CSOK új lakás vásárlásra 2021

Milyen célra igényelhető?

A CSOK új lakás vásárlása esetén a támogatás a vételár megfizetéséhez igényelhető ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.
Amennyiben a a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

CSOK új lakás vásárlásra

Mi minősül új lakásvásárlásnak CSOK szempontjából?

CSOK szempontjából az új lakás:

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy
 • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyeztetési eljárást támogató elektronikus rendszer, vagy – 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén – az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Fentieken túlmenően új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a fenti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan vásárolt lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül

 • az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
 • az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
 • olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege – ideértve a megelőlegezett kedvezményt is – új lakás vásárlása esetén

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

A CSOK megelőlegezett formában – új lakás vásárlása esetén – legfeljebb 3 vállalt gyermek után igényelhető. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év, a 10 milliós támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A hasznos alapterületre vonatkozó előírásokat fenti táblázat is szemlélteti:

A kedvezménnyel vásárolható:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

 1. a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 6.§ szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
 2. b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
 3. ba) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,
 4. bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 5. bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 6. bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

 1. a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, és
 2. b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –
 3. ba) a TBJ 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 4. bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,  
 5. bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 6. bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak – külföldről hazatérők esetében a 90 napos időtartamnak – a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy az egyösszegű folyósítás előtt bemutatja az adásvételi szerződésben szereplő teljes vételárról, saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • A számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető a hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező lakás esetén az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral.

Amennyiben a támogatási szerződés jogszabályban meghatározott feltételeknek eleget tevő, építés alatt álló, új lakás megvásárlásához kapcsolódóan került aláírásra, akkor a támogatás folyósítására csak a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egyösszegben kerülhet csak sor.

Ebben az esetben a lakás lakhatási igények kielégítésére alkalmas állapotát a hitelintézet a CSOK folyósítását megelőzően ellenőrzi.

A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek eseté?n

Új lakás vásárlása esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után utólagos támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Utolsó módosítás: 2021. január 14. csütörtök

Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
Visszajelzés
174 hozzászólás
Inline Feedbacks
Minden hozzászólás megtekintése

Ha nincs elég készpénzünk, és új lakás vásárlására nem elég a 10 millió CSOK és a 15 millió kedvezményes hitel, kaphatunk még ezen felül hitelt? Másfél millióról lenne szó. A kalkulátor olyan összeget adott ki, amit tudunk fizetni, és elvileg megkapnánk, de jobban szeretnék szakértőtől választ kapni, nem egy géptől.
Köszönöm!

Kedves Ágnes!
Megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén van lehetőség további piaci kamatozású lakáshitel felvételére. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és az előzetes hitelképesség megállapítása érdekében Szakértőink felveszik Önnel a kapcsolatot. Ezt követően személyre szabott tájékoztatást tudunk adni. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Új lakás vásárlásához jogosultak lennénk CSOK-ra, de kicsit félünk a ’10 évig életvitelszerűen ott laknak a szülők és az érintett gyerekek’ kitételtől. Mindig, folyamatosan életvitelszerűen ott lakna valaki érintett, jellemzően a gyerek(ek), de esetleg nem a kérelmező szülők + gyerek(ek). Egyik vagy akár mindkét szülő esetleg később lehet, hogy szeretne máshol élni rövidebb/hosszabb ideig.
Mi ezzel kapcsolatban az ellenőrzési gyakorlat?

Kedves András!
Fenti bejegyzésünkben olvasható esetekben lehetséges, hogy a támogatott személyek, illetve a gyermekek átmenetileg ne a támogatott lakásban lakjanak a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom időszakában. A területileg illetékes járási hivatal az életvitelszerű ott lakást helyszíni személével és lakcímkártya bemutatásával ellenőrizheti.

Jó napot.
Szeretném, ha segítene. Új építésű családi házat szeretnénk venni CSOK-kal.
Pontosan mi számít új építésűnek?

Kedves Inez!
Arról, hogy CSOK igénylés esetén mi számít új építésű lakásnak fenti bejegyzésünkből tájékozódhat az “Új lakás fogalma” és “Milyen további előírásoknak kell teljesülni új lakás vásárlása esetén?” címszó alatt.

