CSOK visszafizetés: Mikor és és mennyit?

CSOK igénybevételéhez szigorú jogosultsági feltételeknek kell megfelelnünk. A jogosultsági feltételek fennállását a bank a kérelem benyújtásakor vizsgálja. Vannak azonban olyan előírások is, amelyek a folyósítást követő időszakra vonatkoznak. Ezek nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség merül fel. Összegyűjtöttük, hogy mikor és mennyit kell visszafizetni a követelmények nem teljesülére esetén.

Megelőlegezett CSOK nem teljesülése

A támogatás megelőlegezett formában akkor is igénybe vehető, ha még nincsen gyermekünk. Megelőlegezett CSOK-ra azok a fiatal házaspárok lehetnek jogosultak, akik közül legalább az egyik fél nem töltötte még be 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásakor.

Használt lakás esetén a meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2, új lakás esetén maximum 3 gyermek vállalására van lehetőség. A gyermekvállalási határidő 1 gyermek esetén 4 év, 2 gyermek esetén 8 év, 3 gyermek esetén 10 év.

kalkulátor

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket a Hitelnet kedvezményeivel

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha nem születik gyermek

Ha a gyermekvállalás nem teljesül, úgy a kapott támogatást a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti kamattal növelten – jelenleg 0,9% -, illetve a 10 milliós CSOK esetében a Ptk. szerint kamat ötszörösével növelten – jelenleg 4,5% – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a vállaltnál kevesebb gyermek születik

Amennyiben a gyermekvállalás részben nem teljesül, úgy az igénybe vett CSOK összegét csökkenteni kell a gyermekvállalási határidő lejáratának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével és a különbözet fizetendő vissza a fentiek szerint.

Például ha a fiatal házaspár 3 vállalt gyermek után vette igénybe a 10 millió forintos CSOK-ot és 2 gyermek születik, akkor a 10 millió forintot csökkenteni kell a 2 gyermek után járó 2,6 millió forinttal és a különbözetet, vagyis 7,4 millió forintot szükséges visszafizetni a Ptk. szerinti kamat 5-szörösével növelten.

Válás esetén

Válás esetén a házasság felbontásának tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni kell.

A CSOK visszafizetése ez esetben is a fentiek szerint történik. Ekkor a visszafizetés a válásról szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő naptól esedékes. A házasság felbontásának időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel – ideértve a halva született gyermeket is – a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása várandósság végéig meghosszabbodik.

Ha a volt házastársak közös lakásukat az elidegenítési és terhelési tilalom idején adják el, úgy őket az igénybe vett CSOK visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevételnek a bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányában terheli.  A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

Ha a volt házastárs a gyermekekkel együtt a CSOK-os lakásban marad

Amennyiben a válásról szóló jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével finanszírozott lakás tulajdonjogát, és a határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, úgy a tulajdoni részét elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Elidegenítési és terhelési tilalom megszegése esetén

CSOK igénybevételéhez kapcsolódóan elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára 10 éves időtartamra. Visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha ezen időszak alatt:

 • a lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé
 • a lakás eladásra kerül
 • a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál – ideértve azt az esetet is, ha a gyermek a családi jogállás megváltozása vagy gyermekvédelmi intézkedés miatt tartósan kikerül a támogatott személy háztartásából -, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,
 • a lakás használatát harmadik személynek átengedik (vagyis kiadják), azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak vagy
 • a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják

Ez utóbbi esetben kivételt jelent, ha a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyenként a CSOK-kal érintett lakást jelentik be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába és erről az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor az előírásoknak megfelelően nyilatkozik.

Amennyiben a támogatott személy a támogatott lakásnak csak egy részét idegeníti el, a CSOK összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Ha 10 éven belül eladjuk a lakást, vissza kell fizetni a CSOK-ot?

A CSOK-os ingatlan eladása esetén van lehetőség arra, hogy a támogatást átvigyük az ezt követően vásárolni kívánt lakásra.

