CSOK visszafizetés: Mikor és és mennyit?

CSOK igénybevételéhez szigorú jogosultsági feltételeknek kell megfelelnünk. A jogosultsági feltételek fennállását a bank a kérelem benyújtásakor vizsgálja. Vannak azonban olyan előírások is, amelyek a folyósítást követő időszakra vonatkoznak. Ezek nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség merül fel. Összegyűjtöttük, hogy mikor és mennyit kell visszafizetni a követelmények nem teljesülére esetén.

Megelőlegezett CSOK nem teljesülése

A támogatás megelőlegezett formában akkor is igénybe vehető, ha még nincsen gyermekünk. Megelőlegezett CSOK-ra azok a fiatal házaspárok lehetnek jogosultak, akik közül legalább az egyik fél nem töltötte még be 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásakor.

Használt lakás esetén a meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2, új lakás esetén maximum 3 gyermek vállalására van lehetőség. A gyermekvállalási határidő 1 gyermek esetén 4 év, 2 gyermek esetén 8 év, 3 gyermek esetén 10 év.

kalkulátor

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket a Hitelnet kedvezményeivel

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha nem születik gyermek

Ha a gyermekvállalás nem teljesül, úgy a kapott támogatást a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti kamattal növelten – jelenleg 0,9% -, illetve a 10 milliós CSOK esetében a Ptk. szerint kamat ötszörösével növelten – jelenleg 4,5% – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a vállaltnál kevesebb gyermek születik

Amennyiben a gyermekvállalás részben nem teljesül, úgy az igénybe vett CSOK összegét csökkenteni kell a gyermekvállalási határidő lejáratának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével és a különbözet fizetendő vissza a fentiek szerint.

Például ha a fiatal házaspár 3 vállalt gyermek után vette igénybe a 10 millió forintos CSOK-ot és 2 gyermek születik, akkor a 10 millió forintot csökkenteni kell a 2 gyermek után járó 2,6 millió forinttal és a különbözetet, vagyis 7,4 millió forintot szükséges visszafizetni a Ptk. szerinti kamat 5-szörösével növelten.

Válás esetén

Válás esetén a házasság felbontásának tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni kell.

A CSOK visszafizetése ez esetben is a fentiek szerint történik. Ekkor a visszafizetés a válásról szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő naptól esedékes. A házasság felbontásának időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel – ideértve a halva született gyermeket is – a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása várandósság végéig meghosszabbodik.

Ha a volt házastársak közös lakásukat az elidegenítési és terhelési tilalom idején adják el, úgy őket az igénybe vett CSOK visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevételnek a bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányában terheli.  A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

Ha a volt házastárs a gyermekekkel együtt a CSOK-os lakásban marad

Amennyiben a válásról szóló jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével finanszírozott lakás tulajdonjogát, és a határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, úgy a tulajdoni részét elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Elidegenítési és terhelési tilalom megszegése esetén

CSOK igénybevételéhez kapcsolódóan elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára 10 éves időtartamra. Visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha ezen időszak alatt:

 • a lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé
 • a lakás eladásra kerül
 • a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál – ideértve azt az esetet is, ha a gyermek a családi jogállás megváltozása vagy gyermekvédelmi intézkedés miatt tartósan kikerül a támogatott személy háztartásából -, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,
 • a lakás használatát harmadik személynek átengedik (vagyis kiadják), azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak vagy
 • a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják

Ez utóbbi esetben kivételt jelent, ha a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyenként a CSOK-kal érintett lakást jelentik be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába és erről az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor az előírásoknak megfelelően nyilatkozik.

Amennyiben a támogatott személy a támogatott lakásnak csak egy részét idegeníti el, a CSOK összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Ha 10 éven belül eladjuk a lakást, vissza kell fizetni a CSOK-ot?

A CSOK-os ingatlan eladása esetén van lehetőség arra, hogy a támogatást átvigyük az ezt követően vásárolni kívánt lakásra.