Tisztelt Szakértő!
Új lakás vásárlás esetén a CSOK miatti értékbecslés helyi felmérésének díját kire terheli a kirendelt értékbecslő? Rám vevőre? Ez jogos? Ez kötelezően a vevőt terheli? Illetve maga a kirendelt értékbecslés mikor történhet jogosan? Birtokba adás előtt vagy csak ezt követően jöhet ki hivatalosan a CSOK értékbecslő?
Köszönettel a válaszukért!

Kedves Hedvig!
A CSOK miatt értékbecslés díja az igénylőt terheli. Ha a CSOK igényléshez nem kapcsolódik lakáshitel felvétele, akkor ezt minden esetben meg kell fizetni. (Lakáshitellel történő igénybevétel esetén – a különböző banki díjelengedési akciók keretében – ez a díjtétel elengedésre vagy utólag visszatérítésre kerülhet.)
Az értékbecslést a támogatási kérelem benyújtását követően (még a birtokba adás előtt) kell elvégezni. A CSOK kérelmet a hitelintézetek az értékbecslés eredménye alapján tudják elbírálni.

Ha egy olyan házat szeretnénk megvásárolni, amelyik nem most épült, mennyi lenne a vissza nem térítendő állami támogatás 2 meglévő és 1 tervezett gyermekre?
Válaszát előre is köszönöm!

Kedves Erzsébet!
Amennyiben a célingatlan megfelel a fenti bejegyzésünkben olvasható, új lakás vásárlása esetén előírt feltételeknek, akkor 2 meglévő és 1 tervezett gyermek után 10 millió Ft összegű CSOK vehető igénybe. Használt lakás vásárlásához ugyanebben az esetben 2.200.000 Ft összegű CSOK igényelhető.

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Nem találtam a rendeletben olyan, a rokoni kapcsolat kizárására vonatkozó klauzulát, mely egyértelműen tiltaná azt, hogy lakást vásároljak olyan cégtől (kivitelező/eladó), ahol az apósom 46%-os tulajdonos. A rokoni kapcsolat csak így, közvetetten nyilvánul meg. További információ, hogy a feleségemmel nem vagyunk a cég tulajdonosai közvetetten és közvetlenül sem, sőt alkalmazottai sem.

Kedves Krisztián!
A vonatkozó kormányrendelet: “Az új lakás vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.” Ez az előírás véleményünk szerint nem zárja ki adott esetben a jogosultságukat.

Az lenne a kérdésem, hogy 2 meglévő gyermek után szeretném igényelni a csok támogatást új lakás vásárlására és érdeklődni szeretnék a négyzetméter határ változott-e.
Előre is köszönöm segítségét.

Kedves Asszonyom!
A hasznos alapterületre vonatkozó előírások nem változnak március 15-től sem.

Tisztelt Hitelnet! Ma 2 gyermekünk, akikre 2015 szeptemberben igényeltünk (1 meglévőre és 1 születendőre) CSOK-ot, így vásároltunk hitellel együtt egy használt lakást. A hitelből még 9 millió van, 1 millió volt a CSOK támogatás összege. Úgy néz ki, hogy a 3. gyermekünk is úton van, akire ugye nem igényeltünk semmit. A kérdésem az, hogy igényelhetnénk-e a 3 gyermekes családoknak járó “10+10” CSOK-ot új lakásra ebben az esetben úgy, hogy a már folyósított 1 milliót levonjuk a támogatás összegéből, tehát 9+10-et? A jelenlegi lakásunk kb. 20 millió forintot ér, melyből még 9 millió a hitel. Meg lehet valahogy oldani a költözést… Továbbiak »

Kedves Péter!
Az új lakás vásárlásához a CSOK különbözet igényelhető, ha az egyéb feltételek is teljesülnek. A hitelfelvétel lehetősége a hitelbírálat, jövedelemvizsgálat eredményétől függ.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Üdvözlöm!
Feleségemmel már van ház a nevünkön. Új lakást szeretnék vásárolni.
Csok-ot igénybe tudjuk venni?
Meglévő 3 gyerek.
Köszönöm!

