszigetelést szeretnénk csinálni a falusi csok keretein belül. Na már most a kérdésem a következő: lehet-e lemez beütéses + kiegészítésnek az injektálós módszert alkalmazni, ahol lemezzel nem férnek hozzá az adott területhez? Vagy csak injektálós, vagy csak lemezbeütéses?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:38

Kedves Georgina!
Erre vonatkozó megkötést nem tartalmaz a rendelet, tehát véleményünk szerint mindkét megoldás lehetséges együttesen is.

Gyula szerint:

2019-10-11 - 07:39

Tisztelt hitelnet!
Az lenne a kérdésem, hogy az adásvételi szerződést mikor kell megkötni, mielőtt beadódik az összes szükséges papír a bankba vagy miután már elbírálják a csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 10:10

Kedves Gyula!
A CSOK kérelem benyújtásához már szükség van az adásvételi szerződésre.

Anita szerint:

2019-10-10 - 18:17

Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy falusi csokot, csak faluban lévő házra lehet igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 09:56

Kedves Anita!
A támogatás nem csak faluban lévő házra igényelhető. A falusi CSOK településlistáját fenti bejegyzésünkben megteheti.

Izabella szerint:

2019-10-10 - 17:06

Tisztelt hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy meglévő házunkat korszerűsíteni szeretnénk falusi csok igénylésével, mivel minden feltételnek megfelelünk. Az anyagköltség kb. 3 millió Ft. Akkor csak ennyit ad a bank? Mert aki a munkákat elvégzi a házon, azt miből fizessük ki, ha arra már nincs önerőnk?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 09:51

Kedves Izabella!
Az elvégezni kívánt munkálatokról költségvetést kell benyújtani, mely az anyagköltség mellett a munkadíjat is tartalmazza.
A támogatás folyósításával kapcsolatban további információt ITT olvashat.

Attila szerint:

2019-10-10 - 16:45

Szép napot!
2 gyerekem van, egyik 17, a másik 24 éves. A 24 éves gyeden van.
Kérdésem az lenne, igényelhetem-e utána a falusi csokot korszerűsítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 09:45

Kedves Attila!
A gyed lévő gyermeke nem vehető figyelembe a gyermekszám meghatározásánál.

Ibolya szerint:

2019-10-10 - 15:18

Tisztelt Hitelnet!
Korszerűsítés esetén a kerítés építésnél az számít, ha nincs egyáltalán kerítés, vagy ha meglévőt szeretnénk lebontani és egy újat építeni helyette arra is lehet igényelni? Valamint a belső tér felújítása estén beltéri ajtó cserére is felhasználható a támogatás?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-14 - 09:41

Kedves Ibolya!
Új kerítést kell építeni, az mindegy véleményünk szerint, hogy egyáltalán nincs kerítés, vagy van kerítés, de helyette építenek egy teljesen újat. Információink szerint a belső tér felújításába belefér a beltéri ajtók cseréje is.

Zsolt szerint:

2019-10-10 - 12:25

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy a falusi csok meglévő lakásra is jár, ami csokra vett?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 12:52

Kedves Zsolt!
CSOK igénybevételével vásárolt lakás esetén annak korszerűsítésére is igénybe vehető a falusi CSOK.

Zsolt szerint:

2019-10-10 - 09:14

Üdv.
Olyan kérdésem van, hogy a falusi csok kérelmet beadtuk és kaptunk utána sms-t, hogy 9 nap múlva elbírálják.
Mikor tudjuk meg, hogy megkaptuk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:19

Kedves Zsolt!
A bírálat elvégzését követően fognak róla tájékoztást kapni.

Gyula szerint:

2019-10-10 - 00:39

Tisztelt hitelnet.
Olyan kérdésem lenne, hogy a házban a fürdőszobában nincs fűtőtest, de beszerelhető. Akkor megadják a falusi Csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:15

Kedves Gyula!
Falusi CSOK igénylése esetén elegendő, ha a költségvetésben feltüntetik ezt a munkálatot és a korszerűsítési munkálatok befejezéséig elkészül.

Sándor szerint:

2019-10-09 - 17:59

Tisztelt Hitelnet!
Lakáskorszerűsítést tervezünk a párommal. Három gyermekünk van és minden követelménynek megfelelünk, viszont az 5 millió forintos támogatás nem lesz elég. A korszerűsítésre falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt szeretnénk felvenni.
A kérdésem az lenne, hogy a hitelként felvett 7,5 millió forintot is le kell igazolni az utolsó fillérig, mint az 5 milliós támogatást, hogy pontosan milyen felújításra vagy bővítésre költöttük?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:02

Kedves Sándor!
Az elvégezni kívánt munkálatokról költségvetést kell benyújtnai. Összességében a hitelintézet által elfogadott költségvetés legalább 70%-át kell számlával igazolni.

Ibolya szerint:

2019-10-09 - 17:03

Jó napot!
Olyan kérdésem lenne, hogy kiinéztünk egy házat, de az lakhatatlan, azaz villany, víz nincs a lakásban. Van egy 2 éves gyermekünk és most vagyok 27 hetes.
A falusi csokot így is felvehetem?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:00

Kedves Ibolya!
Amennyiben a további jogosultsági feltételek is teljesülnek, úgy igényelhető a falusi CSOK azzal a további megkötéssel, hogy az ingatlan a korszerűsítést követően teljesíteni fogja a közművekre és lakhatásra vonatkozó feltételeket.

Roland szerint:

2019-10-09 - 15:02

Érdeklődnék az iránt hogy a falusi csokot igénybe vehetjük. De csak akkor lehet napelemes rendszerünk ha az a fűtés része, ezzel nincs is baj de miért kell a régi fűtési rendszeremet ki iktatni? Nem lehet alternatíva?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-10 - 09:11

Kedves Roland!
Kérdésével kapcsolatban állásfoglalásra várunk. Kérdésére ezt követően tudunk majd pontos választ adni.

Balázs szerint:

2019-10-09 - 13:14

Üdvözlöm!
Kérdésem lenne, hogy lassan már együtt élünk 1 éve a párommal. Ő 48 éves, van két gyereke, egy 15 és egy 12 éves gyereke. Saját ingatlan van a nevére bejegyezve egy Bp-i lakás, amit szeretnénk megtartani. Én 38 éves vagyok és van egy külterületi telkem, amire van bejelentett építési engedélyem. A párommal szeretnék egy közös gyereket.
Milyen kedvezményeket lehetne felvenni, így 3 gyerek után?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-09 - 13:55

Kedves Balázs!
Vállalt gyermek után akkor lehetnek jogosultak CSOK-ra, ha házasok és a megelőlegező CSOK kérelem benyújtásakor legalább egyikük 40 év alatti.
Az új lakás építésére vanatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhatnak.

Gyula szerint:

2019-10-09 - 09:26

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy 3 kiskorú gyermekem van. Az idősebb, aki 17 éves, felnőttoktatás esti tagozatra jár, így igenye vehetem a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-09 - 12:31

Kedves Gyula!
A 25 év alatti eltartott gyermek után akkor is igényelhető a CSOK, ha nem jár nappali tagozatos iskolába.

Ildikó szerint:

2019-10-09 - 08:31

Egy gyermekem van. Szeretnék vállalni még gyermeket. Édesapámmal ápolási díjban részesülök 2 hónapja. Igényelhetem használt lakás vásárlásra a megelőlegezett csokot 2 gyermekre így, hogy a tb jogviszonyomat ápolási díj határozattal tudom igazolni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-09 - 10:06

Kedves Ildikó!
Az ápolási határozat elfogadható a TB jogviszony igazolás helyett CSOK igénylésnél. Vállalt gyermek után akkor lehet jogosult megelőlegező CSOK-ra, ha házas és legalább egyikük 40 év alatti a támogatás iránti kérelem benyújtásakor.

Evelin szerint:

2019-10-09 - 06:28

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy 3 kiskorú gyermekem van. Az idősebb, aki 17 éves, felnőttoktatás esti tagozatra jár, így igenye vehetem a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-09 - 10:03

Kedves Evelin!
25 év alatti eltartott gyermek után akkor is igénybe vehető a támogatás, ha a gyermek nem jár nappali tagozatos iskolába.

Gabriella szerint:

2019-10-08 - 19:44

Tisztelt Hitelnet!
2 gyermekem van, 12 és 19 évesek. Férjemnek és nekem is bejelentett munkahelyünk van. Tetőcserét tervezünk. A falusi CSOK igénybe vehető-e 2 gyermek után?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-09 - 09:37

Kedves Gabriella!
A falusi CSOK 2 gyermek után is igénybe vehető, maximum 1,3M Ft összegben.

Izabella szerint:

2019-10-08 - 11:06

Azt szeretném kérdezni, hogy 2017-ben csok támogatással vettünk házat, 4 gyerek után 2.750.000 Ft járt.
Mi most a falusi csokot igénybe vehetjük vagy nem ugyanezen gyerekek után valamilyen formában?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-08 - 13:48

Kedves Izabella!
Ha falusi CSOK által preferált településen vásároltak ingatlant, akkor az adott ingatlan korszerűsítéséhez, bővítéséhez további 5M Ft igényelhető, ha a többi jogosultsági feltétel is fennáll.

Gyula szerint:

2019-10-07 - 15:25

Kérhet-e foglalót a tulaj falusi Csok esetében?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-08 - 13:18

Kedves Gyula!
Kérhet foglalót az eladó falusi CSOK igénybevétele esetén is.

Gyula szerint:

2019-10-07 - 15:16

Tisztelt hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy megnéztem egy házat, amit falusi Csokra szeretnénk megvenni! A házban a fürdőszoba ami kétes számomra, mert csak 8 nm2-es, de van mellette egy helyiség és azzal a helyiséggel nagyobb lenne!
A kérdésem az, hogy a falusi csokra megadjak így is, hogy a fürdőszoba csak 8 m2 vagy meg kell lenni 12 m2-nek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-08 - 13:17

Kedves Gyula!
A 12 m2-es minimális hasznos alapterület a fürdőszoba esetében nem előírás.

Renáta szerint:

2019-10-04 - 21:17

Üdvözlöm.
A kérdésem az lenne, hogy 2 éve vásároltuk megelőlegezett csok-ra a házat. 3 gyerekünk van és aláírtuk a papírt, hogy vállalunk még 1-et. De még nem született meg.
Szeretnénk igénybe venni a falusi csok-ot, korszerűsítésre. Mi igaz abból, hogy addig nem tudjuk, amíg a 4.-ik gyerek megnem születik?
Köszönöm szépen a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 14:26

Kedves Renáta!
A falusi CSOK ez esteben is igénybe vehető a már meglévő gyermekek figyelembevételével.

Henrietta szerint:

2019-10-04 - 17:02

Üdvözlöm!
Olyan kérdésem lenne, hogy én 2016 októberétől 2018 agusztusáig ápolási díjat kaptam, majd augusztus 1-től gyesen vagyok! Ezt a két évet, ha leigazolnám, megfelelő lenne tb jogviszonynak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 14:15

Kedves Henrietta!
Mivel az ápolási már megszűnt, a gyes pedig önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt, ezért sajnos nem áll fenn a jogosultsága. A támogatás akkor lenne igényelhető, ha esetleg van megfelelő TB jogviszonnyal rendelkező házastárs vagy élettárs.

József szerint:

2019-10-04 - 12:01

Tisztelt Hitelnet.
Korábban 2016-ban igénybe vettük bővítésre a CSOK-ot 3 gyermekünre. Ez akkor 2.2M támogatás volt.
A Falusi CSOK vonatkozásában jelenleg a teljes összegre, vagy a különbözetre lehetünk jogosultak?
Köszönettel:
József

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 13:46

Kedves József!
Mivel bővítésre vették fel a CSOK-ot, ezért annak összegével csökkenteni szükséges a falusi CSOK összegét.

Ildi szerint:

2019-10-04 - 11:31

Üdv!
Kérdésem a következő: a már meglévő kombikazánt /12 éves Beretta/ lecserélhetem-e egy korszerűbb kondenzációs kazánra falusi CSOK – felújítás, korszerűsítés keretein belül? Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 13:22

Kedves Ildi!
Információink szerint a kazáncsere támogatható falusi CSOK-kal.

Rozi szerint:

2019-10-04 - 11:09

Tisztelt Hitelnet!
2005-ben használt lakás vásárláshoz igényeltem fél szocpolt. Jelenleg is abban az ingatlanban lakunk.
Falusi CSOK-ra korszerűsítésre jogosult vagyok-e, ha többi feltételnek megfelelek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 13:22

Kedves Rozi!
Igényelhető a korszerűsítési falusi CSOK, de a falusi CSOK összegét csökkenteni szükséges a korábban kapott félszocpol összegével.

