CSOK visszafizetés: Mikor és és mennyit?

CSOK igénybevételéhez szigorú jogosultsági feltételeknek kell megfelelnünk. A jogosultsági feltételek fennállását a bank a kérelem benyújtásakor vizsgálja. Vannak azonban olyan előírások is, amelyek a folyósítást követő időszakra vonatkoznak. Ezek nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség merül fel. Összegyűjtöttük, hogy mikor és mennyit kell visszafizetni a követelmények nem teljesülére esetén.

Megelőlegezett CSOK nem teljesülése

A támogatás megelőlegezett formában akkor is igénybe vehető, ha még nincsen gyermekünk. Megelőlegezett CSOK-ra azok a fiatal házaspárok lehetnek jogosultak, akik közül legalább az egyik fél nem töltötte még be 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásakor.

Használt lakás esetén a meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2, új lakás esetén maximum 3 gyermek vállalására van lehetőség. A gyermekvállalási határidő 1 gyermek esetén 4 év, 2 gyermek esetén 8 év, 3 gyermek esetén 10 év.

kalkulátor

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket a Hitelnet kedvezményeivel

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha nem születik gyermek

Ha a gyermekvállalás nem teljesül, úgy a kapott támogatást a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti kamattal növelten – jelenleg 0,9% -, illetve a 10 milliós CSOK esetében a Ptk. szerint kamat ötszörösével növelten – jelenleg 4,5% – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a vállaltnál kevesebb gyermek születik

Amennyiben a gyermekvállalás részben nem teljesül, úgy az igénybe vett CSOK összegét csökkenteni kell a gyermekvállalási határidő lejáratának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével és a különbözet fizetendő vissza a fentiek szerint.

Például ha a fiatal házaspár 3 vállalt gyermek után vette igénybe a 10 millió forintos CSOK-ot és 2 gyermek születik, akkor a 10 millió forintot csökkenteni kell a 2 gyermek után járó 2,6 millió forinttal és a különbözetet, vagyis 7,4 millió forintot szükséges visszafizetni a Ptk. szerinti kamat 5-szörösével növelten.

Válás esetén

Válás esetén a házasság felbontásának tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni kell.

A CSOK visszafizetése ez esetben is a fentiek szerint történik. Ekkor a visszafizetés a válásról szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő naptól esedékes. A házasság felbontásának időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel – ideértve a halva született gyermeket is – a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása várandósság végéig meghosszabbodik.

Ha a volt házastársak közös lakásukat az elidegenítési és terhelési tilalom idején adják el, úgy őket az igénybe vett CSOK visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevételnek a bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányában terheli.  A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

Ha a volt házastárs a gyermekekkel együtt a CSOK-os lakásban marad

Amennyiben a válásról szóló jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével finanszírozott lakás tulajdonjogát, és a határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, úgy a tulajdoni részét elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Elidegenítési és terhelési tilalom megszegése esetén

CSOK igénybevételéhez kapcsolódóan elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára 10 éves időtartamra. Visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha ezen időszak alatt:

 • a lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé
 • a lakás eladásra kerül
 • a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál – ideértve azt az esetet is, ha a gyermek a családi jogállás megváltozása vagy gyermekvédelmi intézkedés miatt tartósan kikerül a támogatott személy háztartásából -, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,
 • a lakás használatát harmadik személynek átengedik (vagyis kiadják), azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak vagy
 • a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják

Ez utóbbi esetben kivételt jelent, ha a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyenként a CSOK-kal érintett lakást jelentik be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába és erről az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor az előírásoknak megfelelően nyilatkozik.

Amennyiben a támogatott személy a támogatott lakásnak csak egy részét idegeníti el, a CSOK összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Ha 10 éven belül eladjuk a lakást, vissza kell fizetni a CSOK-ot?

A CSOK-os ingatlan eladása esetén van lehetőség arra, hogy a támogatást átvigyük az ezt követően vásárolni kívánt lakásra.