Kedves Sándor!
Új lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén nincsen lakástulajdonra vonatkozó korlátozás, így a meglévő lakástulajdon nem jelent kizáró okot. Amennyiben teljesülnek a fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is, jogosultak lehetnek a támogatásra.

Üdvözlöm!
2014.04. óta Ausztriában van bejelentett folyamatos munkaviszonyom. Ez idő alatt Magyarországon nem dolgoztam. A férjemnek 2 éve nincs bejelentett jogviszonya sehol, részére mi fizetjük a tb-t. Három gyermekünk van, 23, 22 és 12 évesek. A két fiatalabb még nappali tagozatos tanuló.
Igénybe vehetjük-e utánuk a CSOK-ot új lakás vásárlásához? Ha igen, milyen feltételekkel és milyen igazolás szükséges hozzá?
Köszönettel: Hermina

Kedves Hermina!
A február 15-től várható rendeletmódosítás alapján a CSOK jogosultsághoz elegendő lesz, ha a támogatott személyek egyike vállalja, hogy 180 napon belül Magyarországon létesít TB jogviszonyt. Mivel azonban ez a rendelet még nem került kihirdetésre, bővebb információval nem rendelkezünk. Javasoljuk, hogy kövesse új bejegyzéseinket, ha lesz új információnk, be fogunk számolni róla.

Tisztelt Hitelnet!
Kérdésem lenne a Tb jogviszony igazolásával kapcsolatban. Olvastam, hogy ide nem értve a közfoglakoztatottként biztosított személyt. Szóval, ha jól értem, akkor aki közfoglalkoztatott, az nem tudja kihasználni a használt lakás vásárlásra a támogatást? Mert én személy szerint az vagyok. Legyen szíves megválaszolni, hogy jogosult vagyok-e a támogatásra?
Köszönöm: Judit

Kedves Judit!
Az Ön által említett előírást az új lakás vásárlására, építésére igényelhető CSOK rendelet tartalmazza. A használt lakásra vonatkozó CSOK rendeletben ez a kikötés nem szerepel. Közfoglalkoztatottként tehát a használt lakásra vonatkozó CSOK-ra Ön is jogosult lehet, ha minden egyéb feltétel teljesül. Ezekről ITT olvashat.

Tisztelt Hitelnet!
Megkaptuk a 10+10 csokotm de akit kivitelezőnek választattunk az elején elég lazán veszi az építkezést. Ha menet közben alapozás megléte után váltanánk kivitelezőt, abban az esetben elesnénk az 5%-os áfa kedvezménytől?
Köszönöm.

Kedves SomaSamuel!
Nem egészen értjük a kérdést. Építkezésnél 27%-os ÁFA visszatérítés érvényesíthető, de csak akkor, ha nem generálkivitelezővel építtetnek, vagyis az építési munkák befejezéséig nem kötnek olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és igénylő részére történő átadására köteles. 5%-os ÁFA új lakás vásárlásánál lehetséges. Amennyiben erről van szó, úgy az 5%-os ÁFA kérdés ügyében a NAV illetékese tud pontos felvilágosítást adni.

Tisztelt Ügyintéző!
Jelenleg meglévő, lépcsőházból külön nyíló tetőterünket építjük be, mely elkészültekor lakássá lesz nyilvánítva (jelenleg padlástér). Sajnos másik városba kell költöznünk, így az ingatlant el szeretnénk adni. Arra lennék kíváncsi, hogy a vásárló igénybe veheti-e az új építésű lakás vásárlására vonatkozó CSOK-ot? Az új építésű lakás meghatározásánál olvastam, hogy az építtetőnek gazdálkodó szervezetnek kell lennie. Magánszemély nem lehet?
Válaszát előre is köszönöm.

Kedves Andrea!
Új lakás vásárlásához igényelt CSOK esetén az eladó nem lehet magánszemély, csak gazdálkodó szervezet. Fenti esetben a vevő a használt lakásra vonatkozó támogatási összegre lehet jogosult.

