CSOK új építésű lakás vásárlásra 2019-ben

Mi változott 2019-ben?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – új lakásvásárlást érintő – módosításai a következők:

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • nemleges adóigazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
 • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
 • gyermek adóigazolványa
 • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
 • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

 • a büntetlen előéletről
 • a köztartozás mentességről
 • a házastársi kapcsolatról
 • a gyermek születéséről
 • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • az örökbefogadásról
 • a gyámság fennállásáról
 • a gyermek adóazonosító jeléről
 • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napjuk lesz az igénylőknek a CSOK iránti kérelem benyújtására.

Gyorsabb bírálati idő

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

Bekerült a rendeletbe az egylakásos lakóépület fogalma

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

Mi változott 2017-ben?

2017 január elsejétől az új építésű lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételek nem változtak. A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Új lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt is benyújtható a CSOK kérelem

A CSOK kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel (vagy az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó megfelelő igazolással) rendelkező, olyan új lakás vásárlásához is igényelhető a kedvezmény, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek, valamint amely használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik. A folyósításra azonban kizárólag a használatbavételi engedély megszerzése után, egy összegben kerülhet sor.

Szeptember 16. előtt a pénzintézetek a CSOK kérelmet csak abban az esetben fogadhatták be, ha a vásárolandó lakásra kiadták már a használatbavételi engedélyt. A módosításnak köszönhetően lehetőség nyílt a tervező asztalról történő vásárlásra.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú új lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú új építésű lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén 2016 január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

Milyen célra igényelhető?

Magyarország területén

 • új lakóingatlan vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • új lakóingatlan építése esetén a bekerülési költség megfizetéséhez.

Új lakás fogalma

a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás

Milyen további előírásoknak kell teljesülni új lakás vásárlása esetén?

Az új lakás 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy
a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik s
a lakást gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

CSOK összege új lakás vásárlása esetén

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Maximális alapterületre vonatkozó korlátozás nincsen!

Hasznos alapterületa lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

 • előszoba, közlekedő,
 • nappali,
 • hálószoba,
 • étkező,
 • konyha, étkezőkonyha,
 • fürdőszoba,
 • WC,
 • kamra, tároló,
 • gardrób,
 • mosókonyha,
 • kazánhelyiség és
 • egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg
 • legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén
 • fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb három gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK?

Új lakás vásárlása esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három,
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő,
 • Kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja.

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő

 • a 600.000 Ft illetve 2.600.000 Ft összegű támogatás igénybevételekor:
  • 1 gyermek esetében 4 év,
  • 2 gyermek esetében 8 év,
 •  a 10.000.000 Ft összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

Megelőlegezett CSOK esetében a hitelintézetnek azon kérelmet el kell utasítania, ahol nyilvánvalóan lehetetlen (pl. az igénylők életkora miatt) a gyermekvállalás!

CSOK utóbb született gyermek után

Amennyiben a meglévő gyerek/gyerekek mellé utóbb újabb gyermek születik, vagy fiatal házaspárok esetén a vállalt gyerekeknél több gyermek születik, az újonnan született gyerek után nem jár többlettámogatás.

A nagyobb összegű támogatásra csak akkor van lehetőség, ha az igénylők újabb új lakást építenek, vagy vásárolnak.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • Az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A vásárolandó lakás vételárára vonatkozóan nincsen korlátozás.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

1) Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 5.§ szerint biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt , és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

2) Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –  vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,  és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen
 • A CSOK igénylését megelőző 5 évben eladott lakóingatlanok eladási árát nem szükséges a CSOK-kal érintett lakóingatlan vételárába beforgatni.
 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • A támogatott személy a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscsere esetén a vételár-különbözetet az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Számlabemutatásra vonatkozó feltételek

 • Legkésőbb a CSOK folyósításáig be kell mutatni az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított – a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó – számlákat.
 • A számla kibocsátójának a hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban kell szerepelnie. Ellenkező esetben a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt.

CSOK kérelem benyújtásának határideje új lakásnál

Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

CSOK folyósítása új lakás vásárlásnál

Új lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik

Lakásvásárlási kölcsön nélkül is igénybe vehető a CSOK?

A hitelintézet a CSOK nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

Ha lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a CSOK abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

Ha a támogatott személy a lakáscélját a saját erőn és a CSOK-on felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg, és a CSOK-ot és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, a támogatott személy a CSOK-ot nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a CSOK folyósítását megelőzően történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 25. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Tünde szerint:

2018-06-26 - 05:57

Olyan kérdésem lenne, igényelhetek csokot 10+10-et. Meg beszámolódik önerőbe a 10 millió? 1 gyermekünk van, 2-t még szeretnénk. Az ingatlan, amit kinéztünk magunknak, családi ház, 91 négyzetméter 28,8 millió összegben.
Ebben kérem az önök segítségét. Mik a feltételek a zökkenőmentes hitelfeltételek megszerzéséhez, hogy a hitelt megkapjuk?
Köszönöm a segítségüket.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-26 - 06:13

Kedves Tünde!
A 10+10 milliós CSOK kizárólag új építésű lakás esetén érhető el. Újnak az a lakás minősülhet vásárlás esetén, amelyet – azon túl, hogy 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel rendelkezik – gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. Az eladó nem lehet tehát magánszemély és feltétel, hogy az ingatlant még nem lakták.
Az igényeiknek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő lakáshitelekről Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket bővebb információk ismeretében. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel és CSOK ügyintézés díjmentes!