Az adásvétel tényét, az adásvételi szerződés keltétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a kormányhivatalnak.  Ha másik lakást veszünk vagy építünk, illetve – új lakásra felvett CSOK esetén 5 év elteltével vásárolunk használt lakást – akkor a visszafizetési kötelezettség felfüggeszthető:

 • építési szándék esetén 3 évre
 • vásárlási szándék esetén 1 évre

Ekkor a bejelentést követő 60 napon belül a támogatás összegét be kell fizetnünk egy kincstári felfüggesztő számlára. Ezt követően a járási hivatal tehermentesíti a CSOK-os ingatant. Majd a lakás megszerzésének megfelelő igazolásakor a felfüggesztő számlára befizetett összeget a kincstár visszautalja.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatott személy akkor is köteles másik ingatlan megszerzésére, ha a felfüggesztés időtartama alatt az elidegenítési és terhelési tilalom lejár.

Ha kisebb hasznos alapterületű lakást építünk vagy vásárolunk, vagy a korábbi ingatlan értékesítéséből származó bevételnek csak egy részét fordítjuk az újabb ingatlanra, akkor a CSOK arányos része visszafizetett támogatásnak fog minősülni. A visszafizetési kötelezettség alá nem eső CSOK hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a kormányhivatal az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

 • a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,
 • azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

Ahhoz, hogy a támogatást a felfüggesztő számláról visszautalja a kincstár, be kell mutatni:

 • vásárlás esetén az adásvételi vagy csereszerződést
 • építés esetén a használatbavételi engedélyt.

CSOK visszafizetés egyéb esetei

Az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el határidőre

Építés, bővítés esetén az alábbi helyzetekben keletkezik visszafizetési kötelezettség:

 • ha az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el a CSOK szerződésben vállalt határidőre, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított éven belül – vagy ha építési, bővítési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja.
 • ha az építtető eláll az építési szándékától
 • ha a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

Nem magyar állampolgár esetén

Visszafizetési kötelezettsége keletkezik a nem magyar állampolgárnak, ha:

 • tartózkodási jogosultsága az elidegenítési és terhelési tilalom időszaka alatt megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást

Visszafizetési kötelezettség keletkezik:

 • valótlan adatok, nyilatkozatok megadása esetén
 • hamis okmány bemutatása esetén
 • jogosulatlan igénybevétel esetén
 • a CSOK szerződésben vállalt dokumentumok határidőre történő benyújtásának elmulasztása esetén

Méltányosság a visszafizetési kötelezettség teljesítésére

Részletfizetés

A gyermekvállalás nem teljesülése esetén a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Ugyancsak van lehetőség arra, hogy a támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel forduljon a kormányhivatalhoz.

Halasztott teljesítés

A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Önkéntes visszafizetés vagy visszafizetésre kötelezés

Nem mindegy, hogy milyen módon történik a CSOK visszafizetése.  Amennyiben a támogatott személyek a 2011. december 31. napját követően igényelt támogatást önkéntesen fizetik vissza, úgy jogosultak lehetnek újabb lakáscél esetén CSOK igénylésre.

Ellenben nem igényelhető a CSOK, ha az igénylőt a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés

734 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Felvettük az 5+5 falusi csokot egy lakáshitellel. Sajnos nem fog befejeződni a felújítás a szerződés lejárta előtt. Én jelenleg táppénzen vagyok a 3. babával. Így egyedül a férjem az, aki kereső a családban. Arról szeretnék érdeklődni, hogy van-e lehetőségünk méltányossági részlet fizetését kérni.
Köszönöm!

Férjem az előző kapcsolatában (nem házasodtak össze, és bejegyzett élettársak sem voltak) házépítésre vettek fel hitelt és a kettőjüknek meglévő összesen 3 gyermekre szocpolt. Ezután rövid időn belül a férjem elköltözött a hölgytől, a közösen megépített házba be sem volt jelentve. A közösen felvett hitel miatt a lakás fele még az ő nevén van, a tulajdoni lapon is ő van bejegyezve. Az Államkincstár most vizsgálja a közösen felvett, 3 gyermekre kapott támogatás jogosságát, mely így, mivel – gondolom – nem tettek eleget a feltételeknek, tehát nem lakott 10 évig a lakásban, jogtalannak minősülhet. Visszafizettetik velük? Mindkettőjüket terheli? Egy összegben? Ha nem tudják, sor kerülhet-e a ház árverezésére, mivel mindkettőjük nevén van?
Köszönöm a választ!