Az adásvétel tényét, az adásvételi szerződés keltétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a kormányhivatalnak.  Ha másik lakást veszünk vagy építünk, illetve – új lakásra felvett CSOK esetén 5 év elteltével vásárolunk használt lakást – akkor a visszafizetési kötelezettség felfüggeszthető:

 • építési szándék esetén 3 évre
 • vásárlási szándék esetén 1 évre

Ekkor a bejelentést követő 60 napon belül a támogatás összegét be kell fizetnünk egy kincstári felfüggesztő számlára. Ezt követően a járási hivatal tehermentesíti a CSOK-os ingatant. Majd a lakás megszerzésének megfelelő igazolásakor a felfüggesztő számlára befizetett összeget a kincstár visszautalja.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatott személy akkor is köteles másik ingatlan megszerzésére, ha a felfüggesztés időtartama alatt az elidegenítési és terhelési tilalom lejár.

Ha kisebb hasznos alapterületű lakást építünk vagy vásárolunk, vagy a korábbi ingatlan értékesítéséből származó bevételnek csak egy részét fordítjuk az újabb ingatlanra, akkor a CSOK arányos része visszafizetett támogatásnak fog minősülni. A visszafizetési kötelezettség alá nem eső CSOK hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a kormányhivatal az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

 • a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,
 • azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

Ahhoz, hogy a támogatást a felfüggesztő számláról visszautalja a kincstár, be kell mutatni:

 • vásárlás esetén az adásvételi vagy csereszerződést
 • építés esetén a használatbavételi engedélyt.

CSOK visszafizetés egyéb esetei

Az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el határidőre

Építés, bővítés esetén az alábbi helyzetekben keletkezik visszafizetési kötelezettség:

 • ha az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el a CSOK szerződésben vállalt határidőre, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított éven belül – vagy ha építési, bővítési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja.
 • ha az építtető eláll az építési szándékától
 • ha a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

Nem magyar állampolgár esetén

Visszafizetési kötelezettsége keletkezik a nem magyar állampolgárnak, ha:

 • tartózkodási jogosultsága az elidegenítési és terhelési tilalom időszaka alatt megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást

Visszafizetési kötelezettség keletkezik:

 • valótlan adatok, nyilatkozatok megadása esetén
 • hamis okmány bemutatása esetén
 • jogosulatlan igénybevétel esetén
 • a CSOK szerződésben vállalt dokumentumok határidőre történő benyújtásának elmulasztása esetén

Méltányosság a visszafizetési kötelezettség teljesítésére

Részletfizetés

A gyermekvállalás nem teljesülése esetén a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Ugyancsak van lehetőség arra, hogy a támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel forduljon a kormányhivatalhoz.

Halasztott teljesítés

A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Önkéntes visszafizetés vagy visszafizetésre kötelezés

Nem mindegy, hogy milyen módon történik a CSOK visszafizetése.  Amennyiben a támogatott személyek a 2011. december 31. napját követően igényelt támogatást önkéntesen fizetik vissza, úgy jogosultak lehetnek újabb lakáscél esetén CSOK igénylésre.

Ellenben nem igényelhető a CSOK, ha az igénylőt a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
590 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Jó napot!
Egy olyan problémában szeretnék segítséget kérni, 3 éve felvettük a Falusi Csok-ot + 5 millió forint kedvező kamatozású hitelt 3 gyerekre. Ebből már 2 baba megszületett, de a férjem válni szeretne.
Mi lenne a teendőm, körülbelül menni pénzt kellene visszafizetnünk, ha elválunk?

Tisztelt Tanácsadó!
2020-ban 2 gyermekünk után 1.300.000 Ft falusi csok-ot vettünk igénybe. Szeretnénk elköltözni, az ingatlant nem adnánk el. Kell büntető kamatot fizetnünk, vagy csak a felvett összeget kell visszafizetni, ha nem élünk életvitelszerűen 10 évig az ingatlanban?