Ketti szerint:

2018-06-24 - 23:08

Jó napot.
Érdeklődnék, néztünk egy új építésű ingatlant, ami 135 négyzetméter, vételára 12.400.000 Ft. 1 gyermekünk van – 12 hetes terhes a feleségem – és ehhez szeretnénk vállalni meg 2-t. Akkor a 10 millió állami támogatást igénybe tudom venni? Vagy hogy tudom megvásárolni az ingatlant?
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-25 - 05:39

Kedves Ketti!
Új építésű lakóingatlan vásárlásához igényelhető a 10 milliós támogatás, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható összes feltétel teljesül. Kérdés, hogy CSOK szempontjából valóban újnak minősül-e az ingatlan, mivel 135 m2 esetén a 12,4M Ft-os vételár irreálisan alacsony.

Ferenc szerint:

2018-06-21 - 05:39

Üdv.
Az lenne a kérdésem, hogy miért nem jár a 10 millió Ft olyan új ház vásárlására, amit magánszemély épített vagy építtetett?
Pl.: Kis Pistának 2013.05.05.-én lett kész a háza, de el akarja most adni. Vagy esetleg még nem volt rá kikérve lakhatási engedély. És arra azt mondják, hogy nem vehető fel a 10 millió Ft, csak a 2.200.000 Ft. (3 gyermek esetén)
Kérdem én, az nem új ház?
Válaszukat köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-21 - 05:52

Kedves Ferenc!
A CSOK rendelet meghatározza az új lakóingatlan fogalmát, amit fenti bejegyzésünkben megtalál. Ez alapján – CSOK szempontból – csak az a ház minősülhet újnak, melyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. A magánszemélytől történő lakásvásárlás – függetlenül attól, hogy újonnan épült – sajnos nem minősül újnak a támogatás szempontjából, így arra 3 gyermek esetén valóban a 2,2M Ft összegű CSOK vehető igénybe.

Alexandra szerint:

2018-05-29 - 13:48

Tisztelt hozzáértők!
El szeretnénk adni a jelenlegi ingatlanunk, van is rá vevő! Mi másik használt ingatlant vásárlunk. 3 gyermekre igénybe szeretnénk venni az Otthonteremtési támogatást.
A kérdésem az lenne, hogy az eladott ingatlanunk vételárát bele kell forgatnunk az új házba?

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-29 - 15:11

Kedves Alexandra!
Amennyiben az eladásra kerülő lakás helyett használtat vásárolnak, úgy az eladási árat tovább kell forgatniuk a vásárolandó lakás vételárába. Ellenben új építésű lakóingatlan vásárlása esetén nincsen az eladott lakás árára vonatkozóan továbbforgatási kötelezettség.

Gyula szerint:

2018-05-19 - 05:52

Ausztriában élő és dolgozó, negyven évet betöltött magyar állampolgár vagyok. A feleségem román állampolgár és még nem töltötte be a negyvenet. Két gyermekünk van. Budapesten szeretnénk új építésű házat vásárolni, amibe később beköltöznénk.
Jogosultak vagyunk a CSOK-ra?
Köszönettel,
Gyula

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-04 - 05:32

Kedves Gyula!
Információink szerint felesége román állampolgárként, osztrák bejelentett lakcímmel nem felel meg a CSOK feltételeknek. E jogosultsági feltételről bővebben IDE kattintva tájékozódhat.

Dániel szerint:

2018-05-08 - 04:56

Érdeklődnék,
Szeretnénk igénybe venni a Csok 10+10-et. Kinéztünk egy ikerházat Pilisen, kulcsrakészen telekkel 19,8 millióért.
Kérdésem az lenne, hogy ebben az esetben kell-e önerő? Ha igen, akkor hány százalék körülbelül?
Válaszukat előre is köszönöm.
Dániel

Hitelnet.hu szerint:

2018-05-08 - 05:03

Kedves Dániel
Amennyiben a CSOK és hitel összege fedezeti a teljes vételárat, úgy – pénzintézettől és az igénylők jövedelmi helyzetétől függően – akár önerő nélkül is megoldható lehet a vásárlás. Kérdés az, hogy az eladó belemegy-e abba, hogy foglaló nélkül kötnek adásvételi szerződést. A hitelintézetek ugyanis a támogatást és a kölcsönt a használatbavételi engedély kiadása után folyósítják.

