CSOK tetőtér beépítésre 2021

A tetetőtér-beépítés, illetve emeletráépítés új lakásépítésnek minősül 2021. január elsejétől abban az esetben, ha a ha a tetőtér-beépítés vagy emelet-ráépítés révén új, önálló társasházi tulajdoni különlapon nyilvántartott vagy több lakásból álló osztatlan közös tulajdon esetén a kizárólagos használati joggal érintett, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező új lakás jön létre. Az alábbiakban összefoglaljuk a CSOK tetőér beépítésre szabályait és feltételeit:

CSOK tetőtér beépítésre

Új lakás fogalma

Újonnan épített, a lakhatás feltételeinek megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán és birtokközponton található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

 • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
 • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
 • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
 • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van.

Tulajdonszerzés a támogatott lakásban

Az újonnan épített lakásban csak a támogatott személyek szerezhet tulajdont. Házaspár, illetve élettársak igénylése esetén a lakásban mindkét félnek – bármilyen arányban – az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie.

Osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonjog mellett igazolni kell a CSOK-kal érintett lakásra vonatkozó használati megállapodással a támogatott személy kizárólagos használati jogának fennállását.

Tetőtér beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás kialakításra kerül

 • az igénylő, illetve az igénylő gyermeke,
 • az olyan gazdálkodó szervezet, amellyel az igénylő tulajdonosi jogviszonyban áll, vagy
 • olyan alapítvány vagy egyesület, amelynek az igénylő az alapítója,

nem rendelkezik tulajdonjoggal, vagy – osztatlan közös tulajdon esetén – kizárólagos használati joggal.

Kiskorú tulajdonszerzése

Ha a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – az elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, akkor az újabb lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

A támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a kérelem benyújtását követően az igénylő, illetve a támogatási szerződés megkötését követően a támogatott személy elhalálozása esetén, a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

CSOK összege tetőtér-beépítéssel, illetve emeletráépítéssel létrejövő új lakás esetén:

CSOK összege tetőtér beépítés esetén
Gyermekek száma Minimális hasznos alapterület CSOK összege
1 40 m2 600.000 Ft
2 50 m2 2.600.000 Ft
3 vagy több 60 m2 10.000.000 Ft
 • egy gyermek esetén: 600.000 Ft,
 • két gyermek esetén: 2.600.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén: 10.000.000 Ft

A kedvezménnyel építhető:

új lakás hasznos alapterülete:

 • egy gyermek esetén legalább 40 m2,
 • két gyermek esetén legalább 50 m2,
 • három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2

Hasznos alapterület: a lakáson belül közvetlenül megközelíthető, következő helyiségek – az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) szerint számított – alapterületének összege:

a) előszoba, közlekedő,

b) nappali,

c) hálószoba,

d) étkező,

e) konyha, étkezőkonyha,

f) fürdőszoba,

g) WC,

h) kamra, tároló,

i) gardrób,

j) mosókonyha,

k) kazánhelyiség és

l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget

A lakás hasznos alapterületének kiszámításánál az igénylővel közös háztartásban élő és vállalt valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve az igénylővel közös háztartásban élő azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt már igénybe vettek.

Nem jogosult CSOK igénybevételére az igénylő aki, ha a jogszabály által előírtan figyelembe veendő gyerekszám szerinti legkisebb hasznos alapterületű lakásnál kisebbet vesz.

Mely gyermek(ek) után igényelhető a támogatás?

A CSOK az alábbi, közös háztarásban élő gyermekek után igényelhető:

 • a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően
 • az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
  • a 25. életévét még nem töltötte be,
  • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy
 • Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén

TB jogviszonyra vonatkozón előírások

TB jogviszony egy vagy két gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a TBJ 6.§ szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – kivéve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és

b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van –

ba) a Tbj. 6. §-a szerint (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,

bc) keresőtevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt -, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

TB jogviszony három vagy több gyermek után igényelt CSOK esetén

Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:

a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a 6. §-a szerinti (magyar társadalombiztosítási rendszerben) (1) bekezdés a), b) vagy d)-i) pontja szerint biztosított vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszony kivételével, és

b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –

ba) a TBJ 6. §-a alapján (magyar társadalombiztosítási rendszerben) biztosított,

bb) a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytatott,  

bc) kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, vagy

bd) a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja.