Falusi csok, nem tudtuk teljesíteni a felújítást! Mi várható, elveszik a házat vagy hogy lesz, egy összegben kéri az állam?

Tisztelt Tanácsadó!
2018 őszén felvettük a CSOK támogatást egy meglévő és egy vállalt gyermekre. Most 7 hónapos magzattal szeretnénk eladni az ingatlant és nagyobbat venni. Még nem járt le a teljesítés határideje, de ha visszafizetnénk, az nem teljesítésnek számítana, mivel a baba októberben fog megszületni és kamattal együtt kellene megfizetni az 1,43 millió Ft-ot? Mi alapján számítható ez esetben a kamat? Milyen büntetéssel tudunk kalkulálni?
Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlöm.
2017-ben vettük fel a csokot új ház építésre + visszaigényeltük az áfát, 2 meglévő, 1 vállalt gyerekre, aki meg is született. Most úgy néz ki, hogy válni fogunk.
Milyen lehetőségeink vannak? Eladás esetén a teljes összeget vissza kell fizetni, az áfát is és büntetőkamattal együtt?

Tisztelt Tanácsadó!
2020-ban vettük fel a csokot 3 gyerekre. Ekkor már egy megvolt és most 2022-ben teljesült a második is, de már harmadikat nem akarunk. A házat pedig el szeretnénk adni. Ilyenkor hogy működik a visszafizetés? A teljes összeget vissza kell fizetnünk, amit felvettünk? Vagy figyelembe veszik, hogy két gyerek született?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Tanácsadó!
2020-ban vettünk falusi CSOK-kal, 3 meglévő gyermekkel használt házat. A vételéhez megkaptuk az 5M-t, felújításra egyenlőre nem vettük fel az elnyert támogatást. Azonban szeretnénk eladni ezt az ingatlant, s egy nagyobbat venni. Ebben az esetben van lehetőségünk a másik (szintén használt) ingatlanra átvigyük ezt a meglévő támogatást, a fent leírt módon? Vagy kötelesek vagyunk a kamatokkal együtt visszafizetni, hiszen nem telt még el öt év?
Válaszát előre is köszönöm!

Tisztelt Tanácsadó!
2020-ban felvettük a csokot meglévő 3 gyermek után új lakásra. Előreláthatóan nem fogunk a lakásban 10 évig élni, ezért szeretnek visszafizetni a kapott támogatást. Hol kezdeményezhetjük a visszafizetését? (A bank a kormányhivatalhoz küldött, ők pedig vissza a bankhoz.)
Köszönöm válaszát!

Tisztelt Szakértő!
2019 őszén felvettük a falusi csokot. 2 gyermekre teljesítettük. Viszont szeretnénk most végtörlesztést kérni. A moratóriummal éltünk mi is.
Mire számíthatunk?
Válaszát előre is köszönöm.

Jó napot!
2 még meg nem született gyermekre vettük fel a csokot 2018-ban. Viszont jelenleg mégsem szeretnénk gyerekeket. Így visszafizetnénk inkább az összeget. Kérdésem az lenne, így mennyit kell várhatóan visszafizetni?

Tisztelt Szakértő!
10 millió csok-ot vettünk igénybe. Két gyermekünk született és úgy állunk, hogy közös 3. nem lesz, viszont párom előző kapcsolatából született kislánya, aki 19 éves, nappali felsőoktatási intézménybe járó gyermek év végén hivatalosan is hozzánk költözik. Ő is számíthat 3. gyermekvállalásnak?

Ma két hónapja adtam le a Bankba a kérelmem, hogy szeretném visszafizetni a csokot a második gyerekre és egyösszegben visszafizetni a hitelemet.
A csokot visszafizettük kamatostól, de még mindig nem számolta ki a bank, hogy mennyi a végtörlesztés. Mit tehetek? Nem szeretném, hogy hónapokig húzzák az ügyet.
Kihez fordulhatok?
Köszönettel,
Priszcilla

Üdv!
Jelenleg két gyermekünk van és vállaltuk meg egy megszületését, felvettük az akkor három gyermekre járó 10M Ft-ot. Ugyanakkor úgy tűnik, a harmadik gyermek nem fog összejönni. A jelenlegi magas alapkamattól félve, vissza lehet-e a 10 év letelte előtt fizetni a CSOK-ot?