Jó napot kívánok!
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy vásároltam egy vidéki házat, amit a tulajdonos falusi csokra vett. Mi egymás közt írtunk egy adásvételi szerződést 2 tanúval együtt. Kifizettem a megállapodott összeget és félig felújítottam a lakást, mivel szinte lakhatatlan volt. Nem ügyvéd által vettem meg a házat, csak egymás közt írtunk egy adásvételi szerződést, de most vissza akarja venni a házat és részletekben szeretné visszafizetni a vételi árat. Két kiskorú gyermek van, akiket egyedül nevelek. A házat hitelből vásároltam meg, közalkalmazotti bérből fizetem és egyedülálló szülő vagyok.
A kérdésem az lenne, hogy ki tud-e tenni a lakásból? Milyen jogaim vannak? Mit tehetnék, hogy itt maradhassak a lakásban a gyerekeimmel együtt?
Válaszát előre is köszönöm szépen.
Üdv.
Ani

Üdvözlöm!
Szeretném tisztába tenni az alábbi kérdést!
Felvettük a 10 millió Forintos CSOK-ot 3 gyerekre, a születés teljesült, azonban most el kívánunk válni.
Mennyit kell pontosan visszafizetnünk összegszerűen, összesen, ha úgy döntünk értékesítjük az ingatlanunkat.
Én úgy értelmezem, hogy 15 millió Forintot.
Jól gondolom?
Nagyon köszönöm válaszát!

Tisztelt Cím!
2 kérdésem lenne.
1) Jelenleg (2022. november) hivatalosan hol tudom intézni a CSOK visszafizetési kérelmet?
2) 2019-ben vásároltunk egy családi házat telekkel együtt. 2 gyermekünk van, de csak 1 gyermek után vettünk igénybe CSOK-ot (930ezer Ft). A telek egy részét (56%-át) szeretnénk eladni, és szeretnénk az elidegenítési tilalmat töröltetni a tulajdoni lapról. Ezt hol tudom intézni, és mekkora összeget kell visszafizetnem?
Köszönöm!

Üdvözlöm!
Falusi csokra vásároltunk házat, viszont a készültségi fok csak 81 %, sajnos a tetőszerkezet cseréjét nem tudjuk megcsinálni, mert amikor a költségvetést készítettük az anyagár 1,2 millió lett volna, viszont a mai árak mellett több mint a duplája. Gondolom most vissza kell fizetnünk, amit eddig kiutaltak.
Mennyi idő alatt kell ezt az összeget visszafizetnünk? Sajnos egy fizetésből élünk 2 gyermekkel.
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlöm!
Mi igénybe vettük a CSOK-ot használt lakás vásárlására, egy meglévő és egy vállalt gyermekre tavaly, viszont idén nyáron életmentő méheltávolításom volt, így a második gyermek már – önhibánkon kívül – nem tud megszületni. Méltányossági kérelmet nyújtottunk be, amit elutasítottak. A Kormányhivatal visszajelzése alapján nincs méltányosság (jogszabályi előírás).
Ez lehetséges? Hogyan tudnánk érvényesíteni a kérelmünket.
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlöm!
Olyan kérdésem lenne, hogy: igényeltük a falusi csokot használt lakás vásárlásra, de sajnos nem tudjuk időre teljesíteni. Mi az amit vissza kell fizetnünk? 2.6M volt a ház 1.8 M a költségvetés. Kettő plusz egy bevállalt gyermekre. A harmadik gyermek megszületett!