Az adásvétel tényét, az adásvételi szerződés keltétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a kormányhivatalnak.  Ha másik lakást veszünk vagy építünk, illetve – új lakásra felvett CSOK esetén 5 év elteltével vásárolunk használt lakást – akkor a visszafizetési kötelezettség felfüggeszthető:

 • építési szándék esetén 3 évre
 • vásárlási szándék esetén 1 évre

Ekkor a bejelentést követő 60 napon belül a támogatás összegét be kell fizetnünk egy kincstári felfüggesztő számlára. Ezt követően a járási hivatal tehermentesíti a CSOK-os ingatant. Majd a lakás megszerzésének megfelelő igazolásakor a felfüggesztő számlára befizetett összeget a kincstár visszautalja.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatott személy akkor is köteles másik ingatlan megszerzésére, ha a felfüggesztés időtartama alatt az elidegenítési és terhelési tilalom lejár.

Ha kisebb hasznos alapterületű lakást építünk vagy vásárolunk, vagy a korábbi ingatlan értékesítéséből származó bevételnek csak egy részét fordítjuk az újabb ingatlanra, akkor a CSOK arányos része visszafizetett támogatásnak fog minősülni. A visszafizetési kötelezettség alá nem eső CSOK hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a kormányhivatal az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

 • a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,
 • azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

Ahhoz, hogy a támogatást a felfüggesztő számláról visszautalja a kincstár, be kell mutatni:

 • vásárlás esetén az adásvételi vagy csereszerződést
 • építés esetén a használatbavételi engedélyt.

CSOK visszafizetés egyéb esetei

Az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el határidőre

Építés, bővítés esetén az alábbi helyzetekben keletkezik visszafizetési kötelezettség:

 • ha az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el a CSOK szerződésben vállalt határidőre, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított éven belül – vagy ha építési, bővítési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja.
 • ha az építtető eláll az építési szándékától
 • ha a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

Nem magyar állampolgár esetén

Visszafizetési kötelezettsége keletkezik a nem magyar állampolgárnak, ha:

 • tartózkodási jogosultsága az elidegenítési és terhelési tilalom időszaka alatt megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást

Visszafizetési kötelezettség keletkezik:

 • valótlan adatok, nyilatkozatok megadása esetén
 • hamis okmány bemutatása esetén
 • jogosulatlan igénybevétel esetén
 • a CSOK szerződésben vállalt dokumentumok határidőre történő benyújtásának elmulasztása esetén

Méltányosság a visszafizetési kötelezettség teljesítésére

Részletfizetés

A gyermekvállalás nem teljesülése esetén a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Ugyancsak van lehetőség arra, hogy a támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel forduljon a kormányhivatalhoz.

Halasztott teljesítés

A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Önkéntes visszafizetés vagy visszafizetésre kötelezés

Nem mindegy, hogy milyen módon történik a CSOK visszafizetése.  Amennyiben a támogatott személyek a 2011. december 31. napját követően igényelt támogatást önkéntesen fizetik vissza, úgy jogosultak lehetnek újabb lakáscél esetén CSOK igénylésre.

Ellenben nem igényelhető a CSOK, ha az igénylőt a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
357 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Cím!
Három gyermeket vállaltunk, egy gyermekünk született az elmúlt évben.
Érdeklődnék, hogy abban az esetben, ha CSOK 10+10 támogatás igénybevétele után három évvel – egészségügyi okokból – úgy döntünk, hogy a további két gyermek után járó támogatás összegét önkéntesen visszafizetjük a kapcsolódó büntetőkamatokkal együtt, akkor kamattámogatott hitel tovább élhet szerződésmódosítás útján vagy felmondják a szerződést és az eddigi kamattámogatást is büntetőkamatostul visszafizettetik és piaci konstrukcióval kiváltják azt? Végül is a kamattámogatás egy gyermek után is jár, ami már teljesült, valamint nem tervezünk válni vagy költözni.
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlöm!
Januárban lesz 3 éves a 10+10 CSOK-kal vásárolt ingatlanunk. A hitelből a 3. gyermek megszületését követően 1M Ft-ot jóváírtak. Válás előtt állunk.
Amikor a CSOK önkéntes visszafizetéséről beszélünk, olyankor a vissza nem térítendő összegről van szó vagy a hitelt is vissza kell fizetni?
A hitel megmaradhat, ha csak a vissza nem térítendőt fizetem be?
A 3. gyerek után elegendett 1M is vissztérítendő?
Köszönettel!