Katalin szerint:

2018-04-27 - 14:38

Kedves szakértők!
Kinéztünk egy 3 lakásos sorházban egy középső elhelyezkedésű földszintes “lakást”(?). Másik 2 lakás emeletes. A középső lakás 88 nm. Pont ez a kérdés, hogy ez egylakásos lakóépületnek vagy lakásnak tekinthető -e. (a hasznos alapterület miatt lényeges). Szabály szerint az tekinthető egylakásos lakóépületnek sorház eseteben, ami önálló tető- és épületszerkezettel, valamint terepszintről külön bejárattal bír. Ezt az építtető tudja megmondani, hogy épületszerkezetileg milyen? Lehet ezt “bizonyítani”? Nincs valami nyilvánvalóbb jellegzetessége ennek? Bank mi alapján bírálja? Tervrajz? Köszönettel!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-28 - 03:53

Kedves Katalin!
Az, hogy adott ingatlan önálló tető- és épületszerkezettel rendelkezik-e, a tervrajzból egyértelműen kiderül.

Marianna szerint:

2018-04-25 - 13:03

Jó napot!
Azt szeretném megkérdezni, hogy Csok 10 millió 3 gyerek után hány éve épült lakás számít új építésűnek?
Vagy csak teljes alaptól épített számít új építésű lakásnak?

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-25 - 13:11

Kedves Marianna!
Az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített lakás minősülhet újnak, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel rendelkezik, s amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. A további feltételeket fenti bejegyzésünkből ismerheti meg.

Emese szerint:

2018-04-17 - 11:36

Érvényesíthető, igényelhető-e a 10+10-es Csok egy olyan ikerház egyik lakására (118 m2 hasznos alapterület), amelyben még sosem laktak, a ház belső terében hiányoznak a burkolatok. A kazán fel van szerelve, a radiátorok és a helyük meg van, de még nem mindenhol vannak felszerelve, az emeleti helységeknél még van ahol betonozni kell az aljzatot. Viszont használatbavételi engedély lett rá kiadva 2011.12.23-án. 4 gyermeket nevelünk, a legidősebb nyáron lesz 10 éves. Még egyikünk sem vett igénybe Csok támogatást, ingatlan tulajdonos sem volt egyikünk sem.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-18 - 05:05

Kedves Emese!
A CSOK igénybevételével finanszírozott lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A lakás állapotát a hitelintézetek a CSOK folyósítását megelőzően ellenőrzik. Az Ön által említett hiányosságok véleményünk szerint problémát jelentenének.

Melinda szerint:

2018-04-15 - 15:24

Tisztelt Illetékes!
Saját tulajdonú lakásom van, de házasságban élek. (házassági szerződés van.) A lakásomat egy nagyobbra szeretném cserélni. Van-e lehetőség olyan módon igényelni a CSOK-ot használt lakás vásárlására, hogy az újonnan vásárolt lakás is 100%-ban az én tulajdonomba kerüljön?
Válaszát előre köszönöm!
Tisztelettel:
Melinda

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-15 - 15:32

Kedves Melinda!
A meglévő lakástulajdon nem jelent kizáró okot CSOK igénylésénél, de a kedvezmény igénybevételével vásárolt lakásban – házastársak, élettársak igénylése esetén – mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogot kell szereznie. Az újonnan vásárolt lakás tehát nem kerülhet 100%-ban az Ön tulajdonába, férjének is tulajdonrészt kell szereznie valamilyen arányban.

Lilli szerint:

2018-04-15 - 15:22

Kérném szíves válaszukat. 2 gyermekem van, kiskorúak. Új lakás/ház vásárlása esetén igényelhető-e a 10 milliós CSOK, 1 vállalt gyermekkel úgy, hogy 10 milliós hitelt nem kérnénk? Felkerül-e jelzálog rá? Ha igen, mennyi időre?
Köszönöm.
,

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-15 - 15:30

Kedves Lilli!
A 10 milliós CSOK hitel felvétele nélkül is igényelhető, amennyiben az új lakás vételárát fedezi az önerő és a CSOK. A Magyar Állam javára ez esetben is bejegyzésre kerül jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 10 évre.

Erzsébet szerint:

2018-04-10 - 05:48

Ha egy olyan házat szeretnénk megvásárolni, amelyik nem most épült, mennyi lenne a vissza nem térítendő állami támogatás 2 meglévő és 1 tervezett gyermekre?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-10 - 06:08

Kedves Erzsébet!
Amennyiben a célingatlan megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható, új lakás vásárlása esetén előírt feltételeknek, akkor 2 meglévő és 1 tervezett gyermek után 10 millió Ft összegű CSOK vehető igénybe. Használt lakás vásárlásához ugyanebben az esetben 2.200.000 Ft összegű CSOK igényelhető.