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy ha 2021-ben vásároltunk egy új építésű lakást 60 millió forintért, amire megkaptuk a 10 millió CSOKot 3 meglévő gyerekre, viszont előtte volt egy használt lakás eladás 35 millió értékben, így 25 millió forintra kaptunk illetékkedvezményt. Ha ezt a lakást eladjuk, a CSOKot önkéntesen viszafizetjül, és egy használt házat veszünk, akkor vissza kell-e fizetnünk az illetéket, és ha igen, hány százalékkal? Illetve az Áfa mentességet is vissza kell fizetnünk?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Cím,
2017-ben kezdtünk építkezni, ekkor került a MÁK jelzálogjoga már a telekre, és az épülő házra, 2018-ban áprilisban kaptunk használatbavételi engedélyt.
5 gyerekünk van, 10 M Csokot, 5 M Áfa visszatérítést (ez is felkerült a tulajdoni lapra) és 10 M kedvezményes kölcsönt kaptunk/vettünk fel.
Most 2022 végén v. 2023 elején esetleg eladnánk a házat, mert idős szüleimhez kellene költöznünk, és nem terveznénk más ingatlant venni.
A CSOK-ot és Hitel-t (ami maradt) önként fizetnénk vissza.
Kérdés: ebben az esetben kell-e büntető v. egyéb kamatot fizetni, és az Áfa visszaigénylés 5M jét is vissza kell-e fizetni. (Mert mi még 27%-os áfás számlákat kaptunk.)
Köszönettel várom válaszukat,
Éva

Üdvözlöm!
1 éve vásároltunk használt ingatlant 1 meglévő gyermek után járó CSOK támogatással. Az ingatlan sajnos eladni kényszerülünk, értelemszerűen az eladáskor a CSOK támogatást visszafizetjük. A vásárláskor fennálló, kedvezménnyel elengedett illetéket így utólag kiszabják, be kell fizetni? (Nem tervezzük másik ingatlan megvásárlását.)
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Tanácsadó!
Élettársammal 3 évvel ezelőtt vettük fel a falusi csokot korszerűsítésre (5m+áfa) 4 gyermekre: 2 kiskorú közös gyermekünkre és párom 2 gyermekére, akiket együtt nevelünk 10 éve, ők már időközben nagykorúak lettek. A vállalt munkálatok befejeződtek, visszakaptuk a teljes összeget. A kapcsolatunk sajnos megromlott, aminek a következménye valószínűleg szétválás lesz. Az ingatlannak, amit szüleimtől örököltünk, én voltam a tulajdonosa a bátyámmal, amikor hozzám költöztek páromék 10 éve. Ahhoz, hogy fel tudjuk venni a csokot, páromnak is tulajdonjogot kellett szereznie, így ajándékozási szerződéssel a bátyám elajándékozta neki az ő részét. Ha szakításra kerül sor, én maradok az ingatlanban, a 2 közös gyermekünkkel. Jelenleg 1/2-1/2 tulajdonosok vagyunk.
Ebben az esetben terhel-e visszafizetési kötelezettség engem?
Köszönettel, Anikó

Üdvözlöm!
Segítséget szeretnék kérni! 2 gyermekre írtunk alá Csok szerződést, ebből az egyiket teljesítettük is! 🙂 Viszont időközben előtörlesztéssel visszafizettük a Csokot.
Kérdésem, hogy kötelező-e így a második gyermek vállalása, illetve, ha nem szeretnénk, akkor mennyit kell visszafizetni.
Köszönöm Előre is a választ!
Üdvözlettel:
Dávid

Üdv!
1 meglévő és 1 vállalt gyerekre vettem igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, viszont a gyermeket 26-27. hétben elveszettük rendellenesség miatt.
Van erre utaló jogszabályt, mely mentesítene a visszafizetés alól?

Üdvözlöm.
3 éve vettem fel a csok-ot használt lakás vásárlásához 2 kiskorú gyermekemre, akiket egyedül, elváltként neveltem. Ha az egyik gyermek kikerül a nevelésemből, apukához menne, de még kiskorú, milyen összegű visszafizetésre kell számolnom? Esetleg lehet valamilyen kérvényt vagy részletfizetést kérnem?
Köszönöm válaszát.

Üdvözlöm.
5 éve lakunk a csokos házunkban. Ha elválok a férjemtől, akkor mennyit kell visszafizetnem a csokból?
Illetve közben én örököltem egy ingatlant, ott fogok tovább élni a gyerekekkel. Oda esetleg nem lehet valahogy átrakatni?
Válaszukat előre is nagyon köszönöm.

