CSOK visszafizetés: Mikor és és mennyit?

CSOK igénybevételéhez szigorú jogosultsági feltételeknek kell megfelelnünk. A jogosultsági feltételek fennállását a bank a kérelem benyújtásakor vizsgálja. Vannak azonban olyan előírások is, amelyek a folyósítást követő időszakra vonatkoznak. Ezek nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség merül fel. Összegyűjtöttük, hogy mikor és mennyit kell visszafizetni a követelmények nem teljesülére esetén.

Megelőlegezett CSOK nem teljesülése

A támogatás megelőlegezett formában akkor is igénybe vehető, ha még nincsen gyermekünk. Megelőlegezett CSOK-ra azok a fiatal házaspárok lehetnek jogosultak, akik közül legalább az egyik fél nem töltötte még be 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásakor.

Használt lakás esetén a meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2, új lakás esetén maximum 3 gyermek vállalására van lehetőség. A gyermekvállalási határidő 1 gyermek esetén 4 év, 2 gyermek esetén 8 év, 3 gyermek esetén 10 év.

kalkulátor

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket a Hitelnet kedvezményeivel

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha nem születik gyermek

Ha a gyermekvállalás nem teljesül, úgy a kapott támogatást a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti kamattal növelten – jelenleg 0,9% -, illetve a 10 milliós CSOK esetében a Ptk. szerint kamat ötszörösével növelten – jelenleg 4,5% – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a vállaltnál kevesebb gyermek születik

Amennyiben a gyermekvállalás részben nem teljesül, úgy az igénybe vett CSOK összegét csökkenteni kell a gyermekvállalási határidő lejáratának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével és a különbözet fizetendő vissza a fentiek szerint.

Például ha a fiatal házaspár 3 vállalt gyermek után vette igénybe a 10 millió forintos CSOK-ot és 2 gyermek születik, akkor a 10 millió forintot csökkenteni kell a 2 gyermek után járó 2,6 millió forinttal és a különbözetet, vagyis 7,4 millió forintot szükséges visszafizetni a Ptk. szerinti kamat 5-szörösével növelten.

Válás esetén

Válás esetén a házasság felbontásának tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni kell.

A CSOK visszafizetése ez esetben is a fentiek szerint történik. Ekkor a visszafizetés a válásról szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő naptól esedékes. A házasság felbontásának időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel – ideértve a halva született gyermeket is – a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása várandósság végéig meghosszabbodik.

Ha a volt házastársak közös lakásukat az elidegenítési és terhelési tilalom idején adják el, úgy őket az igénybe vett CSOK visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevételnek a bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányában terheli.  A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

Ha a volt házastárs a gyermekekkel együtt a CSOK-os lakásban marad

Amennyiben a válásról szóló jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével finanszírozott lakás tulajdonjogát, és a határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, úgy a tulajdoni részét elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Elidegenítési és terhelési tilalom megszegése esetén

CSOK igénybevételéhez kapcsolódóan elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára 10 éves időtartamra. Visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha ezen időszak alatt:

 • a lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé
 • a lakás eladásra kerül
 • a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál – ideértve azt az esetet is, ha a gyermek a családi jogállás megváltozása vagy gyermekvédelmi intézkedés miatt tartósan kikerül a támogatott személy háztartásából -, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,
 • a lakás használatát harmadik személynek átengedik (vagyis kiadják), azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak vagy
 • a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják

Ez utóbbi esetben kivételt jelent, ha a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyenként a CSOK-kal érintett lakást jelentik be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába és erről az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor az előírásoknak megfelelően nyilatkozik.

Amennyiben a támogatott személy a támogatott lakásnak csak egy részét idegeníti el, a CSOK összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Ha 10 éven belül eladjuk a lakást, vissza kell fizetni a CSOK-ot?

A CSOK-os ingatlan eladása esetén van lehetőség arra, hogy a támogatást átvigyük az ezt követően vásárolni kívánt lakásra.