Üdvözlöm!
Csokos lakást vettünk 2018-ban. Akkor már 2 gyermekünk volt, 3 gyerekre vettük fel. Meg is született a 3. baba, sőt februárban jön a 4. Viszont az elsőszülött gyermekünkről kiderült, hogy autista és óvodát messze találtunk neki. Naponta 4 órát utazok, hogy hordjam. Arra a döntésre jutottunk, hogy eladnánk ezt a lakást, visszafizetnénk a 10M-t és újra felvennénk a 10+15M-t, de most már építkeznénk. Az lenne a kérdésem, hogy a 10M önkéntes visszafizetésen kívül, mennyi büntető kamattal kell számolnunk?
Üdvözlettel, Anita

Tisztelt Hitelnet!
Egyedülálló özvegyként vettem családi házat 2018-ban, a 3 már meglévő gyermekemre fölvett 10+10 millió forintos CSOK-ra. Közben, a megállapított autizmusom okán 2019-ben megváltozott munkaképességűvé váltam.
A CSOK törlesztését egyébként 2018-ban már meg is kezdtem, és ezt csak a 2019 tavaszán bevezetett moratórium miatt nem fizettem tovább – ami egyébként mindmáig így van. Most viszont azt olvasom, hogy ha megváltozott munkaképességűvé válik az egyik fél, akkor “öt éves időtartamra a Kormányhivatal felfüggesztheti, valamint részben vagy akár teljesen el is engedheti a visszafizetési kötelezettséget”.
Érintett, illetve kedvezményezett lehetek/vagyok-e én is ebben a tekintetben, mint NEM megelőlegezett CSOK-os hiteligénylő?

Érdeklődni szeretnék, hogy 3 gyerekre vettük fel a CSOK-ot. Ebből 2 gyermek már megvan, de a férjemmel úgy döntöttünk, hogy a 3-at mégse vállalnánk.
Mennyit kellene visszafizetni pontosan?

Tiszteletem!
A kérdésem az lenne, hogy ha 2019. július 1 előtt (2019.02.) adtuk be a CSOK kérelmünket használt lakás vásárlásra (2 meglévő gyermek után), akkor sincs beforgatási kötelezettségünk, ha eladjuk a a házunk 5 éven belül?
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel: Kriszta

Tisztelt Hitelnet!
Egy gyermeket vállaltunk, igényeltük és megkaptuk 2017-ben a megelőlegező CSOK-ot. A támogatást visszafizettük határidő előtt, mert baba nem jött határidőre. Ennek ellenére kamatot akarnak felszámítani. Mi ennek a jogalapja?
Köszönettel,
Viki

Tisztelt Hitelnet!
Abban az esetben, ha a csok-ot igényeltem, akkor a család költözhet-e külföldre? A lakcímkártyán állandó lakcímként fent maradna, ideiglenesként pedig a külföldi cím szerepelne?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel: Zsuzsanna

Tisztelt Hitelnet!
4 és fél éve vásároltunk új építésű ingatlant CSOK 10+10M hitellel. Válás miatt szeretném önként visszafizetni. Hogy járok jobban, ha 5 éven belül fizetem vissza, vagy 5 év után? Mennyi a büntetőkamat? Visszafizetés után igénybe tudom még egyszer venni egyedülállóként 3 gyerekkel?
Válaszukat előre is köszönöm!

Kedves Hitelnet!
Válás miatt nem teljesült a 3 gyermek és CSOK visszafizetésre vagyunk kötelesek.
Kérdésem, hogy merre induljunk? Hol és hova kell visszafizetni? A Bankból elirányítottak a MÁK-hoz, onnan telefonon elirányítottak a helyi Kormányablakhoz, ők is elutasítottak és adtak egy telefonszámot, amit nem lehet elérni.
Válaszukat előre is köszönöm.