Tisztelt Tanácsadó!
2020-ban a feleségem, akkor még a menyasszonyom vett fel CSOK-ot használt lakásra, mikor megvásároltuk a közös otthonunkat, már meglévő két gyermekre (nem közös gyerek). A CSOK-ot a lakás 1/4 részére terhelték ez az 1/4 rész került a ma már a feleségem tulajdonába. A lakás 3/4 részét én fizettem ki örökségből. A CSOK szerződésben csak a feleségem szerepel. Most viszont folyamatban van a válásunk. A feleségem a két gyerekkel elhagyta a CSOK-kal terhelt ingatlant.
Kérdésem lenne: nekem van-e bármiféle tennivalóm a CSOK-kal kapcsolatban? Van-e bejelentési kötelezettségem, hogy a feleségem elhagyta az ingatlant? Van-e fizetési kötelezettségem? Rám róhatnak-e ki bármiféle fizetési kötelezettséget úgy, hogy nem vagyok érintett a CSOK szerződésében?

Üdvözlöm.
Mi használt lakásra 3 gyerek vállalásával vettük fel a CSOK-ot. (2.2 millió Ft + önerő) A 3 gyermek teljesült, viszont elváltunk. A volt nejem maradt az ingatlanban a gyerekekkel. A kérdéseim a következők:
Én kijelentkezhetek onnan bármilyen visszafizetés nélkül? Illetve mivel közös tulajdon és ő használja, nekem milyen követeléseim lehetnek? Ki kell-e fizetni az ingatlanból?Köszönöm szépen a válaszát.

Falusi csoknál csak részben teljesített a felújítás határidőn belül. Vissza kell-e téríteni a csokot vagy csak élesek a visszatérítés esélyeiről. Mert sajnos a jelen helyzetben nem nagyon tudok több 100.000 forintot rááldozni.

Jó napot kívánok!
Azt szeretném kérdezni 1 éve vettem fel a CSOK-ot, a feltételek teljesítve vannak. Szeretnék két milliót visszafizetni decemberben, de úgy, hogy a visszafizetési idő csökkenjen, azaz a 25 év, ne a visszafizetendő összeg, ez lehetséges?

Üdvözlöm!
Eladtuk a jelenlegi családi házunkat, amin még az előző családi házról volt áthozott CSOK (mi anno meg SZOC.POL.-ként igényeltük 2007-ben, 2016-ban helyeztettük át a jelenlegi házunkra, amit most adtunk el). A törlési engedély kérése után kiderült, hogy jogtalan volt a 2016-os évi áthozatal, az ügyintézők (közjegyzők) hibáztak, ugyanis nem kaptuk meg még a hivatalos használatbavételi engedélyt anno a bővített házra (90%-os készültségi fokú volt a bővítés). Most eljárást indít a kormányhivatal a bankkal és az építési hatósággal szemben, hogy kiderítsék, hogy történhetett mindez. A lényeg, ami minket érint, hogy vissza kell fizetnünk a 2007-2009-ben folyósított támogatást kamatostul. Számomra több sebből vérzik a dolog, hiszen, ha 6 éve megtörtént a hivatalos áthozatal, akkor az még ha jogszerűtlen is volt, megtörtént, nem a mi hibánk, hogy engedélyezték.
A kérdésem, hogy mit tehetünk? Sürget az idő.
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlet!
2018-ban 10+10 hitel + Csokot + 5M Áfa támogatást vettünk fel építkezésre. A gyerekek ekkorra már megszülettek. A használatba vételi engedély 2019. május. Válunk. Nem maradhatok az ingatlanban, mert nem tudom kifizetni a másik fél követelését, így vagy beperel a bíróságon, vagy belemegyek az eladásba. Ha el kell adni és visszafizetni hitelestül mindent, akkor ami marad azon kell osztozkodni és semmilyen lehetőség nincs arra, hogy a Csokot a gyerekekre való tekintettel én tovább vigyen. (Új ingatlanra tovább vihetném? Ugyanekkorát kellene venni? Kérhetném a felfüggesztését a teljes összegnek? Az eladási ár bizonyos százaléka lenne csak az enyém és ezt teljes összegben az új ingatlanra fordítanám, az járható út?
Köszönöm.
Szilvi

