CSOK visszafizetés: Mikor és és mennyit?

CSOK igénybevételéhez szigorú jogosultsági feltételeknek kell megfelelnünk. A jogosultsági feltételek fennállását a bank a kérelem benyújtásakor vizsgálja. Vannak azonban olyan előírások is, amelyek a folyósítást követő időszakra vonatkoznak. Ezek nem teljesítése esetén visszafizetési kötelezettség merül fel. Összegyűjtöttük, hogy mikor és mennyit kell visszafizetni a követelmények nem teljesülére esetén.

Megelőlegezett CSOK nem teljesülése

A támogatás megelőlegezett formában akkor is igénybe vehető, ha még nincsen gyermekünk. Megelőlegezett CSOK-ra azok a fiatal házaspárok lehetnek jogosultak, akik közül legalább az egyik fél nem töltötte még be 40. életévét a támogatási kérelem benyújtásakor.

Használt lakás esetén a meglévő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 2, új lakás esetén maximum 3 gyermek vállalására van lehetőség. A gyermekvállalási határidő 1 gyermek esetén 4 év, 2 gyermek esetén 8 év, 3 gyermek esetén 10 év.

kalkulátor

Lakáshitel kalkulátor

Tekintse meg az elérhető banki lakáshitel lehetőségeket a Hitelnet kedvezményeivel

Lakáshitelek összehasonlítása

Ha nem születik gyermek

Ha a gyermekvállalás nem teljesül, úgy a kapott támogatást a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti kamattal növelten – jelenleg 0,9% -, illetve a 10 milliós CSOK esetében a Ptk. szerint kamat ötszörösével növelten – jelenleg 4,5% – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a vállaltnál kevesebb gyermek születik

Amennyiben a gyermekvállalás részben nem teljesül, úgy az igénybe vett CSOK összegét csökkenteni kell a gyermekvállalási határidő lejáratának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegével és a különbözet fizetendő vissza a fentiek szerint.

Például ha a fiatal házaspár 3 vállalt gyermek után vette igénybe a 10 millió forintos CSOK-ot és 2 gyermek születik, akkor a 10 millió forintot csökkenteni kell a 2 gyermek után járó 2,6 millió forinttal és a különbözetet, vagyis 7,4 millió forintot szükséges visszafizetni a Ptk. szerinti kamat 5-szörösével növelten.

Válás esetén

Válás esetén a házasság felbontásának tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni kell.

A CSOK visszafizetése ez esetben is a fentiek szerint történik. Ekkor a visszafizetés a válásról szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő naptól esedékes. A házasság felbontásának időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel – ideértve a halva született gyermeket is – a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Ha a fiatal házaspár a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása várandósság végéig meghosszabbodik.

Ha a volt házastársak közös lakásukat az elidegenítési és terhelési tilalom idején adják el, úgy őket az igénybe vett CSOK visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevételnek a bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányában terheli.  A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

Ha a volt házastárs a gyermekekkel együtt a CSOK-os lakásban marad

Amennyiben a válásról szóló jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével finanszírozott lakás tulajdonjogát, és a határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, úgy a tulajdoni részét elidegenítő felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.

Elidegenítési és terhelési tilalom megszegése esetén

CSOK igénybevételéhez kapcsolódóan elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a Magyar Állam javára 10 éves időtartamra. Visszafizetési kötelezettség keletkezik, ha ezen időszak alatt:

 • a lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé
 • a lakás eladásra kerül
 • a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének lakóhelyéül szolgál – ideértve azt az esetet is, ha a gyermek a családi jogállás megváltozása vagy gyermekvédelmi intézkedés miatt tartósan kikerül a támogatott személy háztartásából -, akire tekintettel a támogatást igénybe vette,
 • a lakás használatát harmadik személynek átengedik (vagyis kiadják), azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak vagy
 • a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják

Ez utóbbi esetben kivételt jelent, ha a legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaság – ide nem értve a részvénytársaságot -, illetve egyéni vállalkozói tevékenységet folytató igénylő esetében az egyéni vállalkozás székhelyenként a CSOK-kal érintett lakást jelentik be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába és erről az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor az előírásoknak megfelelően nyilatkozik.