Tisztelt Hitelnet!
Élettársammal mindketten 40 év felett vagyunk, van 3 kiskorú közös gyermekünk.
Igényelhetjük a 10 milliós CSOK-ot új lakás vásárlására? Vagy van korhatár a szülőknek, meglévő gyerekek esetében?
Köszönettel,
Rita

Kedves Rita!
Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén a támogatott személyekre vonatkozóan nincsen felső korhatár.

Tisztelt szakértő!
Szeretnénk megvásárolni CSOK 10+10-el egy kb. 90-95%-os készültségi fokú lakóingatlant, de elbizonytalanított, amit az első bekezdésben írtak:
“A támogatás 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.”
Az ingatlanos ugyanis alábbi információt adta:
“A CSOK-ot úgy lehet igénybe venni, hogy a ti nevetekre átírják az építkezést és ti kéritek meg a használatbavételi engedélyt.”
Jól gondolom, hogy a fentiek alapján nem kapnánk meg a szükséges 10+10 millió forintot erre az ingatlanra? A CSOK 10+10 igénybevétel ránk vonatkozó kritériumainak egyébkent megfelelünk.
Válaszukat előre is köszönöm.

Kedves Zoli!
Ha az ingatlan már 90-95%-os készültségi fokú, akkor az építkezés befejezéséhez sajnos a 10+10 milliós támogatást már nem tudnák kihasználni az Ön által is idézett rendelkezés miatt. Januártól már csak a költségvetésből fennmaradó bekerülési költségre vehető igénybe a kedvezmény. Amennyiben az eladó gazdálkodó szervezet, akkor a használatbavételi engedély megszerzése után első ízben történő értékesítés esetén a vevő új lakás vásárlás jogcímén jogosult lehet a támogatásra.

Kedves hitelszakértő!
Szeretném megkérdezni, hogy valóban alanyi jogon jár az új lakás vásárlásához a tízmillió? Hitelt nem akarok!
Előre is köszönöm a válaszát.
Üdvözlettel: Tímea

Kedves Tímea!
Amennyiben a lakásvásárlás önerőből és a támogatásból, hitel felvétele nélkül is megvalósítható, valamint az előírt jogosultsági feltételek teljesülnek, akkor van lehetőség csak a tízmilliós támogatás igénybevételére.

Üdvözlöm!
Három gyermekre szeretnénk igénybe venni csok-ot, új építésű ingatlant szeretnénk vásárolni. Mi számít új építésűnek amibe még nem laktak vagy van év kikötve?
Önerő kell hozzá? Két gyermekre 10 éve használt lakás vásárlására 1.200.000 Ft-ot kaptunk.
Válaszukat köszönöm.
Köszönettel: Marianna

Kedves Marianna!
Arról, hogy mi számít új építésű lakásnak vásárlás esetén, fenti bejegyzésünkben pontos leírást talál.
Az önerő kérdését több tényező is befolyásolja, például a lakás vételára, illetve az Önök hitelképessége. Ezzel kapcsolatban személyre személyre szabott tájékoztatást Szakértőink előzetes hitelbírálat alapján tudnak adni. Ehhez online adatlapunkat kellene kitölteni vagy felkeresni a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.
Új lakás vásárláshoz – jogosultság esetén – a 10 milliós CSOK és a korábban kapott 1,2 millió forint összegű támogatás különbözetét vehetik igénybe.

T. Hitelnet!
40 éves vagyok. Két gyermekem van. Feleségem nevén egy panellakás van. Nekem nincs semmilyen tulajdonom. Szeretnénk új lakást venni, a régi eladásából.
Milyen kölcsönre vagyok vagyunk illetékes?

Kedves László!
Új lakás vásárlásához az 5 éves otthonteremtési kamattámogatású, a 20 éves állami kamattámogatású lakáskölcsönre vagy piaci kamatozású lakáshitelre lehetnek jogosultak, illetve a 2 gyermek után új lakásra igényelhető 2,6 millió Ft összegű CSOK-ot igényelhetik, amennyiben megfelelnek a fenti bejegyzésben olvasható feltételeknek.
Az elérhető lakáshitelek havi törlesztésről online lakáshitel kalkulátorunk segítségével gyorsan és egyszerűen tájékozódhat. Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat!

