CSOK visszafizetés: Mikor és és mennyit?

CSOK igénybevételéhez szigorú jogosultsági feltételeknek kell megfelelnünk. A jogosultsági feltételek fennállását a bank a kérelem benyújtásakor vizsgálja. Vannak azonban olyan előírások is, amelyek a folyósítást követő időszakra vonatkoznak. Ezek nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség merül fel. Összegyűjtöttük, hogy mikor és mennyit kell visszafizetni a követelmények nem teljesülére esetén.

Megelőlegezett CSOK nem teljesülése

A támogatás megelőlegezett formában akkor is igénybe vehető, ha még nincsen gyermekünk. Megelőlegezett CSOK-ra azok a fiatal házaspárok lehetnek jogosultak, akik közül legalább az egyik fél nem töltötte még be 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásakor.

Használt lakás esetén a meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2, új lakás esetén maximum 3 gyermek vállalására van lehetőség. A gyermekvállalási határidő 1 gyermek esetén 4 év, 2 gyermek esetén 8 év, 3 gyermek esetén 10 év.

kalkulátor

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket a Hitelnet kedvezményeivel

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha nem születik gyermek

Ha a gyermekvállalás nem teljesül, úgy a kapott támogatást a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti kamattal növelten – jelenleg 0,9% -, illetve a 10 milliós CSOK esetében a Ptk. szerint kamat ötszörösével növelten – jelenleg 4,5% – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a vállaltnál kevesebb gyermek születik

Amennyiben a gyermekvállalás részben nem teljesül, úgy az igénybe vett CSOK összegét csökkenteni kell a gyermekvállalási határidő lejáratának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével és a különbözet fizetendő vissza a fentiek szerint.

Például ha a fiatal házaspár 3 vállalt gyermek után vette igénybe a 10 millió forintos CSOK-ot és 2 gyermek születik, akkor a 10 millió forintot csökkenteni kell a 2 gyermek után járó 2,6 millió forinttal és a különbözetet, vagyis 7,4 millió forintot szükséges visszafizetni a Ptk. szerinti kamat 5-szörösével növelten.

Válás esetén

Válás esetén a házasság felbontásának tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni kell.

A CSOK visszafizetése ez esetben is a fentiek szerint történik. Ekkor a visszafizetés a válásról szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő naptól esedékes. A házasság felbontásának időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel – ideértve a halva született gyermeket is – a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása várandósság végéig meghosszabbodik.

Ha a volt házastársak közös lakásukat az elidegenítési és terhelési tilalom idején adják el, úgy őket az igénybe vett CSOK visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevételnek a bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányában terheli.  A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

Ha a volt házastárs a gyermekekkel együtt a CSOK-os lakásban marad

Amennyiben a válásról szóló jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével finanszírozott lakás tulajdonjogát, és a határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, úgy a tulajdoni részét elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Elidegenítési és terhelési tilalom megszegése esetén

CSOK igénybevételéhez kapcsolódóan elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára 10 éves időtartamra. Visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha ezen időszak alatt:

 • a lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé
 • a lakás eladásra kerül
 • a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál – ideértve azt az esetet is, ha a gyermek a családi jogállás megváltozása vagy gyermekvédelmi intézkedés miatt tartósan kikerül a támogatott személy háztartásából -, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,
 • a lakás használatát harmadik személynek átengedik (vagyis kiadják), azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak vagy
 • a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják

Ez utóbbi esetben kivételt jelent, ha a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyenként a CSOK-kal érintett lakást jelentik be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába és erről az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor az előírásoknak megfelelően nyilatkozik.

Amennyiben a támogatott személy a támogatott lakásnak csak egy részét idegeníti el, a CSOK összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Ha 10 éven belül eladjuk a lakást, vissza kell fizetni a CSOK-ot?

A CSOK-os ingatlan eladása esetén van lehetőség arra, hogy a támogatást átvigyük az ezt követően vásárolni kívánt lakásra.