Az 2 éves időszak számítása során a családi otthonteremtési kedvezmény igénylését megelőző 180 napos időtartamnak

a) va Tbj. 6. § (1) bekezdés a), b) és d)-i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek,

b) olyan időszaknak kell minősülnie, amely alatt az igénylő a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, ide nem értve a Tbj. 6. § (1) bekezdés c), j) pontja vagy (3) bekezdése szerinti jogviszonytkell minősülnie,

melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.

Attól függetlenül, hogy hány gyermek után történik a CSOK igénylése:

A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a CSOK szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

A NAV a CSOK igénylésekor vállalt, e kötelezettség teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül.

További tudnivalók CSOK-kal történő lakásépítés esetén:

A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy az építési munkálatokat végző egyéni vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

A lakásnak a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lenni. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot a hitelintézet a CSOK kérelem elbírálása során helyszíni szemle kertében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.

CSOK kérelem benyújtásának határideje lakásépítés esetén

A CSOK kérelem új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyről szóló határozat, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági dokumentum vagy az egyszerű bejelentéshez kötött új lakóépület felépítésének megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően nyújtható be, azzal a további feltétellel, hogy az igénylés időpontjában legalább az igényelt támogatás összegének (kölcsön igénylése esetén a kölcsön összegének is) megfelelő, még hátralévő építési munka fennáll.

A hitelintézeteknek a CSOK kérelmet lakásépítés esetén 60 napon belül el kell bírálniuk. 

CSOK folyósítása lakásépítés esetén

A folyósítás a támogatási szerződés megkötését követően akkor kezdhető meg, ha a támogatott személyek a saját erőként vállalt pénzeszközeiket az építés finanszírozására már felhasználták. A készültéségi foknak megfelelő támogatási összeget a hitelintézet a támogatott személy bankszámlájára folyósítja.

A támogatott személy köteles az utolsó részfolyósításig bemutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerűsített bejelentéshez kötött épület felépítését igazoló hatósági bizonyítványt.

Építőközösség esetén, valamint amennyiben az építtető igénylő vagy támogatott személy a támogatásokkal kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a CSOK folyósítása csak a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány bemutatását követően, egy összegben történhet.

Számlabenyújtásra vonatkozó előírások:

 • Az igénylőnek vállalnia kell, hogy készültségi fokkal arányos, utólagos folyósítást megelőzően a hitelintézet részére bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott teljes bekerülési költség legalább 70%-áról saját nevére szóló, az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat.
 • Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentéséről előállított visszaigazolást legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el.
 • Épülő (még használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építkezés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár – ide nem értve a telek vételárát – 70 %-a erejéig az előző építtető nevére vagy – ha az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Építőközösség tagjaként a kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti. 
 • Csak olyan számla fogadható el, amelyet olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság állított ki, amely a számlakibocsátás időpontjában szerepel a NAV külön nyilvántartásában működő adóalanyként vagy a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsoátásnak időpontjában a NAV nyilvántartásában működő alanyként szerepelt.
 • Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.
 • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

FONTOS! Bővítés esetén az igénylőnek nem lehet Ptk.2 közeli hozzátartozója vagy élettársa az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, továbbá − ha az építési munkálatokat gazdálkodó szervezet végzi − az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

Kötelezettségek CSOK folyósítást követően

A támogatott személynek a CSOK folyósítást követő, alábbi előírásoknak kell eleget tenniük:

 • A támogatott személyeknek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a CSOK folyósításra került, a folyósítást követő 10 évig kell életvitelszerűen az épített lakásban lakniuk. Ezt a folyósítást követő 90 napon belül lakcímkártyával kell igazolni a hitelintézet felé.
 • Az épített lakásra a CSOK szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog ranghelyét csak a CSOK-kal épített lakásra felvett lakáscélú hitelintézetik lakás-takarékpénztári kölcsönt, valamint az építkezés helyéül szolgáló építési telek megvásárlására felvett hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzi meg.
 • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
 • A tilalom lejáratáig a CSOK-kal érintett lakásban harmadik személy öröklés révén szerezhet tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot, illetve közérdekű használati jog kerülhet bejegyzésre.

