Falusi CSOK feltételei, települések 2021

2020. december 28-n módosításra került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet! Az alábbiakban összefoglaljuk a témával kapcsolatos információkat, tudnivalókat.

Falusi CSOK

Falusi CSOK településlista 2021-ben

A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a falusi csok összege

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.

Falusi CSOK hitel

A legalább két gyermek után igénybe vett falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – Falusi CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 15 000 000 Ft.

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 5.000.000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 7.500.000 Ft.

Míg falusi CSOK igénylésénél előírás, hogy amennyiben lakásvásárlással egybekötött bővítéshez vagy korszerűsítéshez igényeljük a támogatást, akkor a vételár kiegyenlítéséhez legfeljebb a kedvezmény 50%-a vehető fel, addig a kamattámogatott hitel vonatkozásában ilyen előírás nincsen. A falusi CSOK hitel tehát a vételár kiegyenlítéséhez, illetve a bővítés, korszerűsítés bekerülési költségének finanszírozásához bármilyen arányban felhasználható. Az igényelt hitel összegét nem kötelező mindkét célra felhasználni, akár csak az egyik (vásárlás), akár csak a másik (bővítés, korszerűsítés) célra is igényelhető a teljes összeg.

Segítünk a falusi csok ügyintézésben

A Hitelnet.hu szakértői díjmentesen segítenek a hitel és CSOK támogatások ügyintézésében.

Visszahívást kérek

Falusi CSOK hitel 1 gyermek esetén?

1 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén a fenti kamattámogatott lakáshitel igénybevételére nincs lehetőség, más típusú hitel azonban elérhető.

Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az, hogy falusi CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, attól függ, hogy a támogatást hány gyermek után kívánjuk igénybe venni.

Legfeljebb 2 gyermek után igényelt Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén szükséges TB jogviszony:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, valamint

 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Falusi CSOK és ÁFA visszaigénylés együtt?

Míg falusi CSOK igénylésére 2019. július 1. óta van lehetőség, addig adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől igényelhető. Gyakran felmerülő kérdés, jogosult lehet-e falusi ÁFÁ-ra az, aki már igényelte a falusi CSOK-ot, s ha igen, miként van erre lehetőség.

A kérdés szempontjából meg kell különböztetni az igénylők azon csoportját, akik ugyan már beadták falusi CSOK iránti kérelmüket, de részükre támogatás folyósítása még nem történt, illetve azokat az igénylőket, akik részére már történt falusi CSOK folyósítás.

Folyamatban lévő falusi CSOK igénylés esetén

Amennyiben a falusi CSOK szerződés aláírására még nem került sor, úgy van lehetőség a támogatási kérelem visszavonására, majd új igénylés benyújtására. Ehhez a korábban már benyújtott dokumentumokat újra be kell nyújtani, ha azok érvényességi ideje lejárt.

Ha a támogatási szerződés már aláírásra került, akkor az ÁFA igényléshez azt fel kell bontani, az eredeti állapotot helyreállítani, s szintén új kérelem benyújtásával igényelhető mindkét támogatás egyidejűleg.

Már folyósított falusi CSOK esetén

Ha a falusi CSOK szerződés aláírásán túl, már részfolyósítás is történt a támogatásból, akkor azon munkálatok vonatkozásában, melyekre a támogatási szerződés megkötésre került, ÁFA visszatérítés igénybevételére már nincs lehetőség.

Fenti esetben adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a falusi CSOK szerződésben vállalt munkálatok befejezését követően, újabb lakáscél megvalósítására nyújtható be.

Az  ÁFA visszatérítés jogosultsági feltételeiről IDE kattintva tájékozódhat!

További kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

A falusi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelről, valamint az 1 gyermekes falusi CSOK-ot igénylők által elérhető további hitellehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltését követően! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is! Előzetes tájékozódáshoz kérjük, számoljon online lakáshitel kalkulátorunkkal!

Falusi CSOk igényléssel kapcsolatos gyakori kérdések

 • Mennyi tulajdonrész szükséges, ha korszerűsítésre kérjük a falusi CSOK-ot?

  Korszerűsítésre és/vagy bővítésre igényelt falusi CSOK esetén a támogatott személyeknek – élettársak, házastársak igénylése esetén mindkét félnek együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a lakóingatlanban már a falusi CSOK kérelem benyújtásakor.

 • Gyesre felvehető a falusi CSOK?

  Önmagában a gyes nem keletkeztet TB jogviszonyt. Ha nincs mellette TB jogviszonyt keletkeztető keresőtevékenység, pl. munkaviszony, akkor a falusi CSOK nem igényelhető.

 • Gyermeküket külön nevelő szülők esetén ki igényelheti a falusi CSOK-ot?

  A támogatásra az a szülő lehet jogosult, akivel a gyermek közös háztartásban él. A gyermek állandó lakcíme meg kell, hogy egyezzen a támogatott személy állandó lakcímével. Ezt lakcímkártyával szükséges igazolni.
  Amennyiben a gyermek korábbi házassági kapcsolatban született, akkor fentieken túl az a szülő lehet jogosult a falusi CSOK-ra, akinél a gyermek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre. került.

 • Hűtő-fűtő klímára igénybe vehető a falusi CSOK?

  Klímaberendezés vissza nem térítendő támogatással történő finanszírozása csak abban az esetben lehetséges, ha az a központi fűtési rendszer részét képezi. Falusi CSOK esetén tehát követelmény a központi kezelés. Amennyiben adott fűtési rendszer megfelel a hatályos műszaki előírásoknak, továbbá központilag irányítható, vagyis nem csak helyiségenként, úgy igénybe vehető preferált településen lévő lakóingatlan korszerűsítése esetén a falusi CSOK.

 • Kaphatok falusi CSOK-ot, ha van adótartozásom.

  A NAV felé fennálló tartozás kizárja a falusi CSOK jogosultságot. Miután a tartozás maradéktalanul visszafizetésre kerül, igényelhető a falusi CSOK, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

 • Utolsó módosítás: 2021. január 23. szombat

  Kérje ajánlatunkat!

  Kérje a Hitelnet szakértőinek egyedi ajánlatát. Díjmentesen segítünk megtalálni az elérhető legkedvezőbb hitel lehetőségeket és a teljes körű ügyintézést is vállaljuk Ön helyett.

  Ajánlatot kérek
  Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  3K hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Kondenzációs gázkazán cseréjére, hogyan vehető igénybe a falusi Csok?

  Kedves Asszonyom!
  A fűtési rendszer korszerűsítéséhez igényelhető a falusi CSOK. A jogosultsági feltételekről és a Falusi CSOK-ról bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Páromnak van más fél év munkaviszonya és fel akarnánk venni a vissza nem téritendő falusi csokot. Lehetséges?

  Kedves Annabella!
  A Falusi CSOK meglévő ingatlan korszerűsítéséhez elegendő 1 éves TB jogviszony.
  Amennyiben a további jogosultsági feltételek teljesülnek, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat, akkor javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és bővebb infromációk ismeretében Szakértőnk személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Üdvözölöm.
  2018ban 3 gyermekre igényeltük a csok-ot házvásárlásra,most a falusi csok-ot akarjuk igénybe venni felújításra,ebböl nem vonják le a csok összegét?Köszönöm válaszát.

  Kedves Andi!
  Információink szerint, ha korábban a CSOK-ot arra az ingatlan vásárlására igényelték, amire most a Falusi CSOK-ot is igényelnék a korszerűsítés miatt, akkor nem kell levonni a korábban kapott támogatást, így jogosultak lehetnek a teljes 5 millió Ft-ra.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Jó napot kívanok ! Érdeklődni szeretnék, ha lakásvásárlásra szeretném felvenni a falusi Csok-ot. 3 gyermekem van de a legnagyobb 20 éves és dolgozik, de nálunk lakik. Így csak 2 kiskorú gyermekemre igényelhetem?
  Másik kérdés, ha felvenném 2 gyermekemre a Csok-ot. 1400 000 adnának vásárlásra. Így kölcsönt igényelhetek, ha 5 000 000 a ház amit megszeretnék vásárolni ? Dolgozom es a tb is fizetve van . Válaszát köszönöm

  Kedves Móni!
  Nem probléma, ha gyermeke már dolgozik. Ha Önnel együtt él és úgy nyilatkoznak, hogy a gyermek az Önök eltartottja, akkor igényelhetik 3 gyermek után a támogatást.
  Fontos, hogy a saját maga után fizetett TB nem fogadható el. A jogosultsági feltételekről és a Falusi CSOK-ról bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Férjem Ausztriába dolgozik több éve folyamatosan .Hétvégente jár haza.Én itthon vagyok ,ápolási díjat kapok.
  Az egyik nagykorú fiam már dolgozik .
  A másik egyetemista ,a harmadik kiskorú .Így is megkaphatjuk felújításra 3 gyerekre a falusi csok -ot ?

  Kedves Anikó!
  Nem probléma, ha férje nem rendelkezik magyar TB jogviszonnyal, mivel ha Ön ápolási díjban részesül, akkor nem kell megfelelni a TB jogviszonyra vonatkozó feltételnek és jogosultak lehetnek a támogatásra.
  Amennyiben mind a három gyermek 25 év alatti, és úgy nyilatkoznak, hogy a gyermekek az Önök eltartottjai és lakcímük megegyezik, úgy igen, igényelheti utánuk a Falusi CSOK-ot.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Tisztelt cím!
  Első kérdés.
  – Ahol mi építkezni fogunk ott falusi csok igénybe vehető, viszont mi építkezni szeretnénk, ha jól tudom arra nem igényelhető csak “sima” csok, jól gondolom?
  Második kérdés.
  – Nem generál kivitelezővel építtetünk, hanem magunk keresünk szakembereket, ebben az esetben kizárólag 27% áfa tartalmú számlákat tudunk kérni és ezt tudjuk vissza igényelni, jól gondolom?
  Tisztelettel várom válaszát!
  Üdvözlettel: Csaba

  Kedves Csaba!
  Igen, preferált településen történő új házépítéshez a normál CSOK igényelhető. A maximum 5M Ft összegű ÁFA visszatérítést a 27% ÁfA tartalommal kiállított számlák után tudja visszaigényelni, ha nem generálkivitelező által építkeznek. Erről bővebb információt IDE kattintva olvashat.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű ügyintézést is!

  Tisztelt Cím! Azt szeretném megkérdezni, hogy nem bejegyzett élettársam 3/4 tulajdoni hányaddal rendelkezik a családi házban, ahova én és két gyermekem is oda vagyunk bejelentkezve. Párom felvehetné-e a Falusi CSOK-ot az én 1/4 tulajdoni részem kiváltására (kivásárlására) a két gyermekem után (vásárlás és felújítással – listában szerepel a település, korszerűsítés is a feltételnek megfelelő). Köszönöm

  Kedves Gabriella!
  A vonatkozó CSOK rendelet értelmében a támogatás az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel. Arra tehát nincs lehetőség, hogy a kedvezmény igénybevételével az ingatlannak csak egy bizonyos tulajdoni hányada kerüljön megvásárlásra.
  Ha korszerűsíteni szeretnék az ingatlant, akkor elegendő, ha az igénylők együttesen rendelkeznek legalább 50%-os tulajdonrésszel. A minimum tulajdoni hányadra vonatkozóan előírás nincs.

  Jó reggelt!
  1.Elsősorban az lenne a kérdésem hogy igényelhetem e a falusi csokot lakásfelújítás és bővítésre jelenleg Gyeden vagyok és még él a munkaviszonyom.
  2. A második kérdésem az lenne hogy ez mellé lehet ugyanarra a házra igényelni az 50%-os állami támogatást?

  Kedves Renáta!
  Ha rendelkezik legalább 1 éves TB jogviszonnyal, és az ingatlan a Falusi CSOK által preferált településen van, akkor igényelheti a támogatást.
  Az otthonfelújítási támogatás is igényelhető, azonban nem fogadható el olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak. Tehát a Falusi CSOK-os költségvetésben szereplő munkálatokra nem vehető igénybe az otthonfelújítási támogatás is.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Jó napot
  2015 -ben 1 gyermekünk után felvettük a 600 ezer CSOK – ot.
  Született azóta 2 gyermekünk.
  Mennyi CSOK jár ha most használt ház vásárlásán gondolkozunk.
  Falú illetve város viszonylatban.
  Köszönöm

  Kedves Zsolt!
  Amennyiben önkéntesen visszafizetik a korábban kapott 600e Ft támogatást, akkor 3 gyermek után igényelhetik a teljes összeget.
  Másik lehetőség, hogy a meglévő CSOK támogatást továbbviszik az újabb ingatlanra, és 2 gyermek után igénylik újra a támogatást. Ebben az esetben több feltételnek meg kell felelni az új házra vonatkozólag. Erről bővebben IDE kattintva olvashat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Falrepedés, esetleg süllyedés helyreállítására, falusi Csok igényelhető-e? 1 gyerek esetén?

  Kedves Asszonyom!
  Fenti célra a falusi CSOK nem vehető igénybe.

  Örököltem egy 40%-os házrészt, a másik részét kifizethetem csok-kal, úgy, hogy a a másik rész eladója megtartja haszonélvezeti jogát?

  Kedves János!
  A vonatkozó CSOK rendelet értelmében a támogatás az ingatlan 100%-os tulajdoni hányadának egyidejűleg történő vásárlásához használható fel. Arra tehát nincs lehetőség, hogy a kedvezmény igénybevételével az ingatlannak csak egy bizonyos tulajdoni hányada kerüljön megvásárlásra.
  Továbbá, a támogatott ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

  Biriben igényelhető a falusi csok?

  Kedves Klementina!
  Igen, Biri a preferált települések közé tartozik.
  A falusi CSOK jogosultsági feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  Érdeklődni szeretnénk, hogy akkor jár-e a Falusi CSOK, ha már két gyerekre felvettük lakásbővítésre a felét, azaz 1.000.000 Ft-ot. Jelen helyzeteben viszont van egy 22 év, 20 év és egy 16 éves gyerekeink. Így esetleg lehetne-e Falusi CSOKOT felvenni?
  Előre is köszönöm a választ.
  Üdvözlettel: Judit

  Kedves Judit!
  Preferált településen található lakóingatlan korszerűsítési és/vagy újabb bővítési munkálataihoz falusi CSOK különbözetre lehetnek jogosultak. A 3 gyermek után kapható 5M Ft-ból le kell vonni a korábban kapott támogatás összegét és a különbözet vehető igénybe.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Tisztelt Cím!
  Falusi CSOK-ot szeretnénk igénybe venni korszerűsítésre, 2 kiskorú gyermekünk van. A férjem az ingatlan 100%-os tulajdonosa, nekem haszonélvezetem van a teljes ingatlanra. Igénybe vehetjük így a támogatást? Válaszukat köszönöm!

  Kedves Hedda!
  A Falusi CSOK-ot akkor tudják igénybevenni, ha az ingatlan a Falusi CSOK által preferált településen van.
  Amennyiben ez a feltétel teljesül, az igényléshez szükséges, hogy Ön is rendelkezzen tulajdonrésszel az ingatlanban. A minimum tulajdoni hányadra vonatkozóan nincs előírás. Továbbá, feltétel még, hogy az ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog. A további jogosultsági feltételekről és a Falusi CSOK-ról bővebben fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük tölste ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést!

  Elutasították a falusi csokunkat, mert a tulajdoni lapon fel van tüntetve, hogy van iroda a házban. /kivett lakóház udvar és iroda/, így szerepel pontosan. Mindezt akkor sikerült tudatni velünk, mikor túl voltunk 5-6 hiánypótláson, ajándékozási szerződés után, 2 tb és nav igazolás után, mert az első lejárt, másodszori építési napló feltöltés, mert az első egy névre szólt és két névre kell szóljon /ebben is feltüntetve lakóház, és külön funkcionáló iroda/ 880 ezer forintos hitel visszafizetése egy összegben, mert csak úgy kaptunk tiszta tulajdoni lapot. Mikor ezen végigmentünk, mindent követve, az ügyintéző utasítását követve, közölte, hogy nem vagyunk rá jogosultak. Sajnálja.… Továbbiak »

  Kedves András!
  Az iroda megnevezés miatt a falusi CSOK jogosultság sajnos nem áll fenn.
  Az ügyintézés miatt esetleges panasszal elsőként az OTP Bankhoz fordulhatnak.

  3 gyerekre szeretnénk igénybe venni. A háromból már egy meglévő van, az lenne a kérdés, hogy egy éves munka viszony elegendő a falusi csok igénybe vételéhez? Hogyha nem elegendő, akkor viszont a másik kérdés az lenne, hogy a sima csokhoz elegendő-e az egy éves munka viszony?

  Kedves Ferenc!
  Ha 3 gyermek után igényelné a Falusi CSOK-ot használt ingatlan vásárlással egybekötött korszerűsítésre, akkor 2 éves TB jogviszony szükséges. Ha 2 gyermek után igényelné, akkor elegendő az 1 éves TB jogviszony.
  Normál CSOK-kal használt lakás vásárlás esetében, 3 gyermek után, 180 napos TB jogviszonnyal kell rendelkezni.
  A szükséges TB jogviszonyokról IDE kattintva tájékozódhat bővebben.