Amennyiben a támogatott személy a támogatott lakásnak csak egy részét idegeníti el, a CSOK összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Ha 10 éven belül eladjuk a lakást, vissza kell fizetni a CSOK-ot?

A CSOK-os ingatlan eladása esetén van lehetőség arra, hogy a támogatást átvigyük az ezt követően vásárolni kívánt lakásra.

Az adásvétel tényét, az adásvételi szerződés keltétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a kormányhivatalnak.  Ha másik lakást veszünk vagy építünk, illetve – új lakásra felvett CSOK esetén 5 év elteltével vásárolunk használt lakást – akkor a visszafizetési kötelezettség felfüggeszthető:

 • építési szándék esetén 3 évre
 • vásárlási szándék esetén 1 évre

Ekkor a bejelentést követő 60 napon belül a támogatás összegét be kell fizetnünk egy kincstári felfüggesztő számlára. Ezt követően a járási hivatal tehermentesíti a CSOK-os ingatant. Majd a lakás megszerzésének megfelelő igazolásakor a felfüggesztő számlára befizetett összeget a kincstár visszautalja.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatott személy akkor is köteles másik ingatlan megszerzésére, ha a felfüggesztés időtartama alatt az elidegenítési és terhelési tilalom lejár.

Ha kisebb hasznos alapterületű lakást építünk vagy vásárolunk, vagy a korábbi ingatlan értékesítéséből származó bevételnek csak egy részét fordítjuk az újabb ingatlanra, akkor a CSOK arányos része visszafizetett támogatásnak fog minősülni. A visszafizetési kötelezettség alá nem eső CSOK hányadára jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat a kormányhivatal az újabb ingatlanra az állam javára bejegyezteti.

A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető

 • a lakás átruházásából származó jövedelem után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével,
 • azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított,

de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegének kétszeresét.

Ahhoz, hogy a támogatást a felfüggesztő számláról visszautalja a kincstár, be kell mutatni:

 • vásárlás esetén az adásvételi vagy csereszerződést
 • építés esetén a használatbavételi engedélyt.

CSOK visszafizetés egyéb esetei

Az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el határidőre

Építés, bővítés esetén az alábbi helyzetekben keletkezik visszafizetési kötelezettség:

 • ha az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el a CSOK szerződésben vállalt határidőre, de legfeljebb az építés megkezdésétől számított éven belül – vagy ha építési, bővítési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a támogatott személy használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal a hitelintézet részére nem igazolja.
 • ha az építtető eláll az építési szándékától
 • ha a használatbavételi engedély kiállítása, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, az építtető támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

Nem magyar állampolgár esetén

Visszafizetési kötelezettsége keletkezik a nem magyar állampolgárnak, ha:

 • tartózkodási jogosultsága az elidegenítési és terhelési tilalom időszaka alatt megszűnik, és 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást

Visszafizetési kötelezettség keletkezik:

 • valótlan adatok, nyilatkozatok megadása esetén
 • hamis okmány bemutatása esetén
 • jogosulatlan igénybevétel esetén
 • a CSOK szerződésben vállalt dokumentumok határidőre történő benyújtásának elmulasztása esetén

Méltányosság a visszafizetési kötelezettség teljesítésére

Részletfizetés

A gyermekvállalás nem teljesülése esetén a visszafizetési kötelezettségre – ideértve az esedékes kamatokat is – a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Ugyancsak van lehetőség arra, hogy a támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel forduljon a kormányhivatalhoz.

Halasztott teljesítés

A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösan, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt;

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;

c) a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;

d) két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékossággal születik vagy a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, vagy B oszlopában P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegséggel születik vagy az a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, illetve a gyermek többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a B oszlop K), L), M) vagy N) betűjellel és C oszlop 1. számjellel megjelölt fogyatékosság;

e) az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú melléklet 13. főcsoportjában megjelölt egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a fiatal házaspár

ea) a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban – a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül – részt vett, vagy

eb) a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel nem teljesül, vagy a férj spermiogrammja alapján a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cf) alpontja szerinti egyik reprodukciós eljárásra sem alkalmas; vagy

f) a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Méltányossági kérelem benyújtására vonatkozó feltételek

A megváltozott munkaképességű személlyé válásról a támogatott személy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik. A nyilatkozat tartalmazza a megváltozott munkaképességűvé vált személy nevét, születési adatait, a döntést hozó hatóság megnevezését, a döntés időpontját.