Tisztelt Szakértők!
CSOK és CSOK-hitel felvétele előtt állunk. Két meglévő gyerekünk van, rájuk tekintettel igényeltük az 1.430.000 Ft-os támogatást és 10 M Ft-ot 3%-os kamatra.
Érdeklődnék, hogyha valamiért úgy alakulna, hogy ki szeretnénk fizetni majd 10 éven belül a hitelt és a támogatást is visszaadnánk, akkor mi vár majd ránk? Akkor is kell büntetőkamatot fizetnünk a támogatásra, ha meglévő gyerekek után vettük fel azt? Illetve ugyanez a kérdésem a hitellel kapcsolatban is, a mi esetünkben ki kell-e fizetni a kamatkülönbözetet, ami a kamattámogatott hitel és az alapkamat (?) között van? Vagy elég lesz majd a visszafizetés napján fennálló CSOK-hitel összegét végtörlesztenünk?
Köszönöm!

Üdvözlöm.
Kérdésem lenne, hogy falusi csokot vettük igénybe!
Ha a határidőben nem tudjuk a felújítást elvégezni, mire kell számítani?
Köszönöm.

Jó napot kívánok!
2019-ben vásároltunk ingatlant, amire 2 gyermekre vettük igénybe a csokot 1.430.000 Ft-ot hitel nélkül. Most azonban ezt az ingatlant szeretnénk eladni és másik lakásra szeretnénk igénybe venni a támogatást, viszont már 3 gyermekre és falusi csokot! Ilyenkor mi a teendő? Mennyi időnk van visszafizetni a csokot? Az adásvételi előtt kell visszafizetnünk az 1.430.000 Ft-ot vagy az adásvételi szerződés után is visszafizethető az ingatlan eladási árából?
Köszönöm a választ!

Üdvözlöm!
2018-ban vásároltunk használt házat, 3 gyermekre vettük igénybe a csokot (2 millió 750 ezer Ft). Ekkor már volt 2 meglevő gyermek, de sajnos egészségügyi okokból (nem meddőségi) nem vállaltuk be a 3 babát. Ilyen estben mire számíthatunk? Pszichiátriai kezelésben részesülök, gyógyszerrel minden rendben van. Az orvosom sem javasolja a további gyermek vállalást, lehetséges a halasztás vagy akár az elengedés?

Üdvözletem!
2019-ben felvettük a CSOK támogatást és 10 millió forint hitelt. A két gyerek megszületett. Viszont a kivitelező becsapott minket, nem építette meg teljesen a házat, így a mai napig nem tudtunk beköltözni, gyakorlatilag nem kaptuk meg a hatósági engedélyt a házra. A szerződés szerint már be kellett volna adnunk a hatósági engedélyt, írtunk kérelmet a banknak, hogy halasszuk el egy évvel.
Az lenne a kérdésem, ha a bank erre nem lenne hajlandó, akkor pontosan mit kéne visszafizetni? Csak a kamattámogatást, vagy a büntetőkamatot is?

Kedves szakértő!
Beleszálltunk egy többlakásos társasház 2. emeleti lakásába, amit kulcsrakészen vállalt a kivitelező. Ez egy új építésű társasház. Meglévő 3 gyermekre felvettük az építési csokot 10 millió forintot. Ez év szeptemberében be kell mutatnunk a használatbavételi engedélyt, de sajnos a társasház még nincs kész, beleértve a mi lakásunkat is. A kivitelező folyamatosan hazudik. A csokot egy összegben tavaly utalta ki a bank 9.5 millió forintot, 500 ezret visszatartott a használatbavételi engedélyig. A kivitelező mióta megkapta a 9.5 milliós csok támogatást, azóta semmit nem csinált a lakásunkon. Mivel nem biztosított, hogy a háznak mikor lesz használatbavételi engedélye és sajnos a munka minősége is megkérdőjelezhető, így nem kívánunk több pénzt belerakni ebbe a lakásba, így el szeretnénk adni. Vissza kell fizetnünk a támogatást. Mire számítsunk? Egy éve történt az utalás, mennyi kamatot számolnak fel? Sajnos nem a mi hibánkból kényszerülünk az eladásra.