Az adásvétel tényét, az adásvételi szerződés keltétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a kormányhivatalnak.  Ha másik lakást veszünk vagy építünk, illetve – új lakásra felvett CSOK esetén 5 év elteltével vásárolunk használt lakást – akkor a visszafizetési kötelezettség felfüggeszthető:

 • építési szándék esetén 3 évre
 • vásárlási szándék esetén 1 évre

Ekkor a bejelentést követő 60 napon belül a támogatás összegét be kell fizetnünk egy kincstári felfüggesztő számlára. Ezt követően a járási hivatal tehermentesíti a CSOK-os ingatant. Majd a lakás megszerzésének megfelelő igazolásakor a felfüggesztő számlára befizetett összeget a kincstár visszautalja.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatott személy akkor is köteles másik ingatlan megszerzésére, ha a felfüggesztés időtartama alatt az elidegenítési és terhelési tilalom lejár.

Ha kisebb hasznos alapterületű lakást építünk vagy vásárolunk, vagy a korábbi ingatlan értékesítéséből származó bevételnek csak egy részét fordítjuk az újabb ingatlanra, akkor a CSOK arányos része visszafizetett támogatásnak fog minősülni. A visszafizetési kötelezettség alá nem eső CSOK hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a kormányhivatal az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

 • a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,
 • azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

Ahhoz, hogy a támogatást a felfüggesztő számláról visszautalja a kincstár, be kell mutatni:

 • vásárlás esetén az adásvételi vagy csereszerződést
 • építés esetén a használatbavételi engedélyt.

CSOK visszafizetés egyéb esetei

Az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el határidőre

Építés, bővítés esetén az alábbi helyzetekben keletkezik visszafizetési kötelezettség:

 • ha az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el a CSOK szerződésben vállalt határidőre, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított éven belül – vagy ha építési, bővítési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja.
 • ha az építtető eláll az építési szándékától
 • ha a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

Nem magyar állampolgár esetén

Visszafizetési kötelezettsége keletkezik a nem magyar állampolgárnak, ha:

 • tartózkodási jogosultsága az elidegenítési és terhelési tilalom időszaka alatt megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást

Visszafizetési kötelezettség keletkezik:

 • valótlan adatok, nyilatkozatok megadása esetén
 • hamis okmány bemutatása esetén
 • jogosulatlan igénybevétel esetén
 • a CSOK szerződésben vállalt dokumentumok határidőre történő benyújtásának elmulasztása esetén

Méltányosság a visszafizetési kötelezettség teljesítésére

Részletfizetés

A gyermekvállalás nem teljesülése esetén a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Ugyancsak van lehetőség arra, hogy a támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel forduljon a kormányhivatalhoz.

Halasztott teljesítés

A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Önkéntes visszafizetés vagy visszafizetésre kötelezés

Nem mindegy, hogy milyen módon történik a CSOK visszafizetése.  Amennyiben a támogatott személyek a 2011. december 31. napját követően igényelt támogatást önkéntesen fizetik vissza, úgy jogosultak lehetnek újabb lakáscél esetén CSOK igénylésre.

Ellenben nem igényelhető a CSOK, ha az igénylőt a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
335 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Kedves Szakértő!
Az alábbi kérdésem lenne…kicsit speciális eset sajnos
2016-ban vettem egyedülállóként egy használt házat, amire igénybe vettem 1 gyermek utáni 600.000 Ft-os CSOK-ot.
Most ezt a házat el szeretném adni, a gyermek papája (apai részről) szeretné megvenni a gyermek (unokája nevére), amiben a papa lenne a haszonélvező míg a gyermek 18 éves nem lesz.

Mi az új párommal szeretnénk egy új lakást venni, aminél szintén igénybe szeretnénk venni a CSOK-ot 2 gyerekre.
Kérdésem az lenne, hogy mivel az előző kapcsolatomból született gyermek után igénybe vettem a CSOK-ot, azt vissza kell e fizetnem, mert addig nem tudom eladni a házat?
Mivel az előző kapcsolatomból született gyermek nevére szeretné a nagypapa venni az eladni kívánt házat, így a gyermek tulajdonjogot szerez, utána igénybe tudom-e venni a CSOK-ot később az új lakás megvásárlása esetében?
Válaszát előre is köszönöm!