Kedves Szakértő!
Új lakást vásároltunk, jelenleg előszerződésünk van. A használatbavételi engedély hamarosan elkészül (még nem lesz jogerős). A jogszabály szerint új lakásnak minősül az is, ami ilyenként feltüntetésre vár. Ez azt jelenti, hogy a kérelmünket a jogerős használatba vételi engedély után indíthatjuk, ha az építtető megindította a társasház bejegyzését? Vagy esetleg már korábban is indíthatjuk, ha van aláírt alapító okirat?
Köszönettel.
Gábor

A kérelem befogadásához a külön helyrajzi számon szereplő lakás tulajdoni lapjára is szükség van. Ez viszont csak akkor áll rendelkezésre, ha már a társasház bejegyzése megtörtént és az albetétek létrejöttek.

Akkor mit jelöl az “ilyenként (értsd: lakásként) feltüntetésre vár” szöveg a Kormányrendelet 3. § 9. pont a) alpontjában?
Köszönöm.

Kedves Gábor!
Véleményünk szerint fentiek építkezés esetére vonatkoznak, amikor is az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként vagy lakásként feltüntetésre váró ingatlanról van szó a hozzá tartozó földrészlettel együtt, mely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles….
Ha egy új lakás vásárlásánál még nem kerültek megnyitásra az albetétek, akkor legfeljebb előrehozott értékbecslésre van lehetőség, amennyiben rendelkezésre áll a használatbavételi engedély és a tulajdoni lapon szerepel a társasház alapítási szándék. A kérelem teljes körű benyújtásakor azonban már meg kell lennie az albetétesített tulajdoni lapnak is.

Tisztelt Szakértő! Érdeklődni szeretnék, hogy új társasházi lakás (sorház, 4 lakásos) vásárlása esetén a társasház alapító okiratban már az új tulajdonosnak, azaz a vevőnek (magánszemély) kell szerepelnie, vagy az megalapítható a beruházó gazdálkodó szervezet nevére is. Ha csak az új vevő szerepelhet, akkor meg lehet-e alapítani a társasházat, ha csak két vevő ismert, a másik két lakás még nem kerül eladásra. A CSOK előírja, hogy új lakás vásárlása esetén a számlának tartalmaznia kell a telek és a lakás árát. Jelen esetben ez társasház és telek közös tulajdonban van, a felépítmény a lakások (4 db albetét). Gondolom ebben az esetben csak… Továbbiak »

Kedves Anikó!
A társasház alapító okiratnak a tulajdonos gazdálkodó szervezet nevére kell szólnia. Az adásvételi szerződésben társasházi lakások esetén is fel kell tüntetni a felépítmény mellett a telekhányad árát is.

Tisztelt Szakértő Úr ! Korábbi decemberi rendeletben benne volt, hogy új lakásnak minősül: bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó; 2016.02.10.-ei rendelet 18. paragrafus: olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek. " Ezek szerint nem minősül új lakásnak már az a lakás, amit ingatlanforgalmazó vett át pénzintézettől és továbbértékesít magánszemélynek úgy, hogy korábban senki nem volt bejelentve a lakásba és egyébként használatbavételi engedélye megfelel… Továbbiak »

Kedves Ferenc!
Igen, az új CSOK rendelet hatályba lépése óta nem minősül újnak az a lakás, ami másodízben kerül értékesítésre ingatlanforgalmazó által.

Tisztelt Szakértők!
Érdeklődni szeretnék, hogyan alakul az illeték mértéke az alábbi esetben?
– 35 év alatti magánszemély
– első lakást vásároln
– új lakás vállalkozótól
– 3 gyermeket vállaló CSOK igénybevételével
– az ingatlan értéke: 30.000.000 Ft
– nem lesz lakáseladás
Várom válaszát!

Kedves Kata!
Az új lakásvásárlás 15 millió Ft-ig illetékmentes, továbbá információink szerint a CSOK összege is levonható a forgalmi értékből, így 30 milliós érték esetén 5 millió forint után kell megfizetni az illetéket, melynek mértéke 4%. További pontos tájékoztatást ez ügyben a területileg illetékes NAV illetékfőosztályától kérhet!

Helló.
Érdeklődnék, hogy volna egy ingatlan, amit meg akarnánk vásárolni a nejemmel. 2015-ben lett építve és lett lakhatási engedély kérve rá, de számlával nem tudják bizonyítani az építést.
Ha most megvásárolnám az ingatlant, akkor jogosult lennék a 10 millióra? Van 2 gyerekem és 1 bevállalunk.

Kedves Péter!
Az Ön által említett lakóingatlan használtnak minősül a CSOK rendelet értelmében, így a használt lakásra vonatkozó támogatási összeg lenne igényelhető, ami 3 gyermek után 2.200.000 Ft. Használt lakás vásárlása esetén nincsen számlabenyújtási kötelezettség.

Tisztelt Válaszadó!
Második lakásként vásárolnánk új építésű társasházban egy 60 m2-es lakást. Az eddig igénybe vett szocpol 270 0E Ft, 3 gyermekünk van, így 7300 E Ft CSOK megillet, valamint igénybe vennénk a 10 M Ft hitelt is.
Kérdésem: a hitel folyósítása egy összegben történik-e és mikor, valamint a CSOK folyósítása mikorra várható?
A foglalót rövidesen át kell adnunk az építtetőnek, de a lakás építése kb. jövő év nyarán fejeződik be. Mi a biztosíték, hogy megkapjuk a kedvezményes hitelt és a CSOK-ot? Nem veszíthetünk, szeretnénk biztonságos üzletet kötni!
Válaszát várva, köszönettel: Ilike

Kedves Ilike!
Új lakás vásárlása esetén a támogatás és a hitel folyósítása a vételár utolsó részeként történik az eladó bankszámlájára. A CSOK kérelem benyújtására azonban csak akkor van lehetőség, ha az ingatlan rendelkezik már használatbavételi engedéllyel és albetétesített tulajdoni lappal. Viszont arra is figyelni kell, hogy a kérelem benyújtására a végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül van lehetőség, így 2017 nyarán várható befejezés esetén jelenleg csak előszerződést érdemes kötni.
A hitelintézeteknél tájékozódhatnak a CSOK jogosultságról, de biztosítékot egyik bank sem tud adni egy jövő nyáron esedékessé váló ügyletre vonatkozóan.

Kedves Szakértő!
Ha egy meglévő és két előre vállalt gyermekre vennénk igénybe a 10 milliós támogatást, akkor mikortól számít a 10 év, ameddig az új lakásban laknunk kell? A harmadik gyermek megszületésétől vagy a támogatás folyósításától? Illetve nagyobb (akár használt) lakásba költözés esetén sem adható el a 10 milliós támogatással vett ingatlan?
Köszönöm a segítségét!

Kedves Anna!
Információink szerint új lakás vásárlása esetén a támogatás folyósítását követő 10 évig kell életvitelszerűen a célingatlanban lakni.
A támogatási szerződés megkötését követő öt év elteltével lehetséges, hogy az új lakást eladja és helyette használtat vásároljon anélkül, hogy a kedvezményt visszafizetésére köteleznék. További feltétel azonban, hogy az újabb lakás hasznos alapterülete nagyobb legyen az eladottnál és legalább akkora értékű legyen, mint az eladott.

Szeretnék érdeklődni a CSOK igénybevételével kapcsolatosan. Hogy ha van egy 16 éves gyermek, valamint egy 1 éves és tervezünk még egy babát, akkor igénybe vehető a CSOK 10+10 millió, 3 gyermek után új lakás vásárlása esetén?
Előre is köszönöm!

Kedves Lilla!
Amennyiben a további, fenti bejegyzésünkben olvasható feltételek is teljesülnek, akkor igénybe vehető a 10 milliós CSOK. Arról, hogy mekkora összegű kamattámogatott hitelre jogosultak, Szakértőink az előzetes hitelbírálat elvégzése után tudnak pontos választ adni. Ehhez kérjük, keresse fel a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodát.

Tisztelt Cím! 3 gyermekünk van és 2015 november 30-án benyújtottuk CSOK igénylésünket meglévő családi házunk bővítésére, tetőtér beépítésre. (660.000 Ft-ot igényeltünk harmadik gyermekünk után, a banktól most kaptuk meg a jóváhagyó döntést.) Ez még tehát a 2016-os módosítás előtt hatályos jogszabály szerint kaptuk meg. Felmerült bennünk, hogy a hatályos Csok törvény adta lehetőséggel élve, a már eddig felvett állami támogatás (esetünkben 2 gyermekünkre már kaptunk 2006-ban megelőlegező szocpolt 2,5 M Ft értékben) és a 10 M Ft támogatás közötti különbséget új lakás vásárlására igénybe vegyük. Viszont ehhez előírás, hogy az új lakásban kell majd laknunk. Mit tegyünk? Inkább most ne… Továbbiak »

Kedves Péter!
A korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az új CSOK rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett új lakásban kell teljesíteni.

Tisztelt Uram!
Új lakás vásárlására szeretnénk 3 gyerekes CSOK-ot igénybe venni. Személyileg minden feltételnek eleget teszünk, a kiszemelt ingatlannal kapcsolatban lenne kérdésem. Az ingatlan építése engedélye 2007. decemberi keltezésű, az építési engedély egy beruházó cég nevére szólt. Időközben ettől a cégtől megvette egy ingatlanforgalmazó, akitől mi meg tudnánk venni az ingatlant. A lakás jelenleg szerkezetkész és még nincs meg a használatbavételi engedélye.
Véleményük szerint a fenti lakásra igénybe tudnánk venni az új lakásos CSOK-ot?
Válaszukat előre is megköszönve.
Üdvözlettel: Karolina

Kedves Karolina!
Amennyiben az ingatlant még a használatbavételi engedély megszerzése előtt szeretnék megvásárolni és a befejezéshez igényelni a CSOK-ot, az sajnos nem kivitelezhető, mert az építési engedély 2008. június 30. előtti. Ha az ingatlanforgalmazó fogja befejezni és a használatbavételi engedély megszerzése után vásárolják meg Önök, akkor véleményünk szerint jogosultak lehetnek a kedvezményre.

Üdv.
Azt szeretném kérdezni, hogy igényelhető-e a 10 milliós csok egy ingatlanra, ami 2010-ben új lakhatási engedélyt kapott?

Kedves István!
Új lakás vásárlása esetén nemcsak annak a feltételnek kell teljesülnie, hogy a lakóingatlan 2008. június 30. után kiadott lakhatási engedéllyel rendelkezzen, hanem egyéb követelményeknek is meg kell felelni. Ezekről IDE kattintva tájékozódhat.

Tisztelt Hitelnet!
Új lakást szeretnénk vásárolni Csok 10+10 segítségével. Önálló családi házat telekkel, összesen kb. 23 milló Ft-ért. Tudom, hogy a számlán a ház és telek árát külön kell feltüntetni, de a 10+10 csokot a teljes árra igénybe tudjuk venni, vagy a telek árát le nem fizethetjük a csokból? Kész ingatlan vásárlásról van szó, nem építkezésről.
A jogszabályban semmi ilyen infót nem találtam, csak a számlán való feltüntetésről.
Köszönöm a választ!

Kedves Bogi!
Új lakás vásárlásánál a 10+10 támogatás természetesen a telekárral növelt teljes vételárra igénybe vehető.

Kedves Hitelnet!
12 évvel ezelőtt új lakás vásárlásához 2 gyerek után SZOCPOL-t vettünk fel: 1.600 E + 400 E ÁFA visszaigénylés. A 10 év lejárt és most ismét új lakást szeretnénk vásárolni. Harmadik gyereket nem tervezünk. Kérdés, hogy fel tudjuk-e ismét venni a 2 gyerek után járó CSOK támogatást (Ha jól tudom 2.600 E Ft-ot), vagy a különbözetet? Ha a különbözetet, akkor az 1.000 E Ft vagy 600 E Ft.
Köszönöm.

Kedves László!
Új lakás vásárlása esetén a korábban kapott szocpol (1,6M Ft) és a 2 gyermek esetén jelenleg elérhető CSOK (2,6M) különbözetére, vagyis 1M Ft-ra lehetnek jogosultak, ha a további igénylési feltételeknek is megfelelnek, melyekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat.

174
0
Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x