András szerint:

2018-04-05 - 13:42

5 gyermekünk van. 2 már felnőtt és elköltözött. Új lakást vásárolnánk a 3 kiskorú gyermekünk után. Korábban már kaptunk 3 gyerek után 1.350 000 szocpolt.
A 10 milliós csok-ból mennyit vonnak le? A teljes korábbi összeget vagy csak az 1 gyerek után 450 000-et?
A legutóbbi módosítást úgy értelmezem, hogy csak az után a gyerek után kell levonni, aki után a csokot is igényeljük.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-06 - 06:24

Kedves András!
Igen, a legutóbbi módosítás értelmében csak azon gyermek után korábban kapott szocpol összegét kell levonni, aki a CSOK igénylés során is figyelembevételre kerül.

D-né szerint:

2018-04-02 - 05:27

A páromtól külön szeretnék költözni és szeretném igénybe venni a 3 gyermek után járó 10 000 000 Ft összegű család támogatást. A Csok mellé még 5 millió forintra lenne szükségem.
Kérdésem az lenne, igénybe vehetem-e ezek alapján a 10M-os Csokot? Az 5 millió Ft felvételéhez édesanyám jönne el adóstársnak, kettőnk jövedelme összesen nettó 240 000 Ft.

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 05:50

Kedves Asszonyom!
Az Ön által eltartott 3 gyermek után jogosult lehet a támogatásra, ha a fenti bejegyzésünkben olvasható CSOK feltételek teljesülnek. A hitelfelvételhez édesanyja nem támogatott személy hiteladósként megfelelhet, de lakóhelyet nem létesíthet a célingatlanban.

Márti szerint:

2018-04-02 - 05:24

Üdvözlöm!
3 gyermekünk után igényelnénk Férjemmel a 10+10 millió forintot. Középső gyermekünk Édesapja meghalt, emiatt (öröklés) a jelenlegi otthonunk tulajdoni hányada 70/30%. Gyermekem tulajdona a 70, enyém pedig a 30%. Gyámhivatali engedély szükséges ennek az ingatlannak az eladásához és biztosítanunk kell a gyermek vagyonát. Ebben az esetben lehetséges-e, hogy az új lakás/ház nemcsak kettőnk nevére kerül a Férjemmel, hanem a gyermeket megillető vagyon tulajdoni hányada az ő nevére kerüljön?
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2018-04-02 - 05:39

Kedves Márti!
Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a CSOK igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Brigi szerint:

2018-03-31 - 13:49

Tisztelt Hitelnet!
Lenne pár kérdésem a csokkal kapcsolatban. Ha a 10 milliót szeretném felvenni új lakásvásárlásra, akkor hány négyzetméternek kell lennie? Illetve mikortól számít újépítésű lakásnak? Melyik évtől?
A másik kérdésem pedig, hogy a 10 millió mellé nem kötelező 10 milliót felvenni? Ha csak 3 milliót szeretnék felvenni, megtehetem? Elég hozzá 3 hónapos munkaviszony úgy, hogy gyesen is vagyok?
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-31 - 14:05

Kedves Brigi!
Az új lakás hasznos alapterületének el kell érnie legalább a 60 m2-t. Újnak az a lakás minősülhet, amely 2008. június 30. után kapott használatbavételi engedélyt, s ezen túlmenően megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható további feltételeknek.
A 10 milliós támogatás mellé nem kötelező felvenni a 10 millió forint összegű kölcsönt. Igény szerint, akár 3 millió forint is igényelhető. A 10 milliós CSOK jogosultsághoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges.

Niki szerint:

2018-03-25 - 15:54

Ha 3 gyerekre szeretném igénybe venni a 10 millió forintos csok-ot, muszáj-e hozzá hitelt felvenni, vagy önmagában is igényelhető?
Illetve amennyiben új építésű családi házat szeretnénk vásárolni, mi alapján keressünk, értem ezalatt azt, hogy melyik évtől számít a csok feltételei alapján új építésűnek a ház?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-25 - 16:31

Kedves Niki!
A 3 gyermekes, 10 millió Ft-os CSOK-hoz nem szükséges kölcsönt felvenni, ha a kívánt lakáscél csak CSOK-ból és önerőből is megvalósítható. A 10 milliós támogatás tehát önmagában is igényelhető, hitel nélkül. Azt, hogy új építésűnek számít-e egy ingatlan vagy sem, nem csupán az határozza meg, hogy mikor épült. Alapfeltétel, hogy az új lakás használatbavételi engedélyét 2008. június 30. után adták ki, továbbá az eladó nem lehet magánszemély, hanem gazdálkodó szervezet, s a lakást természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és azt első ízben természetes személy részére értékesít. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

János szerint:

2018-03-23 - 15:11

Üdvözlöm!
Több kérdésem is lenne:
1. Mely ingatlanok számítanak újépítésűnek?
2. Ha már rendelkezünk egyéb ingatlanokkal, akkor is kihasználhatjuk ezt a kedvezményt?
3. Nem kell életvitelszerűen ott lakni az újonnan vásárolt ingatlanban?
Köszönöm előre is!
Várom válaszukat!
Üdv.:
János