Azt szeretném kérdezni, hogy kérhetünk-e 1 év halasztást a csokra, mert most fog lejárni a határidő a koronavírus miatt?

Tisztelt Szakértő!
Olyan kérdéssel fordulok önhöz, hogy párommal három gyermekre igényeltük a csok 10 milliót. Illetve 10 millió forint csok hitelt. Jelenleg két gyermekünk van, és nem szeretnék többet. Egészségügyi probléma nem áll fent.
Kérdésem az lenne, így hogy nem teljesült a három gyermek, csak kettő, akkor jelenlegi ptk kamattal mennyit kell visszafizetni egy összegben? Illetve a csok hitel 10 milliójára van-e esetleg kamat? Hisz az két gyermekre is 10 milliót adnak.
Nagyon szépen köszönöm, ha tudna pontos választ adni.

Tisztelt Cím!
Van egy 2017-ben megvásárolt házunk, amit Csok vissza nem térítendő támogatással vettünk meg.
Viszont a család bővülése miatt nagyobb ingatlanra lenne szükségünk. Volna egy nagyon jó lehetőségünk. A testvérem tulajdonában van egy ingatlan, amit megvennénk. Azzal tisztában vagyok, hogy erre az ingatlanra a csok nem ruházható át.
Viszont ha a csok teljes összegét visszafizetem, akkor ezt a lakást amin a támogatás van eladhatom?
Pénzügyi szakértőt kérdeztünk, ő azt mondta, hogy 10 évig nem adhatjuk el akkor sem, ha visszafizetjük a felvett támogatást.
Segítséget előre is köszönöm!

Érdeklődni szeretnék, hogy falusi csok esetén, a felújításra igénybe vett összeget, az ingatlan 10 éven belüli eladása esetén vissza kell fizetni? Ha igen, akkor milyen kamattal?

Tisztelt Hitelnet!
3 évvel ezelőtt vásároltunk lakást, melyre felvettük a CSOK-ot, hitel mellett (1 gyerekre – 600 ezer Ft).
Most eladnánk a lakást, visszafizetnénk a hitelt, és vásárolnánk egy házat
(2-3 hónapos kihagyással), természetesen újra hitelt vennénk fel.
Kérdésem, hogy a Csok-ot ez esetben vissza kell-e fizetni, de újra lehet-e igényelni? Mi ennek a menete (hova kell visszafizetni a csok-ot, jelezni kell-e, hogy pár hónap múlva újból igényelnénk)?
OTP-nél zajlott mind a hitel, mind a csok igénylés…
Köszönettel.

Tisztelt Hitelnet!
Olyan kérdésem volna, hogy igenybe vettük a CSOKot 2 gyermekre. Az egyik gyermek már megvolt és a második pedig most 18. hétben sajnos meghalt.
Ilyenkor mi a teendő? Ugyanez a kérdésem a babaváróval is!
Köszönöm.

2002-ben felvett szocpolt kéri vissza az állam, melynek oka, hogy 2007-ben a családfő és felesége ideiglenes lakcímet regisztrált, a családfő rákos megbetegedése miatt, illetve hogy a kórházi kezelésre jogosulttá váljon. A család életvitelszerűen a szocpolos lakásban lakott, a gyermek is ide járt iskolába, ezekről jegyzői, tanuk általi igazolás is van. A mai napig a támogatott lakásban laknak.
Az állami jelzálog csak most került volna törlésre a család “ tudatlansága miatt”.
Az államkincstár a 12/2001 tv.21§ 3 és 4 pontjának megszegése miatt indított eljárást.
2002-ben új lakás építéséhez Áfa és kamattámogatott hitelt is igénybe vettek.
Jogos-e a visszkövetelés, illetve az Áfa és a kamattámogatott hitel visszafizetését is követelheti az állam?

