CSOK új lakás vásárlásra 2021

Milyen célra igényelhető?

A CSOK új lakás vásárlása esetén a támogatás a vételár megfizetéséhez igényelhető ezért mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.
Amennyiben a a teljes vételár kiegyenlítésre került, CSOK igénybevételére utólagosan már nincs lehetőség.

CSOK új lakás vásárlásra

Mi minősül új lakásvásárlásnak CSOK szempontjából?

CSOK szempontjából az új lakás:

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy
 • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatósági engedélyeztetési eljárást támogató elektronikus rendszer, vagy – 2019. október 24. előtt tett bejelentés esetén – az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.

Fentieken túlmenően új lakásnak minősül a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 • az alapozási munkáktól kezdődően – kivéve ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható – újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, a fenti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan vásárolt lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a tulajdonszerzés mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül

 • az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
 • az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
 • olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege – ideértve a megelőlegezett kedvezményt is – új lakás vásárlása esetén

CSOK összege új építésü lakás vásárlása, építkezés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület (lakás / lakóház) CSOK összege
1 40/70 m2 600.000 Ft
2 50/80 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60/90 m2 10.000.000 Ft

A CSOK megelőlegezett formában – új lakás vásárlása esetén – legfeljebb 3 vállalt gyermek után igényelhető. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek vállalása esetén 4 év, 2 gyermek vállalása esetén 8 év, a 10 milliós támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül10 év.

A hasznos alapterületre vonatkozó előírásokat fenti táblázat is szemlélteti:

A kedvezménnyel vásárolható:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

új egylakásos lakóépület hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 70 m2
 • két gyermek esetén legalább 80 m2
 • három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formától függetlenül olyan

 • szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy
 • ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a CSOK-kal érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszinttől közvetlen bejárattal rendelkezik.

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

 1. a) előszoba, közlekedő,
 2. b) nappali,
 3. c) hálószoba,
 4. d) étkező,
 5. e) konyha, étkezőkonyha,
 6. f) fürdőszoba,
 7. g) WC,
 8. h) kamra, tároló,
 9. i) gardrób,
 10. j) mosókonyha,
 11. k) kazánhelyiség és
 12. l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

 1. a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 6.§ szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
 2. b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –
 3. ba) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,
 4. bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
 5. bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 6. bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

 1. a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, és
 2. b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –
 3. ba) a TBJ 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,
 4. bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,  
 5. bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy
 6. bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásvásárlás esetén:

 • A támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott vételárat az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. A vételár legfeljebb 10%-a teljesíthető készpénzben.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásvásárlás esetén

A CSOK kérelem új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül nyújtható be.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

CSOK folyósítása lakásvásárlás esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését és az önerő maradéktalan megfizetését követően, a vételár utolsó részeként, az eladó adásvételi szerződésben meghatározott számlaszámára, egy összegben történik.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • A támogatott személynek vállalnia kell, hogy az egyösszegű folyósítás előtt bemutatja az adásvételi szerződésben szereplő teljes vételárról, saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • A számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető a hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező lakás esetén az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral.

Amennyiben a támogatási szerződés jogszabályban meghatározott feltételeknek eleget tevő, építés alatt álló, új lakás megvásárlásához kapcsolódóan került aláírásra, akkor a támogatás folyósítására csak a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egyösszegben kerülhet csak sor.

Ebben az esetben a lakás lakhatási igények kielégítésére alkalmas állapotát a hitelintézet a CSOK folyósítását megelőzően ellenőrzi.

A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen a vásárolt lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A vásárolt lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal vásárolt lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek eseté?n

Új lakás vásárlása esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után utólagos támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

Segítünk az ügyintézésben

Kérje szakértőnk visszahívását, segítünk a CSOK és hitel ügyintézésben!

Visszahívást kérek

Új lakás vásárlásra elérhető CSOK támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • CSOK önkéntes visszafizetése után újra igényelhető új lakásra?
  A CSOK önkéntes visszafizetése után – újabb lakáscél esetén – van lehetőség a CSOK-ot újra igényelni a gyermekszám alapján járó maximális összegben. Ennek jogosultsági feltételeiről bővebb leírás IDE kattintva olvasható.…További részletek
 • Újépítésű lakás esetén van CSOK előírás Csok szobák méretére vonatkozóan?
  Új lakás vásárlásakor a szobák méretére vonatkozóan nincsen hasznos alapterület előírás. Az a feltétel, hogy a lakás rendelkezzen legalább egy, 12 m2-t meghaladó hasznos alapterületű szobával, ami a nappali is…További részletek
 • 2,4M Ft Szocpol után igényelhető CSOK különbözet új lakás vásárláshoz?
  Jogosult lehet az igénylő CSOK különbözetre új építésű lakás vásárlása esetén akkor is, ha korábban szocpolt vett igénybe. Új építésú lakás vásárlásához két gyermek után jelenleg 2,6M Ft összegű CSOK…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  192 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Tisztelt Hitelnet!
  Segítségüket szeretném kérni. 2014-ben szocpolt vettünk fel 3 meglévő gyermekünk után új családi ház építésére. Sajnos a használatbavételi engedélyünket megkaptuk 10 hónappal ezelőtt. Ha jól értesültem róla, így elestünk a 10 milliós támogatás különbözetétől, ami a gyerekek után járna, mivel a feltételeknek megfelelünk.
  Szeretnénk most a meglévő házunk mellé megvásásrolni legalább egy 60 m2-es lakást. Ebben az esetben megkapnánk a 10 milliós támogatás különbözetét? Mivel ha jól tudom, az új lakásban kell 10 évig életvitelszerűen laknunk, de akkor mi van a régi szocpollal? (mivel ott is ugyanez volt a feltétel és ezt 2014-ben vettük fel).
  Vagy akkor ez sem jár nekünk?
  Segítségüket előre is köszönöm!
  Üdv. Zsuzsa

  Tisztelt Hitelnet,
  Egy olyan lakást szeretnék vásárolni, melynek építését még el sem kezdték. A vásárláskor (várhatóan 1-2 héten belül) ki kell fizetnem 10% előleget, és az építés során folyamatosan merül majd fel költségem. Az lakást egy vállalkozótól veszem, nem én építtetem, és a telek sem az én tulajdonomban van. Használatba vételi engedélye várhatóan 2017. februárjában lesz.
  Én most meg tudom igényelni a CSOK-ot új lakás vásárlására, vagy ilyenkor új lakás építésének számít ez az ügy? Fontos, hogy nem én építtetem a lakást, és nem is láttam/látok építési engedélyt vagy egyéb dokumentumot.
  Válaszát előre is köszönöm!
  Tisztelettel: Klaudia

  Tisztelt Hitelnet!

  Szeretnénk igényelni a 10+10 millió forintos támogatást.Családom 5 fős 43 és 50 éves szülők vagyunk,19,13 és 3 éves gyermekekkel.Jelenleg vidéken élünk,de Budapestre szeretnénk költözni.
  Nem teljesen egyértelmű nekünk a tájékoztatás.
  Jól gondolom-e hogy először a vásárolandó lakást vagy házat kell megtalálnom,utána tudok intézkedni Bankban?Viszont ha találok lakást akkor azt le kell foglalózni,amelyhez tehát kell saját tőke is.
  Ha új házat szeretnék építeni,ahhoz is igénybe tudom venni a támogatást?
  Mennyi idő annak az elintézési ideje amíg támogatáshoz jutok?
  Igényelheti-e az is a CSOK-t akinek személyi hitele van?

  Köszönettel

  Tisztelt Hitelnet!
  3 gyermekem van (3, 9, 11 évesek), családi házban élünk, amire még van egy pár év államilag támogatott hitel. Igényelhető-e a 10+10 millió Ft-os csok, ha új lakást vásárolnék?
  Köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  Most vásárolunk egy (használt) házat a régi CSOK alapján 2 milliós támogatással.
  – Ha később új házba költöznénk a meglévő három gyermekkel, akkor ha visszafizetem a mostani 2 milliós támogatást – az esetleges büntetőkamatokkal együtt – akkor jogosult lennék-e az új 10 milliós támogatásra új lakás vásárlása esetén?
  – Ha nem fizetem vissza, akkor jogosult lennék-e a különbözetre (8 milliós támogatásra) új lakás vásárlása esetén, illetve hogyan lehet megoldani, hogy a CSOK feltételek szerint a támogatott lakásban kell laknom, de ebben az esetben két lakásra is lenne CSOK támogatás.
  Köszönettel:
  Pál

  Üdvözlöm!
  Találtunk egy olyan 2009-ben épült új házat, aminek még nincs meg a használatbavételije (vásárlás esetén fejezi be az építtető). A telek magánszemély néven van. Viszont a ház vállalkozói tulajdonban van jelenleg. Azt az információt kaptuk, hogy ha a telket külön megvesszük és a nevünkre íratjuk, utána a vállalkozótól megvehető 10 Milliós CSOK-ra a ház.
  Kérdésem, ez valóban járható út így?

  Tisztelt Szakértő!
  Olvastam a válaszát “Mi minősül új lakásnak” Válaszában kitér egy olyan megfogalmazással, amely alapján új lakásként van nyilvántartva egy ingatlan, amennyiben azt gazdasági társaság építtette,s melyet maximum 3 éven keresztül bérlakásként használtak, majd az első alkalommal történő értékesítés ezután következik.
  Kérdésem: Hol lehet kiolvasni ezt a 3 év bérbeadást?
  A Cég aki értékesítené a ingatlanokat építési vállalkozótól vette meg 2009-ben új lakásként tovább értékesítési célból, de mivel a értékesíteni nagyon alacsony áron lehet, ezért bérbe adtuk a lakásokat magánszemélyeknek, cégeknek 2012-től. Ebben az esetben nem felel meg az új lakás feltételének?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Köszönettel: Magdi

  Tisztelt Szakértő!
  Érdeklődöm, hogy igenybe vehető-e a 10 millió Ft-os Csok új második lakás vásárlásához abban az esetben, ha 3 kiskorú gyermekünk van, 40 és 41 évesek vagyunk, és van a nevünkön már lakóingatlan, amit nem tudunk eladni.

  Tisztelt Szakértő!
  Szeretnénk megvenni egy ikerház felet közvetlenül az építtető cégtől. 3 gyermekünk miatt jogosultak lennék a 10 milliós CSOK támogatásra, azaz csak 6,2 MFt-ra, mert korábban szocpol támogatást kaptunk a jelenlegi lakásunkra. Az ikerház ára 36 MFt lenne, melyből 11 MFt a telekár. Jelenlegi lakásomat kb. 25 MFt-ért tudnám eladni és a teljes árat az új lakás megvásárlására fordítanám. Ha jól értelmezem, akkor a CSOK nem vehető igénybe telekár kifizetésre, tehát az eladott lakásból befolyt pénzt kellene a telekárra fordítani. Megtehetem-e ezt, ha a jelenlegi lakásunkra az államnak elidegenítési és terhelési tilalma van bejegyezve a szocpol miatt?
  Köszönöm előre is válaszát.
  Tisztelettel,
  Péter

  Tisztelt szakértő!
  Édesanyám tavaly hitelre vásárolt egy régi kertes házat! Mi jelenleg albérletben élünk a férjemmel!
  Mi a teendőm akkor, ha édesanyám felajánlotta, hogy beépíthetjük az ő házának a tetőterét és akkor oda költözhetnénk a családdal! Pocakban az első gyermek! Szívesen bevállalnánk összesen 3 gyermeket! Hogy igényelhetem a CSOK-ot? Milyen papírok kellenek hozzá? Kell, hogy nekem is tulajdonrészem legyen a bővítendő ingatlanban? Ez ilyenkor újnak számít, vagy használtnak?
  Válaszát előre is köszönöm!
  Viktória

  Tisztelt Szakértő!
  46 éves vagyok élettársammal élek együtt, Ő 32 éves, három gyereket nevelünk közösen (az előző kapcsolatomból kettőt, 18 évesek és egy közöst ő 4 éves). A volt házasságom alatt felettünk a volt feleséggel 2.2000 Ft szocpolt. A volt feleség lakik a lakásban. (nem tudom kirakni…) A lakás 60 %-ban az én nevemen van. Jogosult lehetek a támogatásra és milyen mértékben (új vásárlásában gondolkodnánk plusz a kedvezményes hitel igénybevételével). Az élettársam nevén nincs lakás.
  Köszönöm a felvilágosítást!

  Az lenne a kérdésem, hogy jelenleg 2 gyermekünk van, akikre új lakás vásárlásnál igénybe vettük a szocpolt (11 és 6 évesek), 3. gyermekünkkel 26 hetes terhes vagyok. A jelenlegi lakásunk értékesítése után, új lakás vásárlására jogosultak vagyunk a már igénybe vett szocpol összegével csökkentett 10 millió forint CSOK összegére?
  Köszönettel.

  Tisztelt Szakértő!
  Teljesen új építésű társasházban szeretnénk megvásárolni CSOK igénybevételével a 80 nm-esnek hirdetett lakást. Meglévő 3 kisgyermek, feltételek rendben lennének, viszont a Nemzetgazdasági Minisztériumi Tájékoztatóban részletesen szerepel, mi tartozik bele a hasznos nm fogalmába. A lakáson belül fszt 48,3 nm + tetőtér 22 nm és terasz tartozik. A tetőtéren belül a 190 cm belmagasságot hogyan kell érteni? Átlag vagy külön lemérendő mennyi nm felel meg 190 cm belmagasságúnak?
  Másik kérdés a visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozik. A lakás vételára 21,5 M Ft. Olvastam, hogy 10 M Csok támogatás nem illetékköteles, de olvastam azt is, hogy jogi személytől megvásárolt teljesen új lakás 15 M Ft-ig illetékmentes. A 21,5 M vételárnak akkor 6,5 M után kell megfizetni a 4 %-ot, vagy a 10 millió levonása után már nincs is illetékalap?

  3 gyermeket nevelek egyedül, jelenleg gyesen vagyok. Ha el tudnék helyezkedni és meglenne a 180 napos munkaviszonyom, új lakásvásárláshoz igénybe tudnám venni a csokot? Jelenleg Eszközkezelőtől bérlem a lakásomat, és mivel állami kezességvállalt hitelem volt, így ebből adódóan a NAV felé is van tartozásom. Ez kizáró ok lehet? A hitelem teljes mértékben lezárt.
  Válaszát előre is nagyon köszönöm!

  Üdvözlöm!
  A férjemmel 2015 márciusában vettünk egy új lakást, melyre igénybe vettük a szocpolt is. Van 2 gyermekünk és vállaltuk a 3. gyermeket is. Ilyen esetben jogosultak vagyunk valamennyi összegre? A házon van hitel is. Esetleg arra igényelhető valamennyi összeg vagy pár hónap miatt lecsúsztunk a 10 milliós összegről?

  Üdvözletem!
  Az lenne a kérdésem, hogy jogosultak vagyunk-e a feleségemmel a CSOK-ra, ha már van a nevünkön egy családi ház? Egy új lakás vásárláshoz szeretnénk felvenni a támogatást.
  Előre is köszönöm a válaszát!

  Kedves Szakértő!
  Szeretném megtudni, mekkora minimum önerővel lehet új lakást vásárolni? Ha igénybe vennénk a 10 milliós csok és a 10 milliós csok-hitel lehetőséget is, akkor egy 20 milliós új lakást tudnánk önerő nélkül is vásárolni?
  Ha a meglévő házunk mellé építenénk egy új házat, ami megfelel a lakhatósági feltételeknek, akkor arra is igényelhetjük a 10+10 szocpolt? Ekkor a szükséges min. önerő mekkora, ha a banknak a bekerülési költséggel 100%-ban elszámolunk?
  Ha a meglévő házunk tetőtérbe építenénk egy új lakrészt, ami megfelel a lakhatósági feltételeknek, akkor ahhoz, hogy igényelni tudjuk a 10+10 szocpolt mekkora hasznos alapterület kell (60 vagy 90 nm)? Ebben az esetben a fogyasztások mérhetősége mit jelent? Elegendő. ha a meglévő mérők vannak a szolgáltatóknál bejelentve, és az új lakrész fogyasztása csak almérőkkel mérhető? Vagy önálló mérőket kell hitelesíttetni a szolgáltatókkal?
  Várom válaszát,
  Tibor

  Tisztelt Szakértő!
  2013 óta vagyunk házasok a feleségemmel, 2016 májusában várjuk második gyermekünket. Feleségem hiteltartozás miatt BAR listára került, sajnos jelenleg nem áll módunkban rendezni a tartozását.
  Új lakás vásárlását tervezzük. Szeretném megtudni, hogy megkaphatjuk-e a támogatást a gyermekek után, ha a leendú ingatlan csak az én tulajdonomat fogja képezni? Ha az említett verzió nem kivitelezhető, akkor milyen módon juthatnánk a csok-hoz?
  Válaszát köszönöm.

  Tisztelt Szakértő!
  A férjemmel 3 gyermeket nevelünk 11, 17, 21 évesek. A 21 éves lányunk egyetemen, nappali tagozaton tanul. Több éves munkaviszonyunk van. Lakástulajdonnal rendelkezünk. Szocpolt. kaptunk már két gyerekre 400.000 Ft-ot. Igényelhetjük-e a CSOK új építésű lakás vásárlására a 10 millió támogatást? Vagy kizáró ok a lakástulajdon?
  Segítségét előre is köszönöm!

  Üdvözlöm!
  Érdeklődni szeretnék mi számít újépítésű háznak? A másik kérdés: válófélben vagyok, de együtt élek a mostani párommal, van 3 gyermekem a Férjemtől! Ilyen esetben mi vonatkozik rám/ránk? Mind a két félnek kell a TB jogviszony vagy elegendő az egyikünknek?

  Tisztelt Válaszadó!
  Érdeklődnék, hogy egy most induló projektnél, amit várhatóan jövő év áprilisában fejeznek be és mondjuk július-augusztusi hónapban kapja meg a használatbavételit, mikor kell végleges adásvételit kötni az építtetővel?
  Lehet még idén is és adásvételit követően 120 napon belül beadni az 10 milliós igénylést? Vagy csak 2017 tavaszán, amikor már közelit a használatbavételi igénylés?
  Üdvözlettel.
  Balázs

  Kedves Szakértő!
  Szeretném megtudni, mekkora minimum önerővel lehet új lakást vásárolni? Ha igénybe vennénk a 10 milliós csok és a 10 milliós csok-hitel lehetőséget is, akkor egy 20 milliós új lakást tudnánk önerő nélkül is vásárolni?
  Ha a meglévő házunk mellé építenénk egy új házat, ami megfelel a lakhatósági feltételeknek, akkor arra is igényelhetjük a 10+10 szocpolt? Ekkor a szükséges minimum önerő mekkora, ha a banknak a bekerülési költséggel 100%-ban elszámolunk?
  Ha a meglévő házunk tetőtérbe építenénk egy új lakrészt, ami megfelel a lakhatósági feltételeknek, akkor ahhoz, hogy igényelni tudjuk a 10+10 szocpolt mekkora hasznos alapterület kell (60 vagy 90 nm)? Ebben az esetben a fogyasztások mérhetősége mit jelent? Elegendő. ha a meglévő mérők vannak a szolgáltatóknál bejelentve, és az új lakrész fogyasztása csak almérőkkel mérhető? Vagy önálló mérőket kell hitelesíttetni a szolgáltatókkal?
  Várom válaszát,
  Tibor

  Tisztelt Szakértő!
  Új építésű ingatlant vásárolnánk, a használatbavételi engedély 2015. novemberben lett kiadva, az eladó viszont magánszemély. Ebben az esetben ez használt vagy új lakásnak minősül?
  Válaszát előre is köszönöm.
  J

  2007-ben vásároltunk új építésű lakást, 3 gyermek után igényeltünk 3,8 millió szocpolt. Most milyen módon tudnánk az új szocpolt (CSOK) igénybe venni akkor, ha egy új lakást vásárolnánk!? Ugye most már a 3 gyerekre 10 millió jár! Ezt vagy a maradék összeghez (~6,2 millió) hogyan lehetne hozzájutni?
  Köszönöm a válaszát.

  Tisztelt Hitelnet!
  Csak új lakás vásárlására vagy új ház építésére is lehet igényelni a 10+10 M-s lehetőséget? Ha igen, önerőként meg kell lennie máris az építési teleknek?
  Köszönöm szépen.
  Andi

  Tisztelt Hitelnet!
  Kérdésem a következő lenne. 3 kiskorú gyerekünk van, akikre 2003-ban 2 gyerekre megelőlegező, 2006-ban hitelcsökkentőként igénybe vettük a szocpolt. Nem világos számomra az új lakás fogalma, eltérő véleményeket olvastam. A tetőtér beépítésére igénybe vehetem a csok-ot, 10 millió mínusz-a már igénybe vett szocpol összeget? Mi a feltétele? A saját tulajdonunkban lévő ház tetőterét be lehet építeni külön lakrészként? Kell külső elkülönített bejáró (vagy közös belépőből nyíló), külön közmű mérők? (konyha, fürdő, wc, szoba nem gond). A saját tulajdonra igényelhetem?
  Köszönöm válaszát.

  Tisztelt Hitelnet!
  A férjem nevén jelenleg van egy ingatlan, melyet OTP-s hitelből vásároltunk. Ha szeretnénk igényelni a 10+10M-s CSOK-ot, akkor a jelenlegi hitel hátralevő összegét kifizethetjük-e a 20M-ból, és a fennmaradó összegből pedig vennénk egy új ingatlant?
  Jól értelmezem, hogy két feltételnek kell megfelelnie az ingatlannak ahhoz, hogy Újnak számítson:
  – 2008. június 30. után kapott használatbavételi engedélyt
  -A vonatkozó kormányrendelet szerint vásárlás szempontjából újnak az a lakás minősül, melyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és
  melyet első alkalommal értékesítenek természetes személy részére,
  melyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

  Tisztelt Szakértő!
  Jelenleg egy 80 m2-es régi házban lakunk, melyhez 2 toldás és egy melléképület csatlakozik.
  Kérdésem az lenne, ha elbontjuk a két toldást és a melléképületet, és hozzátoldunk egy új komfortfokozatú lakórészt (külön fürdőszoba konyha, lakószoba, fűtés a régi háztól), de közös lenne a tető, az új építésnek számít-e vagy csak bővítésnek.
  Így a kapott összterület 160 m2 lenne, a végeredmény ugyanaz mint a ráépítés vagy a tetőtér-beépítés. csak nem felfelé. hanem oldalra építkeznénk.

  Tisztelt Hitelnet.hu!
  Azt szeretném kérdezni, hogy akkor most mi számít új lakásnak?
  Máshol azt olvastam, hogy a 2008. július 1-jén vagy később kiadott építési engedéllyel rendelkező összkomfortos lakás, az oldalukon viszont ez olvasható: “melyet első alkalommal értékesítenek természetes személy részére”
  Fontos lenne a kérdés, mert az általunk kiszemelt lakás építési engedélye 2008. előtt lett kiadva, de új, nem volt még használva és a fővállalkozótól vásárolnánk.
  Elnézést, ha már volt ilyen kérdés.
  Előre is köszönöm a választ!

  Üdvözlöm.
  Szocpolt szeretnénk igénybe venni feleségemmel. Van egy 15 éve vásárolt építési telek az én nevemen, ide szeretnénk egy házat felépíteni. Ezt a területet pár éve Kecskemét belterületébe vonták, rengeteg új ház épül erre, de csatornahálózat nincs kialakítva, tehát a szennyvízelvezetés csak derítővel, vagy úgynevezett házi szennyvíztisztító berendezéssel oldható meg.
  Kérdésem az lenne, hogy igénybe vehetjük-e a szocpolt így, vagy ha nem, milyen megoldás létezik, hogy megkapjuk. Az OTP-nél év elején azt mondták, hogy igen, most, hogy a tervezés fázisában bementünk újbóli érdeklődésre már azt a választ kaptuk, hogy nem.
  Válaszát előre is köszönöm.

  192
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x