Jó napot kívánok!
Nekem az lenne a kérdésem, felvettük az 5M Ft-ot a vásárlásra, 2 meglévő gyermekre, 1-et vállalva. A második 5M Ft-ot nem kérnénk, mert időközben kiderült, a 2. Gyermekünk súlyosan fogyatékos lesz élete végéig. Ilyen esetben van lehetőség méltányosság, elengedésre? 2,6M Ft jár a 2 gyermekre, így 2,4-et kellene fizetnünk plusz a kamatok?
Előre is köszönöm szépen a választ.

Jó napot!
Mi 2 gyermekre vettük fel a csokot és hozzá 8 millió Ft jelzáloghitelt. Az első baba meg is született, viszont még a szülés napján eltávolították a méhem, így már második babánk nem lehet.
Mennyit kell vissza fizessünk? Esetleg méltányosságra van esélyünk?

Jó napot!
Érdeklődni szeretnék, hogy önkéntesen visszafizetem a csokot 2.600.000 Ft. Jelzálog lekerülése után el akarom adni a házat.
Lehetséges?

Tiszteletem!
Sajnos nagyon rossz ehlyzetbe kerültem. Egy olyan ingatlant vettem meg a CSOK (1 gyerek megvolt + 2 vállalt: 2,2 M Ft) és OTK (15 M Ft) segítségével, amelyről utólag bebizonyosodott, hogy nem tudom a család javára fordítani jelentősebb ráfordítás (+15 M Ft) nélkül. A feleségemmel úgy döntöttünk, hogy nem szeretnénk belemenni egy felújításba. Természetesen vennénk új ingatlant, viszont már nem vállalnák be a +2 gyermeket (legfeljebb +1 gyereket) és természetesen kisebb méretű és értékű ingatlant keresnénk. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen lehetőségek vannak a rendezésre (eladásnál milyen költségek merülnek fel).
Köszönettel.

Üdv.
Csok + hitelre vásároltunk házat 1 éve. A nagyszülő most ide kellene költözzön.
A kérdésem lenne utólagosan lehet nagyszülőt bejelenteni erre a lakcímre?

2017. 03.30. napján 2 gyerekre felvettük a CSOKot. 2020 januárjában elköltöztem a 2 gyerekkel albérletbe. A volt párom maradt az ingatlanban. Peres eljárás van folyamatban közös vagyon megszüntetése ügyében. Szeretném önként visszafizetni a Csokot. Van erre lehetőségem? Hol kell intézni? Amennyiben visszafizetem, és a bíróság nekem ítéli a másik fél tulajdonjogának megváltását, igényelhetek újra csokot a meglévő gyerekekre és lakásra? Időközben új párom van, született egy gyerek.
Köszönöm válaszát.

Jó napot kívánok!
2021 márciusában használt lakás vásárlásához, egy kiskorú gyermek után, 600.000 forint értékben vettük igénybe a CSOK-ot. Ezt követően valamennyien, két egyetemista gyermekünkkel együtt az ingatlanban létesítettünk lakóhelyet.
Szeretnénk elköltözni, de a lakást nem kívánjuk elidegeníteni. Nagykorú gyermekeink és (hétközben) tanulmányai miatt a kiskorú is továbbra ott élne.
Ilyen esetben keletkezik-e visszafizetési kötelezettség?

Üdv!
2021. augusztusban igényeltük használt lakás vásárlásra, két gyerek után az 1.430.000 Ft CSOKot. Az első babánk már pocakban volt, ezért gondolom ő meglévőnek számít. Feleségemmel úgy döntöttünk hogy, szeretnénk a határidő lejárta előtt visszafizetni a Csokot önkéntesen. Mennyi pénzt kell visszafizessünk? Illetékmentesek voltunk a Navnál a Csok miatt. Azt is vissza kell fizetnünk? Nav-nál van részletfizetés?
Köszönöm.

734
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x