CSOK visszafizetés: Mikor és és mennyit?

CSOK igénybevételéhez szigorú jogosultsági feltételeknek kell megfelelnünk. A jogosultsági feltételek fennállását a bank a kérelem benyújtásakor vizsgálja. Vannak azonban olyan előírások is, amelyek a folyósítást követő időszakra vonatkoznak. Ezek nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség merül fel. Összegyűjtöttük, hogy mikor és mennyit kell visszafizetni a követelmények nem teljesülére esetén.

Megelőlegezett CSOK nem teljesülése

A támogatás megelőlegezett formában akkor is igénybe vehető, ha még nincsen gyermekünk. Megelőlegezett CSOK-ra azok a fiatal házaspárok lehetnek jogosultak, akik közül legalább az egyik fél nem töltötte még be 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásakor.

Használt lakás esetén a meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2, új lakás esetén maximum 3 gyermek vállalására van lehetőség. A gyermekvállalási határidő 1 gyermek esetén 4 év, 2 gyermek esetén 8 év, 3 gyermek esetén 10 év.

kalkulátor

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket a Hitelnet kedvezményeivel

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha nem születik gyermek

Ha a gyermekvállalás nem teljesül, úgy a kapott támogatást a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti kamattal növelten – jelenleg 0,9% -, illetve a 10 milliós CSOK esetében a Ptk. szerint kamat ötszörösével növelten – jelenleg 4,5% – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a vállaltnál kevesebb gyermek születik

Amennyiben a gyermekvállalás részben nem teljesül, úgy az igénybe vett CSOK összegét csökkenteni kell a gyermekvállalási határidő lejáratának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével és a különbözet fizetendő vissza a fentiek szerint.

Például ha a fiatal házaspár 3 vállalt gyermek után vette igénybe a 10 millió forintos CSOK-ot és 2 gyermek születik, akkor a 10 millió forintot csökkenteni kell a 2 gyermek után járó 2,6 millió forinttal és a különbözetet, vagyis 7,4 millió forintot szükséges visszafizetni a Ptk. szerinti kamat 5-szörösével növelten.

Válás esetén

Válás esetén a házasság felbontásának tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni kell.

A CSOK visszafizetése ez esetben is a fentiek szerint történik. Ekkor a visszafizetés a válásról szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő naptól esedékes. A házasság felbontásának időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel – ideértve a halva született gyermeket is – a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása várandósság végéig meghosszabbodik.

Ha a volt házastársak közös lakásukat az elidegenítési és terhelési tilalom idején adják el, úgy őket az igénybe vett CSOK visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevételnek a bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányában terheli.  A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

Ha a volt házastárs a gyermekekkel együtt a CSOK-os lakásban marad

Amennyiben a válásról szóló jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével finanszírozott lakás tulajdonjogát, és a határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, úgy a tulajdoni részét elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Elidegenítési és terhelési tilalom megszegése esetén

CSOK igénybevételéhez kapcsolódóan elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára 10 éves időtartamra. Visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha ezen időszak alatt:

 • a lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé
 • a lakás eladásra kerül
 • a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál – ideértve azt az esetet is, ha a gyermek a családi jogállás megváltozása vagy gyermekvédelmi intézkedés miatt tartósan kikerül a támogatott személy háztartásából -, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,
 • a lakás használatát harmadik személynek átengedik (vagyis kiadják), azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak vagy
 • a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják

Ez utóbbi esetben kivételt jelent, ha a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyenként a CSOK-kal érintett lakást jelentik be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába és erről az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor az előírásoknak megfelelően nyilatkozik.

Amennyiben a támogatott személy a támogatott lakásnak csak egy részét idegeníti el, a CSOK összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Ha 10 éven belül eladjuk a lakást, vissza kell fizetni a CSOK-ot?

A CSOK-os ingatlan eladása esetén van lehetőség arra, hogy a támogatást átvigyük az ezt követően vásárolni kívánt lakásra.