CSOK utóbb született gyermek esetén

Új lakás építése esetén a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után utólagos támogatás igénybevételére nincs lehetőség.

CSOK tetőtér-beépítéssel történő bővítéshez

Ha a tetőtér-beépítés által nem jön létre új lakás, hanem a meglévő lakóingatlan hasznos alapterülete bővül, akkor  a használt lakás bővítésére vonatkozó CSOK vehető igénybe.

A bővítésre – ide értve a tetőtér-beépítéssel történő bővítést is – igényelhető CSOK részletes feltételeiről ide kattintva olvashat részletesebben.

Segítünk a CSOK ügyintézésben

A Hitelnet szakértői díjmentesen segítenek a hitel és CSOK ügyintézésben .

Visszahívást kérek

Tetőtér beépítésre elérhető CSOK támogatással kapcsolatos gyakori kérdések

 • Jár a többgenerációs CSOK korábbi külföldi munkaviszony esetén?
  3 gyermek után, tetőtér-beépítésre igényelt CSOK-hoz legalább 2 éves TB jogviszony szükséges. E két évbe beleszámít a korábbi külföldi TB jogviszony is. Illetőleg aki jelenleg külföldön dolgozik, szintén igényelheti a…További részletek
 • A tetőtér-beépítéses CSOK tulajdonrész vásárlásra is felhasználható?
  A tetőtér-beépítéssel kialakításra kerülő új lakásra adható CSOK kizárólag az új lakás bekerülési költségének megfizetéséhez vehető igénybe. Az erre a célra nyújtott CSOK tehát nem vehető igénybe adott ingatlan tulajdoni…További részletek
 • Ha a tetőtér egy része beépített, jár a 10M Ft CSOK?
  Tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakásra akkor igényelhető a 10 M Ft CSOK (3 vállalt vagy meglévő gyermek esetén), ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén új, önálló társasházi tulajdoni…További részletek
 • Nagyszüleim nevén lévő házban kell tulajdont szerezni a tetőtér beépítésre igényelhető CSOK támogatáshoz?
  A vonatkozó kormányrendelet kimondja, hogy a meglévő ingatlanban, melynek tetőterében megvalósul az önálló, új lakásépítés, nem rendelkezhet tulajdonrésszel az igénylő. Nem kell tehát tulajdonrészt szerezni a meglévő ingatlanban, majd csak…További részletek
 • Milyen tulajdoni hányad szükséges az emelt összegű CSOK-hoz, ha a tetőtérben alakítunk ki önálló lakást?
  A tetőtérben kialakítandó önálló, külön bejáratú lakás építéséhez az új lakásépítésre való CSOK igényelhető, melynek összege 1 gyermek után 600.000 Ft, két gyermek után 2.600.000 Ft, 3 vagy több gyermek…További részletek
 • Kizáró ok, ha van tulajdonrészem abban a házban, aminek tetőterében kialakítanánk az új lakást?
  Igen, ez kizáró ok. Tetőtér-beépítéssel, emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakás esetén az emelt összegű CSOK abban az esetben vehető igénybe, ha abban a lakóépületben, amelynek tetőterében vagy emeletén az új lakás…További részletek
 • Feliratkozás az új kérdésekre/válaszokra
  Visszajelzés
  155 hozzászólás
  Inline Feedbacks
  Minden hozzászólás megtekintése

  Üdvözlöm!
  Jelenleg egy zuglói 5 lakásos társasház egyik földszinti lakàsát béreljük,már van két gyermekünk,házasok vagyunk,szeretnénk még egy gyereket,lehetőségünk nyílt megvásárolni a társasház tetőterét.A kérdésem az lenne,hogy ebben az esetben is igényelhetjük a CSOK tetőtér beépítésére vonatkozó támogatását,hogy így ott kialakítsunk egy új lakàst vagy az csak családiházak esetére vonatkozik?
  Válaszát előre is köszönöm

  Jó napot.
  Két évvel ezelőtt csok-ot (10M) igényeltem lakásom építéséhez. Tetőtér nem lett beépítve. De mivel falusi csok területen lakom, úgy gondolom, igényelhetem 5M Ft-ot a tetőtér beépítéséhez. (különbözet)
  Előre is köszönöm.