Tisztelt szakértő!
Segítséget, információt szeretnék kérni.
Vagyok egy adott helyzetben: Csokot vettünk fel a férjemmel egy meglévő gyermekre és egy vállaltra. Időközben elváltunk, így a vállalt gyermek nem született meg. A volt férjem rendelkezik a házzal, minden jog őt illeti! Én és a kisfiam elköltöztünk.
Ilyen esetben kinek melyik félnek kell visszafizetni a felvett támogatást?
Válaszát előre is köszönöm.

Üdvözlöm.
Mi 2016. 06. 23-án vettük fel a csokot 2 meglévő, illetve 1 aláírt gyerekre. Úgy alakult, hogy most áprilisban sikerült a terhesség, mert addig nem jött a baba. Június 23-án lejárt az igazolás határideje, de csak júliusban tudtam igazolást kérni, amit múlt héten tudtam eljuttatni a bank felé. Ma telefonált az ügyintéző, hogy sajnos nem tudják elfogadni, mivel későn igazoltam le a terhességet. Július 18 volt a meghosszabított határidő a veszélyhelyzet miatt. Illetve hogy a kormányhivatalnál kérhetek méltányoságot. Kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben mire számolhatok? A terhesség létrejött, de július elején töltöttem a 12. hetet. Addig nagyon nem is tudtam orvoshoz menni. Meg 12 hétig igazolást sem adnak ki.
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Hitelnet,
2017-ben vásároltunk egy új építésű, 53 m2-es lakást. A lakás árának kifizetéséhez két gyermek után járó 2.600.000 Ft-os CSOK támogatást vettük igénybe. Szeretnénk egy nagyobb lakásba költözni két éven belül. Az lenne a kérdésem, hogy ha elköltözünk egy használt nagyobb lakásba, akkor ki kell-e fizetni az új és a használt lakásvásárláshoz felvehető CSOK összegek közötti különbséget?
Előre is köszönöm visszajelzésüket.

Üdvözlöm!
3 évvel ezelőtt felvettük 2 gyermekre a 1.430.000 forint összegű támogatást. Viszont most úgy alakult, hogy eladjuk a lakásunkat, ami sikeresen el is indult. A 2 gyermeket teljesítettük, 2018 és 2020-ban születtek meg a gyermekeink, viszont 5 éven belül adjuk el a lakásunkat.
Érdeklődni szeretnék, hogy ilyenkor mi a menete a csok visszafizetésének? Hol tudom intézni ezt, illetve mennyi idő alatt kapom meg a törlési papírt?
Köszönöm szépen a segítséget.
Üdvözlettel.
Dalma

A családom külföldre szeretne menni. 1 éve lakunk csokos házban. Ha otthagyjuk a házat, az állami támogatást vissza kell fizetni plusz még a házat részletre is vettük a banktól.
Mire számíthatunk, ha belevágunk?
Köszönettel.
József

Jó napot!
2016-ban igényeltünk családi házhoz CSOKot. Kb. 700.000 forintot kaptunk. Viszont sajnos el szeretnénk költözni. A kérdésem az lenne,hogy ha ezt visszafizetjük,akkor vehetünk még fel CSOKot vagy már nem. És egyáltalán van e erre lehetőség?
Válaszukat előre is köszönöm.

Üdvözlet!
Érdeklődni szeretnék, hogy abban az esetben ha a vállalt gyermekek megszületnek és mi szeretnénk külföldre költözni családostul, akkor mennyi lehet a visszafizetendő összeg? Mármint abban az esetben, ha önkéntes alapon kerülne visszafizetésre az összeg.
Köszönettel.
Richárd

Tisztelt Szakértők!
Az áprilisi CSOK visszafizetés: Mikor és mennyit című cikkük kapcsán szeretnék kérdezni.
Falusi CSOK-kal (10 millió + 2,6 millió) vásárolt házunkat (használt) el lehet-e adni úgy, hogy aztán városban vásárolunk egy használt házat. Az 1,3 milliós támogatást még nem használtuk fel a korszerűsítésre. Ebben az esetben működik a CSOK átterhelése a másik ingatlanra?
Ha ez így nem működik, milyen feltételekkel lehet esetleg eladni az ingatlant 5 éven belül?
Válaszukat előre is köszömöm!