Az adásvétel tényét, az adásvételi szerződés keltétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a kormányhivatalnak.  Ha másik lakást veszünk vagy építünk, illetve – új lakásra felvett CSOK esetén 5 év elteltével vásárolunk használt lakást – akkor a visszafizetési kötelezettség felfüggeszthető:

 • építési szándék esetén 3 évre
 • vásárlási szándék esetén 1 évre

Ekkor a bejelentést követő 60 napon belül a támogatás összegét be kell fizetnünk egy kincstári felfüggesztő számlára. Ezt követően a járási hivatal tehermentesíti a CSOK-os ingatant. Majd a lakás megszerzésének megfelelő igazolásakor a felfüggesztő számlára befizetett összeget a kincstár visszautalja.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatott személy akkor is köteles másik ingatlan megszerzésére, ha a felfüggesztés időtartama alatt az elidegenítési és terhelési tilalom lejár.

Ha kisebb hasznos alapterületű lakást építünk vagy vásárolunk, vagy a korábbi ingatlan értékesítéséből származó bevételnek csak egy részét fordítjuk az újabb ingatlanra, akkor a CSOK arányos része visszafizetett támogatásnak fog minősülni. A visszafizetési kötelezettség alá nem eső CSOK hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a kormányhivatal az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

 • a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,
 • azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

Ahhoz, hogy a támogatást a felfüggesztő számláról visszautalja a kincstár, be kell mutatni:

 • vásárlás esetén az adásvételi vagy csereszerződést
 • építés esetén a használatbavételi engedélyt.

CSOK visszafizetés egyéb esetei

Az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el határidőre

Építés, bővítés esetén az alábbi helyzetekben keletkezik visszafizetési kötelezettség:

 • ha az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el a CSOK szerződésben vállalt határidőre, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított éven belül – vagy ha építési, bővítési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja.
 • ha az építtető eláll az építési szándékától
 • ha a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

Nem magyar állampolgár esetén

Visszafizetési kötelezettsége keletkezik a nem magyar állampolgárnak, ha:

 • tartózkodási jogosultsága az elidegenítési és terhelési tilalom időszaka alatt megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást

Visszafizetési kötelezettség keletkezik:

 • valótlan adatok, nyilatkozatok megadása esetén
 • hamis okmány bemutatása esetén
 • jogosulatlan igénybevétel esetén
 • a CSOK szerződésben vállalt dokumentumok határidőre történő benyújtásának elmulasztása esetén

Méltányosság a visszafizetési kötelezettség teljesítésére

Részletfizetés

A gyermekvállalás nem teljesülése esetén a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Ugyancsak van lehetőség arra, hogy a támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel forduljon a kormányhivatalhoz.

Halasztott teljesítés

A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Önkéntes visszafizetés vagy visszafizetésre kötelezés

Nem mindegy, hogy milyen módon történik a CSOK visszafizetése.  Amennyiben a támogatott személyek a 2011. december 31. napját követően igényelt támogatást önkéntesen fizetik vissza, úgy jogosultak lehetnek újabb lakáscél esetén CSOK igénylésre.

Ellenben nem igényelhető a CSOK, ha az igénylőt a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
335 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet Szakértő!
2012 májusi adásvételi szerződéssel vásárolt lakásra vettünk fel 2,4 millió forint szocpolt a 3 gyermekünkre (a harmadik 2013-ban született meg), most szeretnénk CSOK-ot felvenni. A kérdéseim az alábbiak:
– Jogosultak vagyunk-e még 7,6 millió forint felvételére, akkor is, ha nem adjuk el a korábbi szocpolos ingatlant?
– Csak abban az esetben kellene a régi szocpolt visszafizetni, ha 2022 májusa előtt más lakcímet létesítenénk? (Persze minden más feltétel teljesülése esetén.)
– Megköthető az új adásvételi szerződés, és igényelhető/folyósítható a CSOK 2022 május előtt is? Csupán az a feltétel, hogy a CSOK folyósítása után 90 nap múlva (azon belül) lakcímet kell létesítenem az új helyen? Vagyis márciusban már kérhetem a CSOK folyósítását úgy, hogy ne veszítsem el a szocpolt?
Köszönettel.
Andrea

Tisztelt Hölgyem/Uram!
2018-ban vásároltam egy új házat, a meglévő 2 gyermek után járó 2. 600.000 Ft-ot vettem fel, a többi önerő volt. El szeretném adni az ingatlant (ugye 5 éven belül), és vidéken szeretnék telket/vagy használt ingatlant vásárolni valószínűleg külterületen. Önként visszafizetném a csokot, (mert úgy tudom külterületre nem is tudnám átvinni). Ezt megtehetem? Mennyit kell pontosan visszafizetnem? Azt olvastam, büntető kamatot kell fizetni a csokon túl, ha 5 éven belül adom el. Azt tudom, hogy illetéket is kell majd fizetnem az eladás után (ugyanis majdnem duplájáért tudom eladni), ha 5 éven belül történik az értékesítés.
Előre is köszönöm a választ!

Kedves Hitelnet Szakértő!
2015 decemberében vásároltunk házat, igénybe vettünk 1,3 millió megelőlegező CSOK-ot. 2019 júliusában igényeltünk 10 millió babaváró hitelt. Élünk a fizetési moratóriummal. 2019 júniusban megszületett kislányunk, de kistesója nem lesz. Apával épp válunk. Közös házunk adás-vétele folyamatban van. A CSOK-nál EGY gyermek, a babavárónál NULLA “teljesült”.
Konkrét választ még a MÁK-se tudott adni, hogy mi vár ránk. Szerintük a CSOK-ra a 2. (meg nem született) gyermek után büntetést kell fizetni időarányosan. Én, mint édesanya, kizárólagos felügyeleti joggal rendelkezem, de egyedül nem vihetem tovább a 600 ezer Ft-ot az új ingatlanra, mert korábban a csok-ot együtt apával igényeltük. Vissza kell fizetni az egész összeget (büntetésül), majd újra megigényelhetem.
A babaváróra a bank azt “tippelte” (ilyen ügyük még nem volt), hogy átszámítják piaci kamatozású hitellé és a különbözetet (a moratórium idejére is) meg kell fizetni, ami több, mint 1,5 millió Ft.
A házasság felbontásáról szóló szerződésünk még tavaly szeptemberben elkészült, de a válást előreláthatólag csak ez év október-novemberében fogják kimondani. Szándékosan vártunk a kereset beadásával az állami támogatások miatt.
Vajon továbbvihetem a csok-ot egy gyermekre? Vagy újra kell igényelnem? Amíg hivatalosan nem váltam el, megtehetem?
A babaváró hitelnél valóban ekkora büntetésre számítsunk? Mi azt hittük, amíg házasok vagyunk, büntetés nélkül tudunk végtörleszteni.
Köszönöm válaszát!
Krisztina

Kedves Hitelnet Szakértő!
Abban szeretném kérni az Önök segítségét, miszerint feleségem régen (7 évvel ezelőtt) vett fel egy lakáshitelt (ami az első lakása volt). Akkoriban egyedülálló volt, nem volt gyermeke, csak egy mezei hitelt vett fel.
Mióta összeházasodtunk (3 évvel ezelőtt) eldöntöttük, hogy szeretnénk a meglévő gyermek mellé bevállalni még egyet és ehhez felvenni a CSOK-ot illetve a kamattámogatott hitelt. Azonban a folyamat során azt hozták ki hiánypótlásra, miszerint a feleségem már igénybe vette. Pontos szöveget bemásolom:
adóstársnak volt már korábban OTK hitele. A csok miatt igazolnia kell, hogy visszafizetésre került (ha a kamattámogatás is visszafizetésre került, akkor azt is)
Nem igényelt CSOK-ot, a tulajdoni lapon nem lett bejegyezve a MÁK sem. Nincs arra utaló jel és infó, ami azt feltételezné, hogy a feleségem bármilyen támogatást igénybe vett volna. Jelenleg nem tudunk tovább lépni és így meg vagyunk torpedózva a lakásvásárlás terén. A hitel amit anno felvett az alábbi megnevezésen futott: Kölcsönszerződés – lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről és Szerződés otthonteremtési kamattámogatás nyújtásáról
A feleségem mikor felvette ezt a hitelt, akkor vásárolta meg első ingatlanját és az éves ügyleti kamat 6% volt. És ezen felül jelzálog is volt.
A MÁK-kal felvette a kapcsolatot, akik azt a támogatást adták, hogy nem hozzájuk tartozik ez a kérdés, de ha a tulajdoni lapon nem szerepel, akkor nem történt ilyen. Mégis a bank ezt az adatot hívta le.
Mit tudunk tenni, hogy pontot tudjunk tenni az ügy végére?
Köszönöm segítségüket!
Zsombor

Kedves Hitelnet Szakértők!
Abban szeretném a segítségüket kérni, hogy a CSOK támogatás mellé bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 10 éves időtartama előtt külföldre költözés miatt – munkavállalás – elég-e, ha a támogatás összegét önkéntesen előre visszafizetjük (törlik-e ezt a bejegyzést a tulajdoni lapról – lakás kiadás/eladás lenne a cél ezután)? Illetve a támogatás mellé felvett CSOK hitel hogyan érintett ebben az esetben (büntetőkamat, egyéb költséggel jár-e, esetleg azt is vissza kell-e fizetni)?
Válaszát köszönöm!

Üdvözlöm!
Válás előtt állunk. A fiunk 5 éves. Az ingatlant 2017-ben vettük és 2 gyermeket vállaltunk a vissza nem térítendő állami támogatás igényléséhez. Szeretném tudni, hogy a teljes összeget kell ebben az esetben visszafizetni?
Köszönöm.

Úgy tudom, amennyiben a gyermekvállalás nem valósul meg, akkor a támogatási különbözet és a kamat mellett a CSOK miatt elengedett vagyonosodási illeték megfizetését is kötelezik. A vagyonosodási illetéket akkor is vissza kell fizetni, ha kevesebb gyermek születik a vállaltnál (pl. 2 helyett 1), vagy csak akkor, ha egy gyerek sem születik?

Egészségügyi és munkaügyi okok miatt másik városba kell költözünk. A csokot önkéntesen vissza szeretnénk fizetni.
Mi a módja ennek? Melyik szervhez kell fordulni? Esetleg van nyomtatvány, amivel mellőzhető a sorban állás és meg tudjuk gyorsítani a folyamatot?

Üdv.
2016-ban igénybe vettük a csokot, de abban az évben elment az anyuka, de én a 2 gyerekkel törvényesen itt lakom a házban és az anyuka részt követel.
Mi a teendő ez esetben, jár neki rész, mert én fizettem az előleget is, amit kellett és mégis követeli a részét. Ki tudom jelenteni úgy, hogy maradjon a csok? Köszönöm a választ!

Üdvözlöm.
Szeretném visszafizetni a falusi csokot önkéntesen a ház eladása miatt. Szeretném megtudni ennek mi a menete.
Köszönettel.
Szilvia

Amit kinéztünk, az 65 nm. Az úgy nem jó? Akkor is kell a 70 nm?

Értem én, de nincs meg a négyzetméter, ezért akarjuk a 3 gyerekre felvenni. Persze csak úgy, ha ez így jó! Csak ezt nem tudjuk, hogy baj-e vagy nem.

Én érdeklődni szeretnék abban, hogy van 5 gyerekem, de 3-ra szeretnénk a csokot felvenni.
Így lehetne-e vagy nem?

Üdvözlöm!
Az alábbi kérdésem lenne.
10M Ft-os CSOK-ot vettünk fel 3 gyermek vállalással. 2 gyermekünk van, már nem tervezünk 3-at.
Az 5x-ös büntető kamattal növelt összeget milyen határidővel kell visszafizetni, a vállalási határidő letelte után?
Köszönöm válaszát!

Autista gyermekünk viselkedésprobléma miatt integrált szociális intézményben került elhelyezésre. A lakcíme megváltozott, családi pótlékra nem vagyunk jogosultak, de bármikor látogathatjuk és kihozhatjuk. Ruházatáról, fogászati kezeléseiről mi gondoskodunk.
Van-e csok visszafizetési kötelezettségünk?

Érdeklődni szeretnék, hogy 1.430.000 Ft felvett CSOK összegénél 6,5 év után nagyságrendileg mekkora kamatot kell számolni, ha nem teljesülés és válás miatt vissza szeretnénk fizetni?

Üdvözlöm!
Olyan kérdésem lenne hogy a második gyermek után igényeltük a férjemmel az 1.000.000 Ft-os jelzálog elengedési állami támogatást, amit megkaptunk, így a fennmaradó 500.000 Ft-os hitelünket végtörlesztjük. Viszont vettünk fel 2 gyermekre CSOK-ot, ami teljesült, most születik júniusban a második gyermekünk.
Van arra lehetőség, hogy a CSOK is lekerüljön az ingatlanról? Hogy teljesen tiszta legyen a tulajdoni lap?
Köszönöm a válaszát!

Üdvözlöm.
Férjemmel közösen vásároltunk egy ingatlant, banki hitel és csok segítségével.
4 meglévő gyermekre (egy az övé, egy az enyém, illetve kettő közös) vettük igénybe a 2.750.000 Ft-os állami támogatást.
2019 augusztusában az ingatlant eladtuk. A vételárból kifizettük a fennmaradó hiteltartozást, illetve letétbe helyeztem a 2.750.000 Ft-ot, a maradékot pedig elosztottuk. Vagyoni megállapodás nem volt köztünk. A válókeresetet ezek után adtam be. Külön-külön vásároltunk egy-egy ingatlant. Erről már ügyvédi papír készült, miszerint az új ingatlanok külön vagyonnak számítanak (saját tulajdonnak).
A válás, egyezség híján és a vírus helyzet miatt elhúzódott, így még nincs bírósági végzés, sem a válásról, sem a két közös kiskorú gyermek elhelyezéséről.
A napokban kaptam egy végzést a M.Á. Kincstártól, hogy 2020. szeptemberéig nem jeleztem az új ingatlan vásárlásomat, ezért a letétbe helyezést megszüntették és a Csok összeg visszakerült az Államkincstárhoz.
Kérdésem a következő.
Mennyire volt helyénvaló, hogy az ,,osztoszkodáskor” egyedül nekem kellett az egész összeget letétbe helyeznem?
Időközben azt hallottam, hogy ezt 50-50 százalékban kellett volna visszafizetnünk. (letétbe helyeznünk).
Ha ez így van, akkor hogyan kapom vissza a nekem járó összeget a ,,volt” férjtől?
Illetve a meglévő ingatlanomra tudok-e igényelni egyedülálló szülőként két gyermekre csokot?
A gyermekek életvitelszerűen velem vannak, és nagy esély van rá, hogy az elhelyezés is nálam fog megtörténni.
Illetve abban az esetben, ha időközben úgy alakul, hogy (nem bejegyzett) élettársi kapcsolatom alakul ki, akkor is igényelhetem a csok-ot?
Elnézést, hogy levelem ilyen hosszúra sikerült.
Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlöm!
Bővítésre vettem fel falusi csokot 2 gyerekkel! A munkát még nem kezdtük el, a bank pénzt nem folyósított!
Kérdés: felbontható-e a csok szerződés?

Tiszteletem!
Adott egy ingatlan. 5 éve csokot felvettük, hitel nincs! Eladnánk az ingatlant és visszafizetnénk önként a csokot. Így nekünk időarányosan kell visszafizetni vagy az ellenkezője kamattal?
Várom Válaszát!
Heni

2004-ben akkori férjemmel közösen szocpolt kaptunk, meglévő 2 gyermekünkre, bővítésre.
2013-ban elváltunk, én megvettem az ő házrészét, ő visszafizette a felét, 300e Ft-ot. (Össz. 600e Ft-ot kaptunk).
Ugyanerre az ingatlanra szeretnék igényelni falusi csokot, korszerűsítésre (külső nyílászáró csere, parkettázás, külső fal újravakolása, nemesvakolatozás).
Több gyermekem nem született.
Azt szeretném tudni, mekkora összeget kaphatok? Jár-e ÁFA visszaigénylés?
Mekkora költségekkel számolhatok?
Köszönöm.

Tisztelt Uram/hölgyem!
A következő a tényállás: 2016-ban vásároltunk egy új építésű 66 m2-es lakást 19 millió forintért, amelyre 8.8 millió forint CSOK-ot vettünk igénybe. Most 5 év elteltével /augusztusban lesz pont 5 éve/ vásárolni szeretnénk egy 100 m2-es családi házat 31 millió forintért. A lakást 38-40 millióért tudjuk eladni.
Kérdésem az lenne, hogy megvalósítható-e ez a vásárlás, illetve milyen adófizetési kötelezettségem lesz, mivel nekem nem egyértelmű az ide kapcsolódó árendelet. Köszönettel.
Zsolt

Ha építkezésre igénybe veszem a 10 millió forintos CSOKOT, mert 3 gyereket szeretnénk, és egy már van, de fél év múlva meggondoljuk magunkat és önként egy összegben visszafizetjük az igényelt összeget, akkor a kamat összegét erre a fél évre arányosan kell megfizetni? A Ptk-ban meghatározott kamat éves kamat?

Kedves Hitelnet!
2016-ban igényeltünk 1,430 millió Ft értékben CSOK-ot. 2 gyerkőc teljesítve. (2013, 2017) 2020 januárjában elköltöztem. 2020 októberben megjött a válásról a végzés. Mindenben megegyeztünk, szerencsére nem volt veszekedés. (Ennek ellenére lassan ment a pandémia miatt.) Most írtuk alá a vagyoni megállapodást. (2021 május). Volt feleségem, két gyerkőccel ott maradtak a CSOK-os házban, 15 év alatt törlesztik le az én részem. (Feleségemnek van párja már kicsit több mint 1 éve.)
Kérdésem:
Miért kell nekem visszafizetnem a CSOK felét kamatostól?
Államkincstárban ezt mondták sajnos….
Mert én kiköltöztem tavaly januárban a bírósági végzés szerint… (Igen, ki, szerencsére nem kellett még másfél évet együtt élnünk.)
Papíron nem költöztem el, most is az állandó lakcímem a CSOK-os ingatlan címe, de azt mondták ez nem számít.
Hol itt a realitás? Az ész/élet-szerűség?
Válaszukat előre is nagyon Köszönöm!
Tisztelettel és Köszönettel:
Tamás

Üdvözlöm!
2014-ben született meg első gyermekünk. 2017. 10. hóban vásároltunk egy új építésű házat, amire megkaptuk a vállalt, 2 gyermekes CSOK-ot.
Sajnos idáig a kistesó még nem érkezett meg. 2020 januárjában bejelentkeztünk egy meddőségi klinikára, ahol elkezdtük a lombik programot (idáig 2 beültetés sikertelen volt). Sajnos a Covid miatt ki fogunk csúszni az időből. 2 kérdésem is van:
1. Covid helyzetre való tekintettel lehet + időt kérni (büntető kamat nélkül)?
2. Ha vissza kell fizetnem az 1,8 M Ft-ot, akkor milyen kamatra számíthatok? Pontosan mennyit kell visszafizetni?
Válaszát előre is köszönöm.

Üdv!
A kérdésem az lenne, hogy válunk a férjemmel és van egy közös CSOk-os ingatlanunk, a férjem maradt benne, én a gyerekekkel albérletbe költöztem, és szeretném felvenni a CSOK-ot, mert én lemondtam mindenről. Vagy a CSOK tovább vihető másik ingatlanra úgy, hogy az előzőt nem adjuk el, hanem a férjemé marad?
Köszönöm.

Tisztelt Szakértő!
Tavaly vásároltunk 53 nm-es lakást CSOK 10 milliós hitel és 2 gyerekre (1 meglévő, 1 vállalt). Úgy alakult, hogy el kell adnunk a lakást.
Érdeklődnék, hogy ilyen esetben hogyan kell számolnom a büntetőkamatot? Hová forduljak első körben kérdéseimmel, a hitelintézethez, vagy az államkincstárhoz?
Előre is köszönöm válaszát.
Szép napot!

Jó napot.
Olyan kérdésem lenne, ha a gyermeknek megváltozik a lakcíme, mivel elköltözik édesanyától, édesapához, akkor édesanyának vissza kell fizetni a csoknak azt a részét, amit erre az 1 gyermekre vett fel?
Válaszukat előre is köszönöm.

Szép napot.
Csokos lakásunk van 4,5 éve. Szeretnénk eladni vagy elcserélni az 5 év lejárta előtt nagyobb lakásra,mert nevelőszülők leszünk és nagyobb lakást szeretnénk.
Van rá valami lehetőség vagy valami kérelem, amit be lehetne nyújtani, hogy ne kelljen megvárni az 5 évet?

Üdvözlöm.
A kérdésem: 5 éve vásároltunk 20 M Ft-ért új házat. (Csok 10+6 M) kisvárosban. Most szeretnék elköltözni, használtat venni, falusi csokkal, maximum 30M-ért (nagyobbat), de a mostani ingatlan értéke felugrott, kb 40 M-ra.
Ilyen esetben, mi az eljárás menete, illetve milyen szankciók lehetnek?
Köszönöm szépen a választ.

Kérdése van?

Kattintson ide és tegye fel

Szakértőink eddig 45967 kérdésre válaszoltak.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

335
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x