  Jó napot.
  Két évvel ezelőtt csok-ot (10M) igényeltem lakásom építéséhez. Tetőtér nem lett beépítve. De mivel falusi csok területen lakom, úgy gondolom, igényelhetem 5M Ft-ot a tetőtér beépítéséhez. (különbözet)
  Előre is köszönöm.

  Tisztelt Tanácsadó,
  működhet-e a következő konstrukció a tetőtér-beépítésre felvehető CSOK esetében:
  3 gyerekünk van.
  Vásároltam (egyébként árverésen – ezért 1/1 tulajdonjog keletkezik a részemre) egy családi házat egy megyeszékhelyen. Amennyiben elajándékozom az édesanyámnak, a tetőtér-beépítésre igénybe vehetjük-e a 10M Ft-os CSOK-ot? Ha igen, utána visszaajándékozhatja-e az alsó részt nekem? (Majd utána az alsó részt is 1/2-1/2 tulajdonrészre módosítjuk, így a teljes folyamat során az illetékmentesség is biztosítva lesz és a végén mindkét lakrészben 1/2-1/2 tulajdonrészünk lesz.)
  (Egyébként kérdés, hogy miért zárja ki a jogalkotó azt, hogy az ingatlanban a CSOK-ot felvenni kívánók rendelkezhetnek tulajdonrésszel, hiszen épp az az életszerű, hogy a család létszámának növekedésével lesz igény a tetőtér beépítésére egy már meglévő saját ingatlan esetén. Ugyanez volt a helyzet a lakáshitel elengedéses családtámogatás esetén is, ahol mindkét házastársnak tulajdonrésszel kellett rendelkezni az ingatlanban – ezt az át nem gondolt jogalkotást később módosították.)

  Tisztelt Tanácsadó,
  működhet-e a következő konstrukció a tetőtér-beépítésre felvehető CSOK esetében:
  3 gyerekünk van.
  Vásároltam (egyébként árverésen – ezért 1/1 tulajdonjog keletkezik a részemre) egy családi házat egy megyeszékhelyen. Amennyiben elajándékozom az édesanyámnak, a tetőtér-beépítésre igénybe vehetjük-e a 10M Ft-os CSOK-ot? Ha igen, utána visszaajándékozhatja-e az alsó részt nekem? (Majd utána az alsó részt is 1/2-1/2 tulajdonrészre módosítjuk, így a teljes folyamat során az illetékmentesség is biztosítva lesz és a végén mindkét lakrészben 1/2-1/2 tulajdonrészünk lesz.)
  (Egyébként kérdés, hogy miért zárja ki a jogalkotó azt, hogy az ingatlanban a CSOK-ot felvenni kívánók rendelkezhetnek tulajdonrésszel, hiszen épp az az életszerű, hogy a család létszámának növekedésével lesz igény a tetőtér beépítésére egy már meglévő saját ingatlan esetén. Ugyanez volt a helyzet a lakáshitel elengedéses családtámogatás esetén is, ahol mindkét házastársnak tulajdonrésszel kellett rendelkezni az ingatlanban – ezt az át nem gondolt jogalkotást később módosították.)

  Jelenleg albérlőként élünk abban az ingatlanban, amelynek tetőterét be szeretnénk építeni! Be is vagyunk jelentkezve erre a lakcímre, de tulajdon részünk nincs a család ingatlanában.
  Igényelhető-e az emelt CSOK, hogy a tetőtérben egy önálló lakást kialakítsunk?
  A későbbiek folyamán az alsó rész ahol jelenleg lakunk, megvásárolható-e és összeköthető-e a külön bejáratú felsőrésszel?
  Köszönöm.

  Jelenleg albérlőként élünk abban az ingatlanban, amelynek tetőterét be szeretnénk építeni! Be is vagyunk jelentkezve erre a lakcímre, de tulajdon részünk nincs a család ingatlanában.
  Igényelhető-e az emelt CSOK, hogy a tetőtérben egy önálló lakást kialakítsunk?
  A későbbiek folyamán az alsó rész ahol jelenleg lakunk, megvásárolható-e és összeköthető-e a külön bejáratú felsőrésszel?
  Köszönöm.