Andrea szerint:

2019-10-03 - 21:55

Tiszteletem!
Egyedülálló, háromgyermekes anyuka vagyok. Több mint egy éve gyesen vagyok itthon a kisfiammal, de a két nagyobb gyermekem is kiskorú. Két éve már Tb biztosítással rendelkezem. Nem töltöttem még be a 40 évet, nincs köztartozásom és nem vagyok büntetett előéletű.
Érdeklődni szeretnék, hogy én igénybe vehetném-e a falusi csokot használt lakás vásárlására és korszerűsítésére (a 10 millió forintra, azaz az 5 + 5 millió forintra gondoltam itt).
Üdvözletem.
Andrea

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-07 - 13:02

Kedves Andrea!
Legalább 2 éves TB jogviszonnyal igényelhető a 10M Ft-os falusi CSOK, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Annamária szerint:

2019-10-03 - 14:18

Üdvözlöm!
Érdeklődnék milyen feltételnek kell megfelelni a falusi Csok felvételéhez 1 gyermekre?
Házastársam van, szeretnénk házat venni, és a feltételeknek mind a kettőnknek meg kell felelnie? A Csok hitelhez kötött vagy igényelhető hitel nélkül? Illetve csak akkor kaphatnánk meg, ha van adásvételi szerződés a házról? Mennyiben bafolyásolja a falusi csokot, ha Bár listás valaki, de fizeti a tartozást?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 14:26

Kedves Annamária!
A falusi CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg. A feltételeknek mindkettejüknek meg kell felelni, kivéve a TB jogviszony igazolást, az elegendő egyikük részéről. Hitel nélkül is igényelhető. Adásvételi szerződés szükséges hozzá. A falusi CSOK csak akkor igényelhető, ha a vásárolt ingatlant korszerűsítik és/vagy bővítik is. Ha nem, akkor a normál CSOK keretében lehetséges a finanszírozás. Annak feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat. A BAR lista a CSOK jogosultságot nem zárja ki, de hitelfelvételre ez esetben nincs lehetőség.

Timi szerint:

2019-10-03 - 10:49

Jó napot!
Szeretném kérdezni, hogy csak vásárlás+korszerűsítés lenne, sajnos KHR listán szerepelek.
Így is igényelhetem?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 14:09

Kedves Timi!
A falusi CSOK jogosultságot a negatív tartalmú KHR nem zárja ki.

Marcsi szerint:

2019-10-02 - 15:03

Üdvözlöm!
Ha nálunk már lezajlott a vásárlás, a költségtervezetet is elfogadták kifizették az eladót is! És mi a helyzet ezzel a mostani napelemes rendszerrel, ami csak fűtéssel egybekötött, mert mi még csak egy sima napelemet írtunk be akkor? ,Ugye ebbe már nem fognak belekötni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 13:20

Kedves Marcsi!
A napelem információink szerint eddig is csak a fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódóan volt támogatható falusi CSOK-kal.

Mónika szerint:

2019-10-02 - 11:30

Jó napot kívánok!
Nekem az a kerdésem, ha a ház 3 kiskorú gyermekemen van, mi a férjemmel haszonélvezők vagyunk, akkor is igényelhető a vissza nem térítendö támogatás? Hová fordujak, ki tud segíteni?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 11:29

Kedves Mónika!
A falusi CSOK igénybevételével korszerűsítendő, bővítendő ingatlanban a támogatott személyeknek együttesen legalább 50% tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük és az ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

György szerint:

2019-10-01 - 22:41

Üdv.
Olyan kérdésem lenne, hogy nekünk van 3 gyerekünk és egyszer már kihasználtuk használt lakásvásárlásra a csokot. 1.430.000 Ft-ot kaptunk, mert akkor még csak 2 gyerek volt. Már van 3 és korszerűsítésre szeretnénk kihasználni. Ha jól tudom, arra 5 millió Ft jár és abból lemegy az 1.430.000 Ft.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy nekünk előre meg kell vennünk a korszerűsítéshez való dolgokat számlával és aztán kapjuk vissza az árát? Mert nem értem! Akkor önerő nelkül nem tudjuk igénybe venni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 11:11

Kedves György!
Ha falusi CSOK által preferált településen található az ingatlan, akkor annak korszerűsítéséhez jogosultak lehetnek maximum 5M Ft-ra. Ha a vásárláshoz CSOK-ot vettek igénybe, annak összegével nem kell csökkenteni a korszerűsítésre adható támogatás összegét.
A folyósítás utólagos, tehát előre kell haladni a munkálatokkal, miután beadták a támogatás iránti kérelmet. Nem feltétlenül szükséges önerő, ha a kivitelezővel meg tudnak egyezni abban, hogy ő előre dolgozik és Önök utólag, a támogatás részfolyósítása után fizetnek. Erről bővebb információt ITT olvashat.

Jenő szerint:

2019-10-01 - 20:56

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy folyamatos tb jogviszonynak számít, ha kétszer megszakadt, de nem haladta meg a megszakított idő a 30 napot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 10:51

Kedves Jenő!
Folyamatos a TB jogviszony akkor is, ha több megszakítás volt, de összesen nem több mint 30 nap.

Erike szerint:

2019-10-01 - 14:25

Érdeklődnék, hogy jogosultak vagyunk-e a CSOK-ra, lakásbővítésre szeretnénk felvenni. Kettő gimnazista és egy 21 éves gyermekünk van. A férjemnek nincs bejelentett munkahelye, de folyamatosan fizetve van neki a TB járulék, nekem pedig egészségkárosodási támogatásom van.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 10:27

Kedves Erike!
Az egészségbiztosítási járulék megfizetése nem keletkeztet TB jogviszonyt. Ennek hiányában sajnos nem igényelhető a támogatás.

Erika szerint:

2019-10-01 - 13:38

Szeretnénk igénybe venni a Falusi CSOk-kot, de az ingatlan amit vásárolni szeretnénk még csak 65% elkészültségi stádiumba van.
Hogy vehetnénk fel erre az ingatlanra CSOK-kot? Az ingatlan a listán szerepel, 3 gyermeket nevelünk.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 10:26

Kedves Erika!
A falusi CSOK csak használt lakóingatlanra vehető fel, újra nem. Adott esetben a normál CSOK igénylésére van lehetőség. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is.

Andrea szerint:

2019-10-01 - 08:49

Üdv.
Érdeklődni szeretnék, hogy a fűtéskorszerűsítés klímával is megoldható? Tehát az egész ház klímával lenne fűtve.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 10:11

Kedves Andrea!
Fenti esetben igénybe vehető a falusi CSOK, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Adolf szerint:

2019-09-30 - 20:21

Érdeklődnék, hogy a párom otthongondozási díjat kap a kisebbik fiúnkról már 3 hónapja, de van határozatunk róla, hogy határozatlan ideig kapja.
Mi így igénybe tudjuk venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-04 - 09:45

Kedves Adolf!
Otthongondozási díjról szóló határozat is elfogadható CSOK igényléshez. Ez esetben nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása.

Attila szerint:

2019-09-30 - 19:00

Tiszteletem
Nem vagyok benne biztos, hogy jól értelmeztem. Az 5 milió falusi CSOK-ot szeretnénk igénybe venni meglévő családi házunk korszerűsítésére. Három gyermekünk van. Minden követelményeknek megfelelünk. Viszont mi körülbelül 10-12 évvel ezelőtt két gyermekünkre igénybe vettük az akkor még szocpolnak nevezett 1.2 millió forintú összeget ház vásárlására.
A kérdésem az lenne, hogy ezt az összeget most le fogják vonni vagy sem?
Üdvözletem.
Cs. család

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-03 - 14:35

Kedves Attila!
Fenti esetben az 5M Ft-os CSOK-ot csökkenteni szükséges a korábban kapott szocpol összegével és a különbözet vehető igénybe.

Andrea szerint:

2019-09-30 - 12:56

Üdv!
Érdelődnék, hogy a falusi CSOK igényelhető-e klímára a fűtéskorszerűsítés részeként? Tehát a beruházás megvalósítása után a ház teljes egészében klímával lenne fűtve.
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-03 - 14:28

Kedves Andrea!
A leírt esetben igénybe vehető a falusi CSOK.

Ildikó szerint:

2019-09-30 - 11:48

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy 2016-ban vettük fel a csok-ot 2 gyermekre és 1 gyermeket vállaltunk. A férjem elhunyt és nem tudom egyedül fenntarttani a lakást. Szeretnénk a gyerekeimmel egy kisebb lakásba költözni.
Van erre valamiben lehetőség?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-03 - 14:09

Kedves Ildikó!
A CSOK-kal terhelt lakás is eladható. Kisebb lakás vásárlása esetén a támogatás vonatkozásában visszafizetési kötelezettség keletkezik. Mivel azonban a gyermekvállalást azért nem tudták teljesíteni, mert férje elhunyt, méltányossági kérelmet nyújthat be a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztályához. További tájékoztatást az ügyben az érintett hivatal tud adni Önnek.

Erzsébet szerint:

2019-09-30 - 08:08

Érdeklődnék, hogy a legnagyobb gyermekem jövő év júliusában tölti a 25. életévét be. Az igénylés még beadható jövőre is, avagy csak ebben az évben? A másik kérdsésem, hogy a 3 gyermekre járó összeg, tehát az 5 millió, korszerűsítésre igénybe vehető? Van valami kikötés?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 14:28

Kedves Erzsébet!
A támogatás iránti kérelem jövőre is beadható mindaddig, amíg legnagyobb gyermeke be nem tölti a 25. életévét.
Az 5 millió forint korszerűsítésre igénybe vehető. A feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További információt a témában IDE kattintva olvashat.

Veronika szerint:

2019-09-29 - 20:53

Érdeklődnék, hogy a babaváró hitelt szeretnénk pár hónapon belül megigényelni. Felvehetjük a falusi csokot is utána? Ha három gyerkőc esetén 10 milliót tudnák megkapni, és az ingatlant amint kinéztünk 7 millió forint lenne helyileg megfelelő helyen. Akkor 5 milliót tudnánk a falusi csok által kifizetni a fennmaradó 2 milliót a babaváróhitelből kifizethetem? Válaszukat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 14:25

Kedves Veronika!
Ha minden egyéb jogosultsági feltétel fennáll, a leírtak szerint működhet a finanszírozás.

Andrea szerint:

2019-09-29 - 18:21

Érdelődnék, hogy a falusi CSOK igényelhető-e klímára a fűtéskorszerűsítés részeként? Tehát a beruházás megvalósítása után a ház teljes egészében klímával lenne fűtve.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 14:21

Kedves Andrea!
A falusi CSOK igénybe vehető klímára, ha az a központi fűtési rendszer része.

Marcsi szerint:

2019-09-29 - 16:47

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, ha igényeltük 3 gyerek után a falusi csokot vásárlás és korszerűsítésre 5+5 milliót és 4 millió csok hitelt, akkor milyen összeg után kell illetéket fizetnünk? És a másik, hogy mikortól kell, hogy be legyünk jelentkezve a vásárolt házba? Vásárlástól számítva vagy ha befejeztük a korszerűsítést és onnan számítva 90 napon belül?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 14:19

Kedves Marcsi!
Az illetékalap információink szerint a vásárláshoz kapott CSOK összegével (adott esetben 5M Ft) csökkenthető. Ez ügyben pontos tájékoztatást a NAV illetékfőosztályától kaphat.
A korszerűsítési munkálatok befejezését követő 90 napon belül szükséges bejelentkezni a támogatott ingatlanba.

Zsanett szerint:

2019-09-29 - 15:43

Üdvözlöm.
Kérdésem lenne, gyesen vagyok és dolgozom is közel 6 hónapja. Előtte is volt munkahelyem, csak megszakítással. 4 gyermekem van.
Megkapnám a falusi csok-ot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 14:17

Kedves Zsanett!
A 10 milliós falusi CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges, melyben maximum 30 nap megszakítás lehet. Ha több mint 30 nap megszakítása volt, akkor a támogatásra sajnos nem lehet jogosult.

Gyula szerint:

2019-09-29 - 13:18

Kedves hitelnet.
A falusi Csokhoz 3 gyermek után 5 millió forint fordítható lakásvásárlásra! A kérdésem az lenne, hogy ha 5 millió forint felett van a ház értéke, akkor ki kell pótolnom ez egyértelmű, de ha a ház 5 millió alatt van, akkor attól nem fognak elutasítani a csokkal? Nem probléma, ha a házat pl. 4 millióra értékelik fel?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 14:15

Kedves Gyula!
Ha a ház értéke 5 millió forint alatt van, pl. 4 millió Ft a vételár, akkor a vásárláshoz maximum 4 millió forint öszegű falusi CSOK-ot tud igénybe venni, s a fennmaradó összeget a ház korszerűsítésére, bővítésére fordíthatja.