A fenti, e) pont szerinti igazolás kiállítása során az egészségügyi szolgáltató az igazoláson feltünteti a kizáró ok megállapításának első időpontját, azzal, hogy az igazoláson a kizáró ok tényén és időpontján kívül egészségügyi adat nem tüntethető fel.

Az igazolást a gyermekvállalásra biztosított határidő leteltéig lehet benyújtani.

A kormányhivatal csak olyan igazolást fogadhat el, amely alapján megállapítható, hogy a megelőlegezett CSOK igénybevételére irányuló szerződés megkötésének időpontja megelőzi a méltányossági döntést megalapozó ok megállapításának első időpontját.

A részletfizetési és halasztott fizetési kérelmet a CSOK visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig lehet benyújtani.

A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket a gyermekvállalásra tekintettel CSOK-ot igénybe vevő fiatal házaspáron kívül valamennyi támogatott személy visszafizetési kötelezettségére megfelelően alkalmazni kell.

Önkéntes visszafizetés vagy visszafizetésre kötelezés

Nem mindegy, hogy milyen módon történik a CSOK visszafizetése.  Amennyiben a támogatott személyek a 2011. december 31. napját követően igényelt támogatást önkéntesen fizetik vissza, úgy jogosultak lehetnek újabb lakáscél esetén CSOK igénylésre.

Ellenben nem igényelhető a CSOK, ha az igénylőt a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte.

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
483 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Tisztelt Hitelnet Szakértő!
CSOK hitel önkéntes végtörlesztéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Két gyermekre vettük fel (megelőlegező, új építésú lakás), amiből egy teljesült, ekkor kértük az önkéntes visszafizetés lehetőségét (vissza is fizettük azt, amit az OTP és amit a kormányhivatal kiállított). Az OTP elkészítette a zárást, kiadta mennyit kell visszafizetni, aznap visszafizettük. Ez után kiadta az OTP a nyilatkozatot a Földhivatalnak, miszerint törölhető a tulajdoni lapról a hitel és az ehhez tartozó terhelési és elidegenítési tilalom, ami meg is történt. Két hétre erre kaptunk az OTP-től egy levelet, hogy mivel nem teljesült a 2. gyermek ezért fizessük vissza a kamattámogatást is a hitelen. Ez meglepett minket tekintve az előbbi tényeket.
Lenne kedves segíteni, hogy ez tényleg lehetséges, hogy a zárás és a földhivatali törlés után ezt az összeget követelik? Egyáltalán jogos ez? Nem tudtuk, hogy önkéntes visszafizetésnél ezt vissza kell fizetni.
Köszönöm szépen előre is!

Tisztelt Hitelnet,
CSOK-os lakásunkat eladnánk 5 év eltelte után. Amit találtunk lakást és megvennénk kisebb összegű, viszont nagyobb alapterületű, mint a mostani lakás.
Kérdésem ilyenkor vissza kell fizetni a CSOK egy részét, illetve mennyit kell, ha kell?
Sehol nem láttam eddig erről információt.
Előre is köszönöm

Kedves Hitelnet Munkatársa!
Párommal elgondolkoztunk, hogy a jelenlegi magas lakáshitel kamatai mellett inkább a CSOK-ot vesszük fel, még akkor is ha nem biztos, hogy szeretnénk gyermeket. (24-27 éves pár)
Az lenne a kérdésem, hogy ha felvesszük a 3 gyerekre jutó 10 millió Ft támogatást és mellé a kedvezményes hitelt (elég lenne 10 millió Ft), akkor végül mennyi összeget kell vissza fizetnünk összesen? Tehát a 20 millió Ft hitelre mennyi plusz költség jutna?
Tudom, bonyolult kérdés, de talán még így is jobban járunk mint a mostani kamatokkal.
Előre is köszönöm a választ és munkájukat!