  Kérdésem lenne, hogy a 2021.01-től igénybe vehető CSOK tetőtér-beépítésre, lehetséges-e abban az esetben, ha a ház jelenlegi része a férj és feleség/anya és apa nevén van, a kialakított új lakrész, mely megfelelne a kiszabott kritériumoknak (külön bejárat, stb..) pedig a már meglévő kiskorú gyermekek nevén lenne.
  Ebben az esetben is igényelhető a támogatás?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Kérdésem lenne, hogy a 2021.01-től igénybe vehető CSOK tetőtér-beépítésre, lehetséges-e abban az esetben, ha a ház jelenlegi része a férj és feleség/anya és apa nevén van, a kialakított új lakrész, mely megfelelne a kiszabott kritériumoknak (külön bejárat, stb..) pedig a már meglévő kiskorú gyermekek nevén lenne.
  Ebben az esetben is igényelhető a támogatás?
  Válaszát előre is köszönöm!

  Üdvözlöm!
  Férjem Ausztriában dolgozik, 3 kiskorú gyerekünk van. Jogosultak vagyunk-e a 10 milliós támogatásra tetőtér beépítéshez?
  A tetőtérben életvitelszerűen kell lakni, akinek a nevén lesz?
  Előre adják a 10 milliót, vagy utólag a kész munkálatokra? Vagy esetleg szakaszos kiutalás van, ahogy készül a lakórész?
  Köszönettel: B

  Üdvözlöm!
  Férjem Ausztriában dolgozik, 3 kiskorú gyerekünk van. Jogosultak vagyunk-e a 10 milliós támogatásra tetőtér beépítéshez?
  A tetőtérben életvitelszerűen kell lakni, akinek a nevén lesz?
  Előre adják a 10 milliót, vagy utólag a kész munkálatokra? Vagy esetleg szakaszos kiutalás van, ahogy készül a lakórész?
  Köszönettel: B

  Kedves Hitelnet.hu,

  Szeretnénk igénybe venni a csokot bővítésre (tetőtér). Addig sima, hogy ez 2 gyerekere 1,3. Eddig ugyanattól a pénzintézettől kétféle tájékoztatást kaptam. Az a helyzet hogy már vettünk igénybe csokot építésre 2016-ban, ugyanerre az ingatlanra. Akkor ezt most le kell vonni vagy nem?Mindkét alkalommal mást mondtak.

  Kedves Hitelnet.hu,

  Szeretnénk igénybe venni a csokot bővítésre (tetőtér). Addig sima, hogy ez 2 gyerekere 1,3. Eddig ugyanattól a pénzintézettől kétféle tájékoztatást kaptam. Az a helyzet hogy már vettünk igénybe csokot építésre 2016-ban, ugyanerre az ingatlanra. Akkor ezt most le kell vonni vagy nem?Mindkét alkalommal mást mondtak.

  Érdekelne, hogy a tetőtér beépítèsre a CSOK akkor jár, ha a meglèvő ingatlant társasházzá minősítik és utána építünk a tetőtérben egy új lakást ?

  Érdekelne, hogy a tetőtér beépítèsre a CSOK akkor jár, ha a meglèvő ingatlant társasházzá minősítik és utána építünk a tetőtérben egy új lakást ?

  Csok támogatott, új lakás építésénél tetőtérbeépítés során a hatályos OTÉK jogszabályban a nappaliba szükséges 2,5m illetve a többi lakószobában a 2,2 méteres belmagasságot “átlagos belmagasságként” határozták meg. Ez a fogalom-meghatározás azt jelenti, hogy a helyiség alapterületéhez tartozó térfogatnak és a hasznos alapterülethez tartozó területnek a hányadosa. Mivel ferde födémsíknál a belmagasság nem állandó, a tető gerincénél jóval 2,5m fölé is mehetünk. Így az is értelmezhető lenne, hogy a hasznos alapterületet 1,9 m-től számítjuk, de a az átlagnak kell nagyobbnak lennie. Kérem szépen ezügyben állásfoglalásukat, ellenkező esetben szinte csak emeletráépítésként lenne értelmezhető az új támogatás. Köszönöm!