Kedves Szakértők!
2021-ben igényeltük a csok támogatást 1 gyermekre, valamint a használt lakásra igénybe vehető illetékmentességet. Viszont munkahely változás miatt költöznünk kell. Így egy másik városban olcsóbb új építésű házat szeretnénk. Hogy alakul ebben az esetben az illetékmentesség? Vissza kell fizetni a teljes összeget, kamattal? vagy csak a különbözetet, ha az új építésű ingatlan olcsóbb és kisebb alapterületű lesz?
Köszönöm!

Üdvözlöm!
2018 őszén vásároltunk egy új építésű lakást, amit csok hitelből, megelőlegezett CSOK kedvezményből + önerőből finanszíroztunk. 3 gyermek születését vállaltuk, ebből egy gyermek már a tranzakció idején megszületett, így 9 400 000 forint lett a kedvezmény összege. Viszont sajnos a második és a harmadik baba nem akar megszületni, a feleségem egyszer elvetélt a 9. hétben, ezt követően meddőségi klinikára jártunk, a 2 éves folyamat végén lombikprogramban is részt vettünk, sajnos egyenlőre sikertelenül. A kamatkörnyezet viszont időközben jelentősen változott, a hitel felvételekor az alapkamat 0.6% volt, a büntetőkamat 3%, ezt akkor kezelhetőnek éreztem. Ma viszont az alapkamat 8%, és ki tudja mennyit nő még, a büntetőkamat majdnem 40%. Féltem a családomat, hogy adósságspirálba kerülünk, sokat stresszelünk a témán, ez természetesen a babaprojektnek sem kedvez. Szívem szerint minél előbb szabadulnék ettől, de lényegi információt sehol sem kapunk.
Kérdésem az lenne, hogyan tudnánk minél előbb visszafizetni a megelőlegezett CSOK-ot? Megtakarításaimból, valamint családi segítséggel, esetleg hitelből valószínűleg most még meg tudnám ezt tenni. Azt is szeretném megtudni, hogy a sikertelen lombikprogramokban való részvétel milyen méltányossági elbírálásra adhat okot? (pl a büntetőkamat mértékére vonatkozólag)

Jó napot!
Most mennyi lenne a 7,75%-os alapkamat mellett a büntetőkamat 3 vállalt gyerek mellett, ha csak 2 gyerek érkezik? Tehát a 7,4M-ra mennyit kellene visszafizetni? Ha ehhez volt 15M CSOK hitel is, azt milyen büntetőkamattal kell visszafizetni?
Köszönöm.
Tamás

Németországba mennék dolgozni. 2016-ban kaptam a CSOK-ot, használt lakás vásárlásra. Ha eladnám az ingatlant, mennyit kell visszafizetnem?

Kedves szakértők!
2020-ban igényeltük a falusi csokot, 3 gyermekre, (kettő volt), egyet vállaltunk. Az 5M-t a ház vásárláshoz megkaptuk, a fent maradó 5 milliót pedig egy 10.5 milliós költségvetésben (5+4 jelzálog + 1.5 áfa) bővítésre szerettük volna fordítani. A megemelkedett árak miatt a két éve 10.5 millióból tervezett közel 20 nm-es bővítésnek nem tudunk neki állni. Próbáltam szerződésmódosítást kérni, hogy korszerűsíthessünk bővítés helyett. Jelenleg a kérelmünk a pénzügyminisztériumnál van az OTP elmondása szerint egyedi elbíráláson, mert a jogszabály nem ad lehetőséget a hitelcél megváltoztatására. Amennyiben ez negatívan zárul, akkor bővítenünk kell. Csakhogy még a kötelező 8 nm-t se biztos, hogy kihozzuk 10 millióból, így megfordult a fejemben, hogy inkább elállunk az építési szándéktól és büntetőkamatosan visszafizetjük.
Ebben kérném a segítségét, hogy mennyit kellene visszafizetni? Minek a büntető kamatát? 10M, a megkapott 5M vagy a jogosulatlanul igénybe vett 3.7M?
Köszönöm.

Jó napot!
Kérem mondja el, hogy mennyit kell visszafizetni, ha második gyermek nem születik meg. Használt lakás vásároltunk.
Válaszát előre köszönöm.

Tisztelt Hitelnet!
Azt írták korábban egy hozzászóláshoz, hogy Csok önkéntes visszafizetése esetén nincsen büntetőkamat csak a végtörlesztés összege. 2016-ban igényeltük a Csok-ot új építésű ingatlanra, 3 gyerekre, jelenleg kettő van. Megérdeklődtem a bankban és ott azt a tájékoztatást kaptam, hogy a 7.400.000 Ft-ot kell visszafizetni a büntetőkamatokkal.
Melyik tájékoztatás a helyes?
Köszönettel.
Mariann

Ózdon élek. A lányom 19 éves, egyetemre jár Debrecenbe. Rá való tekintettel kaptam meg a csokot. Orvosi ellátás érdekében tartózkodási helyte létesített Debrecenben. Szabályt szegtünk-e a csokkal kapcsolatban? Vissza kell-e ezért fizetni? A bankban azt mondták, hogy tartózkodási helyet nem létesíthet. De egy nappali tagozatos tanulmányokat folytató nagykorú gyermekről van szó!
Köszönöm a felvilágosítást!

Tisztelt Hitelnet!
2017-ben vettünk fel újépítésű lakásra CSOKot. Sajnos férjem 2021-ben elhalálozott. Egyedül maradtam 2 gyerekkel. A vállalt harmadik gyerekkel sajnos 10 hetesen elvetéltem, és mivel férjem meghalt, ezért esélyem sincs teljesíteni a követelményeket. Azt olvastam a neten, hogy a Csokot nem kell visszafizetni. A kormányhivatalban azt mondták, hogy csak a kamatra kapok méltányosságot.
Mi az igazság, tényleg vissza kell fizessem?

Mi történik, ha az adott pár, aki 3 gyermeket vállalt, teljesíti a 3 gyermek létrejöttét.
Ezt sehol sem találom, hogy le lenne írva.
Jár ilyenkor valami kedvezmény?

Üdvözlöm!
Mi a párommal 2016-ban vettük igénybe a falusi csokot. 2.200.000 Ft-ot kaptunk! 1 gyermekünk van! Plusz 2 gyerek vásárlására, ami sajnos nem valósult meg megélhetési problémák miatt is és sajnos 2018 óta járok a pszichés problémáim miatt a pszichiátriára. Tavaly sajnos öngyilkossági kísérletem is volt, ami miatt zárt osztályra is kerültem. Elég sok gyógyszert kell szednem sajnos. Én szociális segélyt kapok, a férjem pedig alkalmi munkából tart el minket! Sajnos az állapotom nem engedi, hogy dolgozzak, mert egyszerűen nem megy és nem tudok. Többször próbálkoztam, de sajnos a betegségem közbe szól! Nem szeretnék ilyen állapotban és gyógyszerek mellett több gyereket. Anyagilag is rosszul állunk, én pedig még pszichésen is beteg vagyok sajnos. Bipoláris depresszióm van, pánik betegségem, szorongás, és kényszer cselekvéssel is küszködök.
Most mi tévők legyünk? Ilyenkor mit lehet tenni?
Köszönöm előre is a válaszát!

590
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x