Tisztelt hitelnet.
Mi 2004-ben 500e Ft, majd 2006-ban 1100e Ft lakástámogatást kaptunk. Most szeretnénk 2 gyermekes használt lakás CSOK-ot igénybe venni az illetékmentesség miatt, de nem tudunk, mert jelenleg erre 1430e Ft igényelhető, ami kevesebb, mint amit korábban már igénybe vettünk.
Kérdés, működik-e az, hogy visszafizetjük a korábbi 1600e Ft-ot, hogy újra igénybe vezessük az 1430e Ft + illetékmentességet? A válasz sürgős lenne.

Jó napot!
Nekem van 1 gyermekem és nem szeretnénk többet. 2 gyerekre kaptunk 1 430 000 CSOK támogatást, illetve 3% kamattámogatott hitelt. Mire számíthatunk, ha a második nem születik meg? A kamattámogatott hitelt is egy összegben kell visszafizetni vagy havonta vonják 25 évig csak nem kamattámogatással? Illetve ha előre visszafizetném a CSok-ot büntetőkamattal és már most igényelném a kamattámogatás felfüggesztését, van-e lehetőség rá?
Előre is köszönöm!

Jó napot!
Szeretném tudni, hogy most van 2 gyermekem és még 2 gyermeket aláirtunk, de sajnos nem lehetséges, csak az egyiket megszülnöm. Egyébként 2 millió 750 ezret vettünk fel.
Ilyenkor mit kell tennem, hová kell fordulnom?

Üdözlöm,
Jelenleg 2 gyermek vállalására tervezzük felvenni a férjemmel a támogatást és a hitelt. (használt lakás; 10 millió hitel)
Amennyiben a 2 helyett 3 gyermekünk lesz, úgy van lehetőség a 3 gyermek után járó teljes csok támogatást megkapni? Illetve ilyen esetben lehet-e a 10 millió forint csok hitelhez még 5 millió forintot “átkonvertálni” kedvezményes csok hitellé (jelenleg a csok hitelen kívül még kell felvennünk más hitelt is, hogy teljen a lakásra)?
Várom szíves válaszát, köszönettel.

Egy gyermek után vettem fel 600.000 Ft-ot használt lakás vásárlására. Önként szeretném visszafizetni, mert másik lakásba költöznénk. A folyósítástól számítva mikor tehetem ezt meg? Illetve mivel nem kellett fizetni illetéket, azt is ki kell majd fizetni?
Köszönöm.

Üdvözlöm!
2018-ban vettünk a férjemmel egy használt lakást! 2 gyermekre vettük fel a csok-ot! És 3.5 millió Ft. Viszont a kapcsolatunk nem valami rózsásan alakult.
Válunk! Megcsalt! Megcsaltam! Nekem más valakitől lett egy kisfiam! Éppen zajlik a gyermek védelmének megdöntő perünk. Aztán válunk! A kisfiam vér szerinti apjával egyáltalán nem tartom a kapcsolatot!
Válás esetén, ha lemond a javamra, akkor én mit tudok kezdeni a hitellel és a csokkal? Valóban vihetem tovább? És a lakás hitelt? Változni fog valami a visszafizetéssel?
Válaszát előre köszönöm!

Jó napot!
Április 5-én visszafizettük a falusi csok-ot. Már aznap a kormányablaknál beadtuk a kérelmet, befizetésről banki bizonylat, csok-os szerződés.
El akarjuk adni a házat, de még mindig jelzálog van rajta! Mennyi idő múlva törlik a jelzálogot? Vagy nekem kell bemennem a földhivatalhoz?
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt cím.
Olyan kérdésem lenne, hogy 1 gyermek után igénybe vettük a csokot 600.000 Ft. Külön lettünk most. Akkor mennyit kell visszafizetni? Illetve a lakást szeretnék eladni.
Hogyan töröltethetem az Állami Jogot?
Köszönöm.

Jó napot.
Mi 2 gyermekre vettünk fel használt lakás vásárlása céljából 1.430.000 Ft-ot. Eddig 1 gyermek született és valószínűleg nem is fog születni másik. A megadott határidő ez év májusban, júniusban jár le és szeretném visszafizetni idő előtt.
Mennyit kell fizetnem az lenne a kérdésem.
Köszönöm.

Üdvözlöm!
2016 év elején vettük fel a CSOK-ot 2 gyermekre új ház építéséhez. Eddig 1 gyermek teljesült, de szeretnénk másodikat. Most értékesítenénk ezt az ingatlant és vennénk egy használtat helyette. A másik, használt ingatlanra szeretnénk igénybe venni kamattámogatott hitelt, ehhez pedig ha jól tudom feltétel a CSOK párhuzamos felvétele. A kérdésem az lenne, hogy mi lenne a legegyszerűbb ügymenet Ön szerint?
1) CSOK visszafizetése saját akaratból, majd újbóli igénylése a használt lakásra 2 gyermekre (nyilván kisebb összeget, hiszen használt lakásról van szó). (Itt nem tudom mekkora időnek kell eltelnie a visszafizetés és az újbóli igénylés között).
2) Nem foglalkozni a visszafizetéssel, mivel úgy is megvesszük 60 napon belül a másik ingatlant. A kérdés itt az, hogy ebben az esetben kamattámogatott hitelt fel lehet-e venni, illetve hogy a CSOK egyik ingatlanról a másikra történő mozgatása kell-e, hogy pénzmozgással járjon?
Köszönöm a válaszát előre is.

Tisztelt Hitelnet!
Igénybe vettük a falusi csok 5+5 milliós támogatást 2 meglévő és egy vállalt gyermekre. A két meglévő gyerekre 2,6M Ft támogatást //az egyik meglévő gyerek közös, a másik a feleségem előző kapcsolatából van//
A vállalt és megszületett gyermekre 7,4M Ft támogatást kaptunk a szerződés szerint.
Ha az előző kapcsolatból született kiskorú gyerek az apjához költözik, a két közös gyerek továbbra is a támogatott ingatlanban lakik, a támogatás mekkora részét kell visszafizetni?
Várom mielőbbi megtisztelő válaszát!
Üdv.
Szabolcs

Üdvözlöm!
Mi önkéntesen visszafizettük a csokot most április 1-én (letéti számlára), amit 4 éve felvettük. Mivel járunk jobban, ha töröltetjük és újra felvesszük, vagy a letéti számláról visszaigényeljük az új kiszemelt ingatlanra? Illetve melyiknek milyen feltételei vannak? Nagyobbnak, drágábbnak kell-e lennie? Sajnos a kormányablakban nem tudnak segíteni!
Köszönöm szépen előre is!

Tisztelt Hitelnet!
Használt lakás vásárlására vennénk fel csok hitelt (10 millió), két gyermeket vállalnánk.
Az lenne a kérdésem, hogy ha nem születik meg az első gyermek 5 éven belül, akkor mennyit kellene visszafizetni 60 napon belül?

Üdv.
Mi 2020.09.01-én vettük fel a CSOK-ot 3 gyermekre (2,2M Ft). Nem volt plusz vállalt baba. Most szeretnénk visszafizetni a 2,2M Ft-ot az állam felé!
Családi állapotunk nem változik, csak visszafizetés.
Kihez forduljak e kérdésben?

Ha a válás után a CSOK + CSOK10-es ingatlan nálam marad, mivel a gyerekek is, a férjemről átkerül rám, ő elköltözik.
Maradhat-e az állandó bejelentett lakcíme itt a férjemnek? Még csak 5 éve építettük.

Tiszteletem!
Egyedülállóként vettem igénybe meglévő 1 gyerekre 5 éve a csok-ot 56 m2-es házra. Azóta új kapcsolatomból született 2 gyerek. Így már nagyon kicsi a másfél szoba. Férjemnek van egy 3 szobás háza, szeretnénk átköltözni.
Ilyen helyzetben lehetőség van csok elengedésre?

Tisztelt Szakértők!
Szerződésünk szerint augusztus 10-ig be kellene fejeznünk a felújítást. Lehetséges haladék kérése?
Köszönettel.

Tisztelt Hitelnet!
Felvettük a csok-ot 2 gyerekre (1.430.000) és egy gyermekünk már született. Emellett felvettünk 5 millió forint kamattámogatott csok hitelt 15 évre 3%-os kamattal. Amennyiben nem születik meg a 2. gyermek, várhatóan mennyit kell visszafizetnünk? A kamattámogatott hitelt is befolyásolja, ha nem lesz 2. gyermekünk? Vagy ahhoz a feltételeket így is teljesítettük (hiszen egy gyermekünk már van)?
Válaszát köszönöm.

Tisztelt Hitelnet!
Segítségüket az alábbiakban kérném: 2018-ban új építésű ház megvásárlására felvettük a csok kedvezményt, valamint a 10 millió csok hitelt. A házunkat eladnánk, és egy régi házra cserélnénk – melynek értéke és hasznos alapterülete is nagyobb.
Van erre lehetőségünk? Átvihető a csok és a csok hitel 5 éven belül régebbi (de nagyobb és értékesebb) házra?
Válaszukat előre is köszönöm.
Réka

Tisztelt Cím!
Önként szeretném visszafizetni a csokot. Nem szeretnénk az új házra felvenni, akkor mennyi ennek az átfutási ideje, hogy lekerüljön a tulajdoni lapról?
Köszönettel.

Üdvözlöm!
Ha 2018-ban felvettem a CSOK-ot egy új lakás vásárlására, amit 2020-ban eladtam, a 10 MFT-ot befizettem a MÁK-nak, felfüggesztő határozatot kaptam a visszafizetésre 2023.01.14-ig. Jelenleg úgy elszálltak az ingatlan árak, hogy nem tudok új lakást vásárolni.
Ebben az esetben van kamatfizetési kötelezettségem?

Üdv!
Ha hamarabb fizetjük vissza a csokot és a csok hitelt, ez esetben mennyi a büntetőkamat? És később ismét felvehetjük, ha van rá mód?

Jó napot kívánok.
2020-ban vettük fel az 5+5 falusi csokot, de most elválunk. A ház az enyém marad a 4 gyerekkel, de el szeretném adni.
Milyen módon tudom átvinni a falusi csokot egy másik ház megvásárlásához?
Mik a feltételek?
Meddig tudom ezt még igénybe venni?

Tisztelt szakértők!
Jelenleg folyamatban van a válásom. 3 gyermekre vettük igénybe a 10M forint CSOK-ot új lakás építésére 2017-ben. Ha elválunk és a lakás osztatlan közös tulajdon marad, akkor vissza kell-e fizetni az összeget? A feleségemé 140 m2, az enyém 100 m2 lenne. Vagy ha ő fizet ki engem, akkor mekkora összeget kell visszafizetnem? Vagy ha eladásra kerül az ingatlan, akkor hogyan alakul a visszafizetendő összeg?

Jó napot kívánok.
Falusi csokra vettünk házat 4 millióért. 3 gyermekünk van, összeházasodva nem vagyunk, egy közös gyermekünk van. Így fele-fele lett a ház. Ha szakításra kerülne a sor, mert sajnos úgy néz ki, mit tehetünk? Én maradok a gyerekekkel a házban, és páromnak kifizetem a ház felét? Vagy mi a megoldás? Bankot értesíteni kell? OTP-nél vásároltuk.
Köszönöm, ha válaszolnak.

Tisztelt Szakértők!
10+10-es CSOK-kal vettünk lakás több mint öt éve. Most eladnánk, s vennénk egy nagyobb használtat. A bank tájékoztatása szerint csak akkor vehetünk fel újra államilag támogatott 15 M hitelt, ha 1) nem csak a meglévő hitelt fizetjük vissza, hanem az eddig kapott állami kamattámogatást is, 2) a 10 M állami támogatást nem elég letétbe helyezni, s átvinni az új ingatlanra, hanem vissza kell fizetni, s ez esetben a használt lakásra csak 2,2 M igényelhetnénk újra.
Igazak-e ezek a feltételek, s ha igen, milyen jogszabály alapján?
Köszönettel.

Tisztelt Szakértők!
Csok-os lakásunkat a 10 éves elidegenítési időszakon belül, de 5 év után szeretnénk eladni. Szükségünk lenne gyors segítségre, hitel átjegyzéssel kapcsolatban.
Személyes vagy online találkozóra mikor lenne lehetőségünk?
Üdvözlettel:
Dániel

483
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x