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-24 - 14:43

Kedves János!
1. Arról, hogy CSOK szempontból mely ingatlan számít új építésűnek, fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.
2. A CSOK jogosultságot nem zárja ki egyéb ingatlantulajdon.
3. A CSOK igénybevételével vásárolt lakásban 10 évig életvitelszerűen kell lakni. A kivételes esetekről szintén fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Réka szerint:

2018-03-18 - 11:09

Azt szeretném megtudni, ha édesapámtól ajándékba kapok egy telket, amin van egy 60 nm-es ház, amihez szeretnénk még 80 nm-t bővíteni. A másik lehetőségünk, hogy férjem nagyszülei elhunytak 10 éve. Egy 120 nm-es ingatlan maradt utánuk, amit meg szeretnénk vásárolni és felújítani.
Melyiket érdemes választanunk CSOK-ra 3 gyermekre?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-22 - 09:37

Kedves Réka!
A bővítéshez 3 gyermek után 2,2M Ft összegű CSOK igényelhető. Feltétel azonban, hogy a bővíteni kívánt ingatlannak ne csak Ön legyen a tulajdonosa, hanem férje is tulajdonrésszel rendelkezzen benne, bármilyen arányban. A bővítésre vonatkozó további CSOK feltételekről IDE kattintva tájékozódhat.
További kérdés, hogy férje nagyszüleinek háza jelenleg kinek a tulajdonában van, közeli hozzátartozótól történő lakásvásárláshoz ugyanis a CSOK nem igényelhető.

Krisztián szerint:

2018-03-12 - 06:03

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Nem találtam a rendeletben olyan, a rokoni kapcsolat kizárására vonatkozó klauzulát, mely egyértelműen tiltaná azt, hogy lakást vásároljak olyan cégtől (kivitelező/eladó), ahol az apósom 46%-os tulajdonos. A rokoni kapcsolat csak így, közvetetten nyilvánul meg. További információ, hogy a feleségemmel nem vagyunk a cég tulajdonosai közvetetten és közvetlenül sem, sőt alkalmazottai sem.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-21 - 12:37

Kedves Krisztián!
A vonatkozó kormányrendelet: “Az új lakás vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.” Ez az előírás véleményünk szerint nem zárja ki adott esetben a jogosultságukat.

Tibor szerint:

2018-03-12 - 05:57

2018.09.30. az átadása egy újépítésű lakásnak, melybe tavaly áprilisban 10% önerőt befizettem.
Mikor igényelhetem hivatalosan a csok által nyújtott 10+10-es támogatást?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-12 - 06:06

Kedves Tibor!
A végleges adásvételi szerződés megkötése után már igényelhető, de célszerű úgy elindítani az igénylést, hogy a folyósítás 6 hónapon belül megtörténjen. Ha esetleg csúszik az ingatlan átadása, akkor érdemes még várni az igényléssel.

G.-né szerint:

2018-03-08 - 09:28

Az lenne a kérdésem, hogy 2 meglévő gyermek után szeretném igényelni a csok támogatást új lakás vásárlására és érdeklődni szeretnék a négyzetméter határ változott-e.
Előre is köszönöm segítségét.

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-08 - 10:31

Kedves Asszonyom!
A hasznos alapterületre vonatkozó előírások nem változnak március 15-től sem.

Lajos szerint:

2018-03-06 - 13:59

Tisztelt Hitelnet!
Tavaly szeptemberben vettünk fel 10+10-es CSOK-ot új ház építésére. A hitelszerződésben fel volt tüntetve, hogy a folyósítást 6 hónapon belül meg kell kezdeni, vagy igazolnom kell, hogy nem nekem felróható okokból nem történt meg. Az első részlet lehívásának feltétele a ház 43%-os készültsége és az önerő befektetésének igazolása számlákkal. Sajnos az időjárás miatt a kivitelezőnk megcsúszott a munkálatokkal és bár közel jár hozzá, azonban mégsem sikerült elérni a megfelelő készültségi fokot. Én az önerő kifizetését számlákkal tudom igazolni.
Mi ilyenkor a teendő, milyen lehetőségeim vannak, hogy ne veszítsem el az állami kamattámogatott hitelt?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-12 - 11:34

Kedves Lajos!
A hitelfolyósító pénzintézetnél kellene egy nyilatkozatot kitöltenie, hogy nem Önnek felróhat okból kifolyóslag nem történik meg a folyósítás 6 hónapos belül.

József szerint:

2018-02-23 - 05:04

Új ház vásárlása esetén a 10+10 milliós csok-os hitelnél folyósít-e a bank a vállalkozónak, vagy csak a használatbavételi engedély megszerzése után a teljes összeget egyben?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-23 - 05:06

Kedves József!
Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén a hitelintézet a használatbavételi engedély megszerzése és – amennyiben társasházi lakásról van szó – az albetét létrejötte után egy összegben folyósít.