  Csok támogatott, új lakás építésénél tetőtérbeépítés során a hatályos OTÉK jogszabályban a nappaliba szükséges 2,5m illetve a többi lakószobában a 2,2 méteres belmagasságot “átlagos belmagasságként” határozták meg. Ez a fogalom-meghatározás azt jelenti, hogy a helyiség alapterületéhez tartozó térfogatnak és a hasznos alapterülethez tartozó területnek a hányadosa. Mivel ferde födémsíknál a belmagasság nem állandó, a tető gerincénél jóval 2,5m fölé is mehetünk. Így az is értelmezhető lenne, hogy a hasznos alapterületet 1,9 m-től számítjuk, de a az átlagnak kell nagyobbnak lennie. Kérem szépen ezügyben állásfoglalásukat, ellenkező esetben szinte csak emeletráépítésként lenne értelmezhető az új támogatás. Köszönöm!

  Tisztelt Hitelnet!
  Tetőtér beépítésre szeretném igénybe venni a 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást úgy, hogy ebből az összegből fizetném ki a tulajdonvásárlását is. Ezt fizeti-e azonnal a bank az eladónak?
  Előre is köszönöm a választ.

  Tisztelt Hitelnet!
  Tetőtér beépítésre szeretném igénybe venni a 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást úgy, hogy ebből az összegből fizetném ki a tulajdonvásárlását is. Ezt fizeti-e azonnal a bank az eladónak?
  Előre is köszönöm a választ.

  1, Felvehetem-e a 10 milliós többgenerációs csokot tetőtérre (ha a többi feltétel minden teljesül, vagy teljesülni fog), de a szüleim házában a tetőtér papíron nincs kialakítva, mert nem kaptak volna hitelt 30 éve, ha túl sok négyzetméter a házuk. Úgy lettek beadva a papírok, hogy a tetőtér nem most lesz beépítve, csak a nyílászárok vannak elhelyezve, de mivel takarékosan építkeztek és a pénzből futotta, megvalósítottak egy két mellékfalat is. Most ugye ha építkeznék csok módra külön konyha kell, külön közművek, etc-etc és erre el is lőném a 10 milliót. Kérdés, lehetünk-e jogosultak, ha papíron nincs tetőtér, a valóságban, meg mégis van?
  2, (Ha az egyes fönti kérdés alapján nem kapom meg a tetőtéri csokot) A kérdés az előző folyománya, szintén ugyanúgy szüleim ingatlanára vonatkozik, ha van annyi pénzem, hogy önerőből kicseréltetem a tetőt – ezzel porrá rombolom a jelenlegi helyzetet, tudom-e kérni a csokot tetőtérre?

  1, Felvehetem-e a 10 milliós többgenerációs csokot tetőtérre (ha a többi feltétel minden teljesül, vagy teljesülni fog), de a szüleim házában a tetőtér papíron nincs kialakítva, mert nem kaptak volna hitelt 30 éve, ha túl sok négyzetméter a házuk. Úgy lettek beadva a papírok, hogy a tetőtér nem most lesz beépítve, csak a nyílászárok vannak elhelyezve, de mivel takarékosan építkeztek és a pénzből futotta, megvalósítottak egy két mellékfalat is. Most ugye ha építkeznék csok módra külön konyha kell, külön közművek, etc-etc és erre el is lőném a 10 milliót. Kérdés, lehetünk-e jogosultak, ha papíron nincs tetőtér, a valóságban, meg mégis van?
  2, (Ha az egyes fönti kérdés alapján nem kapom meg a tetőtéri csokot) A kérdés az előző folyománya, szintén ugyanúgy szüleim ingatlanára vonatkozik, ha van annyi pénzem, hogy önerőből kicseréltetem a tetőt – ezzel porrá rombolom a jelenlegi helyzetet, tudom-e kérni a csokot tetőtérre?

  Tisztelt Tanácsadó!

  A kérdésem az lenne, hogy tudomásom szerint ha saját néven van az ingatlan , akkor nem jár a CSOK tetőtérbeépítésre . Meg lehet e ezt úgy oldani, hogy átíratom az ingatlant valamelyik családtagom nevére, pl. az édesanyáméra?
  Vagy ez nem járható megoldás?

  Válaszukat köszönöm .
  Üdvözlettel :
  Katalin

  Tisztelt Tanácsadó!

  A kérdésem az lenne, hogy tudomásom szerint ha saját néven van az ingatlan , akkor nem jár a CSOK tetőtérbeépítésre . Meg lehet e ezt úgy oldani, hogy átíratom az ingatlant valamelyik családtagom nevére, pl. az édesanyáméra?
  Vagy ez nem járható megoldás?

  Válaszukat köszönöm .
  Üdvözlettel :
  Katalin

  Tisztelt Hitelnet!
  Egyszintes családi házban élünk 3 gyermekkel, melynek férjemmel vagyunk a tulajdonosai és még nem vettük igénybe a Csok-ot.
  Anyukám hozzánk költözne. Amennyiben elajándékozzuk neki a házat, és a tetőtérben új lakást alakítanánk ki magunknak, jogosultak lennénk-e a 10 millió forintos támogatásra.
  Köszönöm válaszát.
  Eszter

  Tisztelt Hitelnet!
  Egyszintes családi házban élünk 3 gyermekkel, melynek férjemmel vagyunk a tulajdonosai és még nem vettük igénybe a Csok-ot.
  Anyukám hozzánk költözne. Amennyiben elajándékozzuk neki a házat, és a tetőtérben új lakást alakítanánk ki magunknak, jogosultak lennénk-e a 10 millió forintos támogatásra.
  Köszönöm válaszát.
  Eszter

  Tisztelt Hitelnet!
  Mit jelent pontosan az alábbi kitétel: Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén?
  Ha még gyermektelen házasok vagyunk, akkor fiatal házaspárnak számítunk és legfeljebb 2 gyermeket vállalhatunk, azaz gyerek nélkül nem lehet a 10 milliós összeget igényelni?
  Ha van a szüleim tulajdonában egy ingatlan, ennek a tetőterében létrehozunk egy új lakást, ami a mi tulajdonunkba kerül (a csokot felvéve), akkor én később megvásárolhatom a szüleim alsó szintjét és a két lakást összenyithatom? Vagy erre van valami kitétel, hogy ne lehessen megcsinálni?
  Köszönöm a válaszukat!

  Tisztelt Hitelnet!
  Mit jelent pontosan az alábbi kitétel: Fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalása esetén?
  Ha még gyermektelen házasok vagyunk, akkor fiatal házaspárnak számítunk és legfeljebb 2 gyermeket vállalhatunk, azaz gyerek nélkül nem lehet a 10 milliós összeget igényelni?
  Ha van a szüleim tulajdonában egy ingatlan, ennek a tetőterében létrehozunk egy új lakást, ami a mi tulajdonunkba kerül (a csokot felvéve), akkor én később megvásárolhatom a szüleim alsó szintjét és a két lakást összenyithatom? Vagy erre van valami kitétel, hogy ne lehessen megcsinálni?
  Köszönöm a válaszukat!

  3 felnőtt gyermekünk van, 2 nagyobb már önálló életet él, a legkisebb abbahgyta az egyetemet, a járvány elől hazarendeltem. Munkát kerestünk neki, de a szerelem hamarabb rátalált. Nyáron itt laktak mindketten, nem találtak munkát. A lányunk végül Érden talált munkát egy nappali melegedőben, ahová Baracskáról könnyebben be tud járni, úgyhogy most Baracskán, a fiú (düledező) házában laknak. Ez a lánykánk július 19-én tölti a 25. évét. Mi Szóládon lakunk, a Balaton déli partjától 6 km-re, egy kb 40-50 éves, 95 nm-es házban. A férjem nyugdíjas erdőmérnök, én még 2-3 évet dolgozom, egy kis általános iskolában tanítok. A két nagyobbik gyerekünk is szívesen jönne, ha lenne hely a házban, de már nem férünk el mindannyian az 1 nagy és 2 fél szobában. Ezért lenne jó kialakítani a padláson egy másik lakást. Betonfödémes, tehát alkalmas rá. “Csak” pénzünk nincs rá. De ezekkel az új otthonteremtési támogatásokkal talán van rá remény. A következőket szeretném megkérdezni:
  1.) Erre a júliusban 25. évét betöltő gyermekünkre igényelhetjük-e a CSOK 600.000,- Ft-ot a
  padlástér beépítésére? (Nem lesz-e baj, ha esetleg mire befejeződik, addigra már betölti a 25.
  évét?)
  2.) Igényelhetünk-e Lakásfelújítási támogatást ugyanerre a padlástér beépítésre? (Igen, 1 új lakás
  lenne 1 konyhával, 1 fürdőszobával, külön bejárattal, és a fás fűtést is ki kellene egészítenünk
  egy gázkazánnal)?
  3.) Milyen nevű kölcsönt kérhetünk az önerőt helyettesítendő ennek a megvalósításához?
  4.) Beadhatjuk-e a kérvényt az előtt, hogy megtaláltuk a vállalkozót, vagy előbb szerződés kell egy
  (vagy több) vállalkozóval?
  A többit értem.
  Előre is köszönöm a választ.
  Végül – ez nekünk akár összejön, akár nem -, hálásan köszönöm mindenki nevében, akin segíteni tudnak. Hatalmas munkát vállaltak vele! Sikeres megvalósítást kívánok, tisztelettel: K-né

  3 felnőtt gyermekünk van, 2 nagyobb már önálló életet él, a legkisebb abbahgyta az egyetemet, a járvány elől hazarendeltem. Munkát kerestünk neki, de a szerelem hamarabb rátalált. Nyáron itt laktak mindketten, nem találtak munkát. A lányunk végül Érden talált munkát egy nappali melegedőben, ahová Baracskáról könnyebben be tud járni, úgyhogy most Baracskán, a fiú (düledező) házában laknak. Ez a lánykánk július 19-én tölti a 25. évét. Mi Szóládon lakunk, a Balaton déli partjától 6 km-re, egy kb 40-50 éves, 95 nm-es házban. A férjem nyugdíjas erdőmérnök, én még 2-3 évet dolgozom, egy kis általános iskolában tanítok. A két nagyobbik gyerekünk is szívesen jönne, ha lenne hely a házban, de már nem férünk el mindannyian az 1 nagy és 2 fél szobában. Ezért lenne jó kialakítani a padláson egy másik lakást. Betonfödémes, tehát alkalmas rá. “Csak” pénzünk nincs rá. De ezekkel az új otthonteremtési támogatásokkal talán van rá remény. A következőket szeretném megkérdezni:
  1.) Erre a júliusban 25. évét betöltő gyermekünkre igényelhetjük-e a CSOK 600.000,- Ft-ot a
  padlástér beépítésére? (Nem lesz-e baj, ha esetleg mire befejeződik, addigra már betölti a 25.
  évét?)
  2.) Igényelhetünk-e Lakásfelújítási támogatást ugyanerre a padlástér beépítésre? (Igen, 1 új lakás
  lenne 1 konyhával, 1 fürdőszobával, külön bejárattal, és a fás fűtést is ki kellene egészítenünk
  egy gázkazánnal)?
  3.) Milyen nevű kölcsönt kérhetünk az önerőt helyettesítendő ennek a megvalósításához?
  4.) Beadhatjuk-e a kérvényt az előtt, hogy megtaláltuk a vállalkozót, vagy előbb szerződés kell egy
  (vagy több) vállalkozóval?
  A többit értem.
  Előre is köszönöm a választ.
  Végül – ez nekünk akár összejön, akár nem -, hálásan köszönöm mindenki nevében, akin segíteni tudnak. Hatalmas munkát vállaltak vele! Sikeres megvalósítást kívánok, tisztelettel: K-né

  Jelenleg egy 52 m2-es lakásban lakunk, amit anno szocpolból építettünk. Mivel kicsi a lakás, így szeretnénk a tetőteret megemelni és beépíteni.
  Jelenleg egy 18 éves nem iskolás és egy 17 éves középiskolás gyermekkel lakom. Én 35 éves vagyok, Szolnokon lakom, hivatalos határozatlan idejű szerződéssel dolgozom, havi nettó 1250.00 Ft fizetéssel.
  Az lenne a kérdésem, hogy milyen lehetőségem van bármilyen támogatással tetőteret beépíteni.

  155
  0
  Tedd fel kérdésed vagy szól hozzá a témához!x