Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től? - Hitelnet.hu

Falusi CSOK feltételei, mire számíthatunk 2019. július 1-től?

2019- május 13-án kihirdetésre került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet!

Végleges településlista

A támogatott települések listája IDE kattintva érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. június 30-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Ha a támogatott személy a fenti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Fenti esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos – tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül – a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Otthonteremtési kamattámogatás

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 5. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.
kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 20. péntek

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Mónika szerint:

2020-01-06 - 12:35

Azt szeretném megkérdezni, hogy a meglévő lakásunkon támogatott lakáshitelünk van, ami jelzálogként rá van jegyezve.
Igényelhetünk-e falusi csok-ot tetőcserére? Ha igen, akkor mennyi idő alatt kell megcsinálni a munkálatokat?

Hitelnet.hu szerint:

2020-01-06 - 12:49

Kedves Mónika!
Bejegyzett támogatott lakáshitel nem akadálya a falusi CSOK igénybevételének. A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni.

Anna szerint:

2020-01-06 - 12:34

Szeretném megtudni, hogy elég-e a falusi csok igényléséhez a hivatalos szenyvízre csatlakozási dokumentum, hogy elindult a folyamat vagy meg is kell történnie a csatlakozásnak és csak akkor vehető igénybe a hitel?

Hitelnet.hu szerint:

2020-01-06 - 12:48

Kedves Anna!
A jogosultsághoz szükséges a szennyvízhálózatra való csatlakozás.

Andrea szerint:

2020-01-03 - 07:31

Tisztelt Szakértők!
Adott egy falusi CSOKra alkalmas településen egy CSOKnak mindenben megfelelő ingatlan, amit szeretnénk megvásárolni.
A településen be van vezetve a vezetékes víz, ez a házban is megtalálható, viszont jelenleg az udvarban található fúrt kút adja a ház vízellátását.
A tulajdonos tájékoztatása szerint a házban a vezetékes víz és a kúti víz bármikor szabadon váltható.
Ilyen feltételek mellett kizáró ok lehet a kúti víz jelenléte a házban?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2020-01-03 - 07:43

Kedves Andrea!
Adott esetben az a lényeg, hogy vezetékes vízvételi lehetőség legyen a házban. A fúrt kút megléte nem kizáró ok.

Fanni szerint:

2020-01-03 - 02:09

Üdv!
Kérdésem:
Mind a két fél rendelkezik tb viszonnyal több éve, de csak az egyik félnek van munkaviszonya 15 éve. Két kiskorú gyermek van, és egy 24 éves, aki nem életvitelszerűen él ott, mert tanulmányait máshol folytatja.
Így is igénybe tudnák venni a támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2020-01-03 - 19:35

Kedves Fanni!
A leírtak alapján jogosultak lehetnek a támogatásra, ha a további CSOK feltételek is teljesülnek. Nem zárja ki a jogosultságot, ha a gyermek tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik.

Gábor szerint:

2019-12-18 - 21:09

Szeretném kérdezni, hogy külföldi munkaviszonyra is lehet Falusi Csokot igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-19 - 10:25

Kedves Gábor!
A támogatás igénylésekor fennálló külföldi munkaviszony is elfogadható, de a támogatott személynek vállalnia kell, hogy a falusi CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Nikolett szerint:

2019-12-18 - 12:12

Ha nincs meg a 2 év a TB-nél, csak másfél év, mennyire veszi szigorúan a bank falusi csoknál úgy, hogy hitelt nem vennénk igénybe?

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-18 - 12:48

Kedves Nikolett!
Magának a 10 milliós támogatásnak feltétele a legalább 2 éves TB jogviszony. Ha jelenleg másfél éves TB jogviszonnyal rendelkezik, akkor fél év múlva lehetnek jogosultak az igénylésre.

Gábor szerint:

2019-12-18 - 09:55

Tisztelt hitelnet!
Előző kérdésemnél erre a változásra gondoltam! A korszerűsítésre is járhat, ha jól olvasom!

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-20 - 08:04

Kedves Gábor!
Erről a lehetőségről bővebben IDE kattintva olvashat.

Erzsébet szerint:

2019-12-17 - 17:33

Tisztelt Hitelnet!
Falusi Csok-ot szeretnénk igénybe venni. 3 gyermekre korszerűsítessel egyben a maximum összeget.
A kérdésem az lenne, hogy 2008-ban igénybe vett ún. félszocpol 450 bezer forint ennek akadálya-e?

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-18 - 08:49

Kedves Erzsébet!
Nem akadálya a korábban igénybe vett támogatás, de a 10 milliós összeget csökkenteni kell a 450.000 Ft-tal.

Gábor szerint:

2019-12-16 - 09:05

Tisztelt Hitelnet!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha falusi csok 5M Ft-hoz beadtuk a kérelmünket amit valószínűleg el is fogadnak. Az értékbecslő volt kint, és szerinte menni fog, de már lassan 2 hónapja ül a takarékbank a papírokon! Igen ám, de időközben változott a feltételrendszer, ami ugye most nettó 5M Ft lett, viszont mi bruttó 5,1M Ft-ról nyújtottuk be!
A kérdésem, hogy ez esetben pót eljárás kell-e, vagy amíg nincsen szerződés, kiegészítésben benyújtható-e a cca.1,3M Ft igényelhető támogatás egyéb korszerűsítésre?
Köszönöm válaszukat!

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-18 - 09:25

Kedves Gábor!
Információink szerint nem történt változás a falusi CSOK feltételrendszerét illetően.

István szerint:

2019-12-16 - 07:04

Melyik bank foglalkozik a falusi csokkal?

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-18 - 09:27

Kedves István!
Több banknál is elérhető a falusi CSOK! Konkrét tájékoztatásért kérjük, keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát!

Zita szerint:

2019-12-16 - 07:02

Üdv.
3 meglévő gyermekre egyedül szeretném igénybe venni a falusi csok-ot. 6 éve vagyok itthon a gyerekekkel, most épp a 10 hónaposommal gyeden. A munkahelyemen szülési szabadságon vagyok, tehát oda visszamehetek baármikor dolgozni majd.
Az lenne a kérdésem, így megkaphatom-e a falusi csok-ot és pontosan milyen papírokat kell hozzá beszereznem.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-18 - 09:52

Kedves Zita!
Mivel munkaviszonya jelenleg is fennáll, információink szerint kiadható az Ön részére a falusi CSOK jogosultsághoz szükséges TB jogviszony igazolás. További pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetéke OEP tud adni Önnek. Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE katttintva tájékozódhat.

Olga szerint:

2019-12-11 - 08:43

Tisztelt Hitelnet!
Az a kérdésem, ha van hitel az ingatlanon, a tulajdonjog a miénk, de anyukám nevén van a hitel, mindenben megfeleltünk, a Takareknál igényeltük meg a falusi csokot, amit jóvá is hagytak! Most azonban elkezdték már a szakemberek a munkálatokat és most szólt a Takarék, hogy a banktól egy olyan papírt kell beszerezni, hogy a falusi csokot engedélyezze a Erste bank, hogy első helyre kerüljön bejegyzèsre a földhivatalnál! Eddig megy a levelezés, telefon, de semmi vlaszt nem kapunk! Úgy tudom, hogy az állami támogatást igenis engedélyezni kell az első helyre engedni! Ha nem, akkor sajnos nem tudom miből fizetjük ki a szakembereket!
Várom mihamarabbi válaszukat!
Köszönöm szépen!

Hitelnet.hu szerint:

2019-12-11 - 11:43

Kedves Olga!
Elvileg műdödhet a hozzájárulás, de pontos tájékoztatást ez ügyben az Erste Bank tud adni Önöknek.

Ágota szerint:

2019-11-12 - 07:36

Tisztelt Hitelnet!
2008-ban ajándékozás útján került tulajdonunkba a családi házunk, ahol jelenleg is élünk. Ezzel egyidőben haszonélvezeti jog is bejegyzésre került az ingatlanra.
Igénybe vehetjük-e a falusi csokot korszerűsítésre, ha minden más esetben megfelelünk az eőirtaknak.

Hitelnet.hu szerint:

2019-11-12 - 10:46

Kedves Ágota!
Az ingatlanra bejegyzétt haszonélvezeti jog sajnos kizárja a falusi CSOK-ra való jogosultságot.

Edina szerint:

2019-10-24 - 14:51

Érdeklődnék, hogy a GYOD után igényelhető a falusi csok korszerűsítésre, 2 gyerek után, meglévő ingatlanon?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-24 - 15:13

Kedves Edina!
Információink szerint a GYOD határozat elfogadható TB jogviszony igazolás helyett.

Erika szerint:

2019-10-23 - 20:30

Jó napot!
Azzal a kérdéssel fordulnánk Önhöz, hogy hat kiskorú gyermekem van. Amióta megszülettek, azóta gyesen vagyok velük. Munkahelyem még nem volt. A tb-m fizetve van. Egyedülálló vagyok.
Hogyan tudnám igénybe venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-24 - 15:31

Kedves Erika!
A gyes önmagában nem keletkeztet TB jogviszonyt, így sajnos nem lehet jogosult falusi CSOK igénybevételére.

Enikő szerint:

2019-10-23 - 20:10

Tisztelt Hitelnet.hu!
Meglévő ingatlanunkra szeretnénk a falusi CSOK korszerűsítésre fordítható három gyermekünkre igényelhető 5 millió Ftösszegű támogatását igénybe venni. Korábban a 134/2009 kormányrendelet szerinti kamattámogatásos hitelt vettünk fel 1.400.000.-Ft összegben fűtéskorszerűsítésre.
Kérdésem, hogy az 5.000.000.-Ft-ból le kell-e vonni az 1.400.000.-Ft hitel összegét.
Köszönettel: Enikő

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-24 - 15:32

Kedves Enikő!
A falusi CSOK összegét nem kell csökkenteni a korábban igénybe vett támogatott hitel összegével.

Tünde szerint:

2019-10-21 - 20:10

Üdvözlöm!
A falusi csok-ot szeretnénk igénybe venni, de a párom khr listás (aktív). Így is lehet igényelni a tartozását, nem fogják a megvásárolandó ingatlanra terhelni?
Köszönöm válaszát.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 08:03

Kedves Tünde!
A falusi CSOK jogosultságot az aktív KHR státusz nem zárja ki. Végrehajtás azonban CSOK-kal terhelt ingatlanra is bejegyezhető.

Erika szerint:

2019-10-21 - 16:19

Jó napot!
Azzal a kérdéssel fordulnék önhöz, hogy hát kisgyermek van, de csak gyest kapok. A Tb-m fizetve van, egyedülálló vagyok.
Hogyan tudnám igénybe venni a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 08:14

Kedves Erika!
Gyes mellett a TB jogviszony akkor áll fenn, ha a korábbi munkaviszonya is megvan. Az igazolás kiadásával kapcsolatban a területileg illetékes OEP tud Önnek pontos tájékoztatást adni.

Ildikó szerint:

2019-10-21 - 16:10

2015-ben a 256/2011-es kormányrendelet alapján két vállalt gyermek után használt ház vásárlásra igénybe vettünk 1.300.000,- Ft CSOK-ot.
Időközben megszületett mindkét gyermekünk és szeretnénk harmadik gyermeket vállalni és a falusi CSOK igénybevételével egy nagyobb családi házat vásárolni.
A 17/2016-os kormányrendelet alapján mi úgy értelmezzük, hogy amennyiben visszafizetjük az 1.300.000,- Ft-t támogatást az Államkincstárnak, úgy egy vállalt és két meglévő gyermek után igénybe tudjuk venni a 10.000.000,- Ft CSOK-ot (5 M vásárlásra + 5 M korszerűsítésre) egy nagyobb ház vásárlásához és korszerűsítéséhez (preferált kistelepülésen), természetesene a meglévő házunk értékesítése mellett. A gyakorlatban ezt hogy lehet kivitelezni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 08:16

Kedves Ildikó!
A fent leírtak alapján működhet a falusi CSOK igénylés. További, személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, keressék a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát!

Éva szerint:

2019-10-21 - 14:52

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődnék, hogy a TB jogviszonyba beletartozik-e az egyszerűsített foglalkoztatás? Napi bejelentéssel van az ismerősöm, de minden nap jár a szőlőbe mezőgazdasági munkára dolgozni. Januártól-decemberig. Igénybe veheti-e ő a csok-ot e szempontból?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 08:18

Kedves Éva!
A területileg illetékes OEP tud pontos tájékoztatást adni a TB jogviszony fennállásával kapcsolatban.

János szerint:

2019-10-20 - 20:34

Üdv.
Három gyerek után vesszük fel a falusi CSOK-ot, meglévő ingatlan korszerűsítésére.
Azt szeretnénk tudni, hogy konyhai gépeket (beépíthető mosogatógép, mikró, villanytűzhely, sütő) el lehet-e számolni, illetve a beépített konyhát ha újat csinálunk?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 08:31

Kedves János!
Konyhabútor, konyhai gépek finanaszírozására a falusi CSOK nem használható fel akkor sem sajnos, ha beépített konyhabútorról van szó.

Tamás szerint:

2019-10-20 - 15:58

Jó napot kívánok!
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy egyedülálló gyermektelen 26 éves vagyok és falun újítok fel egy saját nevemen lévő házat. A falusi csok igényelhető-e számomra? Ha igen, akkor segítséget szeretnék kérni hogy hol, hogyan, és mennyit tudok igényelni?
Köszönettel: Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 08:39

Kedves Tamás!
A falusi CSOK gyermekek után igényelhető vissza nem térítendő állami támogatás. Ha nincs meglévő gyermeke, vagy házastársa, akivel gyermekek vállalnának, sajnos nem vehető igénybe a támogatás.

Márta szerint:

2019-10-18 - 21:29

Jó estét kívánok!
Érdeklődnék, hogy hol lehet elindítani a falusi csok kérelmet?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 09:02

Kedves Márta!
Falusi CSOK kérelem hitelintézethez nyújtható be. További, személyre szabott tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat vagy keresse a lakóhelyéhez legközelebbi Hitelnet irodát!

Mónika szerint:

2019-10-18 - 12:50

Jó napot!
Három gyermekem van. Van egy ház, amit meg szeretnék venni, az ára hatmillió forint! Megkapom rá a falusi csokot? Vagy csak öt milliót és egyet hitelként fizetek?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 09:09

Kedves Mónika!
A vétleár kiegyenlítéséhez fenti esetben maximum 5M Ft összegű falusi CSOK vehető igénybe.

Renáta szerint:

2019-10-17 - 21:34

Tisztelt Hitelnet!
Falusi csokot igényelnénk 2 meglévő és 1 vállalt gyerek után. A házban jelenleg nincs konyha kialakítva, csak a melléképületben. Vállalnánk a konyha kialakítását, mert bővíteni is kellene.
Ilyen esetben megkapjuk a falusi csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 09:18

Kedves Renáta!
A falusi CSOK kérelem benyújtásakor már rendelkeznie kell az ingatlannak a főépületben megfelelő konyhával vagy annak hiányában a legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel.

Timi szerint:

2019-10-17 - 18:15

Érdeklődnék, hogy a házszigetelésbe mi tartozik bele? Csak a szigetelő anyag vagy teljesen bevakolva színre, mert valaki azt mondta, hogy csak a szigetelés, de azt be kell vakolni úgy van rendben.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-22 - 09:23

Kedves Timi!
A szigeteléshez hozzátartozik a vakolás, felületképzés, festés is.

László szerint:

2019-10-16 - 21:39

Jó napot.
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy van 2 gyermek, az egyik mostoha gyermek, a páromé és még bevállalunk 1-et falusi csokra.
Az lenne a kérdésem, hogy a tb jogviszinyt akkor 3 gyermekre kell kikérnem vagy 2 gyermekre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-17 - 09:32

Kedves László!
Ha a meglévő 2 gyermek Önökkel egy háztartásban él és mindkettejük + 1 vállalt gyermek után igénylik a támogatást, akkor a 3 gyermek esetén előírt 2 éves TB jogviszonyt szükséges igazolni.

Klaudia szerint:

2019-10-16 - 19:22

Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy 2016-ban vettük fel a sima csokot egy meglévő és két vállalt gyermekre, amelyből egy már megszületett.
Milyen lehetőségeink vannak a falusi csok vásárlás és korszerűsítésével kapcsolatban?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-17 - 09:23

Kedves Klaudia!
Információink szerint, ha a korábban kapott támogatást visszafizetik, akkor az újabb vásárlás+koszerűsítéshez igényelhető lehet a támogatás. További pontos információt ez ügyben a területileg illetékes járási hivatal családtámogatási osztálya tud adni.

Luszi szerint:

2019-10-16 - 09:37

Üdv.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy 1 éve megvan, hogy folyamatosan dolgozom. 3 gyermekem van. Egyedülállóként szeretném igénybe venni.
Mire vagyok jogosult? Falusi csok?
(KHR listán vagyok.) Adó tartozásom nincs.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-17 - 08:22

Kedves Luszi!
A falusi CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony igazolás szükséges.

János szerint:

2019-10-15 - 16:51

Üdv.
Külföldi munkaviszonnyal is lehet falusi CSOK-ot igényelni?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-16 - 08:26

Kedves János!
Külföldi munkaviszonnyal is lehet falusi CSOK-ot igényelni, ha a külföldi TB jogviszonyt igazoló fél vállalja, hogy a támogatási kérelem aláírását követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít.

Adrienn szerint:

2019-10-15 - 13:23

Üdvözlöm!
A falusi CSOK-ot igénybe véve épp folyamatban van családi ház vásárlásunk.
A korszerűsítéssel kapcsolatosan a következő információt kaptam:
a korszerűsítésre megítélendő összeg a háznak a korszerűsítéssel növelt forgami értéke, mínusz 5millió Ft.
Tehát pl: a házat 6,5 millióért veszem, de forgalmi értékét a szakértő mondjuk 6 millióra becsüli. A korszerűsítési költségvetés alapján az ingatlan értéke 2 millió forinttal emelkedik, vagyis a forgalmi érték várhatóan 8 millió Ft lesz. Ebben az esetben 3 millió forintot kapok korszerűsítésre.
Ez valóban igaz? Ha nem, akkor a takarékszövetkezetnél – ahol fentiekről informáltak – mire hivatkozhatok?
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel: Adrienn

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-16 - 08:13

Kedves Adrienn!
Nincs információnk erről a számítási módról. Ilyen tartalmű előírást a vonatkozó kormányrendelet – A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) – nem tartalmaz.

Icu szerint:

2019-10-15 - 11:18

Jó napot!
A kérelmemet visszautasították azzal az indokkal, hogy az értékbecslés nem megfelelő. Amit vennék házat azt nem értékelték annyira, amennyire megfelelt volna!
Ilyenkor mi a teendő? Javasolták, írjak egy kérelmet, hogy vizsgálják újra! De attól, hogy Én benyújtok egy kérelmet, a ház nem lesz értékesebb úgy gondolom!

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-16 - 07:56

Kedves Icu!
Lehet kérni az értékbecslés felülvizsgálatát. Az, hogy ez mennyire vezet eredményre adott esetben, azt sajnos nem tudjuk megmondani.

Linda szerint:

2019-10-15 - 10:55

Jó napot!
Falusi csokot szeretnék igényelni 3 gyerekre. Kérdésem az lenne, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan 50 m2 jelenleg, de van hozzá 35 m2 bővítve már, de még nincs rajta lakhatási engedély és nincs teljesen kész (víz és fűtés nincs még benne).
Ebben az esetben kérhetem a falusi csokot vásárlásra és bővítésre-korszerűsítésre?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-16 - 08:40

Kedves Linda!
Véleményünk szerint igen, de a bővítésre vonatkozó költségvetésbe csak azokat a munkálatokat lehet beírni, amik még nem kerültek elvégzésre.

Erika szerint:

2019-10-15 - 10:22

Üdvözlöm!
2 kicsi gyerekünk van. Együtt élünk párom anyjával. Erre a házra szeretnénk korszerűsítésre felvenni a támogatást. Anyósom nevén van 50% és haszonélvezeti jog, páromon 50%. Ha a párom ajándékoz 1%-ot a tulajdonjogából, anyósom lemond a haszonélvezeti jogról, jogosultak vagyunk a támogatásra? Ajándékozhatja a haszonélvezetet a páromnak vagy egyáltalán nem lehet a házon?
Az elmúlt napokban más-más információt kapunk. Minden bankintézetben mást mondanak. Elvileg megváltoztatják a feltételeket és csak 100%-os közös tulajdon esetén vehető igénybe majd!
Most jelenleg még melyik van érvényben?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-16 - 07:52

Kedves Erika!
A korszerűsítésre igényelt falusi CSOK esetében elegendő, ha kettejüknek együttesen legalább 50% tulajdonjoguk van, haszonélvezeti jog azonban egyáltalán nem lehet rajta.

Zsuzsanna szerint:

2019-10-14 - 16:49

Nem lakást szeretnék venni falusi csok támogatással, hanem családi házat. Ebben az esetben is 50 m2 nek kell lennie 2 gyereknél? Vagy 90 m2-nek mint a csoknál?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-15 - 08:46

Kedves Zsuzsanna!
Használt ingatlan esetében nincs különség a lakás és családi ház hasznos alapterületére vonatkozó előírás között, ez csak új lakásra, családi házra igényelt CSOK esetén meghatározó.
50 m2-es használt családi ház vásárlása esetén is elegendő tehát az 50 m2 hasznos alapterület.

Attila szerint:

2019-10-14 - 15:02

Üdv.
Szeretném igényelni a falusi csokot, de úgy néz ki sajna elutasítanak. Minden rendben van, kivéve hogy van 3.4 milliós jelzálogkölcsönöm, ami lakásfelújító jelzáloghitel és egyszer azt mondták, nem igényelhető. Ha ez a hitel korszerűsítés néven lenne, akkor megkaphatnám. Röhej, nem értem, ez tényleg így van?

Hitelnet.hu szerint:

2019-10-15 - 08:33

Kedves Attila!
Véleményünk szerint az ügyben az illetékes Minisztérium állásfoglalását kellene kérni, nem teljesen egyértelmű az erre vonatkozó rendelkezés.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA