CSOK új lakás vásárlásra 2021

Milyen célra igényelhető?

A CSOK új lakás vásárlása esetén a támogatás a vételár megfizetéséhez igényelhető ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.
Amennyiben a a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

CSOK új lakás vásárlásra

Mi minősül új lakásvásárlásnak CSOK szempontjából?

CSOK szempontjából az új lakás:

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy
 • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyeztetési eljárást támogató elektronikus rendszer, vagy – 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén – az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Fentieken túlmenően új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a fenti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan vásárolt lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül

 • az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
 • az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
 • olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege – ideértve a megelőlegezett kedvezményt is – új lakás vásárlása esetén

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

A CSOK megelőlegezett formában – új lakás vásárlása esetén – legfeljebb 3 vállalt gyermek után igényelhető. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év, a 10 milliós támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A hasznos alapterületre vonatkozó előírásokat fenti táblázat is szemlélteti:

A kedvezménnyel vásárolható:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

 1. a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 6.§ szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
 2. b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
 3. ba) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,
 4. bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 5. bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 6. bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

 1. a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, és
 2. b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –
 3. ba) a TBJ 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 4. bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,  
 5. bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 6. bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy az egyösszegű folyósítás előtt bemutatja az adásvételi szerződésben szereplő teljes vételárról, saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • A számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető a hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező lakás esetén az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral.

Amennyiben a támogatási szerződés jogszabályban meghatározott feltételeknek eleget tevő, építés alatt álló, új lakás megvásárlásához kapcsolódóan került aláírásra, akkor a támogatás folyósítására csak a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egyösszegben kerülhet csak sor.

Ebben az esetben a lakás lakhatási igények kielégítésére alkalmas állapotát a hitelintézet a CSOK folyósítását megelőzően ellenőrzi.

A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek eseté?n

Új lakás vásárlása esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után utólagos támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Új lakás vásárlásra elérhető CSOK támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • CSOK önkéntes visszafizetése után újra igényelhető új lakásra?
  A CSOK önkéntes visszafizetése után – újabb lakáscél esetén – van lehetőség a CSOK-ot újra igényelni a gyermekszám alapján járó maximális összegben. Ennek jogosultsági feltételeiről bővebb leírás IDE kattintva olvasható.…További részletek
 • Újépítésű lakás esetén van CSOK előírás Csok szobák méretére vonatkozóan?
  Új lakás vásárlásakor a szobák méretére vonatkozóan nincsen hasznos alapterület előírás. Az a feltétel, hogy a lakás rendelkezzen legalább egy, 12 m2-t meghaladó hasznos alapterületű szobával, ami a nappali is…További részletek
 • 2,4M Ft Szocpol után igényelhető CSOK különbözet új lakás vásárláshoz?
  Jogosult lehet az igénylő CSOK különbözetre új építésű lakás vásárlása esetén akkor is, ha korábban szocpolt vett igénybe. Új építésú lakás vásárlásához két gyermek után jelenleg 2,6M Ft összegű CSOK…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  192 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt szakértő,
  2015-ben CSOKkal vettünk használt lakást. Egy gyermeket vállaltunk. Majd 2018-ban kérvényeztük, hogy második gyermekünk esetében is igénybe vesszük a CSOK-t. Első gyermekre 600 000, másodikra 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk.
  A kérdésem az lenne, hogy van lehetőségünk új építésű ház vásárlására CSOK-ot felvenni úgy, hogy nem tervezünk harmadik gyereket?
  Nagyon szépen köszönöm a választ

  Tisztelt Szakértő!
  Magánszemély által, újonnan épített ház vásárlása is új ingatlannak minősül és vissza lehet igényelni az 5%-os ÁFA-t, vagy kizárólag cégtől vásárolt ingatlan minősül újépítésű ingatlannak?

  Csokkal veszünk új lakást, de lakcímkártyával már 7 éve benne lakunk.
  Ez kizáró ok?

  Megelőlegező CSOK támogatást (+ adó-visszatérítést) szeretnénk igénybe venni hitel nélkül új lakás vásárlására, tervezőasztalról. Az eladó az előzetes társasház-alapítás tényét bejegyezteti, de a végleges alapításra és az albetétesítésre csak az összes használatbavételi engedély után kerül sor.
  A végleges adásvételi szerződést valószínűleg még a használatbavételi engedély előtt fogjuk megkötni. Onnantól számítva 180 nap van ugye a CSOK-kérelem benyújtására, de az ugye benyújtható használatbavételi előtt is. De milyen határidő vonatkozik a fentiek – használatbavételi engedély, társasház-alapítás, albetétesítés – megtörténtére? Azt tudom, hogy a folyósítás csak utánuk fog történni, de az sem jelent problémát, ha a CSOK-kérelem benyújtásától eltelik mondjuk egy év, mire a használatbavételit kiadják, illetve a társasház-alapítás és az albetétesítés megtörténik?
  Példa dátumokkal:
  2021. szeptember – végleges adásvételi
  2021. november – CSOK-kérelem benyújtása
  2022. november – használatbavételi, társasház-alapítás, albetétesítés – majd utánuk megtörténik a CSOK-támogatás és az adó-visszatérítés folyósítása
  Köszönöm!

  Tisztelt szakértő!
  Új lakást szeretnénk építeni.
  Az lenne a kérdésem, 10 milliót vissza kell fizetni vagy nem?

  Tisztelt Szakértő,
  Szeretnék építtetni és 3 gyermek után a a 10 millió + 15 millió hitelt felvenni, a többi önerő lenne. Ez egy családi ház lenne, viszont sajnos csak a környező településen találtam telket. A kérdésem az lenne, hogy a feleségem és én lennénk közösen tulajdonosok és beleköltöznénk 10 évre az újonnan épülő házba, kötelesek vagyunk a gyermeket is átjelenteni vagy ők maradhatnak a régi helyen (iskola, óvoda miatt kérdezném – nagy lánykám nem akar iskolát váltani. Illetve olvastam, hogy 2021 januárban eltörölték a tulajdonhányadra vonatkozó szabályokat új építésű háznál, ez igaz? Az én tulajdonomban van 100% egy ház, ahol most élünk és egy másik házban 50% tulajdonrészem van. Ez kizárja jogosultságot a csok igénylésre, ha új házat építenék 90 nm felett természetesen.
  Köszönöm szépen válaszát.

  Tisztelt Szakértők!
  Olyan kérdésem lenne, hogy ha egy banknál csak a CSOK támogatást vesszük igénybe, akkor kötelezhet-e folyószámlát nyitni és költséget felszámolni utána?
  Én úgy tudtam, hogy elvileg nem, van erről valami leírás vagy pontos megkötés?
  Üdv.
  B

  Tisztelt Cím!
  Ha 2002-ben már kaptam új ház építésre 400.000 Ft adó-visszatérítési támogatást és 200.000 lakásépítési kedvezményt 1 gyermek után, most igénybe vehetem_e a CSOK-ot új lakás vásárlásra. Lányom most 17 éves.

  Tisztelt Cím!
  Ha 2002-ben már kaptam új ház építésre 400.000 Ft adó-visszatérítési támogatást és 200.000 lakásépítési kedvezményt 1 gyermek után, most igénybe vehetem_e a CSOK-ot új lakás vásárlásra. Lányom most 17 éves.

  Tisztelt Cím!
  Abban az esetben , ha csak önerővel szeretnék új építésű lakást vásárolni – hitel nélkül – milyen CSOK kedvezmények vehetők igénybe ( áfa visszaigénylés, illetékmentesség, 1 gyermek után járó kedvezmény)

  Tisztelt Cím!
  Abban az esetben , ha csak önerővel szeretnék új építésű lakást vásárolni – hitel nélkül – milyen CSOK kedvezmények vehetők igénybe ( áfa visszaigénylés, illetékmentesség, 1 gyermek után járó kedvezmény)

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Az alábbi kérdéssel fordulok Önökhöz: 2019-ben egy csok nélkül vásárolt családi házra 5 millió Ft felújítási támogatást vállaltunk 2 meglévő és 1 vállalt gyermekre, melynek munkálatatait idén befejezzük és a 3. gyermek is megszületik március elején. Változott az élethelyzetünk és szeretnénk új építésű lakást vásárolni. Erre vonatkozóan korábban azt a tájékoztatást kaptam az OTP Banktól telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, hogy ebben az esetben mivel vásárlásra nem fordítottunk csok összeget, ezért a 3 gyermek után 10 millió Ft állami támogatásra vagyunk jogosultak.
  Kérem jelezzenek vissza ebben az esetben mennyi a részünkre igényelhető összeg új építésű lakás vásárlása esetén.
  Milyen egyéb feltételeknek kell megfelelnünk?
  A másik ingatlant szeretnénk megtartani, átvihető-e az elidegenítési kötelezettség az új ingatlanra?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Az alábbi kérdéssel fordulok Önökhöz: 2019-ben egy csok nélkül vásárolt családi házra 5 millió Ft felújítási támogatást vállaltunk 2 meglévő és 1 vállalt gyermekre, melynek munkálatatait idén befejezzük és a 3. gyermek is megszületik március elején. Változott az élethelyzetünk és szeretnénk új építésű lakást vásárolni. Erre vonatkozóan korábban azt a tájékoztatást kaptam az OTP Banktól telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, hogy ebben az esetben mivel vásárlásra nem fordítottunk csok összeget, ezért a 3 gyermek után 10 millió Ft állami támogatásra vagyunk jogosultak.
  Kérem jelezzenek vissza ebben az esetben mennyi a részünkre igényelhető összeg új építésű lakás vásárlása esetén.
  Milyen egyéb feltételeknek kell megfelelnünk?
  A másik ingatlant szeretnénk megtartani, átvihető-e az elidegenítési kötelezettség az új ingatlanra?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  Szeretném megtudni, hogy a 3 éve 3 gyermek után új lakásra felvett CSOK támogatásunkat, ha a sógorom vagy az unokahúgom cégével építtetnék egy új és nagyobb alapterületű ingatlant át tudom-e vinni a támogatást, és ennek mi a menete?
  Ők már kívül esnek a közeli hozzátartozói körön?
  A MÁK-nak vagy a Kormányhivatalnak milyen feltételei vannak ezzel kapcsolatban, van-e valahol valamilyen buktató, mi az amire figyelni kell ezzel kapcsolatban?

  Válaszukat előre is köszönöm.

  Szeretném megtudni, hogy a 3 éve 3 gyermek után új lakásra felvett CSOK támogatásunkat, ha a sógorom vagy az unokahúgom cégével építtetnék egy új és nagyobb alapterületű ingatlant át tudom-e vinni a támogatást, és ennek mi a menete?
  Ők már kívül esnek a közeli hozzátartozói körön?
  A MÁK-nak vagy a Kormányhivatalnak milyen feltételei vannak ezzel kapcsolatban, van-e valahol valamilyen buktató, mi az amire figyelni kell ezzel kapcsolatban?

  Válaszukat előre is köszönöm.

  Tisztelt Címzett!
  Az alábbi vásárlással kapcsolatban szeretném kérni a segítségét:
  Előszerződést kötöttünk 2020. júliusban egy újépítésű ingatlanra! 2020. júliusában foglalót utaltunk, melyről 5%-os ÁFA tartalmú számlát kaptunk! 2020. augusztusában és novemberében vételár-részletet (előleget) utaltunk, melyekről szintén 5%-os ÁFA tartalmú számlát kaptunk!
  Az ingatlan, ha megkapja 2021-ben a használatba vételi engedélyt (még nincsen neki), akkor adásvételi szerződést kötünk és hitelből kifizetjük a fennmaradó vételár-részletet! Ekkor a hitel mellett meg igényeljük a CSOK-ot és igényeljük az 5% ÁFA visszaigénylést!
  Kérdésem, hogy az egész vételár után visszaigényelhetjük az 5% ÁFA-t?
  2018.11.01 előtti építésű engedélyű az ingatlan, 2020-as számlák is 5%-os ÁFA-val vannak és használatbavétel előtti számlák! 2021-es számla is 5% ÁFA-s lesz! Ha hitelből fizetem, akkor hogy lesz számlám utolsó vételárrészletről, vagy hogyan igénylem a teljes ÁFA-t vissza?
  Vagy az eddigi számlákat sztornóztassam, és új 2021-es számlákat csináljunk? Más megoldás nincsen? Ehhez mondjuk az eladó vállalkozás rugalmassága is kellene!
  Várom mielőbbi válaszát!

