Falusi CSOK feltételei, települések 2023

2021. december 27-én, valamint 2022. december 28-án módosításra került a falusi CSOK-ra vonatkozó kormányrendelet! Az alábbiakban összefoglaljuk a témával kapcsolatos információkat, tudnivalókat.

Falusi CSOK

Falusi CSOK településlista 2023

A 2023-ban támogatott települések listája, megyék szerinti bontásban, a falusi csok települések listája táblázatunkban érhető el.

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2024. december 31-ig igényelhető az alábbi célokra:

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén

 • használt lakás vagy ház vásárlására és bővítésére, illetve korszerűsítésére vagy
 • meglévő lakás vagy ház bővítésére, illetve korszerűsítésére

Használt lakás vásárlására abban az esetben igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére

is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket, ideértve a hagyományos és falusi CSOK-kal egybekötött konstrukciókat, egyedi Hitelnet kedvezményekkel. Kérje egyedi ajánlatunkat.

Lakáshitelek összehasonlítása

Falusi csok összege

Falusi CSOK összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 600.000 Ft
2 2.600.000 Ft
3 vagy több 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.

A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át! A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a kedvezménnyel érintett lakásban - a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben − a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás

 • korszerűsítésére,
 • bővítésére vagy
 • korszerűsítésére és bővítésére,

igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe.

Ebben az esetben a támogatás összege:

Falusi CSOK összege bővítés/korszerűsítés esetén
Gyermekek száma Támogatás összege
1 300.000 Ft
2 1.300.000 Ft
3 vagy több 5.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
 • két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.

E támogatási összeg meghatározásánál nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét, vagyis ugyanazon gyermek után igényelhető a fenti támogatási összeg korszerűsítésre, bővítésre anélkül, hogy a korábban kapott CSOK összegét le kellene vonni ezen összegből.

Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt, azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.

Megelőlegezett CSOK igénylésére 2022-től több alkalommal is van lehetőség:

 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek már megszületett.
 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek még nem született meg, de az igénylők a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • kémény építése, korszerűsítése,
 • belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, a fent felsorolt munkálat elvégzése is támogatható.

A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, legalább 50 százalékos - együttes igénylés esetén együttesen legalább 50 százalékos - tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem lehet haszonélvezeti jog.

A korszerűsítendő lakásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell:

• 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az alábbi feltételeknek eleget tesz:

A lakás rendelkezik:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel - ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves ivóvíz-szolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Az építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kapcsolódó dokumentumokat (egyszerű bejelentés visszaigazolása, kivitelezési dokumentáció, nyilatkozat arról, hogy az építési tevékenység megkezdhető) a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.

A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított négy éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg. A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.

Bővítésnek minősül - a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása kivételével –

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés
  vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

A bentlakási kötelezettséget bővítés, korszerűsítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül kell teljesíteni, vagyis eddig kell bemutatni a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

E támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás

 • építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
 • korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt

biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.

Az igénybevett támogatás másik lakásra történő átjegyzésére érdekében a támogatás visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.

Falusi CSOK kiegészítés igénylése

Falusi CSOK kiegészítés igényelhető, ha a támogatott személyek bővítéshez vagy korszerűsítéshez már kaptak falusi CSOK-ot, de a még folyamatban lévő munkálatok ideje alatt úgy döntenek, hogy további vállalt, vagy esetleg időközben a családba érkező gyermek után is szeretnék kihasználni a támogatást.

Az igényelhető összeg ebben az esetben a további gyermekekkel együttesen igénybe vehető támogatási összeg és a már megkötött falusi CSOK igénybevételéről szóló támogatási szerződés szerinti összeg különbözete.

Az igénybevétel feltétele, hogy a korábbi munkálatok még tartanak, valamint a korábbi bővítési, illetve korszerűsítési költségvetést legalább a különbözeti támogatási összegnek megfelelő költséggel meg kell emelni és fontos, hogy azt a hitelintézet el is fogadja. A magasabb gyermekszám további követelmények teljesítését vonhatja maga után. Ilyen például a gyermekszám alapján meghatározott minimális hasznos alapterület.

Falusi CSOK hitel otthonteremtési kamattámogatással

A falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.

A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesülését a jegyző a támogatási szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási hivatalt.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A falusi CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy.
 • Fiatal házaspár esetén - meglévő gyermekeik számától függetlenül - legfeljebb két gyermek vállalása esetén

Megelőlegezett CSOK igénylésére 2022-től több alkalommal is van lehetőség:

 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek már megszületett.
 • A támogatott személyek által korábbi támogatási szerződésben vállalt gyermek még nem született meg, de az igénylők a korábbi támogatási összegnek legalább a nem teljesült gyermekvállalásra jutó hányadát visszafizették.

Falusi CSOK utóbb született gyermek után

Ha a falusi CSOK-ot igénybe vevőknek a későbbiek folyamán újabb gyermekük születik, akkor az utóbb született gyermek után is igényelhető támogatás, melynek összege 400.000 Ft. Ez a támogatási forma azonban csak akkor vehető igénybe, ha a falusi CSOK felvételekor lakáscélú hitel felvétele is történt az adott célra és a támogatás kizárólag a fennálló kölcsöntartozás csökkentésére használható fel.

Kik igényelhetik a támogatást?

Falusi CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Falusi CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál 5.000 Ft-ot meghaladó nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

Az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve - legfeljebb 30 nap megszakítással - folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat - ideértve a képzés kezdetét és várható befejezését is - tartalmazó nyilatkozatot tesz,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén az alábbi TB jogviszony fennállása szükséges:

Az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában

 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
 • legalább 2 éve folyamatosan - ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van -
  a) a Tbj. 6. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

 • A falusi CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.
 • Bővítés és korszerűsítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk. közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.
 • Lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-át készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott - fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.
 • Nem vehető igénybe a vásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre a támogatás, ha az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja így visszavásárolni.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a falusi CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig - a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig - a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek - a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével - tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel - indokoltan - legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Falusi CSOK kérelem benyújtásának határideje

Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

Falusi CSOK folyósítása

 • Használt lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik.
 • Korszerűsítés esetén a támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik. Az elért készültségi fokot a bank műszaki szakértője ellenőrzi helyszíni szemle keretében. A részösszegeket a támogatott személyek számlájára folyósítja a bank az elért készültségi fok arányában, legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett.

Falusi CSOK hitel

A legalább két gyermek után igénybe vett falusi CSOK-hoz kapcsolódóan igényelhető a 3%-os kamatú támogatott hitel – Falusi CSOK hitel – is.

A kamattámogatott hitel összege vásárlással egybekötött bővítés/korszerűsítés esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 15 000 000 Ft.

Meglévő lakás bővítése/korszerűsítése esetén:

 • 2 gyermek esetén legfeljebb 5.000.000 Ft,
 • 3 vagy több gyermek esetén legfeljebb 7.500.000 Ft.

Míg falusi CSOK igénylésénél előírás, hogy amennyiben lakásvásárlással egybekötött bővítéshez vagy korszerűsítéshez igényeljük a támogatást, akkor a vételár kiegyenlítéséhez legfeljebb a kedvezmény 50%-a, azaz 3 vagy több gyermek esetén is maximum 7,5 millió ft vehető fel, addig a kamattámogatott hitel vonatkozásában ilyen előírás nincsen. A falusi CSOK hitel tehát a vételár kiegyenlítéséhez, illetve a bővítés, korszerűsítés bekerülési költségének finanszírozásához bármilyen arányban felhasználható. Az igényelt hitel összegét nem kötelező mindkét célra felhasználni, akár csak az egyik (vásárlás), akár csak a másik (bővítés, korszerűsítés) célra is igényelhető a teljes összeg.

Segítünk a falusi csok ügyintézésben

A Hitelnet.hu szakértői díjmentesen segítenek a hitel és CSOK támogatások ügyintézésében.

Visszahívást kérek

CSOK és falusi CSOK közötti különbség - kinek, melyik ajánlott?

A hagyományos CSOK feltételeiről és a támogatás igényléséről részletes információt talál a CSOK feltételek, támogatás igénylés című cikkünkben.

Összességében azonban elmondható, hogy falusi CSOK igénylésére a támogatott települések egyikén tervezett használt ingatlan vásárlása és bővítése vagy korszerűsítése mellett, két vagy több gyermek esetén több támogatás vehető fel falusi CSOK keretein belül. Egy gyermek esetében, legtöbb esetben azonban a hagyományos CSOK bizonyul jobb választásnak. A fentiek azonban csak használt ingatlan vásárlása és korszerűsítése esetén érvényesek, ugyanis új építésű ingatlan vásárlása, vagy új ingatlan építése esetén, a hagyományos CSOK támogatás egésze a vételárra fordítható, Magyarország teljes területén.

CSOK és falusi CSOK együtt?

Abban az esetben, ha a támogatást használt lakás vásárlásra és bővítésre vagy korszerűsítésre is szeretnénk igénybe venni, célszerű lehet a falusi csok mellé, a hagyományos CSOK felvétele is. Ha valaki a támogatott települések egyikén szeretne használt lakást vagy házat vásárolni, sok esetben érdemes először a hagyományos CSOK választása, majd később a falusi CSOK igénylése ugyanennek az ingatlannak a korszerűsítésére vagy bővítésére, így az elérhető támogatás teljes összege több mint kizárólag falusi CSOK igénylése esetén.

Falusi CSOK hitel 1 gyermek esetén?

1 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén a fenti kamattámogatott lakáshitel igénybevételére nincs lehetőség, más típusú hitel azonban elérhető.

Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az, hogy falusi CSOK igénylése esetén a TB jogviszony igazolására vonatkozóan milyen feltételeknek kell megfelelni, attól függ, hogy a támogatást hány gyermek után kívánjuk igénybe venni.

Legfeljebb 2 gyermek után igényelt Falusi CSOK-hoz szükséges TB jogviszony

Az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

 • a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,
 • a magyar állampolgár vagy annak tekinthető igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül.

A 3 vagy több gyermek esetén igényelhető 10 milliós falusi CSOK jogosultság esetén szükséges TB jogviszony:

Az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a falusi CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 6. §-a szerint, azaz a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, valamint

 • legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
  a) a Tbj. 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
  b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
  c) kereső tevékenysége alapján valamely más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 • a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt

Függetlenül attól, hogy hány gyermek után igényeljük a falusi CSOK-ot:

lehetőség van arra, hogy a magyar állampolgár igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – ha a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy a nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll, ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 6. §-a szerinti biztosítottá válik.

A TB jogviszonyra vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Falusi CSOK és ÁFA visszaigénylés együtt?

Míg falusi CSOK igénylésére 2019. július 1. óta van lehetőség, addig adó-visszatérítési támogatás 2020. január elsejétől igényelhető. Gyakran felmerülő kérdés, jogosult lehet-e falusi ÁFÁ-ra az, aki már igényelte a falusi CSOK-ot, s ha igen, miként van erre lehetőség.

A kérdés szempontjából meg kell különböztetni az igénylők azon csoportját, akik ugyan már beadták falusi CSOK iránti kérelmüket, de részükre támogatás folyósítása még nem történt, illetve azokat az igénylőket, akik részére már történt falusi CSOK folyósítás.

Folyamatban lévő falusi CSOK igénylés esetén

Amennyiben a falusi CSOK szerződés aláírására még nem került sor, úgy van lehetőség a támogatási kérelem visszavonására, majd új igénylés benyújtására. Ehhez a korábban már benyújtott dokumentumokat újra be kell nyújtani, ha azok érvényességi ideje lejárt.

Ha a támogatási szerződés már aláírásra került, akkor az ÁFA igényléshez azt fel kell bontani, az eredeti állapotot helyreállítani, s szintén új kérelem benyújtásával igényelhető mindkét támogatás egyidejűleg.

Már folyósított falusi CSOK esetén

Ha a falusi CSOK szerződés aláírásán túl, már részfolyósítás is történt a támogatásból, akkor azon munkálatok vonatkozásában, melyekre a támogatási szerződés megkötésre került, ÁFA visszatérítés igénybevételére már nincs lehetőség.

Fenti esetben adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem a falusi CSOK szerződésben vállalt munkálatok befejezését követően, újabb lakáscél megvalósítására nyújtható be.

Az ÁFA visszatérítés jogosultsági feltételeiről az ÁFA visszatérítési támogatás című cikkünkből tájékozódhat!

Falusi CSOK buktatói

A falusi CSOK elutasításának leggyakoribb okairól az Ezért utasítják el leggyakrabban a CSOK és falusi CSOK kérelmet! című cikkünkben tájékozódhat részletesen, azonban az igénylés során mindenképp érdemes odafigyelni, hogy az ingatlan rendelkezzen egy 12 m2 hasznos alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, illetve ez utóbbi hiányában további, legalább 4 m2 alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel. Mindezek mellett külön kiemelendő, hogy az ingatlan tényleges és ingatlan-nyilvántartási státusza, azaz a térképmásolat, megegyezzen!

Ha a támogatott személy, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről a járási hivatalt.

Igényelhető még egyszer a falusi CSOK?

A falusi CSOK egy alkalommal igényelhető!

Részletesen A falusi CSOK önkéntes visszafizetés után sem igényelhető még egyszer! című cikkünkben olvasható.

További kérdés esetén Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére!

A falusi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelről, valamint az 1 gyermekes falusi CSOK-ot igénylők által elérhető további hitellehetőségekről Szakértőink készséggel adnak személyre szabott, díjmentes tájékoztatást online adatlapunk kitöltését követően! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű falusi CSOK és hitelügyintézést is! Előzetes tájékozódáshoz kérjük, számoljon online lakáshitel kalkulátorunkkal!

Gyakori kérdések Falusi CSOK témában:

Falusi CSOK igénylésénél KATA vállalkozó áfamentesen kiállított számlája is elfogadható. Nem feltétel, hogy a számlabenyújtási kötelezettség teljesítésnél csak a 27% ÁFA tartalmú lenne elfogadható.

Hitelnet    

A falusi CSOK-ra való jogosultság feltétele a büntetlen előélet, amit erkölcsi bizonyítvány benyújtásával igazolni is szükséges, ennek hiányában nem igényelhető a támogatás.

 

Hitelnet    
A falusi CSOK keretében a meglévő gyermekek számától függetlenül maximum 2 gyermek vállalására van lehetőség. Ha tehát a fiatal házaspárnak még nincs gyermeke, akkor a 2 gyemrek után adható, maximum 2,6M Ft összegű támogatásra lehet jogosult. A legalább 12. várandóssági hetet betöltött magzat azonban már meglévő gyermeknek számít. Amennyiben tehát az igényléskor van már egy legalább 12. várandóssági hetet betöltött magzat, úgy további 2 gyermek vállalására van lehetőség. Így kihasználható a falusi CSOK keretében elérhető maximum 10 milliós támogatás, melyből legfeljebb 5M Ft használható fel a célingatlan vételárának kifizetéséhez, a fennmaradó összeg pedig annak korszerűsítésére és/vagy bővítésére. Vállalt gyermek utáni falusi CSOK igénylésének további feltétele, hogy az igénylő házaspár legalább egyike 40. életévét még nem tölti be a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
Hitelnet.hu    
Tisztelt Hitelnet! 3 gyermek után 5+5 M Ft értékű falusi csok támogatást igényeltünk a párommal. A 3 gyermekből 1-1 az előző házasságainkból született, valamint 1 közös gyermekünk van. Az ügyintéző szerint minden jogosultsági feltételnek megfeleltünk, így hát belevágtunk a mondanom sem kell nem egyszerű és nem olcsó dokumentumok beszerezésébe. Úgy tűnt sínen vagyunk és minden megfelelő, amikor is a már másodszor hosszabbított adásvételi szerződésünk érvényességének lejárta előtt 29 nappal közölték, mégsem vagyunk jogosultak a 3 gyerek után járó összegre, mert nem vagyunk házasok. Az utolsó pillanatban! Kérdésem: hova forduljak panasszal, ha mindvégig hitegetve voltam, hogy nem kell házasnak lennünk és miért nem fogadnak el egy vállalási kötelezettség teljesítést hiánypótlásként, hogy ne kelljen az ügyletet újra elindítani? Minden más igazolás és teljesítés vállalás elfogadható, de a kérelem beadását követő esetleges házasság vállalása viszont nem? Senki nem vizsgálta meg a jogosultságom az elején. Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel. Anita Válaszznk: Kedves Anita!..... További részletek »
Hitelnet    

A falusi CSOK nem igényelhető használt lakóingatlan vásárlásával egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre, amennyiben az eladó támogatott személyeknek közeli hozzátartozója.

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon (szülő, nagyszülő, dédszülő, illetve a gyermek, unoka, dédunoka), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Hitelnet    

A támogatásra az a szülő lehet jogosult, akivel a gyermek közös háztartásban él. A gyermek állandó lakcíme meg kell, hogy egyezzen a támogatott személy állandó lakcímével. Ezt lakcímkártyával szükséges igazolni.
Amennyiben a gyermek korábbi házassági kapcsolatban született, akkor fentieken túl az a szülő lehet jogosult a falusi CSOK-ra, akinél a gyermek jogerős bírósági határozat alapján elhelyezésre. került.

 

Hitelnet    

A falusi CSOK-os ingatlanba a támogatott személyeknek és a gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatás igénylése történt, állandó lakcímet kell létesíteniük. Úgy tudjuk, hogy nem szegi meg a CSOK előírást az a támogatott személy, akinek közeli hozzátartója is lakóhelyet létesít az ingatlanban. Azonban javasoljuk ez ügyben az illetékes járási hivatal lakástámogatási osztályának megkérdezését!

Hitelnet    
Kedves Hitelnet! Két kérdésem lenne. Az első: ha például az ingatlan ára 5 millió Ft, akkor azt hitel nélkül csak a támogatást felhasználva meg tudom vásárolni? (3 gyerekem van, így a falusi csoknál 5 milliót költhetek vásárlásra.) Második: Ha az ingatlanban jelenleg nincs fürdőszoba, van-e lehetőségem a falusi csokra? A felújítós részét arra költeném, hiszen benn van a feltételek között, hogy fürdő létesítése. Válaszukat előre is köszönöm. László Válaszunk: Kedves László! 3 gyermek után igényelt falusi CSOK esetén maximum 10 millió forint összegű támogatás igényelhető. Ennek a 10 millió forintnak maximum a fele fordítható a ház vételárának kifizetésére. 5 millió forint vételárú ház esetén tehát a teljes 5 millió forint a vételár kiegyenlítésére fordítható. Így önerő nélkül megvásárolható az ingatlan. A fennmaradó 5 millió forintot a ház korszerűsítésére és/vagy bővítésére használhatják fel. Nem zárja ki a falusi CSOK jogosultságot, hogy a házban a támogatási kérelem benyújtásakor nincsen fürdőszoba, de annak..... További részletek »
Hitelnet    
A falusi CSOK rendelet fűtéskorszerűsítés esetén lehetővé teszi megújuló energiaforrás alkalmazását is. Fontos azonban kiemelni, hogy napelem, napkollektor, klímaberendezés falusi CSOK-kal történő finanszírozása csak akkor fogadható el, ha az a központi fűtési rendszer részét képezi. Napelemes rendszer esetében a falusi CSOK csak a kialakításra kerülő fűtési rendszerrel összefüggésben vehető igénybe. A kialakítandó fűtési rendszer akkor támogatható, ha az részben vagy egészben árammal működik. További feltétel: a fűtés központi rendszerű, azaz az árammal működtetett fűtési rendszer a teljes lakás fűtését szolgálja egy központi irányítással. Amennyiben ennek a szabálynak nem felel meg a kialakítani kívánt rendszer, akkor a munkálatokhoz a falusi CSOK nem használható fel.
Hitelnet.hu    

Igen, igényelhető a falusi csak és a lakásfelújítási támogatás egyszerre. Fontos kitétel azonban, hogy ugyanazokra munkálatokra mindkét támogatás nem igényelhető. Amennyiben egy számla az egyik támogatás igénylése benyújtásra került, ugyanaz a számla másik támogatásnál már nem vehető figyelembe, a költségvetés és hogy kell elkészíteni, hogy ne fedjék egymást.

 

Hitelnet    
A falusi CSOK tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén nem csak használt lakásvásárlással egybekötött bővítésére és/vagy korszerűsítésére igényelhető, hanem önállóan, meglévő lakás bővítésére, illetve korszerűsítésére is igénybe vehető. Nem jelent kizáró okot az sem, hogy a korszerűsítendő, felújítandó lakóingatlant korábban a normál CSOK igénybevételével vásárolták. A korszerűsítsre adható összegből nem kell levonni a korábban lakásvásárláshoz kapott CSOK összegét az alábbi előírás alapján: Már meglévő lakás bővítésére és/vagy korszerűsítésérenyújtott Falusi CSOK esetén a nyújtható CSOK összegét csak akkor nem kell a korábban folyósított támogatással csökkenteni, ha a korábbi támogatás a bővíteni és/vagy korszerűsíteni kívánt ingatlan megvásárlására lett folyósítva és az a támogatás 2015. július 1. után igényelt CSOK (családok otthonteremtési kedvezménye vagy családi otthonteremtési kedvezmény) volt.
Hitelnet.hu    
A házvásárlást a banktól HITEL+ CSOK konstrukcióval bonyolítottuk le, mely hiteltartozás még most is fennáll. Akkor egy gyermekünk volt (5 éve) és rá kaptuk meg a CSOK-ot. Azóta megszületett a második gyermekünk és utólagos CSOK igénylést nyújtottunk be, mivel támogatási szerződésünk már volt a bankkal. Időközben egy másik bankkal Falusi CSOK-ra is kötöttünk szerződést, mindkét gyermekre. (Ez kb. egy időben történt az utólagos CSOK igényléssel.) Az utólagos CSOK elutasításáról szeretnék állásfoglalást kérni, mivel a bank a következőkkel szeretné visszautasítani az utólagos CSOK igényünket: Nem vehető igénybe utó CSOK, mert a második gyerekre a falusi CSOK keretein belül már igénybe vették a támogatást. A kormányrendelet szerint nem zárja ki egyik a másikat, és a korszerűsítésre felvett Falusi CSOK-nál nem kell figyelembe venni a CSOK összegét sem. Valamint mindkettő más termék, a támogatásból a falusi CSOK nem zár ki. Mi a véleménye? Utólagos CSOK igénylése esetén elutasíthatják az igényünket? Köszönöm szépen előre..... További részletek »
Hitelnet    
Kedves Hitelnet szakértő! Az alábbi helyzetben kérném az Önök szakmai tanácsát: Jön a 3. babánk (már a 90 napos igazolásunk megvan) és van egy 1/1 tulajdonú (az én nevemen van a ház, de ezt lehet egyszerűen módosítani ügyvédünk segítségével) régi 80 m2-es Kádár kockánk, ami jelenleg nem lakott; rossz állapotú. Víz-villany-gáz be van kötve a házba, DE jelenleg egyik közmű se aktív, le van szerelve a gázóra, ki van kapcsolva a víz stb. Szeretnénk az elérhető összes támogatást kimaxolni és nem tudom, mi lenne számunka az elérhető és a legtöbb pénzt nyújtó konstrukció, illetve ezeket lehet-e kombinálni? (4. gyereket is szeretnénk a jövő szempontjából) 1) Használt ház után járó CSOK támogatás és CSOK támogatott hitel? 2) Piaci jelzáloghitel felvenni és 4M Ft jelzáloghitel elengedés lehetőségével élni? Érdemes lenne esetleg bármi hiteligénylés és értékbecslő érkezése előtt a házat kicsit felújítani, szépíteni, mert jelenleg belül nagyon csúnya, lepusztult kinézetű? Összes nettó jövedelmünk..... További részletek »
Hitelnet    
Érdeklődni szeretnék, hogy 4 évvel ezelőtt igénybe vettük a csokot 2 gyermekre városban használt ingatlanra, amit teljesítettünk. Azonban most szeretnénk falura költözni. Tanácstalanok vagyunk, hogy csak jogilag elintézve hivatalosan átvigyük a csokot az új ingatlanba. Vagy visszafizessük és újra igényeljük az új helyen, mint falusi csok két gyerekre 2,6 millió Ft. A baj ebben az lenne, a kiszemelt ingatlanon még nincs rajta minden a térképen, de azt ígérték mire kifizetnénk addigra elintéznénk. És ez ugye feltétele a falusi csoknak is és a simának is. Arra gondoltam elsősorban csak átvinnénk a csokot az új ingatlanra, ami nagyobb és drágább feltételeknek megfelel. És később esetleg igénybe vehető lenne a felújításra, korszerűsítésre a falusi csok? Köszönöm szépen segítségüket, tanácsukat. Tisztelettel. Szilvia Válaszunk: Kedves Szilvia! Ha a meglévő CSOK-ot átviszik a preferált településen lévő ingatlanra, akkor azt követően már nem lesz mód kihasználni a falusi CSOK-ot két gyermek után. A falusi CSOK keretében két..... További részletek »
Hitelnet    

Önmagában a gyes nem keletkeztet TB jogviszonyt. Ha nincs mellette TB jogviszonyt keletkeztető keresőtevékenység, pl. munkaviszony, akkor a falusi CSOK nem igényelhető.

 

Hitelnet    
Kedves Szakértő! Az OTP Banknál szerettük volna megigényelni a falusi csokot ablakcserére, de a térképmásolat nem egyezik a valós helyzettel! Mert a térképen egy téglalap alapterületű ház szerepel és nekünk van egy terasz rész, ami egy kb, 5 x 1,2 m, ami nincs rajta a térképen, és amit mi sajnos beépítettünk előtérnek! Az értékbecslő azt mondta e nélkül is megkaphatnánk a falusi csokot, ha a bank nem venné ezt figyelembe ezt a rész, mivel ezen a részen nem lenne ablakcsere! Azt szeretném kérdeni, hogy Önök tudnak-e olyan bankról, amelyik ezzel a feltétellel is elfogadná? Mert az OTP Bank vagy azt javasolta, hogy bontsuk ki vagy engedélyeztessük, de az több hónap és több százezer forint lehet, amit ha nem muszáj nem fizetnénk ki! Válaszukat előre is köszönöm! Üdvözlettel: Rita Válaszunk: Kedves Rita! Információink szerint minden banknál elvárás, hogy falusi CSOK igénybevétele esetén a térképmásolat és az ingatlan tényleges státusza összhangban legyen...... További részletek »
Hitelnet    
Tisztelt Szakértő! Vályog ház (Falusi) CSOK igénylésével kapcsolatban olvastam, hogy a vízszigetelésnek megoldottnak kell lennie. Itt egy 160 éves, helyi védelem alatt álló, nagyon jó állapotú, 200 m2 fölötti alapterületű, beázásnak semmilyen nyomát nem mutató épületről van szó. Általában véve nagyon jó állapotú, belsőleg modernizált, de a vidéki és “parasztos” hangulatot mégis sokban megőrizték. Az utóbbi 25 év során elég sokszor tulajdonosváltás történt, így a jelenlegi eladó, aki nemrég öröklés útján jutott hozzá, és jó eséllyel soha nem is élt a településen, semmit nem tud a vízszigetelés meglétéről. Kell ehhez speciális műszaki vizsgálat, vagy az épület értékelésénél a szemlézés alkalmasnak nyilváníthatja az ingatlant anélkül is? Ismétlem, a ház elég nyilvánvalóan sok “modern” épületet meghazudtoló állapotban van (amit részben az értéke is tükröz). A másik kérdésem az ingatlan-nyilvántartási állapothoz kapcsolódik. Okoz gondot, hogy az épület jelenleg “kivett vendégház”, és ezt a tulajdonos még az adás-vétel előtt változtassa lakóházzá, vagy elég, ha..... További részletek »
Hitelnet    
A preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásával egybekötött bővítés, illetve korszerűsítés esetén a lakásvásárlásra a támogatás maximális összegének legfeljebb 50%-a használható fel. Ha ennél magasabb vételárú lakást kíván a támogatást igénylő vásárolni, akkor a támogatás összegét meghaladó vételárrészt kölcsönből vagy saját forrásból kell kiegyenlítenie. Például egy 6M Ft-os ingatlan esetén a 3 gyermek után járó 10M Ft-os falusi CSOK-nak maximum a fele, 5M Ft használható fel a vételár kiegyenlítéséhez. A vételárból fennmaradó 1M Ft saját erőből vagy - megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén - lakáshitelből finanszírozható. A támogatási összegnek bővítésre és/vagy korszerűsítésére felhasználható keretére vonatkozóan nincs a fentiekhez hasonló megkötés. Ha a támogatást igénylő 10 millió Ft falusi CSOK támogatásra jogosult, és a megvásárolni kívánt lakás vételára 3 millió Ft, akkor a fennmaradó, legfeljebb 7 millió Ft-ot fordíthatja a támogatási szerződésben, költségvetéssel alátámasztott bővítési és korszerűsítési munkálatokra.
Hitelnet    
Tisztelt Hitelnet! Falusi CSOK-kal kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Hány négyzetméternek kell meglenni a lakásnak, ha falusi csokot szeretnék felvenni? Mik a feltételek, mennyi támogatás vehető igénybe? Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel. Hedvig Válaszunk: Kedves Hedvig! A 2022. december 31-én lejáró falusi CSOK meghosszabbításra került. A támogatás iránti kérelem így 2024. december 31-ig nyújtható be. A támogatás használt lakásvásárlással egybekötött bővítésre és/vagy felújításra használható fel. A támogatással érintett használt lakás hasznos alapterülete legalább el kell, hogy érje: - egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert, - két gyermek esetén az 50 négyzetmétert, - három gyermek esetén a 60 négyzetmétert, - négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert. A hasznos alapterület a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter. A..... További részletek »
Hitelnet    

Klímaberendezés vissza nem térítendő támogatással történő finanszírozása csak abban az esetben lehetséges, ha az a központi fűtési rendszer részét képezi. Falusi CSOK esetén tehát követelmény a központi kezelés. Amennyiben adott fűtési rendszer megfelel a hatályos műszaki előírásoknak, továbbá központilag irányítható, vagyis nem csak helyiségenként, úgy igénybe vehető preferált településen lévő lakóingatlan korszerűsítése esetén a falusi CSOK.

 

Hitelnet    
Üdvözlöm! Meglevő házunkat szeretnénk felújítani. A csokot szeretnénk 2 gyermekre. Mivel az 1.300.000 Ft nem elegendő, pluszban szeretnénk még hitelt hozzá. Azt ugyanúgy a kamattámogatással fel lehet venni? Válaszukat előre is köszönöm! Tisztelettel. Petra Válaszunk: Kedves Petra! Preferált településen lévő lakóingatlan felújítására két gyermek után 1,3 millió Ft összegű falusi CSOK vehető igénybe. Ehhez kapcsolódóan igényelhető a kamattámogatott, 3% kamatú lakáshitel, két gyermek után igényelt támogatás esetén maximum 5 millió Ft összegben. Ezen túlmenően van lehetőség a 27% ÁFA tartalmú számlák ÁFA tartalmának visszaigénylésére is maximum 5 millió Ft összegben. A támogatások és a kamattámogatott lakáshitel igénybevételéhez költségvetést szükséges benyújtani a hitelintézethez. A költségvetés összeállítására van banki formanyomtatvány. Fontos, hogy a költségvetés összegét le kell fednie a támogatások és a hitel együttes összegének. Amennyiben ÁFA-át is szeretnének visszaigényelni, akkor annak összegét is tartalmaznia kell a költségvetésnek. Ha a felvenni kívánt hitelösszeg 5 millió Ft, a falusi CSOK összege 1,3 millió..... További részletek »
Hitelnet    

Házastársak, élettársak falusi CSOK igénylése esetén feltétel, hogy mindketten rendelkezzenek tulajdonrésszel a támogatott ingatlanban. Korszerűsítésre és/vagy bővítésre igényelt falusi CSOK esetén elegendő, ha együttesen legalább 50% tulajdonrésszel rendelkeznek.

 

Hitelnet    
Falusi CSOK igénybevétele esetén 10 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a támogatott ingatlanra. Ezen időszakban is eladható az ingatlan és a támogatás továbbvitelére is van lehetőség. Feltétel azonban, hogy szintén preferált településen lévő, nagyobb alapterületű és értékű ingatlant vásároljon a támogatott személy. Amennyiben nem preferált településen történne a vásárlás, akkor megoldás lehet, hogy még az ingatlan eladása előtt önkéntesen visszafizetésre került a CSOK, s az újabb vásárlás során új CSOK igénylés történik. A visszafizetésről bővebb információ IDE kattintva olvasható. A támogatás továbbvitelének feltételeiről a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud pontos tájékoztatást adni.
Hitelnet    

A falusi CSOK és ÁFA visszaigénylésnél nincs előírás a munkadíj számla és anyagköltség arányára vonatkozóan. Az a lényeg, hogy a költségvetés legalább 70%-át számlával igazolják. Mindegy, hogy ebben milyen arányban szerepel a munkadíj és az anyagköltség.

Hitelnet    

A falusi CSOK jogosultsághoz társadalombiztosítási jogviszony szükséges, amit valamilyen keresőtevékenység keletkeztet, pl. munkaviszony, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony, stb. A TB jogviszonyt keletkeztető jogviszonyokról bővebb információt IDE kattintva olvashat.

A 10 milliós falusi CSOK-hoz legalább 2 éves TB jogviszonyt kell igazolni. A falusi CSOK-on belül a többi támogatási összeghez elegendő legalább 1 éves TB jogviszony.

Hitelnet.hu    
Érdeklődni szeretnék, hogy álljak neki az igénylésének. Angliában élek. Most vesszük a házat, amire szeretnénk felvenni a falusi csokot. Szeretném tudni, ha élettársam szerepel a házvásárlási szerződésen, én mint haszonélvező, ő felveheti-e a falusi csokot lányaimra? Az apjuk engedélyezi, hogy én vegyem fel, ő nem veszi igénybe. Milyen papírok szükségesek? Hogyan kell neki állni? Szeretnék mindent tudni, minek hol álljak neki, hogy mindent be tudjak adni egy időben. Nagyon várom válaszukat. Köszönettel: Viktória Válaszunk: Kedves Viktória! A támogatás igénylésének feltétele, hogy rendelkezzenek állandó magyarországi lakóhellyel már a támogatási kérelem benyújtásakor is. Fontos az is, hogy az igénylőknek és a gyermekeknek, akikre tekintettel a falusi CSOK igénylés történik, megegyezzen a lakóhelyük. Itt az is elfogadható, ha az egyik fél állandó lakóhelye és a másik fél tartózkodási helye egyezik lakcímkártya szerint, de mindkettő magyarországi lakcím kell, hogy legyen. A CSOK rendelet rögzíti, hogy a támogatás igénybevételével vásárolandó lakáson nem lehet haszonélvezeti jog...... További részletek »
Hitelnet    
Mi külföldön élünk. 3 saját gyermekre szeretnénk felvenni a falusi CSOK-ot. Kérdésem az lenne, hogy azt olvastam, hogy a megfelelő igazolásokkal (munkáltatói, iskola látogatási) 5 év a beköltözési határidő, de 180 napon belül magyar TB jogviszonyt kell létesíteni. Ez lehet saját magam után fizetett is (csekken)? Az itteni munkáltatóink ugyanis csak a németországi TB-t fizetik, mivel itt ez kötelező! Illetve Unión belül hivatalosan csak egy biztosítási jogviszonnyal lehet rendelkezni. Nem tudom, hogy ilyenkor mi a teendő? Illetve, hogy lakásvásárlással egybekötött felújításra szeretnénk igénybe venni, hitel nélkül, ilyenkor ugye 10.000.000 Ft az összege 3 gyerek után? Valamint, hogy van-e lehetőség online igénylésre, ha van digitális aláírásra alkalmas készülékünk? Előre is köszönöm válaszát! Tisztelettel. Gy-né Válaszunk: Kedves Asszonyom! Falusi CSOK igénylésnél alapfeltétel, hogy az igénylők és gyermekeik már a támogatási kérelem benyújtásakor is rendelkezzenek állandó magyarországi lakcímmel. A magyarországi lakóhelyet lakcímkártyával igazolni kell. A támogatás utolsó részfolyósítását követően 90 napon belül állandó..... További részletek »
Hitelnet    

Korszerűsítésre és/vagy bővítésre igényelt falusi CSOK esetén a támogatott személyeknek – élettársak, házastársak igénylése esetén mindkét félnek együttesen – legalább 50% tulajdonrésszel kell rendelkezni a lakóingatlanban már a falusi CSOK kérelem benyújtásakor.

 

Hitelnet    

A Falus CSOK jogosultságot nem zárja ki az aktív BAR lista. Azonban hitel felvételére már nincs lehetőség aktív státusszal.

 

Hitelnet    
Tisztelt Szakértő! Minap voltunk bent a banknál, ahol leadtuk az igénylésünket falusi Csok korszerűsítésre. A költségvetés szerinti összeg 4,5 millió forint, ügyintéző mindent rendben talált. Viszont azt mondta hogy nem lehet 100% önerőnk, mert akkor nem is igényelhetnénk a támogatást és azt ismételgette nehogy túlteljesítés legyen mert akkor nem kérhettük volna a támogatást mert volt rá pénzünk, viszont a 10%-ot mindenféleképpen költsük el egy-egy részfolyósítás előtt. 1. Ez tényleg így van? 2. Ha igen akkor hogy képzelik a számlák leadását? Mert az egyik cég pl 60% kifizetését kéri tőlem előre (anyag díj), addig ki se jönnek. (Ez magába kb. 1,5 millió és akkor többi munka anyag és munkadíja még sehol sincs.) Tényleg szét kell apróznom és minden pl. 1 millió számla után kihívnom az értékbecslőt? 3. Banknak le kell igazolni, hogy mikor hogyan és mennyit fizettem egy számlára? 4. Ha nem gond a 100% önerő akkor mivel tudok az ügyintézőnek..... További részletek »
Hitelnet    

TB jogviszonyt nem kell igazolni, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának végleges határozata alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül.

Hitelnet    

Amennyiben a kalkulátor által megjelenített konstrukciók között valamelyik elnyerte tetszését, akkor kattintson az “Érdekel, visszahívást kérek” gombra, adja meg elérhetőségét és szakértőnk a lehető legrövidebb időn belül visszahívja. Amennyiben általánosan szeretné szakérőnk visszahívását kérni, kattintson ide.

 

Hitelnet    
Tisztelt Szakértő! 2019-ben vettünk fel CSOK-ot 3 gyerek után, azóta született még egy gyermek, aki után folyamatban van az utólagos CSOK, vagyis így 2,6 Millió forintot kapunk és felvettünk 8 millió CSOK hitelt, amiből már csak 2,2 Millió van (jelzálogcsökkentő támogatás (4+1.000.000) és utólagos CSOK (400.000) jóváírással). Ha az életünk úgy alakulna, hogy elköltöznénk innen egy olyan faluba, ahol lehet falusi CSOK-ot igénybe venni, akkor milyen összegeket kaphatnánk CSOK-ra és CSOK hitelre? Lehet, hogy 7,4 Millió még felvehető CSOK-ra (amiből 2,4 költhető a házra és 5 millió felújításra?) És a CSOK hitel? Vagy már egyáltalán nem élhetünk ezekkel? Ha mégis, akkor a mostani házunkról lekerülne a CSOK széljegyzet, de el nem kellene adnunk? Én még 40 év alatti vagyok és megvan a tb jogviszonyom is 20 évre visszamenőleg. Köszönöm válaszát! Dorka Válaszunk: Kedves Dorka, a leírtak alapján több lehetőség is van. Az egyik a falusi CSOK különbözet igénylése. Ebben az..... További részletek »
Hitelnet    

A vonatkozó kormányrendelet értelmében az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlanra igényelhető falusi CSOK. Nyaralóként nyilvántartott ingatlan esetén nem vehető igénybe a támogatás akkor sem, ha későbbiekben lakóingatanná átminősítenék. A falusi CSOK jogosultsághoz először az átminősítésnek kell megtörténni.

Ezt követően az ingatatlannak további előírásoknak is meg kell felelni. Erről részletes leírás fenti bejegyzésünkben olvasható.

Hitelnet.hu    

Igen,igényelhető, de a támogatás igénylése esetén nem fogadható el az olyan számla, amelyet a felújítással érintett lakás vonatkozásában, falusi CSOK igénylése során már elszámoltak. A falusi csok igénylésben feltüntetett munkálatokon kívüli, fenti listában megtalálható munkálatokra tehát igényelhető a támogatás.

 

Hitelnet    

A támogatott települések bővített listája IDE kattintva érhető el. A rendelet 2020.12.18-n került módosításra, ekkor került be számos új település a listába.

 

Hitelnet    
Tisztelt Hitelszakértő! Szeretnék információt kérni az alábbi ügyben: Feleségemmel első gyermekünket várjuk, a terhesség 91.-ik napot betöltötte. Mindketten büntetlen előéletű magyar állampolgárok vagyunk. Feleségem több mint 4 éve ugyanannál a cégnél dolgozik 8 órában, idén múlt 31 éves. Én jelenleg próbaidős alkalmazott vagyok egy cégnél, januárban már határozatlan idejű munkaszerződésem lesz. Előtte 30 napot meghaladóan nem volt munkahelye, így biztosításom sem. Elmúltam 40 éves. Nettó bérünk összevonva - a majdani gyeddel számítva is - meghaladja a 700 ezer Ft-ot. Jelenleg 100%-ban tulajdonosa vagyok egy pesti lakásnak, amin van egy 16 millió Ft-os szabad felhasználású jelzáloghitel, havi 110 ezer Ft törlesztő részlettel. Hátralévő futamidő, még 19 év. Van 3 lakástakarékpénztári megtakarításunk, ami rövidesen lejár és körülbelül 4 millió Ft gyűlt rajta össze. A babaváró hitelt szeretnénk felvenni, felvételkor rögtön kérnénk a 3 éves halasztást. Falusi CSOK-al szeretnénk venni egy használt házat, 50-50%-os tulajdonrésszel a jelenlegi terhesség mellett vállalva a plusz két..... További részletek »
Hitelnet    

Osztatlan közös tulajdonú lakóingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére is igényelhető a falusi CSOK használati megállapodással. Fontos, hogy a használati megállapodás alapján a támogatott személyek együttes, legalább 50%-os használati joga fennálljon. A használati megosztási szerződést ügyvéd készíti.

Arról, hogy mely gyermekek után igényelhető a támogatás, bővebb információ IDE kattintva olvasható.

Hitelnet    

3 gyermek után korszerűsítésre és/vagy bővítésre vonatkozó 5M Ft-os falusi CSOK azok számára is elérhető, akik a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatottként dolgoznak. A jogosultság további feltétele, hogy legalább 1 éves TB jogviszonnyal rendelkezzenek.

 

Hitelnet    

A 10M Ft-os falusi CSOK kérelem benyújtásakor nem fogadható el a közfoglalkoztatotti jogviszony. Az azt megelőző két évben fennálló közfoglalkoztatotti jogviszony azonban figyelembe vehető.

 

Hitelnet    

Falusi CSOK, illetve CSOK igénylés esetén nincsen szülői korhatár, ha meglévő gyermekek után történik az igénylés. Meglévő gyermeknek számít a magzat is a 12. várandóssági hét betöltése után.

Életkori előírás abban az esetben van, ha vállalt gyermek(ek) után történik az igénylés. Ez esetben az igénylők egyike nem lehet 40 évnél idősebb a támogatási kérelem benyújtásakor.

 

Hitelnet    
Jó napot! Tavaly vásárolt ingatlanunkat elkezdtük felújítani. (Nem falusi csok-kal vásároltunk, csak a felújítást vettük igénybe.) Felújítás során elég sok mindent mi meg tudtunk csinálni, mivel van 15 év építőipari tapasztalatom. Gondoltuk, hogy spórolunk így is. Viszont a pénzünk elfogyott, kértünk szemlét, ami le is zajlott, 38%-os készültséget állapítottak meg. Ezzel nincs is gond, mert tényleg ennyi van kész, de számlánk ennek csak egy részéről van, ami nem éri el a 70%-ot, de még az ötvenet is alig. Kérdésem az lenne, hogy ilyenkor mit lehet tenni? A teljes költségvetés 38% = 4.680.000 Ft, tehát kb. 3,6 millióról kellene számla (ez a 70%-a készültségi foknak). Sajnos csak kb. 2,2 millióról van számla, mert a munkadíjon spóroltunk, hogy minél több mindent meg tudjunk csinálni. Van arra esély, hogy elfogadják, hogy én csináltam, ha már a szemlén is látható? Megkaphatjuk a készültségi foknak megfelelő összeget a banktól? Vagy a tájékozatlanság hiánya, illetve a..... További részletek »
Hitelnet    
A falusi csok támogatás keretében az alábbi korszerűsítési munkálatok végezhetők el: a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje, f) tető cseréje, felújítása, szigetelése, g) kémény építése, korszerűsítése, h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást, i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig. Berendezési tárgyakra, bútorokra, háztartási gépekre a támogatás nem használható fel. A falusi CSOK-ból tehát energiatakarékos mosógép, új korszerűbb konyhai gépek nem finanszírozhatók. A támogatás..... További részletek »
Hitelnet    

A NAV felé fennálló tartozás kizárja a falusi CSOK jogosultságot. Miután a tartozás maradéktalanul visszafizetésre kerül, igényelhető a falusi CSOK, ha a további jogosultsági feltételek is fennállnak.

 

Hitelnet    

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a 3 gyermek után adható 10 milliós falusi CSOK jogosultsághoz nem fogadható el a közmunából származó jogviszony. A kérelem benyújtását megelőző 2 éves időszakba azonban besámítható a közfoglalkoztatottként eltöltött idő is.

Aki közfoglalkoztatottként dolgozik, használt lakás vásárlásához – legalább 180 napos folyamatos jogviszony megléte esetén – a háromgyermekes normál CSOK szerinti támogatásra lehet jogosult. Ennek összege 2,2M Ft. A további feltételekről IDE kattintva olvasható részletes tájékoztatás.

Hitelnet.hu    

Igen, igényelhető a falusi CSOK és a lakásfelújítási támogatás egyszerre, ugyanazon ingatlanra, de más-más munkálatokra. A falusi CSOK-os költségvetésben szereplő munkálatok nem vehetők figyelembe az otthonfelújítási program során. Ugyanazon számlák is csak az egyik támogatásnál vehetők figyelembe.

 

Hitelnet    

A falusi CSOK preferált településen kizárólag használt lakásvásárlással egybekötött korszerűsítésre és/vagy bővítésre igényelhető. Már tulajdonban lévő lakóingatlan esetén a támogatás annak korszerűsítésére és/vagy bővítésére használható fel.

Ha a vételár megfizetésén kívül egyéb felújítási, bővítési munkálatok nem lennének, akkor önmagában a vásárláshoz a falusi CSOK nem használható fel. Ebben az esetben a normál CSOK igényelhető preferált településen is. Ennek összege 1 gyermek után 600.000 Ft. 2 gyermek után 1.430.000 Ft. 3 gyermek után 2.200.000 Ft. 4 vagy több gyermek után 2.750.000 Ft.

Hitelnet.hu    
Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
4.4K hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy januártól Nyírmada benne lesz-e a falusi csokban? Meglévő ingatlanra szeretnénk felújításra. 2 gyerekünk van.

Üdvözlöm,
egyszer felvettük a falusi csokot lakásfelújításra, 5.000.000 Ft jár-e még házvásárlásra is?

Üdvözlöm!

Érdeklődnék, hogy falusi csok-ot lambériázásra fel lehet használni?
Köszönöm előre is!

Jó napot kívánok,
szeretném megkérdezni, hogy 1 gyermek van, egy meglévő terhességem van, úgy igényelhető a falusi csok? Lassan egy éve folyamatos bejelentésben vagyunk, de nem vagyunk házasok, úgy is igényelhető?

Üdvözlöm.
Igényelhető-e falusi csok 1 meglévő gyerek és 2 vállalt gyermekre aktív bár listásoknak esetleg?

Üdv.
Vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni 2 gyerek után meglevő ingatlan korszerűsítésére?
Köszönöm előre is a választ!

Üdvözlöm. S
Szeretnénk mi is 3 gyerkőcre felvenni a falusi csokot, de sajnos bárlistás vagyok. Amit olvastam, hogy köztartozás ha nincsen, akkor lehetséges. Tavaly próbáltuk, beadtam mindent és elutasították.
Kérdésem, hogy próbálhatom újra?

Üdv,
nekem az lenne a kérdésem, hogy mi a férjemmel januárban szeretnénk igénybe venni a falusi csokot. Jogosultak vagyunk rá, van két gyermekünk, a 3. gyermeket vállalnánk. Az lenne a kérdésem, hogy mivel januártól több lesz a csok, hogy működik, mert korszerűsítéshez is igénybe szeretnénk venni. Itt a bankban azt mondták, januártól 7,5 millió használt lakás vásárlására 7,5 millió felújításra. A felújításhoz hogyan szokták folyósítani az összeget? Sajnos ezzel nem vagyok tisztában.
Köszönöm szépen a választ előre is.

Szép napot,
érdeklődnék, hogy Mezőfalva szőlőhegyen van egy lakásunk, arra is igénybe lehet venni a támogatást?
Köszönöm.

Jó napot.
Nekem olyan kérdésem lenne, mi 2019-ben felvettük a falusi csokot hitellel 2 meglévő gyermekre és 1 gyermek bevállalásával. Ha a gyermek nem születik meg, mennyit kell visszafizetni?

Jó napot kívánok!
Én mint nevelőszülő igényelhetem-e a falusi Csokot mondjuk 3 nevelt és 1 vér szerinti gyermekre?
A kérdés nevelt gyermekekre igényelhető-e a falusi csok?
Várom válaszukat.
Üdvözlettel: Lívia

Jó napot!
Falusi CSOK-ot és ÁFA visszatérítési kérelmünket már elfogadta a bank. A tűzépen meg tudtam beszélni, hogy átutalásra megkapom a csempéket, fugát stb, de csak a falusi csok folyósítása után fizetném ki neki. A kérdésem az, hogy a bank felé igazolni kell-e, hogy az utalásom teljesült-e, mivel ez egy előre finanszírozott támogatás, a tűzépes szerint ezt ellenőrizni fogják.
Köszönöm válaszukat,
üdvözlettel,
Diána

Üdvözlöm!
Vettünk egy házat Falusi CSOK-os településen. Három kicsi gyermekünk van. A férjem külföldön dolgozik, én pedig külföldről jöttem Gyesre és júliusban állok vissza a munkába.
A kérdésem az lenne, hogy meglévő ingatlanra meg tudjuk igényelni a Falusi CSOK 5 milliós támogatást felújításra, ha aláírom, hogy 180 napon belül itthon állok munkába?
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlöm!
Mi felvettük a falusi csok-ot két és fél éve. Most végeztünk a tetővel, aminek a számláit benyújtjuk felújítás gyanánt, mivel többek között ezt jelöltük meg anno. A szigetelést is beírtuk, hogy az 5 millió másik felét arra szeretnénk költeni, de sajnos úgy megemelkedtek az árak, hogy nem tudjuk kivitelezni annak a felújítását már idén. Ha kicsúszunk az időből, akkor jár valami szankció vagy szimplán csak elúszik az a 2 és fél millió, amit beírtunk erre a célra? Valamint azt nem lehet igényelni, hogy a megemelkedett árak miatt az anno megírt igényeinket megváltoztassuk? Mert már abszolút nem reális az anno beírt két és fél millió tető felújítás (a duplája volt…)?

Üdv!
Szeretném megkérdezni, hogy melyik pénzintézet foglalkozik a Falusi Csokkal?
Köszönettel: Sándor

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy haszonélvezeti joggal igénybe vehetem a falusi csokot lakásfelújításra?

Zártkerti ingatlanra mik a lehetőségek? Külterület felújítása érdekelne. 2 gyermekre vonatkozó felújítási csok.

Jó napot!
Szeretnék érdeklődni a falusi csok iránt. Férjem külföldön dolgozik, én jelenleg ápolásin vagyok. Van 3 gyermekünk, mindegyik 25 év alatti.
Így igénybe tudjuk venni a falusi csokot?

Jó napot kívánok!
Már két éve elmúlt, hogy közfoglalkoztatottként dolgozom. Három gyermekem van. Szeretném megigényelni a Falusi CSOK-ot lakásfelújításra, ami tudomásom szerint három gyermeknél ötmillió forint.
Azt szeretném tudni, hogy jár-e valóban Nekem a CSOK, elindíthatom-e az igénylést.
Válaszukat várva maradok tisztelettel:
Éva

Jó napot.
Ha a házunkat eladjuk, csok, falusi csok-ot, otthonfelújítási támogatást, ezeket vissza kell mindent fizetni, ha jól tudom és újra meg lehet igényelni arra, amit veszünk?

Jó napit kívánok,
engemet érdekelne a falusi csok. Igényelni szeretném a csokot. Hogyan történik ez? Szeretném tudni.

Üdvözlöm!
2017-ben vettünk igénybe CSOK-ot (hitel nélkül) két gyermekünkre, használt lakás vásárlás céljából 1.430.000 Ft -ot (A ház árának fennmaradó részét, „zsebből” fizettük). Azóta is ebben a házban élünk természetesen, viszont megszületett 2021-ben a harmadik gyermekünk is és szeretnénk igényelni Falusi CSOK-ot bővítésre/felújításra, amit ha jól olvastunk 5.000.000 Ft.
Kérdéseim a következők:
1.) Így is kell a két éves tb jogviszony?
2.) Ha mi már a sima CSOK-ot 2017-ben kihasználtuk a házunk megvásárlására, de született egy 3. gyermek 2021-ben, akkor tudunk-e bővítésre igényelni utólag sima CSOK-ot vagy innentől kezdve szimplán a falusi csok lehetőségeire tudunk támaszkodni?
3.) Gyakorlatilag a tőkénk, nulla. Ha lakásfelújításra/korszerűsítésre szeretnénk falusi CSOK-ot, miből finanszírozzuk meg a felújítási munkálatokat előre? Van személyi kölcsönöm, amit havi 85-el fizetek még vagy 5 évig minimum és passzív KHR listás vagyok októberig.
Milyen lehetőségeim van így?

Üdvözlöm!
Azt szeretném kérdezni, hogy igénybe tudjuk venni még a falusi csokot? Eddig nem vettünk még semmilyen ilyen jellegű állami támogatást igénybe. 30 évesek vagyunk. 2 gyermekünk van, 1,5 és 4 éves. Mi feleségemmel házasok vagyunk. Nincs hitelünk. Van egy lakástulajdonunk, amiben én holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezem, feleségem 1/1 arányban (100%) tulajdonos. (Nem voltunk házasok még vásárláskor, és a hitel miatt így oszlott meg az arány.)
Másik, nagyobb házat szeretnénk vásárolni, de addig a gyerekek miatt ezt meg kell tartanunk, nem adhatunk túl rajta.
Igénybe tudjuk venni?
Ha nem, mit kell tenni, hogy igénybe vehessük?
És ha megfelelünk a feltételeknek, hány évünk maradt még felhasználni a támogatást?

Jó napot!
Falusi Csokot szeretnénk igénybe venni lakásvásárlásra + korszerűsítésre. Három gyermekem van, közös háztartásban élünk.
A kérdésem az lenne, hogy a 19 éves lányom babát vár.
Így is igénybe vehetem rá vagy már nem lehet?

Jó napot!
Az lenne kérdésem, ha a meglévő házunkat csokra két gyerekre vettük meg és kihasználtuk rá az otthonteremtési támogatást, azóta született még egy gyermek, így szeretnék falusi csokra egy nagyobb házat venni, lehetséges ez?

Üdv,
egy olyan kérdésem lenne, hogy falusi csok házban élünk és a férjem házrészére a végrehajtó bejegyzett egy régi tartozást. A következő lenne a kérdésem: ez engem is érint? Hogy nekem nincs tartozásom? Folytatható a korszerűsítés így is?

Érdeklődni szeretnék. Meglévő házunkat, amibe 13 éve lakunk, szeretnénk járólapozni. 2 gyermekünk van, ebből 1 kiskorú. A falusi csokot, ami 300.000 Ft fel lehet-e használni?

Jó napot kívánok!
A falusi CSOK korszerűsítési részét szeretnénk felvenni. Az étkező és a konyha egyterű helyiség, van ablaka, és a Takarék el akarja utasítani emiatt a kérelmet. A sima CSOK-nál is feltétel, ha jól tudom, és akkor ez nem volt gond (másik banknál). Nyílik ajtó és ablak is az előtérbe, ami beépítésre került, végig ablakok és 2 bejárati ajtó is van. Ha az előtér ablakait leveszem, akkor nyitott teraszra/előtérre is nyílik ablak, illetve ajtó. Én kifogással éltem a bank fele, megírtam, hogy egyterű helyiség, mely rendelkezik ablakkal, látszik az alaprajzon is és több fotót is küldtem. Az értékbecslő is mondta, hogy a ház megfelelt, ő ajánlotta a kifogásolást.
Így el kellene fogadják a kérelmemet?
Köszönöm előre is a választ.
Diána

Tisztelt Szakértő
Azzal a kérdéssel fordulok önhöz, hogy a falusi csok korszerűsítését szeretném igénybe venni. Minden feltétel elméletileg adott hozzá és amire kíváncsi vagyok, hogy Egyéni Vállalkozó csinálhatja-e a munkálatokat, elfogadják-e azt a bankban.

Üdvözlöm!
Férjemmel szeretnénk egy használt házat venni, vételára 12,5M Ft.
A házban jelenleg 3 fázisú villany van, víz, gáz a telken, házba még nincs behozva. Kívülről vakolatlan, belül vakolt, meszelt, 90 nm + emelet van kialakítva, amihez a lépcső még nincs megcsinálva. 2 szoba, konyha-étkező, nappali, külön fürdő-wc helyiségek, kamra vannak kialakítva.
Érdeklődni szeretnék, hogy tudnánk-e lakáshitelt vásárlásra, felújításra, illetve korszerűsítésre ilyen esetben felvenni. Illetve nem tudjuk, hogy az ingatlan használatbavételi engedéllyel rendelkezik-e, nem tudom ez hitelfelvételnél mennyire számít.
Ha lehet szeretnénk igénybe venni babavarót, illetve falusi CSOK-ot 2 gyerekre.
Felújítással, vásárlással együtt körülbelül 20-22M forintra lenne szükségünk.
Köszönettel.