Gyula szerint:

2018-03-01 - 09:08

Lakásépítéssel foglalkozó cég olyan lakást épített, amely egy meglévő nyitott acélszín, mint tetőszerkezet felhasználásával készít. Az így kialakított lakás minden részében új. A tető is.
Érdeklődöm, hogy a CSOK szempontjából új lakásnak minősül-e?

Hitelnet.hu szerint:

2018-03-04 - 05:52

Kedves Gyula!
Erre a részletre a CSOK rendelet nem tér ki. Újként azt a lakást nevezi, amely a fenti bejegyzésünkben leírt feltételeknek megfelel. További tájékoztatást az ügyben banki értékbecslő, műszaki szakértő tud adni Önnek.

Krisztina szerint:

2018-02-20 - 14:13

Kedves Hitelnet, a kérdés a következő.
Adott egy majdnem kész ingatlan. Nincs rajta lakhatási engedély. Az építési engedély egy cég nevére lett kiállítva, de az csődbe ment. A tulajdonjog a telekkel együtt átkerült magánszemély nevére. Kikértük a tulajdoni lapot, azon még nincs rávezetve az új ház, csak a régi parasztház van feltüntetve, amit azóta lebontottak. A kivitelező aki annak idején építette ezt a házat, be akarja fejezni átadásig, természetesen a tulajdonjogot is megszerezné rá, még lakhatási előtt.
A kérdésem: így eladhatja-e nekünk 10 milliós csokra?
Köszönöm a választ.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-20 - 14:30

Kedves Krisztina!
Ahhoz, hogy újnak minősülhessen CSOK szempontból a lakás, olyan gazdálkodó szervezet lehet az eladó, aki az ingatlant természetes személy részére való értékesítés céljára építette. Ha magánszemély a kivitelező és az ő nevén lesz az ingatlan, úgy a használt lakásra vonatkozó CSOK lesz igényelhető. Ebben a témában további információt ITT és ITT talál.

Péter szerint:

2018-02-17 - 18:38

Tisztelt Hitelnet!
Ma 2 gyermekünk, akikre 2015 szeptemberben igényeltünk (1 meglévőre és 1 születendőre) CSOK-ot, így vásároltunk hitellel együtt egy használt lakást. A hitelből még 9 millió van, 1 millió volt a CSOK támogatás összege. Úgy néz ki, hogy a 3. gyermekünk is úton van, akire ugye nem igényeltünk semmit. A kérdésem az, hogy igényelhetnénk-e a 3 gyermekes családoknak járó “10+10” CSOK-ot új lakásra ebben az esetben úgy, hogy a már folyósított 1 milliót levonjuk a támogatás összegéből, tehát 9+10-et? A jelenlegi lakásunk kb. 20 millió forintot ér, melyből még 9 millió a hitel. Meg lehet valahogy oldani a költözést ebben az esetben?
Ahogy olvastam, sajnos nem egyértelmű a helyzet.
Előre is köszönettel!
Péter

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-19 - 05:05

Kedves Péter!
Az új lakás vásárlásához a CSOK különbözet igényelhető, ha az egyéb feltételek is teljesülnek. A hitelfelvétel lehetősége a hitelbírálat, jövedelemvizsgálat eredményétől függ.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Andrea szerint:

2018-02-12 - 05:12

Ha a tízmilliós támogatás megkapom, kötelező-e a plusz tízmillió? KHR listásoknak lehet igényelni? És mi számít új háznak? A vályog elfogadható, ha gáz, víz, villany van benne?

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-12 - 12:11

Kedves Andrea!
Amennyiben a lakásvásárlás önerőből és a 10 milliós támogatásból is megvalósítható, nem kötelező a 10 milliós kölcsönt felvenni hozzá. A CSOK jogosultságot a negatív KHR státusz nem zárja ki. Fenti bejegyzésünkből tájékozódhat arról, hogy mely ingatlan minősül újnak CSOK szempontjából. Szerkezeti megkötés ugyan nincs, de az említett vályog ingatlan kora miatt valószínűleg nem minősül új építésűnek.

Adrienn szerint:

2018-02-12 - 05:10

Újépítésű lakást vásárolunk. A hitelező bank már használatbavételi engedélyre folyósítja a hitel összegét. Ezzel egyidejűleg megkapjuk a CSOK összegét is, vagy ezt csak később, az albetétesítés után utalják? Két gyerekre igényeljük a CSOK-ot.
A választ előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-12 - 05:19

Kedves Adrienn!
Információink szerint új építésű lakás vásárlása esetén a folyósítás az albetétek létrejötte után történik. Adott ügyben konkrét tájékoztatást az érintett bankfiók tud adni Önnek.