Tisztelet Szakértő úr!
2016-ban 2 gyerekre felvettük az 1.430.000 Ft támogatást,. Azóta megszületett két kislányunk is. A lakást sajna kinöttük, így csere vállt szükségessé. Az alap terv az volt, hgy letétbe helyezzük és az “új” használt ingatlanra tesszük át. Hallottam egy megoldást, miszerint ha visszafizetem a támogatást és újra megigénylem lakáshitellel együtt ugyanazt a 2 gyerekre járó támogatást, jogosolttá vállunk 10M 3%-os hitelre! Továbbá ebben az esetben a visszafizetést a Kormányhivatalban vagy a banknál kell intézzük, illetve indítsuk el?
Válaszát elöre is köszönöm!

Tiszteletem! Szerződést kötöttünk ingatlan korszerűsítésre Falusi csok keretében, teljesítettük a vállaltakat. Befizettünk minden költséget, értékbecslés el, folyósítási díj, stb… közel 2 hónapja várunk a folyósítására. Feltételezzük, hogy a bank szándékosan késlelteti ennek kifizetését. Ugyanis olyan igazolásokat kér tőlünk, amiről törvény kimondja, hogy nem bejelentés köteles. Szeretnénk felbontani a szerződést, és töröltetni a jelzálogot.
Mi ennek a menete? Hol kapunk megfelelő tájékoztatást erről? Bank nem hajlandó tudomást venni semmiről, nem tudunk velük egyről a kettőre jutni.

Hogyan történik a CSOK támogatás önkéntes visszafizetése? A folyósító banknál vagy valamelyik állami hivatalnál kell a visszafizetést intézni?

A kérdésem az lenne, hogy mennyit kell visszafizetni 5 milliós/3gyermekes csoknál, ha nem teljesül a harmadik gyermek vállalása?
Köszönöm, Vivien

Tisztelt Szakértő!
2017.11.14-én CSOK illetve adó visszatérítési támogatási szerződést kötöttünk az Unicredit Zrt-vel ingatlanunk építése tárgyában. A Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjogok összege 2.600.000 Ft CSOK illetve 4.768.370 Ft ÁFA. Az ingatlanunk 2018-ra felépült, használatbavételi engedély elkészült, a támogatás összegét maradéktalanul megkaptuk.
Az ingatlant azonban szeretnénk értékesíteni, tehermentesíteni,visszafizetést eszközölni.
A CSOK megelőlegezett volt, két gyermekre igényeltük, egy meglévőre és egy vállaltra. A vállalt második gyermekkel jelenleg 27 hetes várandós vagyok. A kérdésem ehhez kapcsolódik. Ebben az esetben teljesítettnek minősülhet-e már a gyermekvállalás, vagy mindenképpen csak a szülést követően lehet az? A jelenlegi állapot azért sürgető, mert a jövő héten kötnénk az adásvételi szerződést, és utalnánk az Államkincstárnak a jelzálogjogok összegét, azonban így nem tudjuk, hogy kamatfizetési kötelezettségünk van-e és ha igen milyen összegű.
Köszönöm a válaszát előre is!
Üdvözlettel,
Alexandra

Jó estét.
2 éve vásároltam 4 kiskorú gyermekem után egyedülállóként államilag támogatott szocpolra /2 750 000 Ft-ért a házunkat, de nem vagyunk megelégedve a házzal. Leszakadt már több helyen a plafon, a mennyezet, a falak vizesek, stb.
Mit tehetnék?
Önkéntesen visszafizethetem az összeget és újból felvehetem a szocpolt vagy a csokot, mert már azóta leigazolt több éves munkám is lett. Szeretnék jobb házban élni a gyermekeimmel. Mellette kihasználni a teljes csokot 4 gyermekre, amit eddig nem tudtam megtenni.
Mire van lehetősségem, hogy jobban is járjunk és ne szenvedjünk itt még 8 évet várva, hogy összeboruljon a ház felettünk, amit elkapkodva vettünk meg.
Válaszát köszönöm.

Tisztelt szakértő!
Szeretném megkérdezni, hogy igénybe vettük a szocpolt, két gyerek van és el szeretnék válni. A lakást el akarjuk adni.
Ebben kérem a segítségét, vissza lehet fizetni? Mi a hátránya?
Köszönöm.

Tisztelt Szakértő!
Esetleírás: Új ház vásárlásra felvett 2 gyermek utáni CSOK, melyből egy gyermek teljesült.
A ház 2 év után válás miatt eladásra került, CSOK összeg letéti számlára, a meg nem valósult gyermek utáni pedig visszautalva.
Válásról még nincs bírósági határozat. Új házat vettem és tudomásom szerint igényelhetem a letétbe helyezett 600.000Ft rám eső részét a megvalósult gyermek után (azaz 300.000Ft-ot).
A kérdésem az, hogy ez hogyan, milyen feltételekkel, hol igényelhetem?
Köszönöm.

Tisztelt Címzett!
3 éve vásároltunk használt lakást, melyre felvettük a megelőlegező csok-ot 2 gyerekre. Azóta túl vagyunk több reprodukciós eljáráson, sajnos sikertelenül. A ház, amiben élünk kettőnknek nagy, a meddőségi probléma miatt félő, hogy nem születik gyermekünk, így szeretnénk kisebb házba költözni, újat építeni.
Milyen lehetőségeink vannak ebben az esetben?
Egyrészt eladnánk a házunkat. Emiatt gondolom vissza kell fizetnünk a csokot kamatostul.
Kérdés, hogy ez körülbelül milyen összeg? Illetve a meddőségi kezelésekben való részvétel miatt van-e arra esély, hogy ettől (kamat) eltekintenek?
Személyesen hol tudunk ügyet intézni etyeki lakcímmel? Bármelyik kormányablakban, vagy csak megadott kormányhivatalban?
Köszönettel,
Zsófia

Üdvözlöm!
Tanácsot szeretnék kérni. Mi felvettük 3 gyerek után a 2.2 millió CSOK-ot tetőtér beépítésre. Mindhárom gyerekünk egy szomszédos városba fog járni iskolába. Ezt a házat nem szeretnénk eladni, amiben most lakunk.
A kérdés az lenne, hogy ha visszafizetjük a 2.2 millió CSOK-ot, akkor ott a másik városban, egy panel lakás vásárlásánál újból kérhetjük a 2.2 Csok-ot plusz a 15 milliós kedvezményes hitelt? Vagy van-e bármilyen lehetőségünk a CSOK kedvezményes hitelre?
Köszönettel, László

Üdvözlöm!
2 gyermekünk után összesen 1.000.000 Ft Csok-ot vettünk fel és most szeretnénk eladni az ingatlant, viszont 4 éve vásároltuk az ingatlant. Önkéntesen vissza szeretnénk fizetni a támogatást.
A kérdésem az lenne, hogy az eladás előtt vagy után kell ezt megtennünk?
Válaszát köszönöm.
Üdv.: Évi

2 meglévő gyerekünk van és szeretnénk felvenni a falusi csok támogatást 3 gyerekre és hazát vásárolni, felújítani belőle.
A kérdésem az lenne, hogy mennyit kell visszafizetni abban az esetben, ha mégsem jön össze a 3. gyerek?
Köszönöm előre a választ!
Üdv.
Zsófia

Épp válófélben vagyok. Vissza kell fizetnünk a korábban kapott Csokot? Újból más házra igénybe tudom venni?

2015. évben vettünk fel a volt feleségemmel 880.000 Ft összegű csokot 99/100 és 1/100 tulajdoni hányadot szerezve egy lakásban. Azóta elváltunk. A csok visszafizetése 50-50%-ban terheli a feleket vagy pedig tulajdoni hányaduk arányában.
A választ előre is köszönöm!

Kérdése van?

Kattintson ide és tegye fel

Szakértőink eddig 45950 kérdésre válaszoltak.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

335
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x