  Tisztelt Címzett!
  Az alábbi vásárlással kapcsolatban szeretném kérni a segítségét:
  Előszerződést kötöttünk 2020. júliusban egy újépítésű ingatlanra! 2020. júliusában foglalót utaltunk, melyről 5%-os ÁFA tartalmú számlát kaptunk! 2020. augusztusában és novemberében vételár-részletet (előleget) utaltunk, melyekről szintén 5%-os ÁFA tartalmú számlát kaptunk!
  Az ingatlan, ha megkapja 2021-ben a használatba vételi engedélyt (még nincsen neki), akkor adásvételi szerződést kötünk és hitelből kifizetjük a fennmaradó vételár-részletet! Ekkor a hitel mellett meg igényeljük a CSOK-ot és igényeljük az 5% ÁFA visszaigénylést!
  Kérdésem, hogy az egész vételár után visszaigényelhetjük az 5% ÁFA-t?
  2018.11.01 előtti építésű engedélyű az ingatlan, 2020-as számlák is 5%-os ÁFA-val vannak és használatbavétel előtti számlák! 2021-es számla is 5% ÁFA-s lesz! Ha hitelből fizetem, akkor hogy lesz számlám utolsó vételárrészletről, vagy hogyan igénylem a teljes ÁFA-t vissza?
  Vagy az eddigi számlákat sztornóztassam, és új 2021-es számlákat csináljunk? Más megoldás nincsen? Ehhez mondjuk az eladó vállalkozás rugalmassága is kellene!
  Várom mielőbbi válaszát!

  Tisztelt Hitelnet!
  Feleségemmel mindketten elmúltunk 40 évesek. 1 nagykorú (20 éves) és két, 18 év alatti gyermekünk van.
  2009-ben vásároltuk új építésű lakásunkat, ekkor a meglévő 2 gyermekünk után vettünk igénybe szocpol támogatást. Egy kormányrendelet módosítás alapján 2016-ban a harmadik gyermekünk után is fel tudtuk venni utólag a szocpolt, így összesen 3,8 M Ft szociálpolitikai támogatásban részesültünk.
  Emellett a 2009-es lakásvásárláshoz 20 éves futamidőre jelzáloglevél kamattámogatású hitelt vettünk fel, amit jelenleg is törlesztünk.
  Érdeklődöm, hogy a fentiek ismeretében, ha a mostani lakásunkat eladnánk, és egy másik új építésű lakásba/házba költöznénk, akkor jogosultak lennénk-e bármilyen, jelenleg igényelhető állami támogatásra (pl. CSOK különbözet, kedvezményes hitel stb.)? Ha igen, akkor mire és milyen mértékben?
  Továbbá van-e minimális vagy maximális vételárár meghatározva a támogatásokkal vásárolható ingatlannak?
  Köszönöm a válaszukat,
  László

  Tisztelt Hitelnet!
  Feleségemmel mindketten elmúltunk 40 évesek. 1 nagykorú (20 éves) és két, 18 év alatti gyermekünk van.
  2009-ben vásároltuk új építésű lakásunkat, ekkor a meglévő 2 gyermekünk után vettünk igénybe szocpol támogatást. Egy kormányrendelet módosítás alapján 2016-ban a harmadik gyermekünk után is fel tudtuk venni utólag a szocpolt, így összesen 3,8 M Ft szociálpolitikai támogatásban részesültünk.
  Emellett a 2009-es lakásvásárláshoz 20 éves futamidőre jelzáloglevél kamattámogatású hitelt vettünk fel, amit jelenleg is törlesztünk.
  Érdeklődöm, hogy a fentiek ismeretében, ha a mostani lakásunkat eladnánk, és egy másik új építésű lakásba/házba költöznénk, akkor jogosultak lennénk-e bármilyen, jelenleg igényelhető állami támogatásra (pl. CSOK különbözet, kedvezményes hitel stb.)? Ha igen, akkor mire és milyen mértékben?
  Továbbá van-e minimális vagy maximális vételárár meghatározva a támogatásokkal vásárolható ingatlannak?
  Köszönöm a válaszukat,
  László

  Tisztelt Munkatársak!
  Egyedülállóként nevelek 4 tinédzser gyereket. A nagymamám lakása az én nevemen van, de nem abban a lakásban lakunk, hanem a szüleim nevén levő lakásban.
  Amennyiben lemondanék a nagymama lakásáról a szüleim javára, fel tudnám venni a gyerekek után járó, vissza nem térítendő, 10 millió forintos támogatást, hogy egy nagyobb lakást vásároljak ahelyett, ahol jelenleg lakunk?
  Üdvözlettel:
  L. P.

  Tisztelt Hölgyem, Uram,
  Lakóövezeti telkünkön 20 négyzetméter nyaraló besorolású épület szerepel. Lakóépület létesítésére igénybe vehető-e a Csok támogatás, vagy a meglévő nyaraló épület kizárja azt? Amennyiben igénybe vehető, és mivel a nyaraló a támogatástól függetlenül került kialakításra, az kiadható?
  Előre is köszönöm.

  Tisztelt Hölgyem, Uram,
  egy 2020-ban vásárolt lakást el lehet adni még valameddig “újként”?
  Tehát ha a lakás 2020-ban kapta meg a használatbavételi engedélyt, a vásárlás is 2020-ban történt, akkor azt meg tudja tőlem vásárolni valaki CSOK és egyéb támogatásokat igénybe véve, új lakásra?
  Ha igen, meddig és milyen feltételeknek kell hozzá teljesülnie?
  Válaszukat előre is köszönöm,
  Norbert

  Tisztelt szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy van-e olyan opció, hogy visszafizetni a használt házra kapott CSOK összeget, hogy ne kössön a 10 év, illetve újra megigényelni, de ezúttal ház építésre? Természetesen a további feltételek megléte mellett. (4 gyerekünk van és folyamatos tb jogviszonyom, házasok is vagyunk) köszönettel:
  Dorka

  A CSOK-kal vásárolt lakást 10 éven belül milyen feltételekkel lehet eladni vagy elcserélni az életkörülmények esetleges változása okán?

  Üdvözlöm!
  Adott egy 103 nm-es új építésű családi ház, amelyen nincs használatbavételi engedély. A kérdésem a következő: tudok-e csokot igénybe venni erre az ingatlanra, amennyiben igen, annak mi a folyamata? Esetleg vásárlás után, amennyiben én készpénzben kifizetem, az engedély megtörténik utólag, tudok-e rá csokot igénybe venni?
  Köszönöm.

  Üdvözlöm!
  Családi házat szeretnénk vásárolni, ami 80%-os készültségi szinten van jelenleg. Igénybe tudjuk venni az új lakás vásárlására igényelhető 10 millió forintot 3 gyermek után? Ha igen van valami plusz feltétel a lakásvásárláshoz képest? Gondolok itt a még be nem fejezett 20% kivitelezésére, annak költségére.
  Köszönöm válaszát!
  Üdvözlettel: János

  Üdv!
  Érdeklődni szeretnék, hogy ha most igényelnénk a Falusi CSOKOT és később át szeretnénk vinni egy városi ingatlanra, amiben tulajdonrésze van a gyerekeknek, ez öröklés útján került a nevükre és a többi részt megvásároljuk önerőből, átvihető-e erre az ingatlanra a Falusi CSOK? Megtehetjük-e!?
  Köszönöm!

  Üdv.
  Érdeklödnék, tavaly vettük igénybe a használt vásárlásra a csokot, de eladnánk az ingatlant és új ingatlant szeretnénk építeni. Ennek milyen feltételei vannak és lehet-e igénybevenni a csokot újra?
  Válaszát elöre is köszönöm.
  Üdv.
  Dániel

  Üdvözlöm
  Érdeklődnék, van-e módja az online benyújtásnak. Ha igen, milyen módon? Ha nem, milyen papírokat kell beszereznünk? Újépítésnek számít, de mivel az alapterület nincs 90 m2, így társasházzá van bejegyezve a földhivatalban. 3 gyermek van, élettársak vagyunk a párommal .
  Köszönettel.

  Tisztelt Szakértő!

  2015-ben új építésű ház megvásárlására, 3 gyerek vállalásával Csokot vettünk fel, 2,2 millió forintot kaptunk. Úgy emlékszem novemberben vagy decemberben írtuk alá a szerződést, mert decemberben folyósították. A lényeg, hogy 2015. December 31. előtt. Egyik gyerekünk 2015 októberében meg is született, második 2018 januárjában, a harmadik pedig 2019 augusztusában. Kérdésem a kóvetkező lenne: most eladnánk ezt a házat és egy nagyobb, szintén új építésű családi/ vagy társas házba költöznénk. A csok különbözetre 10-2,2millió azaz 7,8 millióra lehetünk jogosultak? Előre is köszönöm válaszát.

  192
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x