Kedves Hitelnet,
5 évvel ezelőtt vettük fel a 10M FT-os 3 gyerekeseknek járó CSOK-ot.
Kérdésem az az, hogy ha a gyerekszám nem jön össze vagy elköltözünk és nem akarjuk, tudjuk betartani az elköltözési szabályokat (Tudjuk vannak kivételek), szabályt sértünk, akkor hogy kell értelmezni azt a szabályt, hogy kell számolni, hogy a jegybanki alapkamat ötszöröse a büntetés?
Tehát megnézik, hogy tegyük fel 5 év múlva nem jön össze gyerekszám, akkor az elmúlt 10 évben minden évben megnézik visszamenőlegesen, mi volt a jegybanki alapkamat és minden évre beszorozzák a jegybanki alapkamatot 5 öt és ezt összeadva jön ki végül a %-os büntetés?
Vagy mindig az aktuális jegybanki alapkamatot vagyis a 10 év múlva lévő alap kamatot szorozzák be 5-tel és azt szorozzák fel 10 évvel, mint büntetés?
Illetve kamatos kamatot alkalmaznak-e a büntetés számításánál vagy csak egyszerűen az évenkénti jegybanki kamatot, tehát megnézik felszorozzák 5-tel és összeadják?
Köszönöm a válaszukat előre is!

Üdvözlöm!
2 meglévő és egy bevállalt gyermekre vettünk igénybe sima csokot. A bevállalt gyermekre már megkaptuk a papírt a banktól,viszont az 1.430.000 Ft-ot még mindig nem tudjuk hova kell utalnunk. Tudjuk, hogy az államkincstár felé, de hiába voltam a kormányhivatalban ott is azt mondták, hogy majd ha megtörtént az utalás, menjek vissza, amit ugye 08.30.-án lehet csak utalni, mivel a kamatot akkora számolták ki.
Kérdésem az lenne, hogy honnan tudnám meg, hova kell utaljak az államkincstár felé?

Üdvözlöm!
2016-ban 2 gyermekre 2.450.000 Ft csokot vettünk igénybe használt lakásra. 3 sikertelen terhességen volt, amiből 1 vetélés, 2 baba pedig nagyon beteg volt. Egyiket 13 hetesen vették el, másikat 17 hetesen kellett megszülnöm. Kérelmet adtam be, hogy vegyék számításba, de visszautasították és írták, hogy 3 év múlva kamattal együtt kell visszafizetni. Mennyi lehet az összeg most 5 év elteltével? Mennyi lesz határidő lejártakor az összeg kamattal terhelve? Utolsó babáról a halotti zárójelentést nem csatoltam, mert később kaptam meg. Benne áll, hogy még súlyosabb volt a betegsége, mint azt gondoltuk, de attól tartok, hogy nincs értelme most beadni. 30 cm-es ha lett volna, beszámították volna, de csak 21 cm volt. (ptk.-ban olvastam). Esetleg majd 3 év múlva, ha kérik a visszafizetést, érdemes lenne újra megpróbálkoznom egy kérelemmel, hogy a kamatot töröljék?

Két éve felvettem a CSOK hitelt 10 millió + 3% kamat. Most szeretném eladni az ingatlant, akkor vissza kell fizetnem piaci kamatokkal?
Amennyiben a CSOK-ot visszafizetem önként, de a CSOK hitelt nem, továbbra sem adhatom bérbe a lakás egy részét?

Tisztelt Hitelnet.hu!
Használt lakást vásároltunk csok-kal. A feleségem volt a csok-nál az igénylő támogatott személy, én a zálogkötelezett. Mindketten 50-50 % tulajdonjogot szereztünk. Van lehetőség arra, hogy az én 50%-os tulajdonrészemből valamennyi részt (pl. 49%-ot) elajándékozzak a feleségemnek?
Válaszát köszönöm!

Jó napot!
Az lenne a kérdésem, hogy most szeptember 30-ig be kéne fejezzük a a lakásfelújítását, de biztos, hogy nem tudjuk megvalósítani. Akkor mennyit kell visszafizetni? A gyermekvállalás az megvalósult. Mondjuk csak a lakás szigetelése hiányzik, csak ezt a munkafolyamatot vagy a teljes összeget kell visszafizetni?

2008-ban felvettünk 2 gyerek szocpolt 2.400.000 Ft, amit 2018-ban visszafizettünk kamatostul, mivel nem teljesült a gyerek. Ha most viszont ikrek várhatóak, igényelhető, hogy visszafizessék a teljes vagy egy részét a visszafizetett összegnek.
Válaszukat előre is köszönöm.

Tisztelt Cím!
A 10 éves terhelési és elidegenítési tilalmat mitől kell számolni?
A CSOK szerződés aláírásától 2016.11.16. vagy a használatbavételi engedély 2018. 08.31. napjától?
Köszönettel.

Tisztelt Hitelnet Szakértő!
Tavasszal vásároltunk egy ingatlant, egy gyerek Csok támogatással. Most olyan élethelyzet állt elő, hogy el kell adjuk.
Hol és hogyan tudom kezdeményezni a visszafizetését úgy, hogy tudom én már többször nem igénylem a Csokot?
Köszönöm!

Tisztelt Hitelt szakértő!
Mi a párommal 2020-ban fevettük a Babaváró hitelt , a CSok 1.430.000 kettő gyerekre, illetve a kamattámogatott csokhitelt. Úgy döntöttünk, hogy egy gyerek lesz csak. Akkor 8 év után mi vár ránk visszafizetés terén?
Illetéket mi fizettünk. Azt nem kell visszafizetni gondolom.
De mi az, ami ránk vár?
Ha a kamattámogatott hitelt kifizetjük 8 éven belül, megússzuk a büntetést akkor is, ha nem lesz a bevállalt második gyerek?
Előre is köszönjük!

Tisztelt Hitelnet Szakértő!
Kicsit bonyolult lesz a történet, de megpróbálom leírni. 2016 novemberében vettük igénybe a megelőlegező CSOK-ot, egy gyermekre. 2018-ig próbálkoztunk, aztán vizsgálatokra mentünk, ahol megállapították, hogy szerencsére egészségügyi problémánk nincs, ami gátolná a gyermekvállalást. Feleségem nyomozta ki, hogy pajzsmirigy daganata van, amit 2019 májusában eltávolítottak és azt mondta az endokrinológus főorvos, hogy ez volt az élő fogamzásgátló. Nem adtuk fel, ezután meg kellett várni hogy az értékei a pajzsmirigynél helyre álljanak, de ezek után sem jött össze a gyermek. 2020 februárjában kezdtük egy inszeminációval, sajnos sikertelenül, majd jött a második, szintén sikertelenül. Aztán jött a COVID-19, és szüneteltették az emberi reprodukciós eljárásokat. Amint vége lett, jött a lombik program, ami elsőre sikeres lett, pár héten belül születik meg a kislányunk! 🙂 De tavaly lejárt a négy évünk novemberben. Mielőtt lejárt volna a 4 év, ügyvédünk javaslatára a Magyar Államkincstár letéti számlájára helyeztük a 600.000 Ft-ot, közben otthont is váltottunk. Most ott áll az ügy, hogy állítólag a késedelmi kamatokat is az adott banknak vissza kellene fizetni, illetve méltányosságnak állítólag nincsen helye, legalább is ügyvédünknek ezt mondta a Baranya megyei államkincstár jogtanácsosa.
Kérdezném: ezt az ügyet Ön is veszett fejszének látja, vagy esetleg volt már hasonló ügyben precedens arra, hogy ezen okokból kifolyólag nem kellett volna az összeget visszafizetni?
Megtisztelő válaszát várva, Üdvözlettel: Tibor

Tisztelt Hitelnet Szakértő!
2020-ban vásároltunk egy használt családi házat (140 m2), amire igénybe vettük a CSOK-kedvezményt (2 gyermek esetén 1.430.000 Ft), ez teljesült.
Kérdésem az lenne, ha szeretnénk harmadik gyerkőcöt, akkor a CSOK 3 gyermekre szóló kedvezményből megkapnánk a különbözeti részét? (2.200.000-1.430.000 = 770.000 Ft).
Ha igen, ennek mi az igénylési feltétele?
Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm.
Üdvözlettel.
Tibor

Van a párommal egy 3 éves kislányunk, de még nem vagyunk összeházasodva. Miért csak a házasok vehetik fel a CSOK-ot? Miéet diszkriminálják az embereket?

Jó napot kívánunk!
Nekünk csak egy gyerek. Azért kaptam egy Csok 600.000 Ft 2018 év, amikor vásárolni használt lakás. Ha most, akkor új lakás vásárolni. Akkor hogyan intézni az előtt Csok?
Köszönjük szépen.

357
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x