Az adásvétel tényét, az adásvételi szerződés keltétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a kormányhivatalnak.  Ha másik lakást veszünk vagy építünk, illetve – új lakásra felvett CSOK esetén 5 év elteltével vásárolunk használt lakást – akkor a visszafizetési kötelezettség felfüggeszthető:

 • építési szándék esetén 3 évre
 • vásárlási szándék esetén 1 évre

Ekkor a bejelentést követő 60 napon belül a támogatás összegét be kell fizetnünk egy kincstári felfüggesztő számlára. Ezt követően a járási hivatal tehermentesíti a CSOK-os ingatant. Majd a lakás megszerzésének megfelelő igazolásakor a felfüggesztő számlára befizetett összeget a kincstár visszautalja.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatott személy akkor is köteles másik ingatlan megszerzésére, ha a felfüggesztés időtartama alatt az elidegenítési és terhelési tilalom lejár.

Ha kisebb hasznos alapterületű lakást építünk vagy vásárolunk, vagy a korábbi ingatlan értékesítéséből származó bevételnek csak egy részét fordítjuk az újabb ingatlanra, akkor a CSOK arányos része visszafizetett támogatásnak fog minősülni. A visszafizetési kötelezettség alá nem eső CSOK hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a kormányhivatal az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

 • a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,
 • azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

Ahhoz, hogy a támogatást a felfüggesztő számláról visszautalja a kincstár, be kell mutatni:

 • vásárlás esetén az adásvételi vagy csereszerződést
 • építés esetén a használatbavételi engedélyt.

CSOK visszafizetés egyéb esetei

Az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el határidőre

Építés, bővítés esetén az alábbi helyzetekben keletkezik visszafizetési kötelezettség:

 • ha az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el a CSOK szerződésben vállalt határidőre, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított éven belül – vagy ha építési, bővítési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja.
 • ha az építtető eláll az építési szándékától
 • ha a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

Nem magyar állampolgár esetén

Visszafizetési kötelezettsége keletkezik a nem magyar állampolgárnak, ha:

 • tartózkodási jogosultsága az elidegenítési és terhelési tilalom időszaka alatt megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást

Visszafizetési kötelezettség keletkezik:

 • valótlan adatok, nyilatkozatok megadása esetén
 • hamis okmány bemutatása esetén
 • jogosulatlan igénybevétel esetén
 • a CSOK szerződésben vállalt dokumentumok határidőre történő benyújtásának elmulasztása esetén

Méltányosság a visszafizetési kötelezettség teljesítésére

Részletfizetés

A gyermekvállalás nem teljesülése esetén a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Ugyancsak van lehetőség arra, hogy a támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel forduljon a kormányhivatalhoz.

Halasztott teljesítés

A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Önkéntes visszafizetés vagy visszafizetésre kötelezés

Nem mindegy, hogy milyen módon történik a CSOK visszafizetése.  Amennyiben a támogatott személyek a 2011. december 31. napját követően igényelt támogatást önkéntesen fizetik vissza, úgy jogosultak lehetnek újabb lakáscél esetén CSOK igénylésre.

Ellenben nem igényelhető a CSOK, ha az igénylőt a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
335 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

A CSOK-kal vett ingatlanra 10 év elidegenítési tilalom és jelzálog kerül, olvastam. Mi van akkor, ha mégis el akarnám adni az ingatlant 10 éven belül (mert mondjuk már kirepülnek a nagykorú gyerekek)?

Tisztelt Szakértők!
4 éve vásároltunk egy használt ingatlant, 2 gyerek utáni CSOK felhasználásával. Most a 3. megszületése miatt egy újépítésű ingatlanba szeretnénk költözni. A tervünk az, hogy szerződést kötünk az új ingatlan megvételére (a foglalót önerőből fizetnénk), utána a mostani ingatlanra felvennénk szabadon felhasználható hitelt, abból fizetnénk az új ingatlan további részletét, ezt természetesen az ingatlanunk eladásából törlesztenénk. Az új ingatlannál a szerződéskötés után indítanánk egy állami támogatású lakáshitelt. Az új ingatlan használatbavételi engedélye december-január környékén várható. Ebben az esetben a 2 gyerek után kapott CSOK-ot (~1.4 millió forint) át tudjuk vinni az új ingatlanra és arra a használatbavételi után megkapjuk a CSOK-nak a fennmaradó összegét (~8.5 millió forint)?

Tisztelt Szakértők!
Egyedülállóként tervezem CSOK felvételét 1 meglévő gyermekre, 600.000 Ft + illetékmentesség. Ha tegyük fel 3 év múlva a gyermekemmel külföldre költözünk, mekkora visszafizetési kötelezettségem keletkezik a 600.000 Ft tekintetében, illetve az illetékmentesség tekintetében.
Előre is köszönöm válaszukat.

Kedves Szakértő!
Egy tervezett gyermekre felvett CSOK és újépítésű ingatlan vásárlása esetén, ha nem teljesülnek a feltételek (pl. nem születik gyermek, válás történik, a házat el kell adni stb), a támogatás mely részét kell visszafizetni?
Az világos, hogy a 600 ezer Ft-os támogatás kamatostul visszafizetendő, de vissza kell téríteni az újépítésű ingatlan 5%-os ÁFA-kedvezményét, illetve a 2021. januártól érvényes vagyonszerzési illetékre vonatkozó kedvezményt is?
Válaszát előre is köszönöm!

Az OTP Banktól kaptam 1.760.000 Ft lakáskölcsönt. 600.000 állami támogatással. A kölcsönt visszafizettem, törölték a jelzálogot.
A kérdésem a következő: az államnak vissza kell fizetni a 600.000 Ft-ot, hogy töröljék a jelzálogot?

Tisztelt Címzett!
Érdeklődnék, hogy jelenleg hol kell intéznem a meglevő szocpol összeg ideiglenes számlára való befizetését?
MÁK, Kormányablak?

Kedves Szakértő!
2017-ben vásároltunk egy ingatlant, melyhez 2017.03.29-én egy vállalt gyermekre tekintettel 600e Ft CSOK-ot is igénybe vettünk. (A gyermek azóta megszületett.)
A CSOK-al érintett ingatlant azonban el szeretnénk adni. Adásvételi szerződést kötöttünk 2021.03.16-án.
2021.03.30-án az illetékes Járási Hivatalba benyújtottuk a kérelmünket a CSOK visszafizetésével kapcsolatban. Nem szeretnénk sem az átjegyzés, sem a visszafizetés felfüggesztésének lehetőségével élni. Szeretnénk visszafizetni.
Kérelmemre a mai napon egy sablon tájékoztatót kaptam, melyben szerepelt az egyéb lehetőségeken kívül a bankszámlaszám, melyre át kell utalnom a CSOK összegét. A tájékoztató utolsó mondata az, hogy a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.
Az lenne a kérdésem, hogy ezek szerint nem csak az igénybe vett 600eFt-ot kell visszafizetni? Ki számolja ki, a visszafizetendő összeget? És miért kell késedelmi kamatot fizetnem, ha én időben, az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül jeleztem visszafizetési szándékomat. Én arról nem tehetek, hogy közel egy hónapba került egy sablon tájékoztató kiküldése. Meg tudnák mondani, mennyit kell visszafizetnem?
További kérdésem, hogy ha a későbbiekben vásárolunk másik ingatlant, akkor újra igénybe tudjuk-e venni a CSOK-ot a már meglévő gyermekünkre tekintettel?
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlet.
2017 áprilisban felettünk csokot 1 meglevő gyerekre, 600 ezer Ft, és egy tervezett gyerekre, 840 ezer Ft. A tervezett gyerek nem született meg.
Kérdésem, hogy mennyit kell visszafizetnünk? Mert ma kaptam a papírt a bankomtól, de összeget nem írnak benne.
Köszönöm.

Üdvözlet!
2017. 08. hóban igénybe vettük a Csok támogatást. Most Falusi Csok támogatást igényeltünk, amit meg is kaptunk. Azt szeretném kérdezni, hogy a Csokos ingatlanon lévő elidegenítést hogyan tudom töröltetni vagy a falusi Csokos ingatlanra áthelyeztetni, hiszen a falusi csok támogatást részarányosan kaptuk a korábbi Csok támogatás miatt.
Köszönöm a választ.

Üdvözlöm!
2017 márciusában az OTP-nél vettünk fel lakáshitelt, és megelőlegezett CSOK-ot 2 gyermekre. A feleségem akkor már állapotos volt az első gyermekünkkel, és egy komplikáció miatt másnap meg is szült 7. hónapra.
A kislányunk koraszülött lett, és a feleségem méhét el kellett távolítani a császármetszés után, így nem lehet 2. gyermekünk.Nem tanulmányoztam a jogszabályt, és abban a hitben voltam, hogy nem kell visszafizetünk a támogatást, és a bankba akkor be is vittem az orvosi igazolást. A közelmúltban kaptunk levelet az OTP-től, hogy le fog járni 2021. március 20-án a 2. gyermek vállalásának határideje, ezért újra bevittem a papírokat, és írtunk egy nyilatkozatot is a történtekről. Az OTP a napokban válaszolt, hogy vissza kell fizetni a 2. gyerek után járó különbözetet. A OTP ügyintézője hívott, hogy azt javasolja, hogy május 20-a után adjunk be méltányossági kérelmet a halasztásra, vagy elengedésre.
A kérdéseim ezek lennének:
Van esélyünk valamilyen méltányosságra? Részletfizetésre, vagy elengedésre gondolok. Ha csak részletfizetésre, akkor lehet hogy kikerülve a bonyodalmakat inkább visszafizetnénk még a március 20-ai határidő előtt a tartozást. Ha az elengedésre is van esély akkor nyilván élnénk vele, hiszen önhibánkon kívül kerültünk ilyen helyzetbe.
Szeretném kérni a tanácsát, természetesen nem ingyen, ha tud segíteni. Köszönöm.

Kedves hitelnet!
Hamarabb született meg a harmadik gyermekünk, elfogadják a hitelkérelmet. Kettő meglévő gyermekre és egy vállaltra igényeltük, ami hamarabb érkezett mint vártuk. 10+10 milliós hitelt és támogatást!
Így is elenged a bank valamennyi tartozást? A legkisebb fiam 2021.02.23-án született. Mire számíthatok?
Köszönöm szépen a válaszát!

Tisztelt Hitelnet!
Segítsenek kérem, mert a Kormányhivatal nem túl segítőkész. 2017-ben vettünk ingatlant, amihez banki kölcsönt és két gyermek után járó CSOkot is igénybe vettünk. Időközben 2020. szeptemberében elváltunk, én bejelentettem a bankban és a Kormányhivatalnak is a válás tényét,(igaz egy kis késedelemmel nem 30.napra) a volt férjem saját ingatlanba költözött. Kértem a Kormányhivatalt járuljon hozzá, hogy mivel én megvásároltam 1/2 tulajdoni részt a volt férjemtől így teljes mértékben 1/1 én lennék a CSOKkal terhelt ingatlan tulajdonosa, járuljon hozzá a tulajdonosi viszonyban bekövetkezett változáshoz. A volt férjem ellen eljárás indult visszafizetési kötelezettségre szólítják fel, mert életvitelszerűen már nem a támogatott ingatlanban lakik. De hát elváltunk könyörgöm….. 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint, nem terheli visszafizetési kötelezettség, ha a támogatott ingatlanban maradok én a két kiskorú támogatott gyermekkel és megszerzem tőle a tulajdonjogát. Így van nem? Valóban életvitelszerűen nem velünk lakik már, de ez az utóbb írt feltétel pedig fennáll én maradok az ingatlanban a gyerekekkel, akkor most melyik a mérvadó? Mennyire életszerű, hogy elválunk és életvitelszerűen velünk lakik? DE, ha ez valóban így van, akkor miért kell neki a teljes összeget visszafizetni, amikor 10 évig nem is, de 3 évig teljesítette a szerződés feltételeit, azaz életvitelszerűen együtt éltünk, akkor csak a maradék időre fennállót kellene visszafizetnie?
Köszönöm előre is a segítségüket

2018 novemberében vettünk fel új ház építésére csok támogatást (10 millióból levonták a 3 gyerek után korábban folyósított Szocpolt, így az összeg kb. 6.400.000 Ft lett) és a hozzá kapcsolódó 10 millás hitelt. Folyamatban a válás (covid miatt évek óta húzódik) kivásárolnám a házból a férjem tulajdonrészét és átvállalnám a teljes hitelt, én maradok a házban a 3 gyerekkel. A bank szerint vissza kell fizetni a támogatás teljes összegét, gondolom a hitelt is. Ha visszafizettem a hitelt és a támogatást, meg tudom igényelni újra az összeget ugyanazokra a gyerekekre, ugyanarra a házra? Hogyan igényelhetem, mekkora összeget? Lehetséges esetleg egyszerű átvezetés csak?
Plusz infó: jelenleg babát várok az új kapcsolatomból október végére.
Segítségében bízva várom megtisztelő válaszát.
Üdb.
Emőke

Tisztelt Szakértő!
2017-ben előre vállaltunk 2 gyermeket, melyből 1 már megszületett. Egy nagyobb ingatlant szeretnénk venni, de a régit (a csokkal terheltet) nem szeretnénk eladni.
Egyszerű, “önkéntes” visszafizetéssel és újraigényléssel továbbvihető a csok most, vagy az 5. évet követően, hogy a régi ingatlan lakáskiadási céllal hasznosíthatóvá váljon? -vagy az új ingatlanra átvitelhez mindenképp el kell adni a régit is?
Önkéntes visszafizetés esetén (a kötöttségektől való megszabadulás érdekében) kell büntetőkamatot fizetnünk?
Válaszát előre is köszönöm,
Üdvözlettel és köszönettel: Tibor

Helló!
Érdeklődnénk, hogy 2 meglévő és 1 vállalt gyermekre leszerződtünk a sima csokhoz, de nem született meg. Így az lenne a kérdésem, hogy 770.000 Ft az, amit vissza kell fizetni, mert annyival kaptunk többet és erre rámegy a kamat. Érdekelne, hogy mennyi a teljes összeg kamattal együtt, amit vissza kell fizetnünk.

Eladtam a CSOK-os ingatlanomat. A napokban kapom meg a vételár egy részét. Felhívtam az Államkincstárat, csak annyit mondtak, hogy fizessem vissza egy adott számlára a pénzt, majd menjek be, ha meglesz minden papír. 2017-ben vettük az ingatlant, 2019-ben elváltam, és 1/1-es tulajdonom lett az ingatlan. Egy gyerekre vettük fel a 600.000 Ft-ot. Most akkor ezt az összeget utaljam el? Van hitel is a házon, tehát azt is végtörlesztenem kell. Szeretném tudni úgy nagyjából a folyamatot, ha lehet.
Köszönöm.

Üdv!
2020-ban sima Csokkal vettünk lakást meglévő 2 gyerek mellé még 2 gyereket vállaltunk. Úton van a 3. gyerek. Szeretnék a falusi csok felújítást igényelni.
Lehetséges?

Jó estét,
2018-ban vettünk fel 10+10-es CSOK-ot, 3 bevállalt gyermekre, 1 már teljesült és a 2. is úton van. A házat most eladnánk, és egy nagyobbat építenénk 2-3 éven belül, amire szeretnénk átvinni a CSOK-ot, addig szüneteltetnénk.
Ha jól értem van erre lehetőség és a kormányablaknál kell kérni, de ami nem tiszta, hogy egyedi elbírálás alapján működik-e, mennyi idő amíg az eredeti ingatlanról eltávolítják a CSOK-ot, és 20 000 000 Ft-ot kell letéti számlára helyezni, vagy csak a támogatott 10 000 00 Ft-ot?

Ez évben telik le, hogy felvettük a sima csokot 2 meglévő gyermekre és 1-re aláírtunk, de sajnos nem született meg. Mennyi a pontos összeg, amit vissza kell fizetni? 2.200.000 Ft-ot vettünk fel, ebből marad 770.000 Ft az 1 gyermek, de erre megy a kamat és így menyit kell visszafizetni?

Tisztelt Szakértő,
3 éve egyedülálló szülőként igényeltem a Csok-ot meglévő 3 gyermekem után új építésű ingatlan vásárlására. Sajnos a 12 éves fiam lehet úgy dönt, hogy szeretne az édesapjához költözni. (Elképzelhető, hogy csak átmeneti időre.) Ebben az esetben vissza kell fizetnem a támogatást? Vagy csak akkor, ha véglegesen költözik? Esetleg mivel 3 évig velem élt a visszafizetési kötelezettséget időarányosan számolják ki? A másik 2 gyermek velem marad.
Köszönöm.

Tisztelt Szakértő!
5 évvel ezelőtt vettünk fel CSOK-ot használt lakásra, 2 gyerekre, akik azóta már 15 és 17 évesek. A feleségem külön akar albérletbe költözni. A gyerekek velem maradnának, a csokos lakás tulajdonjoga 70-30%-ban az enyém. Egyenlőre nem válnánk el, főleg a Csok miatt.
Kérdésem, hogy így is vissza kell fizetni a CSOK-ot?
Üdvözlettel: László

Tisztelt Szakértő!
Az alábbi problémával kapcsolatban kérném a segítségét. 2 éve vettük fel a CSOK-ot új ház építésére egy meglévő és egy vállalt gyermek után. A vállalt gyermek még nem született meg, de felmerült a lehetősége annak, hogy mostanában önkéntesen visszafizetnénk a CSOK-ot (nem válunk, nem akarjuk eladni), mivel egy jobb hitelkonstrukciót ajánlottak, de ennek feltétele a csok visszafizetése.
Kérem a segítségét, hogy mekkora összeget lenne szükséges visszafizetnünk a 2 éve felvett 2,6 M forint után?
Válaszát előre is köszönöm!
Zsuzsa

Tisztelt Szakértő!
Falusi CSOK-ot szeretnénk igényelni 2 gyermekre, 2,6M Ft összeggel (vásárlás+felújítás).
Első gyermekünk jelenleg 30 hetes magzat. A kérdés, hogy a 2. (vállalt) gyermek teljesítésére való határidő az esetünkben hány évet jelent és mikortól számít?

Kedves Válaszadó,
Sajnos nálunk sem született meg a második vállalt gyermek a “határidőn” belül, ez a határidő idén májusban jár le. Tavaly és idén a covid19 és az ebből következő veszélyhelyzet miatt nem is terveztük, egyrészt elkerülve az orvosi szolgáltatásokat, másrészt az oltóanyag ellenjavalt kismamáknál.
Van-e lehetőség ezt a határidőt kitolni? Szeretnék második gyermeket, de inkább későbbre terveznénk.
Köszönöm szépen.

Tisztelt Szakértő!
2020-ban szerződést kötöttünk egy bankkal CSOK támogatásra és CSOK hitelre. Saját tulajdonban lévő telekre, generálkivitelező bevonásával kezdődött el családi házunk kivitelezése szintén 2020-ban. A bank részéről folyósítás még nem történt, de mivel 2020-ban került aláírásra a bankkal a szerződés, abban még nem volt lehetőség a kedvezményes lakásáfa visszaigénylésére. Az aláírt CSOK szerződés módosítására/kiegészítésére nincs lehetőség a bank tájékoztatása szerint.
A mi esetünkben van arra lehetőség, hogy felmondjuk a korábbi CSOK szerződésünket és az idei évben újat kössünk, aminek keretében már lehetőségünk nyílik az 5% ÁFA visszaigénylésére is?
Üdvözlettel:
Gábor

Tisztelt Szakértő!
2015-ben vásároltunk egy használt lakást, amire vásárlásakor csak 1 gyermek után folyósítottak 500 000 Ft CSOK-ot, mert hasznos alapterülete nem érte el az 50 nm-t. Mikor a második gyermekünk megszületett, kaptunk még 400 000 Ft CSOK-ot. A jelzáloghitelünk nem kamattámogatott. Most szeretnénk nagyobb lakásba költözni.
A kérdésem az lenne, hogyha visszafizetem a 900 000 Ft támogatást önkéntesen, és új CSOK szerződést kötök a másik lakásra, akkor jogosult leszek az 1 430 000 Ft támogatásra (persze a CSOK egyéb feltételeinek való megfelelés esetén)?
Illetve, ha az önkéntes visszafizetés után először a nagyobb lakásra megkötjük az adásvételt, és utána adjuk el a jelenlegit, akkor bele kell forgatni a teljes vételárat (legalábbis a jelzálog végtörlesztésével csökkentett részét) az ‘új’ lakásba?
Válaszát köszönöm előre is!
Erzsébet

Üdvözlöm!
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy kb. 6 évvel ezelőtt felvettem 2 Gyermekre használt lakás megvételére 1,430e.-Ft CSOK-ot, amit most szeretnék önkéntesen visszafizetni, mivel építkezni szeretnék, mert megszületett a 3. Gyermekem is és kicsi lett a lakás. Ebben az esetben mennyi CSOK-ot állapítanának meg, a 10M.-Ft-osat, vagy az 1,430e.-Ft-tal csökkentettet? Érdemes egyáltalán visszafizetni, vagy inkább vigyem át az építendő házra a különbözetet? Egy ügyintézővel beszéltem már ez ügyben, ő azt mondta, fizessem vissza és igényeljem meg újra a 10M Csokot, mert az átvitel bonyolult lenne. Többször rákérdeztem, hogy a teljes összeget kapnám-e meg és azt mondta, hogy igen, nem vonnák le a már felvett CSOK-ot, mivel visszafizettem. Az Önök oldalán viszont teljesen mást olvastam ezzel kapcsolatban.
Nagyon köszönöm a választ!

Tisztelt Hitelnet!
4 éve vettünk egy lakást és felvettük rá az egy gyerek után járó csok-ot! El szeretnénk adni a lakást és egy családi házat venni és arra igénybe venni a 2 gyerek után járó falusi csok-ot. Kérdésem, ha én visszafizetem a 600 ezret az államkincstárnak és megveszem a másik házat, akkor visszakapom a 600 ezret az 1.3 millió forint mellé, amit leszámolnak a vételárból!

Kedves Válaszadó!
Falusi CsOK igénybevétele után a bevállalt 3. Gyerek, ha nem születik meg, és esetleg egészségügyi probléma miatt, lehetséges, hogy elengedjék a tartozás?

Tisztelt válaszadó!
2008-ban lakásbővítésre vettünk 6 millió Ft svájci frank alapú jelzáloghitelt és igényeltünk 1,2 millió Ft félszocpolt 2 gyerekre. A bank utalt egyszer 5 milliót, és egyszer 1.080.000 Ft-ot.
A bővítés nem lett befejezve,
2011-ben elváltunk, a házban a volt férjem maradt, a hitelt nem fizette, felmondták.
2017-es hitel felmondási közjegyzői okiratban a két kiutalt összeg szerepel, mint banki kölcsön, amit egy köv.kezelő cég meg is vásárolt.
Végrehajtási folyamatban van, szerencsére a házra találtam vevőt, aki rendezi a tartozást, megveszi a házat.
A tulajdoni lapról le kell vetetnem az MÁK jelzálogjogát!
Egy gondom van, nem tudom, hogy megkaptuk-e a szocpolt, vagy sem?
A megigényelt 7.200.000 (6 millió kölcsön + 1,2 szocpol) helyett 6.080.000 (5 millió + 1.080.000) Ft érkezett a banktól, így remélem, hogy a támogatást tartották vissza, hiszen a teljes kiutalt összeg szerepel a hitel felmondásáról szóló közjegyzői okiratban, mint kölcsönösszeg!
Hol tudnék utánanézni, hogy megkaptam-e a támogatást?
A bankkal már beszélt, visszahívást várok, de nem kapkodják el…

Kérdése van?

Kattintson ide és tegye fel

Szakértőink eddig 45967 kérdésre válaszoltak.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

335
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x