Timi szerint:

2019-09-29 - 07:34

Jó reggelt!
Az lenne a kérdésem, hogy egyedülállóként igénylem az 5+5 falusi csokot. De ha idővel lesz párom, akkor bejelentkezhet arra a címre, vagy sem?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 14:10

Kedves Timi!
Nem szegi meg a támogatási szerződésben vállalt feltételeket azzal, hogy a jövőben leendőbeli párja bejelentkezik majd a támogatott ingatlanba.

Csaba szerint:

2019-09-28 - 13:58

Üdvözlöm!
A kérdésem a következő: ha egyenesági rokontól (szülőktől) vásárolok ingatlant, arra igénybe vehető-e a falusi CSOK?
Válaszát előre is köszönöm, Csaba.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 13:36

Kedves Csaba!
Közeli hozzátartozótól történő vásárláshoz a támogatás nem vehető igénybe.

Bernadett szerint:

2019-09-27 - 22:34

Jó napot!
A kérdésem az lenne, hogy van egy fél ház a nevemen és van két örököstársam. Így fel lehet-e venni a Csok-ot arra az ingatlanra? Esetleg ebből ki lehet-e fizetni őket? Vagy mindenképp a nevemen kell lennie az ingatlanak?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-02 - 13:07

Kedves Bernadett!
Tulajdonrész kivásárlásra a CSOK sajnos nem vehető fel. A két tulajdonostárs kifizetése azonban lakáscélú jelzáloghitellel megoldható lehet. További, személyre szóló díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Erzsébet szerint:

2019-09-27 - 09:01

Érdeklődnék, hogy ha felveszem a Falusi csokot a 3 gyermekemre és a legnagyobb 24 éves úgy dönt, hogy pár év mulva ő is felvenne bármilyen lakáscélú támogatást és elköltözne, ez milyen következményekkel járna rám nézve? Van-e ennek az én szempontomból következménye?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 09:45

Kedves Erzsébet!
A nagykorú gyermek bármikor elköltözhet a támogatott ingatlanból.

István szerint:

2019-09-27 - 08:04

Üdvözlöm.
Milyen intézményben kell igényelni a falusi CSOK-ot?
Ha az adás-vételi szerződés ápr. 1-én köttetett, akkor is csak 180 nap áll rendelkezésre az igénylés benyújtásához, ha maga a rendelet csak július 1-től lépett életbe?
Tisztelettel: István

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 09:37

Kedves István!
A támogatás a hitelintézeteknél igényelhető. Akkor is csak 180 nap áll rendelkezésre az igénylés benyújtásához, ha maga a rendelet csak július 1-től lépett életbe.

Erzsébet szerint:

2019-09-26 - 22:24

Érdeklődnék, hogy a saját tulajdonomban lévő 2 szintes családi ház korszerűsítésére mekkora összeget kaphatok úgy, ha hitelt nem vennék igénybe. 24, 19, 11 évesek a gyermekeim. Napelem rendszer kiépítése fűtés rásegítéshez és szigetelés, továbbá fürdőszoba felújítás volna az, amire igénybe venném.
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 09:36

Kedves Erzsébet!
Ha egyedülállóként igényelné a támogatást, akkor elfogadható, hogy 1/1-ben Ön az ingatlan tulajdonosa. Ha van házastárs vagy élettárs, akkor együttes igénylés lehetséges és párjának is tulajdonrésszel kell rendelkeznie a támogatott ingatlanban.
Ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak, igényelhető a támogatás.

Ildikó szerint:

2019-09-26 - 21:12

Ha valaki visszafizeti az 1.300.000 Ft-ot 2 gyermek után, utána ha van egy harmadik gyermek, felveheti az 5+5 millió Ft-ot másik ingatlanra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 09:31

Kedves Ildikó!
Igen, fenti esetben igényelhető az 5+5M Ft, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Bernadett szerint:

2019-09-26 - 14:24

Tisztelt Ügyintéző!
Kérdésem az lenne a falusi csok korszerűsítésre igénybe vehető-e Gyula város külterületen lévő tanyára?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 09:02

Kedves Bernadett!
Bármely magyarországi település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlan esetében igényelhető a falusi CSOK, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Bea szerint:

2019-09-26 - 13:14

Üdvözlöm!
Központi fűtés-korszerűsítésre igényelnénk saját tulajdonban lévő családi házunkra. 2 gyermekünk van, minden kiírt feltételnek megfelelünk. Házunk építésekor a 2 gyerekre szocpolt kaptunk kb. 15 évvel ezelőtt.
Ez nem kizáró ok-e? S ha jól értelmezem, 1 300 000 Ft-ot kaphatnánk!
Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 08:59

Kedves Bea!
Nem kizáró ok, de az 1,3M Ft összegű falusi CSOK-ból le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét és csak a különbözet igényelhető. Ha negatív a különbözet, akkor sajnos nincs lehetőség a támogatás igénybevételére.

András szerint:

2019-09-26 - 11:35

Ebből a leírásból és más, egyéb helyeken megjelent Falusi CSOk-ról szóló tájékoztatókban sem találni utalást arra, hogy szabad felhasználású jelzáloggal terhelt ingatlanokra nem adható be igénylés. A Magyar Állam első heyre kéri a bejegyzását a tulajdoni lapon, de a jelzálogot korábban bejegyző Bank ehhez nem járul hozzá (tudtommal egyik sem).
Én jelenleg ebben a patthelyzetben vagyok, igényelhetnék 5MFt-ot felújításra, de a Bankom nem engedi át az első helyet, a Magar Állam pedig ehhez raaszkodik.
Megpróbálom személyi hitellel kiválltani a jelzálogot, de nem lesz sem olcsó, sem egyszerű.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 08:56

Kedves András!
Fenti esetben valóban csak akkor vehető igénybe a falusi CSOK, ha a szabad felhasználású hitelt nyújtó bank átengedi a ranghelyet a Magyar Államnak.
Az elérhető legkedvezőbb adósságrendező személyi hitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják, ha kitölti online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

Adrienn szerint:

2019-09-25 - 19:19

Üdvözlöm!
Érdeklődnék, hogy CSOK támogatással megvásárolni kívánt tanyás ingatlan, engedélyeztetési ügymenete ugyanolyan hosszú, mint a földek adásvétele esetében? 6-10 hónap?
Nem esik ez más elbírálás alá? Főleg ennek tükrében, hogy 180 napon belül kell igényelni a támogatást.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 08:42

Kedves Adrienn!
Ezzel kapcsolatban sajnos nincs információnk. Erről az illetékes hivatal tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Icu szerint:

2019-09-25 - 18:04

Jó napot!
Kérdésem a következő! Meglévő központi fütést szeretnénk lecserélni (új kondenzácios kazán, cső, radiátorok).
Erre gáztervet kell készíttetnünk? Falusi csok!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 09:26

Kedves Icu!
A gázterv szükségességéről az illetékes közműszolgáltató tud Önöknek pontos tájékoztatást adni.
A falusi CSOK-hoz költségvetést szükséges benyújtani a fűtéskorszerűsítés bekerülési költségéről.

Henrietta szerint:

2019-09-25 - 13:55

Tisztelt Hitelnet!
27 éves, végzős egyetemista vagyok. Jövő hónapban lesz az esküvőnk a párommal és szeretnénk falusi Csok-ot igényelni 2 előre vállalt gyermek után.
A kérdésem az lenne, hogy a férjemnek és nekem is egy éves folyamatos tb jogviszony kell vagy elég, ha nekem van a felsőoktatasi intézmény által?
Előre is köszönöm a válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 08:19

Kedves Henrietta!
Két gyermek után igényelt falusi CSOK esetén feltétel, hogy legalább a támogatott személyek egyike a kérelem benyújtásakor Tbj. 5.§ alapján legyen biztosítva. Csak az azt megelőző időszak igazolására fogadható el a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmány.

Jutka szerint:

2019-09-25 - 12:58

Tisztelt Tájékoztató!
Arra szeretnék választ kapni, hogy a tegnapi nap folyamán valóban kivették a falusi Csok-ból a napelemrendszert, vagyis arra nem lehet 2019.09.25-től pályázni akkor sem, ha az a fűtésre alkalmas központi fűtésrendszer része?
Sürgős válaszukat várva.
Tisztelettel és köszönettel: Jutka

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-27 - 12:20

Kedves Jutka!
Nincs ilyen információnk. Úgy tudjuk, napelemes rendszer kiépítésére jelenleg is igényelhető a falusi CSOK, ha az a fűtési rendszer része.

Krisztián szerint:

2019-09-25 - 10:34

Üdvözlöm!
Villanyszámla kiváltására létesített napelemrendszerre igényelhető-e a falusi CSOK? Ha igen, melyik korszerűsítési munkálathoz sorolható be?
Válaszát köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-25 - 11:21

Kedves Krisztián!
Napelem telepítésére a falusi CSOK akkor igényelhető, ha fűtésre alkalmas és a központi fűtés része.
A fűtésrendszer kialakítása vagy cseréje kategóriába sorolható be.

Csaba szerint:

2019-09-25 - 10:12

Helló!
220 napom munkaviszonyom van.
Igényelhetem a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-25 - 11:11

Kedves Csaba!
Falusi CSOK jogosultsághoz legalább 365 nap folyamatos TB jogviszony szükséges, melyben maximum 30 nap megszakíás lehet. A 10 milliós falusi CSOK jogosultsághoz pedig legalább 730 nap munkaviszonyt kell igazolni, melyben szintén legfeljebb 30 nap megszakíás lehet.

Szabi szerint:

2019-09-25 - 00:03

Tisztelt hitelnet!
Fűtéskorszerűsítésre adtuk be a falusi csok felújításának egy részét 2M forintról. A szerelő 300 ezer forintot számlázna a régi készülékek eltávolításáért és a kéményhez tetőkibúvó építéséért. Ezek elvégzését megcsinálnánk mi, akkor csak 1,7 millióról lesz számlánk.
Ilyen esetben a bank kiutalja az előzetes költségvetésen szereplő összeget?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-25 - 10:58

Kedves Szabi!
A hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő összeg legalább 70%-áról elegendő számlát benyújtani.

Gábor szerint:

2019-09-24 - 22:16

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, ha a felújítandó ingatlanon kívül más ingatlan is van a nevünkön, akkor jogosultak vagyunk a falusi csok-ra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-25 - 10:56

Kedves Gábor!
A célingatlanon kívüli további lakástulajdon nem jelent kizáró okot falusi CSOK igénylésénél.

József szerint:

2019-09-24 - 11:31

Üdvözlömí!
Falusi csok korszerűsítés részénél, ha beadtam a számlát, megtötént a helyszíni szemle, menyi idő az utalás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-25 - 10:43

Kedves József!
Néhány nap a folyósítási idő fenti esetben.

István szerint:

2019-09-21 - 22:40

Kifizetük a folyósítást, értékbecslést és minden jó és szép, leírtuk mit szeretnék korszerűsíteni és felújítani, erre megkaptuk a hideg zuhanyt, el lettünk utasítva, mivel a fürdőszobába nincs fűtés. De ezt nem értem, ha oda van írva, hogy korszerűsíteni szeretnék a fűtést és felújítani a meglévő helyiségeket, kérdezem én, akkor mire adják és nincs pénz visszafizetés, szóval úszott kb. 100.000 Ft.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 09:51

Kedves István!
A fürdőszobai fűtés hiánya miatt valóban nem utasíthatták volna el falusi CSOK kérelmüket. Az írásos elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőségük a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulni, jogosultságuk megállapítását kérve.

M-né szerint:

2019-09-21 - 07:31

Üdvözlöm.
Olyan kérdésem lenne, hogy a kiskorú 5 éves gyermekem az ingatlan egyedüli tulajdonosa, így korszerűsítésre igénybe vehetem-e a csokot?
Válaszát köszönöm.
Ildikó

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 08:32

Kedves Ildikó!
A gyermek nevén lévő ingatlan korszerűsítéséhez a támogatás sajnos nem vehető igénybe.

Gyula szerint:

2019-09-21 - 01:43

Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy passzív listán vagyok már 4-5 hónapja. Kizáró ok-e a falusi Csok igénylésekor? Ha nincs meg a két év jogviszony, de én három gyerekre szeretném megigényelni, kettő meglévő már van, és egy évem biztos megvan!
Akkor mennyi támogatást kaphatok meg?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 08:31

Kedves Gyula!
A passzív KHR státusz nem zárja ki a falusi CSOK jogosultságot. 1 éves TB jogviszonnyal a 3 gyermek után adható összegre nem lehet jogosult. Ebben az esetben két meglévő gyermeke után igényelheti a maximum 2,6M Ft támogatást, melynek maximum 50%-a fordítható vásárlásra, a fennmaradó összeg pedig korszerűsítésre és/vagy bővítésre.

Gabriella szerint:

2019-09-20 - 11:47

Hol lehet beszerezni a Falusi CSOK-al kapcsolatos anyagot kézben tartható olvasásra, tanulmányozásra, (például füzet, prospektus formájában) miután nem lehet kinyomtatni az internetes oldalakról?(Mert bármennyire hihetetlen, nem mindenki rendelkezik saját géppel v. okostelefonnal, internet hozzájutással.)
Köszönöm a választ.
Gabriella

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 11:20

Kedves Gabriella!
A falusi CSOK tájékoztató a hitelintézeteknél papír alapon is elérhető.

Adrienn szerint:

2019-09-20 - 10:23

Üdvözlöm!
Olyan kérdésem lenne, hogy 5 és fél éve elváltam, kivásároltam a házunkat, így én lettem az egyedüli tulajdonos. 3 éve újra férjhez mentem, és most már közösen neveljük az első házasságomból született 3 lányunkat. Korszerűsíteni szeretnénk, de így is jogosultak lennénk a falusi CSOKra?
Előre is köszönöm a válaszukat, üdv: Adrienn

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 13:10

Kedves Adrienn!
A jogosultsághoz jelenlegi férjének is tulajdonjogot kellene szereznie a célingatlanban, bármilyen minimális arányban. Ez akár ajándékozással is megoldható.

Tamás szerint:

2019-09-19 - 20:26

Üdv.
Épp ilyen falusi CSOK-kal szeretnék megvásárolni a házam.
Miért kell nekem előre ügyvédnél adásvételi szerződést kötnöm a vevővel? (amikor nincs kifizetve a ház vételára még)
Vagy mit kell tartalmaznia ennek a szerződésnek? Mivel amíg nincs kifizetve, azaz a bank nem utalta nekem a pénzt, addig nem vagyok köteles senkit be engedni, illetve kulcsot átadni a vevő részére.
Válaszát előre is köszönöm. 🙂

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 12:00

Kedves Tamás!
Falusi CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén a hitelintézet a falusi CSOK összegét a vételár utolsó részeként kizárólag az adásvételi szerződés alapján utalja az eladó részére, az adásvételi szerződésben megadott számlaszámra. A tulajdonjogról lemondó nyilatkozatot az adásvételi szerződést készítő ügyvéd csak akkor viszi be a földhivatalba, amikor az eladó jelzi felé, hogy a vételárat maradéktalanul megkapta. Az adásvételi szerződés tartalmi követelményeit bankonként külön dokumentum rögzíti, melyet az adásvételi szerződést készítő ügyvéd rendelkezésére bocsátják.

Szilvia szerint:

2019-09-19 - 16:08

Tisztelt Hitelnet!
Az alábbi kérdéssel fordulok Önökhöz:
3 gyermekünk után szeretnénk igényelni a falusi csok-ot. A korábbi kedvezmény levonása utáni összegre vagyunk jogosultak. A családi házunknál amelyben lakunk, amelyre igényelni szeretnénk, egy saját kis vállalkozást, egy boltot üzemeltetünk.
Ez miként befolyásolja az elbírálást, megkaphatjuk-e az összeget?
Valamint létesíthetünk-e belőle napelem rendszert?
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 11:49

Kedves Szilvia!
A boltüzemeltetés sajnos kizárja a CSOK jogosultságot.

Angéla szerint:

2019-09-19 - 14:41

Üdvözlöm Önöket!
Mindenekelőtt nagyon informatív az oldaluk.
Kérdésem: 1 gyermekem van, meglévő napelemes rendszerem bővítésére szeretném igényelni a Falusi CSOK-ot. Minden egyéb feltételnek megfelelek. Van rá lehetőség?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-23 - 14:27

Kedves Angéla!
Amennyiben a napelem a központi fűtés része, úgy annak bővítéséhez is igénybe vehető a támogatás.

Zsanett szerint:

2019-09-19 - 12:50

Az lenne a kérdésem, hogy falusi csok-ot igényelheti édesapa olyan ingatlanra, ami a gyermek nevén van, aki után a csokot igényeljük?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 11:29

Kedves Zsanett!
A falusi CSOK-kal korszerűsíteni és/vagy bővíteni kívánt ingatlanban a támogatott személyeknek együttesen legalább 50%-os tulajdonrésszel kell rendelkezniük. A gyermek nevén lévő ingatlanra, ha abban nincsen legalább 50% tulajdonrészük, a támogatás sajnos nem vehető fel.

Zsolti szerint:

2019-09-19 - 08:08

Tisztelt Cím!
Belekezdtünk a falusi CSOK keretein belül a házunk korszerűsítésébe. A szerződés megkötését követően az első nagyobb munkafolyamat el is készült, de mivel a kivitelező KATA-s, és nem tud ÁFA-s számlát (alanyi áfa mentes) adni, így az általa kiállított számlát a pénzintézet nem akarja befogadni arra hivatkozva, hogy a költségvetésben ÁFA-s bontásba adtuk le a várható munkafolyamatok költségeit, így annak megfelelő számlát hozzunk.
Szeretném kikérni véleményüket, mivel én arra vonatkozó kikötést nem találtam sehol, hogy csak ÁFA-s számlával lehet elszámolni a készültségeket? Illetve megjegyezném azt is, hogy a költségvetéshez adott sablonban az összes tételnél elvárás volt az ÁFA bontás külön munkadíj, illetve várható anyagköltség tekintetében, másképp ki sem lehetett tölteni.
Üdvözlettel: Zsolti

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-19 - 09:13

Kedves Zsolti!
A vonatkozó kormányrendelet alapján nem feltétel, hogy a falusi CSOK korszerűsítéshez benyújtandó számla ne lehetne ÁFA mentes. Véleményünk szerint ez nem jelenthet problémát a számlabenyújtási kötelezettség teljesítésénél. Célszerű lenne kérni, hogy a bankfiók kérje a kérdésben az illetékes minisztérium állásfoglalását.

Edina szerint:

2019-09-18 - 18:03

Az lenne a kérdésem, hogy ha vásárolnék egy használt családi házat, akkor mindegyik helyiségben kell lennie padlónak vagy járólapnak vagy megfelel a cementlap is? Mert az egyik helyiségben cementlap van. A többi helyiség laminált padló, parketta, illetve járólapos.
Vályogházra is lehet igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-19 - 08:57

Kedves Edina!
Információink szerint nem lenne probléma, hogy az egyik helyiségben cementlap van.
Vályogház akkor fogadható el, ha van vízszigetelés, valamint a ház körül járda és csapadékvíz elvezetés.

Anuta szerint:

2019-09-18 - 12:04

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, ha a férjem vállalkozó és igényli a CSOKot, akkor ő valóban nem csinálhatja meg a saját házzal kapcsolatos munkákat? Hanem más vállalkozót kell megbízni a munkálatokkal?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-20 - 11:09

Kedves Kérdező!
A támogatási kérelemben a támogatott személynek nyilatkoznia kell, hogy a korszerűsítési tevékenységet végző személy az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha a munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.

József szerint:

2019-09-18 - 11:47

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy katás vállalkozó végezné a felújítást. Azt elfogadja-e a ban, megtörténne-e a folyósítás?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 12:48

Kedves József!
KATÁ-s vállalkozó által kiállított számla is elfogadható a CSOK-hoz kapcsolódó számlabemutatási kötelezettség során.

Tünde szerint:

2019-09-18 - 10:30

Üdvözlöm!
Falusi csokra szeretnék vásárolni házat. Szerettem volna a házat klimatizálni. Venni egy hűtő-fűtő klimát. A költségvetési adatlapon szerepel is, hogy lehet a házat ezzel korszerűsiteni, de olyan klímaberendezéssel, ami a központi fűtési rendszer részét képező fűtésre is alkalmas klímaberendezés. A bankban nem tudtak rá választ adni, hogy mit jelent a központi fűtési rendszer részét képezi. A házban a gáz be van vezetve. Konvektorokkal működik.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 12:44

Kedves Tünde!
A légkondicionáló berendezés, illetve a napkollektor telepítése vagy cseréje abban az esetbe támogatható, ha fűtésre alkalmas és a központi fűtési rendszer része.

D-né szerint:

2019-09-17 - 17:52

Üdvözlöm.
Érdeklődnék, hogy az utóbbi két évben közfoglalkoztatásban dolgoztam, előtte megszakítás nélkűl közalkalmazottként dolgoztam szintén kb. 2 évig.
Így akkor megvan a 2 év tb jogviszony?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 09:24

Kedves Asszonyom!
A 2 éves TB jogviszonyba a közfoglalkoztatotti jogviszony sajnos nem vehető igénybe.

Gábor szerint:

2019-09-17 - 14:16

Üdv.
Ha 3 gyermeknél a legidősebb gyermek még nincs 25 éves, de dolgozik és a lakcíme azon a helyen van, ahol a korszerűsítésre falusi csokot szeretnénk igényelni, az kizáró tényező a háromgyerekes kedvezményből?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-18 - 08:59

Kedves Gábor!
Kérdésvel kapcsolatban IDE kattintva tájékozódhat.

D-né szerint:

2019-09-17 - 13:46

A közfoglalkoztatotti munkaviszony is beleszámit a Tb igazolásba?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 13:51

Kedves Asszonyom!
A 10 milliós falusi CSOK igénylésénél a közfoglalkoztatotti jogviszony nem fogadható el, a többi támogatási összegnél viszont figyelembe vehető.

Icu szerint:

2019-09-17 - 10:10

Jó napot!
Azt szeretném kérdezni, hogy a felújításról számlákat mikor lehet gyüjteni? Én úgy gondolom, ha már a nevemen van az ingatlan és a lakcímem oda szól! De olvastam már olyat is, hogy 6 hónappal előtte!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 10:24

Kedves Icu!
A vonatkozó kormányrendelet értelében a korszerűsítési munkálatok megkezdését megelőző 6 hónapban kiállított számla is elfogadható.

Bernadett szerint:

2019-09-16 - 22:28

Tisztelt Hnet!
A megvásárlásra kiszemelt ingatlan 86 nm.
Az lenne a kérdésem, hogy a minimum alapterület 3 gyerek esetén 90 vagy 70 nm?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 08:04

Kedves Bernadett!
Használt lakóingatlan esetén 3 gyermek után igényelt CSOK-nál legalább 60 m2 hasznos alapterület szükséges.

Adrián szerint:

2019-09-16 - 21:11

Üdvözlöm.
Mi már beszereztünk minden papírt, ami kell a falusi csokhoz, de az 5+5 millióhoz nincs meg a szükséges tb jogviszonyom. Így tehát 2 gyerekre tudom igenybe venni a 2.600.000 Ft-ot, de mi 7 millióért néztünk egy házat, önerőnk nincs. Így tehát a 3%-os kamatú otthonteremtési hitelt szeretném hozzá felvenni.
Mennyi az esély, hogy ez sikerulni fog?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 08:02

Kedves Adrián!
Ha a háztartásban 3 gyermeket tartanak el, akkor információnk szerint nincs lehetőség arra, hogy csak 2 gyermek után vegyék igénybe a támogatást.

Tibor szerint:

2019-09-16 - 15:32

Tisztelt szakértő!
2002-ben igénybe vettük a szocpol támogatást és még kisméretű jelzáloghitel van a házon, illetve csak az én nevemen van a lakás.
Igényelhetnék-e korszerűsítésre csokot?
Válaszát köszönöm.
T.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 07:53

Kedves Tibor!
A falusi CSOK igénybevételével korszerűsítendő lakásban – élettársak, házastársak esetén – mindkét félnek szükséges tulajdonrésszel rendelkeznie. A falusi CSOK összegét csökkenteni szükséges a 2002-ben felvett szocpol összegével és a különbözet vehető igénybe. Az ingatlan vásárlásához felvett lakáshitel nem zárja ki a jogosultságot.

Rebeka szerint:

2019-09-16 - 13:27

Tisztelt Szakértő!
Az előző hozzászólásokban láttam, hogy csak kazáncserét is lehet eszközölni, viszont ebbe a vegyestüzelésű kazán is belefér vagy csak gázkazán? Ha igen, akkor van valamilyen feltétel ehhez még?
Üdvözlettel: Rebeka

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 14:33

Kedves Rebeka!
Információink szerint a kazánra vonatkozó további megkötés nincsen.

Adrienn szerint:

2019-09-16 - 13:03

Üdv!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha szeretnénk 3 gyermek után felújításra járó összeget felvenni, de sajna nincs megtakarításunk, milyen lehetőségünk lenne így, mert hát ez utó finanszírozásos. Valamint a konyha felújítás mit is foglal magába? Szeretnék korszerűbb gépeket, és méretre készített konyhaszekrényt.
Előre is köszönöm a válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 14:31

Kedves Adrienn!
Mivel a korszerűsítésre felhasználható összeget a hitelintézetek készültségi fok arányosan folyósítják, ezért ha nincs saját megtakarítás, amiből meg tudnák előlegezni a költségek egy részét, akkor esetleg családi kölcsönből történhet az előfinanszírozás vagy a kivitelezővel egy későbbi fizetési határidőben egyeznek meg.
Konyhai gépek, konyhabútor finanszírozására a támogatás nem használható fel.

Krisztina szerint:

2019-09-16 - 12:35

Tisztelt Cím!
Előző bejegyzéshez lenne még egy kérdésem: ha a teljes fűtés korszerűsítést nem valósul meg, ( jelenleg is ezzel oldjuk meg a fűtést) de a támogatásból meg szeretném vásárolni a vegyestüzelésű kazánt, mivel már 30 éves a kazán. Tehát csak kazán csere lenne, a rendszer többi része maradna változatlanul. Mennyire lehetséges ezt megvalósítani?
Üdvözlettel: Krisztina

(”
Szeretném megtudni, hogy a korszerűsítésnél csak kazáncserére fel lehet használni a támogatást? Mivel a nagyobb összegrészt tetőfelújításra használnánk fel, a megmaradó rész viszont nem elég a teljes fűtéskorszerűsítésre.

Válasz
Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 – 10:28

Kedves Krisztina!
Igen, az is elfogadható, ha a fűtéskorszerűsítés nagyrésze önerőből kerül finanszírozásra, s a falusi CSOK-ot csak kazáncserére veszik igénybe.”)

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 13:16

Kedves Krisztina!
A gázkazán cseréje is támogatható lakáscél.

Rudi szerint:

2019-09-16 - 10:19

Tisztelt hitelnet!
3,5 m forintért néztem házat és szeretnénk igénybe venni a falusi csokot. 4 gyerek van. Viszont a házon vannak repedések (amit körbe kellene kalodázni), gáz be van kötve, de gázóra nincs.
Megkapom-e rá falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 13:14

Kedves Rudi!
A gázóra hiánya falusi CSOK igénylésénél nem jelent problémát, de vállalniuk kell a megfelelő fűtési mód kialakítását a munkálatok befejeztéig. A repedésekkel kapcsolatban az értékbecslő tud pontos tájékoztatást adni a helyszíni szemle alkalmával.

Ágnes szerint:

2019-09-15 - 15:11

Jó napot!
Én érdeklődnék, hogy a párom 43 éves, én 36 vagyok, gyesen tartózkodom. Itthon a tb-től kikértük az 1 éves igazolást. Érdeklődnénk, hogy hány év munkaviszony kell a falusi csokhoz? Lakásfelújításra, korszerüsítésre akarjuk felvenni. Önerőm nincsen, akkor ilyen esetben mi van?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 13:05

Kedves Ágnes!
A korszerűsítéshez igényelni kívánt falusi CSOK jogosultsághoz elegendő a legalább 1 éves, folyamatos TB jogviszony. Az önerő kérdésével kapcsolatban bővebb információt IDE kattintva olvashat.

Frigyes szerint:

2019-09-15 - 10:53

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy ha a családi ház tetejét akarom felújítani, ami pillanatnyilag kockapala és Lindab rendszerű lemezre akarom felújítani.
Van-e mód valamilyen támogatásra?
Köszönöm válaszát
Üdv.
Frigyes

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 12:53

Kedves Frigyes!
Ha falusi CSOK által preferált településen található az ingatlan, akkor a tetőcseréhez igénybe vehető a támogatás. A további jogosultsági feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Ferenc szerint:

2019-09-15 - 09:23

Tisztelt Hitelnet!
Feleségemmel 2017-ben 3 gyerekre (2.200.000 Ft) szocpolt vettünk igénybe preferált kistelepülésen. Most szeretnénk igénybe venni a Falusi CSOK-ot, korszerűsítésre.
A kédésem az lenne, hogy az (5.000.000) Ft vagy ebből le kell vonni a korábban kapott Szocpol támogatás összegét?
Köszönöm segítő válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 12:52

Kedves Ferenc!
A 2017-ben felvett CSOK összegét nem kell levonni az 5M Ft-ból, így a teljes támogatási összeg igényelhető, ha ennyit kitesz a korszerűsítési munkálatokról benyújtandó költségvetés.

Erzsébet szerint:

2019-09-14 - 08:56

Üdv!
Érdeklődnék, hogy ez mit jelent?
Arra lennék kíváncsi, hogy az ápolási díjról szóló határozatot nem elég, ha a helyi kormányhivatalból, ahol megállapították nekem, kérem le? Mert itt azt írja, hogy a megyei és fővárosi kormanyhivatal járási hivatalából kell a határozat. (vidéken lakom)
Viszont az itteni kormányhivatalban azt a választ kaptam, hogy mivel ők állapították meg, ezt kellene elgogadni, máshonnan nem lehet kérni.
“TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.”
Elnézést a sok kérdésért, de eltérő válaszokat kapok, és a tisztánlátás érdekében muszály megkerdeznem, főleg hogy itt ezen az oldalon is fel van tüntetve ez a rész.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 12:16

Kedves Erzsébet!
Információink szerint az ápolási díjat megállapító hivatal határozata megfelelő.

Krisztina szerint:

2019-09-13 - 22:31

Szeretném megtudni, hogy a korszerűsítésnél csak kazáncserére fel lehet használni a támogatást? Mivel a nagyobb összegrészt tetőfelújításra használnánk fel, a megmaradó rész viszont nem elég a teljes fűtéskorszerűsítésre.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 10:28

Kedves Krisztina!
Igen, az is elfogadható, ha a fűtéskorszerűsítés nagyrésze önerőből kerül finanszírozásra, s a falusi CSOK-ot csak kazáncserére veszik igénybe.

Icu szerint:

2019-09-13 - 20:43

Jó napot!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha küldi az smst a bank, hogy megkapjuk a falusi csokot (5+5 millió), akkor mennyi időnk van szerződést aláirni? Külföldre utazunk, ezért kérdezem!
Köszönöm a választ!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 13:17

Kedves Icu!
Ezzel kapcsolatban az érintett bankfiókkal kellene egyeztetniük.

Zoltán szerint:

2019-09-13 - 19:14

Napkollektor telepítésre igénybe veszem a 90%-ban a 0%-os MFB hitelt, akkor a 10%-ra felhasználhatom a CSOK-ot? Egy gyerek után 300.000 Ft-ot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 09:51

Kedves Zoltán!
A jogosultság ügyében kérjük, keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát!

Anita szerint:

2019-09-13 - 14:14

Bár listások is igényelhetik?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 09:35

Kedves Anita!
A BAR lista nem zárja ki a falusi CSOK jogosultságot. Hitelfelvétel azonban nem kapcsolódhat az ügylethez.

Andrea szerint:

2019-09-13 - 13:02

Jó napot!
Igen, a szocpolból vettünk házat 2016. augusztus 23-án. Akkor azt mondja, hogy jogosultak vagyunk a 5 millió Ft-ra, de ezt csak korszerűsítésre lehet, lakásvásárlásra nem lehet akkor már. A korszerűsítésre vagy bővítésre kell önerő vagy valami? Négy gyermek van, de mi igényeltük a szocpolt, amit írtam dátumot.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 09:34

Kedves Andrea!
Ha 2016-ban kaptak gyermekek utáni vissza nem térítendő lakáscélú támogatást, akkor az nem szocpol, hanem CSOK volt. Ez esetben a vásárolt ház korszerűsítésére/bővítésére maximum 5M Ft falusi CSOK igényelhető.
Ha eladják ezt az ingatlant és helyette másikat vásárolnak, akkor is fel tudják használni a falusi CSOK-ot 5+5M Ft összegben, miután a 2016-ban kapott támogatást visszafizetik.

Anita szerint:

2019-09-13 - 09:58

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, hogy egy ingatlan vételem van folyamatban. Szerettem volna CSOK-ot felvenni, de úgy néz ki, hogy a helységek belmagassága csak 2,35 m, illetve két cserépkályha van (és állítólag minden helyiségben kell külön fűtés), így azt mondják, hogy ez biztosan elutasításra kerülne. Mivel az ingatlan egy kistelepülésen van, ami bent van a Falusi CSOK programban, így azt próbálom kideríteni, hogy itt is van megkötés a belmagasságra vonatkozólag, illetve a fűtésre? Mert a felújítás/korszerűsítésből a fűtést is meg tudnám csinálni. Ezzel kapcsolatos információt nem találok.
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel: Anita

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-16 - 09:02

Kedves Anita!
Falusi CSOK korszerűsítés keretében a megfelelő fűtést elegendő a munkálatok befejeztéig kialakítani. A minimum belmagasság használt lakóingatlanok esetében – normál és falusi CSOK esetében – egyaránt 1,90 méter. Amennyiben emiatt kerül elutasításra CSOK kérelme, az erről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat a jogosultság megállapítása érdekében.

Karolina szerint:

2019-09-12 - 16:19

Tisztelt hitelnet!
Falusi csokból szeretnénk házat venni, ami 85 nm alapterületű, be van vezetve a víz, de nincs villanybojler. Be van vezetve a gáz, de nincs gázóra és rosszak a konvektorok. Be van vezetve a villany, viszont hiányoznak kapcsolók és dugaljak is és nincs mosogató.
Erre a házra megkaphatjuk a falusi csokkot?
Tisztelettel: Karolina

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-13 - 08:38

Kedves Karolina!
Informcióink szerint a közművesítésre vonatkozó munkálatokat elegendő a korszerűsítés során elvégezni.

István szerint:

2019-09-12 - 15:55

T. Cím!
Korszerűsítésre igenyeltünk az élettársammal 2 meglevő gyermekünk után 1,3 millió Ft összegű falusi CSOK-ot. Az igénylést a bank befogadta, az értékbecslő már házhoz is jött, megállapítva a 0 százalékos készültségi fokot. Az elbírálás jelenleg folyamatban van, értesítést még nem kaptunk.
Kérdésem, hogy a támogatási szerződés megkötése előtt el lehet kezdeni a költségvetésben megjelölt munkálatokat? Szorít minket a határidő, október végéig el kell hagynunk a jelenlegi lakásunkat,vagyis az is előfordulhat, hogy mire megkotjuk a szerződést, az ingatlan korszerűsítése gyakorlatilag befejeződött. Ez jelent valamilyen problémát?
Előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-13 - 08:30

Kedves István!
Mivel a műszaki szakértő az első helyszíni szemle alkalmával már megállapította a 0% készültséget, már elkezdhetik a munkálatokat.

Csaba szerint:

2019-09-12 - 15:48

Tisztelt Cím!
Az alábbi válasszal kapcsolatos további kérdésem, hogyha szobatermosztáttal működtetem, akkor megfelel a kritériumnak?
Üdv: Csaba
Kedves Csaba!
A légkondicionáló berendezés abban az esetben támogatható, ha fűtésre alkalmas és a központi fűtési rendszer része.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-13 - 08:29

Kedves Csaba!
Ebben a kérdésben az érintett bank műszaki szakértője tud Önnek pontos felvilágosítást adni.

István szerint:

2019-09-12 - 11:51

Tisztelt hitelnet.hu!
Avval a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy most augusztusban lett megcsinálva a központi fűtés. Előtte konvektoros fűtés volt. Utólag a felújító csokot fel lehet rá venni? Már számlával is tudom igazolni.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 11:56

Kedves István!
A már elvégzett korszerűsítési munkálatoktra utólag a falusi CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Judit szerint:

2019-09-12 - 11:06

Kedves Hitelnet.hu!
A megvásárolandó ingatlan édesanyjám és nagynéném tulajdona 50-50%-ban. Abban az esetben, ha az anyai részt kifizetem önerőből, a másik fele megvásárlása esetén jogosult lehetek a falusi csokra?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 11:54

Kedves Judit!
Mivel közeli hozzátartozó is tulajdonos a megvásárolni kívánt lakóingatlanban, ezért a vételár CSOK-kal sajnos nem finanszírozható.

Judit szerint:

2019-09-12 - 09:49

Tisztelt Hizelnet.hu!
Az általam megvásárolni kívánt ingatlan fele édesanyámé, amit tőle ajándekozással megkapok. A másik fele anyai nagynénémé, amit szeretnék tőle megvásárolni. Ez esetben jogosult lehetek a falusi csokra két gyermek esetén? Ha igen, akkor ebben az esetben milyen mértékű lehet a támogatás? Válaszukat előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 10:46

Kedves Judit!
Tulajdonrész kivásárlásához a támogatás nem vehető igénybe. Erre a célra lakáshitel vehető fel. Amennyiben a hitellehetőségek is érdeklik, kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

József szerint:

2019-09-11 - 19:41

Tisztelt Hitelnet!
Az 5 milliós falusi CSOK-ot szeretnénk 3 gyerekre. A felújítandó ingatlan értéke 10-12 millió, de már egy 6 millós bankgarancia biztosítékaként szolgál.
Így is rátehető a CSOK jelzáloga?
Köszönöm.
József

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 10:15

Kedves József!
A falusi CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Erzsébet szerint:

2019-09-11 - 13:44

Üdvözletem!
Több helyről is próbálok információt begyűjteni. A legtöbb kérdésemre már választ kaptam, de ma az egyikre eltérőt adtak meg. A központi járási hivatal azt mondta, hogy az ápolási díjat is kétéve kell kapnom ahhoz, hogy kérvényezni tudjam a falusi csokot. Viszont én ezt nem olvastam sehol, hogy ilyen kikötés lenne és az egyik budapesti OTP-nél is érdeklődtem telefonon, ahol az ügyintéző hölgy is megerősítette, hogy nincs időhöz kötve. Szóval így nem igazán látok tisztán ez ügyben.
Viszont a válaszra nagyon sürgősen szükségem lenne. Előre is köszönöm.
Tisztelettel:T-né

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 09:57

Kedves Erzsébet!
Korábbi válaszunkat fenntartjuk. Ha a falusi CSOK-hoz TB jogviszony igazolás helyett ápolási határozatot nyújt be, információink szerint nem szükséges, hogy ez a státusz legalább 2 éve fennálljon.

Patrik szerint:

2019-09-11 - 13:42

Tisztelt Hitelnet!
Feleségemmel tavaly vásároltunk falun használt ingatlant, amelynél igénybevettük a CSOK-ot, 2 vállalt gyermekre (1,43M). Egy gyermek már megszületett. Most szeretnénk igénybe venni a Falusi CSOK-ot, korszerűsítésre. Ha jól értem csak a különbözetet kapjuk meg 2 gyermekre (1,17M). Meg kell várnunk míg megszületik a második gyermekünk, vagy előtte is igényelhetjük az összeget? Esetleg módosíthatjuk a vállalásunkat 3 gyermekre?
Köszönettel.
Patrik

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 09:54

Kedves Patrik!
Fenti esetben csak a már megszületett gyermek után lenne igényelhető a támogatés, melynek összege 1 gyermek után 300.000 Ft. Ha megszületik a másik vállalt gyermek is, akkor 1,3M Ft összegű falusi CSOK-ra lehetnek majd jogosultak korszerűsítés esetén.

Dóra szerint:

2019-09-11 - 13:01

Kedves Hitelnet!
Van egy családi házunk, aminek én vagyok a tulajdonosa 100%-ban. Amennyiben ezt a házat eladnám, és néhány hónappal később ugyanezt a házat már közösen 50-50% ban a férjemmel együtt vennénk meg, jogosultak leszünk-e a házvásárláshoz járó 5 millió forintos, illetve a felújítási munkálatokra járó támogatáshoz?
(Ugyanakkor a férjemnek van egy háza, melyben ő a kizárólagos tulajdonos, csak haszonélvezet van rajta bejegyezve édesanya vonatkozásában. – Nem tudom, ez a tény befolyásolja-e a CSOK kérelmünket?)
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 09:36

Kedves Dóra!
A házeladásnak és visszavásárlásnak illetékvonzata van, illetve attól függően, hogy mióta van az ingatlan az Önök tulajdonában, adófizetési kötelezettségük is keletkezhet.
Kézenfekvőbb megoldás lehet, ha Ön férjének ajándékoz valamekkora tulajdoni hányadot (illetékmentesen), majd a falusi CSOK-ot a ház korszerűsítéséhez veszik igénybe.
Férje lakástulajdona nem befolyásolja a CSOK jogosultságot.

Csaba szerint:

2019-09-11 - 10:21

Tisztelt Cím!
Napelemes rendszer létesítettem a családi házamra. A gázfűtést hűtő-fűtő klímával szeretném kiváltani. Megvalósítható-e a falusi CSOK terhére?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-12 - 13:04

Kedves Csaba!
A légkondicionáló berendezés abban az esetben támogatható, ha fűtésre alkalmas és a központi fűtési rendszer része.

Erzsébet szerint:

2019-09-11 - 06:53

Üdv!
Falusi csokkot szeretném férjemmel igénybe venni 3 gyermekre. (Egy nyolc éves lányunk van.) A két év tb jogviszonya viszont neki sincs és nekem sincs. Azonban én ápolási díjban részesülök. Az erről szóló határozat és igazolás meg is van. (Férjem jelenleg aktív korúak ellátásában részesül.)
Igénybe tudom-e így venni?
És még két kérdésem lenne. Az egyik, hogy elég-e az a határozat/igazolás miszerint ápolásit kapok jelenleg is, amit itt adtak ki nekem az itteni kormányhivatalban, vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának végleges határozata elfogadható? Továbbá még az érdekelne, hogy ki számít közeli hozzátartozónak lakásvásárlásakor? Édesanyám testvérének a feleségenek a nevén van a ház, akkor az kizárva? Unokatestvér, nagybáty, másod unokatestvér is közeli hozzátartozónak számít?
Kérem nagyon sürgős lenne.
Mielőbbi válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-11 - 07:43

Kedves Erzsébet!
Ápolási határozat esetén nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása. A megyei kormányhivatal járási hivatalának végleges határozata megfelelő. Közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, gyermek, unoka, stb.), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az unokatestvér, nagybáty nem minősül közeli hozzátartozónak, a tőlük történő lakásvásárláshoz igényelhető a CSOK.

Judit szerint:

2019-09-11 - 05:15

Kedves Hitelnet.hu!
Szeretném a falusi csokot igénybe venni, két gyermekre, 44 évesen, egyedülállóként. Van már a tulajdonomban egy ház. A megvásárolandó ingatlan édesanyám és anyai nagynéném 50-50%-os tulajdona.
Jogosult lehetek a falusi csokra és a támogatott lakáshitelre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-11 - 09:07

Kedves Judit!
A támogatás közeli hozzátartozótól (édesanyja) történő lakásvásárláshoz nem vehető igénybe.

Icu szerint:

2019-09-10 - 17:56

Jó napot kívánok!
Falusi csokhoz erkölcsi bizonyítványt kértem ki. Augusztus 19.-ei dátummal van kiállítva, és a kiállítástól számítva 90 napig érvényes! Akkor ha nem tudom beadni az igénylést 19.-éig, az nem gond? Mert a tb igazolásnál azt mondták 1 hónapnál nem lehet régebbi!
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-11 - 08:46

Kedves Icu!
Az erkölcsi bizonyítvány esetében nem probléma, ha 30 napnál régebbi.

Áron szerint:

2019-09-10 - 11:16

Jó napot!
2004-ben építkeztünk, és akkor 2 gyermekre felvettük a Szocpolt (Gyermekeink 2006-ban és 2009-ben megszülettek.). 2004 óta ugyanabban az ingatlanban lakunk, folyamatos mindkettőnk munkaviszonya, további gyermekünk nem született.
Településünk szerepel a Falusi CSOK listán.
Kérdésem az volna, hogy erre az ingatlanra, korszerűsítés céljából igényelhető-e vissza nem térítendő támogatás (két gyermek esetén 1.300.000 Ft, ha jól tudom) vagy ebből le kell vonni a korábban kapott Szocpol támogatás összegét?
Köszönöm segítő válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-11 - 07:52

Kedves Áron!
Mivel a korábbi támogatást 2015. július 1. előtt kapták, ezért annak összegével csökkenteni szükséges a korszerűsítésre két gyermek után adható 1,3M Ft-os falusi CSOK összegét.

Angéla szerint:

2019-09-10 - 10:02

Tisztelt Hitelnet.hu!
Az lenne a kérdésem, hogy például kazán csere, fűtés korszerűsítés esetén lehetséges-e családtagtól beszerezni, akinek ilyen üzlete van, a korszerűsítéshez szükséges dolgokat, az ilyen számla elfogadható-e, nem köt bele a bank?
Előre is köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-11 - 07:49

Kedves Angéla!
Ilyen megkötés nincsen. Családtag üzletében vásárolt anyag számlája is elfogadható. A korszerűsítési munkálatokat azonban közeli hozzátartozó, élettárs vagy annak cége nem végezheti.

János szerint:

2019-09-08 - 09:29

Jó napot kívánok!
Érdeklődni szeretnék, hogy mi van akkor, ha a lakás nem 5 millió, hanem 6.
Ilyenkor hitelt kell hozzá felvenni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-09 - 09:23

Kedves János!
Ebben az esetben a hiányzó vételárrész saját erőből vagy annak hiányában hitelből pótolható.

Éva szerint:

2019-09-08 - 07:33

Hitelnet.hu!
Azt szeretném kérdezni, hogy egyedülállóként 3 gyermekes anyaként fel tudom-e venni a csok hitelt és mik kellenek hozzá? Mennyit tudnék felvenni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-09 - 09:18

Kedves Éva!
Ha teljesülnek a fenti bejegyzésünkben leírt falusi CSOK feltételek, valamint a hitelfelvételhez megfelelő jövedelemmel rendelkezik, úgy igénybe vehető a támogatás. További, személyre szabott díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést.

Andris szerint:

2019-09-06 - 18:30

Jó napot!
Abban szeretném kérni a segítségét, 3 meglévő gyermekűnkre szeretnénk a falusi csokot felvenni, de tb bisztosításom az sajnos nincsen. Édesanyám sajnos súlyos beteg és ápolásra szorul.
Kérdés: ápolást megállapította a kormányhivatal, jogosultak lehetünk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-09 - 08:18

Kedves Andris!
Ápolási határozat esetén nem szükséges TB jogviszony igazolás benyújtása a CSOK igényléshez.

Ágnes szerint:

2019-09-06 - 17:31

Kedves Hitelnet.hu!
Vidéki CSOK-ot kerítés építésre és hűtő-fűtő klímára kaphatok-e. (központi fűtés nincs) Csak a klíma berendezésre gondoltam, a beszerelés önerő lenne.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-09 - 08:13

Kedves Ágnes!
A falusi CSOK kerítés építésre igénybe vehető, a klíma berendezés megvásárlására, beszereléséreinformációink szerint azonban nem.

Balázs szerint:

2019-09-06 - 07:04

Jó napot!
Azt szeretném kérdezni, hogy falusi csok igénylésnél házkorszerűsítés esetén elidegenítési tilalmat vagy jelzálogot tesznek rá?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-06 - 09:37

Kedves Balázs!
Igen, a korszerűsítési munkálatok idejére és az azt követő 10 éves időtartamra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

Icus szerint:

2019-09-05 - 20:56

Jó napot !
Azt szeretném megkérdezni, hogy mit jelent az, hogy 25 év alatti eltartott gyerek?
Mert már azt is hallottam, hogy ha keresettel rendelkezik, de 25 év alatt van az is, megfelel a falusi CSOK feltételének?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-06 - 09:01

Kedves Icus!
A témával kapcsolatban ITT informálódhat.

Ági szerint:

2019-09-05 - 20:17

Tisztelt hitelnet!
CsOK-ot szeretnék igénybe venni (1 gyerek) a következőkre: Fürdő burkolat, konyha burkolat, nappali burkolat, bejárati ajtó csere, redőny, hűtő-fűtő klíma (kandalló volt eddig, központi fütés nincs). Ezek közül mely felújításra lehet kérni a CSOK-ot? Illetve számlát fogadnak csak el vagy nyugtát is, amin fel van tüntetne pl. a járólap típusa, mennyisége? Csak igénylés után vásárolhatom meg a fent említett termékeket vagy már előtte is?
Köszönöm szépen a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-06 - 09:30

Kedves Ági!
Burkolatokra, bejárati ajtó cserére igényelhető a támogatás. Redőny akkor finanszírozható, ha ablakcsere is van, és a redőny be van építve. Klíma beszerelés kizárólag akkor képezheti a költségvetés részét, ha az ügyfél önerőből rendezi ennek költségét (beszerelés, gép).
Nyugta nem fogadható el, számla benyújtása szükséges. A hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelyek kiállítására a munkák megkezdését legfeljebb hat hónappal megelőzően került sor.

