CSOK új lakás vásárlásra 2021

Milyen célra igényelhető?

A CSOK új lakás vásárlása esetén a támogatás a vételár megfizetéséhez igényelhető ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.
Amennyiben a a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

CSOK új lakás vásárlásra

Mi minősül új lakásvásárlásnak CSOK szempontjából?

CSOK szempontjából az új lakás:

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy
 • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyeztetési eljárást támogató elektronikus rendszer, vagy – 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén – az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Fentieken túlmenően új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a fenti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan vásárolt lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül

 • az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
 • az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
 • olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege – ideértve a megelőlegezett kedvezményt is – új lakás vásárlása esetén

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

A CSOK megelőlegezett formában – új lakás vásárlása esetén – legfeljebb 3 vállalt gyermek után igényelhető. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év, a 10 milliós támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A hasznos alapterületre vonatkozó előírásokat fenti táblázat is szemlélteti:

A kedvezménnyel vásárolható:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

 1. a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 6.§ szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
 2. b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
 3. ba) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,
 4. bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 5. bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 6. bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

 1. a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, és
 2. b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –
 3. ba) a TBJ 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 4. bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,  
 5. bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 6. bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy az egyösszegű folyósítás előtt bemutatja az adásvételi szerződésben szereplő teljes vételárról, saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • A számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető a hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező lakás esetén az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral.

Amennyiben a támogatási szerződés jogszabályban meghatározott feltételeknek eleget tevő, építés alatt álló, új lakás megvásárlásához kapcsolódóan került aláírásra, akkor a támogatás folyósítására csak a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egyösszegben kerülhet csak sor.

Ebben az esetben a lakás lakhatási igények kielégítésére alkalmas állapotát a hitelintézet a CSOK folyósítását megelőzően ellenőrzi.

A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek eseté?n

Új lakás vásárlása esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után utólagos támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Új lakás vásárlásra elérhető CSOK támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • CSOK önkéntes visszafizetése után újra igényelhető új lakásra?
  A CSOK önkéntes visszafizetése után – újabb lakáscél esetén – van lehetőség a CSOK-ot újra igényelni a gyermekszám alapján járó maximális összegben. Ennek jogosultsági feltételeiről bővebb leírás IDE kattintva olvasható.…További részletek
 • Újépítésű lakás esetén van CSOK előírás Csok szobák méretére vonatkozóan?
  Új lakás vásárlásakor a szobák méretére vonatkozóan nincsen hasznos alapterület előírás. Az a feltétel, hogy a lakás rendelkezzen legalább egy, 12 m2-t meghaladó hasznos alapterületű szobával, ami a nappali is…További részletek
 • 2,4M Ft Szocpol után igényelhető CSOK különbözet új lakás vásárláshoz?
  Jogosult lehet az igénylő CSOK különbözetre új építésű lakás vásárlása esetén akkor is, ha korábban szocpolt vett igénybe. Új építésú lakás vásárlásához két gyermek után jelenleg 2,6M Ft összegű CSOK…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  192 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Ha nincs elég készpénzünk, és új lakás vásárlására nem elég a 10 millió CSOK és a 15 millió kedvezményes hitel, kaphatunk még ezen felül hitelt? Másfél millióról lenne szó. A kalkulátor olyan összeget adott ki, amit tudunk fizetni, és elvileg megkapnánk, de jobban szeretnék szakértőtől választ kapni, nem egy géptől.
  Köszönöm!

  Új lakás vásárlásához jogosultak lennénk CSOK-ra, de kicsit félünk a ’10 évig életvitelszerűen ott laknak a szülők és az érintett gyerekek’ kitételtől. Mindig, folyamatosan életvitelszerűen ott lakna valaki érintett, jellemzően a gyerek(ek), de esetleg nem a kérelmező szülők + gyerek(ek). Egyik vagy akár mindkét szülő esetleg később lehet, hogy szeretne máshol élni rövidebb/hosszabb ideig.
  Mi ezzel kapcsolatban az ellenőrzési gyakorlat?

  Jó napot.
  Szeretném, ha segítene. Új építésű családi házat szeretnénk venni CSOK-kal.
  Pontosan mi számít új építésűnek?

  Tisztelt Szakértő!
  Új lakás vásárlás esetén a CSOK miatti értékbecslés helyi felmérésének díját kire terheli a kirendelt értékbecslő? Rám vevőre? Ez jogos? Ez kötelezően a vevőt terheli? Illetve maga a kirendelt értékbecslés mikor történhet jogosan? Birtokba adás előtt vagy csak ezt követően jöhet ki hivatalosan a CSOK értékbecslő?
  Köszönettel a válaszukért!

  Ha egy olyan házat szeretnénk megvásárolni, amelyik nem most épült, mennyi lenne a vissza nem térítendő állami támogatás 2 meglévő és 1 tervezett gyermekre?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
  Nem találtam a rendeletben olyan, a rokoni kapcsolat kizárására vonatkozó klauzulát, mely egyértelműen tiltaná azt, hogy lakást vásároljak olyan cégtől (kivitelező/eladó), ahol az apósom 46%-os tulajdonos. A rokoni kapcsolat csak így, közvetetten nyilvánul meg. További információ, hogy a feleségemmel nem vagyunk a cég tulajdonosai közvetetten és közvetlenül sem, sőt alkalmazottai sem.

  Az lenne a kérdésem, hogy 2 meglévő gyermek után szeretném igényelni a csok támogatást új lakás vásárlására és érdeklődni szeretnék a négyzetméter határ változott-e.
  Előre is köszönöm segítségét.

  Tisztelt Hitelnet!
  Ma 2 gyermekünk, akikre 2015 szeptemberben igényeltünk (1 meglévőre és 1 születendőre) CSOK-ot, így vásároltunk hitellel együtt egy használt lakást. A hitelből még 9 millió van, 1 millió volt a CSOK támogatás összege. Úgy néz ki, hogy a 3. gyermekünk is úton van, akire ugye nem igényeltünk semmit. A kérdésem az, hogy igényelhetnénk-e a 3 gyermekes családoknak járó “10+10” CSOK-ot új lakásra ebben az esetben úgy, hogy a már folyósított 1 milliót levonjuk a támogatás összegéből, tehát 9+10-et? A jelenlegi lakásunk kb. 20 millió forintot ér, melyből még 9 millió a hitel. Meg lehet valahogy oldani a költözést ebben az esetben?
  Ahogy olvastam, sajnos nem egyértelmű a helyzet.
  Előre is köszönettel!
  Péter

  Üdvözlöm!
  Feleségemmel már van ház a nevünkön. Új lakást szeretnék vásárolni.
  Csok-ot igénybe tudjuk venni?
  Meglévő 3 gyerek.
  Köszönöm!

  Üdvözlöm!
  2014.04. óta Ausztriában van bejelentett folyamatos munkaviszonyom. Ez idő alatt Magyarországon nem dolgoztam. A férjemnek 2 éve nincs bejelentett jogviszonya sehol, részére mi fizetjük a tb-t. Három gyermekünk van, 23, 22 és 12 évesek. A két fiatalabb még nappali tagozatos tanuló.
  Igénybe vehetjük-e utánuk a CSOK-ot új lakás vásárlásához? Ha igen, milyen feltételekkel és milyen igazolás szükséges hozzá?
  Köszönettel: Hermina

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem lenne a Tb jogviszony igazolásával kapcsolatban. Olvastam, hogy ide nem értve a közfoglakoztatottként biztosított személyt. Szóval, ha jól értem, akkor aki közfoglalkoztatott, az nem tudja kihasználni a használt lakás vásárlásra a támogatást? Mert én személy szerint az vagyok. Legyen szíves megválaszolni, hogy jogosult vagyok-e a támogatásra?
  Köszönöm: Judit

  Tisztelt Hitelnet!
  Megkaptuk a 10+10 csokotm de akit kivitelezőnek választattunk az elején elég lazán veszi az építkezést. Ha menet közben alapozás megléte után váltanánk kivitelezőt, abban az esetben elesnénk az 5%-os áfa kedvezménytől?
  Köszönöm.

  Tisztelt Ügyintéző!
  Jelenleg meglévő, lépcsőházból külön nyíló tetőterünket építjük be, mely elkészültekor lakássá lesz nyilvánítva (jelenleg padlástér). Sajnos másik városba kell költöznünk, így az ingatlant el szeretnénk adni. Arra lennék kíváncsi, hogy a vásárló igénybe veheti-e az új építésű lakás vásárlására vonatkozó CSOK-ot? Az új építésű lakás meghatározásánál olvastam, hogy az építtetőnek gazdálkodó szervezetnek kell lennie. Magánszemély nem lehet?
  Válaszát előre is köszönöm.

  Tisztelt Hitelnet!
  Élettársammal mindketten 40 év felett vagyunk, van 3 kiskorú közös gyermekünk.
  Igényelhetjük a 10 milliós CSOK-ot új lakás vásárlására? Vagy van korhatár a szülőknek, meglévő gyerekek esetében?
  Köszönettel,
  Rita

  Tisztelt szakértő!
  Szeretnénk megvásárolni CSOK 10+10-el egy kb. 90-95%-os készültségi fokú lakóingatlant, de elbizonytalanított, amit az első bekezdésben írtak:
  “A támogatás 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.”
  Az ingatlanos ugyanis alábbi információt adta:
  “A CSOK-ot úgy lehet igénybe venni, hogy a ti nevetekre átírják az építkezést és ti kéritek meg a használatbavételi engedélyt.”
  Jól gondolom, hogy a fentiek alapján nem kapnánk meg a szükséges 10+10 millió forintot erre az ingatlanra? A CSOK 10+10 igénybevétel ránk vonatkozó kritériumainak egyébkent megfelelünk.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  Kedves hitelszakértő!
  Szeretném megkérdezni, hogy valóban alanyi jogon jár az új lakás vásárlásához a tízmillió? Hitelt nem akarok!
  Előre is köszönöm a válaszát.
  Üdvözlettel: Tímea

  Üdvözlöm!
  Három gyermekre szeretnénk igénybe venni csok-ot, új építésű ingatlant szeretnénk vásárolni. Mi számít új építésűnek amibe még nem laktak vagy van év kikötve?
  Önerő kell hozzá? Két gyermekre 10 éve használt lakás vásárlására 1.200.000 Ft-ot kaptunk.
  Válaszukat köszönöm.
  Köszönettel: Marianna

  T. Hitelnet!
  40 éves vagyok. Két gyermekem van. Feleségem nevén egy panellakás van. Nekem nincs semmilyen tulajdonom. Szeretnénk új lakást venni, a régi eladásából.
  Milyen kölcsönre vagyok vagyunk illetékes?

  Kedves Szakértő!
  Új lakást vásároltunk, jelenleg előszerződésünk van. A használatbavételi engedély hamarosan elkészül (még nem lesz jogerős). A jogszabály szerint új lakásnak minősül az is, ami ilyenként feltüntetésre vár. Ez azt jelenti, hogy a kérelmünket a jogerős használatba vételi engedély után indíthatjuk, ha az építtető megindította a társasház bejegyzését? Vagy esetleg már korábban is indíthatjuk, ha van aláírt alapító okirat?
  Köszönettel.
  Gábor

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődni szeretnék, hogy új társasházi lakás (sorház, 4 lakásos) vásárlása esetén a társasház alapító okiratban már az új tulajdonosnak, azaz a vevőnek (magánszemély) kell szerepelnie, vagy az megalapítható a beruházó gazdálkodó szervezet nevére is. Ha csak az új vevő szerepelhet, akkor meg lehet-e alapítani a társasházat, ha csak két vevő ismert, a másik két lakás még nem kerül eladásra.
  A CSOK előírja, hogy új lakás vásárlása esetén a számlának tartalmaznia kell a telek és a lakás árát. Jelen esetben ez társasház és telek közös tulajdonban van, a felépítmény a lakások (4 db albetét). Gondolom ebben az esetben csak a lakás árának kell a számlán szerepelnie, hiszen a telek közös használatú.
  Szíves válaszát előre is köszönöm.

  Tisztelt Szakértő Úr !
  Korábbi decemberi rendeletben benne volt, hogy új lakásnak minősül:
  bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó;
  2016.02.10.-ei rendelet 18. paragrafus: olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. "
  Ezek szerint nem minősül új lakásnak már az a lakás, amit ingatlanforgalmazó vett át pénzintézettől és továbbértékesít magánszemélynek úgy, hogy korábban senki nem volt bejelentve a lakásba és egyébként használatbavételi engedélye megfelel a jogszabálynak?
  Köszönöm előre is válaszát.

  Tisztelt Szakértők!
  Érdeklődni szeretnék, hogyan alakul az illeték mértéke az alábbi esetben?
  – 35 év alatti magánszemély
  – első lakást vásároln
  – új lakás vállalkozótól
  – 3 gyermeket vállaló CSOK igénybevételével
  – az ingatlan értéke: 30.000.000 Ft
  – nem lesz lakáseladás
  Várom válaszát!

  Tisztelt Válaszadó!
  Második lakásként vásárolnánk új építésű társasházban egy 60 m2-es lakást. Az eddig igénybe vett szocpol 270 0E Ft, 3 gyermekünk van, így 7300 E Ft CSOK megillet, valamint igénybe vennénk a 10 M Ft hitelt is.
  Kérdésem: a hitel folyósítása egy összegben történik-e és mikor, valamint a CSOK folyósítása mikorra várható?
  A foglalót rövidesen át kell adnunk az építtetőnek, de a lakás építése kb. jövő év nyarán fejeződik be. Mi a biztosíték, hogy megkapjuk a kedvezményes hitelt és a CSOK-ot? Nem veszíthetünk, szeretnénk biztonságos üzletet kötni!
  Válaszát várva, köszönettel: Ilike

  Kedves Szakértő!
  Ha egy meglévő és két előre vállalt gyermekre vennénk igénybe a 10 milliós támogatást, akkor mikortól számít a 10 év, ameddig az új lakásban laknunk kell? A harmadik gyermek megszületésétől vagy a támogatás folyósításától? Illetve nagyobb (akár használt) lakásba költözés esetén sem adható el a 10 milliós támogatással vett ingatlan?
  Köszönöm a segítségét!

  Szeretnék érdeklődni a CSOK igénybevételével kapcsolatosan. Hogy ha van egy 16 éves gyermek, valamint egy 1 éves és tervezünk még egy babát, akkor igénybe vehető a CSOK 10+10 millió, 3 gyermek után új lakás vásárlása esetén?
  Előre is köszönöm!

  Tisztelt Cím!
  3 gyermekünk van és 2015 november 30-án benyújtottuk CSOK igénylésünket meglévő családi házunk bővítésére, tetőtér beépítésre. (660.000 Ft-ot igényeltünk harmadik gyermekünk után, a banktól most kaptuk meg a jóváhagyó döntést.) Ez még tehát a 2016-os módosítás előtt hatályos jogszabály szerint kaptuk meg. Felmerült bennünk, hogy a hatályos Csok törvény adta lehetőséggel élve, a már eddig felvett állami támogatás (esetünkben 2 gyermekünkre már kaptunk 2006-ban megelőlegező szocpolt 2,5 M Ft értékben) és a 10 M Ft támogatás közötti különbséget új lakás vásárlására igénybe vegyük. Viszont ehhez előírás, hogy az új lakásban kell majd laknunk. Mit tegyünk? Inkább most ne vegyük fel a tetőtér beépítésre a 660.000,- Ft-os Csokot, hiszen ennél is előírás, hogy 10 évig itt kell laknunk?
  Segítségüket előre is köszönöm.

  Tisztelt Uram!
  Új lakás vásárlására szeretnénk 3 gyerekes CSOK-ot igénybe venni. Személyileg minden feltételnek eleget teszünk, a kiszemelt ingatlannal kapcsolatban lenne kérdésem. Az ingatlan építése engedélye 2007. decemberi keltezésű, az építési engedély egy beruházó cég nevére szólt. Időközben ettől a cégtől megvette egy ingatlanforgalmazó, akitől mi meg tudnánk venni az ingatlant. A lakás jelenleg szerkezetkész és még nincs meg a használatbavételi engedélye.
  Véleményük szerint a fenti lakásra igénybe tudnánk venni az új lakásos CSOK-ot?
  Válaszukat előre is megköszönve.
  Üdvözlettel: Karolina

  Üdv.
  Azt szeretném kérdezni, hogy igényelhető-e a 10 milliós csok egy ingatlanra, ami 2010-ben új lakhatási engedélyt kapott?

  Tisztelt Hitelnet!
  Új lakást szeretnénk vásárolni Csok 10+10 segítségével. Önálló családi házat telekkel, összesen kb. 23 milló Ft-ért. Tudom, hogy a számlán a ház és telek árát külön kell feltüntetni, de a 10+10 csokot a teljes árra igénybe tudjuk venni, vagy a telek árát le nem fizethetjük a csokból? Kész ingatlan vásárlásról van szó, nem építkezésről.
  A jogszabályban semmi ilyen infót nem találtam, csak a számlán való feltüntetésről.
  Köszönöm a választ!

  Kedves Hitelnet!
  12 évvel ezelőtt új lakás vásárlásához 2 gyerek után SZOCPOL-t vettünk fel: 1.600 E + 400 E ÁFA visszaigénylés. A 10 év lejárt és most ismét új lakást szeretnénk vásárolni. Harmadik gyereket nem tervezünk. Kérdés, hogy fel tudjuk-e ismét venni a 2 gyerek után járó CSOK támogatást (Ha jól tudom 2.600 E Ft-ot), vagy a különbözetet? Ha a különbözetet, akkor az 1.000 E Ft vagy 600 E Ft.
  Köszönöm.

  192
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x