  2020 novemberében falusi CSOK-kal házat szerettünk volna vásárolni, megtörtént az igénylés és pozitív elbírálást kaptunk. Az eladó hibájából az adásvétel azonban meghiúsult. A kifizetés nem történt meg. Szeretném kérdezni, hogy újra igényelhetünk-e CSOK-ot, ha találunk megfelelő ingatlant?
  Köszönettel várom válaszát.

  Kedves Mária!
  Mivel a támogatás igénybevétele nem történt meg, ezért igényelhetik újra a CSOK-ot.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű CSOK ügyintézést is!

  2015-ben 1 gyermekünk után felvettük a 600 ezer CSOK-ot. Született azóta 2 gyermekünk.
  Mennyi CSOK jár, ha most használt ház vásárlásán gondolkozunk.
  Falu illetve város viszonylatban.

  Kedves Zsolt!
  Ez esetben akkor járnak jobban, ha CSOK különbözetet igényelnek. CSOK esetében a 3 gyermek után igényelhető 2.200.000 Ft-ból kell levonni a 600.000 Ft-os és az 1.600.000 Ft CSOK különbözet igényelhető. Falusi CSOK esetén a 10 millió forintot kell csökkenteni a korábban kapott 600.000 Ft-tal és az így kapott 9.400.000 Ft maximum fele (4,7M Ft) igényelhető a vételár kiegyenlítéséhez, a fennmaradó összeg pedig az ingatlan korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez.
  Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK ügyintézést is!

  Jó napot kívánok mindenkinek!
  Azt szeretném megkérdezni hogy egyedülállóként kihasználható-e a CSOK 2 gyerekre? S,hogy aki gyesen van az is kihasználhatja?

  Kedves Dávid!
  Egyedülállók is igényelhetik a CSOK-ot meglévő gyermekük után, azonban a GYES önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt, és a Falusi CSOK feltétele, hogy az igénylők ( egyedüli igénylés esetén az igénylő) egyike rendelkezzen legalább 1 éves TB jogviszonnyal. Bővebben a Falusi CSOK-ról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

  Ha a falusi csokra 2Mft-ot kaphatok, de a korszerűsítési munka csak 1Mft-ba kerül, kötelező e igénybe vennem a maradék 1 Mft-ot?

  Kedves Viktor!
  Nem kötelező, a költségvetés szólhat 1 millió Ft-ról ha nem akarja kihasználni a 2 milló Ft vissza nem térítendő támogatást.

  Jó Napot!
  Falusi CSOK-ot igényelnénk korszerüsitésre 300.000ft-ot!
  Az szeretném megkérdezni, hogy elég ha az anyagokat igazolom le ami akár meg is haladja az összeget vagy mindenképp kell munkadijrol is számla?
  Mert lényegében én szeretném megcsinálni a korszerűsitést( nincs válalkozásom ) nem tudok számlát késuiteni..

  Kedves Márk!
  A hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-át kell számlával igazolnia. Ha ezt a 70%-ot kiteszi az anyagköltésg, akkor nem feltétel, hogy munkadíjról is nyújtson be számlát.
  További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük töltse ki online adatlapunkat. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést!

  Kérdésem: kaphatunk-e falusi csokot?
  helyzetünk: 2 gyermekünk van, házasok vagyunk, én 42, a feleségem 34 éves. 2009-ben kaptunk 2,4Mft szocpolt. Szeretnénk venni egy házat falusi csokos településen, mivel az ára csak 8,9 Mft, nem kell hozzá eladni a lakásunkat. A megvételhez vagy a felújításhoz kaphatunk csokot?

  Kedves Lajos!
  A korábban kapott szocpollal csökkentett Falusi CSOK-ra lehetnek jogosultak. A Falusi CSOK összege használt lakás vásárlással egybekötött korszerűsítés esetén, 2 gyermek után 2.600.000 Ft. A szocpollal csökkentett összeg így 200.000 Ft, amiből 100.000 Ft jut a vételár megfizetésébe, és 100.000 a korszerűsítésre.

  Falusi csok -hoz szeretném tudni hogy milyen hivatalos papírok kellenek . 6 hónapos terhes vagyok és szeretnénk igénybe venni .. esetleg több gyerekre is a későbbiekben

  Kedves Alexandra!
  Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és Szakértőnk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot és személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készít Önnek. Díjmentesen vállaljuk a teljes körű Falusi CSOK ügyintézést!

  1 48 49 50
  3K
  0
  Tedd fel kérdésed, vagy olvasd el mások kérdéseire adott válaszainkat.x