Péter szerint:

2018-02-10 - 04:32

Tisztelt szakértő!
Új építésű lakást szeretnék vásárolni egy közeli városban Csokra. A nagymamám ápolásra szorul, de nem akarunk lemaradni egy jó vételről, ő viszont nem tud velünk költözni. A kérdésem a következő lenne. A jogszabály szerint közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem kell életvitelszerűen a lakásban tartózkodni. Milyen jellegű ápolást fogadnak el, kinek kell bejelenteni, milyen betegségek esetén fogadják el, ki állítja ki a megfelelő igazolást, mennyi ideig lehet ápolni, mekkora távolságra lehet az ápolás helyszíne és az új lakás?
A válaszokat előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-10 - 04:45

Kedves Péter!
A CSOK rendelet az erre vonatkozó részleteket sajnos nem tartalmazza, így az ügyben az ebben illetékes járási hivatalhoz fordulhat.

Gábor szerint:

2018-02-09 - 04:25

Üdvözlöm!
3 gyermekünk van, CSOK támogatást szeretnénk igénybe venni új lakás vásárlásához. Két kérdésem van:
– A nappali lakószobának számít a minimum 12 nm-es lakószoba előírásnál? Nem gond, ha a hálószobák ennél kisebb méretűek?
– Mit jelent a lakhatási igény kielégítése a konyha esetében? A CSOK folyósításához a konyhát mindenképp be kell bútorozni, illetve gépekkel ellátni, vagy elegendő, ha a víz, gáz, szellőzés biztosított?
Köszönöm segítségüket!
Üdvözlettel:
Gábor

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-09 - 04:53

Kedves Gábor!
A nappali lakószobaként vehető figyelembe. Nem gond, ha a hálószobák hasznos alapterülete 12 m2-nél kevesebb.
Információink szerint elegendő, ha a konyha rendelkezik a szükséges közművekkel, lehetővé teszi a főzést, mosogatást és az étkezést, valamint az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége).

Sándor szerint:

2018-02-08 - 11:39

Üdvözlöm!
Feleségemmel már van ház a nevünkön. Új lakást szeretnék vásárolni.
Csok-ot igénybe tudjuk venni?
Meglévő 3 gyerek.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-08 - 13:24

Kedves Sándor!
Új lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, így a meglévő lakástulajdon nem jelent kizáró okot. Amennyiben teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is, jogosultak lehetnek a támogatásra.

Levente szerint:

2018-02-07 - 23:32

Tisztelt Ügyintéző!
Azt szeretném kérdezni, hogy ezelőtt több mint 10 évvel igénybe vett szocpol 3 gyerekre, levonódik-e a most 10 milliós CSOK-ból? Kicsit össze vagyok zavarodva most ezzel az 5 évvel.
Köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-08 - 05:12

Kedves Levente!
Igen, CSOK igénylésnél a gyermekek után korábban kapott lakáscélú állami támogatást (szocpol) le kell vonni a CSOK összegéből és a különbözet vehető fel.

Levente szerint:

2018-02-08 - 06:36

Köszöntem.

Hermina szerint:

2018-02-07 - 13:11

Üdvözlöm!
2014.04. óta Ausztriában van bejelentett folyamatos munkaviszonyom. Ez idő alatt Magyarországon nem dolgoztam. A férjemnek 2 éve nincs bejelentett jogviszonya sehol, részére mi fizetjük a tb-t. Három gyermekünk van, 23, 22 és 12 évesek. A két fiatalabb még nappali tagozatos tanuló.
Igénybe vehetjük-e utánuk a CSOK-ot új lakás vásárlásához? Ha igen, milyen feltételekkel és milyen igazolás szükséges hozzá?
Köszönettel: Hermina

Hitelnet.hu szerint:

2018-02-08 - 04:52

Kedves Hermina!
A február 15-től várható rendeletmódosítás alapján a CSOK jogosultsághoz elegendő lesz, ha a támogatott személyek egyike vállalja, hogy 180 napon belül Magyarországon létesít TB jogviszonyt. Mivel azonban ez a rendelet még nem került kihirdetésre, bővebb információval nem rendelkezünk. Javasoljuk, hogy kövesse új bejegyzéseinket, ha lesz új információnk, be fogunk számolni róla.

Alexandra szerint:

2018-01-24 - 04:42

Üdvözlöm.
3 Gyermekünk van. Én jelenleg gyesen vagyok, a férjemnek 3 éves munkaviszonya van Magyarországon. Olyan után érdeklődök, hogy létezik-e olyan, hogy csak a 10 millió Ft-ot vennék igénybe, ami nem visszatérítendő? Ha igen, milyen iratok kellenek hozzá és mik a feltételek?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-24 - 04:46

Kedves Alexandra!
Csak CSOK is igényelhető, amennyiben a kívánt lakáscél kölcsön igénybevétele nélkül, önerőből és a kedvezményből megvalósítható. A 10 milliós CSOK újépítésű lakóingatlan vásárlásához vagy új lakóingatlan építéséhez használható fel. Az előbbi feltételeiről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat, az utóbbira vonatkozó előírásokat IDE kattintva ismerheti meg. Az igényléshez szükséges dokumentumokról IDE kattintva tájékozódhat.

Szabolcs szerint:

2018-01-10 - 12:14

Tisztelt Hitelnet!
Párommal új lakást szeretnénk vásárolni, melynek ára 18,5 Millió forint. Jelenleg kb. 3,5M önerővel rendelkezünk. Sajnos én szerepelek negatív KHR listán, a fennálló tartozásom nagyjából 2M forint. A párom Ausztriában dolgozik, ahol hitelképes lenne. A lakást CSOK igénybevételével vásárolnánk meg. Önerő oldalon így lenne 3,5+10M CSOK. A fennmaradó összeget Ausztriában vennénk fel.
Működhet ez így valahogyan? Milyen megoldást javasolnának?
Köszönettel!
Szabolcs

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-22 - 12:35

Kedves Szabolcs!
Magyarországi hitelintézetnél a CSOK és hitel együttes igénylése adott esetben sajnos nem működhet a KHR miatt. Csak CSOK-ra elvileg jogosultak lehetnek, ha a jogszabályi feltételek teljesülnek.
Ausztriában történő hitelfelvétel esetén a támogatást biztosító jelzálogjognak kellene az első ranghelyre kerülni a tulajdoni lapon, s csak ezt követően szerepelhetne az osztrák bank. Mivel azonban irodánk osztrák hitelközvetítéssel nem foglalkozik, ilyen irányú tapasztalatunk sajnos nincs. Feltétlenül javasoljuk előzetesen a magyar bankokkal történő egyeztetést.

Ági szerint:

2018-01-05 - 06:05

A családok otthonteremtési támogatás igénylésénél mi számít új lakásnak? Mi az amit figyelembe vesznek? Pl: hogy mikor épült a ház? Vagy mi alapján döntik el, hogy a ház új vagy használt?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-05 - 06:14

Kedves Ági!
Az új lakás fogalmáról fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

Kata szerint:

2018-01-05 - 06:03

Tisztelt Szakértő!
Lakáshitelt szeretnék felvenni. A hitel fedezetéül szolgáló társasházi lakás olyan telken épül, ami a beruházó tulajdonában marad és a későbbiekben még épít rá másik házat is, amihez hitelt fog felvenni.
Tehát a teljes telek területe jelzáloggal terhelt lesz és nem tartozik a megvásárolandó lakáshoz egy kis hányadban sem.
Lehetséges, hogy ilyen lakásra hitelt kapjak?
Válaszát előre is köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-09 - 13:40

Kedves Kata!
Információink szerint a leírt esetben is lehetséges lakáshitel felvétele. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Martin szerint:

2018-01-03 - 16:21

Olyan lakásra felvehető a 10+10, ami 1990-ben épült, de csak szerkezetkész állapotban van?

Hitelnet.hu szerint:

2018-01-04 - 04:39

Kedves Martin!
Szerkezetkész ingatlan befejezéséhez csak akkor igényelhető a 10+10 milliós támogatás, ha az eredeti építési engedély 2008. július 1. után került kiadásra. 1990-ben megkezdett építkezés esetén ez a feltétel nem teljesül, ezért sajnos a támogatás nem igényelhető.

Martin szerint:

2018-01-04 - 13:49

Rendben, köszönöm szépen.

Anna szerint:

2017-12-08 - 13:28

Tisztelt Hitelnet!
Érdeklődni szeretnék, hogy ha a férjem szolgálati lakásba költözik – velünk együtt-, akkor létesíthetünk ideiglenes lakcím kártyát? A gyerekek óvodai beírása miatt lenne erre szükségünk jövőre. CsOK ingatlan tulajdonosokként ezt megtehetjük? (Fél éve költöztünk be az új házunkba.)
Köszönettel, Anna

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-11 - 05:07

Kedves Anna!
Adott esetben létesíthető ideiglenes lakcím.

Anna szerint:

2017-12-11 - 15:09

Köszönöm a választ!

Ági szerint:

2017-12-01 - 14:15

Kedves Hitelnet!
A jogosultság egyik feltétele, hogy legalább az egyik fél 40 év alatt legyen, de a gyerekek korhatára 25 év is lehet. Nálunk a legidősebb gyerek 22 éves, viszont mi mindketten 47. Igényelhetjük a csok-ot 3 gyerekre, használt lakás vásárlására?
Köszönettel:
Ági

Hitelnet.hu szerint:

2017-12-04 - 11:22

Kedves Ági!
Legalább az egyik igénylőre vonatkozó 40 éves korhatár csak megelőlegező CSOK igénylése esetén feltétel. Ha Önök kizárólag meglévő gyermekek után (és nem vállalt gyermek után) szeretnék igénybe venni a támogatást, akkor ezt életkorra vonatkozó korlátozás nélkül megtehetik.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA