CSOK új építésű lakás vásárlásra 2019-ben - Hitelnet.hu

CSOK új építésű lakás vásárlásra 2019-ben

Mi változott 2019-ben?

A rendelet legutóbbi, 2018. március 15.-től hatályos – új lakásvásárlást érintő – módosításai a következők:

CSOK összegének meghatározása

Ha az igénylő számára kedvezőbb, úgy a CSOK összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban támogatást vett igénybe. Ebben az esetben a CSOK-ból nem kell levonni a korábban kapott támogatás összegét.

Adminisztratív terhek csökkentése

Bevezetésre kerül a nyilatkozati elv, vagyis a támogatott személyeknek nem kell benyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:

 • erkölcsi bizonyítvány
 • nemleges adóigazolás
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • születési anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági ítélet elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • gyámhatóság engedélyező határozata örökbefogadás esetén
 • gyámhatóság kirendelő határozata gyámság fennállása esetén
 • gyermek adóigazolványa
 • oktatási intézmény igazolása arról, hogy az igénylő közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulója
 • orvos szakértői szerv igazolása megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Fenti dokumentumok helyett elegendő lesz, ha az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az abban foglalt feltételek teljesüléséről, vagyis

 • a büntetlen előéletről
 • a köztartozás mentességről
 • a házastársi kapcsolatról
 • a gyermek születéséről
 • elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről
 • az örökbefogadásról
 • a gyámság fennállásáról
 • a gyermek adóazonosító jeléről
 • az igénylő közép vagy felsőfokú oktatási intézmény tanulói jogviszonyáról
 • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról

Az igénylő választhat, hogy nyilatkozatot tesz vagy továbbra is benyújtja a jogszabályi feltétel alátámasztására szolgáló dokumentumokat. Nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok valódiságtartalmát az állami adóhatóság (NAV) ellenőrzi!

Megelőlegező CSOK igénylésének változása

Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén nem lesz szükség a járási hivatal által kiállított hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú állami támogatással.

Külföldről hazatérők TB jogviszony igazolása

Azok az igénylők is jogosultak lehetnek a támogatásra, akik a CSOK kérelem benyújtásakor még nem rendelkeznek magyar TB jogviszonnyal, hanem keresőtevékenységük alapján még valamely másik EGT állam TB rendszerének hatálya alatt állnak és ezt az illetékes külföldi hatóság által igazolják, továbbá teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül magyar TB jogviszonyt létesítenek.

CSOK kérelem benyújtására vonatkozó határidő

Az adásvételi szerződés megkötésétől számítva 180 napjuk lesz az igénylőknek a CSOK iránti kérelem benyújtására.

Gyorsabb bírálati idő

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásvásárlás esetén 30 napon belül el kell bírálniuk.

Bekerült a rendeletbe az egylakásos lakóépület fogalma

Egylakásos lakóépület: a tulajdoni formájától függetlenül olyan

a) szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b) ikerház, vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

Mi változott 2017-ben?

2017 január elsejétől az új építésű lakás vásárlására vonatkozó CSOK feltételek nem változtak. A rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos módosításai a következők:

Új lakás vásárlása esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt is benyújtható a CSOK kérelem

A CSOK kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel (vagy az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó megfelelő igazolással) rendelkező, olyan új lakás vásárlásához is igényelhető a kedvezmény, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek, valamint amely használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik. A folyósításra azonban kizárólag a használatbavételi engedély megszerzése után, egy összegben kerülhet sor.

Szeptember 16. előtt a pénzintézetek a CSOK kérelmet csak abban az esetben fogadhatták be, ha a vásárolandó lakásra kiadták már a használatbavételi engedélyt. A módosításnak köszönhetően lehetőség nyílt a tervező asztalról történő vásárlásra.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás vásárlás esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Újabb kivétel a bentlakási kötelezettségre vonatkozóan

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.

CSOK osztatlan közös tulajdonú új lakás vásárlásához használati megállapodással

Osztatlan közös tulajdonú új építésű lakóingatlan vásárlásához is igényelhető a CSOK, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll.

Új igénylés nyújtható be elutasított kérelmek esetén 2016 január 1. után elutasított kérelmek esetén új igénylést nyújthatnak be azok, akik kérelmét az alábbiak miatt utasították el:

 • Nem feleltek meg az osztatlan közös tulajdonnal összefüggésben előírt feltételeknek. Most már használati megállapodással rendelkező osztatlan közös tulajdonú lakóingatlanok vásárlására is igényelhető a támogatás!

Gyermek fogalma

A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít. Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:

 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt lévő gyermek után is igényelhető.

Milyen célra igényelhető?

Magyarország területén

 • új lakóingatlan vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez
 • új lakóingatlan építése esetén a bekerülési költség megfizetéséhez.

Új lakás fogalma

a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

 • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
  • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
  • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
  • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
  • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
  • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
 • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás

Milyen további előírásoknak kell teljesülni új lakás vásárlása esetén?

Az új lakás 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy
a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik s
a lakást gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.

CSOK összege új lakás vásárlása esetén

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Ha a feltételeknek megfelelő igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a háztartásában nevelt gyermeke után folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Maximális alapterületre vonatkozó korlátozás nincsen!

Hasznos alapterületa lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek − az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint számított − hasznos alapterületének összege:

 • előszoba, közlekedő,
 • nappali,
 • hálószoba,
 • étkező,
 • konyha, étkezőkonyha,
 • fürdőszoba,
 • WC,
 • kamra, tároló,
 • gardrób,
 • mosókonyha,
 • kazánhelyiség és
 • egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztartásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg
 • legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén
 • fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb három gyermek vállalása esetén

Kik igényelhetik a támogatást?

CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Hány gyermek után igényelhető a megelőlegező CSOK?

Új lakás vásárlása esetén:

 • Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három,
 • Egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettő,
 • Kétgyermekes fiatal házaspár egy gyermek születését vállalhatja.

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő

 • a 600.000 Ft illetve 2.600.000 Ft összegű támogatás igénybevételekor:
  • 1 gyermek esetében 4 év,
  • 2 gyermek esetében 8 év,
 •  a 10.000.000 Ft összegű támogatás igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

Megelőlegezett CSOK esetében a hitelintézetnek azon kérelmet el kell utasítania, ahol nyilvánvalóan lehetetlen (pl. az igénylők életkora miatt) a gyermekvállalás!

CSOK utóbb született gyermek után

Amennyiben a meglévő gyerek/gyerekek mellé utóbb újabb gyermek születik, vagy fiatal házaspárok esetén a vállalt gyerekeknél több gyermek születik, az újonnan született gyerek után nem jár többlettámogatás.

A nagyobb összegű támogatásra csak akkor van lehetőség, ha az igénylők újabb új lakást építenek, vagy vásárolnak.

CSOK igénylés feltételei a célingatlanra vonatkozóan:

 • Az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
 • A vásárolandó lakás vételárára vonatkozóan nincsen korlátozás.
 • A megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Ha a CSOK kérelem benyújtása előtt a kiskorú gyermek az elhunyt szülő után ingatlan tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít vagy vásárol, a CSOK-kal érintett lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A folyósítást követő 90 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

CSOK igénylés személyi és egyéb feltételei:

 • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
 • TB jogviszonyra vonatkozó előírás:

1) Egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 5.§ szerint biztosított – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt , és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

2) Három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –  vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,  és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, vagy

bc) kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

Az 1) bekezdés a) pontban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a kérelem benyújtásának időpontjában kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válik.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

 • Lakástulajdonra vonatkozó korlátozás nincsen
 • A CSOK igénylését megelőző 5 évben eladott lakóingatlanok eladási árát nem szükséges a CSOK-kal érintett lakóingatlan vételárába beforgatni.
 • A CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • A támogatott személy a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscsere esetén a vételár-különbözetet az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető.
 • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
  • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
  • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
  • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
  • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
  • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
  • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.

Számlabemutatásra vonatkozó feltételek

 • Legkésőbb a CSOK folyósításáig be kell mutatni az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított – a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó – számlákat.
 • A számla kibocsátójának a hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett működő adóalany nyilvántartásban kell szerepelnie. Ellenkező esetben a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt.

CSOK kérelem benyújtásának határideje új lakásnál

Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül.

CSOK folyósítása új lakás vásárlásnál

Új lakás vásárlása esetén a folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik

Lakásvásárlási kölcsön nélkül is igénybe vehető a CSOK?

A hitelintézet a CSOK nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylő a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – kölcsön igénybevétele nélkül meg tudja valósítani.

Ha lakáscélját az igénylő kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a CSOK abban az esetben igényelhető, ha a hitelintézet az igénylőt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.

Ha a támogatott személy a lakáscélját a saját erőn és a CSOK-on felül hitelintézeti kölcsön igénybevételével valósítja meg, és a CSOK-ot és a hitelintézeti kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, a támogatott személy a CSOK-ot nyújtó hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a CSOK folyósítását megelőzően történik.

Legfrissebb bejegyzések szocpol témában:

kalkulátor

Babaváró hitel kalkulátor

Akár kamatmentes hitel ingatlanfedezet nélkül

Tovább a Hitelkalkulátorhoz

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 25. szerda

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA


Hozzászólások

Vivien szerint:

2019-08-05 - 12:23

Tisztelt Szakértő!
A Férjemmel egy 60 nm-es könnyűszerkezetű, egyszintes, kulcsrakész állapotú házat szeretnénk építettni, a Férjem szüleinek telkén, ahol már van egy 100 nm-es ház.
Gyermekünk még nincsen, 2 vállalt gyermekre szeretnénk a CSOK-ot és a hozzátartozó támogatott lakáshitelt megigényelni és még a Babaváró hitelt is szeretnénk felvenni.
Kérdésem az lenne, hogy megvalósítható lenne ez a beruházás a CSOK és a hitelek igényvevételével?
Köszönettel,
Vivien

Hitelnet.hu szerint:

2019-08-07 - 13:38

Kedves Vivien!
Kérjük, töltse ki online adatlapunkat és a további részletek ismeretében Szakértőink személyre szabott, díjmentes tájékoztatást készítenek Önöknek. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is.

Zsuzsa szerint:

2019-04-01 - 17:47

Generál kivitelező által épített új ikerház esetén mikor kell a kérelmet benyújtani?

Hitelnet.hu szerint:

2019-04-02 - 14:16

Kedves Zsuzsa!
Elsődleges kérdés az lenne, hogy Önök egy generálkivitelező által épített új házat vásárolnak vagy generálkivitelezőve éptítkeznek. Mindkét esetben más az igénylés módja. További, pontos tájékoztatáshoz azonban javasoljuk a lakóhelyükhöz legközelebbi Hitelnet irodával való egyeztetést. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Ágnes szerint:

2019-02-17 - 22:54

Ha nincs elég készpénzünk, és új lakás vásárlására nem elég a 10 millió CSOK és a 15 millió kedvezményes hitel, kaphatunk még ezen felül hitelt? Másfél millióról lenne szó. A kalkulátor olyan összeget adott ki, amit tudunk fizetni, és elvileg megkapnánk, de jobban szeretnék szakértőtől választ kapni, nem egy géptől.
Köszönöm!

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-26 - 14:17

Kedves Ágnes!
Megfelelő jövedelem- és ingatlanfedezettség esetén van lehetőség további piaci kamatozású lakáshitel felvételére. Javasoljuk, hogy töltse ki online adatlapunkat és az előzetes hitelképesség megállapítása érdekében Szakértőink felveszik Önnel a kapcsolatot. Ezt követően személyre szabott tájékoztatást tudunk adni. Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézést is!

Tímea szerint:

2019-02-07 - 11:24

Nagykorú kedvezményezett gyermeknek be kell-e jelentkeznie az új lakás szerinti lakcímnyilvántartásba?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2019-02-12 - 14:54

Kedves Tímea!
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a támogatott személyeknek és a gyermekeknek, akikre tekintettel a kedvezmény folyósításra került, a támogatás igénybevételével vásárolt lakásban a támogatás folyósítását követő 90 napon belül állandó lakóhelyet kell létesíteni, ami a lakcímkártya bemutatásával igazolni szükséges. A nagykorú gyermek azonban bármikor elköltözhet a támogatott ingatlanból.

Karolina szerint:

2019-01-28 - 12:45

Tisztelt Szakértő!
Új építésű lakást szeretnék vásárolni. Önrész 20% a rendelkezésemre áll, a többit (kb. 14-15 MFt) hitelből szeretném megoldani.
A lakás jelenlegi ára ez év december 31-ig, 5%os áfával van számolva. Jövő évi kifizetésekre már az akkor aktuális áfa, tudomásom szerint 27%, fog vonatkozni, így a lakás többe fog kerülni. Érdemes lenne idén, az alacsonyabb áron kifizetni. Ahogy több oldalon is olvastam, lakáshitel kifizetése használatbavételi engedélyhez kötött, ami csak jövőre lesz meg. Van-e lehetőség idén felvenni hitelt a még fel nem épült lakásra?
A hitelbírálatnál számít-e, hogy jelenleg külföldön dolgozom és külföldi számlára kapom a fizetésemet? Előre láthatólag szeptemberben hazaköltözöm. Munkahelyem lesz, jelenleg passzív állomnyban vagyok a korábbi otthoni munkahelyemnél, visszavárnak.
Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelettel: Karolina

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-28 - 13:11

Kedves Karolina!
Új építésű lakás vásárlása esetén a hitel folyósítása minden esetben a használatbavételi engedély megszerzése és az albetétek kialakítása után történhez, ezért arra sajnos nincs lehetőség, hogy a lakáshitel ezt megelőzően folyósításra kerüljön.
A hitelfelvétel során külföldi munkaviszonyból származó, külföldi bankszámlára érkező munkabér is elfogadható.
Személyre szabott, díjmentes tájékoztatáshoz kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban díjmentesen vállaljuk a teljes körű hitelügyintézést is!

Ramóna szerint:

2019-01-16 - 08:23

Üdvözlöm!
Az lenne a kérdésem, hogy új építésű ingatlant szeretnénk vásárolni. Az ingatlan ára 29 millió Ft. A meglévő 2 gyermekre igényelhetem-e a Csokot és a szocpolt önerő nélkül, mert az sajnos nincs.
Köszönöm válaszát!

Hitelnet.hu szerint:

2019-01-16 - 08:26

Kedves Ramóna!
Új építésű lakóingatlan vásárlásához 2 gyermek után 2.600.000 Ft összegű CSOK vehető igénybe. Mivel megfelelő jövedelemfedezettség esetén is az ingatlan forgalmi értékének legfeljebb 80%-a vehető fel hitelként, ezért önerő nélkül adott esetben sajnos nem valósulhat meg a vásárlás.

Zoltán szerint:

2018-12-20 - 11:50

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Új építésű lakást vásároltunk, melyhez az önerőt már befizettük, a fennmaradó 20 millió forintot pedig Csok 10+10-ből kívánjuk finanszírozni. Ehhez a támogatási szerződést és a hitelszerződést már megkötöttük, jelenleg a folyósítási feltételeknek igyekszünk megfelelni. Ezek közül az egyik a számla (számlák) benyújtása a bank felé a 16/2016-os kormányrendelet 44. paragrafusa alapján. Ezt a bank és az ügyvédünk eltérően értelmezi. Előbbi a vételár előlegekről kapott számlákon is kérné a telekár – vételár előleggel arányos – feltüntetését, míg utóbbi szerint elegendő a telekárat a végszámlán (egy összegben) feltüntetni. Kérdésem, hogy mi a gyakorlat? Kérheti-e a bank a telekár ilyen részletes feltüntetését? A kormányrendelet nem konkretizálja, hogy előleg vagy végszámláról van-e szó.
Válaszukat köszönöm:
Zoltán

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-21 - 09:10

Kedves Zoltán!
Minden számlán, amelyen telekhányad fizetés is történik, meg kell bontani ennek megfelelően az összeget.

Barbara szerint:

2018-12-12 - 12:45

Tisztelt Szakértő!
Az én esetemben telekkel együtt történik az új ingatlan vétele, amely esetben 5% áfa van. (Ez egy két lakásos társasház.) Ha ez megbontásra kerül telekre és lakásra, és az is nettó bruttóra, ott felmerül az a probléma, hogy a NAV értelmezheti úgy is, hogy külön van egy telek eladás aminek viszont 27% az áfája, és külön a lakásé.
Ebben az esetben a telek hány százalékos áfa alá tartozik?

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-13 - 12:31

Kedves Barbara!
Az adásvételi szerződésben a telek és a felépítmény értéke egyaránt 5% ÁFÁ-val kerül feltüntetésre. Az adásvételi szerződésből ki fog derülni a NAV számára is, hogy nem külön telekvásárlás történt.

Attila szerint:

2018-12-10 - 17:13

Tisztelt ügyintéző!
8 éve házastársak vagyunk, van két gyermekünk, dolgozunk mindketten 3 hónapja. Szeretnénk harmadik gyermeket is és új ház vásárlásában gondolkodunk. Nekünk a 10 milliós csokra lenne szükségünk, hitelre nem. 40 évesek vagyunk.
Igénybe vehetjük?
Köszönettel!
Attila

Hitelnet.hu szerint:

2018-12-12 - 14:29

Kedves Attila!
Vállalt gyermek után csak akkor lehetnek jogosultak megelőlegező CSOK-ra, ha a támogatás iránti kérelem benyújtásakor legalább egyikük még nem töltötte be a 40. életévét. A magzat a betöltött 12. terhességi hét után már meglévő gyermeknek számít. Ez esetben nincsen életkorra vonatkozó korlátozás. A további feltételekről fenti bejegyzésünkből tájékozódhat. További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!

Dóra szerint:

2018-10-09 - 10:47

Tisztelt Hitelszakértő!
2017-ben vásároltunk 3 gyermek után CSOK hitellel egy házat. Azóta született még egy gyermek és kicsi lett a házunk.
Az érdekelne, hogy a 10M Ft (vissza nem térítendő) illetve a felvett kedvezményes 3 százalékos hitel (ami a mi esetünkben 9.120.000 Ft volt) átvihető-e egy nagyobb alapterületű, új építésű, jóval többet érő házra?
Köszönettel.
Dóra

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-09 - 12:03

Kedves Dóra!
A 10M Ft CSOK átvihető, de a hitelt véleményünk szerint csak akkor tudják továbbvinni, ha az új lakóház előbb a nevükre kerül, minthogy a meglévőt eladják.

András szerint:

2018-10-07 - 21:08

Új lakás vásárlásához jogosultak lennénk CSOK-ra, de kicsit félünk a ’10 évig életvitelszerűen ott laknak a szülők és az érintett gyerekek’ kitételtől. Mindig, folyamatosan életvitelszerűen ott lakna valaki érintett, jellemzően a gyerek(ek), de esetleg nem a kérelmező szülők + gyerek(ek). Egyik vagy akár mindkét szülő esetleg később lehet, hogy szeretne máshol élni rövidebb/hosszabb ideig.
Mi ezzel kapcsolatban az ellenőrzési gyakorlat?

Hitelnet.hu szerint:

2018-10-07 - 21:12

Kedves András!
Fenti bejegyzésünkben olvasható esetekben lehetséges, hogy a támogatott személyek, illetve a gyermekek átmenetileg ne a támogatott lakásban lakjanak a 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom időszakában. A területileg illetékes járási hivatal az életvitelszerű ott lakást helyszíni személével és lakcímkártya bemutatásával ellenőrizheti.

Csilla szerint:

2018-09-19 - 11:57

Tisztelt Ügyintéző!
2016 őszén igénybe vettem az építkezés készültségi fokának megfelelően CSOK és ÁFA támogatást.
A további folyósításra váró összeget már nem kívánom igénybe venni, sőt vissza kívánom fizetni az igénybe vett összeget.
Mi ennek a menete?
Köszönettel,
Csilla

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-20 - 06:06

Kedves Csilla!
Visszafizetési igényét annál a hitelintézetnél kell jeleznie, amelynél a támogatásokat igényelte.

Viktória szerint:

2018-09-12 - 08:51

2008 januárjában kapott építési engedélyt egy új építésű ház. Akkor kb. 80%-os készültségig elkészült az ingatlan, amely idén kerül befejezésre és még nincs meg a használatbavételi engedély. Cég által épült a ház és a cég adná el természetes személynek.
Igényelhetem-e rá a 10+10es csokot?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-14 - 05:32

Kedves Viktória!
A leírtak alapján úgy véljük, hogy az ingatlan új építésűnek minősülhet és igényelhető rá a 10+10 milliós kedvezmény.

Inez szerint:

2018-09-04 - 06:02

Jó napot.
Szeretném, ha segítene. Új építésű családi házat szeretnénk venni CSOK-kal.
Pontosan mi számít új építésűnek?

Hitelnet.hu szerint:

2018-09-04 - 06:06

Kedves Inez!
Arról, hogy CSOK igénylés esetén mi számít új építésű lakásnak fenti bejegyzésünkből tájékozódhat az “Új lakás fogalma” és “Milyen további előírásoknak kell teljesülni új lakás vásárlása esetén?” címszó alatt.

Tamás szerint:

2018-08-18 - 05:23

Tisztelt Szakértő!
Egy 40 feletti házaspárnak van egy 3 éves kislánya, valamint a hölgynek egy 20 és 22 éves gyereke az előző házasságából.
A kérdésem az, hogy új lakás/ház vásárlása esetén hány gyerek után igényelhető a CSOK?
Válaszát előre is köszönöm:
Tamás

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-18 - 05:24

Kedves Tamás!
A megadott információk alapján a házaspár 3 gyermek után lehet jogosult a kedvezményre.

Alexandra szerint:

2018-08-15 - 14:58

Párommal házasok vagyunk, szeretnénk új lakást vásárolni a csok 10+10 segítségével. Kérdésem az volna, hogy kaphatunk-e hitelt, ha még csak tervezzük a 3 gyermeket, de még nincs gyerekünk? Illetve kb. 6 millió Ft önerőnk van, de ezen kívül nincs jelentősebb vagyonunk vagy ingatlanunk. Ettől független megkaphatjuk ezt a hitelt? Valamint én egyenlőre tanulok, második diplomám szerzem meg, tehát csak párom dolgozik. Ez nem akadálya a hitelnek?
Üdvözlettel.
Alexandra

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-15 - 15:05

Kedves Alexandra!
Vállalt gyermekek után is van lehetőség CSOK igénylésre, melyhez igénybe vehető a 10 milliós kamattámogatott lakáshitel is megfelelő jövedelemfedezettség esetén. Szakértőink személyre szabottan tudják Önöket tájékoztatni a maximálisan felvehető hitelösszegről és a szükséges önerő mértékéről bővebb információk ismeretében. Ehhez kérjük, töltse ki online adatlapunkat! Irodáinkban a teljes körű hitel- és CSOK ügyintézés díjmentes!

Gábor szerint:

2018-08-14 - 05:25

Kedves Címzett!
Érdeklődni szeretnék, hogy az alábbi helyzetben igényelhető-e lakáshitel és CSOK?
Egy újonnan épülő társasház esetében az építtető (aki a tulajdonos volt), eladta az egyik lakást egy befektetőnek. A befektető most eláll a lakástól, és az építtető most intézi a Földhivatalnál, hogy újra az ő tulajdonában legyen a lakás. Mi vagyunk a lakásra az új vevők.
Kérdésem: Ez esetben igényelhető a CSOK és lakáshitel együttesen?

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-14 - 05:38

Kedves Gábor!
Amennyiben az ingatlan az építtető általi visszavásárláskor rendelkezik már használatbavételi engedéllyel, akkor az Önök részére történő újabb értékesítés információink szerint már nem fog első ízben történő lakásértékesítésnek minősülni, s ebben az esetben az ingatlan nem minősül újnak a CSOK rendelet értelmében, amire az emelt összegű kedvezmény nem vehető igénybe. Konkrét válaszhoz bővebb információkra lenne szükség. Az ügy vonatkozásában – a további részletek ismeretében – célszerű volna hitelintézeti állásfoglalást kérni. E témában további információt ITT olvashat.

Zoltán szerint:

2018-08-03 - 15:56

Üdvözlöm!
Használt lakás vásárlása esetén 2 gyermekkel (nem lesz több) valóban létezik a minimum 50 nm alapterületi követelmény a csok igénybevételéhez? Mennyi lenne a pontos támogatás, ami így járna nekünk? Kedvezményes hitel használt lakás vásárlása esetén is igényelhető? Ha egyikünk nevén már van egy másik ingatlan, az problémát okoz vagy nem?
Köszönettel.

Hitelnet.hu szerint:

2018-08-04 - 14:04

Kedves Zoltán!
2 gyermek után igényelt CSOK esetén az ingatlan hasznos alapterületének valóban el kell érnie az 50 négyzetmétert. Használt lakóingatlan vásárlásakor 2 gyermek után 1.430.000 Ft összegű támogatás vehető igénybe. A meglévő lakástulajdon nem zárja ki a CSOK jogosultságot. Kamattámogatott lakáshitel használt lakás vásárlásához is igényelhető. Erről bővebben ITT tájékozódhat. Szakértőink készséggel tájékoztatják Önöket az elérhető legkedvezőbb lakáshitelekről online adatlapunk kitöltését követően.

Boglárka szerint:

2018-07-24 - 21:21

Tisztelt szakértő,
Meg szeretnék vásárolni egy társasházi 72 négyzetméteres lakást, ami ikerház és garázzsal van ellátva. Amennyiben az építtető átalakítja szobának a garázst és így megvan a 90 négyzetméter, igénybe vehetem a csokot? A többi feltétel megvan (3 gyerek, tb…..), mivelhogy még építés alatt van a ház.

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-26 - 06:46

Kedves Boglárka!
Ez véleményünk szerint működhet, de ehhez a tervdokumentáció módosítása szükséges.

Hedvig szerint:

2018-07-08 - 04:57

Tisztelt Szakértő!
Új lakás vásárlás esetén a CSOK miatti értékbecslés helyi felmérésének díját kire terheli a kirendelt értékbecslő? Rám vevőre? Ez jogos? Ez kötelezően a vevőt terheli? Illetve maga a kirendelt értékbecslés mikor történhet jogosan? Birtokba adás előtt vagy csak ezt követően jöhet ki hivatalosan a CSOK értékbecslő?
Köszönettel a válaszukért!

Hitelnet.hu szerint:

2018-07-08 - 06:46

Kedves Hedvig!
A CSOK miatt értékbecslés díja az igénylőt terheli. Ha a CSOK igényléshez nem kapcsolódik lakáshitel felvétele, akkor ezt minden esetben meg kell fizetni. (Lakáshitellel történő igénybevétel esetén – a különböző banki díjelengedési akciók keretében – ez a díjtétel elengedésre vagy utólag visszatérítésre kerülhet.)
Az értékbecslést a támogatási kérelem benyújtását követően (még a birtokba adás előtt) kell elvégezni. A CSOK kérelmet a hitelintézetek az értékbecslés eredménye alapján tudják elbírálni.

Péter szerint:

2018-06-26 - 05:59

Azt szeretném megtudni, hogy mi minősül új háznak, amire addig meg nem volt lakhatási engedély kiadva, mert például egy öt éves ház már használtnak minősül.
Válaszát előre is köszönöm.

Hitelnet.hu szerint:

2018-06-26 - 06:16

Kedves Péter!
Lényeges, hogy az új ház eladója nem magánszemély, hanem gazdálkodó szervezet, aki természetes személy részére való értékesítés céljára építi vagy építteti a házat, amelyet első ízben természetes személy részére értékesít. Fontos, hogy az új lakás korábban még nem volt lakott és 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel rendelkezik. További információkat fenti bejegyzésünkben olvashat.

Tegye fel kérdését, szóljon hozzá Ön is a fenti témához!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

CAPTCHA AREA