Sándor szerint:

2019-09-05 - 18:32

Jó napot!
Házaspárommal 3 gyereket nevelünk. Két gyerek már betöltötte 25. évet, akikre az építkezésre kaptunk 200.000 Ft szocpolt. Később megszületett a harmadik gyerek, akire elengedtek a hitelből további 50.000 Ft-ot.
Az lenne a kérdésem, hogy ha a meglévő házunkat szeretnénk korszerűsíteni és csak a harmadik gyerekre tudjuk igénybe venni a falusi CSOK-ot, mennyit vonnak le a kapható 300.000 Ft-ból?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-06 - 08:37

Kedves Sándor!
Információink szerint ebben az esetben csak a 3. gyermek után kapott támogatási összeggel szükséges csökkenteni a 300.000 Ft falusi CSOK-ot.

Erika szerint:

2019-09-05 - 17:56

Jó napot!
Házaspárommal 2 gyereket nevelünk és több mint 3 éve gyámja vagyunk az 56 éves mentálisan retardált nagybátyámnak. Egy háztartásban élünk. Ha fel szeretnénk venni a falusi CSOK-ot, jogosultak vagyunk-e a 3 gyerekes családi támogatásra?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-06 - 08:17

Kedves Erika!
A gyermekszámba gyámságuk alatt lévő nagybátyja nem számítható be.

Péter szerint:

2019-09-05 - 17:54

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem lenne, kinéztünk egy házat. Szeretnénk a 1,3+1,3 falusi csok-ot.
A vételi 1,3-at csak az eladónak fizetik vagy mi kifizethetjük a teljes vételárat és úgy mi kaphatjuk megy az 1,3m-at.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-06 - 08:16

Kedves Péter!
A vételárat a hitelintézetek az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlájára utalják minden esetben. Ha a vételárat időközben Önök megfizetnék az eladó részére, akkor már nem lennének jogosultak a támogatásra.

Katalin szerint:

2019-09-05 - 10:51

Két meglévő gyermek után vállalva egy harmadikat szeretnénk lakóház vásárlására és felújítására falusi CSOk-ot (10.000.000-Ft) igénybe venni. A település rajta van a listán. Tudomásom szerint passzív KHR-listán vagyok (a tartozás 2018 decemberben ki lett fizetve) egy szerencsétlen válás következményeként.
Megkaphatjuk-e új férjemmel a falusi csok teljes összegét?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-06 - 07:59

Kedves Katalin!
A falusi CSOK jogosultságot nem zárja ki a negatív tartalmú KHR információ.

Icu szerint:

2019-09-04 - 22:59

Jó napot!
Egyedülállóként igénylem a falusi csokot 3 gyermekre. A gyermekeket én nevelem, mivel csak élettársak voltunk a gyermekeim apjukkal, így külön költöztünk, fizeti a gyerektartást és ennyi. Egy sima 2 tanus nyilatkozat elég, hogy igazoljam nem velünk él? Vagy hogyan igazolom? Emelt családit sem igényeltem!
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-05 - 08:57

Kedves Icu!
A CSOK kérelemben nyilatkozni szükséges a családi állapotról, illetve ilyen esetben a családi pótlék összege is mérvadó. Ezt a kincstárná intézni kellene.

Zoltán szerint:

2019-09-04 - 19:30

Napelemes rendszer telepítésénél igénybe veszem a 90%-os MFB hitelt, akkor a CSOK-ot
felhasználhatom a 10%-os önrészre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-13 - 09:42

Kedves Zoltán!
A kérdés összetett, javasoljuk, hogy az ügyben keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát.

Anita szerint:

2019-09-04 - 14:48

Üdvözlöm!
A kérdésem az lenne, hogy 1 gyermek után korszerűsítési falusi csok összege 300.000 Ft. A hitelintézetet megkérdeztük és ők azt felelték, hogy igen annyi, de tervrajz kell a házról, egy vállalkozóval kell kimutatási tervet készítetni a munkálatokról (nyílászárók cseréje). És hogy a számlán mi szerepeljen? A nyílászárók ára és a beépítés? Ja és még egy kérdés, egyedülálló szülő is igényelheti? Mert a bank az mondta, hogy vagy házasnak vagy élettársnak kell lenni.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-05 - 08:36

Kedves Anita!
A korszerűsítendő házról valóban szükséges alaprajz és költségvetés benyújtása. A nyílászárók ára és a beépítés munkadíja egyaránt szerepelhet a számlán. Egyedülálló szülő is igényelheti a támogatást meglévő gyermeke után, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak. Nem feltétel a házastársi vagy élettársi kapcsolat.

Timi szerint:

2019-09-04 - 11:16

Jó napot kívánok!
Anyasági támogatáson vagyok, mivel a legkisebb gyermek még nincs 8 éves.
Így megkaphatom a falusi csokot? Vagy erre nem igazolják a tb 2 éves jogviszonyt?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-04 - 12:57

Kedves Timi!
Az anyasági támogatás információink szerint nem keletkeztet TB jogviszonyt.

Viktória szerint:

2019-09-03 - 15:45

Jó napot!
Jelenleg 6 hetes terhes vagyok, viszont szeretnénk párommal a baba érkezése előtt lakást vásárolni.
Az lenne a kérdésem, hogy a 600.000.- Ft mellé lehet felvenni hitelt?
Ezekhez milyen papírokat kell beszereznem?
Munkáltatói igazolás kell hozzá?
Mi a FALUSI CSOK-ot szeretnénk igényelni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-04 - 12:55

Kedves Viktória!
A CSOK mellett hitelvelvételre is van lehetőség. A hiteligényléshez megfelelő jövedelemfedezettség szükséges. Csak CSOK igénylés esetén elegendő, ha legalább egyikük rendelkezik az előírt TB jogviszonnyal. A falusi CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Mónika szerint:

2019-09-03 - 10:46

Én egyedülálló anyuka vagyok, 3 gyermekem van. Október 2-án lesz 2 éves a tb jogviszonyom.
Egyéni vállakozoként a 10 milliós falusi csokot igényelhetem?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-03 - 14:26

Kedves Mónika!
2 éves TB egyéni vállalkozói jogviszonnyal igényelhető lesz a támogatás, amennyiben a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

Sándor szerint:

2019-09-02 - 16:48

Tisztelt HITELNET!
Falusi CSOK korszerűsítéssel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy 1/1 tulajdonjoggal lehet igényelni? A többi feltétel adott. Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-03 - 14:35

Kedves Sándor!
A falusi CSOK igénybevételével korszerűsítendő ingatlanban – házastársak, élettársak igénylése esetén – mindkét félnek kell rendelkeznie tulajdonrésszel, együttesen legalább 50%-ban.

Mónika szerint:

2019-09-02 - 13:15

Üdvözlöm!
Három meglévő gyermekre szeretnénk igénybe venni a falusi CSOK-ot. Korábban már igénybe vettük használt lakás vásárlására a fél SZOCPOL-t, 1,8 m Ft-ot.
Ha 12.000.000 Ft-os lakás vásárlása esetén a CSOK 6.000.000 Ft lenne, vagy az 1.800.000 Ft-tal csökkentett összege, vagyis 4.200.000 Ft?
Előre is köszönöm a válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-04 - 13:11

Kedves Mónika!
3 gyermek után maximum 10M Ft összegű támogatás vehető igénybe a falusi CSOK keretein belül. A korábban kapott félszocpol összegét ebből a 10M Ft-ból le kell vonni, vagyis a falusi CSOK keretében adott esetben 8,2M Ft igényelhető, melynek legfeljebb a fele, vagyis 4,1M Ft fordítható a vételár kiegyenlítésére, a fennmaradó összeg pedig a ház korszerűsítésére, bővítésére.

Gábor szerint:

2019-09-02 - 11:36

A Falusi CSOK-kal kapcsolatban merült fel egy problémám és érdeklődnék a lehetséges megoldásokról.
Használt ház vásárlásra és korszerűsítésre adtuk be az igénylést 2 vállalt gyerekre. Az OTP-nél igényeltük a támogatást, amely nem egészült ki más hitellel. Az OTP-nél kértek egy költségvetési tervet, melyet kitöltöttünk, de nem szakemberrel egyeztetve. Az igénylést elfogadták, az értékbecslő megtette a felmérést, majd az 1.3m Ft vételár kiegészítés meg is érkezett. Jelenleg, már csak a munkálatokról készült számlákat kell bemutatnunk, hogy a korszerűsítésre igénybevehető összeget folyósítsák. Azonban most realizáltuk, hogy 1m Ft összeget gázfűtés korszerűsítésre adtunk be, azonban a gázrendszert nem, csak a fűtés csövek és radiátorok cseréjét hajtottuk végre. Mi azt hittük, hogy ez a gázhoz tartozik, azonban ez a víz részhez. A lényeg, hogy elbírált korszerűsítési tervet lehet módosítani utólag, ha az a Mi hibánk miatt került helytelenül kitöltésre?
Köszönöm előre is válaszukat.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-04 - 13:23

Kedves Gábor!
Az ügyben az érintett bankfiókkal kellene egyeztetniük.

Erzsébet szerint:

2019-09-02 - 11:09

Üdv!
Érdeklődnék, hogy az ápolási díjban való részesülésről szóló határozatot akkor is elfogadják tb jogviszony helyett, ha azt nem a gyermekre, hanem édesanyámra kapom?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-04 - 13:24

Kedves Erzsébet!
Információink szerint igen.

László szerint:

2019-09-02 - 10:09

Tisztelt Szakértő!
2017-ben vásároltunk egy lakást, melyhez igénybe vettük 2 gyermekre a CSOK támogatást. Jelen állás szerint szeretnénk falusi CSOK-kal egy családi házat vásárolni. A lakást nem szeretnénk eladni, de természetesen a támogatást visszafizetjük és elindítjuk az igénylést 3 gyermekes támogatásra. Tudomásuk szerint van bármi jogszabályi akadálya annak, hogy ezt megtegyük?
Segítségét előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-04 - 13:31

Kedves László!
A leírtak szerint működhet a falusi CSOK igénylés, ennek nincsen jogszabályi akadálya.

Bernadett szerint:

2019-08-31 - 00:22

Szép estet!
Bernadett vagyok.
És még egy kérdés.
Meglévő ház hitelemet rendezhetem-e vele? Mert pont fedezné is. Ez lenne a nagy-nagy segítség számunkra!
2 gyermekes egyedülálló anyuka.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 08:12

Kedves Bernadett!
Meglévő lakáshitel kiváltására a falusi CSOK sajnos nem vehető igénybe.

Judit szerint:

2019-08-30 - 17:21

Jó napot.
3 gyermek anyukája vagyok. A legnagyobbik másik kapcsolatból született, de enyém a teljes felügyelet, egy háztartásban élünk az élettársammal és a gyerekekkel, viszont aktív KHR listás vagyok.
Igényelhetnék falusi CSOK-ot hitel nélkül?
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 08:27

Kedves Judit!
A falusi CSOK jogosultságot a negatív tartalmú KHR nem zárja ki. Ha a fenti bejegyzésben olvasható további jogosultsági feltételek is fennállnak, igényelhető a támogatás.

Zsolt szerint:

2019-08-30 - 14:35

Üdvözlöm!
Az szeretném megkérdezni, hogy már meglévő két gyermek után saját 150 négyzetméteres családi ház korszerűsítésre (nyílászáró csere) igényelhető-e vissza nem térítendő támogatás a preferált településen?
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 08:28

Kedves Zsolt!
Amennyiben a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételek is teljesülnek, igényehető a falusi CSOK a fenti nyílászáró cserére, 2 gyermek után maximum 1,3M Ft összegben.

Nikolett szerint:

2019-08-29 - 22:20

Jó napot.
Adott egy olyan szituáció, hogy minket elutasítottak a babaváró hitellel, mert szerencsejáték volt a számlán mutatva, de csak onnan jött a pénz, nem mi utaltunk.
Megkaphatjuk a csokot azzal a kizáró okkal?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 09:25

Kedves Nikolett!
A CSOK kérelemm elbírálása során a bankszámla kivonatokat nem vizsgálja a hitelintézet. Fenti esetben is jogosultak lehetnek a támogatásra.

Beáta szerint:

2019-08-29 - 15:53

Az volna a kérdésem, ha én 3 gyermek után 4.400.000 Ft-ra vagyok jogosult /a korábbi szocpol támogatás levonása után 2 gyermek után/, abban az esetben is megkapom a vásárlásra a teljes összeget, ha a megvásárlandó ház csak pl. 3.500.000 Ft? Vagy csak a ház vételárát?

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 09:36

Kedves Beáta!
A 3 gyermek után igényelhető 10 milliós falusi CSOK összegét csökkenteni szükséges a korábban kapott szocpol összegével és a fennmaradó összegnek maximum a fele használható fel a vételár kiegyenlítésére, a fennmaradó rész pedig a ház korszerűsítésére/bővítésére. Ha a ház vételára alacsonyabb, mint az adható támogatási összeg, akkor a vásárlásra fordítható összeg nem haladhatja meg a vételárat. Az afeletti összeg a korszerűsítéshez/bővítéshez használható fel.

Erzsébet szerint:

2019-08-28 - 15:24

Üdvözletem!
Érdeklődni szeretnék. A férjemmel van egy nyolc éves kislányunk. A falusi csok keretében tervben volt, hogy vállalunk esetleg még gyermeket. Viszont ahhoz, hogy három gyermekre igénybe tudjuk venni a támogatást, kétéves tb igazolás szükséges. Azt szeretném tudni, hogy ez a két év tb jogviszony úgy is megfelel a feltételnek, ha egyik évben aktív korúak ellátásából vonták, a másik évben pedig ápolási díjból? Vagy kizárólag keresőtevékenység alapján lévő tb jogviszony az elfogadott.
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-30 - 07:04

Kedves Erzsébet!
Ha a falusi CSOK kérelem benyújtásakor ápolási díjban részesül, az arról szóló határozat elfogadható TB jogviszony igazolás helyett.

Melinda szerint:

2019-08-28 - 13:19

Tisztelt Szakértő!
A Falusi Csok igénybevétele kapcsán használt lakás vásárlására, illetve korszerűsítésre szeretnénk fordítani a támogatást. A korszerűsítésen a már meglévő gázfűtésen alapuló központi fűtés rendszert szeretnénk modernizálni. A régebbi kazánt szeretnénk új korszerűbbre, valamit a hozzá tartozó kötelező beruházások kivitelezését finanszíroznánk belőle. A munkát kivitelező szakember tájékoztatása alapján nem feltétlenül szükséges a már modernebb rézvezetékes csőhálózat cseréje, inkább a kazán és kémény, illetve a használtabb radiátorok (nem mindegyik!!), szabályzók stb. cseréje szükséges elsősorban!?
Érdeklődnék, hogy ilyen beruházásra, mint korszerűsítés igényelhetjük-e a Falusi CSOK-ot?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 10:28

Kedves Melinda!
A fenti munkálatokra információink szerint igénybe vehető a falusi CSOK korszerűsítésre vonatkozó összege.

Marietta szerint:

2019-08-27 - 15:01

Szép Napot!
3 gyerek esetében, már meglévő családi ház és lakáshitel mellé szeretnénk a Falusi CSOK-ot igénybe venni korszerűsítésre, felújításra. A településünk szerepel a listában.
Kérdésem lenne, hogy ez igényelhető-e akkor is, ha annak idején mi már az akkor még “Szoc.Pol”.-ként nevezett lakástámogatást már a vásárláskor igénybe vettük?
Bárhol olvasom és hallgatom, mindenhol úgy értelmezem, hogy igen.
Köszönettel: Marietta

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-28 - 07:49

Kedves Marietta!
Igényelhető a falusi CSOK korszerűsítésre a fenti esetben is, de a támogatás összegéből le kell vonni a korábban kapott szocpol összegét és a különbözet vehető igénybe.

Laura szerint:

2019-08-27 - 14:46

Üdvözletem!
Érdekelne, hogy a korszerűsítésre igénybe vehető falusi CSOK esetében a bankba benyújtandó nyomtatvány költségvetés részét kinek kell kitöltenie. Elegendő, ha maga az igénylő (vagyis mi) töltjük ki vagy mindenképp a vállalkozóval kell kitöltetni és aláíratni? Az sem egyértelmű számomra, hogy van-e lehetőség egyidejűleg több különböző munkálatra is igénybe venni a kért összeget (a mi esetünkben 1,3 m Ft). Radiátor és kazán beszerzése és felszerelése, valamint padlóburkolatok anyaga (de csak az anyag, a lerakása már nem) kerülne finanszírozásra a pénzből.
Sajnos ezen kérdéseim a bankban való tájékozódás során megválaszolatlanok maradtak…
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-28 - 07:47

Kedves Laura!
A költségvetési nyomtatványt Önök is kitölthetik. A támogatás több, különböző munkálatra is igénybe vehető.

Anita szerint:

2019-08-27 - 13:42

Érdeklődnék, hogy a bankban azt mondták nekünk, hogy nem jár nekünk a falusi Csok korszerűsítésre, mert a CSok-ot bővítésre felvettük. Ez tényleg így van?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-28 - 07:44

Kedves Anita!
A korszerűsítésre vonatkozó CSOK összegéből valóban le kell vonni a korábban bővítésre kapott CSOK összegét és legfeljebb a különbözet igényelhető. Attól függ tehát, hogy hány gyermek után igényelnék a falusi CSOK-ot és mekkora összegű CSOK-ot kaptak bővítésre.

Ildikó szerint:

2019-08-27 - 10:21

Jó napot!
Abban szeretném a segítségét kérni, hogy felvett jelzáloghitel törlesztésére, kiváltására is igénybe vehető a mostani CSOK? A hitelt 15 éve vettük fel használt kertes házat vásároltunk, államilag kamattámogatott hitel 5 éves kamat periódussal. 50-50%-ban vagyunk tulajdonosok a férjemmel.
Köszönöm a segítségét.

Hitelnet.hu szerint:

2019-09-17 - 10:44

Kedves Ildikó!
A CSOK meglévő lakáshitel kiváltására nem használható fel.

Lia szerint:

2019-08-26 - 21:32

Jó etét!
Érdeklődni szetetnék, a falusi csok igénylésénél kell hogy legyen gyerekeknek személyi igazolványa?
Ez feltétele az igénylésnek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-27 - 11:08

Kedves Lia!
Van olyan pénzintézet, amely falusi CSOK igénylésénél a gyermekek részéről is kér személyi igazolványt.

Katalin szerint:

2019-08-26 - 17:33

Üdvözletem!
Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy ha olyan házat szeretnénk venni a falusi csok segítségével, amiben nincs kialakítva fűrdő, wc, illetve konyha, mert ezt az előző tulaj külön épületben építette ki, ez esetben igénybe vehető-e a támogatás vásárlás és korszerűsítésre. Helység van a házban, csak a funkcióján kell alakítani. Víz, szennyvíz is a külön épületben van, amit a tulajok laktak. Magát a házat szinte nem használták, öt szoba helység van benne.
Köszönöm mielőbbi válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-27 - 11:00

Kedves Katalin!
A falusi CSOK igénybevételével vásárolandó és korszerűsítendő ingatlannál is feltétel, hogy már a támogatás iránit kérelem benyújtásakor rendelkezzen az ingatlan lagalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel. A konyhában vízvételi és főzési lehetőségnek adottnak kell lenni. Ha ezek az alapfeltételek nincsenek meg, akkor a falusi CSOk sajnos nem vehető igénybe.

Csaba szerint:

2019-08-26 - 15:14

Tisztelt Cím!
Vettünk egy családi házat márciusban, melyen jelzáloghitel van. Vásárlásnál igénybe vettük a CSOK-ot is (1 430 000 Ft) egy meglévő és egy vállalt gyerekre.
Szeretnék érdeklődni, hogy a falusi CSOK-ot igénybe vehetem-e korszerűsítésre vagy felújításra, ha a második gyerek még nem fogantatott meg? A település rajta van a falusi CSOK listán!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-27 - 10:45

Kedves Csaba!
Ebben az esetben a korszerűsítésre vonatkozó támogatást csak a már meglévő gyermek után lehetne igényelni, ami 1 gyermek esetében 300.000 Ft-ot jelent.

Ernő szerint:

2019-08-26 - 11:48

Jó napot!
Azt szeretném kérdezni, ha felújítok és csak 70 százalék készültségnél fizet a bank, akkor nekem saját pénzből kéne először ekezdeni a munkát vagy a vállalkozó fizet addig mindent, ha találok olyat vagy ha belső burkolatot cserelnék, hogy venném meg úgy mondjuk a járólapot vagy parkettát, arra adnak pénzt előre? Nem értem ezt, kérem segítsenek ebben.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 14:04

Kedves Ernő!
Nem muszáj 70%-os készültségi fokot elérni, alacsonyabb készültség esetén is történhet folyósítás, az elért készültségi foknak megfelelően. A támogatásból előre nem folyósítanak a bankok. Az adott készültséget önerőből, hitelből lehet teljesíteni. Megoldás lehet még, ha a kivitelezővel egy későbbi (kb. két hét) fizetési határidőben állapodik meg.

Enikő szerint:

2019-08-25 - 21:30

Tisztelt Cím!
Használt lakás cásárlását szeretnék megvalósítani, a település fent van a listán. Babaváró hitellel tervezzük az önerő megszerzését, igénybe vennénk a Falusi csokot, mellé a kedvezményes kamatozású csokot is célszerű lenne igényelni. Ez lenne a terv.
Kivitelezhető lenne ez a kombináció?
Amellett ha még mindig nem lenne elég az önerő + 10 + 1,3 millió forint a házra, kombinálható-e esetleg egy szokványos lakáshitellel még?
A választ előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 13:37

Kedves Enikő!
Elvileg működhet a fenti módon történő finanszírozás. Szükség esetén piaci kamatozású lakáshitel is igénybe vehető, amennyiben a jövedelmi elvárások is teljesülnek.
További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK- és hitelügyintézést is!

József szerint:

2019-08-25 - 13:14

Tisztelt Hitelnet!
3 gyermekkel szeretnénk az 5 milliós CSOK-ot. A bővítés mellett felújítást is szeretnénk. Lehet-e falak hőszigetelésére, ablakcserére, fűtő-hütő klímára költeni?
Köszönettel:
József

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 13:03

Kedves József!
Klíma beszerelés kizárólag akkor képezheti a költségvetés részét, ha a ennek költségét (beszerelés, gép) ünerőből fedezik.

Mónika szerint:

2019-08-25 - 11:44

Korszerűsítésre szeretnénk felvenni a Csok-ot. 4 gyermekes család vagyunk. Jelzálogra vásárolt lakásban élünk. Mindketten 1/2 tulajdoni arányban lakunk.
Kérdésem:
Semmiféle tartozása nem lehet az igénylőnek? Mert nekem a vodafonnál van kb. 80.000 Ft, amit most kezdtem törleszteni.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 12:50

Kedves Mónika!
A fenti tartozás nem zárja ki a falusi CSOK igénylést lehetőségét.

Zoltán szerint:

2019-08-23 - 15:19

Tisztelt HN.
2017-ben házasodtunk. Vettünk egy kis házat, melyben csak egyikünknek van tulajdonjoga. Van egy 5 hónapos kislányunk, s mivel elég kicsi a lakás, szeretnénk bőviteni és szükségünk lenne a falusi csok igénybevételére, hogy egy másik gyermeket is vállalhassunk. Nem értem, hogy mi miért nem pályázhatunk, mivel egyedülállóak, sőt amely ingatlanban 3. tulajdonos is van, azok igen?

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-26 - 12:29

Kedves Zoltán!
A vonatkozó kormányrendelet előírása miatt szükséges, hogy élettársak, házastársak igénylése esetén mindkét félnek legyen valamekkora tulajdonrésze a támogatott ingatlanban. Megoldás lehet, ha valamekkora részt elajándékoz egyikük a másiknak.

Anita szerint:

2019-08-23 - 09:58

Most vettünk 1 hete 1 házat. Kaptunk 1.430.000 Ft csokot, 4,6 millió hitelt, 1 millió önerő. Használt lakás!
Ki az, aki kapja a 2,6 milliós csokot? Miért nem lehetett a kedvezményes hitelt kapnunk? 2 gyerekünk van. Nem szeretnénk többet!
Köszönöm szépen a válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 10:20

Kedves Anita!
A falusi CSOK kizárólag preferált településen vehető igénybe. A településlistát fenti bejegyzésünkben találja. Ha az ingatlan nem ilyen településen található, akkor a támogatás nem lett volna igénybe vehető. Visszamenőlegesen azonban akkor sem érvényesíthető a támogatás, ha preferált településen található az Önök ingatlana.
A CSOK-hoz kapcsoló támogatott hitel azonban bármely település esetén elérhető július 1-től használt lakás esetén is, ha legalább 2 gyermek után történik a CSOK igénylés.

Karmen szerint:

2019-08-23 - 09:57

Román állampolgár vagyok. 3 gyermeket nevelek és szeretném igényelni a falusi csokot.
Milyen okiratra lenne szükségem? Gyesen vagyok, él a tb-m.

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-23 - 10:16

Kedves Karmen!
A falusi CSOK feltételeket fenti bejegyzésünkben olvashatja. Román állampolgárság esetén alapfeltétel, hogy rendelkezzenek magyar okmányokkal.
TB jogviszony igazolás akkor adható ki, ha a gyes mellett korábbi munkaviszonya is fennáll.
A szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA