CSOK 2020 feltételek

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) egy vissza nem térítendő állami támogatás. Amennyiben Ön teljesíti a CSOK szerződésben leírtakat, a támogatást nem kell visszafizetnie.

Milyen lakáscélok esetén igényelhető a CSOK?

A CSOK Magyarország területén megvalósuló alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • Új lakás vásárlása
 • Új lakás építése
 • Használt lakás vásárlása
 • Meglévő lakás bővítése

A támogatás vásárlás esetén a vételár kiegyenlítéséhez; építés, bővítés esetén a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségekre igényelhető.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár, és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. CSOK-ra gyermeket eltartó egyedülálló támogatott személyek is jogosultak lehetnek.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki számít gyermeknek CSOK szempontjából?

Gyermek:

 • a magzat a terhesség betöltött 12. hetét követően,
 • 25 évesnél fiatalabb eltartott gyermek,
 • 25 évesnél idősebb, megváltozott munkaképességű személy, akinek legalább egy éve tart az állapota, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Mely gyermek után igényelhető a CSOK:

 • vér szerinti gyermek után,
 • örökbe fogadott gyermek után
 • legalább egy éve a támogatott személy gyámsága alatt álló gyermek után (a gyermek szüleinek halála esetén)

CSOK összege

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk, mekkora összegű CSOK támogatás igényelhető az egyes lakáscélok esetén.

CSOK összege használt lakás vásárlásra:

CSOK összege új lakás vásárlásra / építkezésre:

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek alapterületének – a nettó alapterületnek csak azon része vehető figyelembe, ahol a belmagasság legalább 1,90 m – összege: előszoba, közlekedő, nappali, hálószoba, étkező, konyha, étkezőkonyha, fürdőszoba, WC, kamra, tároló, gardrób, mosókonyha, kazánhelyiség és egyéb fűthető helyiség. A számítás során nem lehet figyelembe venni a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét.

Támogatott ingatlanra vonatkozó előírások

A kedvezmény az alábbi ingatlanra vehető igénybe:

A lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel –, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,
 • közműves villamos energia szolgáltatással,
 • egyedi fűtési móddal,
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

A lakásnak – az ingatlan értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, melyet a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgál.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Tulajdonszerzés a támogatott ingatlanban

A támogatott lakásban kizárólag az igénylő szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak esetén mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással igazolni szükséges az igénylő kizárólagos használati jogát.

Amennyiben a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érint, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Jogosultsági alapfeltételek

A támogatás igényléséhez az alábbi alapvető feltételeknek is teljesülni kell: 

 • Büntetlen előélet
 • Adótartozás-mentesség
 • Megfelelő TB jogviszony

Életvitelszerű bentlakás a támogatott ingatlanban

A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek – akikre tekintttel a vissza nem térítendő támogatás folyósításra került – a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a támogatott lakásban lakniuk. A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A célingatlanra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

A CSOK-ot biztosító jelzálogjog ranghelyét kizárólag a CSOK-kal érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog előzheti meg.

Bentlakásra vonatkozó kivételek

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének az alábbi eset:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Támogatott ingatlan, mint vállalkozás székhelye

A CSOK kérelem benyújtásakor az igénylőnek teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve az általa folytatott egyéni vállalkozói tevékenység székhelyenként – az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt – a CSOK-kal érintett lakást jelenti be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.

Ebben az esetben a CSOK összege (és a hozzá kapcsolódó, többgyermekes, családok kamattámogatott kölcsönének kamattámogatási része is) csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ha a támogatásoknak az igénylő részére megállapítható összege – az igénylő nyilatkozata alapján – meghaladná a csekély összegű (de minimis) támogatásokra megállapított összeghatárt, akkor az igénylő legfeljebb ezen összeghatárig jogosult CSOK-ra (és a többgyermekes családok kamattámogatott kölcsönére).


További bejegyzések a témában:

Jár-e az utólagos szocpol?

2008 májusban élettársi kapcsolatban (2008ban 29 illetve 33 évesen) 14,7 mio Ft értékű, de CHF alapú hitelt vettünk fel, szerződéses ingatlan értéke 19,7 mio Ft (3 szoba, új lakás-ikerház, az ingatlanban garázs értéke is benne foglaltatik).Ingatlan sosem volt korábban a nevünkön. Ellentmondásos információk vannak arra, hogy igélnyelhetünk-e szocpolt visszamenőleg, ha most 2011 augusztusban szület...

2011-08-09

Szerződésmódosítás, utólagos szocpol használt lakás esetén

Tisztelt Cím! 2004.jan-ban használt lakást vásároltam szüleim segítségével.A szüleim lettek a zálogkötelezettek(bejegyezve tehermentes ingatlanukra 6.000.000Ft).Időközben(2005 okt)befizettünk 2.400.000.Ft-ot (700.000.Ft lejárt LTP + 1.700.000.Ft készpénz).A bank levont az összegből 90.000.Ft-ot szerződés módosítás címen de az LTP is ennél a banknál volt.JOGOSAN? A történet ott folytatódott,hogy ap...

2011-08-08

Utólagos szocpol igénylés használt lakásra?

Tisztelt Hölgyem/Uram! Feleségem még egyedülállóként vásárolt 2003-ban használt lakást, amelyhez forint hitelt igényelt.2011-ben született gyermek után igényelhetünk-e szocpolt a fennálló hiteltörlesztéshez? Köszönettel:TZsolt Kedves Zsolt! Korábban vásárolt használt lakás esetén utóbb született gyermek után azok a lakáshitelesek igényelhetik a Fiatalok Otthonteremtési Támogatását (FOT), akik ...

2011-08-04

Szocpol átvitelnél szükséges-e a letétbe helyezés?

Tisztelt Hitelnet! Néhány éve új építésű lakást vásároltunk - megelőlegező kölcsönre. A két gyermekünk azóta megszületett, viszont ezzel együtt helyhiány lépett fel. Kérdéseim: 1., Helyesem értelmezzük-e a jogszabályt, hogyha mondjuk 9,5MFt-ért sikerülne eladjuk a jelenlegit, a vételárból 2,5MFt-ot (legalább) az azon lévő hitel törlesztésére fordítunk, akkor akár 7MFt-ért is vehetünk másik lakást?...

2011-07-29

Élettársi kapcsolattal a párom szüleinek házának felújítására jár a szocpol?

Szép Jó Napot! Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy élettársi kapcsolatban élek és a párommal fel szeretnénk újítani a lakást (pl. külső szigetelés, tető csere, nyílászárók cseréje), de a lakás nem a mi nevünkön van, hanem a párom szüleién. Most fog megszületni 1 hónapon belül az első gyerekünk, és hogy nincs-e valami támogatás erre a célra nekünk? Előre is köszönöm a segítségüket. Brigi...

2011-07-28

Igényelhető-e utólag szocpol a 2. gyermek után?

A férjemmel 2002-ben vettünk fel az OTP Banknál ház építésre kamattámogatásos hitelt. Kötöttünk szerződést, hogy amennyiben gyermekünk születik, akkor az 1. gyermek után 500.000 Ft., 2. gyermek után 1.000.000 Ft. stb. szociálpolitikai támogatást kapunk. Előre nem szerződtünk gyermekre, és nem kértük előre a szocpolt, mert nem tudtuk, hogy mikor lesz esedékes a gyermekvállalás nálunk. 2005-ben megs...

2011-07-23

Szocpol utólagosan örökbefogadás esetén használt lakás vásárlásra

Tisztelt Cím!2004-ben vettünk fel használt lakásra hitelt,2006-ban örökbe fogadtunk egy gyermeket.Érdeklődnék visszamenőleg tudok-e szocpolt igénybe venni,vagy olyan támogatást amiről "elfelejtettek" szólni!A Bank szerint visszamenőleg nem jár a szocpol.Köszönöm válaszukat!Kérdést feltette: Zsuzsa Kedves Zsuzsa! A vonatkozó kormányrendelet értelmében használt lakás vásárlásakor a Fiatalok Otthon...

2011-07-22

2009-ben vásárolt ingatlanra utólag is megkapom a szocpolt?

Tisztelt Tanácsadó Hölgy/Úr! 2009-ben új építésű ingatlant vásároltam, már megszületett gyermekem után az állam lakásépítési támogatásban részesített. A kérdésem az, hogy amennyiben újabb gyermeket vállalok, a már megkötött szocpol-szerződés módosításával a 2009 után született gyermekre, pótlólag részesülhetek-e szocpol-támogatásban. Válaszát köszönöm, VikiKérdést feltette: Viki Kedves Viki! ...

2011-07-22

Használt lakás vásárlásához 3 gyerekkel milyen szoc.pol. támogatás jár?

Tisztelt Hitelnet Szerkesztősége! ebben az évben szeretnék használt lakást vásárolni. Egyedülálló két gyermekes anya vagyok, és szeptemberre várom a harmadik gyermekemet. Szeretném megkérdezni, hogy milyen jellegű szoc.pol. támogatást vehetek igénybe a három gyermek után? esetlegesen milyen más támogatott hitelt tudnék igényelni? Én 33 éves éves vagyok és Székesfehérváron élek.Vátozik -e vagy vált...

2011-07-22

Igénybe vehetek-e szocpolt ha tavaly vettünk hitelre házat

Szeretném megkérdezni: Igénybe vehetek-e szocpolt ha tavaly vettünk hitelre házat,és a felső szint befejezésére szeretnénk igénybe venni a szocpolt, de még csak most vagyok 10 hetes terhes. köszönömKérdést feltette: Katalin Kedves Katalin! 2009-ben ez a támogatási forma felfüggesztésre került. Jelenleg a szocpol nem igényelhető sem vásárlásra sem építésre illetve az Ön által megjelölt tetőtér be...

2011-07-20